“LEUGENS” van de Wereldbank. Ontwikkelingslanden en de verborgen agenda van de “Consensus van Washington”


 6 total views,  4 views today

In 2019 zijn de Wereldbank (WB) en het IMF 75 jaar oud. Deze twee internationale financiële instellingen (IFI), opgericht in 1944, worden gedomineerd door de VS en een paar geallieerde grootmachten die werken aan het generaliseren van beleid dat tegen de belangen van de wereldbevolking indruist.

De Wereldbank en het IMF hebben systematisch leningen verstrekt aan staten als middel om hun beleid te beïnvloeden. Buitenlandse schuldenlast is en wordt nog steeds gebruikt als instrument om de kredietnemers ondergeschikt te maken. Sinds hun oprichting hebben het IMF en de Wereldbank internationale pacten over mensenrechten geschonden en hebben zij geen enkele moeite om dictaturen te ondersteunen.

Een nieuwe vorm van dekolonisatie is dringend nodig om uit de hachelijke situatie te geraken waarin het IFI en hun belangrijkste aandeelhouders de wereld in het algemeen hebben ingesloten. Nieuwe internationale instellingen moeten worden opgericht. Deze nieuwe reeks artikelen van Éric Toussaint beschrijft de ontwikkeling van de Wereldbank en het IMF sinds hun oprichting in 1944. De artikelen zijn ontleend aan het boek The World Bank: een nooit eindigende coup d’état. De verborgen agenda van de Washington Consensus , Mumbai: Vikas Adhyayan Kendra, 2007, of The World Bank: A critical Primer  Pluto, 2007.

***

De Wereldbank beweert dat, om vooruitgang te boeken, de ontwikkelingslanden  [1] moeten vertrouwen op externe leningen en buitenlandse investeringen aantrekken. Het hoofddoel van het oplopen van de schulden is om basisuitrusting en consumptiegoederen te kopen in de sterk geïndustrialiseerde landen. De feiten tonen aan dat dag na dag, al decennia lang, het idee er niet in slaagde om vooruitgang te boeken.

De modellen die de visie van de Bank hebben beïnvloed, kunnen er alleen maar toe leiden dat de ontwikkelingslanden sterk afhankelijk worden van een instroom van extern kapitaal, met name in de vorm van leningen, die de illusie wekken van een zekere mate van zelfvoorzienende ontwikkeling. De kredietverstrekkers van overheidsgeld (de regeringen van de geïndustrialiseerde landen en met name de Wereldbank) zien leningen als een krachtig middel om de schuldenlanden te controleren. De acties van de Bank mogen dus niet worden gezien als een opeenvolging van fouten of slecht management. Integendeel, ze vormen een bewust onderdeel van een coherent, doordacht, theoretisch plan dat in de meeste universiteiten met grote inzet wordt onderwezen. Het is gedistilleerd in honderden boeken over ontwikkelingseconomie. De Wereldbank heeft haar eigen ontwikkelingsideologie ontwikkeld. Wanneer feiten de theorie ondermijnen, de bank stelt de theorie niet ter discussie. Integendeel, het probeert de feiten te verdraaien om het dogma te beschermen.

In de beginjaren van haar bestaan ​​was de Bank niet zo goed in het nadenken over het type politieke economie dat het best zou kunnen worden toegepast op de ontwikkelingslanden. Daar waren verschillende redenen voor: ten eerste was het op dat moment niet de prioriteit van de Bank. In 1957 ging het merendeel van de leningen van de Bank (52,7%) nog naar de geïndustrialiseerde landen  [2] . Ten tweede was het theoretisch kader van de economen en directeuren van de Bank van neo-klassieke aard. De neoklassieke theorie heeft de ontwikkelingslanden geen specifieke plaats gegeven  [3] . Ten slotte kwam pas in 1960 de Bank met een specifiek instrument voor het verlenen van lage rente leningen aan de ontwikkelingslanden, met de oprichting van de International Development Association (IDA).

Het feit dat de Bank geen eigen ideeën had belette het echter niet om anderen te bekritiseren. In 1949 bekritiseerde zij inderdaad een rapport van een commissie van de Verenigde Naties over werkgelegenheid en economie, waarin werd gepleit voor overheidsinvesteringen in zware industrie in de ontwikkelingslanden. De bank verklaarde dat de regeringen van de ontwikkelingslanden genoeg te doen hadden om een ​​goede infrastructuur tot stand te brengen, en dat zij de verantwoordelijkheid voor zware industrie overlaten aan lokaal en particulier particulier initiatief  [4] .

Volgens historici van de Wereldbank, Mason en Asher, kwam de positie van de bank voort uit de overtuiging dat publieke en private sectoren verschillende rollen zouden moeten spelen. Het publiek moet zorgen voor de geplande ontwikkeling van een adequate infrastructuur: spoorwegen, wegen, energiecentrales, havens en communicatie in het algemeen. De particuliere sector zou zich moeten bezighouden met landbouw, industrie, handel en persoonlijke en financiële diensten, omdat dit effectiever wordt geacht dan de publieke sector in deze gebieden  [5].. Wat dit werkelijk inhield, was dat alles wat winstgevend zou kunnen zijn, zou moeten worden overgedragen aan de privésector. Anderzijds zou het aanbieden van de infrastructuur moeten vallen onder de publieke sector, omdat de kosten door de samenleving moeten worden gedragen om de particuliere sector te helpen. Met andere woorden, de Wereldbank beval privatisering van de winst aan, gecombineerd met de socialisatie van de kosten van alles wat niet direct winstgevend was.

Een etnocentrische en conservatieve visie op de wereld

De visie van de Wereldbank wordt gekenmerkt door verschillende conservatieve vooroordelen. In de rapporten en toespraken van de eerste 15 jaar van zijn bestaan, zijn er regelmatig verwijzingen naar achtergebleven en onderontwikkelde landen. De Bank ziet de redenen voor onderontwikkeling vanuit een etnocentrisch standpunt. In de Wereldbank 8 ste , lezen jaarverslag we dat: “Er zijn vele en complexe redenen waarom deze gebieden niet meer ontwikkeld. Veel culturen hebben bijvoorbeeld een lage waarde gehecht aan materiële vooruitgang en sommigen hebben het zelfs als onverenigbaar met meer wenselijke doelstellingen van de samenleving en het individu beschouwd … ”  [6]. Een van de oorzaken van achterstand die in het rapport is geïdentificeerd, is het gebrek aan wil of afwezigheid van wil om materiële vooruitgang te boeken en de samenleving te moderniseren. Het diepe respect van Hindoes voor koeien wordt stenografisch voor de inherente achterlijkheid van India. Wat Afrika betreft, verklaarde de president van de Wereldbank, Eugene Black, in 1961: “Zelfs vandaag beginnen de meeste van de meer dan 200 miljoen Afrikanen pas de wereldmaatschappij binnen te gaan”  [7]… De reactionaire aard van de visie van de Wereldbank is zeker niet verzacht door de voorbijgaande jaren. In het Global Development Report van 1987 schreef de Bank: “In zijn Principles of Political Economy (1848) noemde John Stuart Mill de voordelen van” buitenlandse handel “. Meer dan een eeuw later zijn zijn waarnemingen net zo relevant als in 1848. Hier is wat Mill te zeggen had over de indirecte voordelen van handel: “Een volk kan zich in de rustige, luide, onbebouwde staat bevinden, met al zijn smaken óf volledig tevreden of geheel onontwikkeld, en ze kunnen er niet in slagen om al hun productieve energieën naar voren te brengen bij gebrek aan een voldoende object van verlangen. De opening van een buitenlandse handel, door hen vertrouwd te maken met nieuwe voorwerpen, of hen te verleiden door het gemakkelijker verwerven van dingen die zij voorheen niet haalbaar hadden geacht, [8]

De massale terugkeer van de neoconservatieven in het bestuur van GW Bush (2001-2008) verergerde de diep materialistische en reactionaire tendensen. De aanstelling van Paul Wolfowitz, een van de leidende neo-consorten, tot het presidentschap van de Bank in 2005, heeft deze oriëntatie verder aangewakkerd.

Groei- en ontwikkelingsplanning (zowel in de geïndustrialiseerde als in de opkomende economieën) wordt opmerkelijk belangrijk in de documenten van de Wereldbank en de literatuur over de tijd die zich bezighoudt met ontwikkelingsvraagstukken van de jaren 1950 tot de jaren 1970. Tot het einde van de jaren ’70 werd planning om verschillende redenen belangrijk geacht: ten eerste kwam de planning naar voren tijdens de langdurige depressie van de jaren 1930 als reactie op de chaos als gevolg van laisser-faire-beleid; ten tweede moest de wederopbouw van Europa en Japan worden georganiseerd; ten derde maakte dit nog steeds deel uit van de dertig jaar van voortdurende economische groei die volgde op de Tweede Wereldoorlog en moest worden beheerd en gepland; ten vierde oefende het succes, echte of veronderstelde, van Sovjetplanning ongetwijfeld een grote fascinatie uit, zelfs voor de gezworen vijanden van het zogenaamde “communistische blok”.

Een andere belangrijke preoccupatie in de begintijd die werd verworpen na de jaren tachtig was het besluit van verschillende Latijns-Amerikaanse landen om hun toevlucht te nemen tot importvervanging en de mogelijkheid dat andere, nieuwe onafhankelijke landen hun voorbeeld zouden volgen.

Laten we kort enkele van de economen bekijken wier werk een directe invloed op en in de Bank had.

Het HOS-model (Heckscher – Ohlin – Samuelson)

Ricardo’s theorie van comparatieve voordelen kreeg kracht in de jaren 1930 door de studies van Zweedse economen, Heckscher en Ohlin, later vergezeld door Samuelson. Het is de synthese geproduceerd door de laatste die bekendstaat als het HOS-model. Het HOS-model werpt de kwestie op van productiefactoren – deze factoren zijn werk, land en kapitaal – en beweert dat elk land er belang bij heeft zich te specialiseren in de productie en export van goederen die het grootste gebruik maken van de meest overvloedige productiefactor van dat land – die zal ook de goedkoopste zijn. Vrijhandel zou het dan mogelijk maken om in evenwicht te brengenwat de factoren verdienen tussen alle landen die deelnemen aan vrijhandelsovereenkomsten. De overvloedige factor, die zou worden geëxporteerd, zou schaarser en dus duurder worden; de zeldzame factor, die zou worden geïmporteerd, zou toenemen en de prijs zou dalen. Dit specialisatiesysteem zou zorgen voor een optimale verdeling van factoren in een nu homogene markt. Met dit model kunnen alle economieën streven naar maximale integratie op de wereldmarkt met een positief resultaat voor alle handelspartners . Verschillende studies die later zijn uitgevoerd, vooral die van Paul Krugman  [9] , om het HOS-model te testen, hebben aangetoond dat het onnauwkeurig is.

De vijf stadia van economische groei volgens Walt W. Rostow

Walt W. Rostow  [10] postuleerde in 1960 vijf stadia van ontwikkeling in een boek getiteld The Stages of Economic Growth: a Non-Communist Manifesto  [11] . Hij beweerde dat alle landen in een van de vijf categorieën vallen en dat ze alleen deze route kunnen volgen.

De eerste fase is de traditionele samenleving die wordt gekenmerkt door het overwicht van de landbouwactiviteit. Technische vooruitgang is nul, er is vrijwel geen productiviteitsgroei en geesten zijn niet klaar voor verandering.

Vervolgens beginnen in de fase vóór het begin uitwisselingen en technieken te ontstaan, worden de mentaliteiten van mensen minder fatalistisch en nemen de spaarquotes toe. In feite, dit is hoe de Europese samenlevingen is ontstaan uit de 15 e tot het begin van de 18 ste eeuw.

De derde fase is de start, een cruciale fase die overeenkomt met een kwaliteitssprong, met een aanzienlijke toename van spaar- en investeringspercentages en een stap in de richting van cumulatieve groei  [12] .

De vierde fase is de “mars to maturity”, waarbij de technische vooruitgang de overhand heeft op alle werkterreinen en de productie gediversifieerd is.

Ten slotte valt de vijfde fase samen met het tijdperk van massaconsumptie  [13] .

Walt W. Rostow beweerde dat bij de start een instroom van extern kapitaal (in de vorm van buitenlandse investeringen of krediet) onmisbaar was.

Het model van Rostow is ontsierd door over-simplificatie. Hij presenteert het stadium van ontwikkeling bereikt door de VS na de Tweede Wereldoorlog, zowel als het doel om te streven naar en het model te reproduceren. Evenzo is hij van mening dat het Britse startmodel, met de landbouwrevolutie gevolgd door de industriële revolutie, elders moet worden gereproduceerd. Hij negeert dus volledig de historische realiteit van andere landen. Er is geen reden waarom elk land de vijf fasen die hij beschrijft moet doorlopen.

Onvoldoende besparingen en de noodzaak om gebruik te maken van externe financiering

In neo-klassieke termen moeten besparingen voorafgaan aan investeringen en zijn ze onvoldoende in de ontwikkelingslanden. Dit betekent dat het tekort aan besparingen wordt gezien als een fundamentele factor die verklaart waarom ontwikkeling wordt geblokkeerd. Een instroom van externe financiering is vereist. Paul Samuelson, in Economics  [14] , nam de geschiedenis van de Amerikaanse schuldenlast in de 19 e en 20 e eeuw als basis voor het vaststellen van vier verschillende fasen die leiden tot welvaart: jonge lenen natie in de schuld (van de Onafhankelijkheidsoorlog in 1776 aan de Burgeroorlog van 1865); volwassen schuldige natie (van 1873 tot 1914); nieuwe leennatie (van de eerste tot de tweede wereldoorlog); volwassen lening natie (jaren zestig). Samuelson en zijn emulators sloegen het model van economische ontwikkeling in de VS vanaf het einde van de 18ede eeuw tot de Tweede Wereldoorlog op een honderdtal landen die na 1945 de Derde Wereld vormden, alsof het mogelijk was dat al die landen eenvoudig de ervaring van de Verenigde Staten imiteerden  [15] .

Wat betreft de noodzaak om toevlucht te nemen tot buitenlands kapitaal (in de vorm van leningen en buitenlandse investeringen), vond een medewerker van Walt W. Rostow, Paul Rosenstein-Rodan, de volgende formule: “Buitenlands kapitaal zal een zuivere toevoeging zijn aan de binnenlandse kapitaalvorming , dat wil zeggen dat het allemaal zal worden geïnvesteerd; de investering zal productief of ‘zakelijk’ zijn en resulteren in een verhoogde productie. De belangrijkste functie van instroom van buitenlands kapitaal is het verhogen van het percentage binnenlandse kapitaalvorming tot een niveau dat vervolgens kan worden gehandhaafd zonder verdere steun ”  [16] . Deze verklaring is in tegenspraak met de feiten. Het is niet waar dat buitenlands kapitaal de vorming van nationaal kapitaal bevordert en alle wordt geïnvesteerd. Een groot deel van het buitenlands kapitaal verlaat snel het land waar het tijdelijk werd geleid, zoals kapitaalvlucht en repatriëring van winst.

Paul Rosenstein-Rodan, die tussen 1946 en 1952 adjunct-directeur was van de afdeling Economie van de Wereldbank, maakte opnieuw een monumentale fout door de datums te voorspellen waarop verschillende landen een autonome groei zouden bereiken. Hij meende dat Colombia in 1965 dat stadium zou bereiken, Joegoslavië in 1966, Argentinië en Mexico tussen 1965 en 1975, India in de vroege jaren 1970, Pakistan drie of vier jaar na India en de Filippijnen na 1975. Welke onzin is dat gebleken? !

Merk op dat dit begrip van zelfvoorzienende groei algemeen wordt gebruikt door de Wereldbank. De definitie die Dragoslav Avramović, toen directeur van de afdeling economie, in 1964 gaf, luidde als volgt: “Zelfstandige groei wordt gedefinieerd als een stijging van het inkomen met bijvoorbeeld 5% per jaar gefinancierd uit in eigen land gegenereerde fondsen en uit van buitenlands kapitaal dat naar het land stroomt … ”  [17] .

Ontwikkelingsplanning zoals beoogd door de Wereldbank en de Amerikaanse academische wereld komt neer op pseudo-wetenschappelijke misleiding op basis van wiskundige vergelijkingen. Het moet de legitimiteit en geloofwaardigheid geven aan de intentie om de ontwikkelingslanden afhankelijk te maken van het verkrijgen van extern kapitaal. Er volgt een voorbeeld, in alle ernst door Max Millikan en Walt W. Rostow in 1957 voorgeschoten: “Als het initiële tarief van binnenlandse investering in een land 5 procent van het nationaal inkomen is, als buitenlands kapitaal wordt geleverd tegen een constante snelheid gelijk aan een derde van het startniveau van de binnenlandse investering, als 25 procent van alle toevoegingen aan het inkomen wordt bespaard en geherinvesteerd, als de kapitaaloutputverhouding 3 is en als rente en dividenduitkeringen op buitenlandse leningen en particuliere investeringen worden betaald tegen het tarief van 6 procent per jaar, [18] . Meer onzin!

Chenery en het dubbele-tekortmodel van Strout

Halverwege de jaren zestig stelde de econoom Hollis Chenery, die later hoofdeconoom en vice-president van de Wereldbank werd  [19] , en zijn collega Alan Strout een nieuw model op, het “double deficit-model”  [20].. Chenery en Strout legden de nadruk op twee beperkingen: ten eerste onvoldoende interne besparingen en vervolgens onvoldoende vreemde valuta. Charles Oman en Ganeshan Wignarja vatten het Chenery-Strout-model als volgt samen: “In wezen veronderstelt het model met een dubbel tekort dat in de allereerste fasen van de industriële groei onvoldoende besparingen de belangrijkste beperking kunnen zijn voor de snelheid van de vorming van binnenlands kapitaal, eens de industrialisatie De belangrijkste beperking is misschien niet langer een binnenlandse besparing op zich, maar veeleer de beschikbaarheid van valuta die nodig is om apparatuur, intermediaire goederen en misschien zelfs de grondstoffen die als industriële input worden gebruikt, in te voeren. Het valutetekort kan dus het besparingsdeficit overstijgen als de belangrijkste beperking voor ontwikkeling. ”  [21]Om dit dubbele tekort op te lossen, stellen Chenery en Strout een eenvoudige oplossing voor: lenen vreemde valuta en / of kopen deze in door de export te verhogen.

Het Chenery – Strout-model is zeer wiskundig. Het was het “in-ding” in die tijd. Voor zijn aanhangers had dit het voordeel dat het een wetenschappelijke geloofwaardigheid schonk aan een beleid waarvan de hoofddoelen allereerst waren om de ontwikkelingslanden ertoe aan te zetten hun toevlucht te nemen tot enorme externe leningen en buitenlandse investeringen, en ten tweede om hun ontwikkeling te onderwerpen aan een afhankelijkheid op export. In die tijd kreeg het model van meerdere kanten kritiek. Het volstaat te citeren dat van Keith Griffin en Jean Luc Enos, die beweerde dat door hun toevlucht te nemen tot externe instroom de lokale besparingen verder zouden worden beperkt: “Maar zolang de kosten van de hulp (bijvoorbeeld de rente op buitenlandse leningen) lager is dan de incrementele output-capital ratio, zal het een land ‘lonen’ om zoveel mogelijk te lenen en buitenlandse te vervangen door binnenlandse besparingen. Met andere woorden, gezien een streefwaarde voor groei in het ontwikkelingsland, zal buitenlandse hulp een hoger verbruik mogelijk maken, en zullen binnenlandse besparingen eenvoudigweg een residu zijn, dat wil zeggen het verschil tussen de gewenste investering en het beschikbare bedrag aan buitenlandse hulp. De fundamenten van modellen van het type Chenery-Strout zijn dus zwak, omdat men op theoretische gronden zou verwachten een omgekeerd verband te vinden tussen buitenlandse hulp en binnenlandse besparingen “ [22] .

De wens om de ontwikkelingslanden aan te moedigen hun toevlucht te nemen tot externe hulp, gezien als een manier om hen te beïnvloeden

Bilaterale hulp en het beleid van de Wereldbank houden rechtstreeks verband met de politieke doelstellingen van de VS in haar buitenlandse aangelegenheden.

Hollis Chenery beweerde dat “het belangrijkste doel van buitenlandse hulp, net als van vele andere instrumenten van buitenlands beleid, het produceren van het soort politieke en economische omgeving in de wereld is waarin de Verenigde Staten het best hun eigen sociale doelen kunnen nastreven”  [23] .

In een boek met de titel De opkomende naties: hun groei en het Amerikaanse beleid , Max Millikan  [24]en Donald Blackmer, beide collega’s van Walt W. Rostow’s, beschreven in 1961 duidelijk bepaalde doelstellingen van het buitenlands beleid van de VS: “Het is in het belang van de Verenigde Staten om met bepaalde kenmerken uit het overgangsproces te komen. Ten eerste moeten ze in staat zijn om hun onafhankelijkheid te handhaven, met name van de vijandige of mogelijk vijandige krachten ten opzichte van de Verenigde Staten (…) Ten vierde moeten ze instemmen met het principe van een open samenleving waarvan de leden worden aangemoedigd om ideeën, goederen, waarden en ervaringen uit te wisselen met de rest van de wereld; dit impliceert ook dat hun regeringen bereid moeten zijn mee te werken aan de maatregelen van internationale economische, politieke en sociale controle die nodig zijn voor het functioneren van een onderling afhankelijke wereldgemeenschap “.  [25] Natuurlijk onder leiding van de VS.

Later in het boek wordt expliciet getoond hoe hulp wordt gebruikt als een hefboom om het beleid van de begunstigde landen te oriënteren: “Voor kapitaalssteun om de maximale hefboom te hebben om de onderontwikkelde landen te overtuigen om een ​​koers te volgen die consistent is met Amerikaanse en vrije wereld belangen moeten de aangeboden bedragen groot genoeg zijn en de voorwaarden flexibel genoeg om de ontvanger ervan te overtuigen dat het spel de moeite waard is. Dit betekent dat we aanzienlijk meer middelen moeten investeren in onze economische ontwikkelingsprogramma’s dan we in het verleden hebben gedaan ”  [26]

Het volume aan leningen aan ontwikkelingslanden steeg in de jaren zestig en zeventig in toenemende mate, als gevolg van een bewust beleid van de VS, de regeringen van andere geïndustrialiseerde landen en de instellingen van Bretton Woods, die tot doel hadden invloed uit te oefenen op de beleid van landen in het Zuiden.

Voorrang op export

In een van hun belangrijkste bijdragen beweerden Chenery en Strout dat toevlucht nemen tot importvervanging een acceptabele methode is om het tekort in vreemde valuta te verminderen  [27] . Later hebben ze deze positie opgegeven, toen het handhaven van importvervangingsbeleid zoals dat door bepaalde ontwikkelingslanden wordt toegepast, een van de belangrijkste kritieken werd van de Bank, het IMF , de OESO en de regeringen van de grote geïndustrialiseerde landen.

Dit is hoe andere studies van economen die direct verbonden zijn met de Wereldbank, zijn overgegaan op het meten van de effectieve tarieven van bescherming van economieën en de resulterende bias in termen van gebruik van productiemiddelen en van winstgevendheid van investeringen. Zij gaven de voorkeur aan het ombuigen van strategieën voor export, het afschaffen van protectionistische tarieven, en meer in het algemeen een prijsbindingsbeleid dat nauwer verband houdt met marktmechanismen. Bela Balassa, Jagdish Bhagwati en Anne Krueger  [28] hebben deze aanpak gesystematiseerd en hun analyses hebben hun sporen nagelaten in de internationale instellingen en vormen de theoretische rechtvaardiging voor het openstellen van de handel in de jaren tachtig en negentig. Anne Krueger  [29]schreef: “Een regime dat export bevordert, kan de economie van een land bevrijden van het Keynesiaanse juk van onderbenutting, aangezien de effectieve vraag naar zijn producten op internationale markten, in tegenstelling tot een regime van importvervanging, vrijwel oneindig kan zijn en dus altijd dichterbij kan komen tot volledige werkgelegenheid, tenzij er een wereldrecessie is. Een kleine op export gerichte economie zal in staat zijn om elke hoeveelheid goederen die het produceert te verkopen. Met andere woorden, de enige beperking van het land is de capaciteit om de goederen te leveren. ”  [30] . Meer oogdouche.

Het trickle-down effect

wereld bank

Het trickle-down effect is een triviale metafoor die de acties van de Wereldbank vanaf het begin heeft geleid. Het idee is simpel: de positieve effecten van de groei druppelen naar beneden, beginnend vanaf de top, waar ze de rijken ten goede komen, tot uiteindelijk ook een beetje de armen bereikt. Dit betekent dat het in het belang van de armen is dat de groei zo sterk mogelijk is om de druppels op te kunnen vangen. Inderdaad, als de groei zwak is, zullen de rijken een groter deel behouden dan wanneer de groei sterk is.

Wat zijn de effecten hiervan op het gedrag van de Wereldbank? De groei moet ten koste van alles worden aangemoedigd, zodat er aan het einde van de cyclus nog iets over is voor de armen. Elk beleid dat groei tegenhoudt omwille van (zelfs gedeeltelijke) herverdeling van rijkdom of omwille van de bescherming van het milieu, vermindert het trickle-down-effect en schaadt de armen. In de praktijk worden de acties van de directeurs van de Wereldbank in overeenstemming met deze metafoor uitgevoerd, ongeacht het meer verfijnde discours van bepaalde deskundigen. Bovendien wijden de historici van de Wereldbank ongeveer twintig bladzijden aan discussies over de trickle-down31 theorie en erkennen zij dat “dit geloof rechtmatige aanhoudende pogingen rechtvaardigde om leners te overtuigen van de voordelen van discipline, opoffering en vertrouwen in de markt, en daarom van de noodzaak om de lijn tegen politieke verleiding “ [31] . Ze beweren dat het geloof vanaf 1970 geleidelijk in diskrediet raakte door scherpe opmerkingen van een indrukwekkend aantal onderzoekers over de situatie in zowel de Verenigde Staten als de ontwikkelingslanden  [32] . Desalniettemin merken de historici op dat dit in de praktijk niet veel effect heeft gehad  [33] , vooral omdat vanaf 1982 de trickle-down-theorie een triomfantelijke comeback maakte bij de Wereldbank  [34] . Uiteraard is het trickle-down probleem onlosmakelijk verbonden met dat van ongelijkheid, dat in de volgende sectie zal worden besproken.

De kwestie van ongelijkheid in de verdeling van inkomsten

Vanaf 1973 begon de Wereldbank de kwestie van de ongelijkheid in de inkomensverdeling in de ontwikkelingslanden te onderzoeken als een factor die de ontwikkelingskansen beïnvloedde. Het economische team onder leiding van Hollis Chenery gaf de kwestie veel aandacht. Het belangrijkste boek van de Wereldbank over het onderwerp, gepubliceerd in 1974, werd gecoördineerd door Chenery zelf en getiteld Redistribution with Growth  [35] . Chenery was zich ervan bewust dat de soort groei die door het leningenbeleid van de Bank wordt veroorzaakt, tot een grotere ongelijkheid zou leiden. De grootste zorg van de Wereldbank was meerdere malen duidelijk uitgedrukt door McNamara: als we ongelijkheid en armoede niet verminderen, zullen herhaalde uitbarstingen van sociale onrust de belangen van de vrije wereld onder leiding van de Verenigde Staten schaden.

Chenery niet delen oogpunt van Simon Kuznets’s  [36] , dat na een noodzakelijke fase van de toegenomen ongelijkheid tijdens de economische take-off, dingen zouden vervolgens te verbeteren. De Wereldbank was overtuigd van de noodzaak van grotere ongelijkheid. Dit wordt bevestigd door de woorden van de president van de Wereldbank, Eugene Black, in april 1961: “Ongelijkheid in inkomen is een noodzakelijk bijproduct van economische groei (waardoor) het mogelijk maakt voor mensen om aan een leven van armoede te ontsnappen”  [37] . Maar de empirische studies uitgevoerd door de Wereldbank in de tijd van Chenery weerlegden de beweringen van Kuznets.  [38]

Na het vertrek van Chenery in 1982 en zijn vervanging door Anne Krueger verliet de Wereldbank echter volledig haar relatieve bezorgdheid over het vergroten of behouden van ongelijkheid in zoverre dat zij besloot om geen relevante gegevens te publiceren in het World Development Report . Anne Krueger aarzelde niet om het argument van Kuznets over te nemen, waardoor de opkomst van ongelijkheid een voorwaarde was voor het opstijgen van groei, op grond van het feit dat de besparingen van de rijken waarschijnlijk zouden bijdragen aan investeringen. Pas toen François Bourguignon in 2003 chef-econoom werd, vertoonde de Bank een reële hernieuwde belangstelling voor deze kwestie  [39] . In 2006 ondertekende het World Development Report van de Wereldbank Equity en ontwikkelingverwijst opnieuw naar ongelijkheid als een belemmering voor ontwikkeling  [ 40 ]. In het beste geval wordt deze aanpak beschouwd als goede marketing door J. Wolfensohn (president van de Wereldbank van 1996 tot 2005) en zijn opvolger, Paul Wolfowitz.

*

Opmerking voor lezers: klik op de deelknoppen hierboven of hieronder. Stuur dit artikel door naar uw e-maillijsten. Crosspost op je blogsite, internetforums. enz.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op CADTM .

Eric Toussaint  is een historicus en politicoloog die zijn Ph.D. aan de universiteiten van Parijs VIII en Luik, is de woordvoerder van de CADTM International, en zit op de Wetenschappelijke Raad van ATTAC Frankrijk. Hij is de auteur vanBankocracy(2015); The Life and Crimes of a Exemplary Man(2014); Blik in de achteruitkijkspiegel. Neoliberale ideologie van zijn afkomst tot het heden, Haymarket-boeken, Chicago, 2012 (zie hier), enz.

Notes

[1]  De termen die worden gebruikt om de landen aan te wijzen die voor Ontwikkelingsleningen van de Wereldbank zijn aangewezen, zijn in de loop van de jaren veranderd. In het begin stonden ze bekend als ‘achtergebleven regio’s’, vervolgens ‘onderontwikkelde landen’ en ten slotte ‘ontwikkelingslanden’. Sommige van deze zijn verder “opkomende landen” genoemd.

[2]  “De periode waarin de Bank een vast standpunt had ingenomen over de aard van het ontwikkelingsproces, maar er weinig mee te maken had, reikte ruwweg tot aan het einde van de jaren vijftig en viel samen met een fase in bankkredieten waarin de meeste leningen nog werden verstrekt. naar ontwikkelde landen (tegen 1957 ging 52,7% van de financiering nog naar dergelijke landen) “, Nicholas Stern en Francisco Ferreira. 1997. ‘De Wereldbank als’ intellectuele actor ‘”in Kapur, Devesh, Lewis, John P., Webb, Richard. 1997. The World Bank, Its First Half Century, Volume 2 , p.533.

[3]  “De instrumenten voor neoklassieke analyse kunnen op een algemene manier worden toegepast, vrij onspecifiek, op de vragen van onderontwikkeling. Onderontwikkelde of geblokkeerde ontwikkeling wordt niet onderworpen aan systematische analyse in de neoklassieke theorie “vertaald door Azoulay, Gerard. 2002. Les théories du développement , Presses Universitaires de Rennes, p.38.

[4]  STERN Nicholas en FERREIRA Francisco. 1997. “De Wereldbank als” intellectuele acteur “in Kapur, Devesh, Lewis, John P., Webb, Richard. 1997. The World Bank, Its First Half Century, Volume 2 , p.533.

[5]  Mason, Edward S. en Asher, Robert E. 1973. De Wereldbank sinds Bretton Woods , The Brookings Institution, Washington, DC, p.458-459.

[6]  Wereldbank (IBRD). 1953. 8 ste jaarverslag 1952-1953, Washington DC, p. 9.

[7]  Eugene Black, “Tale of Two Continents”, Ferdinand Phinizy Lectures, afgeleverd aan de Universiteit van Georgia, 12 en 1 april “in 1961 in Kapur, Devesh, Lewis, John P., Webb, Richard. 1997. De Wereldbank, de eerste helft van de eeuw, deel 1 , p. 145. Eugene Black was president van de Wereldbank van 1949 tot 1962.

[8]  Wereldbank. 1986. Global Development Report 1987, Washington DC, p. 4.

[9]  Het overwicht van uitwisselingen tussen economieën met vergelijkbare factoren (uitwisseling van vergelijkbare producten tussen geïndustrialiseerde economieën) werd vastgesteld in het werk van P. Krugman en E. Helpman in de jaren tachtig.

[10]  Walt. W. Rostow was een invloedrijke econoom. Hij was ook een hoge politieke adviseur en werd adviseur van Robert McNamara tijdens de oorlog in Vietnam. Sommige aantekeningen die hij tot McNamara richtte, kunnen op internet worden geraadpleegd over de politiek-militaire strategie die moet worden gevolgd met betrekking tot de Noord-Vietnamezen en hun bondgenoten in 1964. Een opmerking getiteld “Military Dispositions and Political Signals” van 16 november 1964 is vooral interessant omdat het behoorlijk indrukwekkende beheersing van de kunsten van oorlog en onderhandeling laat zien ( www.mtholyoke.edu/acad/intrel/pentagon3/doc232.htm). Het is de moeite waard om te vermelden, omdat het nogmaals de politieke inzet onderstreept van de operaties van het IMF en de Wereldbank in de periferie. Daarom moet het economisch beleid worden bekeken in het licht van zijn politieke motivatie en hefbomen.

[11]  Rostow, Walt W. De fasen van economische groei: een niet-communistisch manifest in Washington DC 1960.

[12]  Merk op dat WW Rostow beweerde dat Argentinië vóór 1914 al de startfase had bereikt.

[13]  WW Rostow beweerde ook dat de VS permanent het stadium van massaconsumptie hadden bereikt vlak na de Tweede Wereldoorlog, gevolgd door West-Europa en Japan in 1959. Wat de USSR betreft, het was technisch klaar om dat stadium te bereiken, maar eerst nodig om een ​​paar aanpassingen aan te brengen.

[14]  Samuelson, Paul. 1980. Economics , 11 ste editie, McGraw Hill, New York, blz. 617-618.

[15]  Betaler, Cheryl. 1991. Lent and Lost Foreign Credit and Third World Development , Zed Books, Londen, p.33-34.

[16]  Rosenstein-Rodan, Paul. (1961). ‘Internationale hulp voor onderontwikkelde landen’, Review of Economics and Statistics , Vol.43, p.107.

[17]  Avramović, Dragoslav et al. 1964. Economische groei en externe schulden , Johns Hopkins Press voor de IBRD, Baltimore, p.193.

[18]  Millikan, Max en Rostow, Walt Whitman. 1957. Een voorstel: sleutels tot een effectief buitenlands beleid , Harper, New York, p. 158.

[19]  In 1970 werd Hollis Chenery adviseur van Robert McNamara, toen president van de Wereldbank. Kort daarna, in 1972, werd de functie van vice-president gekoppeld aan die van chief economist voor Robert Hollis Chenery door Robert McNamara. Sindsdien is het onderdeel van de traditie geworden. Chenery diende van 1972 tot 1982 als hoofdeconoom en vice-president van de Wereldbank. Chenery blijft de langst dienende bewoner van de functie van chief economist. Vorige en latere incumbents bleven tussen de 3 en 6 jaar, volgens elk geval. Bron: STERN, Nicholas en FERREIRA, Francisco. 1997. “De Wereldbank als ‘intellectuele actor'” in Kapur, Devesh, Lewis, John P., Webb, Richard. 1997. The World Bank, Its First Half Century, Volume 2 , p.538.

[20]  CHENERY Hollis B. en STROUT Alan. 1966. “Buitenlandse hulp en economische ontwikkeling”, Amerikaans Economisch Tijdschrift , nr. 56, p.680-733.

[21]  OMAN Charles en WIGNARJA Ganeshan. 1991. De naoorlogse evolutie van ontwikkelingsdenken , OCDE, geciteerd door Treillet, Stephanie. 2002. L’Economie du développement , Nathan, Paris, p.53.

[22]  GRIFFIN, Keith B. en ENOS, Jean Luc. 1970. ‘Buitenlandse hulp: doelstellingen en gevolgen’, Economische ontwikkeling en cultuurverandering , nr. 18, blz. 319-20.

[23]  CHENERY Hollis B. 1964. ‘Doelstellingen en criteria van buitenlandse hulp’, in de Verenigde Staten en de ontwikkelingseconomieën, ed. G. Ranis, WW Norton, New York, p.81.

[24]  Max Millikan, lid van het Office of Strategic Services (OSS) en vervolgens van de Central Intelligence Agency (CIA) zoals het werd, was de directeur van CENIS (Centre for International Affairs van het Massachusetts Institute for Technology), met directe links naar het ministerie van Buitenlandse Zaken.

[25]  MILLIKAN Max en BLACKMER Donald, uitg. 1961. The Emerging Nations: Their Growth and United States Policy , Little, Brown and Co., Boston, pp. X-xi.

[26]  Ibid., P.118-119.

[27]  CHENERY Hollis B. en STROUT Alan. 1966. “Buitenlandse hulp en economische ontwikkeling”, American Economic Review , nr. 56, blz. 682, 697-700.

[28]  BALASSA Bela. 1971. ‘Ontwikkelingsstrategieën in sommige ontwikkelingslanden: een vergelijkende studie, John Hopkins University Press voor de Wereldbank, Baltimore; Jagdish BHAGWATI. 1978. Anatomie en gevolgen van Exchange Control Regime , Ballinger voor het National Bureau of Economic Research, Cambridge; Anne KRUEGER. 1978. Buitenlandse handelsregimes en economische ontwikkeling: pogingen tot liberalisering en consequenties , Nationaal Bureau voor Economisch Onderzoek, New York.

[29]  Anne Krueger werd chief economist en vice-president van de Wereldbank in 1982 (toen president Ronald Reagan Chenery liet gaan en aanhangers van zijn neoliberale oriëntaties bracht) en hield de post tot 1987.

[30]  Krueger, Anne. 1978. Handel en ontwikkeling: exportbevordering versus importvervanging , geciteerd door Treillet, Stephanie. 2002. L’Économie du développement , Nathan, Paris, p.37.

[31]  Ibid., P. 218

[32]  Zie met name James P. Grant, “Ontwikkeling: het einde van Trickle-down”, in Foreign Policy, Vol. 12 (herfst 1973), pp.43-65

[33]  Voor de periode 1974-1981, schreven zij: “De aandacht verschoof weg van het direct richten van bankinvesteringen op de armen naar de verbetering van indirecte voordelen door meer stedelijke werkgelegenheid. In feite viel de strategie terug op de trickle-down benadering “in Kapur, Devesh, Lewis, John P., Webb, Richard. 1997. De Wereldbank, De eerste helft van de eeuw, Volume 1 , p. 264.

[34]  Over de koerswijziging van 1981-1982 schreven ze: “Armoedebestrijding zou dus afhankelijk moeten zijn van groei en doorstroming” in Kapur, Devesh, Lewis, John P., Webb, Richard. 1997. De Wereldbank, De eerste helft van de eeuw, Volume 1 , p. 336.

[35]  Chenery Hollis B. et al. 1974. Herdistributie met groei , Oxford University Press voor de Wereldbank en het Institute of Development Studies, Londen.

[36]  Kuznets Simon. 1955. “Economische groei en inkomensongelijkheid”, Amerikaans Economisch Tijdschrift , nr. 49, maart 1955, blz. 1-28.

[37]  Aangehaald door Kapur, Devesh, Lewis, John P., Webb, Richard. 1997. De Wereldbank, de eerste helft van de eeuw, deel 1 , p. 171.

[38]  Meer recent presenteerde Thomas Piketty in Capital in the Twenty-first Century (Harvard University Press, 2014) een zeer interessante analyse van de curve van Kuznets. Piketty merkt op dat Kuznets oorspronkelijk twijfelde aan de validiteit van deze theorie, maar dat stopte niet dat het goed werd verzaakt en voor lange tijd.

[39]  François Bourguignon. 2004. “The Poverty-Growth-Inequality Triangle”, Paper gepresenteerd op de Indiase Raad voor onderzoek naar internationale economische betrekkingen, New Delhi, 4 februari 2004, 30 p.

[40]  Wereldbank. 2005. Global Development Report 2006. Equity and development , Washington DC, 2005 
http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2006/Resources/477383-1127230817535/WDR2006overview-fr.pdf

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.
Comments

comments

Geef een antwoord