Beste Koning, wij vragen ons of is uw DNA wel de juiste? wij eisen onderzoek

Beste Koning, wij vragen ons of is uw DNA wel de juiste? wij eisen onderzoek

8 september 2019 5 Door Indignatie redactie

Bij een steeds groter deel van de bevolking ontstaat ongeloof en onrust en verbaast men zich over de verhoging van o.a. de koningshuis toelage en de 1,5 miljoen (4000 p/d) van uw dochter Amalia volgend jaar,terwijl u eerder sprak over de broekriem aanhalen en beter de armoede onder jonge kinderen te bestrijden.

Met het kinderloos overlijden van Willem III (1702) is het huis van Oranje-Nassau in de republiek opgehouden te bestaan. Naar vigerend Salische wet is de erfopvolging overgegaan op de volle neef Frederik III (Frederik I Koning in Pruisen) en diens mannelijke nakomelingen.
U is genoegzaam bekend dat voor de Franse tijd van het Koninkrijk Holland de soevereiniteit berustte bij de Staten Generaal.
Eind 1813 is Willem Fredrik, aangestuurd door de Britse minister Castlereagh, uitgenodigd door Haagse notabelen om naar Holland te komen voor een staatsgreep.
In 1814 werd de eerste grondwet goedgekeurd door byzantinisme van de door Willem zelf aangewezen notabelen. Willem noemde zichzelf frappant Willem Frederik van Oranje-Nassau.
In 1815 werd de nieuwe grondwet van Willem afgekeurd door een meerderheid van de notabelen,doch met autoritair en beruchte Hollandse rekenkunde komt Willem toch nog tot een meerderheid van stemmen buiten de keuze van de notabelen om.

De Salische wet en het Castiliaanse stelsel bepaalde de volgorde van erfopvolging en verliep via de patriarchale lijn en hierop gebaseerd is de grondwet van 1815 tot stand gekomen. Pas sinds 1983 zijn mannen en vrouwen gelijk voor de erfopvolging. De mij ter beschikking staande gegevens geven de indruk dat u op familierechtelijke grond mogelijk aanspraak kunt maken op de erfenis van koning Willem III,maar dit toont geenszins een bloedverwantschap aan met koning Willem I, omdat dit nimmer onomstotelijk is vastgesteld zoals expliciet bedoeld en in opdracht is meegegeven in de grondwet van 1815. Ook in de grondwet van 1840 en 1848 is bepaald dat de kroon der Nederlanden in opdracht is meegegeven en opgedragen aan de wettige nakomelingen en wel het mannelijke oir, uit het tegenwoordig huwelijk met Hare Majesteit Frederika Louisa Wilhelmina.
Als wettige nakomelingen wordt hier naar mijn mening bedoeld bloedverwanten voortkomende of ontspruitende uit betreffend huwelijk,waarbij voor het huwelijk een geregistreerd partnerschap wordt aangemerkt.

In die tijd kwamen als wettige nakomelingen uitsluitend kinderen uit een geregistreerd partnerschap in aanmerking. Buitenechtelijke nakomelingen waren geen wettige bloedverwanten c.q. nakomelingen. Eerst ver in de twintigste eeuw kwam hier verandering in.

In tegenstelling met de strekking van de voorgaande grondwet is in 1917 dit artikel (zie art.10) onder goedkeuring van uw grootmoeder en een mogelijk staatrechtelijke dwaling, dit grondwetartikel veranderd in:

De kroon der Nederlanden is en “blijft” opgedragen aan zijne Majesteit Willem Frederik om door hem en zijn wettige nakomelingen te worden bezeten, om tenslotte in de huidige grondwet wederom te worden aangepast in: het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem I,Prins van Oranje-Nassau.

Gelijktijdig staat artikel 24 van de grondwet op gespannen en tegenstrijdige voet met het in de grondwet genoemde artikel 1.Dit was reden(zie hiervoor nota Tweede Kamer der Staten Generaal vergaderjaar 2000-2001 onder nr. 27074) om de wet op de Adeldom te wijzigen juist omdat deze strijdig was met artikel 1 van de grondwet,de Algemene wet gelijke behandeling en diverse internationale verdragen waaronder het BUPO verdrag.

U bent slim en verstandig en het voortbestaan van een monarchie is in uw belang en verantwoordelijkheid.
Ik ben er zeker van dat u niet de intentie heeft,wanneer u het stokje over geeft, de toekomstige koningin op te zadelen met voor haar onoverkomelijke problemen.
Nu de indruk wordt gewekt dat uw opa in het keurslijf van een categorische leugenaar terecht is gekomen is duidelijkheid voor de bevolking een “must” en zou de uitkomsten van een DNA onderzoek de ongerustheid en speculaties weg kunnen nemen.

U is een bewonderenswaardig mens en erudiet en u wilt mij vast wel uitleggen op welke legitieme grond uw grootmoeder,uw moeder en u zelf, staatshoofd is geworden?

Hoogachtend,

Beste lezers ben u hier mee eens laat het ons horen.

__________________________________________________________________

Note 1 : Willem IV is vermeend impotent te zijn, zijn kinderen zijn een vraagteken. (Prinses) Carolina draagt
niet de naam Wilhelmina en het vermoeden bestaat dat zij en haar broer Willem V buitenechtelijk kinderen zijn van Anna van Hannover en Stalmeester Douwe Sirtema van Grovenstins!!

Note 2 : Wilhelmina is het buitenechtelijk kind van Emma en niet de dochter van Willem III.Haar biologische vader was S.M.S. de Ranitz een adjudant van Willem III en kamerheer van Emma,tenzij DNA onderzoek anders uitwijst.(Willem III was tijdens de conceptie in 1879 te oud en door syfilis onvruchtbaar)

Note 3: Tot op heden is niet onomstotelijk vastgesteld (DNA wordt geweigerd) dat Juliana een dochter zou zijn van Prins Hendrik.Deze Hendrik was biseksueel en ook hier zou sprake zijn van onvruchtbaarheid en blijft de vraag wie
Is de biologische vader van de in 1909 geboren Juliana. Nog groter vraagteken is wie de moeder is van Juliana.
 Steeds meer komt naar voren dat Juliana van een burgermoeder uit Soest zou zijn.Wilhelmina had 4 miskramen en “kreeg”toen plotseling Juliana ! Na Juliana probeerde Wilhelmina na twee jaar opnieuw een (eigen) kind te krijgen. Dit werd na twee maanden de vijfde miskraam. De vijf miskramen van Wilhelmina hingen samen met de door haar opgelopen syfilis. Naar buiten werd meegedeeld dat het tyfus was.Wilhelmina was in feite net als prins Hendrik tot na 1910 ook onvruchtbaar door haar syfilis.In ieder geval had zij 5 miskramen. Een effectieve behandeling van Syfilis was pas na 1910 mogelijk middels het toen ontdekte middel Salvarsan.

Staatsrechtelijke dwaling:
Door Willem I (waar het koningshuis zich op beroept) is in 1815 in de grondwet vastgelegd en IN OPDRACHT MEEGEGEVEN dat De Kroon der Nederlanden is en blijft opgedragen aan Zijne Majesteit Willem Frederik, Prins van Oranje-Nassau, om door Hem en Zijne wettige nakomelingen te worden bezeten erfelijk.
In die tijd kwamen bij de adel als wettige nakomelingen uitsluitend in aanmerking, bloedverwanten uit het tegenwoordig huwelijk met Hare Majesteit Frederika Louisa Wilhelmina. Bastaards(buitenechtelijke) kinderen waren taboe en werden als niet wettige nakomeling gezien. De Salische wet is eene verzameling van wettelijke bepalingen der oude Franken, in de middeleeuwen; in het bijzonder, het tweeënveertigste artikel daarvan, krachtens hetwelk de vrouwen van de regering of troonsopvolging worden, uitgesloten. Eerst sinds 1983 zijn mannen en vrouwen gelijk voor de erfopvolging.

Wilhelmina veranderde dit in 1917 in art 10 van die grondwet in:
De Kroon der Nederlanden is en blijft opgedragen aan zijne Majesteit Willem Frederik om door hem en zijn wettige nakomelingen te worden bezeten.
Als wettige nakomelingen kwamen toen ook geen Bastaard kinderen in aanmerking en tevens was middels deze Grondwet wijziging geen gevolg meer gegeven aan de opdracht die Willem I meegaf voor zijn opvolgers n.l. pure bloedverwanten uit een tegenwoordig huwelijk.
Derhalve en mogelijk “onrechtmatige” wijziging van de Grondwet met Staatsrechtelijke dwaling!
Wanneer dit artikel niet in de Grondwet was verankerd heette dit dicriminatie!

Lees ook:  Koningin Maxima ontvangt €150.000 per jaar van de Nederlandse regering om over SDG’s te babbelen

Bernhard van Lippe Biesterfeld 1911-2004
Een document bij de universiteit Berlijn laat zien dat Bernhard 27 april 1933 lid werd van de NSDAP en SA.Daaronder zie je de vermelding FLIEGERSTURM.Het document is ondertekend door Bernhard.
Dit document bestaat uit een linker- en rechterhelft (een tweeluik).Opmerkelijk is dat de linkerhelft(schoolresultaten)met een pen is ingevuld en de rechterhelft (lidmaatschap NSDAP/SA) met een potlood is ingevuld.Een ingeschakelde grafoloog kon niet vaststellen of beide helften door één persoon is ingevuld. Of deze grafoloog verstaat zijn vak niet of een oranje invloed c.q. hiërarchische ondergeschiktheid,byzantinisme, speelt een mogelijke rol.De grootste vijand van eerlijk en oprechtheid is de dwangmatige onderdanigheid voor authoriteit. Uit gegevens bij fam. van Bernhard blijkt deze streng anti joods te zijn opgevoed terwijl zijn lidmaatschap bij de NSDAP en SA in 1933 wordt gebagatelliseerd,doch wanneer de koninklijke familie in 1938op het geschonken schip Piet Heijn in de Duitse wateren vaart met de Nazi hakenkruis vlag in de mast krijgt dit gebagatelliseerde lidmaatschap een heel andere lading.(Verwijzende naar de TV/NOS uitzending d.d. 08 maart 2010). Bernhard komt naar voren als een categorische leugenaar.Zo ontkende hij stelselmatig lid te zijn van de NSDAP en loog hij als enig student naar school te gaan met een Maybach.Huize Bernhard zat financieel aan de grond en wel zo erg dat moeder Armgard uit haar villa werd gezet. Bernhard had tot 3 keer toe vergeefs, bemiddelde Duitse adellijke dames, een huwelijks aanzoek gedaan tot het met Juliana lukte.Vervolgens heeft hij voor zijn moeder Armgard 3 maal een schadevergoeding bewerkstelligd voor een totaal bedrag van f. 1000.000,- waarvoor hij haar in Diepenheim een villa kocht en met de centen van Juliana liet opknappen.

In 1937 had Bernhard al brieven aan Hitler geschreven. Deze zijn in Trouw gepubliceerd op 23 december 2004.Volgens Edwin de Roy van is De hele Hofmans-affaire een creatie van Bernhard en zijn Warmelo-clan ten einde te voorkomen dat de brieven die hij aan Hitler en Himmler heeft geschreven in de zomer van 1942 (drie in totaal, waarvan er twee mede ondertekend zijn door Juliana) het daglicht in de nationale en internationale pers zouden zien.

Nu naar voren komt dat Bernhard op valse grond de Duitse titel prins aannam{zijn opa was regent(bestuurder namens een ander)van het vorstendom Lippe en behoorde NIET tot het vorstenhuis Lippe}en tevens de indruk gewekt wordt dat ook Juliana op valse grond de naam en titel Nassau van Oranje aannam kan er niet langer gesproken worden van een koninklijk huwelijk,zelfs niet van een morganatisch huwelijk,maar slechts van een burgelijk huwelijk.Hiermee gaat het koningshuis als een sprookje uit.

In het verlengde zijn er nog een aantal onduidelijkheden:
1. Het geheime dagboek met de titel ‘MAAR MAJESTEIT” van Ritmeester A.W.P. Weitzel,minister van oorlog in het kabinet
Heemskerk van 1883-1888.
2. Waarom weigerde mr. J.Heemskerk , minister van Binnenlandse Zaken onder Willem III de Adelsbrief?
Willem III gaf Eleonore d’Ambre een adelsbrief als comtesse d’Ambroise,zonder ministerieel contraseign,dus ongeldig.
Hier een uittreksel uit het dagboek van Weitzel
Geheime dagboeken A.W.P.Weitzel.
pagina 5]
INHOUD
INLEIDING De merkwaardigheden van A.W.P. Weitzel. / 7

HOOFDSTUK 1 De landedelman van Het Loo. Mijn eerste ontmoeting met de koning. Majesteit is een verwoed Pruisen-hater. De ontplofbare kogel: een onmenselijk wapen. Met mijn benoeming tot generaal-majoor begint een reeks van onaangenaamheden met de koning. / 25

HOOFDSTUK 2 Mijn benoeming tot minister. Tussen conservatief en gematigd liberaal weinig verschil. De schoolstrijd. Waarom de vice-admiraal geen minister werd. Een wandeling op het Voorhout. Ontslag als minister; geen promotie tot luitenant-generaal. / 35

HOOFDSTUK 3 Karakterschets van de koning. Minister Jolles heeft slapeloze nachten. Onvolledige notulen: Majesteit mag niets weten. Duitsers doodschieten. Koningin Sophie en haar zoons. Angst voor rovers. Wilhelmus en Wien Neerlands Bloed. Geen geldgeschenk van de natie. Boos op Zwitserland. Mariniers naar Montreux? / 45

HOOFDSTUK 4 Amstel Hotel of paleis? Gevaren in het Haagsche Bosch en in Utrecht. Verspijck bevoordeeld. Majesteit is matig. Mademoiselle d’Ambre; het kabinet in opschudding. Het huwelijk gaat niet door. Schandaal in Franse en Nederlandse kranten. De koning bedroefd. Prinses Emma van Waldeck-Pyrmont. De Waterheid van ‘t Loo. / 67

HOOFDSTUK 5 Het huwelijk van prins Willem. De koning weigert. Jonkvrouw Mattie van Limburg Stirum. Overleg in de regering. Fransen van de Putte als pleitbezorger. Waarom de prins in Parijs bleef. Nieuwe Oranje-huwelijken. Brieven aan en van de kroonprins. / 93

HOOFDSTUK 6 Het karakter des konings – een zielkundige studie. Koningin Sophie overlijdt. Luxemburg doet verkeerd rouwbeklag. Een vergeefs beroep op het vaderlijk hart. Fransen van de Putte wordt geen minister. De prins sluit de vensters. Matties laatste brief. De dood van prins Willem. / 119

HOOFDSTUK 7 Opnieuw minister. Gesprekken met prins Alexander. Koloniën ad interim. Atjeh kan zo niet doorgaan. Majesteit wil Van Rees niet beëdigen. Verzoening met België: een luim des konings. Emma Regentes? Vrees voor demonstraties. Die ellendige socialisten! / 147

HOOFDSTUK 8 Een lief prinsesje. De koning ziek. Majesteit wil geen pamfletten zien. Zeventig jaar en Goddank gezond, maar geen luitenant-generaal. De conversie van 1886, het kabinet vraagt ontslag. De paarden van Wilhelmina op hol en doodgeschoten. Heemskerk weigert een adelsbrief. / 175

HOOFDSTUK 9 De Romanows en de Oranjes. Twee Keizers en de Laatste Stuarts. Russische karaktertrekken. De dood van de koning. Brieven aan het hof. Eenzaam maar niet alleen. Weitzel en de opvoeding van Wilhelmina. / 203

Vertaling van Franse teksten. / 213

Voor de erfopvolging is er een probleem volgens de Nederlandse Grondwet van 1848. Volgens de Grondwet van 1848 zou Adolf Willem Karel August Frederik, Prins van Nassau en Prins van Bourbon-Parma (de groothertog van Luxemburg) recht hebben gehad in 1890 op de Nederlandse troon en zelfs bij de huidige Grondwet (erfopvolging van Koning Willem I) zijn de afstammelingen van Adolf Willem Karel August Frederik, Prins van Nassau en Prins van Bourbon-Parma de rechtmatige troonopvolger(s) en dus zou Henri Albert Gabriel Félix Marie Guillaume, Prins van Nassau en Prins van Bourbon-Parma (de huidige groothertog van Luxemburg) nu Koning van het Koninkrijk der Nederlanden moeten zijn.

GRONDWET 1917
Artikel 11.
De Kroon gaat bij erfopvolging over op Zijne zonen en verdere mannelijke uit mannen gekomen nakomelingen bij recht van eerstgeboorte, met dien verstande, dat bij vooroverlijden van een rechthebbende diens zonen of verdere mannelijke uit mannen gekomen nakomelingen op gelijke wijze in Zijne plaats treden en de Kroon nooit in eene jongere lijn of een jongeren tak overgaat, zoolang er in de oudere lijn of den ouderen tak zoodanige nakomeling wordt gevonden.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenArtikel 15.
Bij ontstentenis van een opvolger, krachtens een der vier voorgaande artikelen tot de Kroon geregtigd, gaat deze over op de wettige mannelijke uit mannen gekomen nakomelingen van wijlen Prinses CAROLINA VAN ORANJE, zuster van wijlen Prins WILLEM DEN VIJFDE en gemalin van wijlen den Prins van Nassau-Weilburg, op gelijke wijze als in artikel 11 ten opzigte van de nakomelingen van wijlen Koning WILLEM FREDERIK, Prins van Oranje-Nassau, is bepaald.

Lees ook:  De macht van Wall Street

Salische Wet of Salische structuur zoals bij Adolf Willem Karel August en bij de overgebleven takken van het huis Nassau was overeengekomen in de ERNEUTER ERBVEREIN van 1783,bevestigd in 1815.

—————————-
Bron: Diversen.

BIJLAGE:
========

Landverraad.
Indien bij meerderen met steekhoudende argumenten onderbouwd, Bernhard, vóór en tijdens het Engeland Spiel als landverrader wordt bestempeld,kun je jezelf met de volgende informatie afvragen of niet de gehele “Koninklijke familie” hiervoor in aanmerking komt. Naar de feiten uitwijzen moet het contact tussen de de Regering in ballingschap te Londen en de collaborerende instanties en figuren tot stand zijn gebracht.De ‘Regering’ te Londen wordt uitsluitend waargenomen door de ongrondwettelijk en dictatoriaal optredende Koningin Wilhelmina. Bijgestaan door Prins Bernhard.
De algemene voorwaarden die aan de Parlementaire Enquêtecommissie zijn gesteld: “De handelingen van het Staatshoofd (Koningin Wilhelmina) kon en mocht de Commissie niet onderzoeken.” Gegrond op de absurde grondwet, dat de Koning onschendbaar is.

In 1933 wordt prins Bernhard lid van de NSDAP,SA en SS
In die hoedanigheid verkiest “Koningin Wilhelmina”deze Bernhard te koppelen aan haar dochter Juliana
Op 6 januari 1937 trouwen Bernhard en Juliana onder het spelen van het door Juliana aangevraagde Nazi Horst Wessellied,onder het uitbrengen van de Hitlergroet onder de gasten.

Zie de uitspraak van Wilhelmina, acht maanden na de Machtsübernahme van Hitler in Duitsland, in september 1933, waarbij zij sprak over de aanpassing bij de “gewijzigde wereldomstandigheden”, welke ons een “gelukkige toekomst” zouden brengen.

Nederland had op 14 mei 1940 gecapituleerd. De Nederlandse regering en koningin Wilhelmina vluchtten naar Londen, de secretarissen-generaal bleven achter als haar vertegenwoordiger bij de Duitse Rijkscommissaris Seyss-Inquart. Deze laatste constructie, die de werkelijkheid omschrijft – en die veel wonderbaarlijke zaken inhoudt en verklaart – wordt echter in de traditionele geschiedschrijving nooit zo voorgesteld. Als secretarissen-generaal zijn de collaborerende officiële vertegenwoor¬di¬gers van Wilhelmina in Londen bij Seyss-Inquart in Den Haag. De SS-generaal Rauter is Generalkommissar für das Sicherheitswesen (‘openbare orde en veiligheid’) en zur besonderen Verwendung, vorming van de openbare mening, en de uitvoering van bijzondere opdrachten van de Reichskommissar en de baas van het gehele SS-complex in Nederland. Seyss-Inquart had in juli 1940 aan Hitler al gemeld over de gedachte bij ‘enkele vooraanstaande lieden’ om in Nederland een ‘regent’ aan te stellen, waarbij het Reich de garantie zou geven Nederlands-Indië voor Nederland te behouden.

Het GROTE GEHEIM is, en moet blijven, dat koningin Wilhelmina en prins Bernhard, als de vertegenwoordigers van de multinational onderneming die ‘Huis van Oranje’ heet, hebben gecollaboreerd met Hitler, die de stroman van de Duitse en Amerikaanse multinationals was. In het Englandspiel was, in het vooruitzicht van de Duitse eindoverwinning, een Duits-Brits-Nederlandse collaboratie opgezet, waarbij de Kroon weer de beschikking zou krijgen over Nederlands-Indië, dat zou worden opgenomen in de Germaanse Nieuw Orde. Nederland zou dezelfde aparte positie krijgen toegewezen als die welke het in het Heilige Roomse Rijk had ingenomen.
Reeds in augustus 1940 schreef Wilhelmina aan Juliana over een “de kans” van en “regeling met de Duitsers, waarbij Nederland in een Duits Europa toch een zekere zelfstandigheid zou behouden, iets dat vooral speelde in de gedachte van de toenmalige premier in ballinschap De Geer,waarbij Wilhelmina hoopte vrij, zonder meer, met onbelemmerde mogelijkheden de noodzakelijke schoonmaak en opbouw tot stand te brengen.” En zonder Kamer om haar te hinderen “naar een zakelijke oplossing streven” .
Had koningin Wilhelmina niet al in de zomer van 1941 haar bewijs van instemming en aanmoediging voor die collaboratie geleverd? Aan H.L. Woltersom, de organisator van de collaboratie van het Nederlandse bedrijfsleven in zijn Commissie Woltersom. Zou Woltersom niet verklaren, dat hij het bewijs daarvan in zijn kluis had liggen? Waar Loe de Jong noch hem, noch Wilhelmina naar zou vragen?
Van alle concrete denkbeelden die aan de koningin voorgelegd werden, sprak haar op dat moment slechts één aan: dat prins Bernhard bij de bevrijding een belangrijke taak zou krijgen; zij meende (of wendde voor) overigens dat de taak van prinses Juliana nog belangrijker moest zijn en zond dienaangaande op 4 april 1941 aan haar dochter het volgende telegram: ‘Hier in overweging plan voor algemeen herstel bij thuiskomst. Wens jou en B(ernhard) leiding in handen te geven. Stel voor, jij voorzitter commissie van herstel op economisch en militair gebied’ (economisch èn militair: de door Gerbrandy voorgestelde combinatie). ‘B(ernhard) vice-president en commissaris-generaal, omgeven door deskundige werkkrachten. B(ernhard) ermee eens, met restrictie dat je je niet verplicht alle vergaderingen bij te wonen omdat anders geen tijd voor familie. Dit brengt mee dat jullie samen rondgaan om je op de hoogte te stellen van verwoestingen en leed en mij verslag uitbrengen.
Minister president Gerbrandy in ballingschap (opvolger van de Geer), die in die tijd bij zijn beleid voortdurend rekening houdt met de wensen van de koningin (men denke aan de geheime nota over het naoorlogs staatsbestel die hij haar in april voorlegde), kon niet voorbijzien aan het feit dat in januari vijf ministers zich voor de tweede maal uitgesproken hadden ten gunste van het onzalige denkbeeld, de regeringszetel naar Indië te verplaatsen.”

Bernhard zou op 24 april 1942 een brief aan Hitler hebben geschreven,waarin hij Hitler voorstelde namens hem als stadhouder Nederland te regeren (de stadhouders brief.)

In een telegram van Wilhelmina aan Bernhard en Juliana schrijft zij:wij moeten ons er goed van bewust zijn, dat aanvankelijk wordt gemikt en gehoopt op de Duitse eindoverwinning. En dat Hitler dan door een gematigder figuur zal worden vervangen. Volgens de opzet van Hess en Hitler zou Hess die figuur zijn.

In 2001 verschijnt van het boek Double Standards. The Rudolf Hess Cover-UP. Geschreven door Lynn Pichnett, Clive Prince, Stephen Prior en Robert Brydon.( Het boek Double Standards. The Rudolf Hess Cover-UP is in de herfst van 2001 in het UK juridisch verboden, door de uitgever uit de markt genomen en vernietigd) Nu is er weer een gekuiste versie in Engeland uitgegeven.

De omslag van dit boek is versierd met foto’s van Hess en zijn zoontje, van de Engelse koning George VI en de koningin Mary, van de hertog van Kent, van Hitler en van Churchill. Men begrijpt dus in een enkele oogopslag de gehele context.
Opvallend is, dat bij de Nederlandse uitgave van het boek elke binding met het koningshuis is vermeden. Slechts een nauwelijks herkenbare foto van Hess siert de omslag. Waarschijnlijk om elke gedachte aan een relatie van het Nederlandse koningshuis, Wilhelmina en Bernhard en de Hess-affaire, te kunnen ontlopen. Terwijl die mogelijkheid in het boek even wordt aangetipt.
In het boek is ontmaskerd hoe, en vooral waarom, Rudolf Hess naar Engeland was gekomen op 10 mei 1941 in de avond, in een vliegtuig bestuurd door hemzelf, een ster in de vliegwereld.
Hess was de ‘éminence grise’ van Hitler, en hij kwam in volledig akkoord met hem, om voorstellen te doen voor een afzonderlijke compromis-vrede. Het was niet de gek, zoals hij in de officiële geschiedenis wordt voorgesteld, maar een heel intelligente persoonlijkheid die heel goed wist waar hij mee bezig was, en dat goed wist uit te leggen aan zijn wederpartij – leden van de ‘vredesgroep’, en vertegenwoordigers van Churchill.
Hij legde het zo goed uit, en werd zo goed ontvangen, dat niet alleen de ‘vredesgroep’ die hem verwachtte en die zijn aankomst had voorbereid, maar ook Churchill er op hebben gereageerd.
In de ‘vredesgroep’ namen deel onder andere de koning George VI van Groot-Brittannië, zijn broer de prins George, hertog van Kent, de hertog van Hamilton (op wiens landgoed Hess had moeten landen op de verlichte landingsbaan), verscheidene directeuren van grote ondernemingen, met name de ‘Royal Dutch’/Shell – en (dus) koningin Wilhelmina en haar rechterhand prins Bernhard.

Lees ook:  ‘Koninklijk Huis blijft ontkennen’ Blijvende mysteries in de zaak-Poch ‘pijnlijk voor Máxima’.

Extra:

NW 7 was de spionage-afdeling van IG Farben die onder leiding stond van Max Ilgner, een goede kennis van Bernhards moeder prinses Armgard. De Abwehr was de Duitse (contra-) spionagedienst onder leiding van admiraal Wilhelm Canaris. Prinses Armgard en haar huisvriend (”kolonel”) Pantchoulidzew golden als informanten van beide organisaties.
Toevallig was Bernhard in dienst vanIG Farbe en NW7 sinds 1935 en het was deze “prins” Bernhard, die zelf onder de codenaam “Observator” inlichtingen naar Berlijn doorprikte voor en gedurende de oorlog ‘40-‘45.
Volgens Oranjehistoricus J.G. Kikkert, die als bron de geheim agent Pieter Brijnen van Houten opvoert, bezocht Bernhard zelfs in 1943 Argentinië waar hij te gast was op het landgoed van een zekere Juan Zorreguieta, de opa van Maxima. Argentinië was in de Tweede Wereldoorlog en daarna onder het bewind van Juan en Eva Perón een vriend van nazi-Duitsland. Perón en zijn vrouw zouden samen met Argentijnen van Duitse afstamming na 1945 zorgen voor een veilige thuishaven in Argentinië voor de vele Duitse en andere Europese nazi’s.

Hierbij speelde de KLM (in handen van “Oranje”)een sleutelrol als het ging om het vervoeren van de nazi-kopstukken en Bernhard was ook weer flink gelieerd aan de KLM destijds, als ook Hoogovens en Fokker. Bernhard was na de oorlog namelijk commissaris bij de KLM en had dus ook wetenschap van de nazi-vluchten. Er zijn zelfs geruchten dat hij zelf een keer aan de stuurknuppel van een vliegtuig gezeten zou hebben om een persoonlijke nazi-vriend over te vliegen.

Een ander interessant feit is dat de vrouw met wie prins Bernhard in 1952 een buiten- echtelijk kind kreeg, de dochter is van Wernher von Braun (een belangrijke raketwetenschapper in nazi Duitsland (sturmbannführer) en werkte na de oorlog o.a. bij het Amerikaanse leger en NASA) en Hannah Reitsch (een bekende nazi testpilote).

Maar de vrouw met wie Bernhard in 1952 een buitenechtelijk kind kreeg kan toch niet de dochter van Wernher von Braun zijn? Of toch?
Verder onderzoek heeft geleid tot het juiste verhaal,wat geheim moest blijven. Op Wikipedia wordt vermeldt dat deze vrouw een onbekende Duitse pilote zou zijn. Waarom kan dit niet de dochter van Wernher von Braun zijn?

Wernher von Braun, een zoon van Baron Magues von Braun en Barones Emmy von Quistorp trouwde in 1947 met Maria von Quistdorp (zijn nichtje) en kreeg 3 kinderen 2 dochters en een zoon en deze werden achtereenvolgens geboren in 1948/1952 en 1960.

Geen van de dochters kan dus de moeder zijn van het buitenechtelijk kind van Bernhard zijn. Wat nu?
Als we een stukje doorgaan met ons onderzoek….welke vrouw was een Duitse pilote in 1951….er was er maar één…namelijk Hannah Reitsch, deze was 1.54 meter groot en had rood haar.Hanna Reitsch was een bekende Duitse Nazi testpilote.

Reitsch studeerde voor arts toen zij in 1931 haar studies opgaf om tespilote te worden. ….ook dit is opmerkelijk te noemen…….of was er iets anders aan de hand ? Zij had zweeflessen in 1931 te Gruna waar een zweefvliegveld was…en ontmoette daar Wernher von Braun , die werd haar vriend…ze hadden een nauwe band samen en wel een heel nauwe….één jaar later was zij in verwachting………in 1932 is de geboorte van haar éérste kind.Deze zwangerschap en geboorte zijn allemaal geheim geweest.Nergens wordt er iets van vermeld.En vooral wie was de vader van het kind? U raadt het al Wernher von Braun.

In 1951 komt een Duitse jong meisje van 19 jaar, genaamd Alicia Webber???(een verbastering van haar vaders naam Wernher) en dochter van Hanna Reitsch naar Mexico City , die door haar vader naar de USA is gehaald ( haar vader Wernher von Braun dus )…dit meisje (Alicia Webber) ontmoet een zekere Prins Bernhard …en het Duitste meisje raakt zwanger….van een prins die haar imponeert…en met dollars smijt.

En op 21 juni 1952 wordt geboren …….Alicia de Bielefeld(aanvankelijk geboren met de achternaam Webber )…de buitenechtelijke dochter van Prins Bernhard.En wat een toeval dat meisje heeft ook weer dezelfde kenmerken als haar oma Hanna Reitsch(de Nazi testpilote dus) n.l 1.59 meter groot en rood haar.

Verhip was die Alicia Webber toch de dochter van Wernher von Braun en zo had Alicia Hala de Bielefeld geboren 21 juni 1952 te San Francisco plotseling twee beroemde en zeer bevriende Nazi’s in haar familie.
1. Wernher von Braun als haar Opa en Hannah Reitsch als haar Oma.
2. Bernhard von Lippe Biesterfeld als haar vader.

Toevoeging:
Wanneer blijkt dat de latere Willem III niet de vader is van Wilhelmina(maar S.M.S. de Ranitz) en Juliana een dubieuze vader heeft en er zelfs grote vraagtekens zijn bij de moeder, dan moet worden geconcludeerd dat deze familie “fake” is en Beatrix géén Koningin genoemd kan worden,hetgeen alle koninklijke besluiten hun rechtsgeldigheid aanvechtbaar maken.

Wilhelmina en Juliana
De vijf miskramen van Wilhelmina hingen samen met de door haar opgelopen syfilis. Naar buiten werd meegedeeld dat het tyfus was.Wilhelmina was in feite net als prins Hendrik tot na 1910 ook onvruchtbaar door haar syfilis.In ieder geval had zij 5 miskramen. Een effectieve behandeling van Syfilis was pas na 1910 mogelijk middels het toen ontdekte middel Salvarsan. Wie is de biologische vader en nog belangrijker wie is de biologische moeder van Juliana.Er is immers sprake dat Juliana zou zijn geadopteerd.
Is dit o.a. de reden voor weigering van een DNA onderzoek en is men daarom druk bezig met een statuut waarin de “erfelijke” troonopvolgers niet meer zoals in de Grondwet staat van Willem I moeten afstammen,maar van Juliana. (Let op: zelfs niet meer van Wilhelmina of Willem III)Comments

comments