‘Het is een absoluut corrupt systeem’: hoe EU-landbouwsubsidies worden misbruikt door oligarchen en populisten

‘Het is een absoluut corrupt systeem’: hoe EU-landbouwsubsidies worden misbruikt door oligarchen en populisten

7 november 2019 0 Door Indignatie redactie

De Europese Unie besteedt £ 50,71 miljard per jaar aan landbouw. Maar een deel van dat geld moedigt slechte sterke mannen aan, verrijkt politici en financiert corrupte transacties.

Een recent rapport beweerde regeringsfunctionarissen in Hongarije en de Tsjechische Republiek misbruikten 59 miljard euro aan landbouwsubsidies dat geld dat bedoeld was voor de landbouw werd gebruikt om “oligarchen en politieke beschermheren” in Midden- en Oost-Europa te ondersteunen.

EU-ambtenaren hebben het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en de regels ervan verdedigd na een onderzoek dat corrupt en gepolitiseerd gebruik van de subsidies in delen van Midden- en Oost-Europa aan het licht bracht.

De EU heeft vandaag ontkend dat haar £ 51 miljard landbouwbegroting wordt gebruikt om politieke corruptie in oostelijke landen te ondersteunen na een vernietigend rapport in fraude.

De Europese Commissie – die verantwoordelijk is voor wetgeving, het naleven van verdragen en het beheer van de EU-begroting – beweert ‘zeer duidelijke regels te hebben voor hoe fondsen moeten worden beheerd’ en ‘neemt elke beschuldiging van misbruik zeer serieus’, benadrukte een woordvoerder.

Een gedetailleerd rapport van de New York Times beweerde dat sommige van de EU-landbouwsubsidies uit het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) steun bieden aan ‘oligarchen en politieke beschermheren’ in met name Hongarije en Tsjechië.

Het rapport constateerde dat het systeem ‘vervormd was door corruptie en zelfhandel’ en betoogde dat het te belangrijk was geworden om de EU bij elkaar te houden om fundamenteel hervormd te worden.

Een woordvoerder zei dat het EU-bureau voor fraudebestrijding, OLAF, dergelijke beschuldigingen onderzoekt en voegde eraan toe dat de hoofdverantwoordelijkheid voor de juiste besteding van de begroting bij de regeringen van de lidstaten ligt.

De EU gaf de beurs antwoord op kritiek op de EU en legde de schuld bij de nationale regeringen.

‘We zijn hier niet om de nationale regeringen te vervangen,’ zei ze. ‘We kunnen en zullen het werk niet voor hen doen.’

De woordvoerders van de Commissie schoten terug door te zeggen dat misbruiken uit het verleden waren opgespoord en naar OLAF waren verwezen, en verder onderzoek loopt nog.

Maar ze gaven toe dat de Europese Unie nu pas haar eerste Europese officier van justitie op het punt staat om een ​​vergissing te begaan met EU-fondsen die nationale regeringen niet kunnen of willen vervolgen.

‘We hebben een raamwerk en dit raamwerk werkt’, zei Rosario.

Hij voegde eraan toe dat ‘we daadwerkelijk opvolgen’ over belangenconflicten, zoals benadrukt in het stuk van de New York Times, dat zich richt op vermeende patronage onder het systeem door de Hongaarse populistische – en anti-EU – premier, Viktor Orban.

De New York Times constateerde dat een deel van de landbouwsubsidies van € 59 miljard (£ 50,71 miljard) van de EU door het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) werd misbruikt door corrupte overheidsfunctionarissen, met name in Hongarije en Tsjechië.

Het zei dat de landbouwsubsidies werden “vervormd door corruptie en zelfhandel”.

orban

De regering van de Hongaarse premier Viktor Orban was een van de aandachtspunten in het artikel in de New York Times voor het verkeerd uitgeven van EU-landbouwsubsidies.

Het artikel betoogde ook dat het GLB te nauw verweven was geraakt met hoe de EU werkte, wat betekent dat er weinig kon worden gedaan om het subsidiestelsel te hervormen.

De EU beweerde dat ze pas haar eerste Europese officier van justitie krijgt om ervoor te zorgen dat EU-geld correct wordt besteed en dat regeringen verantwoording afleggen als dat niet het geval is.

DE KOSTEN VAN CORRUPTIE OVER DE EUROPESE UNIE

Pam Bartlett Quintanilla, een campagne voor transparantie en democratie, beschrijft in haar uitstekende artikel de kille feiten over de omvang van corruptie.

Corruptie en machtsmisbruik zijn geen nieuwe fenomenen in Europa, maar het gebrek aan ambitie van de EU-instellingen om corruptie aan te pakken, stimuleert nu sommige regeringen, in sommige gevallen ondersteund door EU-fondsen, om hun aanvallen op de rechtsstaat te vergroten of om hun autocratische regimes te consolideren.

De krantenkoppen in Europa worden steeds voller met corruptieschandalen – soms met EU-middelen – die politici uit het hele politieke spectrum in de weg zitten. Recente spraakmakende corruptiegevallen hebben de centrumrechtse regering Rajoy in Spanje ten val gebracht of aanleiding gegeven tot stemmen van niet-vertrouwen in de liberaal geleide Tsjechische Republiek van Babiš.

Volgens de laatste schattingen met betrekking tot de kosten van corruptie in de EU is het verlies voor het BBP als gevolg ergens tussen € 179 miljard en € 950 miljard per jaar.

Corruptie en de kosten daarvan zijn echter vaak moeilijk te begrijpen voor de gewone burger, die nog steeds de gevolgen ondervindt van een gebrek aan investeringen in essentiële openbare diensten, een oneerlijke zakelijke omgeving en een grove en roekeloze elite.

Aan de hand van de meest recente beschikbare gegevens en onderzoeken vergelijkt dit document de kosten van corruptie met overheidsinvesteringen in onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang en huisvesting, ouderenzorg of politie- en brandweer. Het doel is het publiek bewuster te maken van de kosten van corruptie in de hele EU door tastbare voorbeelden te geven van wat dit voor de gemiddelde persoon zou kunnen betekenen, en te pleiten voor een substantiële toename van de strijd tegen corruptie door de instellingen van de Europese Unie.

We hebben geschat dat het BBP als gevolg van corruptie in de EU elk jaar ongeveer  904 miljard euro bedraagt  (1).
Dit omvat de indirecte effecten van corruptie, zoals verlies van belastinginkomsten en verminderde buitenlandse investeringen.

De kosten van EU-corruptie.

Om dat cijfer in een globale context te plaatsen: het zou een einde kunnen maken aan de honger in de wereld

Om dat cijfer in een mondiale context te plaatsen: het zou een einde kunnen maken aan de honger in de wereld (jaarlijkse kosten: € 229 miljard); basisonderwijs bieden aan alle kinderen in 46 landen met een laag en gemiddeld inkomen (jaarlijkse kosten: € 22 miljard), helpen bij het elimineren van malaria (jaarlijkse kosten: € 4 miljard); zorgen voor universeel veilig water en sanitaire voorzieningen (jaarlijkse kosten: € 129 miljard); de gezondheidszorg uitbreiden om geleidelijk universele zorg te bieden aan iedereen in lage- en middeninkomenslanden (jaarlijkse kosten: € 115 miljard); de nodige jaarlijkse investeringen doen om iedereen tegen 2030 toegang te geven tot elektriciteit (jaarlijkse kosten: € 45 miljard); en dan zou er nog ongeveer € 360 miljard over zijn.

Op nationaal niveau varieert de schade door corruptie van het bbp van EU-lidstaten van 15% in Roemenië (€ 38,6 miljard) tot 0,76% in Nederland (nog steeds oplopend tot meer dan € 4,4 miljard). Italië breekt het record in absolute termen en verliest elk jaar € 236,8 miljard aan corruptie. Frankrijk komt op de tweede plaats en verliest elk jaar € 120,2 miljard aan corruptie, terwijl Duitsland elk jaar een BBP van meer dan € 104 miljard haalt.

Op een meer persoonlijk niveau, als we ons voorstellen dat dit geld gelijkmatig zou kunnen worden verdeeld over de meer dan 510 miljoen mensen die in 2016 in Europa wonen, zou elke persoon gemiddeld € 1772 per jaar krijgen.

Het artikel in de New York Times …

De Europese Unie besteedt 65 miljard dollar per jaar aan landbouw. Maar een deel van dat geld moedigt sterke mannen aan, verrijkt politici en financiert corrupte transacties.

Een onderzoek van de New York Times, dat gedurende een groot deel van 2019 in negen landen werd uitgevoerd, bracht een subsidiesysteem aan het licht dat opzettelijk ondoorzichtig is, de milieudoelstellingen van de Europese Unie ernstig ondermijnt en wordt aangetast door corruptie en zelfhandel.

CSAKVAR, Hongarije – Onder het communisme werkten boeren op de velden die zich kilometers ver rond deze stad ten westen van Boedapest uitstrekken en oogstten tarwe en maïs voor een regering die hun land had gestolen.

Tegenwoordig zwoegen hun kinderen voor nieuwe opperheren, een groep oligarchen en politieke beschermheren die het land hebben geannexeerd door ondoorzichtige overeenkomsten met de Hongaarse regering. Ze hebben een moderne draai aan een feodaal systeem gecreëerd, banen en hulp gegeven aan de compliant en de muitende bestraft.

Deze landbaronnen, zo blijkt, worden gefinancierd en aangemoedigd door de Europese Unie.

Elk jaar betaalt het 28-landenblok $ 65 miljard aan landbouwsubsidies, bedoeld om boeren rond het continent te ondersteunen en plattelandsgemeenschappen in leven te houden. Maar in heel Hongarije en een groot deel van Midden- en Oost-Europa gaat het grootste deel naar een aantal verbonden en machtigen. De premier van Tsjechië heeft vorig jaar tientallen miljoenen dollars ingezameld. Subsidies hebben landgrijpers in maffia-stijl in Slowakije en Bulgarije.

Het Europese landbouwprogramma, een systeem dat heeft bijgedragen aan de vorming van de Europese Unie, wordt nu uitgebuit door dezelfde antidemocratische krachten die het blok van binnenuit bedreigen. Dit komt omdat de regeringen in Midden- en Oost-Europa, verschillende geleid door populisten, een grote speelruimte hebben voor de verdeling van de subsidies, gefinancierd door belastingbetalers in heel Europa, zelfs als het hele systeem in het geheim is gehuld.

De heer Orban’s regering heeft duizenden hectaren staatsland geveild aan zijn familieleden en naaste medewerkers, waaronder een jeugdvriend die een van de rijkste mannen van het land is geworden, zo bleek uit het onderzoek van Times. Degenen die het land beheersen, komen op hun beurt in aanmerking voor miljoenen subsidies van de EU.

“Het is een absoluut corrupt systeem,” zei Jozsef Angyan, die ooit als onderminister van de heer Orban voor plattelandsontwikkeling diende.

De koperen beschermheilige in Fejer County had niet moeten gebeuren. Sinds de vroegste dagen van de EU is het landbouwbeleid van groot belang geweest als een onveranderlijk systeem van algemeen welzijn. In de Verenigde Staten zijn sociale zekerheid of Medicare misschien wel de dichtste equivalenten, maar geen van beide is een heilzame bepaling die in de oprichtingsdocumenten van de natie is geschreven.

Dit is een crony economie, waar vrienden en politieke bondgenoten een speciale behandeling krijgen zegt Gyorgy Rasko, voormalig Hongaarse minister van Landbouw.

De EU geeft elk jaar drie keer zoveel uit als de Verenigde Staten aan landbouwsubsidies, maar naarmate het systeem is uitgebreid, is de verantwoording niet bijgehouden . Nationale overheden publiceren enige informatie over ontvangers, maar de grootste begunstigden verschuilen zich achter complexe eigendomsstructuren. En hoewel boeren gedeeltelijk worden betaald op basis van hun areaal, worden eigendomsgegevens geheim gehouden, waardoor het moeilijker wordt om landroof en corruptie te volgen. De EU houdt een hoofddatabase bij, maar weigerde de Times een kopie te verstrekken, onder verwijzing naar de moeilijkheid om de gevraagde informatie te downloaden.

In reactie hierop heeft de Times zijn eigen database samengesteld die, hoewel onvolledig, openbaar beschikbare informatie over subsidiebetalingen aanvulde. Dit omvatte bedrijfs- en overheidsregisters, gegevens over grondverkopen en huurcontracten, en gelekte documenten en niet-openbare grondregistraties ontvangen van klokkenluiders en onderzoekers.

The Times bevestigde grondtransacties die ten goede kwamen aan een selecte groep politieke insiders, boerderijen in verschillende landen bezochten en registers van de overheid gebruikten om de subsidiebetalingen te bepalen die werden ontvangen door enkele van de grootste van deze begunstigden. Het Times-onderzoek bouwde ook voort op het werk van Hongaarse journalisten en anderen die landmisbruik hebben onderzocht ondanks een media-optreden door de regering van de heer Orban.

Zelfs als de EU het subsidieprogramma verdedigt als een essentieel vangnet voor hardwerkende boeren, hebben studies herhaaldelijk aangetoond dat 80 procent van het geld naar de grootste 20 procent van de ontvangers gaat. En sommigen van degenen aan de top hebben dat geld gebruikt om politieke macht te vergaren.

Het programma is het grootste onderdeel van de centrale begroting van de Europese Unie en vertegenwoordigt 40 procent van de uitgaven. Het is een van de grootste subsidieprogramma’s ter wereld.

Toch geven sommige Brusselse wetgevers die schrijven en stemmen over het landbouwbeleid toe dat ze vaak geen idee hebben waar het geld naartoe gaat.

Eén plaats waar het naartoe gaat is hier in Fejer County, de thuisbasis van de populistische premier van Hongarije, Viktor Orban. De heer Orban is een icoon voor extreemrechts in Europa en een harde criticus van Brussel en de Europese elites. Hij accepteert graag geld van de Europese Unie. Het Times-onderzoek wees uit dat hij Europese subsidies gebruikt als beschermheerschap dat zijn vrienden en familie verrijkt, zijn politieke belangen beschermt en zijn rivalen straft.

Staatsland verkocht aan familieleden en vrienden van Viktor Orban

orban

Ongeveer 1.200 hectare staatsland werd verkocht aan de schoonzoon van de heer Orban en zijn familie .

Meer dan 3.800 hectare staatsland ging naar de jeugdvriend Lorinc Meszaros en zijn familie van de heer Orban . Bijna 1.000 hectare staatsland werd verkocht aan Janos Flier, een zakenpartner van de vrouw van de heer Orban . Andere percelen werden verkocht aan een advocaat uit Boedapest en zijn familieleden. De eigenaren verhuren een deel van hun eigendom aan Mr. Meszaros.

Bronnen: documenten verkregen van Jozsef Angyan, registers en andere bronnen; Hongaars identificatiesysteem voor landbouwpercelen; satellietbeeld van CNES / Airbus / Maxar Technologies via Google Earth door Jin Wu en Agustin Armendariz

De heer Orban’s regering heeft duizenden hectaren staatsland geveild aan zijn familieleden en naaste medewerkers, waaronder een jeugdvriend die een van de rijkste mannen van het land is geworden, zo bleek uit het onderzoek van Times. Degenen die het land beheersen, komen op hun beurt in aanmerking voor miljoenen subsidies van de Europese Unie.

 

HET IS EEN ABSOLUUT CORRUPT SYSTEEM

“Het is een absoluut corrupt systeem,” zei Jozsef Angyan, die ooit diende als de heer Orban onder secretaris voor plattelandsontwikkeling.

De koperen beschermheilige in Fejer County had niet moeten gebeuren. Sinds de vroegste dagen van de Europese Unie is het landbouwbeleid van groot belang geweest als een onveranderlijk systeem van algemeen welzijn. In de Verenigde Staten zijn sociale zekerheid of Medicare misschien wel de dichtste equivalenten, maar geen van beide is een heilzame bepaling die in de oprichtingsdocumenten van de natie is geschreven.

De Europese Unie geeft elk jaar drie keer zoveel uit als de Verenigde Staten aan landbouwsubsidies, maar naarmate het systeem is uitgebreid, is de verantwoording niet bijgehouden. Nationale overheden  publiceren enige informatie over ontvangers , maar de grootste begunstigden verschuilen zich achter complexe eigendomsstructuren. En hoewel boeren gedeeltelijk worden betaald op basis van hun areaal, worden eigendomsgegevens geheim gehouden, waardoor het moeilijker wordt om landroof en corruptie te volgen.  De Europese Unie houdt een hoofddatabase bij, maar weigerde om The Times een kopie te verstrekken, onder verwijzing naar de moeilijkheid om de gevraagde informatie te downloaden.

De Hongaarse regering, onder leiding van premier Vikto Orban van de extreemrechtse nationale conservatieve Fidesz-partij, merkte ook op: ” De vragen en bronnen van het artikel in de New York Times weerspiegelen duidelijk een bevooroordeeld vooroordeel over het onderwerp.”

In de loop van de jaren zijn een aantal journalisten vermoord tijdens het onderzoek naar EU-corruptie, waaronder de paradijsdocumenten LINK HIER.

Grootgrondbezitters uit het VK ontvangen enorme subsidies van de EU

Een op de vijf grootste ontvangers van Europese landbouwsubsidies in Groot-Brittannië zijn miljardairs en miljonairs op de Sunday Times Rich List, suggereert onderzoek.

Rankings van  Greenpeace  van de 100 bedrijven en landeigenaren die de grootste basisbetalingen ontvangen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, tonen aan dat 20 van hen rijk genoeg zijn om op de Rich List te verschijnen, een stijging van 16 het jaar ervoor.

Sandringham Farms, het landgoed van de koningin, ontving £ 557,707, terwijl Grosvenor Farms Ltd, dat het landgoed van de hertog van Westminster bewerkt, £ 437,434 verdiende. De miljardair landeigenaar stierf in augustus en liet zijn fortuin over aan zijn 25-jarige zoon.

queen
De koningin ontving £ 557.707 EU-subsidies

De regering heeft beloofd de CAP-subsidies te handhaven nadat Groot-Brittannië de EU verlaat, tot 2020 wanneer een binnenlands systeem zal worden ingevoerd. Het komt wanneer het VK een besluit neemt over de toekomst van landbouwsubsidies na Brexit, waarbij Greenpeace pleit voor overheidsgeld ter ondersteuning van regelingen die publieke goederen leveren, zoals het beschermen van dieren in het wild, het voorkomen van overstromingen en het produceren van duurzaam voedsel.

Tientallen parlementsleden en collega’s, waaronder sommige met een enorme geërfde rijkdom, bezitten of beheren boerderijen die gezamenlijk miljoenen ponden aan subsidies van de Europese Unie hebben ontvangen.

Een analyse door de Guardian en de milieugroep Friends of the Earth identificeerde 48 parlementsleden die £ 5,7 miljoen aan landbouwsubsidies claimden onder het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de EU in 2017, het laatste jaar waarvoor cijfers beschikbaar zijn.

De grootste betaling – £ 473.000 – werd betaald aan een Sussex-landbouwbedrijf gerund door de 18e hertog van Norfolk, een grote landeigenaar wiens landgoed dateert uit de middeleeuwen.

Conservatief parlementslid Richard Drax, afstammeling van een 19e-eeuwse slavenhouder en huidige bewoner van de voorouderlijke familiezetel van Charborough House in Dorset, bezit een boerderij die £ 411.000 ontving.

Matt Ridley, de vijfde burggraaf Ridley, runt twee bedrijven die £ 316.000 ontvingen. Het landgoed Blagdon in Northumberland is sinds 1700 eigendom van zijn familie. De erfgenaam werd in 2007 gedwongen af ​​te treden als voorzitter van de Northern Rock-bank na het voorzitten van de financiële ineenstorting.

Guy Shrubsole, een campagnevoerder van Friends of the Earth, vroeg zich af of de politici hun eigen financiële belangen of het algemeen belang bovenaan in hun gedachten zouden hebben wanneer zij kwamen stemmen over de hervorming van het subsidiestelsel. Hij zei: “We hopen dat politici het publieke belang op de eerste plaats zullen zetten en zullen stemmen om landbouwsubsidies radicaal te herzien, zodat in de toekomst publiek geld wordt betaald voor publieke goederen, zoals het herstellen van de natuur en het verminderen van overstromingen.”

De lijst met betalingen is samengesteld uit de verklaringen van financiële belangen – zoals grondbezit en bedrijfsdirecties – die zijn afgelegd door parlementsleden en collega’s in het parlement en de officiële database van EU-betalingen in het laatst beschikbare jaar (tot oktober 2017) die  is gepubliceerd door de overheid. LINK HIER .

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenLees ook:  In een EU-rechtszaak zoekt Britse burger rechten na de Brexit in Frankrijk

Britse collega’s en parlementsleden die EU-landbouwsubsidies ontvangen

Naam van de parlementariër Som van EU-GLB-betalingen in 2017 Naam van de financiële entiteit die de betaling ontvangt in het jaar tot 15 oktober 2017
Hertog van Norfolk (Edward Fitzalan-Howard) £ 473.062 Directeur van Norfolk Estate Farms Ltd (die actief is in Sussex). Hij zei dat hij in 2017 geen financieel voordeel van het bedrijf ontving en dit was al ‘al vele jaren’ het geval. Hij voegde eraan toe: ‘De afgelopen tien jaar was de belangrijkste drijfveer van de landbouwactiviteit om een ​​middel te vinden tussen duurzame voedselproductie en het terugdraaien van de achteruitgang van veel rood-genoteerde soorten vogels, breed bladkruid, wilde bloemen en insecten. dat was er in overvloed op akkerland. ‘
Richard Drax (MP voor South Dorset) £ 411.201 Hij is de controlerende eigenaar van ACF Co Holdings Ltd, het familiebedrijf. De familie is eigenaar van het 7.000 hectare grote Charborough-landgoed in Dorset. De betalingen worden ontvangen door ‘ACF (DRAX FARM)’. Hij weigerde commentaar te geven. Vorig jaar zei hij tegen het parlement: ‘Ja, ik heb wel voor Brexit gestemd en ja, ik stem in Turkije voor Kerstmis, omdat de subsidies die mijn boerderij ontvangt aanzienlijk zullen worden verlaagd, waardoor mijn bedrijfsplan, indien niet in gevaar, dan zeker wordt herzien. Daar heb ik geen bezwaar tegen. Ik heb gestemd om de EU te verlaten, omdat ik geloof dat dat het beste is voor ons land. Ik geloof dat dit een geweldige kans is. ‘
Burggraaf Ridley (Matt Ridley) £ 315.589 Het grote landgoed Blagdon in Northumberland is sinds 1700 eigendom van de familie Ridley. Ridley is directeur van Blagdon Farming Ltd en Plessey Cheques Farming Ltd – betalingen worden aan beide bedrijven gedaan. Ridley zei dat de officieel gepubliceerde cijfers voor de betalingen die de twee bedrijven hebben ontvangen ‘waarschijnlijk niet slecht verkeerd zijn, hoewel ze als ze te hoog lijken’. Hij voegde eraan toe: ‘Ik heb gepleit voor subsidies voor de landbouw in het algemeen, ook al is dit tegen mijn persoonlijk belang op de korte termijn, maar dat er misschien wat rekening moet worden gehouden met de manier waarop Britse boeren worden beperkt in hoe ze concurrerend kunnen boeren omdat van milieu- en andere regels. Ik heb betoogd dat betalingen voor het milieu moeten gebeuren door resultaten, in plaats van door intenties, en bewegingen in die richting na Brexit verwelkomen, zoals geïmpliceerd in de landbouwwetgeving.
Lord Rotherwick (Herbert Robin Cayzer) £ 288.277 Hij is eigenaar van het landgoed Cornbury Park in Oxfordshire. De betalingen gaan naar Cornbury Park Farms. Hij zegt dat het juiste cijfer voor 2017-18 £ 253.688 is. Hij zei dat het landgoed geen winst maakte. ‘De boerderij heeft vijf mensen in dienst en het landgoed bestaat niet alleen uit landbouwgrond, maar ook uit een park van klasse II, een belangrijk historisch SSSI-bos en historische gebouwen van klasse I. Elk overschot van de boerderij gaat naar het ondersteunen van de landbouwgrondomgeving, park- en bosomgeving en gebouwen. Elke vermindering van het GLB zou gevolgen hebben voor het vermogen van het landgoed om deze historische gebieden te onderhouden en te renoveren. ‘
Richard Benyon (MP voor Newbury) £ 278.180 Benyon is een van de rijkste parlementsleden. Al jaren bezit zijn familie het grote landgoed Englefield in Berkshire, waarvan een groot deel landbouwgrond is. Hij is de voorzitter van het landgoed Englefield en woont in Englefield House, het voorouderlijk huis. De betalingen werden verricht aan drie entiteiten: Englefield Estate Trust Corporation Ltd, Englefield Estate Forestry en Englefield Home Farms. Hij en het landgoed weigerden commentaar te geven. Hij was minister van plattelandszaken tussen 2010 en 2013.
Lord Inglewood (Richard Inglewood) £ 276.915 Boerderijen als het Inglewood Farm Partnership. Hij zei: ‘Hoewel de details van de prestaties privé zijn, hebben de gevolgen van zeer slecht weer in dit deel van Engeland en de mondiale melkprijzen ertoe geleid dat ik de afgelopen jaren, net als anderen in dit deel van Engeland met vergelijkbare ondernemingen, geld hebben verloren. ‘
Lord Cameron of Dillington (Ewen Cameron) £ 266.375 Directeur en aandeelhouderschap in Dillington Farms. Hij zei dat hij met pensioen was gegaan van de boerderij, maar een directeursalaris / pensioen ontving van iets meer dan £ 24.000. Hij zei: ‘Goed gedaan voor het oppakken van de absurditeit die het huidige systeem van landbouwsteun is. Hopelijk hebben we binnenkort een systeem dat alleen diensten aan het bredere publiek beloont. ‘
Philip Dunne (MP voor Ludlow) £ 231.638 In het House of Commons register van financiële belangen verklaart hij dat hij een partner is in een landbouwpartnerschap, Gatley Farms. Hij vertelde het parlement tijdens de commissiefase van de landbouwwet: ‘Ik moet verklaren dat ik veehouder ben en een enkele boerderijbetaling ontvang.’ Hij reageerde niet toen hij door de Guardian werd benaderd.
Lord Agnew van Oulton (Theodore Agnew) £ 211.794 In het House of Lords register van financiële belangen verklaart hij dat hij en zijn vrouw een boerderij in Norfolk hebben in een partnerschap en hij heeft een financieel belang in een boerderij in Suffolk. Betalingen werden gedaan aan Winterton Farming Ltd, waarvan hij bestuurder was tot oktober 2017. Hij was eigenaar van dit bedrijf via een ander bedrijf, Winterton Capital Ltd, tot november 2017. Hij werd junior minister van onderwijs in september 2017. Hij gaf geen commentaar.
Lord Waldegrave of North Hill (WIlliam Waldegrave) £ 200.374 Directeur en aandeelhouder van Waldegrave Farms Ltd, huurder van een biologische melkveehouderij. Hij zegt dat de boerderij de afgelopen jaren niet genoeg geld heeft verdiend om hem of zijn vrouw iets uit te keren aan dividenden of salarissen. Hij zegt dat de subsidie ​​handhaaft ‘de tewerkstelling van degenen die op de boerderij werken’ en het uitvoeren van ‘de milieu- en organische eisen die we hebben ondertekend’.
Lord Cavendish of Furness (Hugh Cavendish) £ 197.433 Aandeelhouderschap in Vitagrass Farms (Holker) Ltd. Hij zei dat hij in 2017 in geen enkele vorm inkomsten uit Vitagrass Farms had ontvangen.
Earl Peel (Willie Peel) £ 185.813 Aandeelhouderschap in Grinton Estate (de betalingen worden gedaan aan The Earl Peel, Earl Peel & Grinton Gait Holders en Earl Peel & Whitaside Gait Holders). Hij heeft niet gezegd of hij er in 2017 financieel voordeel uit heeft gehaald.
Earl of Stair (John Dalrymple) £ 174.390 Directeur van Balker Farms Ltd. Hij weigerde te zeggen hoeveel inkomen hij in 2017 van de boerderij ontving, waarvan hij zei dat het de werkgelegenheid voor vier mensen ondersteunde.
Lord Taylor of Holbeach (John Taylor) £ 158.600 Chief zweep voor de conservatieve partij in het House of Lords. Aandeelhouderschap in een bedrijf, OA Taylor and Sons, dat granen, gewassen en groenten verbouwt. Hij zei niet of hij in 2017 inkomsten uit dit bedrijf had verkregen. Hij voegde eraan toe dat hij ‘alles had onthuld in overeenstemming met de vereiste van de Lords code en de ministeriële code’ en geen verder commentaar had toegevoegd. Hij was junior landbouwminister in 2011-2012.
Lord Ryder of Wensum (Richard Ryder) £ 157.665 Directeur van en aandeelhouderschap in Great Bradley Farms Company en directeur van Navigator Land LLP. De eerste ontving £ 112.950 en de laatste £ 44.715. Hij zei: ‘Ik ben bang dat ik geen commentaar geef op de details van mijn financiële regelingen.’
Earl of Home (David Douglas-Home) £ 132.377 Directeur en aandeelhouderschap in Douglas & Angus Estates. De agent van de nalatenschap zei: ‘De ontvangen betalingen zijn voor het bedrijf, en niet voor Lord Home persoonlijk.’
Lord Bamford (Anthony Bamford) £ 123.894 Een woordvoerder zei: ‘Als directeur van Daylesford Organic Farms Ltd heeft Lord Bamford nooit enig financieel voordeel of dividend aan deze landbouwonderneming ontleend.’ Daylesford is een dochteronderneming van het graafbedrijf JCB waarvan hij voorzitter is.
Lord Willoughby de Broke (Leopold David Verney) £ 107.548 Hij heeft een akkerbouw- en grasboerderij in Moreton-in-Marsh, Warwickshire en ontving betalingen onder zijn eigen naam (‘Willoughby de Broke, Lord’). Hij zei dat hij tussen april 2016 en maart 2017 betalingen ontving van £ 86,135. Hij weigerde te zeggen welk inkomen hij van Ditchford Farm ontving en zei dat het ‘tussen mij en de Inland Revenue’ was.
Lord Palmer (Adrian Palmer) £ 105.045 Aandeelhouderschap in Manderston Farms. Hij weigerde te zeggen hoeveel inkomen hij van de boerderij in 2017 had verkregen.
Sir Geoffrey Clifton-Brown (MP voor de Cotswolds) £ 102.567 In het House of Commons-register van financiële belangen verklaart hij dat hij een ‘partner in East Beckham partnership is, actief in de akkerbouw in Norfolk’ en eigenaar is van landbouwbedrijven in Norfolk. Hij verklaarde dat hij in het jaar tot 30 september 2017 £ 21.200,81 uit de samenwerking trok voor 230 uur werken. Hij weigerde commentaar te geven.
Lord Vaux of Harrowden (Richard Gilbey) £ 101.416 Eigenaar van Rusko Farm. Hij gelooft dat de subsidie ​​voor 2017 £ 72,881 bedroeg, lager dan het cijfer dat in de officiële CAP-database is gegeven. Hij suggereert dat betalingen voor voorgaande jaren in 2017 hadden kunnen worden uitgesteld en betaald, wat het hogere cijfer verklaart. Hij zei dat de boerderij de meeste jaren een marginale winst maakte en in 2017 er geen inkomsten uit haalde.
Colin Clark (MP voor Gordon) £ 98.389 Beschrijft zichzelf als een praktiserende boer die ‘al jarenlang bezig is met de landbouw’. Hij bezit landbouwgrond in Aberdeenshire en is een partner in Thomastown Farm and Cottages (die handelt als R&M Clark). De betalingen worden ontvangen door R&M Clark. Benaderd door de Guardian, zei hij: ‘Dit is een kwestie van openbare registers. Ik heb herhaaldelijk in de kamer, Westminster Hall, en in de landbouwwetcommissie de aandacht gevestigd op het feit dat ik een ontvanger ben. ‘
Hertog van Wellington (Arthur Wellesley) £ 90.967 Hij verklaart dat hij een partner is in een familiebedrijf in Hampshire. Stratfield Saye House in Hampshire is sinds 1817 eigendom van de hertogen van Wellington. Het familiedomein beslaat 7.000 hectare park, bos en landbouw. Volgens de EU-database ontving Stratfield Saye Farms £ 90.967 in 2017. Het landgoed zei dat het dit cijfer niet herkende. Er stond niet in wat volgens hem het juiste cijfer was als erom gevraagd werd. Een woordvoerder van het landgoed zei: ‘Geen van de partners in het landbouwbedrijf ontvangt financiële voordelen of dividenden, omdat een eventueel overschot wordt herbelegd in het bedrijf … Betalingen ontvangen door veehouderijen in het algemeen slechts gedeeltelijk de kosten van de landbouw aan de hoge normen voor milieu en dierenwelzijn die in dit land worden verwacht. ‘
Graaf van Dundee (Alexander Scrymgeour) £ 87.029 Directeur van Dundee Farming Company. Hij zei dat het bedrijf hem een ​​bestuurderssalaris van £ 10.500 betaalde in 2017. Hij voegde eraan toe dat het salaris niet specifiek was voor het agrarische element van het bedrijf dat ook andere commerciële activiteiten uitvoert waarop hij toezicht houdt.
Alister Jack (MP voor Dumfries en Galloway) £ 83.553 Op zijn website zegt hij ‘boerderijen (zuivel) in de buurt van Dumfries’. In het Lagerhuisregister van financiële belangen verklaart hij dat hij landbouwgrond bezit in Dumfries en Galloway en een aandeelhouderschap heeft in Courance Farms. Courance Farms ontvangt subsidies van £ 83.553 van de EU. Zijn assistent zei dat hij geen commentaar wilde geven toen hij door de Guardian werd benaderd.
Lord Haskins (Christopher Haskins) £ 81.649 Directeur van en aandeelhouderschap in Quarryside Farms Ltd. Hij zei dat hij een directeur van het bedrijf was, maar zijn aandelen aan zijn zoon had overgedragen.
Peter Aldous (MP voor Waveney) £ 79.032 In het House of Commons register van financiële belangen verklaart hij dat hij partner is in een familieboerderij in Halesworth, Suffolk en belang heeft bij een boerderij in de buurt van Ipswich. Hij vertelde de Guardian dat hij een aandeel had in twee entiteiten die betalingen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid ontvingen (onder de titels Aldous, J & DS & E en JW, TC & E Aldous). Op zijn website zegt hij dat hij, voordat hij naar het parlement ging, zorgde voor de verzorging van het familievarken en het akkerbouwbedrijf buiten Halesworth.
Lord Kirkham (Graham Kirkham) £ 77.523 Aandeelhouderschap in landbouwgrond in South Yorkshire (LGK Farms LLP). Hij zei dat de rekeningen voor LGK Farms voor 2017 verlies lieten zien.
Earl of Sandwich (John Montagu) £ 72.350 Leven huurder van landgoed Mapperton (zijn voorouderlijke zetel). Hij zegt dat hij geen persoonlijk voordeel haalt uit de subsidies, en voegt eraan toe: ‘Kleine landbouwgronden en met name heuvelboerderijen hebben deze steun nodig vanwege het hoge onderhoud en de hoge kapitaalkosten en elke cent gaat naar deze boerderijen.’
Lady Byford (Hazel Byford) £ 70.457 Ze zei: ‘Mijn ongenummerde bestuur van Donald Byford Ltd wordt bekendgemaakt in het register van de belangen van Lords, wat een kwestie van openbare registers is.’ Ze beschreef het bedrijf als een familiebedrijf. De betalingen worden ontvangen door Donald Byford Ltd.
Earl of Lindsay (James Lindesay-Bethune) £ 60.316 Aandeelhouderschap in Kilconquhar-boerderijen. Hij heeft niet gezegd welk financieel inkomen hij van de boerderij heeft ontvangen in 2017. Hij zei: ‘Ik heb mijn landbouw- en andere belangen bekendgemaakt in overeenstemming met de vereisten van de House of Lords-code en heb verder geen commentaar.’
Lord Curry of Kirkharle (Donald Curry) £ 52.165 Partner in DTY Curry, Middle Farm in Northumberland. Hij zei dat hij een aandelenovereenkomst had met twee anderen die de boerderij tien jaar hadden beheerd. Hij voegde eraan toe dat hij de huur van de boerderij eind 2018 stopte.
Lord Gardiner of Kimble (John Gardiner) £ 49.358 Onderminister van het ministerie van Milieu, Voedselvoorziening en Plattelandszaken. Partner in familiale landbouwpartnerschap, CM Robarts & Son.
Burggraaf Brookeborough (Alan Brooke) £ 38.585 Zelfstandige boer. De betalingen worden gedaan aan ‘Rt Hon Viscount Brookeborough’. Hij zei dat hij, volgens zijn berekeningen, £ 37.766 ontving in 2017.
Lord Colgrain (Alastair Campbell) £ 37.280 Partner in Campbell Brothers, een landbouwpartnerschap in Kent. Hij weigerde te zeggen of hij er in 2017 financieel voordeel aan had.
Lord Boswell of Aynho (Tim Boswell) £ 35.655 Hij is een partner met zijn vrouw op een boerderij in Lower Aynho Grounds, Banbury, Oxfordshire. De betalingen worden gedaan aan ‘M / S EN & TE Boswell’. Hij zei dat de betalingen niet precies betrekking hadden op een specifiek jaar, omdat de totalen later konden worden gewijzigd. Hij voegde eraan toe dat hij om dezelfde reden geen nauwkeurig cijfer kon geven voor het persoonlijk inkomen dat hij in 2017 van de familieboerderij ontving. Hij was een onderminister van het ministerie van Landbouw in de jaren negentig.
Lord Berkeley of Knighton (Michael Berkeley) £ 33.629 Hij zei dat hij met een gezin partner was in een heuvelboerderij in Wales. Hij zei dat hij nooit inkomsten had ontvangen van de boerderij, noch een dividend had genomen. ‘Zonder de subsidie ​​zouden we niet breken, dus het geld gaat naar de noodzakelijke investeringen in machines, enz. … Ik ben altijd blij geweest te voelen dat we voor het land zorgen en dat de boerderij een lokaal gezin ondersteunt.’ De betalingen worden gedaan aan ‘Messrs Morgan and Berkeley’ en ‘Morgan & Berkeley’.
Lord Walker of Gestingthorpe (Robert Walker) £ 33.602 Aandeelhouderschap in Gestingthorpe Farming Company Ltd, een akkerbouwbedrijf. Hij zegt dat hij geen dividenduitkering van de boerderij heeft ontvangen sinds het begon in 1995 tot vorig jaar toen hij £ 4.500 ontving. Hij zei dat hij honderden uren onbetaalde arbeid heeft gestoken in hagen en graven, nieuwe hagen planten en een nieuw bos van zeven hectare aanleggen.
Julian Sturdy (MP voor York Outer) £ 24.838 Hij zegt dat hij, voordat hij in 2010 in het parlement werd gekozen, een werkende boer in York was. In het House of Commons-register van financiële belangen verklaart hij dat hij een partner is in GE Sturdy and Son, een agrarisch partnerschap in Wetherby. Hij voegde eraan toe dat hij ‘administratieve ondersteuning voor het partnerschap bood, en op bepaalde tijden ook wat inkopen en verkopen’ en £ 500 per maand ontving voor niet meer dan vier uur per week. Uit gepubliceerde gegevens blijkt dat GE Sturdy & Son in Wetherby in 2017 £ 24,838 ontving. Hij weigerde commentaar te geven toen hij door de Guardian werd benaderd.
Antoinette Sandbach (MP voor Eddisbury) £ 23.588 Ze heeft gezegd dat ze uit een sterke landbouwachtergrond komt. In het register van financiële belangen van het Lagerhuis verklaart zij dat zij een aandeelhouderschap heeft in Hafodunos Farms Ltd (dat zij omschrijft als bosbeheer in de landbouw). Uit records van Companies House blijkt dat zij (onder haar getrouwde naam) aanzienlijke zeggenschap heeft over Hafodunos Farms Ltd, aangezien zij meer dan 75% van de aandelen van de onderneming bezit. Uit gepubliceerde gegevens blijkt dat Hafodunos Farms Ltd £ 23.588 ontving in 2017. Ze weigerde commentaar te geven op de betalingen of de inkomsten die zij in 2017 van de onderneming had verkregen.
Robert Goodwill (MP voor Scarborough en Whitby) £ 20,212 Enige handelaar van Southwood Farm, Terrington, York, waarvan hij zegt dat het een “familieboerderij van 250 hectare is, die we sinds 1850 verbouwen”. Hij ontvangt de betalingen als RW Goodwill. Hij zei: ‘Ik heb geen geld uit het boerenbedrijf getrokken, dus er was geen financieel voordeel als zodanig anders dan de bezetting van de boerderij in [2017].’
Lady Masham of Ilton (Susan Cunliffe-Lister) £ 15.313 Ze zegt dat ze Badger Farm in Yorkshire, dat is net minder dan 200 hectare boerderijen. Ze heeft niet gezegd welke financiële inkomsten ze van de boerderij heeft ontvangen in 2017.
Mark Spencer (MP voor Sherwood) £ 13.966 Hij is een partner in een boerderij in Nottinghamshire die werkt als CH Spencer en Son. In het House of Commons-register van financiële belangen zegt hij dat hij ‘voordeel in natura van de boerderij ontvangt van £ 5-10.000 per jaar in de vorm van betaling van telefoon-, verwarming- en gemeentebelasting van mijn familiehuis’ en voert ‘een maximum uit van 80-100 uur per jaar anderszins onbezoldigd werk op de boerderij ‘.
Lord De Mauley (Rupert De Mauley) £ 11.733 Onderminister van Milieu, Voedsel en Plattelandszaken tussen 2012 en 2015. Hij bezit landbouwgrond in Gloucestershire. De betalingen worden gedaan aan ‘Lord De Mauley’.
Lady Mallalieu (Ann Mallalieu) £ 5636 Betalingen aan ‘Barones A Mallalieu’. Ze zei: ‘Net als de meeste kleinschalige Exmoor-schapenboeren zoals ik, is het moeilijk om winst te maken, zelfs met de enkele boerderijbetaling. Ik steun niettemin, net als ruim 60% van mijn buren in West Somerset, Brexit. ‘
Glyn Davies (MP voor Montgomeryshire) £ 4797 Beschrijft zichzelf als zelfstandige boer en ontvangt de betalingen als G Davies. Hij weigerde te zeggen of hij in 2017 financieel voordeel uit de landbouw heeft gehaald, maar heeft het officiële record van de betalingen niet betwist.
Earl of Kinnoull (Charles Hay) Undisclosed Hij is een van de weinige parlementariërs die in het officiële register van financiële belangen verklaart dat hij landbouwgrond bezit dat een subsidie ​​ontvangt in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU. Hij weigerde te zeggen wat de naam van de boerderij was, zodat het niet mogelijk was om te zien welke subsidie ​​werd ontvangen. Hij heeft een partnerschap voor biologische landbouw in Perthshire. Hij zei dat de boerderij ‘vrij klein’ was.
Lord Grantchester (Christopher Suenson-Taylor) Undisclosed Hij is ook een van de weinige parlementariërs die in het officiële register van financiële belangen verklaart dat hij een deelneming heeft in landbouwgrond die een subsidie ​​ontvangt in het kader van de gemeenschappelijke EU-regeling voor landbouwbetalingen (een melkveebedrijf in Cheshire). Hij heeft niet gereageerd op een verzoek om de naam van de boerderij te bevestigen, het bedrag van de subsidie ​​die het in 2017 ontving, of welk financieel voordeel hij van de boerderij in 2017 ontving.


Lees ook:  Europees steunpakket: aanzet tot scheuring in de EU

Comments

comments