Grote vervanging in Europa: Zwitserland, in moeilijkheden, probeert zich te verzetten

Grote vervanging in Europa: Zwitserland, in moeilijkheden, probeert zich te verzetten

6 februari 2020 0 Door Indignatie redactie

Indignatie vervolgt zijn tour door Europa van de Grote Vervanging. Na het emblematische geval van Zweden te hebben bestudeerd, daarna de verontrustende demografische onderdompeling van België , de hoop op een politieke reactie in Denemarken , de Britse multiculturele ramp , de zelfmoord van Duitsland , de pogingen tot verzet van Oostenrijk , de opkomende hoop in Italië , de helse spiraal in Spanje , de galopperende islamisering van Nederland en de goede Portugese leerling… Het is de beurt aan Zwitserland om te worden bestudeerd door Paul Tormenen. En het minste dat we kunnen zeggen is dat zorgen veel minder belangrijk zijn in Portugal dan in de rest van West-Europa …

Zwitserland heeft al tientallen jaren een zeer belangrijke immigratie meegemaakt. Deze immigratie roept angsten op, zelfs een afwijzing in een deel van de Zwitserse bevolking. Deze angsten zijn schematisch tweeledig: concurrentie op de arbeidsmarkt met betrekking tot Europeanen en bevraging van het culturele model door niet-Europeanen. Dit geldt temeer omdat de integratie van een deel van de niet-Europese bevolking de laatste tijd moeilijk tot stand komt.

Hiermee geconfronteerd, schommelen de antwoorden van de Zwitserse autoriteiten tussen openheid en vastberadenheid. Stevigheid die soms door de bevolking wordt gevraagd tijdens referenda die vaak in Zwitserland worden gehouden. De gekozen immigratie is geen loos woord in het land, zelfs als een deel van de politieke oppositie zou willen dat de regering verder gaat over dit onderwerp.

Zeer grote immigratiestromen

Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft Zwitserland twee grote immigratiebewegingen meegemaakt. De eerste viel samen met industriële ontwikkeling in de jaren 1950 en 1960. De tweede begon in 1975. Het is sinds die tijd continu geweest.

Na 2 e wereldoorlog, de Zwitserse regering heeft een aantal verblijfsvergunningen voor voornamelijk Europese werknemers verleend in een context van herstel van de industriële productie. Immigratie werd vervolgens gestopt met de terugkeer naar het land van bijna 300.000 buitenlandse werknemers tijdens de economische crisis in verband met de olieschok (1973). Zwitserland heeft sindsdien een toenemend en aanzienlijk aantal buitenlanders verwelkomd in verhouding tot zijn bevolking.

Terwijl 92.000 permanente immigranten zich in 1981 in het land vestigden, waren dit alleen al in 2018 146.000 ( 1 ).

De netto immigratie (immigranten minder emigranten) is steevast een overschot in de periode 1962-2017. Dit zijn gemiddeld 163.000 mensen die elk jaar in het land aankomen ( 2 ).

Tussen 1980 en 2018 bracht de netto migratie 1,7 miljoen extra buitenlanders op ( 3 ).

Een groeiende immigrantenpopulatie

De buitenlandse bevolking neemt voortdurend toe in Zwitserland. Het is gestegen van 14% van de totale bevolking in 1980 tot 25% vandaag ( 4 ). De Zwitserse confederatie is een van de landen met het grootste aandeel in de wereld van in het buitenland geboren inwoners ( 5 ).

Terwijl het land in 1951 285.000 permanente buitenlandse inwoners had, heeft het nu 2,1 miljoen. Dit terwijl de bevolking van het land 8,5 miljoen inwoners telt ( 6 ).

Europeanen (Italianen, Duitsers, Portugezen en Fransen) vertegenwoordigen de grootste contingenten van de buitenlandse bevolking (80%) die in Zwitserland wonen ( 7 ).

De immigrantenbevolking (buitenlanders geboren in het buitenland of naturaliserend na geboren te zijn in Zwitserland, naturalisten en buitenlanders geboren in Zwitserland met ten minste een van de twee in het buitenland geboren ouders) werd in 2017 geschat op 37% van de bevolking ( 8 ).

Onder de permanente niet-Europese bevolking zijn Aziaten (165.000), Afrikanen (109.000) en Turken (67.000) het meest aanwezig ( 9 ). De moslimbevolking vertegenwoordigde in 2016, volgens het Pew Research Center, bijna 6% van de bevolking, of bijna 400.000 mensen. Volgens projecties van het Amerikaanse Instituut zou de moslimbevolking in 2050 tussen 8 en 12% van de Zwitserse bevolking kunnen vertegenwoordigen ( 10 ).

Europese immigratie

Concurrentie op de arbeidsmarkt tussen buitenlanders en onderdanen en de omvang van migratiestromen zijn het onderwerp van kritiek die niet alleen niet-Europeanen aangaan, maar ook Europese immigratie. Sinds de jaren 2000 zijn tussen Bern en de Europese Unie verschillende overeenkomsten over het vrije verkeer van Europese onderdanen ondertekend, maar deze worden nog steeds betwist, met name door een politieke partij, de SVP. initiatieven om ze te beëindigen. ( 11 ) Dit is niet zonder angst te veroorzaken bij grensarbeiders, van wie velen Frans zijn.

Extra-Europese immigratie

Als niet-Europese immigratie slechts een minderheid van de bevolking in Zwitserland vertegenwoordigt, wijzen verschillende signalen op een moeilijke of zelfs falende integratie van sommige van hen.

Een groeiend islamisme

Een deel van de Zwitserse moslimgemeenschap is bezig met radicalisering:

 • Uit een recent onderzoek van de Universiteit van Wetenschappen in Zürich blijkt dat bijna 21% van de jonge moslims die in Zwitserland wonen, geloven dat de sharia-wetgeving een waarde heeft die groter is dan de Zwitserse wetgeving ( 12 ).
 • In het uiterste geval van radicalisering werd een Zwitserse islamitische centrale raad geboren die bijna 3.500 leden zou tellen. Naast de beschuldiging van het aansporen van haar leden tot polygamie en het rechtvaardigen van de excisie van meisjes ( 13 ), is het onderwerp van een gerechtelijke procedure tegen het hoofd van de steun aan Al Qaida ( 14 ).
 • Islamitisch proselitisme manifesteert zich soms op scholen. In Winterthur klagen leraren bijvoorbeeld dat moslimstudenten niet-moslims aanmoedigen om te vasten tijdens de ramadan ( 15 ).
 • Net als in andere Europese landen worden de Golf-monarchieën ervan beschuldigd  islamitische religieuze en culturele instellingen te ”  bewateren “. Over genereuze Qatarese financiering gesproken, legde een van de auteurs van de ‘Qatar-kranten’ in Genève uit: ‘  Het is een kwestie van zorg dragen voor alle moslims die in Europa wonen vanaf de geboorte tot de dood  ‘ ( 16 ). Financiering van de in Saudi-Arabië gevestigde World Islamic League “zou  moskeeën en organisaties die de Wahhabi-islam prediken irrigeren  “, aldus een professor aan de Universiteit van Bern ( 17). Van Turkse moskeeën wordt gezegd dat ze worden gefinancierd door het Turkse directoraat voor religieuze zaken, waarvan een rapport beweert dat de islam superieur is aan het christendom en het jodendom ( 18 ) en dat een interreligieuze dialoog onaanvaardbaar is ( 19 ). We kunnen de voorbeelden vermenigvuldigen. Als het islamisme zich in Zwitserland lijkt te verspreiden, heeft het land verschillende effectieve “wachttorens” die zowel actief zijn bij het observeren van deze feiten als bij initiatieven gericht op het verbieden of op zijn minst verminderen ervan.

Integratie in kwestie

Of het nu gaat om sociale bijstand, delinquentie of gedrag in de samenleving, uit verschillende statistieken en aanverwante feiten blijkt dat de integratie van sommige niet-Europeanen een ijdel woord is.

 • Een recente studie van het Federaal Bureau voor de Statistiek wijst op de oververtegenwoordiging van bepaalde nationaliteiten bij ontvangers van sociale bijstand. Eind 2017 ontving 83% van de Somaliërs en 54% van de Eritreeërs en Congolezen die in Zwitserland wonen sociale bijstand ( 20 ). Meer in het algemeen was van de 350.000 begunstigden van sociale bijstand 57% buitenlanders ( 21 ).
 • Gevangenen in de gevangenis zijn overwegend vreemd: 80% in Franstalige gevangenissen en 50 tot 60% in Duitstalige gevangenissen. De meerderheid van de etnische afkomst in Franstalige gevangenissen zijn Oost-Europa, zwart Afrika en de Maghreb ( 22 ). In de periode 1988-2017 is het aandeel vreemdelingen in voorlopige hechtenis in het hele land aanzienlijk toegenomen ( 23 ). Over het algemeen zijn 7 van de 10 gevangenen buitenlanders, wat het hoogste percentage in Europa is ( 24 ).
 • Onvriendelijkheid manifesteert zich meermaals: het is het gebrek aan respect (beledigingen, spugen) met betrekking tot strandwachten in bepaalde zwembaden ( 25 ). Het is in bepaalde hulpdiensten het slachtoffer van seksueel geweld en doodsbedreigingen ( 26 ). In beide gevallen worden migranten uitgekozen door professionals. Zwitserland ontkomt niet aan de gewelddadige rivaliteit van allochtone stadsbanden, zoals in de buitenwijken van Zürich, waar de palm van ”  Swiss Bronx  ” fel wordt betwist ( 27 ).

Geconfronteerd met een verslechterende situatie maakt het Zwitserse democratische systeem het mogelijk burgers rechtstreeks uit te drukken in sociale kwesties. Het stelt hen ook in staat niet te worden onderworpen aan keuzes die zij afkeuren.

Zwitserland brengt directe democratie in de praktijk, in tegenstelling tot de onverdeelde macht van president Macron die meer dan wat dan ook vreest dat ”  vragen van links met antwoorden van rechts  ” ( 28 ). In het bijzonder met betrekking tot het thema immigratie waarvoor hij een beleid van ” gedwongen mars  ” voert  ( 29 ).

Lees ook:  Grote vervanging in Europa: in Griekenland, migratie en economische crisis

Stemmen over immigratie

Zwitserse burgers is vaak gevraagd om over immigratie te spreken. Onlangs waren de volgende onderwerpen het onderwerp van een “stemming”, een referendumstemming:

 • het verbod op de bouw van minaretten (2009),
 • de effectieve verwijdering van buitenlandse criminelen (2010 en 2016),
 • het einde van massa-immigratie (2014),
 • het primaat van het nationale recht boven internationale overeenkomsten (2018) ( 30 ). Het laatste voorstel werd geweigerd, hoewel de immigratie (gezinshereniging, asiel) het gevolg was van internationale overeenkomsten en verdragen die door het land zijn ondertekend. Zoals jurist JL Harouel opmerkt, “zijn de  openbare vrijheden gedegradeerd door grondrechten, die vooral ten goede komen aan immigranten, die systematisch hebben erkend in alle voordelen en voordelen van Europese volkeren  ” ( 31 ). Een observatie die in Zwitserland in perspectief moet worden geplaatst, zoals we zullen zien.

De verwijdering van buitenlandse criminelen (gestemd in 2010), het verbod op de bouw van minaretten en de beperking van immigratie verkregen de dubbele vereiste meerderheid, van de mensen en de kantons, maar de stemming tegen massale immigratie was niet ‘wordt nog steeds niet vertaald door nieuwe regels voor het verkeer van personen tussen Zwitserland en de Europese Unie, met name vanwege de blokkering van de Europese instellingen. In 2020 zou een nieuwe stemming over dit onderwerp moeten worden georganiseerd ( 32 ).

Nationale prioriteit en gekozen immigratie

Ondanks aanzienlijke immigratie wilde Zwitserland al lang de controle houden over de migratiestromen en zijn arbeidsmarkt beschermen. Het gekozen immigratiebeleid manifesteert zich in de voorwaarden om te komen, wonen en werken in het land:

 • In 2014 heeft Zwitserland een prioriteit aangenomen om ingezeten werkzoekenden te informeren over vacatures voor bepaalde beroepen. Dit voordat de werkgever bevoegd is om verder te prospecteren ( 33 ).
 • Voor niet-Europeanen zijn de voorwaarden voor toegang tot werk nog drastischer: we kunnen in dit geval spreken van een echte nationale voorkeur. De werkgever moet het bewijs leveren dat een Zwitser niet kan worden aangeworven voor de functie die door een buitenlander wordt vervuld. Quota voor buitenlandse werknemers zijn ingesteld. Integratie in de Zwitserse samenleving wordt ook in de loop van de tijd beoordeeld ( 34 ).
 • Het gekozen immigratiebeleid wordt bevestigd door de steeds hogere kwalificaties van immigranten, hetgeen hun integratie op de arbeidsmarkt bevordert ( 35 ).
 • De verwerving van de Zwitserse nationaliteit is zeer veeleisend: je moet minstens twaalf jaar in Zwitserland wonen en de gewoonten en gebruiken van het land kennen om toegang tot de Zwitserse nationaliteit te kunnen krijgen. Er is geen landrecht voor de tweede generatie.

Andere initiatieven zijn gericht op het voorkomen van een situatie die, in de ogen van veel Zwitsers, verslechtert:

 • De Zwitserse Bondsstaat aarzelt niet om buitenlandse criminelen te verdrijven: dit was het geval voor 1.000 van hen in 2017.
 • De Zwitserse regering heeft het Marrakesh-pact over migratie eind 2018 niet geratificeerd.
 • Kantons hebben het boerkaverbod aangenomen, zoals dat van Ticino en Saint Gall ( 36 ).
 • Als het op asiel aankomt, is de tijd rijp:
  • Vluchtelingen naar het buitenland van vluchtelingen zullen binnenkort niet langer worden toegestaan ​​( 37 ).
  • De Federale Raad heeft in april 2019 verschillende maatregelen genomen om de toegang van vluchtelingen tot de arbeidsmarkt te versnellen, met een verplicht pad (taalverwerving in drie jaar, gekwantificeerde doelstellingen voor integratie op de arbeidsmarkt, enz.) ( 38 ).
  • Niet-succesvolle asielzoekers mogen minder vaak in Zwitserland werken.
  • Zwitserland valt op in Europa met een hoog percentage verwijderingen van afgewezen asielzoekers: 56% van de uitgesproken verwijderingen worden uitgevoerd, terwijl het gemiddelde 36% is in Europa (12% in Frankrijk) ( 39 ).

  De gevolgen zijn onmiddellijk: hoewel asielaanvragen exploderen in Frankrijk, nemen ze in 2018 af in Zwitserland in vergelijking met 2017 ( 40 ). Frankrijk, vooral van Eritreeërs ( 41 ).

  Geconfronteerd met aanzienlijke migratiestromen heeft de Zwitserse regering min of meer recent maatregelen genomen die een hoog niveau van eisen met betrekking tot immigratie tonen, een wil om deze te beteugelen en de inheemse manier van leven te verdedigen.

  De Zwitsers kunnen, dankzij hun democratisch systeem, voorstellen doen en zich uitdrukken over onderwerpen die aan het referendum zijn voorgelegd. Ze hebben onlangs de afwijzing van massale immigratie beweerd. Als de concrete reactie op de populaire wil soms teleurstelt, hebben de stemmen het mogelijk gemaakt om het gevoerde beleid voor meer stevigheid te beïnvloeden.

  Paul Tormenen
  2019/09/28

  (1) ”  Balans van de buitenlandse permanente ingezeten bevolking 1951-2018 “. Federaal Statistisch Bureau. 27 augustus 2019.

  (2) “  Netto immigratie over 5 jaar. Zwitserland  »Universiteit van Sherbrooke.

  (3) Ibid (1).

  (4) ”  Aandeel van de buitenlandse permanente ingezeten bevolking  “. Federaal Statistisch Bureau. 2019.

  (5) “  Immigratie en diversiteit: heeft Zwitserland een geheim?  “. E. Piguet. Internationale kwesties. September 2017.

  (6) ”  Bevolking: aantal en evolutie  “. Federaal Statistisch Bureau. 2019.

  (7) ”  Bevolking van buitenlandse nationaliteit  “. Federaal Statistisch Bureau. 2019.

  (8) “De immigrantenpopulatie neemt langzaam toe”. RTS. 11 oktober 2018.

  (9) Ibid (1).

  (10) ”  De moslimbevolking van Europa  “. Pew onderzoekscentrum. November 2017.

  (11) ”  Waarom de SVP een einde wil maken aan het vrije verkeer van personen “. Swissinfos.ch. 13 september 2019.

  (12) ” Extremismus unter jugendlichen: ideologie ist verbreiteter als gewaltbereitschaft  ” .ZAHW. 6 november 2018.

  (13) ” De Zwitserse Islamitische Raad rechtvaardigt de besnijdenis van meisjes  “. Le Matin.ch. 19 februari 2018.

  (14) ” De Islamitische Centrale Raad, een structuur met criminele activiteiten “. RTS. 22 september 2017.

  (15) ”  Gruppenzwang lasst auch christliche schuler fasten  “. Heute. 20 mei 2019.

  (16) ”  Qatar beschuldigd van het royaal water geven van de islam in Zwitserland  “. I. Hamel. Le Point. 3 mei 2019.

  (17) ”  Radicalisering: welkom in Zwitserland  “. Gatestone-instituut. 21 juni 2018.

  (18) Ibid (16).

  (19) ”  Turkije verwerpt gematigde islam  “. Gatestone-instituut. 30 november 2017.

  (20) ”  Diese nationen beziehen am haufigsten sozialhilfe  “. 20 Minuten.ch. 25 april 2019.

  (21) ”  Sociale bijstand: bijna 350.000 begunstigden in 2017, waarvan 57% vreemdelingen was  “. 5 september 2019.

  (22) “Franstalige  gevangenissen betalen de rekeningen voor het migratiebeleid  “. RTS. 18 februari 2018.

  (23) ”  Het aantal gevangenen in Zwitserland is in dertig jaar met 50% toegenomen  “. RTS. 6 februari 2019.

  (24) “Waarom in Zwitserland 7 van de 10 buitenlandse gevangenen buitenlanders zijn”. Swissinfo.ch. 7 april 2019.

  (25) ”  Bademeisterinnen werden beschimpft und bespuckt “. 20 minuten 7 juli 2019.

  (26) ”  Het Duitse persoverzicht  “. RTS. 26 augustus 2018.

  (27) “In het  buitenland strijden jongeren om de titel Bronx om hun plaats  “. RTS. 9 mei 2019.

  (28) ”  Emmanuel Macron is niet klaar voor directe democratie  “. Swissinfo.ch. 8 februari 2019.

  (29) ”  Emmanuel Macron: immigratie op geforceerde mars  “. Polémia. 8 februari 2019.

  (30) ” Zwitserland zegt nee tegen nationalistische terugtrekking  “. Euronews. 26 november 2018.

  (31) ”  Mensenrechten afgeleid en verraden  “. JL Harouel. Conflicten. September 2019.i

  (32) ”  Waarom de SVP een einde wil maken aan het vrije verkeer van personen  “. Swissinfo.ch. 13 september 2019.

  (33) ”  Stem over immigratie, 4 jaar later  “. Le Temps. 9 februari 2018.

  (34) ”  Onderdanen van niet-EU / EVA-leden  “. Staatssecretariaat voor migratie.

  (35) ”  Een spectaculaire toename van hooggekwalificeerde immigratie naar Zwitserland  “. Sociale verandering in Zwitserland. P. Waner. I. Steiner. Oktober 2018.

  (36) ”  Zwitserland: een kanton stemt overweldigend om de boerka te verbieden  “. Sudinfo.be. 23 september 2018.

  (37) ”  Reizen naar het buitenland verboden voor vluchtelingen en voorlopig toegelaten  “. RTS. 4 september 2019.

  (38) ”  Zwitserland wil vluchtelingen laten werken  “. De tribune van Genève. 10 april 2019.

  (39) ”  Financiële rekening  “. Franse senaat. ”  Zwitserland stuurt opnieuw vluchtelingen terug naar oorlogsgebieden  “. RTS. 21 april 2019.

  (40) ”  Zwitserland trekt geen asielzoekers aan  “. 20 minuten. 1 st februari 2019.

  (41) ”  Meer en meer Eritreeërs ontvluchten Zwitserland en vluchten naar Frankrijk  “. Infomigrants. 9 mei 2019.

Waardeer dit artikel!!
Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine donatie klik dan hier. Zo help je onafhankelijke journalistiek in stand houden.

Comments

comments