Europees migratiepact: “Brave New World” of “Camp of Saints”?

Europees migratiepact: “Brave New World” of “Camp of Saints”?

26 januari 2021 0 Door Indignatie redactie

De Europese Commissie heeft op 23 september de sluier opgelicht over het ontwerp van een Europees pact inzake migratie en asiel dat zij wil aannemen door de landen van de Europese Unie. Dit document is bedoeld als routekaart voor zowel de Europese instellingen als de lidstaten op dit gebied in de komende jaren. Als dit pact en de daarbij behorende documenten ongewijzigd zouden worden geratificeerd, zullen de toch al aanzienlijke migratiestromen die West-Europa binnenkomen alleen maar toenemen. Vandaag lichten we de verschillende maatregelen toe die door de EU-landen ter goedkeuring zijn voorgelegd.

 De resultaten van het vorige migratiepact dat in 2008 werd gesloten en de hoofdlijnen van het pact dat de Europese Commissie op 23 september 2020 presenteerde, waren het onderwerp van een eerste artikel op de Polémia-website.

We beginnen vandaag “hard “, met de verschillende maatregelen die de Europese Commissie voornemens is aangenomen te zien. Het is geen kwestie van filosofie of vage intentieverklaringen: als de lidstaten van de EU de oriëntaties van dit pact onderschrijven, zullen nieuwe Europese richtlijnen van kracht worden, andere zullen worden gewijzigd. Ze moeten absoluut worden omgezet in de nationale wetgeving van de EU-landen Actieplannen zullen worden uitgevoerd met speciale budgetten. En pas op voor weerbarstige landen: het pact voorziet in sancties voor landen die sommige bepalingen niet willen toepassen.

De doelstellingen van het Europees pact inzake migratie en asiel

De inleiding van het 37 pagina’s tellende document van de Europese Commissie dat naar de andere EU-instellingen is gestuurd, prijst de gunstige effecten van immigratie voor de lidstaten ( 1 ). De Europese Commissie bagatelliseert de omvang enorm en negeert de negatieve effecten volledig. De Europese tour van de grote vervanger op de site van Polémia in 2019 probeerde zowel het belang van immigratie in de verschillende Europese landen als enkele van de manifestaties ervan te begrijpen, waaronder communitarisme, islamisme, enz. ( 2 ). In werkelijkheid duizend mijlen verwijderd van die van mevrouw von der Leyen.

Het nieuwe pact moet het mogelijk maken om ”  langetermijnmigratie te beheersen en te normaliseren  “, met name dankzij nieuwe migratieprocedures en ”  versterkt bestuur  “. De nauwelijks verborgen doelstelling is om de immigratie naar Europa te vergroten. EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson zei op 23 september 2020: “Immigratie maakt deel uit van wat ons continent welvarend maakt. We hebben veel immigratie naar de EU. En we hebben deze mensen nodig, onze samenleving vergrijst. Maar we hebben ook nieuwe wegen nodig voor legale immigratie. 

Context en uitdagingen

In tegenstelling tot wat er in 2008 gebeurde, loopt de Europese Commissie het risico niet te kunnen bogen op een unanieme overeenstemming over alle bepalingen van het Europees Pact inzake migratie. Europa en die van West-Europa. De regel van unanimiteit bij de besluitvorming op dit gebied zal ook niet de minste van de moeilijkheden zijn.

Als het globale ”  pakket ” niet de instemming van alle lidstaten krijgt, zou een optie kunnen zijn de goedkeuring van bepaalde bepalingen (verordeningen, actieplannen) voorzien in het pact of overeenkomsten tussen Europese landen over specifieke onderwerpen., Zoals voor bijvoorbeeld de verspreiding en herplaatsing van migranten die aankomen op de Europese kusten. Alles zal afhangen van onderhandelingen en het gevonden evenwicht tussen de wil van bepaalde regeringen om immigratie te vergroten en die van andere landen om deze tot een minimum te beperken en zichzelf uit te rusten met effectievere instrumenten om dit te bereiken. De sociale, culturele en economische uitdagingen voor Europeanen zijn in dit opzicht aanzienlijk.

De inhoud van het ontwerppact inzake migratie

Het document bevat zeven doelstellingen uitgesplitst in operationele maatregelen. In de bijlage verwijst een ”  wie doet wat   naar voorstellen voor nieuwe regelgeving, wijziging van bestaande regelgeving, enz. Andere onlinedocumenten op de website van de Europese Commissie lichten de voorstellen in het pact toe ( 3 ).

1 – Een gemeenschappelijk Europees kader voor het beheer van migratie en asiel

Doel: nieuwe procedures om bij aankomst snel de status van een persoon vast te stellen.

De Europese Commissie beveelt aan om toegangscontrole toe te passen op al diegenen die zonder toestemming de buitengrens overschrijden. Deze procedure, onder nauw toezicht van het Bureau voor de grondrechten, zou een algemene vrijstelling mogelijk maken “wanneer de nodige garanties niet kunnen worden geboden   . Asielaanvragen met een geringe kans om te worden aanvaard, zouden ook worden onderzocht zonder dat legale toegang tot het grondgebied van de lidstaat nodig is. Deze bepalingen betreffen met name de herziening van de asielprocedure en de harmonisatie van de lijst. Land “veilig   .

Opmerking – Het lage percentage van de registratie van de burgerlijke stand in Afrika is een groot probleem bij de “filtering” die wordt aanbevolen door de Europese Commissie (EC) ( 4). Toch begint de EC te beseffen wat de ‘populisten’ al jaren aan de kaak stellen: de asielprocedure is grotendeels misplaatst en laat veel illegale immigranten toe om zich in de landen van de Europese Unie te vestigen. Maar het houdt niet op het einde van de redenering en het zeer lage terugkeerpercentage van vreemdelingen die onderworpen zijn aan een verwijderingsmaatregel: het zijn niet alleen de asielcriteria die veel selectiever moeten zijn, maar ook de criteria voor toelating tot de status van verzoeker . De Hongaarse premier Viktor Orbán voert campagne om ervoor te zorgen dat mensen die Europa illegaal zijn binnengekomen, geen asiel kunnen aanvragen, zoals onlangs in de Verenigde Staten is aangevraagd ( 5Dit voorstel had niet het geluk de aandacht van de EC te trekken …

Harmonisatie op Europees niveau van de lijst van veilige landen waarvan de onderdanen om deze reden hun asielaanvraag kunnen laten afwijzen, is al een aantal jaren in de maak ( 6 ). Maar gezien het belang van lobbyen door immigrationistische verenigingen in Brussel, is er een groot risico dat harmonisatie zal plaatsvinden in een zeer beperkt aantal landen die als “veilig” worden gekwalificeerd.

Doelstelling: een nieuw gemeenschappelijk kader voor solidariteit en het delen van verantwoordelijkheden .

Er zou een ”  solidariteitsmechanisme  ” komen voor de zorg voor illegale immigranten (bescheiden ”  irreguliere immigranten  ” genoemd) en asielzoekers die in Europa zijn aangekomen, waarbij alle lidstaten betrokken zouden zijn. De inspanning van de Europese landen zou moeten blijken uit ofwel ”  verplaatsing   (vertaald: huis in een Europees land) of een ”  sponsoring   voor terugkeer (vertaald: de verwijdering van de ondergrondse organiseren). Des ”  project solidariteitsmaatregel  zal elk jaar door de lidstaten moeten worden meegedeeld op basis van de geplande aanlandingen op alle routes. De regels die op dit gebied van toepassing zijn, zullen worden gecontroleerd door de Europese Commissie, ”  onder meer door middel van inbreukprocedures   .

Commentaar – De EC bevestigt stilzwijgend de onophoudelijke stroom illegale immigranten tussen Libië en de Europese kusten. De bewuste keuze om deze zeeroute niet af te sluiten, door het organiseren van een blokkade zoals die van de Australische regering, heeft ernstige gevolgen: het is de zekerheid dat de illegale immigratie zal voortduren en kan toenemen. demografische druk in Afrika. Dit brengt aanzienlijke risico’s met zich mee voor zowel migranten als de bevolking van de landen van de Europese Unie, niet de minste daarvan is de infiltratie van islamistische terroristen.

Doelstelling: kinderen en kwetsbare mensen helpen .

De behoeften van migrantenkinderen worden gekwalificeerd als ”  prioriteit   . Niet-begeleide kinderen en kinderen onder de 12 jaar, evenals hun gezinnen, moeten worden vrijgesteld van de grensprocedure, behalve in gevallen van veiligheidsproblemen. Snelle gezinshereniging, het voorzien in huisvesting, enz. moet worden vergemakkelijkt.

Commentaar – Indien aangenomen, zal deze maatregel de roep om lucht naar illegale immigratie versterken. Kinderen zullen meer dan ooit als schild worden gebruikt om Europa te bereiken. Onder het mom van humanitaire zorgen zal de vrijstelling van grensprocedures voor gezinnen met jonge kinderen een nieuwe motor zijn voor een steeds toenemende immigratie van nederzettingen. De verzadiging van kinderwelzijnsdiensten, zowel in Frankrijk als elders, door jonge mensen, of niet zo jonge Afrikanen, lijkt de Europese bureaucraten geen zorgen te maken.

Doelstelling: een efficiënt en gemeenschappelijk Europees retoursysteem .

De genoemde terugkeerrichtlijn zou worden gewijzigd om de criteria voor de beoordeling van asielaanvragen en de gevallen van bewaring te harmoniseren. Hulp voor vrijwillige terugkeer zou worden gestimuleerd, met de hulp van de Europese Unie. De rol van ”  leidende   van Frontex op dit gebied zal worden bevestigd met specifieke middelen. Het gemeenschappelijke informatiesysteem voor asiel en migratie (Eurodac enz.) Zou worden verbeterd.

Commentaar  – De wens om het gemeenschappelijke systeem voor Europese landen voor informatie en identificatie van buitenlanders uit derde landen te ontwikkelen, is positief. De wijziging van de terugkeerrichtlijn dreigt op verzet van Midden-Europese landen te stuiten als zij lakse maatregelen omvat, zoals een zeer restrictieve beperking van de gevallen waarin illegale immigranten worden vastgehouden.

2 – Een robuust systeem voor crisisparaatheid en -respons

Doelstelling: een nieuwe verordening om met crisissituaties om te gaan (vertaald: massale komst van illegale immigranten).

Als er een groot aantal migranten aankomt, kunnen de betrokken landen en de Europese Commissie een ”  solidariteitsmechanisme  ” in werking stellen . De Commissie zou dan bepalen wat de andere lidstaten zouden moeten doen: herplaatste asielzoekers accepteren, verantwoordelijkheid nemen voor de terugkeer van mensen die geen recht hebben op verblijf in de EU, of een andere operationele ondersteuningsmaatregel nemen. Het aandeel van de bijdrage van de lidstaten wordt berekend op basis van het bbp (50%) en de bevolking van elk land (50%).

In het geval van ontvangen toezeggingen die 30% lager zijn dan wat vereist is in termen van herplaatsing en terugkeer, zullen lidstaten die geen toezeggingen zijn gedaan, ten minste “de  helft van hun billijke bijdrage   moeten betalen voor herplaatsing of sponsoring van terugkeer. De Europese Commissie wil dat de bijdrage van elke lidstaat een bindende juridische waarde heeft. Afgezien van crisissituaties, zouden de inspanningen van elke lidstaat gebaseerd zijn op ”  permanente vrijwillige solidariteit  “. Een vooraf gedefinieerde groep mensen die in Europa aankomen zou ook kunnen genieten van bescherming die gelijkwaardig is aan subsidiaire bescherming.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenLees ook:  Amerikaanse politiek zonder Sanders

Commentaar – De vaststelling van bindende opvang- en ondersteuningsmaatregelen voor onderdanen van derde landen door Europese landen zal smokkelaars aanmoedigen om crisissituaties uit te lokken. Dit zijn extra mogelijkheden voor illegale immigranten om zich in Europa te vestigen. Is de EC de poging tot onderdompeling door de migratie van Griekenland onder leiding van de Turkse president begin 2020 al vergeten? Vooral Frankrijk heeft alles te verliezen met dit apparaat: de verdeelsleutel op basis van bevolking en bbp zou een zeer belangrijke opvang of terugkeerhulp betekenen verplichting voor ons land.

3 – Geïntegreerd grensbeheer

Doelstelling: de efficiëntie van de buitengrenzen van de Europese Unie versterken.

Deze doelstelling zou met name worden bereikt door meer middelen te verstrekken aan het Frontex-agentschap, wiens personeelsbestand uiteindelijk 10.000 agenten zou kunnen bereiken.

Commentaar – Samenwerking tussen EU-landen en het bundelen van de middelen om de Europese buitengrenzen te controleren is logisch: illegale immigranten verblijven vaak niet in het land van aankomst. Degenen die kunnen worden afgewezen (zelfs als dit woord geen deel uitmaakt van het vocabulaire van de Europese Commissie) voordat ze Europa binnenkomen, zijn ook degenen die niet in ons land zullen aankomen.

Doelstelling: toezicht houden op aankomsten en asielzoekers.

Het zou worden vergemakkelijkt door ”  de volledige interoperabiliteit van IT-systemen  ” van EU-landen. De Europese Unie zal ook bijstand verlenen bij herplaatsing. De samenwerking met ngo-boten die illegale immigranten op zee ophalen, zal worden geformaliseerd, met name ”  om een ​​doeltreffend migratiebeheer te waarborgen   .

Commentaar – Dit zou een extra stap zijn in de duurzaamheid van irreguliere immigratie en van de echte maritieme brug die bestaat tussen Libië en Italië, waarvan bepaalde ngo’s die actief zijn in de Middellandse Zee een sleutelrol spelen. Met financiële prikkels onthult de EG opnieuw haar project voor de vestiging van het Europese continent.

Doelstelling: een efficiënt Schengengebied .

Onder deze term wil de Europese Commissie het gebruik van tijdelijke controles aan de binnengrenzen van Europa beperken. In geval van misbruik “zal  de Commissie systematischer overwegen inbreukprocedures in te leiden   .

Commentaar – Deze bepalingen vormen een nauwelijks verholen bedreiging voor bepaalde landen, Hongarije, Oostenrijk, enz., Die hun binnengrenzen voor kortere of langere tijd hebben gesloten. Door te zwaaien met de dreiging van sancties tegen landen die het vrije verkeer van mensen zouden beperken, wil de Europese Commissie Europese landen een van de zeldzame instrumenten ontnemen om migratiestromen te beheersen.

4 – De strijd tegen migrantensmokkel opvoeren

De Europese Commissie bevestigt dat zij zal specificeren dat ”  de uitvoering van de wettelijke verplichting om mensen in nood op zee te redden niet strafbaar kan worden gesteld   . De sancties tegen illegale werkgevers zouden worden aangescherpt. Net als samenwerking tussen de Europese Unie en derde landen om de smokkel van migranten te bestrijden.

Commentaar – De lobby van immigrationistische verenigingen is effectief geweest. Het onderscheid tussen reddingshulp en hulp bij het oversteken is vaak vaag. Mocht het voorstel van de EG worden aanvaard, dan kan men rekenen op goed gefinancierde NGO’s om het te gebruiken. Deze bepaling doet vreemd denken aan de decriminalisering van het misdrijf solidariteit in Frankrijk.

5 – Werk samen met onze internationale partners

Doelstelling: de impact van onze internationale partnerschappen maximaliseren.

De EG herinnert eraan dat de EU de grootste donor ter wereld is op het gebied van ontwikkeling en wenst dat de derde landen van herkomst van migranten hun verantwoordelijkheden beter op zich nemen, met name door hun terugkeer naar het land te vergemakkelijken. De EC herinnert eraan dat de externe begroting van de EU die sinds 2015 aan vluchtelingen- en migratiekwesties wordt besteed, negen miljard euro heeft bereikt. De ”  externe financiering   van de EU in dit verband zou permanent worden gemaakt: hulp aan vluchtelingen en ontheemden, ontwikkelingshulp, enz.

Commentaar – Er moet nog een beoordeling worden gemaakt van het gebruik van door de EU aan derde landen verleende steun: hoe zit het met de risico’s van het innen van deze steun uit Europese belastingen?

Doelstelling: de samenwerking op het gebied van overname en re-integratie bevorderen.

De overnameovereenkomsten van Europa met derde landen moeten ”  volledig worden uitgevoerd   en er zal worden gezocht naar praktische oplossingen om het aantal effectieve terugkeer te verhogen.

Commentaar – In september 2017 kondigde president Macron nadrukkelijk de benoeming aan van een ambassadeur om de afgifte van consulaire passen te bespoedigen om de gedwongen terugkeer van migranten te vergemakkelijken ( 7 ). Gezien de slechte resultaten in termen van de effectiviteit van de verplichtingen om Frans grondgebied te verlaten (OQTF), kunnen we alleen maar hopen op meer succes voor de afgezanten van de EU!

6 – Vaardigheden en talenten aantrekken voor de Europese Unie

Doelstelling: legale toegangsroutes tot Europa ontwikkelen .

De Commissie herinnert eraan dat “de  lidstaten het recht behouden om te bepalen hoeveel mensen uit derde landen worden toegelaten om werk te vinden   en wil dat de EU de lidstaten helpt ”  talent aan te trekken  “.

De ontwikkeling van legale toegangsroutes zou volgens de EG moeten bijdragen aan het terugdringen van illegale immigratie. De EU zal de lidstaten helpen om in derde landen te winkelen ”  overeenkomstig [hun] behoeften  “!

Op basis van de opmerking dat “de  Unie de wereldwijde race naar talent verliest   en dat ”  de bevolking afneemt en vergrijst   , beveelt de Europese Commissie de ontwikkeling van partnerschappen aan en de hervorming van de werktitel ”  Europese blauwe kaart   . De herziening van twee richtlijnen zou het mogelijk maken het verblijf en de mobiliteit van buitenlanders uit derde landen binnen de EU te vergemakkelijken en de toelating en het verblijf van ”  laag- en middengeschoolde  ” werknemers te vereenvoudigen .

Commentaar – Het zal enkele jaren duren voordat de economieën van Europese landen het activiteitsniveau en de werkgelegenheid van vóór de crisis terugwinnen als gevolg van Covid-19. Het is volkomen onredelijk, zelfs cynisch, om zowel de brainstorm in derde landen als de inzet van buiten-Europese werknemers te beschouwen, terwijl de werkloosheid in Europa blijft groeien.

De Commissie wil ook dat de wereldwijde leidende rol van de EU bij ‘  hervestiging   (directe overdracht van vluchtelingen van derde landen naar EU-landen) wordt bevestigd en dat nieuwe verbintenissen, na de 29.500 aangeboden hervestigingsplaatsen in de periode 2020-2021, voor de komende jaren.

Commentaar – De “hervestigingen” in kwestie hebben in het bijzonder betrekking op die welke zijn voorgesteld door de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor vluchtelingen. De Europese Unie organiseert voortdurend nieuwe immigratieroutes, onafhankelijk van de wil van Europeanen.

7 – Ondersteuning van integratie om meer inclusieve samenlevingen op te bouwen

Het feit dat onderdanen van derde landen lagere werkgelegenheidsvooruitzichten hebben (60%) dan onderdanen van gastlanden (74%), baart de Europese Commissie grote zorgen. Europese landen moeten streven naar ”  sociale inclusie   . Er moet een actieplan voor de periode 2021-2024 worden aangenomen om ”  de integratie en sociale inclusie van migranten en EU-burgers met een immigrantenachtergrond  ” te bevorderen , die met soortgelijke problemen te maken hebben als die van derde landen.

Commentaar – Als de EC in een vlaag van realisme constateert dat veel EU-burgers met een migratieachtergrond moeite hebben om op de arbeidsmarkt te passen, weigert ze de consequenties te trekken en stopt ze krachtig met de extra-Europese immigratie. Het gebrek aan bezorgdheid van de EG over “gewone” Europeanen, die steeds vaker werkloos zijn, maakt ons sprakeloos.

Kalender

Het Europees Parlement en de Raad zullen nu de verschillende bepalingen van het Europees Pact inzake migratie bestuderen en bespreken. De mededeling van de EG eindigt met een routekaart voor de uitvoering van het nieuwe pact, met een lijst van te ondernemen acties en een schema dat de volledige aanvraag eind 2021.

Outlook

Het ontwerp van een Europees pact inzake migratie en asiel dat door de voorzitter van de Europese Commissie is gepresenteerd, bevat een aantal bepalingen die van belang kunnen zijn, zoals het vergemakkelijken van de identificatie van illegale immigranten, het versterken van de middelen van grenswachten en bewakers. Kusten, het zoeken naar effectievere verwijderingsmaatregelen, etc.

De invoering van verplichte mechanismen voor de verdeling tussen Europese landen van migranten die illegaal in Europa zijn aangekomen, de vergemakkelijking van de toegang van bepaalde categorieën van hen tot Europese landen, de opening van nieuwe migratieroutes, de dwangmiddelen van de hand van de Europese Commissie, die het mogelijk zou maken om sancties op te leggen aan landen die de migratie-invasie weigeren, staan ​​allemaal in dienst van de ongebreidelde immigratie. Het is inderdaad de massale immigratie van nederzettingen die de Europese Commissie, gesteund door de Duitse en Franse regeringen, wil ontwikkelen, onder het voorwendsel van een positieve winst voor Europa. Na het wereldwijde pact inzake migratie van de VN bedreigt een nieuw keurslijf de Europese landen, met één doel: immigratie buiten Europa vergemakkelijken.

De onderhandelingen die beginnen, zullen een grote ratrace worden: er zijn veel verschillen in belangen en opvattingen tussen Europese landen. Andere factoren dan die welke strikt verband houden met migratie en asiel kunnen de onderhandelingen beïnvloeden. Eén ding is zeker: de status quo zou voor niemand bevredigend zijn.

Paul Tormenen
06/10/2020

 

Lees ook:  Oriëntalisme en de geopolitiek van de Coronavirus-uitbraak

(1) “Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over een nieuw pact inzake migratie en asiel”. Europese Commissie. 23 september 2020.
(2) “Grote vervanging in Europa”. Polemia.
(3) “Een nieuw pact inzake migratie en asiel”. Site van de Europese Commissie. 23 september 2020.
(4) “Registratie van de burgerlijke staat: een grote uitdaging voor de ontwikkeling van het Afrikaanse continent”. Légibase. 3 mei 2016.
(5) “Het migratiepact weer op tafel, de V4 is ertegen”. VisegrádPost. 25 september 2020.
(6) “Veilige landen van herkomst. Voorgestelde gemeenschappelijke EU-lijst ”. Europees parlement. 8 oktober 2015.
(7) “Toespraak van de president van de republiek tot de prefecten op 5 september 2017”. Élysée website.

Paul Tormenen
Paul Tormenen, advocaat van beroep, heeft jarenlang meegewerkt aan herformatiesites. Zijn expertisegebieden zijn immigratie en mediabewerking van informatie.


Comments

comments