13 mei 1940 – De dag dat het “Koninkrijk” viel

13 mei 1940 – De dag dat het “Koninkrijk” viel

3 februari 2021 0 Door Indignatie redactie

Van verschillende kanten wordt ons de vraag gesteld hoe het nu eigenlijk zit met de bewering dat het Koninkrijk der Nederlanden een onwettige entiteit is en feitelijk per 13 mei 1940 is opgeheven. Het is begrijpelijk dat hierover vragen worden gesteld, omdat de politiek correcte pers dit nimmer zal doen.

Het principe van een natiestaat als Nederland is dat het gevestigd moet zijn op basis van een vrije keus.

MANIFEST

NEDERLAND WORDT ONWETTIG BESTUURD

Vanaf 13 mei 1940 zit Nederland  zonder wettige regering.

In de meidagen van 1940 werd het toenmalig vorstin Wilhelmina te heet onder de voeten en vluchtte zij naar Engeland in gezelschap van enkele uitverkorenen, zoals de familie Philips. Vrijwel direct daarna werd zij door de regering De Geer gevolgd. Door deze vaandelvlucht werd automatisch grondwettelijk afstand gedaan van het wettige landsbestuur. Op deze manier kreeg de bezetter na de capitulatie door generaal Winkelman een heel land in de schoot geworpen en kon er een Duitse Rijkscommissaris worden aangesteld. Tot zijn niet onverdeelde genoegen riep de aftredende majesteit ook nog eens op, de bezetter zoveel als maar mogelijk was,  ter wille te zijn. Zodoende konden de topambtenaren vermeend straffeloos voor het nazi-bewind aan de slag.

De regering van het Koninkrijk staat te boek als Opperbevelhebber der Strijdkrachten en omdat immers de regering bestaat uit de Koning en zijn Ministers, kunnen we deze vlucht juridisch beschouwen als desertie. Op desertie in oorlogstijd staat de doodstraf.

Omdat de regering onder leiding van Wilhelmina het hazenpad koos, werd grondwettelijk de regering opgeheven, vanwege het in 1940 geldende grondwetsartikel 21:

“In geen geval kan de zetel der Regering buiten het Rijk worden verplaatst.”

Maar op 6 september 1898 bij de aanvaarding van de kroon heeft Wilhelmina met twee vingers in de lucht het volgende aan het Nederlandse volk beloofd en toegezegd:

“Ik zweer aan het Nederlandsche volk, dat ik de grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Ik zweer dat ik de onafhankelijkheid van het grondgebied des Rijks met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat ik de algemeene en bijzondere vrijheid en de rechten van alle Mijne onderdanen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de algemeene en bijzondere welvaart alle middelen zal aanwenden, welke wetten te Mijner beschikking stellen, zooals een goed Koning schuldig is te doen. Zoo waarlijk helpe Mij God almachtig!”

Op voorwaarde van deze eedaflegging mocht zij de troon bestijgen en daarmee een groot aantal functies vervullen en van privileges en vrijstellingen genieten. Op 13 mei 1940 heeft zij deze plechtige eed aan het Nederlandse Volk gebroken en aldus afstand gedaan van de regering. Sinds 13 mei 1940 wordt dit land dus onwettig bestuurd door een onwettig gezag. Iedereen die met moeite of zelfs niet eens de Lagere School heeft doorlopen, kan dit begrijpen. Maar je hoort de politici in Den Haag of doorgestudeerde zogenaamde “staatsrechtgeleerden” nergens over. Daaruit kunnen we dan de conclusie trekken, dat omgekochte struisvogels het hier sinds die tijd voor het zeggen hebben, althans op zijn minst het onbevoegd gezag faciliteren.

Lees ook:  Zet je schrap voor sociale onrust en burgeroorlog als gevolg van coronavirus-gerelateerde werkloosheid en shutdowns

Struisvogelpolitiek

Het vestigen van een regering is pas wettig, als er over gestemd kan worden. Nederland heeft niet gekozen voor de “oranjes”, niet in 1813 toen Willem Frederik, de zoon van de gevluchte Stadhouder Willem V, hier is geïnstalleerd en ook niet in 1945, toen de onwettige, want ongekozen, koningin weer plaats nam op de troon. Alsof er geen afstand van de regering was gedaan. Maar een en ander is nooit bevestigd door een volksraadpleging, een eerste vereiste voor de legitimiteit van een staatsvorm.  Alle tegenwerpingen in de trant van “er is toch democratische besluitvorming geweest” snijden geen hout. Er is vrijwillig afstand gedaan van de regering, het vluchten van het voltallige kabinet heeft dat bevestigd. De overname van het landsbestuur voor de bezetter eveneens.

Het betekent dus ook dat de gehele wetgeving op de schop kan, het lands- en lokale bestuur drastisch moet worden gereorganiseerd, voorafgegaan door het vastleggen een nieuwe grondwet. Alles moet worden gewettigd door een volksraadpleging. Men (de luxueus zittende, doch onbevoegde bestuurders) ziet de bui al hangen en kosten noch moeite worden gespaard om Nederland te “integreren” in de (eveneens ongrondwettige) Europese Unie.  Ook hier is door het Nederlandse volk NIET mee ingestemd, getuige het enige referendum wat daaromtrent ooit heeft plaatsgevonden, waaruit bleek, dat ruim twee derde een verdere bevoegdheid van de EU pertinent onwenselijk achtte. De regering heeft het terzijde gelegd, zodat het faillissement van de democratie alleen maar duidelijker is geworden. Onbevoegden dragen gezag en soevereiniteit over aan een ongekozen en onbevoegd Europees gezag.

Omdat deze illegale overdracht gepaard gaat met het wegvloeien van onze spaartegoeden naar het banken-kartel en de arme tak van de Europese Unie, is het tij misschien nog te keren.

Nederland is niet bevrijd

Wij voelen ons persoonlijk verplicht aan niets en niemand, totdat het bevoegd gezag is gevestigd bij volksraadpleging, een nieuwe grondwet en gekozen bestuurders.

In dat proces moet het geweldsmonopolie weggehaald worden bij de staat, die daarmee gelijktijdig buiten de wet wordt geplaatst. Een “staat” is geen rechtspersoon, een “staat” is ook geen volk, een “staat” is een abstract begrip op een topografische kaart. Ook kan een “staat” geen vennootschap zijn, hetgeen in veel gevallen wel zo is.

Nederland is nog steeds bezet gebied, niet bevrijd in 1945, doch door het Anglo-Amerikaanse machtsblok herbezette protectoraat der Lage Landen, inmiddels verworden tot een draaischijf van kapitaal, drugs, (kinder)p*rno, olie- en gasdoorvoer aan de Noordzee. Om opnieuw te beginnen moeten we niet meer meewerken aan de instandhouding van het illegale en onbevoegde gezag. Niet meer stemmen en zoveel mogelijk belastend materiaal  verspreiden over het opgedrongen en daardoor onwettige “koningshuis”, een illegale “regering Zur Lippe Biesterfeld” en een illegale politieke kliek van meelopers en corrupte en omgekochte gechanteerden. Parlementariërs vertegenwoordigen het volk niet, zij staan op de loonlijst van de Rijksoverheid, u snapt dan direct waar de loyaliteit van deze rijksambtenaren ligt. Lobbyclubjes doen de rest.

Lees ook:  Alexander en Maxima

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenMocht van dit alles het tegendeel worden bewezen, behouden we alsdan het recht voor door middel van een referendum te bepalen wat de voortgang zal worden.

Het gaat niet op, te stellen, dat de wetten zijn aangepast aan de situatie– ook dat was en is volstrekt illegaal.

Een onbevoegd gezag kán namelijk  helemaal  geen wettelijke maatregelen nemen!

Wij roepen iedereen op mee te werken aan een rechtvaardig Nieuw Nederland.


De Bataafsche Republiek

Met het opheffen van het Koninkrijk op Nederlands grondgebied op 13 mei 1940 kwam automatisch de oude Bataafsche Republiek als rechtsvoorganger weer boven drijven. Deze republiek was gebonden aan de Staatsregeling van 1798, de voorloper van de grondwet. Maar door de bezetting werd met geweld en dus onwettig het Derde Rijk op het grondgebied der Nederlanden gevestigd. Hierdoor moest de Bataafsche republiek direct ondergronds.

Belangrijk om te weten is, dat de Staatsregeling van 1798 tot nu toe de enige door het volk geaccordeerde grondwet is geweest en de facto dus nog altijd geldig is. Het was Napoleon die ons land eerst tot een koninkrijk maakte en vervolgens illegaal heeft ingelijfd als onderdeel van het keizerrijk. Ook het aantreden van Willem I als koning in een Verenigd Koninkrijk der Nederlanden was niets anders dan een onwettige staatsgreep. Hij heeft zichzelf tot “soeverein vorst” uitgeroepen en het Nederlandse volk niets gevraagd, slechts medegedeeld: “Nederlanders, gij wilt het!” Populair is hij nooit geworden en met zijn aftreden was zijn vermogen even groot als de staatsschuld van het land.

Toen in 1945 het Derde Rijk door capitulatie van de Wehrmacht is opgeheven, kwam het Nederlandse grondgebied weer vrij en verscheen de Bataafsche Republiek weer als rechtsvoorganger van het Koninkrijk. Met de terugkeer van toenmalig gedeserteerde vorstin moest de Bataafsche Republiek direct weer ondergronds en dat is zo gebleven tot de huidige dag.

In 1957 werd het Verdrag van Rome getekend, de grondlegging van de EEG. Ook toen is de Nederlanders niets gevraagd en alleen dat feit al maakt de aansluiting bij een verenigd Europa onwettig. De handtekeningen zijn namens de Nederlanders gezet door de NSB’er Joseph Luns, de gewezen voorman van de Nederlandsche Unie Hans Linthorst Homan en de NSB-sympathisante Juliana, koningin der Nederlanden. De Europese Unie was een door de CIA opgetuigd project naar het model van nazi Duitsland. Overigens werd het verdrag op een blanco vel papier getekend, omdat men nog niet eens gereed was met de tekst. Namens de Nederlanders is dus ook nog iets getekend, waarvan men de inhoud en consequenties niet kende.

Lees ook:  HOE een STERVENDE Republiek (VS) te redden: Lincoln en de Greenbacks

Samenvattend kunnen we stellen dat in Nederland slechts één wet als geldig moet worden beschouwd: de Staatsregeling 1798. Deze is uiteraard na twee eeuwen aan een grondige revisie toe.

ALLE andere wetten en regels zijn ongeldig.

ALLE regeringen na 13 mei 1940 zijn onwettig en hun beslissingen ongeldig.

Regeringen zijn geen kabinetten en ministers zijn dienaren des konings. De werkelijkheid kan het beste worden weergegeven volgens onderstaand schema. De spraakverwarring is compleet als een kabinet enige bevoegdheid wordt toegedicht.

Het kabinet Rutte III wordt gerangschikt als Kabinet 69 sinds de vestiging van het onwettige koninkrijk in 1813 en het 32e Hitlerkabinet sinds 13 mei 1940. Een kabinet is het wandmeubel van het ongekozen staatshoofd. Wij kennen in dit land dus tot nu toe 9 regeringen, 37 koningskabinetten en 32 Hitlerkabinetten.

Nederland is opgeheven en wordt vandaag onwettig bestuurd.

Met de huidige situatie zijn de sluizen van repressie en censuur wagenwijd opengezet.

Het onwettige bestuur handhaaft zich slechts met geweld, het recht komt uit de loop van een geweer.

De staatspolitie opereert als een knokploeg, 80.000 mannen en vrouwen die de rest van de populatie als vijand ziet en daar naar handelt.

De beperkende maatregelen door het regime ingesteld zijn testfasen voor dezelfde staatspolitie. Hoever is men bereid te gaan. Dat weten we nu.

Het parlement heeft zichzelf buitenspel gezet.

De verkiezingen zullen standaard worden gemanipuleerd om het regime in het zadel te houden.


Zo is de situatie vandaag de dag. Verbeeldt u maar niet dat het anders is en dat het vanzelf weer beter wordt.

Er is een oorlogssituatie, waarbij het regime en haar knokploegen zich het recht voorbehouden te kunnen bepalen wie leeft en wie sterft, zoals een nazidokter op een spoorwegperron.

En dat allemaal zonder enig recht van handelen, zonder enige vorm van bevoegdheid.

De “Grote Doorstart” voor ons volk moet met terugwerkende kracht vanaf 13 mei 1940 plaatsvinden.

Het komt misschien hard aan, maar ALLES moet opnieuw. Want we moeten geen referendum houden om bijvoorbeeld de EU te verlaten, omdat ons nooit is gevraagd om toe te treden. Nederland moet zich beschouwen als aspirant lid en een referendum houden over toetreding.

Ook functioneert de rechtsstaat allang niet meer en kunnen we terugvallen op “gewoonterecht”, het principe van “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”.

Ik steel niet van u, ik breng u geen letsel toe en ik zal u niet doden.Comments

comments