Coronamoeheid? Kabinet Rutte na een jaar corona nog steeds niets geleerd

Coronamoeheid? Kabinet Rutte na een jaar corona nog steeds niets geleerd

7 februari 2021 0 Door Indignatie redactie

De ontwikkeling van de burgerluchtvaart begon kort na de eerste luchtvaarttentoonstelling in 1919 in Amsterdam. De KLM werd toen opgericht, waarna de eerste vliegtuigen werden geleverd door Anthony Fokker. De eerste intercontinentale passagiersverbinding van Amsterdam naar wat nu Indonesië is startte in 1927. De burgerluchtvaart verspreidde zich zo verder over de wereld.

Door de industriële revolutie gingen steeds meer mensen in steden leven. In 1900 woonden zo’n 225 miljoen mensen in steden. Door een sanitaire revolutie, waarbij drink- en afvalwater, in met name de Westerse wereld, werd gescheiden, groeide de stedelijke bevolking doordat besmettelijke ziektes zoals cholera en buiktyfus werden gedecimeerd. Rond 2000 leefden circa drie miljard mensen in steden, bijna de helft van de toenmalige wereldbevolking. Ondertussen woont iets meer dan de helft van bijna 8 miljard mensen in steden en is de verwachting dat tegen 2050 nog maar eenderde op het platteland zal wonen.

In 2018 waren er 33 steden met meer dan tien miljoen inwoners en voorspelt men dat over tien jaar dit is toegenomen tot 43. Wuhan is de dichtstbevolkte stad in Centraal China en is een van die steden. De stad beslaat circa 8495 vierkante kilometer.

Door de industrialisatie is er in vele landen een middenklasse ontstaan, waarvoor vliegen, mede nog eens door goedkope(re) vliegtickets, voor velen haalbaar is geworden.

Megasteden en het feit dat je zo naar de andere kant van de wereld kan vliegen, schept de ideale omstandigheden voor virussen om zich snel over de wereld te verspreiden. De sanitaire condities zijn niet in alle steden ter wereld overal optimaal, waardoor menselijke stedelijke megastallen een perfecte voedingsbodem kunnen zijn voor onder andere virussen. Misschien toch een slimmer plan om een deel van de gehele wereldbevolking buiten steden te laten wonen, mede voor het milieu en klimaat?

In het beginsel zou je de lockdown in maart nog kunnen rechtvaardigen. Een korte tijd om je ervan te vergewissen of er sprake was van een killervirus. Echter op basis van voortschrijdende kennis is dat niet aan de orde en valt de coronawet noch een indirect verplicht vaccin te rechtvaardigen. Covid-19 is geen bedreiging voor de volksgezondheid. Mensen sterven in overgrote meerderheid eerder met dan aan SARS-CoV-2. De meeste mensen hebben veelal meerdere onderliggende aandoeningen waarbij ze voor hun geboortejaar de gemiddelde levensverwachting (ruimschoots) hebben behaald. Het sterftecijfer loopt al jaren achter op de bevolkingsgroei en vergrijzing en de komende 15 jaar zullen de laatste babyboomers de leeftijd van 80 jaar bereiken. Ondertussen worden vele diagnoses gemist en neemt de gezondheid van vele gezonde mensen af door toegenomen inactiviteit. Het mantra is namelijk thuiswerken, zo weinig mogelijk de deur uit en amper sociale contacten. Je zal maar op een flatje wonen, zoveel verdiepingen hoog midden in een grote stad. Hoe blijf je op zo’n kleine ruimte met onvoldoende frisse lucht mentaal en fysiek gezond? Hoe maakt iemand zo nog voldoende vitamine D aan bij een chronisch tekort aan daglicht? Hebben politici daar wel eens aan gedacht, voordat ze de bevolking uitmaken voor asocialen?

Het is tijd voor een nieuw plan zonder vaccins, coronawet noch lockdowns. Afgelopen jaren is fors bezuinigd op personeel en bedden. Bovendien is in de gezondheidszorg de bureaucratie flink toegenomen. Patiënten zien verpleegkundigen hoofdzakelijk nog aan het bed om te meten en administreren, tenminste als deze niet direct uit het ziekenhuis wordt ontslagen na OK met een doos pijnstillers. Dit terwijl de komende 15 jaar de meerderheid van het aantal babyboomers zal komen te overlijden. Het sterftecijfer komende jaren naar verwachting hoger wordt doordat het jaren achterbleef op een toenemende bevolkingsgroei en vergrijzing. Het aantal mensen dat in steden woont tot nu toe wereldwijd toeneemt. Onbekend is of de sanitaire revolutie die ooit plaatsvond nog voldoende bescherming biedt tegen virussen, bacteriën en andere ziekteverwekkers in omvangrijke (miljoenen)steden en/of deze revolutie in alle steden wel voldoende heeft plaatsgevonden. Sneller transport van mensen en goederen het risico op gezondheidsrisico’s heeft vergroot. Als SARS-CoV-2 is overgedragen van vleermuis op mens, heeft urbanisatie en luchtverkeer geleid tot een snellere wereldwijde verspreiding. Zonder beiden was de kans groot dat het aantal besmettingen beperkt was gebleven. Rond 1900 liepen de kippen, geiten, varkens en dergelijke ook nog door de straten van Europese steden, maar leidde het gebrek aan een gescheiden watervoorziening in steden toen vooral tot dood en verderf.

Lees ook:  Een wetenschappelijk onderzoek over lockdown concludeert dat het beleid een FOUT was en MEER sterfgevallen door Covid-19 zal hebben veroorzaakt

Op dit moment zijn er zogenaamd vele besmettingen, maar minder overlijdens dan in maart van dit jaar. Bij vermoeden van Covid-19 dient een diagnostisch bloedonderzoek plaats te vinden in plaats van de PCR methode die daarvoor nooit ontworpen is, zodat een waarheidsgetrouw beeld ontstaat van het volksgezondheidsrisico. De overheid is er namelijk voor de bescherming van het collectief in plaats van een enkel individu. Anderzijds zou kunnen gekeken worden of de analyseresultaten van rioolwater overeenstemmen met het beeld dat uit testen voortvloeit. Gebeurt dat op dit moment wel?

De meeste mensen hebben geen of lichte ziekteverschijnselen. Jaarlijks krijgen normaliter vele mensen griep met milde symptomen. Daar doet de overheid nooit moeilijk over, ook al belanden daardoor jaarlijks vele mensen in het ziekenhuis. Gezien steeds meer mensen coronamoeheid vertonen dient er afgeschaald te worden naar vrijwillige lichte coronamaatregelen naar het voorbeeld van Zweden tot voor kort, met als beoogd doel zo snel mogelijk terug naar normaal. Sinds kort vinden in dat land aanscherpingen plaats. Waarom? Gezien in landen met veel strengere maatregelen er minstens zoveel zieken en doden zijn.

Door op basis van vrijwilligheid beleid te voeren blijft draagvlak behouden voor individuele gevallen die wel ernstig ziek zijn/worden. Ouderen in verzorgingstehuizen dienen zelf de keuze te krijgen of ze geïsoleerd willen worden of het risico van overlijden voor lief nemen. Elk mens heeft recht op zelfbeschikkingsrecht, dat je mede behoudt als je op leeftijd bent. Met de nodige goodwill kunnen we dit als samenleving echt wel faciliteren.

Daarnaast dient de samenleving mensen die om welke reden dan ook moeite hebben om aan het dagelijkse leven deel te nemen te worden voorzien in hun primaire behoeften. Gezien de beschikbare communicatietechnologie en zeer efficiënte logistieke mogelijkheden kan dit eenvoudig lokaal georganiseerd worden als de overheid weer gaat handelen vanuit vertrouwen en zo een groot deel van de bureaucratie en verantwoordingsverplichtingen loslaat. De meeste mensen zijn wilsbekwaam en in staat om in overleg met elkaar ervoor te zorgen dat naar iedereen wordt omgekeken. Dat kunnen individuen zonder de overheid.

De zorgcapaciteit moet opgeschaald worden, passend bij de vergrijzing, mondialisering en urbanisatie. Op innovatieve wijze dient gezocht te worden naar oplossingen om de zorg betaalbaar te houden. Dat betekent dat het huidige systeem opnieuw geëvalueerd dient te worden, gezien de kosten flink zijn gestegen ondanks de kwaliteit en kwantiteit van de zorg al vele jaren steeds verder afneemt. Evenzeer zal op creatieve wijze moeten worden opgeschaald, evenals moeten worden nagedacht over een soort flexibele zorgschil in tijden van nood. In het licht van gezondheidszorg dient de overheid voorts beleid te ontwikkelen op het gebied van urbanisatie. Is er een maximale urbanisatiegrens die geaccepteerd dient te worden om mensen niet een onnatuurlijk gezondheidsrisico te laten lopen en hoe kan de overheid garanderen dat er tijdens een pandemie voldoende faciliteiten binnen een stedelijke omgeving aanwezig en beschikbaar blijven, zodat mensen aan hun gezondheid kunnen blijven werken?

De inzet zou moeten zijn dat een lockdown altijd het laatste noodmiddel is en dat een ‘pandemiewet’ ten allen tijde overbodig is. Volwassenen zijn geen kleine kinderen die bij het handje genomen dienen te worden. Op basis daarvan de vraag wanneer de premier vertrouwen gaat uitspreken naar de bevolking die zij dient. Het effect van intrinsieke motivatie op individueel niveau is veel groter en oneindig vol te houden. Waarom spreekt Rutte dat niet aan bij mensen?

Lees ook:  ER is geen woningnood pensioenfondsen pikken alles in

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenTegelijkertijd zou je als overheid moeten onderzoeken of er verhoogde gezondheidsrisico’s zijn aan intercontinentaal vervoer van mensen en goederen. Op basis daarvan kan vooraf nagedacht worden aan mogelijke risico’s, bijbehorende scenario’s en beoogde succesvolle interventies. Alsook differentiatie tussen bijvoorbeeld landen, regio’s enzovoorts. Zo is het Westnijlvirus eerder het resultaat van meereizende muggen bij intercontinentaal verkeer waarbij ze bij aankomst terecht komen in een omgeving waarvan de factoren gunstig blijken te zijn om te overleven. Een mug die zich ondertussen aardig over de wereld heeft verspreid, met mogelijke ernstige gezondheidsrisico’s voor mensen, maar waarvoor een remedie nog ontbreekt.

Nederland dient weer te investeren in een vergroting van een eigen primaire en secundaire sector, zodat ze bij toekomstige pandemieën desnoods het luchtruim kan sluiten en nog steeds kan voorzien in de noodzakelijke behoeften van mensen. Want als corona iets heeft aangetoond, dan is het wel hoe zeer Nederland afhankelijk is geworden van de productie van landen die onbetrouwbaar blijken te zijn (in tijden van crisis). Dit betekent dat het wenselijk is dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samenwerkt met andere ministeries om tot adequate integrale oplossingen te komen.

Als laatste zou je integraal moeten kijken of de belangen vanuit volksgezondheid te rijmen zijn met bijvoorbeeld milieu- en duurzaamheidsdoelen. Een passief huis klinkt leuk, maar als dat zorgt voor een verminderde luchtkwaliteit in het binnenmilieu, lijkt het vanzelfsprekend dat de volksgezondheid dient te prevaleren en dat op het gebied van duurzaamheid naar andere maatregelen dient te worden gezocht die de gezondheid van mensen respecteert. In het Bouwbesluit dient gezondheid voor te gaan op duurzaamheidsmaatregelen.

Over dit beleid dient nú nagedacht en op geanticipeerd te worden, zodat dit de laatste keer is dat een dergelijke buitenproportionele bestuurlijke angstpsychose plaatsvindt die vele mensen hun leven heeft kapot gemaakt en daarmee opgezadeld met onder andere onnodige toekomstige gezondheidsrisico’s, die ze gezien hun (relatief) jonge leeftijd anders nooit hadden gehad. Nederland is nu 9 maanden verder, maar klampt nog steeds vast aan lockdowns en haar test- en vaccinatiemantra, waarbij vanaf 1 maart 2021 het de bedoeling is dat iedereen in Nederland maandelijks wordt getest, ook zonder symptomen.

Opmerkelijk dat de overheid zo blind stuurt op een totaal nieuw type vaccin, dat onvoldoende getest is om op wereldschaal te gebruiken. Dan is de structurele zorgondercapaciteit blijkbaar geen punt noch een issue als zorgmedewerkers zich zo meteen massaal ziek melden door vaccinbijwerkingen of een deel van hen komt te overlijden, waardoor je zeker weet dat er onvoldoende handen aan het bed staan. Of wat als je alle medewerkers vaccineert die de economie draaiende houden en zo borgen dat dit wanbeleid gefinancierd wordt, maar met hen hetzelfde gebeurt? Wie houdt Nederland dan nog overeind? Het is bijzonder dat de Nederlandse regering en andere landen zoveel ondoordachte onkunde tentoonspreiden.

Ondanks lockdowns, mondkapjes, vergaande vrijheidsbeperkende maatregelen, regeren tot achter de voordeur… toch oplopende cijfers. Dit is niet de schuld van de bevolking die zich grotendeels al heel lang aan de coronamaatregelen houdt, ondanks velen vraagtekens zetten bij dit beleid. Dergelijke buitenproportionele maatregelen in combinatie met oplopende cijfers is vooral een teken dat het coronabeleid faalt.

Er wordt door Osterhaus alweer gedreigd met andere virussen. Virussen die een gevaar zijn voor de hele wereldbevolking komen zelden voor. Dat toonde MERS, SARS-CoV-1 en nu SARS-CoV-2 aan. Ze waren/zijn allen een pak milder dan eerst wereldwijd werd afgekondigd. Met overgrote meerderheid sterven vooral ouderen met onderliggende aandoeningen, die naar grote waarschijnlijkheid dit jaar anders ook waren overleden. Als op korte termijn dus een nieuw virus uitbreekt, lijkt er een reële kans dat je eerder getuige bent van corruptie op grote schaal of hoogmoed. Virussen gevaarlijk voor de volksgezondheid op wereldschaal komen niet élk jaar voor. Twintig jaar geleden zeiden medici dat wereldwijde pandemieën hooguit gemiddeld om de 30 á 40 jaar voorkomen.

Lees ook:  Corona-beperkingen: nu worden ook voedsel en grondstoffen schaars

Hoogmoed omdat virussen onderdeel zijn van het leven. Ze zijn veel ouder dan de mensheid en we hebben ze nodig om te kunnen bestaan. Het uitroeien van virussen betekent een einde maken aan de mensheid en alle ander leven op aarde. Echter lijkt een deel van de wetenschap en wereldleiders zich God te wanen die de natuurlijke werkelijkheid naar haar hand kan zetten. Zo schreef Stephen Hawking is zijn postuum werk ‘De antwoorden op de grote vragen’ (2018): “Er heerst nu algehele overeenstemming dat onderzoek op het terrein van KI geleidelijk wordt voortgezet en dat de invloed op de samenleving vermoedelijk zal toenemen. De potentiële voordelen zijn enorm; we kunnen niet voorspellen wat we zouden kunnen bereiken als deze intelligentie nog eens wordt vergroot door de instrumenten die KI kan aanreiken. Het uitroeien van ziekten en armoe is niet langer ondenkbaar.”

Verderop in zijn boek staat te lezen: “Er bestaat al een techniek waarmee DNA nauwkeurig kan worden aangepast, CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats). De basis voor deze techniek om het genoom te veranderen is een bacterieel afweermechanisme. Met CRISPR kunnen heel nauwkeurig stukjes genetische code worden geknipt en geplakt.”

Met deze genetische manipulatie houden de pharmabedrijven zich bezig die nu coronavaccins hebben ontwikkeld. DNA manipulatie dat toch nog meer risico’s met zich meebrengt dan gehoopt, bleek in 2019. Een techniek die ze nu wel reeds testen op mensen bij vaccins tegen de zandmugziekte, waarbij het DNA van de zandmug wordt ge-edit. Het World Economic Forum ziet vooral voordelen bij toepassing van CRISPR.

Het Europese Parlement en de Raad van Europa hebben de regels ten aanzien van klinisch onderzoek voor het gebruik van GMO, zoals CRISPR, bij de ontwikkeling van Covid-19 vaccins tijdelijk versoepelt. Het is daarmee mogelijk dat bij alle mRNA coronavaccins die op de markt worden gebracht, CRISPR is toegepast. Daarbij zouden ze dan niet-lichaamseigen B cellen (witte bloedcellen) injecteren die reeds antistoffen bezitten tegen Covid-19 om het virus aan te vallen. Echter uit studies zou blijken dat dit slechts voor zeer korte tijd werkt. Een plausibele verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat dit komt omdat door het inspuiten van antilichamen, het lichaam zelf niet of onvoldoende wordt gestimuleerd om deze antilichamen zelf aan te maken, omdat de natuurlijke alarmsignalen onvoldoende in het lichaam worden aangesproken om het lichaamseigen systeem in werking te zetten. Maar gezien er meerdere geluiden zijn dat deze nieuwe vaccins een overimmuunreactie kunnen triggeren, kunnen er tevens anderen redenen zijn die leiden tot slechts een korte werkingsduur.

Wie gaat ervoor zorgen dat de hiervoor verantwoordelijke politici en deskundigen weer met beide voeten op aarde landen, zodat ze hun intelligentie, die ze wel degelijk hebben, weer op realistische gronden gaan gebruiken waarbij ze de natuurlijke systemen die het leven op aarde in stand houden respecteren. Want met de huidige koers die zij varen, zullen eerder zijzelf de ondergang zijn van de mensheid in plaats van een of andere meteoriet die inslaat of virus.Comments

comments