Over risico’s en bijwerkingen covid-vaccin

Over risico’s en bijwerkingen covid-vaccin

18 februari 2021 0 Door Indignatie redactie

Bijwerkingen van medicijnen worden centraal op Europees niveau verzameld en zijn publiek toegankelijk – ook die van de Covid-19 vaccins.

Met de EudraVigilance-database houdt de Europese Unie (EU) een centraal verzamelpunt bij voor meldingen van bijwerkingen van in de EU toegelaten geneesmiddelen. Grote delen van deze database zijn openbaar, wat helaas nauwelijks bekend is. Naast de links naar de database, biedt dit artikel de lezer wat basisinformatie om de lezer een middel te geven om uit de eerste hand informatie te verkrijgen over de huidige status van bijwerkingenrapporten. Bovendien worden enkele gegevens over gerapporteerde bijwerkingen van het Pfizer / Biontech Covid-19-vaccin (vanaf 7 februari 2021) gepresenteerd.

Hoe worden bijwerkingen gedefinieerd?

In de Duitse Geneesmiddelenwet wordt een bijwerking gedefinieerd als een schadelijke, onbedoelde reactie die optreedt wanneer een geneesmiddel wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is. Beoogd gebruik betekent hier in overeenstemming met de technische informatie, die deel uitmaakt van de handelsvergunning en ongeveer overeenkomt met een informatieblad. Verder moet er in ieder geval een verband tussen het medicijn en de bijwerking worden vermoed. Omgekeerd betekent dit ook dat niet elke gerapporteerde bijwerking noodzakelijkerwijs door het medicijn werd veroorzaakt.

Een bijwerking hoeft niet per se te worden veroorzaakt door het actieve ingrediënt van het medicijn. Ongewenste reacties op hulpstoffen en onzuiverheden in het medicijn worden ook als bijwerkingen van het medicijn in kwestie beschouwd.

Bij vaccins is er ook het feit dat een gebrek aan effectiviteit, d.w.z. ineffectiviteit, als bijwerking moet worden gemeld.

“Ernstig” verwijst naar bijwerkingen als ze fataal of levensbedreigend zijn, intramurale behandeling of verlenging van intramurale behandeling vereisen, leiden tot blijvende of ernstige handicap of invaliditeit, of een aangeboren afwijking of geboorteafwijking vertegenwoordigen. Zelfs als een bijwerking die is behandeld zeer waarschijnlijk tot een van de bovenstaande resultaten zou hebben geleid zonder deze behandeling, wordt deze als ernstig geclassificeerd.

De classificatie als “ernstig” of “niet-ernstig” is gebaseerd op de klinische gevolgen van de bijwerking en moet niet worden verward met de ernst van de symptomen, die gewoonlijk is onderverdeeld in 4 niveaus: Graad 1 = licht, Graad 2 = matig Graad 3 = ernstig, Graad 4 = potentieel levensbedreigend (1).

Lees ook:  Coronavirus-epidemie leidt tot nieuwe oproepen om de handel in wilde dieren en planten permanent te beëindigen

Gedetailleerde informatie over het melden van bijwerkingen is te vinden in de 5e aankondiging van het Federal Institute for Drugs and Medical Devices en het Paul Ehrlich Institute voor het melden van bijwerkingen en drugsmisbruik (2).

Door wie en wanneer worden bijwerkingen gemeld?

De EudraVigilance-database verzamelt bijwerkingen, of “ongewenste geneesmiddelreacties”, van geneesmiddelen die zijn goedgekeurd in de Europese Economische Ruimte (EER) . Deze kunnen zich hebben voorgedaan in de EER of daarbuiten.

Bijwerkingen worden in de regel door de arts of apotheker gemeld aan de houder van de handelsvergunning en door hem ingevoerd in de EudraVigilance- database. Maar patiënten kunnen bijwerkingen ook rechtstreeks melden bij de handelsvergunninghouder. Bovendien hebben patiënten ook de mogelijkheid om bijwerkingen te melden aan het nationale geneesmiddelenbureau. Een link naar het aanmeldingsformulier van de Duitse drugsautoriteiten staat in de bronnenlijst (3). De autoriteit stuurt het rapport vervolgens door naar de EudraVigilance- database.

Naast het melden van deze bijwerkingen, bekend als spontane meldingen, zijn vergunninghouders ook verplicht om actief verdere informatie te verzamelen over de veiligheid van hun geneesmiddelen. Dit gebeurt bijvoorbeeld via klinische surveillancestudies of via literatuuronderzoek.

Ernstige bijwerkingen worden over het algemeen gemeld van binnen of buiten de EER . Niet-ernstige bijwerkingen worden alleen gemeld als ze zich binnen de EER hebben voorgedaan. De meldingsdatum voor ernstige bijwerkingen is 15 dagen en voor niet-ernstige bijwerkingen 90 dagen. De rapportageperiode begint op de dag waarop de melding de handelsvergunninghouder of de autoriteit bereikt.

Hoe compleet is deze verzameling bijwerkingen eigenlijk?

Lorna Hazell en Saad AW Shakir evalueerden in 2012 verschillende onderzoeken naar de melding van bijwerkingen (4). Ze kwamen tot de conclusie dat slechts ongeveer 5 procent van de bijwerkingen wordt gemeld. Studies die specifiek de melding van ernstige bijwerkingen onderzochten, lieten een iets hoger meldingspercentage zien, maar het is nog steeds een schrikbarend lage 15 procent.

Zoals dit resultaat laat zien, worden bijwerkingen helaas maar zeer onvoldoende gerapporteerd. Dit komt met name door een gebrek aan bewustzijn bij artsen en apothekers.

Met name kleine en matige bijwerkingen worden meestal niet gemeld, vaak vanwege tijdgebrek. Helaas zijn veel artsen zich er ook niet van bewust dat bijwerkingen die al in de specialistische informatie / patiënteninformatie staan ​​vermeld moeten worden gemeld. Veel ernstige bijwerkingen worden ook niet correct gerapporteerd. Een andere factor is dat bijwerkingen vaak niet aan het medicijn worden toegeschreven, maar aan een onderliggende ziekte.

Ook de toewijzing van laat optredende bijwerkingen is bijzonder moeilijk. Hoe groter het interval tussen de toediening van het medicijn en het optreden van de bijwerking, des te minder waarschijnlijk is het dat het daadwerkelijk aan het medicijn wordt toegewezen en gerapporteerd. Dit is de reden waarom met name langdurige schade vaak zeer vertraagd wordt en meer waarschijnlijk wordt herkend tijdens surveillancestudies. In deze context lijkt het plan van Pfizer om de proefpersonen die een placebo kregen als onderdeel van hun onderzoek vaccinatie aan te bieden problematisch . De onderzoeken hebben een observatieperiode van twee jaar om mogelijke schade op lange termijn vast te stellen. Het oplossen van de placebo-arm zou dit grotendeels onmogelijk maken.

Lees ook:  Hier zijn 6 manieren waarop de COVID-diagnose van Trump de campagne zal veranderen

Er moet ook rekening worden gehouden met de mate waarin de inzet van vaccinatieteams voor Covid-19-vaccinaties invloed heeft op het aantal meldingen van bijwerkingen. Hier moet gevreesd worden dat de indeling in vaccinatiearts en behandelend arts mogelijk verloren gaat in bijwerkingenrapporten. In de praktijk lijkt de communicatie tussen de twee zeer beperkt of afwezig te zijn. Naast het feit dat de vaccinatiedokters hun patiënten meestal voor de eerste en laatste keer zien op het moment van vaccinatie, zou de extreme tijdsdruk waaronder de vaccinatieteams werken ook een negatief effect kunnen hebben op het meldingspercentage.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenToegang tot de EudraVigilance-database

Het openbaar toegankelijke deel van de EudraVigilance-database is toegankelijk via de website adrreports . Hier kun je veel informatie vinden en kun je van daaruit naar zoekbereik . Om informatie over de Covid-19-vaccins op te roepen, klikt u eenvoudig op de overeenkomstige Covid-19-vaccins onder “C” en het bijbehorende dashboard wordt geopend. Vanaf hier helaas alleen nog in het Engels.

Er zijn verschillende pagina’s in het dashboard die kunnen worden geselecteerd met behulp van de bovenstaande tabbladen.

 • Tabblad 1 – Aantal individuele gevallen
 • Tabblad 2 – Aantal individuele gevallen dat in de loop van de tijd is ontvangen
 • Tabblad 3 – Aantal individuele gevallen per EER-landen
 • Tabblad 4 – Aantal individuele gevallen per reactiegroep
 • Tabblad 5 – Aantal individuele gevallen voor een geselecteerde reactiegroep
 • Tabblad 6 – Aantal individuele gevallen voor een geselecteerde reactie
 • Tabblad 7 – Line Listing

Tabblad 4 “Aantal individuele gevallen per reactiegroep” heeft 5 subpagina’s, die op hun beurt kunnen worden geselecteerd via de bovenstaande tabbladen:

 • Op leeftijdsgroep
 • Op geslacht
 • Op ernst
 • Door Reporter Group
 • Op geografische oorsprong

In tabblad 7 “Line Listing” kunt u filters toepassen en individuele lijsten maken. De details van de bijwerkingenrapporten zijn ook toegankelijk via links in deze lijsten.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft gedetailleerde instructies gegeven over het gebruik van het dashboard (5).

Bijwerkingen van het Pizer / Biontech Covid-19-vaccin

Enkele gegevens uit de EurdraVigilance- database voor het Pizer / Biontech Covid-19-vaccin vanaf 7 februari 2021 worden hieronder weergegeven . Rekening houdend met de vertragingen in de rapportage, is de aanvraagperiode minder dan een maand. Informatie over hoeveel doses Covid-19-vaccins op welk tijdstip zijn ingeënt, is te vinden op de website van ‘ourworldindata’ (6).

Lees ook:  Solidariteit, motivatie en strijd: de strijd tegen het coronavirus

Tabblad 1 : tot dusver zijn 54.828 gevallen gemeld; 82,4 procent van hen in de leeftijdsgroep 18 tot 64 jaar; 77,2 procent vrouwen (Dit valt op, aangezien 64-plussers voornamelijk worden gevaccineerd, maar het zou kunnen zijn omdat het immuunsysteem van jongere mensen sterker is. Hier zou niet alleen de gewenste reactie van het immuunsysteem sterker zijn, maar ook Een andere mogelijkheid zou echter ook zijn dat, vooral in het geval van ouderen en mensen die zorg nodig hebben, bijwerkingen worden toegeschreven aan de slechte gezondheid van de gevaccineerden en dat men zich de moeite van het melden bespaart. Het hoge percentage vrouwen zou vanwege het hoge aandeel vrouwen in de zorg.)

Tabblad 3 : De meeste gevallen (19.979) komen uit Italië. Spanje staat op de tweede plaats met 3.939 zaken. Duitsland staat op de 5e plaats met 2.515 zaken. De vraag rijst hier waarom verreweg de meeste meldingen uit Italië komen, hoewel het aantal geïnoculeerde doses in deze drie landen ongeveer hetzelfde is.

Tabblad 4 : Tabblad “naar ernst”: 39.130 van de gemelde gevallen zijn niet ernstig; 15.698 zijn serieus; De meeste gevallen (37.741) zijn “Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen”, gevolgd door “Zenuwstelselaandoeningen” met 18.804 meldingen.

Tabel 6 : 1274 gevallen van Covid-19 werden gemeld na vaccinatie

Tab 7 In totaal werden 858 sterfgevallen gemeld (onder de 65 jaar: 94; 65-85 jaar: 276; ouder dan 85 jaar: 485)

Tot slot, voor degenen die meer willen weten over de mogelijke bijwerkingen en hun mogelijke oorzaken, de video’s van Dr. Vanessa Schmidt-Krüger aanbevolen (7, 8).


Bronnen en opmerkingen:

(1) FDA- richtlijn voor indelingsschaal voor toxiciteit in de industrie voor gezonde volwassen en adolescente vrijwilligers die deelnamen aan klinische onderzoeken naar preventieve vaccins
https://www.fda.gov/media/73679/download
(2) 5. Aankondiging van het Federal Institute for Drugs and Medical Devices en van het Paul Ehrlich Instituut voor het melden van bijwerkingen en drugsmisbruik volgens Paragraaf 63b Paragraaf 1 tot 8 van de Drugswet van 5 december 2007,
https://www2.bfarm.de/bekanntmachungen/bekanntmAnzNebenw.html
(3 ) Meldingsformulier voor bijwerkingen:
https://www.pei.de/DE/arzneimittelsicherheit/pharmakovigilanz/meldeformulare-online-meldung/nebenffektungsmeldung-verbrauch-inhalt.html;jsessionid=EAD50E1118E40C4ED60E52736D86DA14
. Lorna Hazell en Saad AW Shakir; Springer link; 20 november 2012,
https://link.springer.com/article/10.2165/00002018-200629050-00003
(5) EudraVigilance – Europese database van vermoedelijke bijwerkingen gerelateerd aan geneesmiddelen: gebruikershandleiding voor online toegang via het portaal adrreports.eu
https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/eudravigilance-european-database-suspected-adverse-reactions-related-medicines-user-manual-online_en.pdf
(6) Ourworldindata: “Cumulatieve-covid-vaccinaties” en “COVID-19-vaccindoses toegediend per 100 personen”
https://ourworldindata.org/grapher/cumulative-covid-vaccinaties
https://ourworldindata.org/grapher/covid-vaccination-doses -per-capita? stackMode = absolute & region = Wereld
(7) YouTube-kanaal van Dr. Vanessa Schmidt-Krüger: The Life of Molecules – Understanding Health!
https://www.youtube.com/channel/UCzAZi8BldCw5zllya8DkEcg
(8) Dr. Vanessa Schmidt-Krüger in de Corona Investigation Committee (37e vergadering)
https://odysee.com/@K%C3%B6lnerKarneval:c/Stiftung-Corona-Ausschu%C3%9F-(37)—Dr.-Vanessa -Schmidt-Kr% C3% BCger-zur-mRNA-vaccinatietechnologie 31.1 .: 0Comments

comments