De testinquisitie


Het testregime

Al meer dan een jaar wil de regering ons doen geloven dat haar zogenaamde “coronamaatregelen” gericht zijn tegen een pandemie (1). Met talloze verordeningen, bevelen en instructies dwingt het zijn burgers tot uitgebreide gedragsveranderingen (2). Ter rechtvaardiging heeft het niets anders te bieden dan uitgebreide modelberekeningen, fantasierijke rekenkundige bewerkingen en niet-substantiële uitspraken (3) – en een test waarmee het het bestaan ​​van een pandemie wil bewijzen.

De test moet de verspreiding van het Sars-CoV-2-virus aantonen onder de bevolking, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de pandemie (4). Anders is er geen basis voor de “coronamaatregelen” (5). Daarom promoten de overheid en de farmaceutische industrie regelmatig testen in koor. “Helpt tegen een pandemie!” Ze claimen en verspreiden een test op basis van de polymerasekettingreactie (PCR-test), die in januari 2020 aan het publiek werd gepresenteerd met het zogenaamde Corman / Drosten-document (6).

Maar de test mist betekenis. 22 internationale wetenschappers hebben het gebrek aan bewijs van de PCR-test aangetoond in hun Corman-Drosten Review Report (7). Erkende wetenschappers van over de hele wereld hebben de vermeende testbetrouwbaarheid weerlegd (8). Kary Mullis, de uitvinder van de PCR-methode, sprak van misbruik van de PCR-tests. Het is niet ontwikkeld en is niet geschikt voor diagnose (9).

Desondanks negeert de regering zelfs de aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie ( WHO ) om positieve testresultaten te vergelijken met klinische bevindingen (10). Ze beantwoordt geen vragen over waarom ze niet in ieder geval meedoet (11). Ze verdedigt koppig de niet-gevalideerde PCR-test (12), die haar in-house viroloog prof. Christian Drosten van de Charité onder opmerkelijke omstandigheden gereed had voor gebruik (13).

De bevolking krijgt nog steeds testwatten voorgeschreven, die niet volledig van watten zijn gemaakt. Ze kunnen als asbest in het lichaam werken (14).

Ze kunnen in de longen komen. Of ze kunnen door de onervarenen te diep in de neus worden geleid en doordringen in het flinterdunne bot van de rhinobase. Het resultaat is een open hersenletsel met uitstroom van CSF-vloeistof – niet alleen een theoretische mogelijkheid, maar heeft zich meerdere keren voorgedaan (15). Bovendien wordt vermoed dat de stof die wordt gebruikt om de stokjes te desinfecteren, kankerverwekkend is (16). Niets hiervan is het vermelden waard in het testregime. Het enige dat belangrijk lijkt, is het verzamelen van massa’s genfragmenten die mogelijk aan het coronavirus kunnen worden toegewezen.

Het materiaal van de neusuitstrijkjes wordt in het laboratorium verwerkt. De gevonden moleculen worden gerepliceerd met behulp van een zogenaamde polymerasekettingreactie. Het resultaat hangt van veel factoren af; Onder andere laboratoriumomstandigheden, zuiverheid van de onderzochte monsters, aantal in aanmerking genomen gensequenties, aantal replica’s (17). Maar gezondheidsautoriteiten controleren de gerapporteerde resultaten niet (18), hoewel ze zich ervan bewust moeten zijn dat de zogenaamde cyclusdrempel (Ct-waarde) vaak tussen 30 en 40 ligt. Het geeft aan hoeveel rondes het replicatieproces loopt om het virus te kunnen detecteren. Positieve testresultaten van 30 cent of meer zijn praktisch nutteloos (19).

De hoge gevoeligheid van de methode voor fouten bevestigt de lage informatieve waarde van de PCR-tests (20). Rechtbanken in Lissabon, Weimar en Wenen hebben het daarom verboden om het te gebruiken als basis voor beslissingen met betrekking tot het infectiewetgeving (21). Net als een voormalig journalist stelt de Stichting Corona-commissie voor onderzoek naar Corona-evenementen de legitieme vraag of hier sprake is van grootschalige fraude (22).

Onaangetast door dit, worden soevereine maatregelen gerechtvaardigd met positieve tests. Er is selectie, segregatie, huisarrest bevolen, bewegingsvrijheid en deelname aan de samenleving beslist. Een testresultaat rechtvaardigt de uitoefening van macht. Elk extra “positief” betekent een toename van het vermogen.

Corona-griep

Dus wat en hoe precies de PCR-testmaatregelen lijken van ondergeschikt belang te zijn voor het testregime. Het belangrijkste is dat het voldoende positieve resultaten oplevert om de pandemie gaande te houden (23). Evenmin zijn er zorgen dat de PCR-test, althans tot voor kort, geen onderscheid kon maken tussen griepvirussen en Sars-CoV-2 (24).

De symptomen van beide ziekten zijn bijna identiek (25). En met de toename van geregistreerde coronaziekten is het aantal grieppatiënten tegelijkertijd continu gedaald. Tegenwoordig is er nauwelijks griep (26), maar Corona heeft een vergelijkbaar statisch niveau als de griep daarvoor. De vraag rijst hoeveel coronagevallen daadwerkelijk griepgevallen zijn (27).

Diagnoses kunnen de puzzel oplossen. Maar de eigen taak van de arts wordt toevertrouwd aan een test, die met bewijs van onderzoek kan doen wat hij wil uit de neus of keel, of om zoveel coronagevallen te identificeren als hij zou moeten.

De ziekste

Het motto is: test zoals elke dag je handen wassen. Zelftests worden toegevoegd aan de PCR-tests. Ze zijn te koop in apotheken, drogisterijen en supermarkten zodat iedereen in zijn neus naar antigenen kan graven. Er kunnen eiwitten worden ontdekt die op Sars-CoV-2 kunnen duiden. De zogenaamde snelle tests zijn zelfs meer foutgevoelig dan PCR-tests (28), maar ook hier is een positief testresultaat voldoende om “isolatie” te rechtvaardigen (29).

Met zijn coronavirus-testverordening maakt de federale minister van Volksgezondheid duidelijk waar de reis naartoe gaat. Dit regelt het recht op een “burgertest” per kalenderweek (30). In Tübingen is de wekelijkse behoefte al een dagelijkse verplichting geworden. Bij een negatief testresultaat krijgt de burger een “dagkaart” als toegangsbewijs voor winkels. Ook in Erfurt en Weimar (31) wordt het trainingsprogramma voor de hellende proefpersonen als modelproef uitgevoerd.

De zelftesten zijn vooral gericht op mensen zonder symptomen. Volgens de heersende logica zijn dit geen gezonde mensen, maar geheime virusdragers. Hoe vaker ze zichzelf testen, hoe groter de kans dat ze worden blootgesteld.

Dankzij het ontwerp en de gevoeligheid van de tests voor fouten, wordt iedereen op een gegeven moment een vals “positief”.

Vergrendel wiskunde

Als de testresultaten positief zijn, worden niet alleen mensen geïsoleerd, maar worden ook bedrijven gesloten en worden woonwijken afgezet (32). Een hoest, loopneus en heesheid zijn voldoende om als verdachte gevallen onder huisarrest te worden genomen (33). Iemand die positief testte, is voldoende om een ​​corona-uitbraak aan te kondigen en een crisisteam op te zetten (34).

Elke gelegenheid lijkt het regime geschikt voor een machtsvertoon. Bij elke gelegenheid creëert het gevaarlijke situaties en zogenaamde hotspots (35). Het verhult zijn aanspraak op macht met verwachte waarden, modelberekeningen en rekenkundige bewerkingen.

Met de “7-daagse incidentie” krijgt het momenteel toegang tot dunbevolkte regio’s die voorheen weinig invloed boden voor drastische “coronamaatregelen zoals lockdowns. De incidentiewaarde van 100, ingesteld als een alarmsignaal, zorgt ervoor dat de heerschappij naar het kleinste dorp kan dalen (36).

De incidentie van 7 dagen wordt berekend uit: Nieuw besmette mensen x 100.000 inwoners gedeeld door het totaal aantal inwoners. Het is gemakkelijk in te zien dat regio’s met een kleine bevolking een goede kans hebben om in een permanente opsluiting terecht te komen. Een extreem voorbeeld is Gröde in het district Noord-Friesland met slechts elf inwoners. Een nieuw besmette persoon kan gemakkelijk de drempelwaarde 100 overslaan voor het opleggen van een lockdown: 1 nieuw besmette persoon x 100.000 inwoners = 100.000 gedeeld door 11 totale inwoners resulteert in een aanzienlijke incidentie van 9.000 (37).

Dergelijke berekeningen zijn ongegrond, niet alleen met het resultaat, maar ook in termen van hun aanpak. Omdat de berekeningsformule omvat als “nieuw geïnfecteerd” die eigenlijk alleen positief testten met de PCR-test (38). Erger nog als er een corona-uitbraak wordt gedetecteerd op basis van de resultaten van snelle tests. Dan is tot honderd procent van degenen in quarantaine volkomen gezond (39).

Gewaagde rekenkundige bewerkingen, of ze nu “7-dagen incidentie” lezen of iets anders, zoals testresultaten, zijn geen solide basis voor wettelijke maatregelen tegen infectie. Vooral omdat al lang bewezen is dat lockdowns bij een pandemie niets veranderen, maar enorme schade aanrichten (40).

Rechtsstaat in quarantaine

De economische schade van opsluiten en opsluiten wordt gerapporteerd. Maar de sociale, psychologische en vooral fatale gevolgen zijn grotendeels taboe (41). Met massale propaganda en censuur wordt een publiek discours over “Corona-maatregelen” voorkomen. Alleen al het advertentiebudget van het ministerie van Volksgezondheid is gestegen van drie miljoen euro in 2019 naar zestig miljoen euro in 2020. Bovendien gaan 220 miljoen naar de zogenaamde reguliere pers (42). Het steunt loyaal het testregime (43), terwijl kritische informatie over de coronamaatregelen op internet bijzonder schaamteloos wordt gecensureerd (44).

Met steeds meer nieuwe verordeningen en wetten worden mensenrechten en grondrechten opgeruimd (45). Een positief testresultaat komt in de plaats van het gerechtelijk bevel, dat een voorwaarde is voor gevangenisstraf. Degenen die dit niet accepteren, worden bedreigd met plaatsing in een “quarantainekamp” (46).

Mensen die niet willen testen, worden steeds meer gemarginaliseerd. Geen ziekenhuiszorg zonder test. Indien mogelijk geen toegang tot de werkplek zonder test. De vraag is luid om “test-onwillige” toegang tot de openbare ruimte volledig te weigeren (47).

Het testregime werd gesanctioneerd en gemarginaliseerd om zijn regel te consolideren en uit te breiden.

Iedereen die de grondwet in het openbaar verdedigt, wordt bedreigd met observatie door het Bureau voor de bescherming van de grondwet. De politie bedreigt degenen die hun recht op vergadering niet hebben weggenomen. Iedereen die informatie verspreidt die in tegenspraak is met de officiële informatie, moet rekening houden met banenverlies, het verwijderen van hun bankrekeningen en het blokkeren van hun website. Degenen die zich hier als rechter tegen verzetten en respect voor de grondwet aandringen, spelen met hun carrière (48). Het testregime vecht meedogenloos tegen iedereen die zijn macht zou kunnen bedreigen.

Kinderen als soldaten aan het front

Naast repressie is desolidarisatie een methode om de macht veilig te stellen. Bestaande gemeenschappen die sociale steun bieden, worden uiteengevallen of ontbonden – tot en met de verjaardagen van kinderen, die worden geclassificeerd als criminele gebeurtenissen met politiegeweld (49). Elke niet-gouvernementele bijeenkomst is alleen toegestaan ​​onder bepaalde voorwaarden en met een beperkt aantal deelnemers of is vanaf het begin verboden – of het nu gaat om een ​​parochie, feestconferentie, schoolklas, of het nu in de open lucht is of in het eigen huis (50) .

Leraren, ouders en klassenverenigingen kunnen worden aangestuurd dankzij de autoriteit van onderwijsministers en schoolautoriteiten. De organisatie van de openbare school oefent druk uit om zich aan te passen, beloont gehoorzaamheid en sorteert degenen die zich niet aan de rechtsstaat onderwerpen (51).

Hier begon het toetsregime en introduceerde het verplichte toetsen op scholen. Het is bewezen dat kinderen weinig of niets bijdragen aan het infectieproces (52). Maar veel tests leveren veel positieve resultaten op, in de terminologie van het testregime “besmet” (53). De basis voor verdere machtsuitoefening.

Geen klassikaal onderwijs zonder negatief testresultaat. Ouders kunnen hun kinderen thuis testen en de resultaten aan de school doorgeven. Is dat niet het geval, dan organiseert de school de toetsing. Ofwel worden de kinderen overgedragen aan de school, die optreedt als vertegenwoordiger van het testregime, ofwel laten de ouders zich handhavend optreden. School- en schoolpersoneel misbruiken hun wijk om naleving af te dwingen. Iedereen die zich hiertegen verdedigt, moet een huisarrest en procedures voor administratieve overtreding verwachten (54).

Sociale relaties tussen kinderen en verzorgers die niet kunnen worden opgenomen of die zogenaamd achterhaalde waarden vertegenwoordigen, worden opzettelijk verstoord (55). Het sprookje van de met uitsterven bedreigde oma, dat is geschreven in het ministerie van Binnenlandse Zaken (56), dient ook dit doel. Zoals gepland wordt gevreesd dat kinderen het zogenaamd bijzonder gevaarlijke coronavirus onopgemerkt kunnen dragen en anderen kunnen besmetten. Ze worden getrommeld in het feit dat ze door het bezoeken van oma of opa de ondergang meebrachten en hun grootouders een vreselijke dood door verstikking bezorgden.

Een onmenselijke angststrategie waardoor kinderen zich schuldig voelen en hen leert dat ze een potentieel gevaar vormen voor hun medemensen.

Maar nuttig voor het testregime, dat zich voordoet als de vermeende patroonheilige, de controle over de kinderen overneemt en hen indoctrineert om gewillig zogenaamde hygiënemaatregelen te volgen zodat ze “rein” worden.

In deze antimenselijke strategie is geen plaats voor een natuurlijk immuunsysteem, dat al heel lang reageert op het vermeende nieuwe coronavirus (57). Zonder verder oponthoud heeft de Wereldgezondheidsorganisatie de “natuurlijk verworven immuniteit” van haar website verwijderd (58). Dit maakt het gemakkelijker om “hygiënemaatregelen” op te leggen. Deze zijn niet natuurlijk, noch dienen ze de gezondheid. Ze vernederen mensen en vernietigen hun persoonlijke integriteit.

Witte marteling

Test strategie, desolidarisatie, propaganda, censuur en repressie modelleer het expressieve niveau van de aanspraak op macht. Maar onder de zichtbare “Corona-maatregelen” bevindt zich een tweede, onzichtbaar niveau dat gericht is tegen het verzet van de bevolking. Het straalt een schijnbaar stille ontbinding uit die aanhoudend het zelfrespect van mensen ondermijnt en hun persoonlijkheid van binnenuit verzacht.

De zogenaamd belangrijke “AHA-regel”, die hygiënemaatregelen en alledaagse maskers vereist, verdraait vanzelfsprekende handelingen zoals een beetje afstand houden van de volgende persoon bij een infectieziekte en handen wassen, soms met desinfecterend middel. Tegenwoordig zijn dispensers voor desinfectiemiddelen niet alleen te vinden in ziekenhuizen waar het zinvol is (59), maar in elke winkel met het verzoek ze ijverig te gebruiken; zelfs als het duidelijk is dat ze niets zullen doen tegen het coronavirus (60).

De afstandsvereiste schrijft voor om niet dicht bij andere mensen te komen, ze geen hand te schudden en ze niet te omhelzen. In tegenstelling tot de wetenschap dat menselijke nabijheid essentieel is (61), in tegenstelling tot de wetenschap dat infectie alleen mogelijk is bij lichaamscontact van enkele minuten en alleen als de virale lading hoog genoeg is – op voorwaarde dat men een besmettelijk persoon tegenkomt. In de openbare ruimte is de kans hierop praktisch nihil (62).

Alleen al om deze reden is het bevel om een ​​”mond- en neusbeschermer” te dragen ongegrond (63). Een voordeel is niet aangetoond. Veel wetenschappelijke studies hebben de ondoelmatigheid en schadelijkheid van alledaagse maskers aangetoond (64). Voor coronapatiënten betekent het masker zelfs een significant verhoogd risico op overlijden (65). Het masker kan dodelijk zijn voor iedereen met long- of hartaandoeningen. Vooral kinderen, met hun hoge zuurstofbehoefte, hebben last van het masker en kunnen snel hun leven in gevaar brengen (66).

Niettemin dringt het testregime aan op naleving van de AHA-regel, die, zoals alle coronamaatregelen, geen wetenschappelijke basis heeft (67). Een nutteloos tot onzinnig gedrag dat indruist tegen intellectuele kennis of innerlijke overtuiging, wordt afgedwongen. De integriteit van de persoon die op deze manier handelt, wordt vernietigd. Sociale deprivatie als gevolg van de afstandsregel en het contactverbod versterken de psychologische vervorming.

Zelfbeschikking wordt ondermijnd door de verplichting om een ​​masker te dragen. De gevolgen zijn onder meer vermijdingsgedrag en terugtrekking. De AHA-regel zorgt ervoor dat je stom en gewillig bent.

De bevolking wordt ondergedompeld in afwisselende baden: lockdowns en “relaxaties”, verzoeken en bedreigingen, aangekondigde en teruggetrokken projecten. Dit is vooral een potpourri van verwarring. Het beïnvloedt het vermogen van de bevolking om consistent te denken en maakt het moeilijk om de werkelijkheid op een realistische manier vast te leggen. De burger wordt het “object van de officiële woordenstroom” (68), de samenleving kan worden beïnvloed en gecontroleerd.

Dat is de strategie van een dictatuur (69). Het verlamt, desoriënteert, arbeidsongeschikt en isoleert, net als de klassieke militaire psychologie, zoals de operationele psychologie van het ministerie van Staatsveiligheid (70) – ontleend aan het handboek van blanke marteling (71).

Foltering wordt meestal gekoppeld aan duidelijk zichtbare sporen, aan lichamelijk letsel. Maar naast deze open vorm is er een stille, onzichtbare martelaarschap, witte marteling of “zuivere marteling” genoemd. Het tast de menselijke psyche aan en ondermijnt het vertrouwen en het zelfrespect van mensen door angst, verwarring, sociaal isolement, vernedering en bedreiging (72). Alles is terug te vinden in de maatregelen die naar verluidt zijn genomen tegen een virus.

inquisitie

De coronamaatregelen zijn dan ook nuttig voor het uitoefenen van kracht. Ze zijn niet gericht tegen een “epidemische situatie van nationale omvang”. Dit bestaat niet, zoals de rechtbank van Weimar heeft vastgesteld in zijn arrest van januari 2021 (73). In 2020 was er geen verhoogd sterftecijfer (74). Er sterven niet meer mensen aan Covid-19 dan aan griep (75). De ziekenhuizen zaten nooit aan hun limiet (76). De vele positief geteste, die aanhoudend worden verkocht als besmettingsgevaar, rechtvaardigen niets anders dan een testpandemie.

Maar dit zijn slechts onbeduidende meningen, zegt het testregime, en handhaaft zijn bewering dat er sprake is van een noodgeval. Met de strategie van ontbinding heeft het sociale omstandigheden gecreëerd die elke uitspraak mogelijk maken, hoe onrealistisch ook, zonder gewelddadige tegenspraak. De bevolking is grotendeels uitgeput en hulpeloos.

Om de macht te behouden en uit te breiden, heeft de officiële doctrine van de gevaarlijke pandemie en de manier waarop deze kan worden bestreden de hoogste prioriteit. Twijfelaars worden steeds meer van elkaar gescheiden en gecriminaliseerd. Degenen die luid protesteren, worden op zijn minst geconfronteerd met sociale en economische vernietiging. Het politiegeweld neemt toe (77). Het testregime begint boven de aardse wet uit te stijgen.


Bronnen en opmerkingen:

(1) Veelbetekenend de homepage van de federale overheid op internet. Het overheidsbeleid bestaat uiteraard alleen uit coronamaatregelen:
https://www.bundesregierung.de/breg-de
(2) Overzicht van de uitspraken en verordeningen van de deelstaten:
https://www.twobirds.com/de/news/ artikelen / 2021 / duitsland / covid-19-ordinances-und-verfuegungen-bl
(3) Voor de rekenmodellen zie onderstaande tekst.
Significant is de verklaring van bondskanselier Angela Merkel in antwoord op vragen van journalist Boris Reitschuster dat dit politieke beslissingen zijn:
https://reitschuster.de/post/merkel-harter-corona-kurs-ist-politische-entendung/
in de video Phoenix ter plaatse, federale persconferentie in antwoord op een vraag van Boris Reitschuster, januari 2021:
https://www.youtube.com/watch?v=Ld7DCQga02M
De president van het Robert Koch Institute zegt duidelijk: vraag niet, maar gehoorzaam:
https://www.myheimat.de/berlin/kultur/rki-verlangt -gehorsam -d3189914.html
(4) Sars-CoV-2 als oorzaak van de ziekte Covid-19:
https://www.gesundheit.de/krankheiten/infektionskrankheiten/atemwegsinfektiven/coronavirus/sars-cov-2
(5) Karl Lauterbach bij Maybrit Illner : “Dus we moesten eerst het aantal laten stijgen om het beleid überhaupt te kunnen rechtvaardigen …”, 25 maart 2021:
https://www.youtube.com/watch?v=O1HO8lvww6A
Simone Bendig: De PCR-test houdt de pandemie gaande, 25 augustus 2020:
http://drbendig.de/2020/08/25/der-pcr-test-haelt-die-pandemie-am-laufen/
Strategienota van het federale ministerie van Binnenlandse Zaken (BMI): “Om ze te vinden, onder zeer goede omstandigheden, heb je 20 * meer tests nodig dan het aantal gevallen dat je wilt vinden.”, Pagina 14:
https: // fragdenstaat. de / dokumente / 4123- how-we-get-covid-19-under-control /
(6) Victor Corman, Christian Drosten et alii: Detection of 1919 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR, in : Eurosurveillance , 23 januari 2020:
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045
(7) Pieter Borger, Bobby Rajesh Malhotra et alii: Corman-Drosten Review Report, 27 november , 20: https: //cormandrostenreview.com/report/ en Addendum: https://cormandrostenreview.com/addendum/
(8) Mike Yeadon: What SAGE Has Got Wrong, 16 oktober 2020 / bijgewerkt 21 oktober 2020:
https://lockdownsceptics.org/what-sage-got-wrong/
Vertaling: https://www.wodarg.com/material /
Tom Jefferson: hier is iets echt mis, Russia Today , 16 december 20:
https://de.rt.com/gesellschaft/110552-epidemiologe-dr-tom-jefferson-zu/
John PA Ionnadis: Een fiasco in de maak ?, Statnews , 17 maart 2020:
https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we- are -beslissingen-zonder-betrouwbare-gegevens /
Johannes Kreis: The curse of the PCR-methode, Rubikon , 26 maart 2020:
https://www.rubikon.news/artikel/der-fluch-der-pcr-modus
(9) Kary Mullis testmisbruik:
https://www.youtube.com/watch?v=Ljxah4NrYKU
(10) WGO- informatiemelding voor IVD-gebruikers, 14 december 2020:
https://www.corodok.de/wp-content/uploads/2021/01/WHO-Information-Notice-for-IVD-Users.pdf
(11) Ondanks aanhoudende vragen van de journalist Reitschuster, 25 maart 2021:
https://reitschuster.de/post/schweigespirale-bei-pcr-tests-regierung-verweigert-zum-7-mal-response/
(12) De PCR-test is niet gevalideerd, samengevat, geraadpleegd op 24 april 2021:
https://www.samueleckert.net/der-pcr-test-ist-nicht-validiert/
(13) Walter van Rossum: My pandemic with Professor Drosten, On the death of clarification under laboratoriumomstandigheden, Rubikon 2021.
(14) PCR-teststaafjes kunnen als asbest in het lichaam werken, 2020Nieuws , 20 april 2021:
https: / / 2020news .de / pcr-teststaebchen-partikels-act-as-asbest-in-the-body /
(15) Mohammed Hassan Hussain, Saad Siddiqui, Sara Mahmood, Theodoros Valsamakis: Tracheale uitstrijkje vanaf de voorkant van de nekluchtweg voor Sars-CoV -2; een bronchiaal vreemd lichaam, BMJ Case Journals Volume 13, Issue 8:
https://casereports.bmj.com/content/13/8/e237787
https://tkp.at/2020/12/07/aerztekammer-steiermark-warnt -voor-blessures-met-uitstrijkje-voor-tests /
https://www.journalistenwatch.com/2020/10/05/lebensgefaehrlicher-test-irrsinn/
Nina Shapiro, Covid-19 neusuitstrijkje-test leidde tot cerebrospinale vloeistoflekkage, Forbes, 5 oktober 2020:
https://www.forbes.com/sites/ninashapiro/2020/10/05/covid-19-nasal-swab- test-led-to-spininal-fluid-leak /? sh = 6753d6db35e9
(16) https://corona-transition.org/covid-19-tests-womoglich-krebserregend , 26 maart 2021,
Stephan Roth: Die Test- Orgy, Rubikon , 22 april 2021:
https://www.rubikon.news/artikel/die-test-orgie-2
(17) Swiss Policy Research , oktober 2020:
https://swprs.org/the-trouble- with-pcr-tests /
Karin Eisfeld: More curse than blessing, Rubikon , 22 september 2020:
https://www.rubikon.news/artikel/mehr-fluch-als-segen
(18) Bij een positieve melding volgt de quarantaine-instructie onmiddellijk, bijvoorbeeld:
https://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/gesundheit/neuartiges-coronavirus-2019-n-cov/quarantaene/# c220516
(19) Marie L. Landry: uw coronavirus-test is positief. Misschien zou het niet moeten zijn, New York Times , 29 augustus 2020:
https://medicine.yale.edu/labmed/sections/virology/COVID-19%20Ct%20values_YNHH%20Aug.%202020%20_395430_36854_v1.pdf
Rita Jaafar , Sarah Aherfi, Nathalie Wurtz et alii: Correlation Between 3790 Quantitative Polymerase Chain Reaction – Positive Samples and Positive Cell Cultures, Oxford Academic,
28 september 2020:
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/ 10.1093 / cid / ciaa1491 / 5912603
Tim Rhön: We moeten de resultaten van de PCR-tests nauwkeuriger evalueren, Die Welt , 15 april 2021:
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article230407507/Ct-Wert-Wir-muessen-die- Erresults- der-PCR-Tests-closer-Auswerte.html
(20) Dr. Werner Bergholz: Betrouwbaarheid van de PCR-test, 16 augustus 2020:
https://corona-transition.org/IMG/pdf/auswert_der_covid_19_statistiken_aus_wiss_sicht_bergholz.pdf
Paul Schreyer: Betekent een toenemend aantal gevallen een groter risico voor het publiek?, Multipolar , 11 augustus 2020:
https://multipolar-magazin.de/artikel/ffektencheck-fallzahlen
Stichting Corona-commissie: Sars-CoV-2 en de gevolgen van de lockdown, kort rapport, 14 september 2020, pagina’s 7 tot 8:
https://corona-ausschuss.de/wp-content/uploads/2020/09/Kurzbericht_Corona-Ausuß_14-09-2020-1-4.pdf De
helft van alle corona-positieven is niet besmettelijk, geeft PCR-fabrikant Olfert Landt toe a :
https://www.nordkurier.de/politik-und-wirtschaft/die-haelfte-aller-corona-positiven-ist-nicht-ansteckend-2241827212.html
(21) Rechtbank van Lissabon:
https://reitschuster.de / post / portuguese-beroep-rechtbank-houdt-pcr-test-voor-onbetrouwbaar /
rechtbank van Weimar:
https://2020news.de/sensationsprüfung-aus-weimar-keine-masken-kein-sehen-keine-tests-mehr -fuer- schueler /
Rechtbank van Wenen: https://de.rt.com/meinung/115492-wiener-verwaltungsgericht- stellen-sich-gegen-das-corona-regime-und-keinen-interessiert-es /

(22) Corona-commissie van de Stichting: 4e bijeenkomst, de Drosten-test, immuniteit en de tweede golf: https://corona-ausschuss.de/sitzungen/
Gabriele Knabbe: The Corona Pandemic and the PCR Test. Het verhaal van een fraude?:
Https://www.youtube.com/watch?v=2zbw0raJmRQ
(23) Maren Müller: Nieuws van het testpandemiefront, permanente publieksconferentie van de publieke media e. V., 25 september 2020:
https://publikumskonferenz.de/blog/2020/09/25/neues-von-der-testpandemiefront/
(24) Nieuwe test om Sars-CoV-2 te onderscheiden van griepvirus, Russia Today , 18 december 2020:
https://de.rt.com/gesellschaft/110757-frankreich-neuer-test-soll-sars/
(25) Een overzicht dat een verschil probeert te maken (let op de opmerkingen): Franziska Zoidl: How the symptomen of Covid-19, griep en het griepachtige effect verschillen, Der Standard , 8 oktober 2020:
https: // www .derstandard.de / story / 2000120397677 / how-the-symptomen-of-covid-19-griep-en-griepachtig
(26) Samuel Eckert: Analyses, Figuur 12, WHO Flue Report, 5 februari 2021:
https: // cloud. samueleckert.net/index.php/s/rjSt3SbaBFHMBcw?dir=undefined&openfile=11749
(27) golf van griep. Ziekenhuizen bereiken hun capaciteitslimieten, Orbis , 31 oktober 2020:
https://orbisnjus.com/2020/10/31/corona-krise-bundesweit-pcr-test-epidemie-setzt-sich-fort-gesundheitssystem-ueberlastet-wie-verhielt-es-sich-in-vergangenen-grippewellen/
(28) Peter F. Mayer: Cochrane Review. Sneltesten voldoen meestal niet aan de minimumnormen en zijn ongeschikt voor mensen zonder symptomen, tkp , 25 maart 2021:
https://tkp.at/2021/03/25/cochrane-review-schnelltests-unhabenet-fuer-symptomlose/ ? fbclid = IwAR0PH7pWZyPn_7Ed75OT4Bkotr6_Znjzth )
Cochrane Duitsland: bijgewerkte Cochrane Review evalueert de betrouwbaarheid van snelle tests voor de detectie van Covid-19, geraadpleegd op 24 april 2021:
https://www.cochrane.de/de/news/aktualisierteview-cochrane-review -bewierter-zureligkeit-von-schnelltests -voor-proof-of-covid
(29) Als voorbeeld de folder van het Ministerie van Sociale Zaken en Integratie Baden-Württemberg, vanaf 22 april 2021:
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/ downloads / Downloads_Gesundheitsschutz / Corona_Merkblatt_Schnelltest_Mein -Test-ist-positiv.pdf
(30) Verordening inzake het recht op testen met betrekking tot een directe detectie van pathogenen van het Coronavirus Sars-CoV-2 (Coronavirus Test Ordinance – TestV) van 8 maart 2021; vergelijk alinea 4a en het volgende:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnung/Corona-TestV_BAnz_AT_09.03.2021_V1.pdf
(31) Tübingen Verplichte test voor zakelijk bezoek:
https: / / www. tuebingen.de/corona#/31860
Erfurt Modeltest :
https://www.mdr.de/nachrichten/thueringen/mitte-thueringen/erfurt/corona-lockdown-einzelhandel-oeffnung-innenstadt-schnelltest-100.html
Weimar-dagkaartmodeltest:
https://www.mdr.de / nachrichten /thueringen/mitte-thueringen/weimar/corona-einkaufsexperiment-drei-tage-ostern-100.html
(32) Sebastian Carlens: Death in the Göttingen Ghetto. 700 mensen in quarantaine in het noodlijdende wooncomplex, 23 juni 2020, verborgen achter de betalingsbarrière:
https://www.jungewelt.de/loginFailed.php?ref=/artikel/380740.coronapandemie-tod-im-göttinger- ghetto.html
Corona – Massale uitbraak in Göttingen: Infecties bij verschillende grote gezinnen. 13 getroffen scholen, Russia Today , 2 juni 2020:
https://de.rt.com/inland/103056-corona-ausbruch-in-gottingen-infektions/
Geïsoleerde Tönnies-medewerkers: Voel je als een opgesloten varken, Rusland Vandaag , 25 juni 2020:
https://de.rt.com/kurzclips/103852-isolierte-tonnies-mitarbeiter-fuehle-mich/
(33) Omdat de symptomen van de ziekte In het geval van griep en corona zijn zeer vergelijkbaar, in principe is elk griepachtig effect een verdacht geval. Dan geldt vanaf 16 april 2021 de RKI Gedragscode:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Masshaben_Verdachtsfall_Infografik_DINA3.pdf?__blob=publicationFile
Elk teken van een griepeffect is een vermoeden van corona: Wat te doen als u een besmetting met het Sars-CoV-2 coronavirus vermoedt?
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/wie-verhalte-ich-mich/bei-verdacht-auf-infektion.html?L=0
De Duitse topvereniging voor ongevallenverzekering (GUV) geeft bedrijven aanbevelingen over hoe ze zich moeten gedragen wanneer ze (verkoudheids) symptomen ontdekken: verdachte / zieke gevallen in het bedrijf, januari 2021:
https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/ download / article / 3790
(34) Omdat één persoon positief testte, werden 4 gezinswoningen in Hamm afgezet en 80 mensen opgesloten. Er werd een crisisteam opgericht, Der Spiegel : Corona-uitbraak!, 16 februari 2021:
https://www.spiegel.de/panorama/corona-in-hamm-140-menschen-wegen-britischer-mutante-in-quarantaene – a-074bc0b8-fa5e-4596-96af-c0055c436382
(35) Boris Reitschuster: Hoe creëer ik een corona-hotspot. Tips voor een sluipende, geheime, lokale lockdown, 29 september 2020:
https://reitschuster.de/post/wie-erschaffe-ich-einen-corona-hotspot/
JB Handley: The lockdown madness. Wat er momenteel gebeurt met betrekking tot Corona zal waarschijnlijk de geschiedenis ingaan als een van de meest gedenkwaardige verkeerde beslissingen, Rubikons Welttredaktion, 26 juni 2020:
https://www.rubikon.news/artikel/der-lockdown-irrsinn
Harald Wiesendanger: Die Hotspot- Masche, Rubikon , 22 augustus 20:
https://www.rubikon.news/artikel/die-hotspot-masche
(36) Voor het effect van de 7-daagse incidentie, zie Toralf Laibtzsch, Hotspots en Coolspots , Rubikon , 17 april 2021:
https://www.rubikon.news/artikel/hotspots-und-coolspots
(37) Voorbeeld ontleend aan Toralf Laibtzsch, Hotspots en Coolspots, zie noot (36).
(38) Zie punt 1 hierboven voor de onbetrouwbaarheid van de tests.
(39) Alexander Holecek: Alle positieve corona-sneltests waren fout, Kölner Stadt-Anzeiger , 19 januari 2021:
https://www.ksta.de/koeln/jva-koeln-alle-positiven-corona-schnelltests-waren- wrong-37946312? cb = 1619179060912
Dirk Windmöller: Hermes Fulfilment. Tachtig procent van de snelle tests klopte niet, Neue Westfälische , 15 januari 2021:
https://www.nw.de/lokal/kreis_herford/loehne/22935752_Corona-Ausbruch-bei-Hermes-80-Prozent-der-Schnelltests-waren -falsch .html
(40) Eran Bendavid, Christopher Oh, Jay Bhattacharya, John PA Ioannidis: Beoordeling van verplichte thuisverblijf- en bedrijfssluitingseffecten op de verspreiding van Covid-19, 24 december 2020:
https://onlinelibrary.wiley.com/ doi / epdf / 10.1111 / eci.13484
(41) Bertram Burian: Deadly Lockdowns, Rubikon , 23 januari 2021:
https://www.rubikon.news/artikel/todliche-lockdowns
(42) Gustav Theile: Overheid geeft veel meer voor advertenties van, Frankfurter Allgemeine Zeitung , 19 november 2020:
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/regierung-endet-viel-mehr-fuer-werbung-aus-17058924.html
Ulrike Simon: een zeer gevaarlijke spel, Horizon , 2 juli 2020:
https://www.horizont.net/medien/kommentare/beschluss-zur-pressefoerderung-ein-brandgefaehrliches-spiel-184088
(43) Karina Reiss, Sucharit Bhakdi: Corona false alarm, Goldess, 4e editie 2020; Hoofdstuk 8, The total failure of the public media, pagina’s 125 tot 140.
Giorgio Agamben: The Truth Forgers, Rubikon , 22 juni 2020:
https://www.rubikon.news/artikel/die-wahrheitsfalscher
(44) Kai Schmerer , YouTube blokkeert talloze video’s en verslagen van overheidscritici , ZDnet , 28 november 2020:
https://www.zdnet.de/88390137/covid-19-youtube-sperr-zahlreichen-videos-und-konten-von-regierungskritikern/
(45) Corona-voorschriften, die keer op keer zijn gewijzigd, elimineren de rechtszekerheid. De Infectiebeschermingswet werd de algemene norm voor inmenging in grondrechten. Het regime krijgt uitgebreide bevoegdheden met de 4e wet op de civiele bescherming van 22 april 2021:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnung/GuV/B/4_BevSchG_BGBL.pdf
(46) Huisarrest betekent ontneming van vrijheid. Volgens artikel 104 van de basiswet is vrijheidsbeneming onderhevig aan het voorbehoud van de rechter. Maar degenen die onwettig huisarrest ontlopen (zoals niet bevolen door de rechtbank) worden opgesloten in kampen voor “quarantainebrekers” (een andere overtreding van de wet).
(47) De regio Braunau (Oostenrijk) mag bijvoorbeeld niet zonder een negatief testresultaat worden gelaten. Militair gecontroleerd: Gevaarlijk automatisme in Innviertel, Wochenblick , 3 april 2021:
https://www.wochenblick.at/testpflicht-ab-montag-braunau-muss-in-den-corona-knast/
(48) Peter Nowak: Wie Zijn de voorstanders van coronamaatregelen autoritair?, Telepolis , 5 augustus 2020:
https://www.heise.de/tp/features/Wie-autoritaer-sind-die-Coronamassnahmebefuerworter-4863056.html
Politieagent verhuisde naar corona-demo na toespraak, Beierse uitzending , 10 augustus 2020:
https://www.br.de/nachrichten/bayern/polizist-nach-rede-auf-corona-demo-versetzt,S7AmfvX
Beëindiging zonder kennisgeving vanwege deelname aan de corona-demo, Der Tagesspiegel , 5 augustus 2020:
https://www.msn.com/de-de/finanzen/top-stories/fristlose-kendung-wegen-teilnahme-an-corona -demo -joshiko-saibou-bekritiseert-zijn-weggooien-bonn-ziet-hem-als-risico / ar-BB17AaTs
Na het Weimar-arrest, strafrechtelijke aanklachten tegen de rechter, Epoch Times , 14 april 2021:
https: / /www.epochtimes.de/ politics / Germany / after-weimar-judgement-to-mask-compulsory-in-schools-strafrapport-tegen-rechter-weilheimer-amtsgericht-meets-aehnliches-arrest-a3492379.html
Alleen degenen die toegang hebben tot het telegram kan informatie vinden over het verwijderen van accounts om politieke redenenKanalen van de getroffenen, zoals de advocaat Markus Haintz. Het is geen onderwerp in de reguliere media, inclusief de groeiende stilte van de internetzoekmachines.
(49) Illegaal kinderfeestje opgeheven, Hildesheimer Allgemeine Zeitung , 13 januari 2021:
https://www.hildesheimer-allgemeine.de/meldung/illegaler-kindergeburtstag-aufgeloest-gaeste-verhaben-sich-vor-polizei-im- bad. html
Paul Wagner: Politie einde kinderverjaardagsfeestje, Kieler Nachrichten , 5 maart 2021, achter de betalingsbarrière:
https://www.kn-online.de/Lokales/Rendsburg/Rendsburg-Polizei-loest-mehrere-Partys -auf
Politie lost ook kinderverjaardagsfeestje 29 mensen op, Süddeutsche Zeitung , Crime (!) Sectie, 20 maart 2021:
https://www.sueddeutsche.de/panorama/kriminalitaet-duisburg-polizei-loest-kindergeburtstag-mit-29-menschen-auf-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210320-99-900667
(50) Vergelijk in het bijzonder paragraaf 28b van de Infection Protection Act van 22 april 2021:
http://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__28b.html
(51) Het is een vergissing te denken dat scholen in de eerste plaats algemeen onderwijs aanbieden en streef ernaar om zelfbepaald te zijn Persoonlijkheden te ontwikkelen. Scholen zijn organen van sociale controle met een conformiteitsverplichting. Ze selecteren en openen of sluiten de toegang tot sociale posities, afhankelijk van hun geschiktheid, waarvan de criteria worden gespecificeerd door de heersers. Aangepast gedrag wordt beloond. Afwijkend gedrag wordt als een mislukking beschouwd.
(52) Göran Kauermann, Helmut Küchenhoff: CODAG-rapport nummer 10, Ludwig Maximilians Universiteit München, 5 maart 2021:
https://www.covid19.statistik.uni-muenchen.de/pdfs/codag_bericht_10.pdf
(53) Wieland Kiess , Directeur van de kliniek voor kindergeneeskunde en jeugdgeneeskunde van het Universitair Ziekenhuis Leipzig:
“Momenteel worden er veel ongerichte tests uitgevoerd. We zouden dus ook de hypothese kunnen formuleren: we vinden nu meer positieve kinderen, maar ze zijn niet ziek omdat we veel testen. ”, In: Marc Zimmer, MDR Aktuell , 19 maart 2021:
https: //www.mdr. de / nieuws / duitsland / panorama / stijgende incidenten-kinderen-jeugd-100.html
(54) Ouders weigeren coronatest van hun kinderen: wat betekent dat voor de leerlingen?, MDR Jump, 10 oktober 2020:
https://www.jumpradio.de/thema/corona/eltern-verweigern-coronatest-an-schulen-100.html
(55) Kinderen en jongeren zijn altijd ingezet om nieuwe sociale bevelen af ​​te dwingen. Ze worden verwijderd uit eerdere sociale banden, op afstand geplaatst van de vorige bestelling en geïntegreerd in groepsrelaties die loyaal zijn aan de regel.
(56) Federaal Ministerie van Binnenlandse Zaken: hoe we Covid-19 onder controle krijgen, sectie 2a, pagina 13:
https://www.abektivenwatch.de/sites/default/files/media/documents/2020-04/bmi- corona- strategiepapier.pdf
(57) Er is al heel lang een immuunafweer tegen CoV-2. Hebben veel mensen al immuniteit?, 17 september 2020:
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3563
Beda M. Stadler: Corona-verwerking. Waarom iedereen ongelijk had, achgut , 12 juni 2020:
https://www.achgut.com/artikel/corona_aufarbeit_warum_alle_falsch_lagen
https://www.praxiskollektiv.de/app/download/5814300151/BMStadler.pdf
(58) Jeffrey A. Tucker: WHO verwijdert natuurlijk verworven immuniteit van haar website, American Institute for Economic Research, 23 december 2020:
https://www.aier.org/article/who-deletes-naturally-acquired-immunity-from-its-website/
(59) Federaal centrum voor gezondheidseducatie: veelgestelde vragen over handen wassen. Wanneer is handdesinfectie zinvol naast handen wassen? Ontvangen 25 april 2021:
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/#c6361
(60) Lino Wirag: Coronavirus. Waarschuwing, deze ontsmettingsmiddelen helpen niet, Utopia , 16 maart 2020:
https://utopia.de/ratgeber/coronavirus-ektiven-diese-hand-desinfektionsmittel-helfen-nicht/
(61) Phyllis Kuhn: De magie van de omarmen – en hoeveel we nodig hebben om te overleven, PraxisVita , 2 november 2016:
https://www.praxisvita.de/die-magie-der-umarmung-und-wie-viele-wir-zum-ueberleben-brauchen-13941 .html
beroepsvereniging van de Duitse dermatologen e. V.: Let’s cuddle!, Geraadpleegd op 25 april 2021:
https://www.bitteberuehren.de/bitte-beruehren/warum-ist-beruehrung-wichtig/
(62) Ines Kappstein: CME-training, mond-neusbescherming in het openbaar . Geen bewijs van effectiviteit, Thieme 2020:
https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/pdf/10.1055/a-1174-6591.pdf
(63) Ibid.
(64) The Enlightenment Doctors somt 47 onderzoeken op: The evidence on mond- en neusbedekkingen , (vanaf 25 april 2021):
http://www.aerzteklaerenauf.de/masken/index.php#520252ac490f56c02
Tilo Gräser: Wie die Politics de gezondheid van burgers in gevaar brengen. Het FFP2- maskervereiste , 2020Nieuws , 1 februari 2021:
https://2020news.de/wie-die-politik-die-gesundheit-der-buerger-gefaehrdet-die-ffp2-maskenpflicht/
Roberto J. De Lapuente: Wie beschermt ons voor het FFP2-masker?, 25 januari 2021:
https://reitschuster.de/post/wer-schuetzt-uns-vor-der-ffp2-maske/
Bernhard Oberrauch et alii: Is het gebruik van mond- en neusbeschermers in de algemene bevolking schadelijker dan nuttig, rekening houdend met de CO2-concentratie?, 30 november 2020:
https://2020news.de/wp-content/uploads/2020 / 12 / DT_Independent-Study_zur_Mund-Nasen-Coverung-1.pdf
Bacteriën, schimmels en co. Onze MNS-maskers zijn echt zo vies, 22 september 2020:
https://www.oe24.at/coronavirus/studie-so-dreckig -are-our-mns-masks-really / 447266216
(65) Zacharias Fögen: Facemasks and Covid-19 case facility rate, Authorea, 5 maart 2021:
https://www.authorea.com/users/391921/articles/ 505927-facemasks-and-covid-19-case-fatality-rate? Commit = de50bf0eb4e3c08be020c805393ab6f7b0657dc3
(66) Over het lijden van kinderen, vergelijk Stefan W. Hockertz: Generation Maske, Kopp, 2021.
Artsen waarschuwen voor CO2-achterstanden. China: verschillende sterfgevallen door coronamasker in lichamelijke opvoeding, Wochenblick , 28 september 2020:
https://www.wochenblick.at/china-mehrere-todesfaelle-wegen-mundschutz-im-sportunterricht/
(67) Jürgen Windeler, Instituut voor kwaliteit en economische efficiëntie in het gezondheidszorgsysteem (IQWiG):
de overheidsmaatregelen missen de wetenschappelijke basis, Fassadenkratzer , 11 december 2020:
https://fassadenkratzer.wordpress.com/2020/12/11/gesundheitsforscher-den-staatlichen -mashaben-fehlt- meervoudige-de-wetenschappelijke-basis /
feiten over Covid-19, Swiss Policy Research, Vanaf april 2021:
https://swprs.org/covid19-facts/
(68) Oliver Hirsch: The Psychology of Thought Control, Menticide and Brainwashing, Club of Clear Words , pagina 3 en 4, januari 2021:
https: / /clubderklarenworte.de/wp-content/uploads/2021/02/Die-Psychologie-der-Gedankenkontrolle.-Meerloo-Hirsch-.pdf
(69) Sandra Pingel-Schliemann: Zersetzen. Strategie van een dictatuur, Robert Havemann, 2002.
(70) Ministerie van Staatsveiligheid (redacteur.): Woordenboek voor politiek-operationeel werk, 2e editie 1985, trefwoord “
Zersetzung “, pagina 464, in: https: //www.gvoon . de / woerterbuch-politiek-operationeel-werk-mfs-ddr-jhs-gvs-o001-400-81-1985 / sheet-464-832348.html ook
vergelijken:
https://de.wikipedia.org/wiki/Operative_Psychologie
(71) Alberti D. Biderman; Communistische pogingen om valse bekentenissen uit te lokken van krijgsgevangenen van de luchtmacht, 1957:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1806204/pdf/bullnyacadmed00378-0046.pdf
(72) Carola Hilbrand: Clean Torture . In de voetsporen van onzichtbaar geweld, Transcript, Edition Kulturwissenschaft 2015.
(73) Vergelijk District Court Weimar, 11 januari 2021, pagina 6:
https://2020news.de/wp-content/uploads/2021/01/Amtsgericht-Weimar -Urteil -vom-11.01.21.-523-Js-202518-20.pdf
(74) Analyse van het sterftecijfer: 2020 was een normaal jaar, 2020Nieuws , 21 februari 2021:
https://2020news.de/analyse -der-sterbezahlen -2020-was-een-normaal-jaar /
(75) John PA Ioannidis: sterftecijfer voor infectie van Covid-19 afgeleid uit seroprevalentiegegevens, Stanford, 14 oktober 2020:
https://www.who.int/bulletin/volumes/99/1/20-265892/en/
(76) DIVI Intensive Care Register: huidige bezetting van intensive care-gebieden van de ziekenhuislocaties in Duitsland:
https://www.intensivregister.de/#/intensivregister
Verwerkte gegevens uit het DIVI Intensive Care
Bed Register , huidige status: https: / /desktop.inbee. app /? isTotalOverview = true
(77) Vergelijk hierboven, opmerking (48). Vergunningen voor demonstraties moeten vaak voor meerdere instanties worden uitgevochten. Hindernissen op de locatie door politie en openbare orde zijn legendarisch. Slechts een voorbeeld uit Berlijn:
https://reitschuster.de/post/mit-faeusten-gegen-die-demokratie-so-brutal- geht-berlins-polizei-gegen-demonstranten-vor /

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.
Geef een antwoord