Machtige islamitische club achter het Wildersproces


Het proces tegen Wilders heeft de laatste tijd veel aandacht,  maar er is meer: De moslims achter het Wildersproces. Hoe de Organisatie voor Islamitische Samenwerking onze rechtsstaat chanteert en bedreigt

Vertaling van een zorgelijke analyse van het eerste Wildersproces, geschreven door Stephen Coughlin in zijn boek Catastrophic Failure (2015), hoofdstuk 5: ‘Days of Rage’. Coughlin bracht sinds 9/11 in opdracht van het Pentagon de islamisering van het Westen in kaart. Hij werd in 2008 vlak nadat Obama president was geworden meteen ontslagen.

Inleiding van de vertaler. Mensen, dit is de rode pil. Kort samengevat: het Nederlandse rechtssysteem wordt gechanteerd en bedreigd door een machtige islamitische club, de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIS), met binnenlandse steun van extreem-linkse groeperingen. Sinds het Wildersproces weet de OIS dat ze westerse landen met gewenst resultaat kan intimideren. Moslims wereldwijd weten nu dat ze de macht hebben om niet-moslims in hun eigen landen te dwingen hun wetten in het voordeel van sharia-wetgeving aan te passen.

Geert Wilders staat terecht

Zoals nu duidelijk begint te worden, probeert de OIS de implementatie van haar Tienjarige Actieprogramma [bedoeld om het Westen aan islamitische lasterwetten te onderwerpen] te bevorderen door het fabriceren van gebeurtenissen bedoeld om te choqueren en te intimideren. Het proces tegen Geert Wilders in Nederland is een voorbeeld van een high-profile poging om een vooraanstaande niet-moslim in een niet-islamitisch rechtsgebied islamitische uitingsvrijheden op te leggen via de rechterlijke ambten van dat lands rechtssysteem. “Met hun eigen handen!”

Dankzij een toename van immigratie uit islamitische landen en een hoge geboorteratio van immigranten is de religieuze en culturele demografie van Holland snel bezig te veranderen. De omarming van het multiculturalisme heeft in ‘s lands grootste steden een moslimminderheid in staat gesteld om weerstand te bieden aan integratie in de Nederlandse samenleving. Dit houdt het omarmen van de islamitische wet in. Zodoende heeft Nederland een golf van door sharia gemotiveerde aanslagen meegemaakt, die in 2004 begon met de openlijk homoseksuele Nederlandse politicus en criticus van islamitische immigratie Pim Fortuyn. (1)

Datzelfde jaar werkte regisseur Theo van Gogh met toenmalig politica en voormalig moslima Ayaan Hirsi Ali samen aan Submission, een korte film die de islamitische doctrine en de behandeling van vrouwen onder de sharia bekritiseert (2) Na de première van die film werd Van Gogh op klaarlichte dag op straat vermoord door een jonge moslim. Zijn misdaad was het lasteren van de islam.933 De moordenaar — die zichzelf de “emir van de moedjahedien” noemde — liet twee lange brieven achter, gevuld met Koranversen en doodsbedreigingen aan het adres van de coproducent van de film, Hirsi Ali.

“Sinds uw aantreden in de politieke arena van Nederland bent u constant bezig om de Moslims en de Islam te terroriseren met uw uitlatingen. … U heeft met al deze vijandelijkheden een boemerang losgelaten en u weet dat het slechts een kwestie van tijd is voordat deze boemerang uw lot zal bezegelen. … De Islam zal zegevieren door het bloed van de martelaren. Het zal haar licht verspreiden in elk donkere hoek van deze aarde en het zal het kwaad desnoods met het zwaard terugdrijven naar zijn duistere hol.” (4)

Kort daarna verhuisde Hirsi Ali naar de Verenigde Staten, en ze is nog steeds niet veilig in Nederland. (5) Ook al was ze in haar geadopteerde Europese land een gekozen politieke figuur, toch werd haar verteld dat ze maar voor zichzelf moest zorgen, aangezien de plaatselijke politie haar niet tegen potentiële moslimmoordenaars in Nederland kon beschermen.

Bij Alis aankomst in Amerika vertelde de directeur communicatie van CAIR [Council on American–Islamic Relations] Ibrahim Hooper aan verslaggevers: “We geloven dat [Ayaan Hirsi Ali] een toename in de hoeveelheid vooroordelen jegens moslims naar dit land zal meebrengen die we haar naar de situatie in Europa zagen meebrengen.” (6) Hoopers veroordeling moet worden begrepen als steun aan het geloof dat Ali de islamitische wet had overtreden. Wanneer leden van de Moslimbroederschap [zoals Hooper] iemand van laster beschuldigen, is er reden de beschuldiging als een bedreiging voor haar veiligheid te zien, zo niet haar leven.

Van Goghs moordenaar stuurde nog een dreigbrief, in aanvulling op degene aan Hirsi Ali. De tweede brief was geadresseerd aan Nederlands politicus Geert Wilders. “Je moet weten Wilders,” schreef hij, “dat Allah de Boodschapper Moehammad (vzmh) heeft gestuurd met de Qor’an om jou en al jouw gelijksoortigen te waarschuwen voor de gevolgen van jullie verwerpelijke daden.” (7) Net als Hirsi Ali werd Wilders gewaarschuwd voor de gevolgen van het schenden van de islamitisch wet. Na Van Goghs moord implementeerden beide politici rond de klok persoonlijke beveiliging die nu al meer dan een decennium heeft geduurd. (8)

Geert Wilders is een lid van het Nederlandse parlement en de oprichter en leider van één van ‘s lands grootste politieke partijen, de Partij voor de Vrijheid.939 Naar verluidt eisten Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsbeambten in 2007 dat Wilders zijn retoriek aangaande islam moest “matigen”. Hij weigerde.940 In 2008 vertelde hij een vijandige interviewer van The Guardian: “Ik heb een probleem met islamitische tradities, cultuur, ideologie. Niet met moslims.” (9)

In 2008 ging Wilders’ korte film genaamd Fitna in première, vernoemd naar het Koranconcept dat het soort interne onrust beschrijft dat het welzijn van de oemma [de wereldwijde islamitische gemeenschap] verstoort. In termen van inhoud is Fitna een kritiek op islamitische doctrine in pastiche-vorm; vermaningen tot geweld uit de Koran worden afgewisseld met krantenknipsels en videobeelden van bloedvergieten, gepleegd door moslims in de naam van islam.

“Het is als een wandeling door de Koran,” legt [Wilders] uit in een steriele conferentiekamer in het Nederlandse parlement te Den Haag, terwijl buiten veiligheidsmannetjes rondzweven. “Mijn bedoeling is om het ware gezicht van de islam te tonen. Ik zie het als een bedreiging. Ik probeer beelden te gebruiken om aan te tonen dat wat in de Koran geschreven staat mensen in de hele wereld tot daden aanzet. Dagelijks slaan Marokkaanse jongeren homoseksuelen op de straten van Amsterdam in elkaar.” (10)

Zelfs voor de première van Fitna stapte de prominente extreem-linkse Doekle Terpstra naar De Telegraaf, de grootste krant van Nederland, en roerde zich tegen Wilders. “Wilders is het kwaad,” beweerde hij, “en het kwaad moet worden gestopt.” (11) Na deze vermaning namen de doodsbedreigingen tegen Wilders in kracht toe. (12) Een coalitie van radicaal-linkse en islamitische groeperingen begon snel te vragen om strafrechtelijke vervolging van de filmmaker, terwijl ze het Nederlandse rechtssysteem bestrooiden met rechtszaken en klachten. Een Deense imam eiste 55.000 Euro van Wilders ter compensatie van wat hij “gekwetste gevoelens” noemde. (13)

Eerst gaven Nederlandse aanklagers toe dat, alhoewel “beledigend,” Wilders’ “opmerkingen in het publieke debat gemaakt kunnen worden.” (946) Een jaar later ging de Nederlandse regering echter door de knieën onder druk van islamitische groeperingen. Nadat de aanklagers eerst hadden besloten Wilders niet te vervolgen, eiste de Nederlandse rechtbank die zijn zaak zou horen om zijn vervolging. Ze bevolen hem terecht te staan voor “aanzetten tot haat” vanwege zijn publieke verklaringen en vanwege het maken van Fitna: “In een democratisch systeem wordt hate speech zo serieus geacht dat het in het algemeen belang is om een heldere lijn te trekken.” (947)

Let op hoe nauw dit taalgebruik overeenkomt met het OIS-verhaal. Hij werd beschuldigd van “het beledigen zowel [als] het substantieel kwets[en] van de religieuze eigenwaarde van aanbidders van islam.” (948) De partijdigheid van de rechters was zo schaamteloos dat in oktober 2010 “de wrakingskamer van het gerechtshof van Amsterdam … rechters in het proces tegen parlementariër Wilders beval om de zaak aan anderen over te laten, het eens zijnde met Wilders advocaten dat de rechters partijdig waren.” (949)

In 2011 blikte het FORUM-instituut voor multiculturele zaken terug op de zaak en vatte de motivering van de rechtbank [om tot vervolging over te gaan] samen:

“… DE RECHTBANK WAS VAN MENING DAT DE MEERDERHEID VAN DE OPMERKINGEN LASTERLIJK WAS, AANGEZIEN ZIJ DE ESSENTIËLE RELIGIEUZE WAARDIGHEID VAN MOSLIMS AANVIEL. VOLGENS HET HOF VAN BEROEP HEEFT WILDERS IN FEITE MOSLIMS ZELF SCHADE TOEGEBRACHT DOOR DE SYMBOLEN VAN DE ISLAM AAN TE VALLEN.”950

Hoe vooringenomen waren de rechters? Wilders’ eerste selectie van getuige-deskundigen — met de bedoeling Theo van Goghs moordenaar op te roepen — wilde aantonen dat de uitspraken over islamitische doctrine en citaten uit de Koran waarvoor hij terecht stond feitelijk waar waren en onderdeel van de islamitische wet. De rechtbank weigerde Wilders zijn getuigen te gunnen.

“HET IS NIET VAN BELANG OF WILDERS’ GETUIGEN ZOUDEN KUNNEN AANTONEN DAT WILDERS’ OPMERKINGEN JUIST ZIJN,” VERKLAARDE DE NEDERLANDSE OFFICIER VAN JUSTITIE, “MAAR WAT VAN BELANG IS, IS DAT ZIJN WAARNEMINGEN STRAFBAAR ZIJN.”

Dat een dergelijke uitspraak uit een westerse rechtbank komt is schokkend. Het stelt niet alleen een aanval op de waarheid voor, maar ook een aanval op het denken zelf. Onthoudt dat westerse begrippen van laster inhouden dat gelijk hebben over iets een verdediging tegen aansprakelijkheid is. De nieuwe islamofobie-richtlijn heeft zich van dit principe ontdaan. Door Wilders’ panel van deskundigen te weigeren, gaven de rechters in wezen toe dat Wilders’ beweringen op feiten berusten, terwijl ze volhielden dat ze desalniettemin “strafbaar” zouden zijn. Press TV, het persbureau van de Iraanse overheid, deed aangaande de kwesie ook verslag van de harde houding van de Nederlandse aanklager jegens vrijheid van mening:

“MAAR AANKLAGER BIRGIT VAN ROESSEL ZEI DAT HET ‘GEVEN VAN ZIJN MENINGEN VIA DE MEDIA OF VIA ANDERE KANALEN GEEN ONDERDEEL IS VAN DE TAKEN VAN EEN PARLEMENTARIËR.’”

Wat zou een lid van het [Amerikaanse] congres wel niet denken als hem werd verteld dat “het geven van zijn meningen” via mediakanalen geen onderdeel van zijn of haar politieke taken was? De Nederlandse rechtbank was bezig de vervolging van een man te forceren die iets had gezegd waarvan zij wisten dat het waar was. Alhoewel dit vanuit een westers rechtsperspectief vreemd lijkt, zet het de Nederlandse rechtbank op één lijn met het islamofobie-standpunt van de OIS, ontworpen om islamitische lasterwetten op te leggen ten koste van de vrijheid van meningsuiting van Nederlandse burgers. Dit blijft niet beperkt tot Nederland. In april 2014 werd een Britse politicus in Hampshire gearresteerd wegens “religieuze of raciale laster”, toen een toevallige passant aanstoot nam aan een citaat van Winston Churchill.953

Kan het op een kritische doch correct manier citeren van de islamitische wet als laster worden aangemerkt? Kijken we weer naar boek R, “De tong inslikken,” uit Reliance of the Traveller [een voor Engelstalige moslims standaardwerk over islamitische wetten], dan leren we het volgende:

“… IEMANDS WOORDEN AAN EEN ANDER CITEREN OP EEN WIJZE DIE BETREKKINGEN TUSSEN HEN VERSLECHTERT. … HET BOVENSTAANDE DEFINIEERT LASTER EN VERKLIKKEN. WAT BETREFT DE UITSPRAAK HIEROVER IS HET ZO DAT ZIJ ONWETTELIJK ZIJN VOLGENS DE CONSENSUS … VAN MOSLIMS.”954

We hebben eerder geleerd [zie eerdere hoofdstukken in Coughlins boek] dat consensus over een bepaald wetsartikel onder [moslim]geleerden betekent dat de Soenni-gemeenschap [zoals de meeste moslims in Nederland] dit concept als in de wet vastgelegd erkent en niet meer onderhevig is aan verandering. De clausule die nu om onze aandacht vraagt is deze:

“(3) DE MOSLIM IS DE BROER VAN DE MOSLIM. HIJ VERRAADT HEM NIET, LIEGT NIET TEGEN HEM, EN WEIGERT HEM NIET TE KOMEN HELPEN. ALLES VAN DE MOSLIM IS ONSCHENDBAAR JEGENS ZIJN MEDE-MOSLIM: ZIJN REPUTATIE, ZIJN BEZIT, ZIJN BLOED. (R2.6)”

Dit maakt ons duidelijk dat het islamitische begrip van laster tenminste gedeeltelijk specifiek op islam en islamitische identiteit is gericht; het bepaalt wie zich wel en wie zich niet in die discussie mag mengen. Dat is een ander begrip van laster zoals wij dat in het Westen kennen. Het analyseren van smaad binnen de context van de sharia is belangrijk, omdat de OIS zegt dat het haar missie is om “het ware beeld van islam te beschermen en de verdedigen en smaad jegens islam te bestrijden.” Onze lezing van de islamitische wet vertelt ons wat met smaad wordt bedoeld als de OIS zo’n bewering doet. Zoals is vastgelegd in de sharia en verklaard door de OIS is het geheel mogelijk dat iemand iets over islam kan zeggen dat helemaal waar is, maar wat de islam toch niet dient. In zo’n geval zou die persoon volgens de islamitische concepten van smaad toch schuldig zijn en aan mogelijk zware straf onderworpen.

In zijn toespraak bij de 35ste Sessie van de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken van de OIS in juni 2008 beschreef Secretaris-Generaal Ihsanoglu hoe Wilders’ film Fitna zich verhoudt tot de vrije mening. Hij erkende dat hij de film doelbewust was gebruikt [namelijk door de OIS] om zich op bekende [islamitische] richtlijnen omtrent “vrijheid van meningsuiting” te richten:

“[WESTERLINGEN] ZIJN OOK BEGONNEN OM SERIEUS NAAR HET VRAAGSTUK VAN DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING TE KIJKEN VANUIT HET PERSPECTIEF VAN ZIJN INHERENTE VERANTWOORDELIJKHEID, WAT WE NIET OVER HET HOOFD ZOUDEN MOETEN ZIEN.”955

Wat is de “inherente verantwoordelijkheid” van vrije mening zoals begrepen volgens de [islamitische] 24/25-regel [die stelt dat mensenrechten conform sharia-wetgeving moeten worden uitgelegd]? De “inherente verantwoordelijkheid” is het islamitische begrip van laster en godslastering. Wanneer het OIS, haar lidstaten of ondergeschikte elementen over “vrijheid van meningsuiting” spreken, dan wordt het begrip exclusief begrepen in termen van de Caïro-verklaring [van mensenrechten in de islam], die op haar beurt islamitische wet bekrachtigt. De Caïro-verklaring staat enkel “vrije meningsuiting” toe die niet is “tegengesteld aan de principes van de sharia”. Dit geldt noodzakelijkerwijs ook voor de OIS en haar lidstaten.

Wanneer de secretaris-generaal van de OIS zegt zich op Fitna te richten, dan spreekt hij namens de staatshoofden van 57 lidstaten. Ihsanoglu’s verklaring was bedoeld om het gewicht van de gehele moslimwereld tegen Geert Wilders in stelling te brengen door gebruik te maken van de beste inspanningen van het rechtssysteem van zijn eigen land.

Het duurde tot juni 2011 voor Wilders’ proces in vrijspraak eindigde. (956) Waarom? Omdat (ondanks islamitische gevoeligheden) het duidelijk was dat Wilders’ uitspraken wáár waren. Toch zijn Nederlandse burgers voortaan gewaarschuwd dat hun rechtbanken van mening zijn om een of andere reden islamitische uitingsvrijheden jegens hen te handhaven. Dit is ook waar zelfs als de aanklagers er zelf niet van bewust zijn.

De OIS verspilde weinig tijd om haar ongenoegen te uiten over de uitkomst van het proces. Middels het persbureau van de Iraanse overheid, Press TV, eisten Ihsanoglu en de Minister van Buitenlandse Zaken van de OIS openlijk conformiteit met OIS-vereisten. Het heeft immers geen zin om een showproces te forceren om die vervolgens te verliezen. De OIS trok haar steun aan de uitkomst van de zaak in, terwijl het een aantal Nederlandse politici ervan beschuldigde islamofobie te steunen. Het artikel citeerde verder de Minister van Buitenlandse Zaken van het OIS:

“Herhaalde zaken van belediging aan het adres van individuen of hun overtuigingen door mensen, organisaties of radicale groeperingen, in het bijzonder wanneer gesteund door overheden, zijn onacceptabel en leiden tot ernstige bezorgdheid.”

Wat is de “ernstige bezorgdheid”? Is dit een geweldsdreiging?

“Wilders heeft een gevaarlijk pad gekozen, terwijl hij de vrede en de harmonie tussen beschavingen in gevaar heeft gebracht door in zijn eigen land, zowel als in andere Europese landen, haat jegens islam en moslims te verspreiden. … Beledigingen van islam en van de geëerde profeet van de islam Hasrat Muhammad (vzmh), heeft een fase bereikt die niet langer onder enig voorwendsel kan worden getolereerd, inclusief vrijheid van meningsuiting.”957

Hierin schuilt een nauwelijks verholen dreigement. Sterker nog, het is een dreigement bovenop een eis. De Secretaris-Generaal van de OIS probeerde de Nederlanders duidelijk te maken dat het vonnis onacceptabel was en dat zij actie moesten ondernemen — of anders. Om te beginnen zou Wilders onder normale omstandigheden natuurlijk nooit zijn vervolgd. Zijn vrijspraak in Amsterdam was van betekenis, niet alleen voor de overwinning van de principes van vrije mening op de islamofobie-agenda van de OIS; het was ook een demonstratie van de inbreuk op en manipulatie van traditionele Nederlandse tolerantiebegrippen door een luide immigrantenminderheid. Deze luide minderheid werd in haar inspanning sterk gesteund, vanuit het buitenland door de OIS en vanuit Nederland door extreem-links. Zelfs in het taalgebruik van de vervolging weerklinkt het OIS-verhaal. De zaak Geert Wilders zou moeten worden gezien in het licht van de poging van de OIS om haar Tienjarige Actieprogramma te implementeren [om het Westen de islamitische versie van “vrije mening” op te leggen]. Nota bene: sinds oktober 2014 hebben Nederlandse aanklagers weer opnieuw een onderzoek naar Wilders geopend. (958)

Alle genoemde voorbeelden [in dit hoofdstuk] bespreken een actieve, vijandige informatiecampagne ontworpen om westerse vrije uitingsvrijheden te ondermijnen en aan islamitische lasterwetten te onderwerpen door middel van intimidatie en geweld op overheidsniveau. De rechtszaak tegen Geert Wilders was de eerste proefzitting voor de strafrechtelijke vervolging van individuen in niet-islamitische landen ten behoeve van de sharia. Denk aan de woorden van Secretaris-Generaal Ekmeleddin Ihsanoglu over de kwestie in juni 2008:

“Door de Deense cartoons en de Nederlandse film ‘Fitna’ te confronteren, stuurden we het Westen een duidelijke boodschap aangaande de lijnen in het zand die zij niet mogen doorkruisen. Terwijl ik hier sta, zijn het officiële Westen en zijn publieke opinie nu maar al te bewust van de gevoeligheden van deze kwesties. [Westerlingen] zijn ook begonnen om serieus naar het vraagstuk van de vrijheid van meningsuiting te kijken vanuit het perspectief van zijn inherente verantwoordelijkheid, wat we niet over het hoofd zouden moeten zien.” (959)


Naschrift van de vertaler. Nu Wilders voor de tweede keer terecht staat, zullen de OIS-moslims achter zijn proces zeker geen vrijspraak dulden. Ik voorspel daarom dat Wilders zeker een celstraf zal krijgen. Niet omdat hij iets verkeerd heeft gezegd, maar omwille van de openbare veiligheid. Want als Wilders toch zou worden vrijgesproken, dan zullen we rekening moeten houden met meerdere dagen islamitische straatterreur, net zoals na de Deense cartoons wereldwijd gebeurde.

Via: http://www.mathijskoenraadt.nl


Notities

 • 931. Conway, Isobel, “Dutch far-right leader shot dead,” The Independent, May 7, 2004, URL: http:// www.independent.co.uk/ news/ world/ europe/ dutch-farright-leader-shot-dead-650464. html
 • 932. Simons, Marlese. “Ex-Muslim turns her lens on a taboo”, The New York Times, September 27, 2004, URL: http:// www.nytimes.com/ 2004/ 09/ 27/ international/ europe/ 27netherlands.html?_r = 0
 • 933. Photo Credit: http:// www.answeringmuslims.com/ 2010_04_01_archive.html
 • 934. Rabinowitz, Beila. “English translation: Letter left on Theo Van Gogh’s body by the militant Islamist killer was ‘Jihad Manifesto’: A call to destroy America and all ‘unbelievers’” Militant Islam Monitor, URL: http:// www.militantislammonitor.org/ article/ id/ 312
 • 935. William C. Mann, “Critics of Islam Finds New Home in U.S.,” Associated Press, 10 February 2007, URL: http:// www.washingtonpost.com/ wp-dyn/ content/ article/ 2007/ 02/ 10/ AR2007021000558_pf.html
 • 936. William C. Mann, “Critics of Islam Finds New Home in U.S.,” Associated Press, 10 February 2007, URL: http:// www.somalicongress.org/ article37. html
 • 937. Rabinowitz, Beila. “English translation: Letter left on Theo Van Gogh’s body by the militant Islamist killer was ‘Jihad Manifesto’: A call to destroy America and all ‘unbelievers’” Militant Islam Monitor, URL: http:// www.militantislammonitor.org/ article/ id/ 312
 • 938. Leonard, Tom. “Ayaan Hirsi Ali: the fatwa victim who refuses to keep quiet,” The Telegraph, July 8, 2010, URL: http:// www.telegraph.co.uk/ culture/ books/ 7877616/ Ayaan-Hirsi-Ali-the-fatwa-victim-who-refuses-to-keep-quiet.html
 • 939. Mock, Vanessa, “Wilders makes shock gains in Dutch elections,” The Independent, June 11, 2010, URL: http:// www.independent.co.uk/ news/ world/ europe/ wilders-makes-shock-gains-in-dutch-elections-1997293. html
 • 940. Bawer, Bruce, “Submission in the Netherlands,” The City Journal, January 22, 2009, URL: http:// www.city-journal.org/ 2009/ eon0122bb.html
 • 941. Traynor, Ian, “‘ I don’t hate Muslims. I hate Islam,’ says Holland’s Rising Political Star,” The Guardian, February 17, 2008, URL: http:// www.theguardian.com/ world/ 2008/ feb/ 17/ netherlands.islam
 • 942. Traynor, Ian, “‘ I don’t hate Muslims. I hate Islam,’ says Holland’s Rising Political Star.”
 • 943. Bawer, Bruce, “Submission in the Netherlands,” The City Journal, January 22, 2009, URL: http:// www.city-journal.org/ 2009/ eon0122bb.html
 • 944. Landen, Thomas, “Dutch Unilever Director Wants Wilders Stopped,” The Brussels Journal, December 9, 2007, URL: http:// www.brusselsjournal.com/ node/ 2751
 • 945. Goldstein, Brooke and Aaron Eitan Meyer, “Death to Free Speech in the Netherlands,” The American Spectator, January 22, 2009, URL: http:// spectator.org/ articles/ 42285/ death-free-speech-netherlands
 • 946. “Dutch React to Prosecution of Wilders,” Angus Reid Global Monitor. February 3, 2009, URL: http:// www.angusreidglobal.com/ polls/ 33884/ dutch_react_to_prosecution_of_wilders/
 • 947. “Islam Film Dutch MP to be Charged,” BBC News, 21 January 2009, URL: http:// news.bbc.co.uk/ 2/ hi/ europe/ 7842344. stm, accessed 26 January 2009. States: “’ In a democratic system, hate speech is considered so serious that it is in the general interest to… draw a clear line,’ the court in Amsterdam said.”
 • 948. Dreher, Rod. “Geert Wilders and the Netherlands’ shame,” Dallas Morning News, January 22, 2009, URL: http:// dallasmorningviewsblog.dallasnews.com/ 2009/ 01/ geert-wilders-a.html/
 • 949. Daniel Foster, “Breaking: Wilders Mistrial; Judges Ordered to Step Down,” The Corner, National Review Online, 22 October 2010, URL: http:// www.nationalreview.com/ corner/ 250723/ breaking-wilders-mistrial-judges-ordered-step-down-daniel-foster
 • 950. “Fact Sheet: The Trial of Geert Wilders,” FORUM Institute for Multicultural Affairs, January 2011, URL: http:// www.forum.nl/ Portals/ International/ english-pdf/ Factsheet-The-trial-of-Wilders-eng.pdf
 • 951. Mark Steyn, “The Truth Shall Set You Free (Offer Not Applicable in the Netherlands),” The Corner — National Review Online, 17 January 2010, URL: http:// www.nationalreview.com/ node/ 192951
 • 952. “Dutch MP on Trial for Anti-Islam Campaign, PressTV, 20 January 2010, URL: http:// www.presstv.ir/ detail.aspx? id = 116655& sectionid = 351020605, The right-wing Dutch lawmaker who has insulted Islam has appeared in the dock to stand trial for inciting hatred and discrimination against Muslims.
 • 953. Lizzie Parry, “Arrested for Quoting Churchill: European Election Candidate Accused of Religions and Racial Harassment after he Repeats Wartime Prime Minister’s Words on Islam During Campaign Speech,” Mail Online, 28 April 2014, URL: http:// www.dailymail.co.uk/ news/ article-2614834/ Arrested-quoting-Winston-Churchill-European-election-candidate-accused-religious-racial-harassment-repeats-wartime-prime-ministers-words-Islam-campaign-speech.html, accessed 3 September 2014.
 • 954. Keller, Reliance of the Traveller, Book R “Holding One’s Tongue” at r2.0 “Slander,” at 730–731.
 • 955. Ekmeleddin Ihsanoglu, Speech at 35th Session of Council of Foreign Ministers of the OIC.
 • 956. John W. Miller, “Dutch Politician is Acquitted in Hate-Speech Case,” Wall Street Journal Online — Europe, 23 June 2011, URL: http:// online.wsj.com/ article/ SB10001424052702304569504576403030202942102. html? KEYWORDS = Geert + Wilders + Acquitted
 • 957. “OIC Blasts Islamophobia in Holland,” PressTV, 5 July 2011, URL: http:// www.presstv.ir/ detail/ 187700. html
 • 958. “Dutch Anti-Islam Lawmaker Geert Wilders under Investigation for Hate Speech,” Fox News / AP, 9 October 2014, URL: http:// www.foxnews.com/ world/ 2014/ 10/ 09/ dutch-anti-islam-lawmaker-geert-wilders-under-investigation-for-hate-speech/, accessed 15 October 2014.
 • 959. Ekmeleddin Ihsanoglu, Speech at 35th Session of Council of Foreign Ministers of the OIC.

 

 geert wildersminder minder minderOrganisatie voor Islamitische Samenwerkingproces
Comments (0)
Add Comment