We worden keihard genaaid: De onbeminde vrijheid


De meeste mensen vinden het moeilijk om met autonomie om te gaan en zijn daarom maar al te bereid anderen het recht te geven om die te bepalen.

Volgens de bevindingen van de menswetenschappen, antropologie, sociologie en psychologie hebben mensen een natuurlijk beoordelingsvermogen. Zijn geest werkt empirisch, dat wil zeggen, hij maakt concrete oordelen op basis van de ervaring en observatie van het alledaagse leven. De mens is ook autonoom. Autonomie is de staat en het gevoel van zelfbeschikking en onafhankelijkheid. Vanuit filosofisch oogpunt is het het vermogen om zichzelf te zien als de essentie van vrijheid en vanuit deze vrijheid te handelen. Uitgerust met deze speciale vaardigheden geeft iemand echter altijd een andere persoon de macht om te beslissen over zijn leven en zijn toekomst.

In de democratieën van de westerse wereld worden corrupte politici bijvoorbeeld gekozen in hoge regeringsposities en worden ze gezien als respectabele autoriteiten. Met deze toeschrijving combineren de politici aanspraken op macht, creëren ze een relatie van superioriteit en ondergeschiktheid en dwingen ze de instructies van hun klanten – de mondiale ‘machtselite’ – tegen de burgers af. Daarbij voeren ze een beleid ten koste van de bevolking dat een snode ‘miljardairkliek’ in staat stelt zoveel miljarden dollars te stelen dat ze bijna iedereen kunnen kopen: van corrupte politici tot de Wereldgezondheidsorganisatie.

Veel volwassenen reageren als kinderen op deze politici in de vorm van een “magisch geloof in autoriteit”: kritiekloos en vertroebeld door stemmingen, gevoelens en beloften van geluk.

En dat heeft consequenties: geloof in autoriteit leidt onvermijdelijk tot gehoorzaamheid aan autoriteit, wat in de regel de reflex van absolute geestelijke gehoorzaamheid oproept en de geest verlamt.

Geef niemand de macht! Niet tegen iemand anders, maar ook niet tegen een bovennatuurlijk wezen. We zijn ingebed in de gemeenschap van onze eigen soort, op wiens steun en solidariteit we kunnen bouwen. Niettemin klampt een groot aantal volwassenen zich vast aan een ingebeelde bovennatuurlijke kracht en probeert ze deze gunstig te beïnvloeden. Is dat een uiting van menselijke hulpeloosheid en gebrek aan zelfvertrouwen?

Niet alleen ‘werkelijk intelligente’ volwassenen worden geïntimideerd en beperkt in hun intellectuele oordeelsvermogen, maar ook in hun wil en hun zelfvertrouwen. Dit leidt in veel gevallen tot fatalisme, schuldgevoelens, depressie en het onvermogen om contact te maken met anderen. Om deze reden moeten alle denkbare motivaties voor deze reactievormen worden onderzocht – in het bijzonder de autoritaire en religieuze opvoeding thuis en op school, evenals de invloed van de samenleving.

Allen die betrokken zijn bij de opvoeding van kinderen en adolescenten dienen zoveel mogelijk af te zien van het “gehoorzaam” en “meegaand” maken van adolescenten op weg naar het volwassen leven met autoritaire onderwijsmethoden. Noch mogen ze hen belasten met de “ballast” van een religie die hun geest verlamt. Alleen zo kunnen jongeren later de wereld op een ander pad sturen als vrijdenkende, moedige en medelevende burgers.

Behoud en versterken van het gemeenschapsgevoel in plaats van geweld en machtswellust

Het is een onweerlegbare kennis van de wetenschappelijke psychologie dat de mens een wezen is dat gericht is op de gemeenschap van zijn medemensen en begiftigd is met de rede met een natuurlijke neiging tot het goede en de kennis van de waarheid. Deze eigenschap helpt hem de natuurwetten beter te begrijpen. De “natuurwet” zegt dat er iets is dat van nature juist is. Het verschilt van het zogenaamde “positieve recht” dat door mensen is ingesteld doordat het aan mensen te danken is, simpelweg vanwege hun menselijke aard.

Aangezien dit recht niet door een heerser of meerderheid is beslist, is het een recht dat onafhankelijk is van alle staten en heersers. Weten wat inherent juist is, maakt het mogelijk om totalitaire ideologieën en dictaturen te confronteren vanuit een solide, interpersoonlijk standpunt en om een ​​gevoel van verontwaardiging te voelen over onrecht en onmenselijkheid (1).

Mensen streven ook altijd naar een beter leven, vooral in vrede en vrijheid, zonder oorlog en zonder geweld. Maar de werkelijkheid ziet er anders uit. Zolang mensen zwijgen, gehoorzamen, belasting betalen en zich bij het leger voegen, hebben we een democratie die niets meer is dan een “stille dictatuur”.

De geheime transformatie naar de “open” dictatuur

Niet alleen de gebeurtenissen van de afgelopen 120 jaar met twee wereldoorlogen en talloze andere oorlogen, maar ook de gebeurtenissen in verband met de coronapandemie die begin 2020 door de Wereldgezondheidsorganisatie werd aangekondigd, hebben ons een grondige objectles gegeven over de historische betekenis van macht en geweld. In de maanden die volgden, begonnen regeringen in talloze landen, namens en ten behoeve van de wereldwijde “miljardair en machtselite”, de democratie om te vormen tot een “open dictatuur”.

De angst voor het zogenaamd zeer besmettelijke virus leidde ertoe dat veel mensen verlamd raakten, dat het openbare leven in verschillende staten werd stilgelegd, tegelijkertijd fundamentele burgerlijke vrijheden werden “aangescherpt” en ook het leger werd voorbereid. Het leek alsof “de tijd uit de hand is gelopen” (Shakespeare) (2). Maar zelfs toen vermoedden sommige wakkere tijdgenoten dat er iets “verrot was in de staat Denemarken”. Maar er was geen openbaar sociaal discours over de verhalen van de heersende klasse. Degenen die anders denken, worden óf helemaal niet beluisterd óf in diskrediet gebracht door de media en de samenleving.

De verborgen agenda van de zogenaamde elite

Geleidelijk werd duidelijk welke sinistere plannen de zelfbenoemde “elite” nastreefde: alle wereldburgers zouden bijvoorbeeld gevaccineerd moeten worden en bovendien gecontroleerd door geïmplanteerde nano-chips. Hiermee keurt ze goed, of accepteert ze zelfs bewust dat deze “massale beschermende vaccinatie” zal leiden tot een krimp van de bevolking. Twee van deze “wereldburgers” die dergelijke plannen al lange tijd nastreven, zijn de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger en de buitengewoon rijke Amerikaanse ondernemer en vermeende beschermheer William “Bill” Henry Gates III (3). Op 1 april 2020 publiceerde de Washington Post een gerelateerd artikel van Gates (4).

Maar Kissinger en Gates zijn niet de enige “duistere kerels”. Vele anderen gebruiken ook een hele reeks controlerende, ziekteverwekkende of zelfs dodelijke “instrumenten” voor hun duivelse plannen, waaronder een technologie voor mind control, de “mind control technology”. Deze omvatten microgolven, kunstmatige intelligentie, kwantumcomputers, robotica, 5G en 6G, nanotechnologie, identificatiechips en nog veel meer. Er moet ook melding worden gemaakt van de filosofische gedachtegang die zij prefereren, “transhumanisme”, een van de gevaarlijkste ideeën ter wereld. Het transhumanisme probeert de grenzen van de menselijke mogelijkheden intellectueel, fysiek of psychologisch uit te breiden door middel van technologische processen.

“(Ze) beroven geen bank, ze worden bestuurslid.”

De biografieën van de “elite” uit de politiek, het bedrijfsleven, het leger en ook uit de wetenschap en de kunst worden gelezen op plaatsen als pure “psychopathologie”, de theorie van pathologische veranderingen in het mentale leven. De Canadese criminele psycholoog Robert D. Hare noemt hiervoor in totaal 20 criteria in zijn psychopathologiechecklist (PCL-R) (5). Mensen met deze persoonlijkheidsstoornis zijn niet alleen oververtegenwoordigd onder criminelen en gevangenissen, maar ook in leidinggevende functies. Met één verschil echter zei de grondlegger van het psychopathologisch onderzoek: “(Je) berooft geen bank, je wordt bestuurslid” (6).

De roep om “sociale afstand nemen” heeft verborgen doelen

Het is bewezen dat sociale afstand nemen geen effectieve bescherming is tegen infectieziekten en zeer controversieel is onder medische en psychologische experts, omdat wij mensen de relatie met elkaar net zo belangrijk nodig hebben voor ons voortbestaan ​​als de lucht die we inademen. Het beperken van sociale contacten is dus een aanslag op de menselijke natuur en leidt tot ernstige gevolgschade bij jong en oud.

Men moet zich ook zorgen maken over schoolkinderen en jongeren. Door de toenemende digitalisering van al het onderwijs en het gebrek aan relaties met leerkrachten en klasgenoten door middel van thuisonderwijs (homeschooling), krijgen sociaal achtergestelde kinderen geen onderwijskansen en vallen ze op door hyperactiviteit, emotionele problemen en gedragsstoornissen. Ondanks talloze virtuele contacten met leeftijdsgenoten leeft een groot deel van de jongeren alleen in hun eigen ‘Facebook-wereld’ waarin internetverslaving toeneemt. Deze ontwikkeling wordt al jaren bewust gedreven door. De geïsoleerde jongere, geïsoleerd van zijn soortgenoten, wiens familie- en gemeenschapswortels zijn doorgesneden, is gemakkelijker te beheersen, te manipuleren en te gebruiken voor excessen van geweld en oorlogen (7).

Irrationele angsten opwekken als middel tot discipline en overheersing

Wanneer burgers hun angsten en paniek onder controle krijgen, doorzien ze de leugens van de heersers en hun duivelse plannen. Daarom wordt de natuurlijke angst voor ziekte en dood van mensen voortdurend aangewakkerd met behulp van de massamedia die op één lijn zijn gebracht. Dit leidt volgens Klaus-Jürgen Bruder tot een “stroom van realiteit door het imaginaire”, tot een “hoog niveau van agressieve emotionaliteit” en een “terugkeer van de blockkeeper-mentaliteit en aanklacht” (8).

Angst en angst maken deel uit van het menselijk leven. Maar als gewetenloze despoten – of het nu middeleeuwse pausen, moderne dictators of vermeende “menselijke vrienden” zijn, ook wel bekend als filantropen – deze angst opzettelijk van buitenaf aanwakkeren, dan willen ze hun machtswellust bevredigen en het volk disciplineren en domineren. Je doet het werk van de duivel en niet het werk van God, zegt Franz-Josef Strauss. De meeste mensen reageren op dit duivelse “spel” van de heersers met een gehoorzaamheidsreflex.

De menselijke reflex van absolute gehoorzaamheid

Grote delen van de bevolking zijn in de war en verlamd door de “hysterische pandemische angst”, zei Klaus-Jürgen Bruder. Ze verklaren heel snel dat ze bereid zijn om de drastische en twijfelachtige beperkingen van door de staat gegarandeerde grondrechten als noodzakelijk en zonder alternatief te aanvaarden – zoals het fundamentele recht op vrijheid van de persoon en het recht op fysieke integriteit (9).

Het wereldwijde horrorscenario en de schok van de burgers doen denken aan Naomi Klein’s bestseller “The Shock Strategy”. Daarin bewijst ze dat neoliberale regeringen doelbewust misbruik hebben gemaakt van de verwarring en verlamming van mensen na politieke en economische crises of natuurrampen om het kapitalistische economische systeem snel in zijn puurste vorm te proppen. Het is een “shockbehandeling” voordat de bevolking weer de kracht heeft om zich te verdedigen tegen de maatregelen en veranderingen. Deze geopolitieke operatie van de “wereldwijde elite” met zijn duivelse agenda is een misdaad tegen de mensheid.

De zielige en onheilspellende rol van de “journaille”, het gepeupel van de pers

De massamedia kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het opleiden en aanmoedigen van mensen, aangezien zij zich inzetten voor het waarheidsgetrouw informeren van burgers en voor vrede in overeenstemming met internationale overeenkomsten. Maar het tegenovergestelde is het geval. In 1883 hield John Swinton, de voormalige kampioen van het perskorps van New York, een toespraak voor collega-journalisten ter gelegenheid van zijn pensionering. Deze eerlijke en scherpe afrekening met het eigen gilde is zeer actueel en raakt niet alleen Amerika:

“Er bestaat niet zoiets als een onafhankelijke pers in Amerika (…). Jullie zijn allemaal slaven. Jij weet het en ik weet het. Niemand van jullie durft een eerlijke mening te geven. Als je het tot uitdrukking zou brengen, zou je van tevoren weten dat het nooit in druk zou verschijnen. (…) Het is de taak van journalisten in New York om de waarheid te verdraaien, bot te liegen, haar te verdraaien, haar te beschimpen, aan de voeten van mammonen te hurken en het eigen land en volk te verkopen voor hun dagelijks brood, of, wat hetzelfde is voor zijn salaris. (…) We zijn werktuigen en dienaren van rijke mannen backstage. We zijn jumping jacks. Jij trekt aan de touwtjes en we dansen. Onze tijd, onze vaardigheden, ons leven, onze kansen zijn allemaal eigendom van anderen. (10).

Van de “grote nieuwe start” tot de “grote transformatie”

Op 3 juni 2020 kondigde het World Economic Forum, WEF, in Genève een “unieke tweelingtop” aan in Davos voor 2021 als gevolg van de “wereldwijde gezondheidscrisis”. Het onderwerp zou moeten zijn: “The Great Reset” of “The Great Restart”. Het WEF definieert de Grote Nieuwe Start als “een verplichting om samen te werken en dringend de grondslagen te leggen van ons economische en sociale systeem voor een eerlijkere, duurzamere en veerkrachtiger toekomst” (11). Klaus Schwab, oprichter en voorzitter van het World Economic Forum, schrijft:

“We kunnen uit deze crisis een betere wereld creëren, (…). Voor een beter resultaat (dan de depressie van de jaren dertig, RH) , moet de wereld samenwerken en snel alle aspecten van onze samenlevingen en economieën vernieuwen, van onderwijs en sociale contracten tot arbeidsomstandigheden. Elk land, van de Verenigde Staten tot China, moet deelnemen, en elke industrie, van olie en gas tot technologie, moet worden getransformeerd. Kortom, we hebben een ‘grote reset’ van het kapitalisme nodig ” (12).

Ondanks vele beloften van redding die zijn uitgesproken door het Kabbalistic World Economic Forum en het roofzuchtige Internationaal Monetair Fonds IMF, kan een de-globalisering en een vertrek uit het onmenselijke neoliberalisme niet worden aangenomen. De heersende “elite” zal de bijeenkomst in Davos gebruiken om de wereldwijde controle over de burgers te bevorderen.

De aankondiging van een “grote herstart” wordt nu aangevuld met de vraag naar een “grote transformatie”, een machtsverschuiving die verband houdt met de pandemie.

Er wordt bedoeld een “grote transformatie” van de mondiale industriële samenleving naar een samenleving van duurzaamheid (13). Deze eis moet worden gecombineerd met de “VN-agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling” en de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Dienovereenkomstig is er een “één wereldregering” gepland onder de paraplu van de VN – en aangezien het totalitaire regime van China als model dient, een socialistische “één wereldregering”.

Wat te doen? Een tussentijdse balans

De wereldwijde uitzonderlijke situatie maakt het noodzakelijk om onderscheid te maken tussen waarheid en leugens en vervolgens te handelen op basis van de opgedane kennis. Maar niet alleen de ‘simpele’ mensen slagen er niet in het verzet tegen het opkomende totalitarisme en fascisme. Ook de academische kringen nemen hun verantwoordelijkheden niet waar. Immanuel Kant definieerde ‘Verlichting’ in 1784 als volgt:

“Verlichting is de manier waarop mensen uit hun zelf toegebrachte onvolwassenheid komen. Minderheid is het onvermogen om iemands geest te gebruiken zonder de begeleiding van een ander ” (14).

Kant bedacht het motto van de Verlichting:

“Heb de moed om je eigen reden te gebruiken!”

Een reden voor de onvolwassenheid om voor zichzelf te denken, is volgens Kant luiheid en lafheid. Minderjarig zijn is gemakkelijk en onafhankelijk denken is een “knorrige zaak”. Dit maakt het voor anderen gemakkelijk, zegt Kant, om op te treden als ‘bewakers’ van deze minderjarige mensen. Deze voogden zouden er ook alles aan doen om ervoor te zorgen dat de minderjarigen de stap naar volwassenheid niet alleen moeilijk, maar ook gevaarlijk vinden.

Het onderhouden en versterken van gemeenschapsgevoelens

Aangezien politiek wordt voorbereid in de hoofden en harten van mensen en mensen morgen zullen handelen zoals ze vandaag denken, zal een van de meest urgente taken voor de toekomst de verlichting van medemensen zijn: het doel van verlichtingsinspanningen is om het menselijk bewustzijn van individuele mensen te zuiveren. en collectieve vooroordelen.

Onderwijs is echter belangrijker dan onderwijs. Dieptepsychologie heeft duidelijk gemaakt wat een enorme impact onderwijs heeft. We weten tegenwoordig dat mensen grotendeels het product zijn van hun opvoeding. Dit geeft aanleiding tot de hoop in staat te zijn educatieve methoden te gebruiken die gebaseerd zijn op psychologie om mensen op te leiden die immuun zullen zijn voor de verwikkelingen van manie om macht.

Ouders en leerkrachten moeten afzien van het autoritaire principe en het gebruik van geweld. Opvoeders moeten zich inleven in en nadenken over het zielenleven van het kind, de persoonlijkheid van het kind respecteren en zich op een vriendelijke manier tot hem wenden. Zo’n opleiding zal een type persoon voortbrengen zonder een “subjectmentaliteit” die niet langer een volgzaam hulpmiddel zal zijn voor degenen die aan de macht zijn.

In de gewelddadige cultuur van vandaag valt elk individu echter onvermijdelijk in de invloedssfeer van het streven naar macht en overheersing. Alle modellen en idealen waaronder het kind van onze culturele gebieden opgroeit, worden gekleurd door de wil tot macht. Het oogverblindende werk van geweld grijpt al in de ziel van het individu op een moment dat hij extreem kan worden beïnvloed. Omdat mensen zich veilig en in goede handen voelen in een liefdevolle gemeenschap, is het onze taak voor de toekomst vooral om het gemeenschapsgevoel te koesteren en te versterken.

Gezond verstand in plaats van een geloof in autoriteit en een magisch wereldbeeld

Een levendig voorbeeld van het psychologische probleem van absolute gehoorzaamheid zijn de autobiografische aantekeningen van Rudolf Höß, de voormalige commandant van Auschwitz. In zijn jeugd beleefde Höss een opvoeding volgens strikt religieuze en militaire principes en reageerde daarom als volwassene met onbeperkte gehoorzaamheid, een ‘kadaver-gehoorzaamheid’ (15).

Ignatius von Loyola, de stichter van de jezuïetenorde, schreef in het midden van de 16e eeuw een verhelderende tekst, waarop het Duitse woord “kadaver gehoorzaamheid” terug te voeren is. In de door de Congregatie voor de Orde in 1558 gepubliceerde versie staat:

“We moeten ons ervan bewust zijn dat ieder van degenen die in gehoorzaamheid leven, geleid en geleid moet worden door de goddelijke voorzienigheid door de Overste alsof ze een dood lichaam zijn dat overal en op welke manier dan ook moet worden meegenomen. altijd behandeld, of als de staf van een oude man die overal en voor welk doel dan ook dient ” (16).

De volgende kritische gedachten over religie en het effect ervan op het menselijk voelen, denken en handelen zijn gebaseerd op de wetenschap van de psychologie. Een andere basis vormen de werken van de Franse verlichter en encyclopedist Baron Paul-Henri Thiry d’Holbach en andere critici van religie. Holbachs religieus-kritische boek “System der Natur oder von den Grenzen der Physical und der Morischen Welt” (System of Nature or From the Limits of the Physical and Moral World) werd in 1770 gepubliceerd onder fictief auteurschap en veroorzaakte een schandalige sensatie (17). Een kort fragment uit het voorwoord van de auteur geeft hiervan een idee:

“De mens is alleen ongelukkig omdat hij de natuur verkeerd begrijpt. Zijn geest is zo vervuild door vooroordelen dat je zou kunnen geloven dat hij voor altijd gedoemd is te dwalen: hij is zo stevig gehecht aan de sluier van denkbeelden dat hij er vanaf zijn kindertijd overheen verspreidt dat het de grootste moeite kost om eruit te komen kan opgelost worden. Een gevaarlijk ferment wordt vermengd met al zijn kennis en maakt het noodzakelijkerwijs fluctuerend, onduidelijk en vals; Tot zijn ongeluk wilde hij de grenzen van zijn sfeer overschrijden en trachtte hij boven de zichtbare wereld uit te stijgen; (…) “ (18).

Twee jaar later werd het boek “Common Sense” gepubliceerd, dat ook kritisch was over religie. Om vervolging door de “Heilige Inquisitie” te vermijden, publiceerde Holbach zijn gedachten onder de naam van de laat vrijdenkende pastoor Jean Meslier (19). In 1878 verscheen een Duitse vertaling. Orthografie, interpunctie en zinvolgorde worden ongewijzigd gebruikt in de volgende citaten. Holbach schreef in de inleiding:

“Het is een verspilde moeite om mensen van hun ondeugden te willen genezen als men niet begint hun vooroordelen te genezen. Ze moeten de waarheid worden getoond, zodat ze hun dierbaarste interesses en de werkelijke motieven die hen naar deugd en hun ware geluk leiden, kennen. (…) Laten we de mensen vertellen dat ze rechtvaardig, welwillend, gematigd en sociaal moeten zijn, niet omdat hun goden het eisen, maar omdat men moet proberen zijn medemensen te behagen; laten we hen vertellen dat ze zich moeten onthouden van zonde en ondeugd, niet omdat iemand in een andere wereld wordt gestraft, maar omdat het kwaad zichzelf straft in dit leven. (…) “ (20).

Religie versus wetenschap

De term “religie” omvat een groot aantal verschillende wereldbeelden, waarvan de basis het respectieve geloof in bepaalde bovennatuurlijke, bovennatuurlijke of bovennatuurlijke krachten is. De leringen van een religie over het heilige en transcendentale zijn gebaseerd op het geloof in communicatie van bepaalde tussenpersonen. In de zin van de wetenschapsfilosofie kunnen ze niet worden bewezen. Sceptici en critici van religie zoeken daarentegen alleen controleerbare kennis door middel van rationele verklaringen.

Elke vorm van samenleving heeft zijn speciale religieus-filosofisch-ethische ideologieën. Het zijn de denkstructuren van de respectievelijke heersende klasse die hen dienen voor de spirituele legitimatie van hun heerschappij – uiteindelijk hun politieke en economische macht over de geesten van de mensen. Deze macht wordt gerechtvaardigd door het ideologische concept van “autoriteit”. En dit wordt op zijn beurt ondersteund door het idee van het “absolute”, dat elke mogelijkheid van controle door ervaring ontgaat. In de zin van de heersende klasse is de hoogste macht van een dergelijke ideologie “God” – als “onkenbare”, “ultieme” oorzaak en ethische wetgever.

De religies zien zichzelf als iets dat boven alles staat dat niet het onderwerp mag – en kan zijn – van empirisch-rationalistisch onderzoek. Zij zijn van mening dat de wetenschap absoluut niet in staat is om religie, die van goddelijke oorsprong is, in haar totaliteit te vatten. Het behoeft geen betoog dat het het onvervreemdbare recht van religieuze mensen blijft om uit de woorden van de Bijbel openbaringen van de hoogste religieuze waarheden te halen. Maar het is ook de absolute plicht van de onderzoeker om historische waarheden alleen af ​​te leiden uit onberispelijk bewijs.

De “erfzonde” van de christelijke religies is de duplicatie van mens zijn naar lichaam en ziel en van leven in deze wereld en in het hiernamaals. De niet-religieuze persoon ziet lichaam en ziel echter als een eenheid. Daarom hoeft de mens niet te streven naar een hereniging buiten het aardse leven.

De religieuze bereidheid om te geloven wordt in wezen ondersteund door de min of meer grote suggestibiliteit van bijna alle mensen. “Suggestibiliteit” is een persoonlijkheidskenmerk voor de mate van “vatbaarheid” voor suggesties. Daarbij nemen mensen gedachten, gevoelens, percepties of ideeën van buitenaf over die niet overeenkomen met de werkelijkheid en beïnvloeden ze mentaal en psychologisch op een manipulatieve manier. De suggestibiliteit van kinderen is erg hoog, daarom zijn vooral jongeren het doelwit van manipulatieve beïnvloeding. Bovendien verwarren kinderen de voorgestelde informatie met wat ze hebben meegemaakt (21).

Religieuze suggestie intimideert niet alleen de intelligentie, maar ook de wil en het zelfvertrouwen, want het verlaten van de Kerk is sinds de apostolische tijden een zware zonde geweest.

De mentaal en psychisch niet gemanipuleerde persoon oordeelt alleen als hij zijn oordelen op basis van ervaring heeft gecontroleerd en als niet irrationeel heeft erkend.

De invloed van de samenleving op de religieuze opvattingen van mensen

De zogenaamde metafysische behoefte van mensen om in een bovennatuurlijk wezen te geloven, wordt ook beïnvloed en gestuurd door klasse, vooral door economische factoren. Religie zal daarom bestaan ​​zolang er materiële en dus emotionele en spirituele behoeften bestaan.

Volgens Karl Marx is de metafysische behoefte van de mens slechts een protest tegen de ellende van deze wereld. Hij kwam tot het besef dat de mens niet kan veranderen totdat de structuur van de samenleving is veranderd. Zolang niet iedereen in deze wereld humaan en zonder angst kan leven, zal er geloof zijn in een beter hiernamaals, in een compenserende gerechtigheid (22).

Sigmund Freud (1856 tot 1939), de grondlegger van de psychoanalyse, was ook een criticus van religie. Hij leerde dat religieuze ideeën zo effectief zijn omdat het illusies zijn die voortkomen uit zeer oude, gewelddadige menselijke verlangens: het verlangen naar een rechtvaardige wereldorde, vrijheid van behoefte en het verlangen naar de eeuwigheid van persoonlijk bestaan.

De intimidatie van de geest en de rede begint in de kindertijd

De mens wordt noch religieus geboren, noch gelooft hij in God. Het gezonde kind komt echter terecht in een samenleving waar waanideeën en illusies de overhand hebben. Zodra het kleine kind de eerste emotionele impulsen vertoont en leert spreken, wordt het ‘opgevangen’ door de maatschappij, dat wil zeggen door de ouders en de kerk. Het wordt hem duidelijk gemaakt dat zijn wezen zich niet vrij mag ontwikkelen ten aanzien van het gevoel voor de natuur en het wereldbeeld.

Als in het derde levensjaar het bewustzijn van het ‘ik’ wordt gevormd, leren God en de duivel van de religie in kwestie het kind al om niet op zichzelf te vertrouwen, maar zich te laten leiden en controleren door bovennatuurlijke krachten en ijverig te bidden om ze te vermijden Om wraak te verspelen. Het kind leert de angst voor demonen kennen. De “deugden” van onderwerping, gehoorzaamheid en nederigheid zijn ingeprent. Het geloof in demonen dat het kind wordt geleerd, vindt zijn kristallisatiepunt in de ideeën van duivel en hel.

De jaren van de sterkste suggestibiliteit van de mens worden gebruikt om mystieke ideeën bij het kind in te enten, om hem immuun te maken voor het gebruik van de rede in religieuze en ideologische zaken en om hem aan een bepaald religieus instituut te binden. Het kind mag zich niet natuurlijk en vrij ontwikkelen. Met deze procedure wordt een zeer sterke en verlammende druk uitgeoefend op de ziel van het kind.

vooruitzichten

We moeten ons niet langer laten afleiden door prachtige fabels van een transcendente en moeten werken voor de echte wereld. Vanaf het begin moeten we waarden overbrengen aan jonge mensen die overeenkomen met onze huidige tijd en die nog steeds gelden op volwassen leeftijd.

De school heeft de taak om moraliteit op een aardse basis te plaatsen. De leerling moet worden getoond dat er een hoog niveau van ethiek is, zelfs zonder overtuigingen, en dat het al duizenden jaren in verschillende landen bestaat. Er moet hem worden aangetoond dat de rechtvaardiging van ethische leringen vanuit een innerlijke drijfveer en het sociale samenleven van mensen minstens zo begrijpelijk en dwingend is als de religieuze.

We moeten jonge mensen helpen hun eigen wezen te ontwikkelen zonder te worden beperkt door een kerkgenootschap. Deze persoon zal over het algemeen ook moreel zijn en handelen, omdat hij, aangezien hij in harmonie met zichzelf leeft, ook in harmonie leeft met zijn omgeving. En vice versa: degenen die in harmonie met hun omgeving leven, zijn meestal zelf in evenwicht en leven volgens de ethische “geboden”.

Ouders en leerkrachten moeten ook hun eigen kracht en zelfvertrouwen van kinderen en jongeren versterken en de aandacht afleiden van hun eigen redding naar de redding van het grote publiek, naar de behoefte aan hulpvaardigheid, naar een ideaal dat niet langer de hoogste morele kracht heeft in de religieuze, maar ziet in de sociale idee, in het creëren van een “paradijs” van de mensheid op aarde.


Bronnen en opmerkingen:

(1) Messner, J. (1984, 7e ongewijzigde uitgave). De natuurlijke wet. Handboek voor sociale ethiek, staatsethiek en bedrijfsethiek. Berlijn; http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=26728 ; https://www.globalresearch.ca/preserve-human-dignity/5709617
(2) http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=26681 ; https://www.globalresearch.ca/coronavirus-new-world-order-something-rotten-state-denmark/5706464
(3) https://deutsch.rt.com/international/100535-henry-kissinger-zur- corona-krise /
(4) https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/wissenschaft_nt/article206943381/Bill-Gates-Massenproduktion-von-Corona-Imichtung-vormachen.html
(5) https: // de .wikipedia.org / wiki / Robert_D._Hare
(6) https://de.wikipedia.org/wiki/Psychopathie ; http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=26915
(7) http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=26868 ;

https://www.globalresearch.ca/social-distancing-lonely-isolated-youngsters-easy-prey-global-rat-catchers/5716281
(8) https://deutsch.rt.com/gesellschaft/107528-ausektiven- maatregelen-tegen-corona-pandemie / ; http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=26792 ;

https://www.globalresearch.ca/diabolic-game-fear-instrument-domination/5712556
(9) http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=26737 ;

https://www.globalresearch.ca/psychological-remarks-authority-obedience/5710555
(10)https://de.wikipedia.org/wiki/John_Swinton_#Die_Rede_im_Twilight_Club_1883
(11) http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=26851 ;

https://www.globalresearch.ca/davos-reset-2021-agenda-world-economic-forum/5715508
(12) http://www.weforum.org , onder “Nu is het tijd voor een ‘grote reset’ “
(13) https://vera-lengsfeld.de/2020/10/05/es- geht-nicht-um-die-pandemie-es- geht-um-die-grosse-transformation / ; https://www.globalresearch.ca/imf-wef-great-lockdown-great-transformation/5721090
(14) De.wikipedia.org, trefwoord “Immanuel Kant”; http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=26713 ;
https://www.globalresearch.ca/psychological-philosophical-remarks-present-world-situation-sapere-aude-dare-wise/578603

(15) Broszat, M. (Ed.) (199414). Commandant in Auschwitz. Autobiografische aantekeningen door Rudolf Höß. München. In het volgende verwijs ik naar het artikel gepubliceerd op 22 april 2015 in NRhZ Online nr. 507 “Psyche des Kommandanten Rudolf Höß” en neem er essentiële passages uit
(16) https://de.wikipedia.org./wiki/Kadavergehorsam
( 17) d’Holbach, P.-HT (1978). Systeem van de natuur of van de wetten van de fysieke en morele wereld. Frankfurt am Main,
p.2 (18) Ibid., P. 11ff.
(19) d’Holbach, P.-HT (1976). Het gezonde verstand van dominee Meslier. Kritische gedachten over religie en de impact ervan op culturele ontwikkeling. Zurich
(20) Ibid., P. 4ff.
(21) https://de.wikipedia.org./wiki/Suggestbarkeit
(22) De.wikipedia.org, trefwoord “The German Ideology”

Vond je dit stuk leuk? Overweeg om een ​​kleine fooi te geven en deze met je vrienden te delen, zodat ik kan blijven schrijven. Ik zou elke vorm van ondersteuning op prijs stellen.

Het is eindelijk 2021 ...

… En nog nooit is er zo gretig uitgekeken naar een nieuw jaar. De Covid-19-vaccins, het openen van de horeca en uitgaansleven, de aankomende verkiezingen in Nederland, het Joe Biden-voorzitterschap, de last-minute Brexit-deal: hoewel er grote uitdagingen blijven bestaan, is er reden voor hoop. Met een nieuw jaar in het verschiet, doen we er alles aan om indrukwekkende blogs te leveren waarop u altijd kunt vertrouwen.

Wij geloven dat iedereen toegang verdient tot informatie die is gebaseerd op wetenschap en waarheid, en tot analyse die is geworteld in autoriteit en integriteit. Daarom hebben we een andere keuze gemaakt: onze rapportage open houden voor alle lezers, ongeacht waar ze wonen of wat ze kunnen betalen. Dit betekent dat meer mensen beter geïnformeerd, verenigd en geïnspireerd kunnen worden om zinvolle actie te ondernemen.

In deze gevaarlijke tijden is een naar waarheid zoekende wereldwijde alternatieve mede zoals TIndignatie essentieel. We hebben geen aandeelhouders of eigenaar van een miljardair, wat betekent dat onze blogs vrij is van commerciële en politieke invloed - dit maakt ons anders. Wanneer het nog nooit zo belangrijk is geweest, stelt onze onafhankelijkheid ons in staat om de machthebbers onbevreesd te onderzoeken, uit te dagen en bloot te leggen.

In een jaar van ongekende elkaar kruisende crises in 2020, hebben we precies dat gedaan, met onthullende journalistiek die een reële impact had: de onhandige aanpak van de Covid-19-crisis niet alleen in ons landje Nederland, de Black Lives Matter-protesten en de tumultueuze Amerikaanse verkiezingen.

Als er ooit een tijd was om je bij ons aan te sluiten, dan is het nu. Uw financiering stimuleert onze bloggers, het beschermt onze onafhankelijkheid en zorgt ervoor dat we voor iedereen open kunnen blijven. U kunt ons door deze uitdagende economische tijden heen ondersteunen.

Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, maakt echt een verschil voor onze toekomst. Steun  indignatie al vanaf € 1 - het duurt maar een minuut. Dank je.


coronavirusCOVID-19politiekvrijheid
Comments (1)
Add Comment