great reset

 1. OP DE DREMPEL VAN EEN FASCISTISCH TIJDPERK
  2022 wordt een kritiek jaar, van erop of eronder. We zitten op een glijdende schaal naar steeds meer dwang. Als we ons niet verzetten, op tijd, eensgezind en met kracht, dan worden wij en onze kinderen horigen in een duizendjarig rijk van een totalitaire samenleving.
  Wij staan op de drempel van een nieuw fascistisch tijdperk. Fascisme is primair een mentaliteit, zo oud als de mensheid. Als zo benoemd systeem is het in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog in Italië ontstaan. Mussolini is de bedenker. Het gaat uit van het recht van de sterkste, is autoritair en totalitair, antidemocratisch en antiliberaal, meedogenloos, nationalistisch, in de gemoderniseerde vorm van onze tijd ook een globalistisch streven.
  Het ideaal van de fascisten is dat zij de mensen als vee in de wei exploiteren, koeioneren, brandmerken en slachten als het oud geworden geen melk meer geeft. Zie verder Orwell 1984.
 2. CENSUUR
  Censuur is een van de hoofdkenmerken van het fascisme. De bedoeling is de mensen monddood te maken die een andere mening hebben dan de machthebbers, om te voorkomen dat mensen zich met elkaar verbinden voor initiatieven en plannen die niet stroken met de heersende macht. De censuur wordt in de epidemische crisistijd steeds verder uitgebreid, groeit uit tot kneveling. Van LinkedIn ben ik afgegooid, zoals vele anderen is overkomen die in de ogen van de censoren zich niet correct uiten.
 3. BEKNOTTING VAN VRIJHEID
  Onze vrijheden worden door maatregelen en verboden beperkt, stapje voor stapje afgebroken. Dit doet de overheid, die de belangen van burgers ondergeschikt maakt aan die van de machthebbers. Die overheid broedt op plannen om het leven verder te reguleren via een social credit system. Straks moet je dan toestemming vragen voor reizen, boodschappen doen, vrienden bezoeken e.d.
  Met een QR-code op je smartphone word je nu al of in de nabije toekomst gevolgd van de ene minuut op de andere. Big Brother is watching you. De overheid kan met deze code zoals al gebeurt ons leven en de deelname aan maatschappelijke activiteiten steeds verder beknotten.
 4. CHINESE INSPIRATIE
  Waar gaat het naar toe? In China, waar het communisme, de tweelingbroeder van het fascisme, de winnaar is geworden, zou men al elektronische dossiers van alle wereldbewoners aanleggen met het oog op het grote doel, de wereldoverheersing, waarin iedereen en alles gecontroleerd zal worden.
  Dat zal waarschijnlijk niet lukken maar de Chinesificatie is een inspirerend en jaloersmakend voorbeeld voor westerse machthebbers en beleidsmakers.
 5. INFORMATIE VOL MISLEIDING EN LEUGENS
  Kranten en media jagen de mensen angst aan: een onophoudelijk bombardement, zoals Goebbels het destijds voordeed, om de massa te intimideren, te masseren en te sturen. Nu wordt voor dit doel het virus ingezet, straks als grote bangmaker de klimaatverandering. De voorspellingen komen bijna nooit uit, maar dat valt de meeste mensen niet op doordat steeds weer nieuwe dreigingen de aandacht fixeren.
  In de pers en andere media worden in ons land hele stukken van de werkelijkheid verdonkeremaand of verdraaid gepresenteerd. De kranten in Nederland, die bijna allemaal in handen zijn van 2 Belgische mediabedrijven, volgen zo te zien de instructies van het WEF (World Economic Forum).
  De Tv-zenders doen enthousiast mee aan zowel het verzwijgen van wat de mensen op in hun ogen verkeerde gedachten kan brengen als aan het vertellen van valse narratieven.
  Journaals en “informatieve” programma’s zijn veranderd in sluikse propaganda, die de waarheid geweld aandoet. De overheid geeft via dit kanaal misleidende voorlichting aan de kijkers.
  De mensen wordt voortdurend schrik aangejaagd met berichten over het aantal besmette mensen. Maar besmet zijn betekent niet automatisch ziek zijn. Het zegt vaak maar weinig of niets. Om de besmettingen vast te stellen wordt de PCR-test gebruikt. Hoe betrouwbaar is die?
  Het CDC in de VS (de pendant van het RIVM) heeft al in de zomer van 2021 de laboratoria gewaarschuwd dat de PCR-test vervangen moet worden door een test die beter onderscheid kan maken tussen influenza en Covid. De toestemming voor noodgebruik van de PCR-test zal na 31.12.2021 worden ingetrokken.
  Nu kan iedereen begrijpen waarom in het griepseizoen er zogenaamd geen griep meer is. De griep wordt verdonkeremaand. Op grond van besmettingen met Joost mag het weten wordt beleid gemaakt en worden lockdowns ingevoerd. Dit bedrog behoort bij het nieuwe normaal van de nieuwe wereldorde. Zo gaan fascisten te werk.
Lees ook:  De Trump-administratie streeft naar kritische rassentheorie

DE SUCCESVOLLE LEUGEN IS HET BEWIJS VAN HET VAKMANSCHAP VAN DE FASCISTISCHE POLITICI.

 1. HET DISPROPORTIONELE AUTORITAIRE VACCINATIEBELEID IS MISLUKT
  De IC-capaciteit is geminimaliseerd en klein genoeg gehouden om die als drukmiddel voor de vaccinatie te gebruiken. Elders gebeurt hetzelfde. Er zit coördinatie in deze en andere acties.
  De massale vaccinaties tegen een relatief ongevaarlijk virus voeren ons niet naar het beloofde land van de vrijheid. De kwetsbaren beschermen was en is genoeg. Er wordt grote druk uitgeoefend om iedereen te vaccineren.
  Deze gigantische en disproportionele overreactie gebeurt onder het mom van onze gezondheid te beschermen, ook die van de mensen die niets of niets ernstigs van Covid te vrezen hebben.
  De vaccinbedrijven hebben in de regeling voor de uitvoering van de experimentele vaccins contractueel voorwaarden opgelegd die laten zien dat de vaccinbedrijven de overheden hebben voorgeschreven hoe de vaccinoperatie moet geschieden, zonder zelf enige verantwoordelijkheid te nemen. De mensen om wie het gaat, hebben niets in te brengen. Informed consent? Vergeet het maar. Daarvoor is een bijsluiter nodig en die ontbreekt.
  Andere middelen zijn door de overheid verboden onder dreiging met hoge boetes, bv Ivermectine dat bewezen effectief is, in vele landen, bv Japan, is toegelaten en met succes wordt ingezet. Het parlement heeft met dit autoritaire en criminele gedrag ingestemd. Het kabinet heeft dwingende richtlijnen gevolgd van Pfizer en anderen. Is Nederland nog een vrij land? Deze vraag stellen is hem beantwoorden.
  De vaccins zijn mislukte producten: niet veilig en kortdurend effectief. De term schijnveiligheid burgert in. Waar een hoge vaccinatiegraad wordt bereikt, worden de maatregelen weer van stal gehaald. Veelzeggend is dat de overheid sinds kort geen gegevens meer verstrekt over de vaccinatiegraad van de zieken in het ziekenhuis en op de IC. Heeft de overheid iets te verbergen?
 2. DEMOCRATIE EN VRIJHEID VERDWIJNEN DOOR FASCISTISCHE VOORSPOED
  Waar gaan we naar toe? Waar zijn we al? We zijn zo lang misleid en geïndoctrineerd dat we bijna incapabel zijn geworden om de realiteit nog onbevangen in ogenschouw te nemen.
  En toch, het morbide spel is zo doorzichtig. Je moet langzamerhand blind zijn om dit niet te zien.
  We zijn al een eind gevorderd op de weg naar een tijdperk van fascistische dictatuur. Democratie blijft als theater bestaan. Vrijheid wordt vervagende herinnering aan vroeger.
  Het fascisme heeft de wind in de zeilen. De oorsprong ligt in het succesvolle concept van Mussolini, bestaande uit door de staat bestuurde samenwerkingsverbanden van werkgevers en werknemers in corporaties. Later heeft die samenwerking de vorm gekregen van belangenverstrengelingen tussen overheden en bedrijven, waarvoor lobbyisten de lijm leveren. De werknemers hebben aan gezag en invloed zwaar ingeboet en de dominantie is verschoven van de overheden naar de multinationals. Die laatsten hebben belang bij de ontwikkeling naar een wereldwijde totalitaire samenleving.
 3. MULTINATIONALS STREVEN NAAR EEN TOTALITAIRE SAMENLEVING
  De multinationals beconcurreren elkaar maar werken ook samen in machtige clusters: de Big Tech, de Big Pharma, de Big Finance e.a. Zij zijn de legale maffia’s van onze tijd. Zij hebben nu de grootste macht, door hun wereld omvattende aanwezigheid en invloed. De Big’s zijn bezig grote delen van de wereld te koloniseren. Overheden functioneren steeds meer als de uitvoerende partij. Zij zijn dienaren van de echte elite geworden.
  De multinationals en de op macht beluste supranationale organisaties en NGO’s zijn er op uit de soevereine naties te vernietigen, grenzen uit te wissen en een elitaire wereldregering te installeren. In een globale vrije markt willen de multinationals hun gang kunnen gaan, om alles naar zich toe te trekken.
  De weg daar naar toe moet geëffend worden door verdragen (WTO), privatiseringen, patenten, afschaffing van democratische controle op businesspraktijken, machtsvergrotingen door het benutten van de kansen die een epidemie bieden e.d.
  Lokale markten, kleine zelfstandige ondernemers, middenstand moeten door ontwrichting (lockdowns!) verdwijnen, zodat we allemaal om iets te kopen aangewezen zijn op het grootwinkelbedrijf. En wie werk zoekt om de pijn van armoede te verlichten kan daar dan terecht voor een hongerloontje.
  De fascistische elite kan met een naar wens ingerichte wereldeconomie de totalitaire samenleving vervolmaken.
 4. FASCISTISCHE MACHT VERNIETIGT RECHTEN
  In de ogen van fascisten zijn burgers die hun doeleinden niet dienen overbodig. Fascisten hebben nul empathie en schrikken niet terug voor het liquideren van tegenstanders.
  Censuur en intimidatie vinden zij effectieve middelen, evenzo opsluiten in kampen. Fascisten opereren op basis van macht. Voor hen heiligt het doel de middelen.
  Zij hebben lak aan fundamentele rechten. Die rechten blijken niet gewaarborgd te zijn. Ze worden door politici opzij geschoven en ook moeiteloos door rechters vertrapt.
  In het woordenboek van de fascisten zijn de woorden democratie en referendum van hun inhoud ontdaan of geschrapt.
  De oude tegenstelling tussen links en rechts is vrijwel verdwenen. De grote nieuwe politieke tegenstelling is die tussen de fascistische elite en het volk dat nog (groten)deels onwetend is.
 5. WAARSCHUWINGEN EN VREESACHTIGE MENSEN
  Het eerste begin van de ontvolking, de depopulatie, een stokpaardje van fascisten, krijgt contouren, in nog niet verklaarde oversterfte. Uitvaartondernemers zetten steeds grotere vraagtekens. Ze vragen zich af: Wat gebeurt er? En wat gaat er nog komen?
  Het vermoeden wordt gevoed dat niet het virus het grootste gevaar is maar dat de vaccinaties voor gezondheid en leven een veel groter gevaar zijn. Er komen steeds meer berichten over sporters en jonge mensen die na vaccinatie plotsklaps overlijden. Toeval of teken aan de wand? De overal opduikende klokkenluiders geven het antwoord.
  Op de Tv-schermen verschijnen waarschuwende en bang makende experts, politici, commentatoren. Hun waarschuwingen vertellen: Nooit meer terug naar het oude normaal!
  Waarschuwingen voor het nieuwe normaal bereiken vele mensen niet. Vreesachtige mensen vluchten weg voor de vrijheid en storten zich in de armen van autoritaire leiders.
  De eeuwen door hebben mensen dankbaar en enthousiast geklapt voor hun onderdrukkers en uitbuiters. Daar rekenen de fascistische machthebbers ook nu weer op.
 6. VAN GELOVEN NAAR FEITEN
  Wie dit en meer niet kan geloven – het duurde bij mij enige tijd voordat het kwartje viel – die moet gaan kijken naar de feiten en de geschiedenis. Het is niet uniek wat hier wordt verteld.
  Wat nu gebeurt en wat we verwachten kunnen dat is te vinden in documenten, geproduceerd in de afgelopen decennia door fascisten tijdens hun voorbereidende werkzaamheden. Het staat op papier en tegenwoordig ook op het internet. Het wordt door historici gememoreerd in artikelen en boeken. Maar lezen doen maar weinigen. De meeste mensen weten hiervan dus niks.
 7. WEF – GREAT RESET – FEODALE SAMENLEVING
  Het parlement laat ons in de steek. Op vitale posten zitten politici die aangestuurd worden door het WEF zonder hun kiezers daarover vooraf geïnformeerd te hebben. Die politici maken misbruik van het mandaat dat zij van de kiezers hebben gekregen.
  De onwetendheid in de kringen van de politici is schrijnend groot, kennis van de geschiedenis is doorgaans miniem. Vele politici weten niet (goed) waarmee ze bezig zijn. Ze zien vaak het grote plaatje niet waarbinnen ze moeten opereren en dus ook niet de verbanden en oorzaken.
  Sommige met het WEF gelieerde politici lijken het een prettig gevoel te vinden dat zij behoren tot de “grote jongens en meisjes” in de wereld, waaruit ze voor zichzelf aanzien afleiden. Zij zijn herkenbaar aan arrogant en gewone mensen minachtend gedrag.
  Er komt steeds meer naar buiten over het WEF dat zo’n mooie ideële etalage heeft, waardoor niet zo gemakkelijk zichtbaar is wat in de magazijnen klaarligt en verborgen is.
  Ze noemen het de Great Reset, waardoor wij in armoede gelukkig zullen (= moeten) zijn. Maar ze reppen met geen woord over de elite die het profijt en alle rijkdom zal krijgen. Zij werken aan een terugkeer naar de feodale samenleving, met een slavenbestaan voor “gewone” mensen.
  Het is niet genoeg om te zeggen dat wij dat niet willen. Als wij de fascisten en hun helpers, de lafhartige en de brutale, de nuttige idioten en de gevaarlijke gekken, niet stuiten dan gaan zij “gewoon” door.
  Aan de kolonisatie van ons land door multinationals, supranationale organisaties en NGO’s moet een einde worden gemaakt. We moeten weer baas worden in eigen huis.
Lees ook:  Het racisme van Baudet is wel heel erg doorzichtig

13 TEGENSTAND EN VERZET
Op advies van Mussolini proberen fascisten alles listig te organiseren en zo geruisloos mogelijk uit te voeren zoals sluipmoordenaars doen. Maar niet alles verloopt zoals in het voorbereidingstraject van de fascisten bedacht en voorzien is.
Overal ontstaan lokale samenwerkingen, communicatietrajecten en organisaties van een alternatieve samenleving, van mensen die weigeren zich kapot te laten maken. Zij werken aan het herstel van de vrijheid. De groep van de passieve onwetenden wordt kleiner en als maar groter die van de nee zeggende mensen in toenemend verzet.
Naarmate de tegenstand en het verzet groeien, worden de fascisten nerveuzer. Ze grijpen naar zwaardere middelen, waardoor steeds meer mensen gaan voelen en beseffen dat zij in het nauw worden gebracht, in hun bestaan worden bedreigd.
De fascisten komen in de schijnwerpers te staan. De mensen worden wakker. Ze mobiliseren via platforms van het internet. Ze gaan massaal de straat op, werpen blokkades op. BOA’s slaan op de vlucht. Camera’s en digitale controlesystemen worden vernietigd. De politiemacht verbrokkelt doordat agenten overlopen. Het leger wordt ingezet, maar weigert op eigen mensen te schieten. Kabinetsleden, parlementariërs en burgemeesters zien de bui hangen en duiken onder.
Fascisten zijn bang voor vrijheid. Maar nog banger zijn zij voor de volhardende weigering van burgers om slachtoffer te worden en voor de toorn die hen zal treffen wanneer zij het onderspit delven.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Lees ook:  President John F. Kennedy: "Kinderen zijn de meest waardevolle hulpbron ter wereld en de beste hoop voor de toekomst"
Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord