di. nov 29th, 2022
vaccinatie-slachtoffers

Iedereen die schade heeft geleden door vaccinaties kan de staat aanklagen – maar erkend worden als slachtoffer is als het winnen van een loterij.

De vermeende steun van de staat

Elk gevaccineerd slachtoffer kan een vordering tot schadevergoeding tegen de staat claimen – ongeacht of hij of zij persoonlijk juridische stappen onderneemt tegen de vaccinerende arts voor schade en vergoeding van pijn en lijden door middel van een medische aansprakelijkheidsprocedure (1).

Op vaccinatieschade zijn de regels van de sociale schadevergoedingswet van toepassing. Iedereen die vaccinatieschade heeft opgelopen als gevolg van een publiekelijk aanbevolen vaccinatie, kan beroep doen op zogenaamde zorg op grond van de Federale Voorzieningswet. Dit is uitdrukkelijk geregeld in artikel 60 van de Wet Infectiebescherming (IfSG).

De daar beloofde compensatiebetalingen zijn bedoeld om de acceptatie van de vaccinatie te vergroten. Deze vergoeding is gebaseerd op de zogenaamde zelfopoffering, het werd voor het eerst bij wet geregeld in 1961 in verband met de verplichte vaccinatie tegen pokken. De pokkenvaccinatie ging gepaard met een aanzienlijk aantal ernstige en vaak blijvende gezondheidsschade.

In die tijd kon de uitroeiing van pokken (naar verluidt) alleen worden bereikt ten koste van vaccinatieschade. Omdat het slachtoffer van de pokkenvaccinatie zich had “opgeofferd” voor de gezondheid van het grote publiek, zou hij vanwege de vaccinschade compensatie ontvangen van het grote publiek (2).

Compensatie werd ingevoerd met de pokkenvaccinatie, omdat het een aanzienlijk aantal ernstige en vaak blijvende gezondheidsproblemen veroorzaakte.

Vaccinatie verminderde de pokkenziekte niet, integendeel: terwijl Engeland in 1853 ongeveer 2 doden door pokken per 100.000 inwoners had, waren er 20 jaar later – ondanks of dankzij de vaccinatie – vijf keer zoveel sterfgevallen door pokken.

In 1928 bevestigde een artikel in het prestigieuze British Medical Journal dat het risico om aan pokken te overlijden vijf keer hoger was voor gevaccineerden dan voor niet-gevaccineerden (3). Het zogenaamde offer van het individu voor het grote publiek eiste meer dan 150 jaar geleden een zeer hoge dodelijke tol.

Vijf keer zoveel mensen stierven in Engeland aan pokken na invoering van de pokkenvaccinatie.

De patiënt kan dus zowel de arts raadplegen als rechtstreeks bij de staat een aanvraag indienen voor vergoeding van een vaccinschade. Dit vloeit ook voort uit 63, lid 2, IfSG, volgens welke een vordering tot schadevergoeding tegen de staat op grond van de beginselen van nalatige schending van de ambtsplicht volgens Section 839 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) het recht op uitkering niet uitsluit onder Sectie 60 IfSG. Hetzelfde geldt voor rechtszaken tegen medische aansprakelijkheid tegen de arts.

Een (eventuele) financiële compensatie voor een mogelijk levenslange gezondheidsschade kan echter nooit de daadwerkelijke schade en pijn van de getroffenen verlichten. Want gezondheid is het grootste goed – niets weegt daar tegen op, en zeker niet met een kleine pensioenuitkering en het voor eigen rekening nemen van de behandelkosten. Bovenal zal aan het eind van dit hoofdstuk duidelijk worden dat de kans op het ontvangen van een overeenkomstige vergoeding, na een doorgaans zware strijd van jaren, uiterst klein is.

Elke vordering tot schadevergoeding tegen de staat sluit medische aansprakelijkheidsclaims tegen de arts persoonlijk niet uit.

Het is de verantwoordelijkheid van de welzijnsdienst in de respectieve deelstaat om te beoordelen of door de vaccinatie gezondheidsschade is ontstaan ​​die tijdelijk is ontstaan ​​in verband met een vaccinatie. Tegen een negatieve beslissing van de pensioendienst is een beroep op de sociale rechtbanken mogelijk.

De pensioenaanspraak volgens § 60 IfSG

Volgens artikel 60 lid 1 zin 1 IfSG bestaat er recht op zorg als de schade is veroorzaakt door vaccinatie of een andere profylactische maatregel. Volgens de definitie van § 2 nr. 11 IfSG is vaccinatieschade:

(…) de gezondheids- en economische gevolgen van eventuele gezondheidsschade veroorzaakt door de vaccinatie die verder gaat dan de gebruikelijke omvang van een vaccinatiereactie; Vaccinatieschade is ook aanwezig als een persoon is ingeënt met ziekteverwekkers die in staat zijn zich voort te planten en een ander dan de gevaccineerde persoon schade heeft opgelopen.

Volgens sectie 1 van de coronavirusvaccinatieverordening (4) hebben alle personen in Duitsland recht op vaccinatie tegen het SARS-CoV-2-coronavirus en hebben daarom in het algemeen recht op een claim op grond van sectie 60 IfSG – als alle andere voorwaarden voor een claim voor vergoeding wordt voldaan.

Met het oog op deze duidelijke regeling maakt het niet uit of een overheidsinstantie of de STIKO een overeenkomstige aanbeveling heeft gedaan. In het geval van coronavaccinatie heeft dit advies alleen invloed op de prioritering bij een al maanden niet bestaand vaccintekort.

Artikel 60 IfSG is ook van toepassing op kinderen en jongeren onder de 17 jaar voor wie de STIKO geen algemeen vaccinatieadvies heeft uitgebracht. Ook deze vaccinaties zijn toegestaan ​​volgens de Vaccinatieverordening Coronavirus (5).

Volgens een verklaring van het federale ministerie van Volksgezondheid (BMG) zal de federale overheid ook mogelijke claims voor patiëntenzorg voor de boostervaccinaties die vanaf september 2021 mogelijk zijn, op zich nemen, op voorwaarde dat de zorgvuldigheidsverplichtingen van de arts bij het verstrekken van informatie en het toedienen van het vaccin wordt waargenomen (6).

Type en omvang van de vergoeding

De inhoud van de pensioenaanspraak is gebaseerd op Section 60 lid 1 zin 1 IfSG in principe volgens de bepalingen van de Federale Pensioenwet (BVG) (7). De term “compensatie” of “compensatie” wordt niet gebruikt, het is eerder een zogenaamd “recht op zorg vanwege de gezondheids- en economische gevolgen van de schade veroorzaakt door de vaccinatie”. Vergoeding van pijn en lijden wordt – anders dan bij een doktersaansprakelijkheidsclaim – uitdrukkelijk niet verstrekt.

De levering omvat, afhankelijk van de vastgestelde mate van schadevolgorde (GdS):

  • Inkomensafhankelijke uitkeringen zoals basispensioen, zorgtoeslag, kledingtoeslag, zwaargehandicaptenuitkering en
  • Inkomensafhankelijke voordelen zoals vereveningspensioen, partnertoeslag, vergoeding van beroepsschade (8).

Ook het nabestaandenpensioen voor weduwen, weduwnaars, wezen en ouders is geregeld. Er is nog steeds de mogelijkheid om kosten op zich te nemen bij behoefte aan zorg door schade en bij verblijf in een woning, evenals de uitkering van overlijdens- en begrafenisuitkeringen. Andere diensten zijn onder meer medische en medische behandeling, welzijn (hulpverlening oorlogsslachtoffers) en het verstrekken van orthopedische hulpmiddelen. In het kader van een therapeutische behandeling moet aan de benadeelde ook een therapeutische pedagogische behandeling, therapeutische gymnastiek en bewegingstherapeutische oefeningen worden toegestaan ​​indien deze noodzakelijk zijn voor een therapeutische behandeling (vgl. § 62 IfSG).

De “pensioenaanspraken” zijn in gedetailleerde reglementen geregeld in §§ 9 ev van de Federale Pensioenwet. De ervaring leert dat bijna elke positie bitter moet worden bestreden. Voorwaarde is wel dat bij vaccinatie überhaupt vaccinatieschade wordt herkend. Vervolgens moet de omvang van de gevolgen van de schade worden bepaald, zodat in de eerste plaats wordt voldaan aan de voorwaarden voor eventuele pensioenaanspraken.

Eerste stappen bij vermoeden van vaccinschade

Meld uw vermoeden aan de vaccinerende arts, de verantwoordelijke gezondheidsdienst en/of het rijksbureau in uw deelstaat (9). Het is voldoende om bij de betreffende instantie te melden dat u vaccinschade vermoedt en dit wilt laten controleren.

  • Schrijf eventuele reacties op die u ziet op een vaccinatie.
  • Bewaar uw vaccinatieboekje (of vaccinatiebewijs), eventuele doktersbrieven en ziekenhuisrapporten.
  • Als u getuigen heeft van reacties, vraag hen dan ook uw observaties op te schrijven.
  • Een dagboek bijhouden. Alles wat afwijkt van uw vorige gezondheidstoestand kan belangrijk zijn. De tijdsverbinding is van fundamenteel belang.

Neem contact op met een deskundige, bijvoorbeeld een advocaat die gespecialiseerd is in vaccinatierecht of een van de verenigingen, die wellicht verdere aanbevelingen kan doen voor hulp. 

Start van de procedure

Nadat de vaccinatieschade door de arts of de benadeelde is gemeld, moet het gevaccineerde slachtoffer een schriftelijke aanvraag indienen. De respectieve pensioenbureaus van de deelstaten zijn hiervoor verantwoordelijk (S 64 (1) IfSG). De specifieke bevoegde autoriteiten zijn te vinden op internet of bij de gezondheidsautoriteiten. Bij de aanvraag wordt automatisch een procedure gestart.

Bij de aanvraag dienen verschillende documenten te worden gevoegd, in het bijzonder een bewijs van de toediening van de coronavaccinatie, te weten de vaccinatiekaart en de daaropvolgende behandeldocumenten.

Het pensioenbureau geeft vervolgens de opdracht aan één of meerdere deskundigen om de aanvraag, de gestelde schade en in het bijzonder het oorzakelijk verband tussen schade en vaccinatie te onderzoeken (en bij twijfel af te wijzen). In de regel is er geen invloed op de keuze van de deskundige, hoewel er wel kan worden gepoogd er een voor te stellen. Alleen als de aanvraag is afgewezen, wordt een zeer kostbaar, particulier deskundig advies geadviseerd.

Als de vaccinatieschade wordt erkend, hebben de getroffen persoon of hun familieleden recht op de bovengenoemde voordelen. Als de melding er echter toe leidt dat er geen vergoeding wordt verleend omdat het oorzakelijk verband tussen de vaccinatie en de schade niet is bewezen door de benadeelde, wat helaas meestal het geval is, kan binnen een maand bezwaar worden ingediend tegen de beslissing . In deze bezwaarprocedure wordt dan opnieuw een deskundig oordeel opgesteld, waarbij een causaal verband met de vaccinatie waarschijnlijk weer ter discussie zal komen te staan.

Bewijs van vaccinatieschade door de benadeelde

De persoon die gewond is geraakt door de coronavaccinatie heeft recht op “zorg” “in principe”. De benadeelde staat echter – net als in de civielrechtelijke medische aansprakelijkheidsprocedure tegen de arts – ook bij de tenuitvoerlegging van deze vordering in de zogenaamde bewijslast (10). Bij het instellen van een claim tegen de staat moet hij daarom bewijzen dat zijn klachten, de schade aan de gezondheid of zelfs het overlijden van de geliefde “door de vaccinatie” zijn ontstaan ​​​​- en niet door een andere oorzaak.

Het stellen van een vaccinschade alleen is niet voldoende voor de erkenning van een zorgclaim. De staat zal altijd beweren dat de schade een andere oorzaak heeft – ook als de patiënt een uur na de vaccinatie overlijdt.

De benadeelde moet zelf het schadelijke proces bewijzen, eerst de uitvoering van de vaccinatie, een vaccinatiecomplicatie in de vorm van een gezondheidsschade en de duurzaamheid van de gezondheidsschade (zogenaamde vaccinatieschade) met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid (11 ). Deze feiten moeten met zo’n hoge mate van waarschijnlijkheid worden vastgesteld dat geen redelijk persoon die toezicht houdt op de feiten meer twijfelt aan het bestaan ​​van de feiten (12).

Bewijs van causaliteit is moeilijk te leveren

Het slachtoffer hoeft alleen met voldoende waarschijnlijkheid aan te tonen dat de schade aan de vaccinatie te wijten is (artikel 61, zin 1 IfSG) (13). Dit betekent dat na een goede afweging van alle essentiële omstandigheden er meer voor dan tegen een causaal verband tussen vaccinatie en schade te zeggen is (14). Artikel 61 IfSG bepaalt op grond van artikel 1 (3) BVG:

Voor het herkennen van gezondheidsschade als gevolg van schade in de zin van artikel 60, eerste lid, eerste lid, is de kans op het oorzakelijk verband voldoende. Indien deze kans alleen niet wordt gegeven omdat er in de medische wetenschap onduidelijkheid bestaat over de oorzaak van het geconstateerde lijden, kan de gezondheidsschade als gevolg van schade als bedoeld in artikel 60, eerste lid, eerste lid, worden erkend met instemming van de hoogste landsautoriteit die verantwoordelijk is voor oorlogsslachtoffers zal. Toestemming kan in het algemeen worden gegeven.

Gezien de categorische ontkenning van een verband tussen de schade aan de gezondheid of overlijden aan de eerdere coronavaccinatie door artsen (15), getroffenen of familieleden die tot nu toe is waargenomen, zal juist deze causaliteitsvraag de grootste zijn. hindernis in het proces.

Bij meerdere schadeoorzaken is de schade wettelijk gebaseerd op de vaccinatie indien de vaccinatie qua belang en omvang minstens zo belangrijk is voor het ontstaan ​​van de schade als de overige omstandigheden samen (16). De causale verbanden in kwestie moeten worden beoordeeld volgens de laatste wetenschappelijke bevindingen (17).

Uit dit boek is echter gebleken dat in verband met de coronavaccinatie vrijwel alle wetenschappelijke kennis en evidence-based evidence achterwege is gelaten, dat er dus een vrijwel algemene ontkenning is van het schadelijke karakter van de vaccinatie (18) en dat de causaliteit daarom alleen bewezen met eerlijke medische experts zullen moeten worden begeleid. Deze eerlijkheid is helaas net zo zeldzaam geworden als een gouden vondst aan de Rijn – uiterlijk sinds de introductie van de “epidemiesituatie” door § 5 IfSG in maart 2020.

Nu wordt in ieder geval duidelijk dat het herkennen van een vaccinschade vergelijkbaar is met een loterijspel. Want als de symptomen niet direct na de vaccinatie optreden en de deskundigen andere omstandigheden voor de schade verantwoordelijk houden of als de symptomen in verband met de vaccinatie als atypisch worden geclassificeerd of niet verklaard kunnen worden, is de kans op herkenning van vaccinschade gering ( 19). Dit betekent dat er geen recht is op een financiële vergoeding.

Als er in de medische wetenschap onzekerheid bestaat over de oorzakelijke factoren, kan schade zo nodig worden erkend met instemming van de hoogste staatsautoriteit die verantwoordelijk is voor de opvang van oorlogsslachtoffers (artikel 61, zin 2 IfSG) (20). Een dergelijke claim is niet afdwingbaar, maar is gebaseerd op de discretie en dus de goodwill van de bevoegde autoriteiten. Het zou buitengewoon naïef zijn om hierop te hopen. Uiteindelijk krijgen de gewonde patiënten geen vergoeding of ondersteuning bij twijfel.

Geen enkele patiënt mag erop vertrouwen dat hij bij vaccinatieschade enige hulp van de staat kan verwachten.


Bronnen en opmerkingen:

(1) De KBV had uitdrukkelijk verwezen naar deze vermeende “vergoeding” en de vermeende vrijstelling van aansprakelijkheid van de daaraan verbonden artsen, om zowel de medische professie als de (mogelijk) bezorgde burgers af te schrikken en in veiligheid te brengen, zie hoofdstuk 2.3
(2) Nationaal vaccinatieplan van 1 januari 2012, blz. 49, https://www.saarland.de/SharedDocs/Downloads/DE/msgff/tp_gesundheitpr%C3%A4vention/downloads_servicegesundheit/downloads_impfungen/download_nationalerimpfplan.pdf
(3) Zie Engelbrecht / Köhnlein, Virus-Wahn, blz. 54 met verdere referenties. De Filippijnen beleefden ook
hun ergste pokkenepidemie aan het begin van de 20e eeuw, ondanks dat ze volledig waren gevaccineerd.
(4) CoronaImpfV, per 13 juli 2021,https://www.gesetze-im-internet.de/coronaimpfv_2021-06/
BJNR615310021.html
(5) Bericht van de KBV d.d. 10 augustus 2021, https://www.kbv.de/html/1150_53651.php
( 6 ) Bericht van de KBV van 10 augustus 2021, https://www.kbv.de/html/1150_53651.php
(7) “Federal Supply Act” in de versie van de aankondiging van 22 januari 1982 (Federaal Staatsblad I p. 21), laatstelijk gewijzigd door artikel 9 van de wet van 25 juni 2021 (Federaal Staatsblad I, p. 2020),
https://www.gesetze-im-internet.de/bvg/BVG.pdf
De Federale Voorzieningswet (BVG) regelt de staatsvoorziening van oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Duitsland. Door de overeenkomstige toepassing van het prestatiereglement voor ander persoonlijk letsel is het nu de centrale regeling van de sociale compensatiewet. Volgens artikel 68 van Boek I van het Sociaal Wetboek is de wet een speciaal onderdeel van het Wetboek van Sociale Zekerheid en zal vanaf 1 januari 2024 worden opgenomen in het Veertiende Boek van het Sociaal Wetboek.
(8) Zie met betrekking tot de leveringsomvang §§ 9 ev Federale Pensioenwet
(9) Zie over de meldingsplicht, hoofdstuk 16
(10) Zie hoofdstuk 29.1
(11) BSG, besluit van 29 januari 2018 – B 9 V 39/17 B randnummer 7; Baai. LSG, arrest van 14 mei 2019 – L 15 VJ 9/17. In het specifieke geval werd het bewijs van de implicatie van de vaccinatie niet geacht te zijn geleverd, aangezien het “gillen” na de MMRV-vaccinatie ook andere oorzaken kan hebben; LSG Baden-Württemberg, uitspraak van 21 juli 2006 – L 8 VJ 847/04 rand 32, het recht op polyomyelitisvaccinatie werd erkend omdat deskundigen vaccinatie als mogelijke oorzaak van epilepsie beschouwden en erfelijke aanleg kon worden uitgesloten.
(12) BSG, arrest van 28 juni 2000 – B 9 VG 3/99 R
(13) BSG, arrest van 19 maart 1986 – 9a RVi 2/84 Rn. 8
(14) BSG, arrest van 19 maart 1986 maart 1986 – 9a RVi 2/84 randnummer 8; Baai. LSG, arrest van 14 mei 2019 – L 15 VJ 9/17 Rn. 53
(15) Zie hoofdstuk 15.4
(16) Baai. LSG, uitspraak van 14 mei 2019 – L 15 VJ 9/17 Rn 55
(17) BSG, uitspraak van 9 mei 2006, B 2 U 1/05 R; Baai. LSG, uitspraak van 14.05.2019 – L 15 VJ 9/17 Rn. 56
(18) Zie hoofdstuk 15.4
(19) Dit bevestigt de “Evaluatie van meldingen van vermoedelijke vaccinatiecomplicaties volgens de Infection Protection Act”, een publicatie van de jaar 2002, volgens welke bijna geen van de gemelde vermoedelijke gevallen als oorzakelijk met de vaccinatie werden beschouwd,
https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/wiss-publikationen-volltext/bundesgesundheitsblatt/2002/2002-auswert-impfkomplikation -infektionsschutzgesetz.pdf?__blob = publicatiebestand & v = 2
(20) baai. LSG, arrest van 14 mei 2019 – L 15 VJ 9/17 Rn.40

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord