Connect with us

coronavirus

De Grote Ontwrichting in de middenstand en democratie

Published

on

wef

Langzamerhand tekenen zich de contouren af van wat onder de mist van een Covid-pandemie tot stand wordt gebracht: het ‘Nieuwe Normaal’. De constante afleiding met een virus, de splijting van de samenleving, onderdrukking van verzet tegen en kritiek op de ombouw van de samenleving, hebben de weg geëffend voor een ongeëvenaarde verbouwing van onze samenleving. Als burgers zich niet gaan verzetten leven we tegen 2030 als onteigende en monddood gemaakte dieners of moderne slaven van een socio-kapitalistische wereld. De geschiedenis herhaalt zich.

De Grote Ontwrichting

De heftige debatten in de samenleving over ‘Covid-maatregelen’ als mondkappen, handen schudden of 1,5 meter afstand houden, verbod op grote groepsbijeenkomsten, thuis beperkt bezoek, leiden af van de grote operatie, ook wel Great Reset genoemd. Dit mondiale project moet onze westerse samenleving in enkele jaren onherkenbaar veranderen in een socio-kapitalistische wereld waarin de staten en democratie alleen nog als vormelement bestaan maar materieel zijn opgeheven. Voorzover de nationale staten nu nog soeverein zijn.

Het mag voor velen een verrassing zijn, maar dat had het niet hoeven zijn. Immers in maart 2020 kondigden alle regeringsleiders al aan dat een ‘onbekend virus’ ons allen zal raken (bedoeld werd de transitie) en dat we naar een ‘nieuw normaal’ zouden gaan.

Hoe weinig mensen hebben zich, druk makend over prik 1, 2, 3 en verder, wel of geen mondkap of avondklok, zich afgevraagd wat werd nu bedoeld met dat Nieuwe Normaal? De contouren van een antwoord beginnen zich steeds scherper af te tekenen en akelig veel op de als ‘complottheorieën’ weggezette voorspellingen te lijken.

Er is in de afgelopen vier decennia een schatrijke klasse ontstaan die niet alleen een excessieve hoeveelheid kapitaal bezit, maar ook de operationele middelen en machtige netwerken om hun eigenzinnige ambities vorm te geven. De door deze klasse gewenste ontwikkelingen zijn ronduit zorgelijk voor ondernemers in de middenstand, boeren en burgers in de middenklasse. In dit decennium 2020 – 2030, zoals in talrijke documenten in omfloerste taal aangekondigd, gaat deze klasse van nieuwe ‘oligarchen’ haar finale slag leveren, met de westerse economieën als slagveld en de burgers, boeren en de middenstand als prooi.

Men schat dat zo’n 100 personen of families momenteel 50% van het mondiale vermogen (bedrijven, vastgoed, grond) bezit. Daarmee is sprake van een kapitaal en machtsconcentratie die we niet meer sinds eind 19e eeuw hebben gezien. Er is een elite ontstaan die de macht van onze machteloze overheid bij verre overtreffen. Ook in het ‘communistische’ China of het ‘socialistische’ Rusland van de Leninistische Revolutie zijn nu onderschikt aan een kleine bovenklasse die geen enkele overheid meer hoeft te vrezen. Door de tot religie verheven ‘marktwerking’ van de afgelopen decennia is ook in China de inkomensongelijkheid sinds de 1970-er jaren dramatisch gestegen. Omdat tot op heden de middenklasse in welvaart ook nog vooruitging, kon de sociale vrede gehandhaafd blijven. Maar het met schulden zoethouden van de massa is niet langer vol te houden. En daar zitten we nu.

De verrijking van een handvol is in de Covidperiode geëxplodeerd. Dat geld is ‘bijgedrukt’ of uit de staatskassen geroofd met producten van een soort oorlogsindustrie van miljarden vaccins, mondmaskers en duizelingwekkende aantallen en soorten testen. Neem Jeff Bezos van Amazon. Die zag zijn vermogen met naar schatting 34,6 miljard dollar stijgen al in de eerste twee maanden van de pandemie, terwijl zijn bedrijf heeft genoten van voortdurende omzet- en winstgroei.

Met hun vermogen kan deze elite landen en economieën maken en breken, regeringen onder druk zetten of omkopen. Wie zich verbaast over de mondiale gelijkschakeling rondom Covid heeft de afgelopen decennia niet opgelet. Niet de WHO maakt de dienst uit, maar de machten achter de WHO. De wereld is in de afgelopen decennia overspoeld met NGO’s, non-govermental organisations. In de meeste gevallen dekmantels van een rijke elite die met die NGO’s menig regering buitenspel kan zetten. Er heeft een ongekende kapitaaltransfer, of beter kapitaalroof, plaatsgevonden van publiek (belastinggelden) naar privaat (particulier vermogen). Terwijl de landen zich steeds meer in de schulden moesten steken om de rust in het land te bewaren, haalde de geldschieters, diezelfde elite, via de rente op die leningen nog meer kapitaal binnen. Een spel dat niet oneindig is gebleken.

WEF: You’ll own nothing

Lef en openheid kan de plannenmakers niet ontzegd worden. In 2030 zullen mensen geen bezit meer hebben en toch blij zijn, was de veel gedeelde videoboodschap van het World Economic Forum. De video stond op de website WeForum al sinds 2016 online, maar wie kende toen het WEF? Dat veranderde op slag in 2020. Het vergrootglas van onderzoekende burgers ging over deze ‘praatclub’ in Davos. De betekenis van deze club met 400 stafmedewerkers en een jaarbudget van €200 miljoen begon bij menigeen door te dringen. Ook werd steeds duidelijker wat er bedoeld werd met in 2030 bezit u niets meer. Terwijl Bill Gates naast alle andere bezittingen zich nu eigenaar van 200.000 ha landbouwgrond kan noemen, neemt het bezit van de middenklasse steeds verder af.

Australië heeft van oudsher een hoog percentage huiseigenaren, maar het percentage huizenbezitters van de 25- tot 34-jarigen daalde van meer dan 60 procent in 1981 tot slechts 45 procent in 2016 (bron). In de VS wordt verwacht dat de woningmarkt en het bezit van een eigen huis zal omslaan in voornamelijk een huurdersmarkt. Laat helder zijn, de eigenaren van al dat verhuurde vastgoed zijn niet de woningbouwverenigingen met een democratische ledenstructuur, maar de grootste beleggers van de wereld als Blackrock, Vanguard en StateStreet om er een paar te noemen. En die zijn niet op aarde om de huurders aan een betaalbare woning te helpen.

Bezit in handen van grote corporates (niet te verwarren met onze coöperaties), overwegend Amerikaanse, betekent ook controle over hen die door huur van hen afhankelijk zijn. Op Wall Street wordt al druk gespeculeerd op de trend dat de eigen auto, het huis, de inrichting ervan en andere gebruiksartikelen van eigendom overgaan in huur. Uiteraard zal ‘het klimaat’ en de consumptieve verspilling het argument worden om het eigendom van de burger naar de mega-investeerders over te hevelen. Het zal hen niet alleen een ‘eeuwige’ stroom van inkomsten opleveren, maar ook de macht om de toegang tot het gehuurde te ontzeggen.
De ‘moderne’ samenleving is al goed voorgesorteerd op overdracht van eigenaarschap. De deel- en leenauto, de leaseauto, de Swapfiets, radio en televisie niet meer via eigen antenne (niet afsluitbaar) maar via een abonnement op een netwerk. Waren dit vooralsnog ‘logische’ en beargumenteerde ontwikkelingen, een voortzetting naar andere terrein van bezit, gaat de burger haar macht ontnemen om zijn leven naar eigen inzichten in te richten.

Terwijl de grote mega-concerns recordwinsten boeken, kwijnt de middenstand in hoog tempo weg. Men schat dat alleen al in de VS eenderde van alle MKB-bedrijven in de gevarenzone zit. Honderdduizend hebben hun deuren al definitief gesloten. Het MKB is in de VS de grootste werkgever met zo’n 50% van alle banen. In Nederland was dat in 2017 zelfs 72%. Als het MKB dus wordt ontmanteld leidt dat tot historische werkloosheid. Bovendien zijn horeca en winkels lokaal verbonden en hun inkomsten vloeien deels weer terug in de lokale economie en in de nationale belastingkas. De mega-concerns zuigen daarentegen de lokale en nationale economie leeg. En belastingen worden door deze mega-bedrijven ook amper betaald. Een staat zonder inkomsten kan niet voortbestaan.

Groot kapitaal bezitters en hun moderne rentmeesters

Een ongelijke verdeling van bezit, landgoederen, vastgoed (kastelen) en toegang tot voedsel is door de eeuwen heen een kenmerk van de meeste samenlevingen geweest. In alle tijden kwamen vormen van slavernij, van ondergeschiktheid voor. De verschijningsvormen verschilden. Het Middeleeuwse Europa was een feodale samenleving, waarbij de vorst of andere grootgrondbezitters hun bezit als macht konden inzetten. Om de grond te kunnen beheren en ruilen tegen andere zaken of diensten werd de grond uitgegeven aan leenmannen.

In ruil moesten deze leenmannen bijvoorbeeld militaire bijstand aan hun leenheren leveren: bezit uitgeruild tegen bescherming van eigen lijf en goederen. De leenman moest ook trouw aan de vorst beloven, de relatie was een vorm van afgedwongen loyaliteit. Vaak waren de leenmannen zelf ook weer leenheren. Zo leende de koning land aan de belangrijkste adel (hertogen en graven) en leenden de hertogen en graven kleinere stukken land aan lagere adel (zoals bijvoorbeeld baronnen). Op die manier was er een duidelijke sociale rangorde, het stond vast wie het meeste macht had en wie het minste, het was bijna onmogelijk om hogerop te komen. Dat was zeker waar voor de mensen onderaan deze rangorde: de horigen. Horigen waren boeren die werkten op een hoeve (beschermde stukken grond) van een leenman. De grond was het eigendom van de leenman, maar de horigen mochten hier werken, in ruil voor een deel van de oogst die zij moesten afstaan aan de leenman. De horigen waren ook verplicht tot het uitvoeren van herendiensten. (bron).

Dit is wat we nu nog een rangen- en standenmaatschappij noemen. In India bestaat dit nog steeds in de vorm van een kaste-samenleving waarin een onwrikbare verdeling van macht en posities bestaat. Ondanks de economische voorspoed van het land sleept de meerderheid zich nog in armoede van geboorte naar levenseinde, gelegitimeerd door een onbetwist kastenstelsel.

“Ideally, a single plant would produce enough mRNA to vaccinate a single person,”

Onderzoeker University of California

De nieuwe kaste: Big Tech, Big Finance, Big Farma, Big Food

Met de Industriële Revolutie ontstond een nieuwe klassemaatschappij, een waarbij de factor arbeid, mits collectief georganiseerd, een machtsfactor werd. Langs deze weg en met inzet van revoluties en opstanden, kon in de loop van de 20e eeuw stap voor stap een rechtsstaat worden ontwikkeld. Wetten moesten de grootste verschillen in macht overbruggen en de sociale vrede handhaven, hetgeen voor lange tijd lukte. Vooral de tijd na WWII was in het westelijk deel van Europa een bloeiperiode van rechtsstaat en democratie. Omdat de Verenigde Staten nooit koningen en keizers hebben gekend kon een op wetten en rechten gebaseerde burgermaatschappij zich daar eerder en sterker ontwikkelen.

Toch komen de huidige socio-kapitalistische krachten vooral uit de VS, waarbij de VS met haar dominantie op digitaal, militair en monetair gebied een voorsprong in macht op andere delen van de wereld heeft. Het lijkt erop dat vooral de westerse samenlevingen in hoog tempo terugvallen op het recht van de sterkste. De invloed van de burger en namens hen het parlement is vooral in de afgelopen twee jaar sterk afgenomen.

Het kapen van maatschappelijk bezit door het ‘legaal’ ontduiken van belastingen, het beïnvloeden van wet- en regelgeving, het ‘vrijmaken’ van kapitaal van alle beperkingen kon gebeuren omdat het democratisch stelsel hier niet tegen opgewassen was. Al enkele decennia zijn visieloze leiders in opmars en deze zitten nu op cruciale posities om de agenda’s van anderen uit te voeren. Ook op het front van de politieke partijen is geleidelijk een grijze eenvormigheid ontstaan gebaseerd op voorgeschreven narratieven van duurzaamheid, gender, klimaat en inclusiviteit. De door de grote companies ingezette agenda’s vulden steeds meer de partijprogramma’s, tot ze voor het eigen land betekenisloos werden en externe belangen richtinggevend werden.

De nieuwe leenheren zullen de CEO’s zijn van de Big Companies, in techniek, financiën, farmacie en voedsel.
Vooral van dat laatste hebben onze boeren het meeste te vrezen, zij zullen onder het mom van de ‘stikstofcrises’ massaal worden onteigend of aan verstikkende regelgeving ten ondergaan. Dat past dan precies in de foodagenda van het World Economic Forum die er zelfs een mondiaal secretariaat voor in Wageningen gaat openen. Het voedsel zal genetisch gemanipuleerd worden. Wat te denken van een vaccin in uw salade? De Universiteit van California onderzoekt dat op dit moment. ‘Ideally, a single plant would produce enough mRNA to vaccinate a single person‘, zegt een van de onderzoekers.
Zo kan ook bij de ‘vaccinweigeraars’ mRNA ongemerkt in het lichaam worden gebracht. Met Bill Gates als fan van gemanipuleerd voedsel, nu de grootste bezitter van landbouwgrond in de VS en investeerder met € 600 miljoen in het Nederlandse Picknic, kunnen we een sluitende keten van farma, voedsel en distributie verwachten. De lock downs en de afbraak van het MKB zullen de marktpositie van Big Food verder vergroten.

Monopolie op de waarheid

Slechts enkele tech- en mediabedrijven bepalen voor 90% wat in de ons beschikbare media wordt verteld. Het ooit ‘vrije internet’ mag technisch dan decentraal functioneren, haar content is in weinig handen. In deze Covidtijd zien we hoe eenvormig de media zijn, bij velen de indruk wekkend dat deze eenheid ook een indicatie is van het waarheidsgehalte. Een telkens herhaalde leugen wordt immers de waarheid (vrij naar NAZI-propagandaminister Goebbels).

De technische oligarchie is niet meer tevreden met het bouwen van een zoekmachine (Google), het opzetten van een populair social mediakanaal (Facebook) of het ontwikkelen van een stekkerauto (Tesla). Het gaat om invloed nemen op wat mensen lezen, horen of zien. Het gaat om controle over het nieuws, over het amusement, over ons leven. Daarbij moeten de tech-giganten het opnemen tegen de fysieke omgeving, de ervaringen die wij in de realiteit opdoen door onderling contact. In de fysieke realiteit zien wij geen massale doden van een ‘pandemie’, hier komen we klimaatverandering niet tegen. Onze beleving, onze ervaring, onze waarneming moet daarom zoveel mogelijk via online kanalen tot ons komen. Alleen dan is een digitale herprogrammering van onze waarnemingen mogelijk.

Met alle maatregelen om het leven buiten ons huis te frustreren, ons te verzamelen, ons te vermaken, ons te ontspannen, worden we steeds meer van het beeldscherm afhankelijk om ons een beeld van de voorgeschreven realiteit (het narratief) te vormen. Om het narratief van de ‘pandemie’ ook in de openbare ruimte levend te houden worden symbolen als mondmaskers, afstandsregels en waarschuwingen in alle vormen ingezet. Elke passerende mondkap herinnert ons aan het voorgeschreven narratief: o ja, er is een ‘pandemie’.

Het al meermaals veranderde narratief, ‘flatten the curve’, ‘we doen het voor de ouderen’, ‘we doen het voor de zorg’, ‘we doen het voor elkaar’, het is allemaal verdampt. We gaan nu geleidelijk over naar ‘leven met het virus’. Ze bedoelen waarschijnlijk ook leven met de absurditeit van de prikmanie, regelmatige lock downs, mondkappen en afstandsregels.

Huur, IoT en social credit: het nieuwe totalitarisme

Landen die gevallen zijn voor het Covidnarratief zijn hard op weg hun soevereiniteit te verliezen. De QR-code moet een opstap zijn naar een digitale ID die in de EU (volgens plan dit jaar in te voeren) en mondiaal (ID2020) moet worden ingevoerd. De farmacie experimenteert er op los zolang mensen hun armen beschikbaar stellen. Een schat aan kennis (ten koste van mondiaal miljoenen mensen met ernstige bijwerkingen waaronder de dood) en inkomen laat de prikmachine nog even doordraaien. En ondertussen gaat een deel van de miljarden naar de media voor advertenties en hier en daar een geldelijke toezegging voor medewerking, zeg maar corruptie.

Een versnelling in de afbraak van de samenleving zoals we die tot 2020 kenden zal de ‘groene’ economie zijn. Net zoals ‘het virus’ is ook ‘het klimaat’ een voor burgers niet te controleren dreiging. Waar het vroegere milieubeleid (waar is dat gebleven?) de bedrijven geld kostte, maken overheden mondiaal duizenden miljarden belastinggeld vrij om de wereldthermostaat met één graad terug te dringen. Een oncontroleerbare belofte. En alleen de media kunnen met hun beeldvorming bepalen of wij het als succes of falen gaan beleven, naar analogie van de ‘pandemie’.

De hiervan profiterende bedrijven zullen zeker van hun opdrachten zijn, want de staten zullen de belangrijkste opdrachtgever zijn voor ‘groene’ diensten en producten. Alleen Nederland heeft al € 60 miljard ‘vrijgemaakt’ (bedoeld wordt weer geleend) voor ‘het klimaat’. Via de media zullen de achterliggende partijen druk uitoefenen op de bevolking, over de hoofden van de regeringen heen. Angst zal de basis zijn van de campagnes. Herkenbaar? Denkt u aan het Covidmodel waarbij de overheden door een met mediale angst opgefokte bevolking niet anders konden dan de eerste zijn om vaccins in te kopen?

Het klimaat zal via overheden burgers dwingen tot minder Co2-uitstoot, dus reizen zal worden beperkt. Het autobezit teruggedrongen (deelauto’s). Snelheden van de auto zal met een ingebouwde snelheidscontrole via het 5G-netwerk worden gereguleerd. Ook een alcoholcheck wordt in de auto ingebouwd. Zoals ook met Covid is ‘veiligheid’ het hoofdargument. Veiligheid was 20 jaar lang de reden na ‘9/11’ voor verstrekkende privacybeperkende maatregelen tegen terrorisme. Veiligheid tegen een virus werd in 2020 de reden om draconische maatregelen op te leggen. Maar hij die veiligheid boven vrijheid verkiest is beide niet waard. (Benjamin Franklin).

Hij die vrijheid boven veiligheid verkiest is beide niet waard.

Benjamin Franklin

Een auto aangesloten op internet kan op afstand worden beïnvloed. De combinatie met het verlies van eigendom, spullen met online connectie (Internet of Things) en een sluitend ID-systeem met sanctie mogelijkheden (zie QR-code met periodieke prikplicht) schept een historisch kans voor een sluitend surveillance- en digitaal sanctioneringssysteem naar Chinees model. Uw 4e prik niet gehaald, dan geen recht op autohuur. Uw Co2-budget op? Dan thuiswerken. De klimaatideologie zal een onvrije samenleving doen ontstaan en een van budget beroofde staat. De trend naar kleinere behuizing zal van modieuze trend overvloeien in een onomkoombaar alternatief voor de eigen (ruime) woning door de stijgende kosten van huisvesting. Chinezen en Japanners weten al wat het is om te leven op 50 m2.

Bedrijven houden niet van burgers en democratie

De verbouw van de mondiale economie, de burgersamenleving en democratische verhouding zal veel burgers blijvende schade brengen. Honderdduizenden zullen hun baan verliezen door versnelde robotisering en AI (kunstmatige intelligentie). Miljoenen zullen door het omvallen van grote delen van het MKB ook zonder werk komen te zitten. Het persoonlijk ondernemerschap zal hoe dan ook minder aantrekkelijk worden gemaakt.

Vooral jongeren worden door deze veranderingen bedreigd. Weinigen verwachten dat het beter zal gaan. In de landen met een hoger inkomen ziet ruwweg tweederde van de ondervraagde mensen een slechtere toekomst voor de volgende generatie.
Ongeveer 90% van de in 1940 geborenen kregen een hoger inkomen dan hun ouders. Hetzelfde geldt voor slechts 50% van degenen die in de jaren tachtig zijn geboren.
Een recente studie door de Federal Reserve Bank van St. Louis waarschuwt dat millennials het gevaar lopen een “verloren generatie” te worden in termen van vermogensopbouw. Meer dan de helft van alle jongeren denkt dat de wereld gedoemd is door klimaatverandering. De via de media apocalyptische berichten zullen veel jongeren bang hebben gemaakt.

Bij totalitaire landen weet je waar je aan toe bent.

Larry Fink, CEO Blackrock

Larry Fink de CEO van de allegrootste kapitaalverzamelaar (privat equity fund) ter wereld zei het openlijk: ‘Bij totalitaire landen weet je waar je aan toe bent, democratieën zijn daarentegen onvoorspelbaar en rommelig.’

Ook de website foreignpolicy.com ziet democratie als ‘grootste bedreiging van de wereld’. Want jongeren willen klimaatmaatregelen maar kunnen nog niet stemmen. En wie wel kan stemmen, stemt de VK buiten de EU, Zo stemden ook velen tegen het Oekraïne-verdrag, of het Verdrag van Lissabon, aldus de website. Een nachtmerrie voor de globalistische elite. Het kostte de Nederlandse burger zijn referendum. Ook het door Trump stopgezette TTIP-proces ligt bij de megabedrijven nog zwaar op de maag. Het verdrag had de nationale rechtspraak bij economische geschillen buiten werking moeten stellen. Onder de rook van Covid wordt de rechtsstaat verder ontmanteld. Klimaat als reden om de invloed van de burger, kleine ondernemer en boer verder te beperken.

Het zal niet makkelijk zijn om met het afbrokkelen van het Covid-narratief de ambities van een globale corporate-elite door te zetten. Ze zullen naarstig naar een alternatief angstverhaal moeten zoeken waarbij ‘het klimaat’ bij steeds meer mensen ook al tot fronsende wenkbrauwen leidt.

Duidelijk is in elk geval dat de globalistische agenda van partijen als het WEF de gemiddelde burger weinig zal brengen, eerder veel zal wegnemen: vrijheid, democratie en macht over het eigen leven. Als er iets gereset moet worden dan is het de corrupte netwerken van financiële belangen bij mega-concerns in techniek, voedsel, farmacie en investeerders en de daarmee collaborerende politici.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

coronavirus

Chats van Von der Leyen over vaccindeal blijven geheim

Published

on

Von der Leyen

Heeft Pfizer de EU bedrogen met de miljardendeal voor Covid-vaccins? Chats van Commissievoorzitter Von der Leyen zouden het antwoord kunnen bieden. Maar de EU wil ze niet vrijlaten. Critici zien het recht op toegang tot informatie in gevaar.

De EU-commissie wil de gesprekken van Ursula von der Leyen met Pfizer-topman Albert Bourla geheim houden. Von der Leyen sloot in het voorjaar van 2021 een Covid-vaccindeal van een miljard euro in berichten en telefoontjes met Bourla – maar de berichten vielen niet onder de EU-wet op de vrijheid van informatie, stelt de commissie.

Er is veel kritiek op de deal van de EU met Pfizer. Tot op heden heeft de Commissie alleen bewerkte versies van de koopovereenkomsten ingediend. De prijs van de vaccins en belangrijke contractvoorwaarden blijven geheim. Een rapport van de Financial Times roept echter twijfels op of de EU bij de aankoop is opgelicht. Volgens de krant, die delen van de deal kon zien, betaalde de EU aanvankelijk € 15,50 per dosis, maar na de deal stegen de kosten tot € 19,50 per dosis.

Gemaakt voor 3 euro, verkocht voor 19,50 euro

De People’s Vaccine Alliance , een alliantie van humanitaire organisaties, berekent op basis van een onderzoek van Imperial College London dat een enkele dosis van het vaccin voor minder dan drie euro kan worden geproduceerd. Volgens deze berekening had de deal van Von der Leyen het farmaceutisch bedrijf Pfizer een overschot van zo’n 31 miljard euro kunnen opleveren. De NGO Public Citizen, die in verschillende landen niet-geredigeerde Pfizer-vaccincontracten heeft kunnen bekijken, vertelde de Washington Postdat het bedrijf zijn onderhandelingsmacht als een van de weinige makers van een effectief Covid-vaccin gebruikt om “risico’s te verschuiven en de winst te maximaliseren”. In de geïnspecteerde contracten “worden de belangen van Pfizer consequent boven de eisen van de volksgezondheid gesteld.”

Nadat de New York Times bericht had over de directe lijn tussen Von der Leyen en Bourla , diende netzpolitik.org een aanvraag in om de chats vrij te geven . Maar de commissie weigerde de aanvraag helemaal te onderzoeken. Omdat berichten via sms, WhatsApp en andere messengers “van korte duur” zijn en dus geen documenten in de zin van de EU-verordening over documenttoegang.

Europarlementariër ruikt “vingerhoed rechtvaardigingen”

De algemene weigering van ons verzoek om het nieuws tussen Von der Leyen en Bourla is duidelijk wangedrag van de kant van de EU-commissie, oordeelde de EU-ombudsvrouw Emily O’Reilly in antwoord op onze klacht. Parlementsleden en ngo’s spraken ook hun verontwaardiging uit over het gebrek aan transparantie van de Commissie. “Wat er op de telefoon van Frau von der Leyen gebeurt, is politiek”, zei de groene EU-politicus Daniel Freund . “Het kan niet zo zijn dat journalisten flauwe rechtvaardigingen krijgen en worden afgewezen. […] En het kan niet zo zijn dat de toegang tot centrale documenten weer wordt verhinderd doordat Ursula von der Leyen sms-berichten verwijdert .”

Maar ondanks de kritiek wil de commissie het nieuws geheim houden. In een vandaag, woensdag gepubliceerd antwoord aan ombudsvrouw O’Reilly , schrijft de EU-autoriteit dat ze niet eens “kortstondige” documenten zoals sms- en messenger-berichten bewaart en daarom geen toegang tot ze kan verlenen. Ze reageert niet op het verzoek van de ombudsvrouw om de applicatie van netzpolitik.org opnieuw te onderzoeken  en daadwerkelijk te beoordelen of ze de chats mag publiceren of niet.

Recht op toegang tot informatie ‘ernstig ondermijnd’

Aan de andere kant heeft de EU-commissie aangekondigd dat ze met andere EU-instellingen zal samenwerken om nieuwe richtlijnen te ontwikkelen voor de interne afhandeling van sms- en messenger-berichten. De Commissie verwijst naar een aanbeveling van de EU-Raad aan haar werknemers om dergelijke berichten alleen te gebruiken voor “kortstondige chats over openbare of niet-gevoelige inhoud”. Dit zou het uitgangspunt kunnen zijn voor een gemeenschappelijke richtlijn voor alle EU-instellingen. Daarmee wil de Commissie waarschijnlijk een argumentatiebasis creëren, zodat zij ook in de toekomst chats niet hoeft te archiveren.

Experts van het maatschappelijk middenveld vrezen dat het standpunt van de Commissie een enorme juridische maas in de toegang tot documenten creëert. “Als we niet eens om sms-berichten kunnen vragen, hoe moeten we dan weten of het echt vluchtige zaken of belangrijke beslissingen zijn?”, vraagt ​​Helen Darbishire, directeur van de organisatie voor vrijheid van informatie Access Info, zich af.

De realiteit is dat een groot deel van de overheidsactiviteiten in Europa en wereldwijd via verschillende communicatiemiddelen verlopen, waaronder sms, WhatsApp en andere berichtenplatforms. “Het recht op toegang tot informatie zal ernstig worden ondermijnd als we er geen toegang toe hebben”.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Biontech : De farmaceutische industrie maakt geen geheim van haar intentie om mensen te chippen

Published

on

Biontech

De farmaceutische Biontech industrie maakt geen geheim van haar intentie om mensen te chippen – toch wordt dit in de reguliere media fel afgedaan als onzin.

Dit is al verleden tijd:

“Een korte prik. Een beetje pijn. Afgerond. Het duurt minder dan tien minuten voordat een datachip ter grootte van een rijstkorrel onder de huid wordt geïmplanteerd – en het leven verandert ingrijpend. Vervelende alledaagse situaties zoals vergeten sleutels, achtergelaten portemonnees of verlopen paspoorten behoren dan tot het verleden. De chip, meestal geïmplanteerd in de vingertop, verzendt alle benodigde gegevens en ontlast u van de last van het onthouden” (1).

Nou, het zal waarschijnlijk geen chip ter grootte van een rijstkorrel zijn die in een spuit past waarmee men zogenaamd, maar nooit bewezen heeft, “immunisatie tegen corona”. Maar de digitale wereld gedijt op miniaturisering en de verbinding tussen technologie en het menselijk organisme is een van de natte dromen van transhumanistische ‘wereldleiders’ . Het draait allemaal om chips in het nanobereik en er wordt al lang geëxperimenteerd met dergelijke chips voor het monitoren en controleren van biologische organismen (2).

Los van het feit dat het er niet om gaat hoe nanochips in het menselijk organisme komen, maar dat het überhaupt zou moeten gebeuren. Of misschien al gebeurt? De “feitencheckers” in de “waarheidsmedia” zijn geobsedeerd met het wegwuiven van elke verdenking die in deze richting gaat:

“Avontuurlijke complottheorieën doen niet alleen de ronde op sociale netwerken. Staat Bill Gates uiteindelijk achter Corona omdat hij ons zijn vaccin wil opdringen en een chip wil implanteren?” (3).

Ja, ja, steeds weer Bill Gates. Personalisatie is een zeer krachtig hulpmiddel om elke ongewenste context te vervagen. Door vaardige woordkeuze komt de “samenzweringstheorie” – wij noemen de hele zaak beter, want waarheidsgetrouwer, een gegronde verdenking – eindelijk belachelijk. Zo wordt pseudo-journalistiek beleefd, in bovenstaand voorbeeld dat van ZDF.

‘S Werelds best verkochte “vaccin tegen corona” is dat van de Pfizer-groep, bijna uit de hoed getoverd door het Duitse bedrijf Biontech, dat al jaren afhankelijk is van de geldinfuus van verschillende geïnteresseerden. In november 2020 schonk de Bill & Melinda Gates Foundation (BMG) 4,9 miljoen dollar aan dit bedrijf, dat in het verleden altijd financieel vast zat, ruim op tijd voor de start van de wereldwijde “coronavaccinatiecampagne” (4).

“Grappig genoeg” is BMG ook een investeerder in Biontech – en daarmee de primeur voor de verkoop van het genetisch gemanipuleerde serum. Overigens vond de intrede als belegger plaats in september 2019, net op tijd voor het “uitbreken van de pandemie” (5). Nu weet de lezer hoe een stichting die zich altijd presenteert als een vereniging van filantropen rijker en rijker kan worden.

Kan Oliver Klein van ZDF (zie citaat hierboven) zulke complexe verbanden herkennen, zelfs begrijpen? Omdat het op de een of andere manier zijn vaccin is, dat van Bill Gates, dat hier wordt gespoten. En dat het opgelegd zal worden, het “vaccin”, zou nu langzaam bij iedereen door moeten dringen.

We beleven een gigantische, wereldwijde verkoopcampagne, geflankeerd door willekeurige, niet-democratische staatsmaatregelen. Dus wat ZDF ons als verlichting wil verkopen, wordt uiteindelijk een teken van incompetentie, desinformatie en propaganda.

Pfizer is niet Bill Gates, toch. Maar het is misschien niet helemaal irrelevant om te weten dat in februari 2020, net op tijd voor de ‘pandemie-uitbraak’, Susan Desmond-Hellmann werd gekozen in de raad van bestuur van Pfizer. Nu kan iedereen raden waar Desmond-Hellmann de afgelopen zes jaar aan het ravotten was. Een schot in de roos: ze was eigenlijk de CEO van de Gates Foundation. Het is natuurlijk volkomen duidelijk dat BMG geen financiële belangen heeft in Pfizer – of wel (6)?

Daarnaast schonk de Bill Gates Foundation in september 2016 ook de Pfizer Group het vrij aanzienlijke bedrag van 17,252 miljoen US dollar (7). Iedereen die nu concludeert dat de stichting winstgevende investeringen heeft gedaan, zoals bij Biontech (zie hierboven) en niet alleen vandaag, ook bij Pfizer, is spot on (8).

Dat brengt ons terug bij Albert Bourla. Zoals ik al zei, is hij een van de directeuren van Pfizer. In een paneldiscussie op het World Economic Forum in Davos (WEF) reageerde hij als volgt op een relevante vraag:

“Stel je een biologische chip voor in een pil die bij inslikken in de maag gaat en een signaal afgeeft. (…) Stel je de toepassingen voor, de mogelijkheid om mensen aan te sturen. (…) Wat er op dit gebied gebeurt, is fascinerend” (9).

Om eerlijk te zijn, ik was achterdochtig toen ik het citaat zag, dus ik heb de bron onderzocht. Hier eerst als audio stuk:

Albert Bourla, CEO van Pfizer, over elektronische trackingchips in pillen, goedgekeurd door de FDA

Ik kon het nog steeds niet echt geloven, maar uiteindelijk vond ik de originele bron (v2). Als kroon op het werk wil ik u vertellen dat deze uitspraak van Albert Bourla dateert van januari 2018. Zoals je kunt zien, was de Pfizer-baas enthousiast over zijn visioenen en wees alsjeblieft niet zo naïef om te geloven dat hij dit destijds, meer dan vier jaar geleden en voor het elite WEF-forum, uit pure grappen en gek doen.

En nu, als klap op de vuurpijl, is Albert Bourla ook deelnemer aan de Bilderbergconferentie, die een paar dagen geleden heel rustig en heimelijk werd gehouden in de hoofdstad van het afbrokkelende rijk (10).

Vraag in de Matrix: Wordt er aan nanochips gewerkt om mensen te controleren en te sturen? Neeeeee, nooit!!!

Mogen de blinden en doven hun ogen en oren blijven bedekken. De hele zaak stinkt naar de hemel.

Blijf a.u.b. alert, beste lezers.

Bronnen en opmerkingen:

(Algemeen) Dit artikel uit  Ped’s Views  is gelicentieerd onder een  Creative Commons -licentie  ( Naamsvermelding – NietCommercieel – GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal ). Het kan worden gedistribueerd en gereproduceerd zolang de licentievoorwaarden worden nageleefd. Als je linkt naar andere artikelen uit de visie van Ped, vind je daar ook de externe bronnen die de stellingen in de huidige tekst ondersteunen. Laatst bewerkt: 7 juni 2022.

(1) 23-05-2022; dagelijkse spiegel; Datachips in het lichaam – horror of hoop?; https://www.tagesspiegel.de/politik/der-digitale-mensch-datenchips-im-koerper-horror-oder-hoffnung/19840472.html
(2) 07.10.2010; scinexx, Universiteit van Buffalo (VS); dieren op afstand bestuurd door nanodeeltjes; Onderzoekers gebruiken magnetische deeltjes om celfuncties specifiek te verstoren of te stimuleren; https://www.scinexx.de/news/technik/tiere-durch-nanoparticle-fernsteuerung/
(3) 30 december 2020; ZDF; Oliver Klein; De gekste complotmythes van 2020; https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-verschwoerungstheorien-2020-100.html
(4) BMG; Database met toegezegde subsidies; Toegezegde subsidies Biontech;https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=Biontech#committed_grants ; opgehaald: 2022-06-01
(5) september 2019; BMG; Strategisch Investeringsfonds; Biontech; https://sif.gatesfoundation.org/investments/biontech/ ; opgehaald: 2022-06-01
(6) 2020-02-04; Pfizer; Susan Desmond-Hellman gekozen in de raad van bestuur van Pfizer; https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2020/Susan-Desmond-Hellmann-Elected-to-Pfizers-Board-of-Directors-04-02-2020/default.aspx
(7) 29-12-2012; Pfizer; Private en publieke partners verenigen zich om tegen 2020 10 verwaarloosde tropische ziekten te bestrijden;https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2012/Private-and-Public-Partners-Unite-to-Combat-10-Neglected-Tropical-Diseases-by-2020-01-29- 2012/default.aspx
(8) BMG; Database met toegezegde subsidies; Toegezegde subsidies Pfizer; https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=pfizer ; Opgehaald: 2022-06-01
(9) 2022-01-18; WEF-bijeenkomst; Albert Bourla op het World Economic Forum 2018 is enthousiast over elektronische nalevingspillen; https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A
(10) Deelnemerslijst van de Bilderberg Conferentie 2022; https://bilderbergmeetings-org.translate.goog/press/press-release/participants?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp ; opgehaald: 07.06.0222
(v1) WEF, Martin Schwab, Albert Bourla, CEO van Pfizer, biologische chips; Bron: WEF; https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A ; of hier:
(v2) 25/01/2018; WEF; Gezondheid transformeren in de vierde industriële revolutie; https://www.youtube.com/watch?v=Uio8X1h0H-E

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Biden betaalt veel geld voor de nieuwste flop van Pfizer

Published

on

pfizer

De regering-Biden betaalt 10,6 miljard dollar aan belastinggeld voor Paxlovid van Pfizer, het niet-originele en ineffectieve Covid-19-medicijn van Pfizer.

In november 2021 betaalde het Witte Huis medicijnmaker Pfizer bijna $ 5,3 miljard voor 10 miljoen behandelingskuren van zijn experimentele  Covid-19-behandeling,  Paxlovid, een antivirale combinatie van nirmatrelvir en ritonavir.

Ritonavir werd ontwikkeld in 1989 en nirmatrelvir werd ontwikkeld in 2020. Met andere woorden, Paxlovid is niet helemaal opnieuw ontwikkeld om Covid-19 te behandelen; de verbindingen bestonden al.

In december 2021 beweerde Pfizer dat de eerste onderzoeksresultaten aantoonden dat Paxlovid het risico op  ziekenhuisopname en overlijden met bijna 90 procent verminderde bij mensen met milde tot matige coronavirusinfecties. Zonder context is deze verklaring schromelijk misleidend. Vrijwel iedereen die de bestaande Covid-19-mutatie krijgt, zal een milde of matige ziekte hebben, maar de medicijnmaker beperkte zijn onderzoek tot mensen die niet waren gevaccineerd en het grootste risico liepen op het virus vanwege leeftijd of gezondheidsproblemen, zoals obesitas.

Een bijgewerkte, recentere analyse van 1.153 patiënten (van de mogelijke 2.246 patiënten) toonde een flauwe, niet-significante relatieve risicoreductie van 51 procent. Een subgroepanalyse van 721 gevaccineerde volwassenen met ten minste één risicofactor voor progressie naar ernstige Covid-19 toonde een niet-significante relatieve risicovermindering bij ziekenhuisopname of overlijden (behandelingsarm: 3/361; placebo: 7/360).

Volgens het officiële  persbericht van 14 juni van Pfizer toonden de resultaten van de fase 2/3 van de  gewijzigde  Paxlovid EPIC-SR-studie (Evaluatie van proteaseremming voor COVID-19 bij patiënten met een standaardrisico), met mijn nadruk:

  • Het nieuwe primaire eindpunt van zelfgerapporteerde, aanhoudende verlichting van alle symptomen gedurende vier opeenvolgende dagen  werd niet gehaald .
  • Pfizer zal  de deelname aan de EPIC-SR-studie stopzetten  vanwege het lage aantal ziekenhuisopnames of overlijden in de populatie met standaardrisico.

Verscholen in het persbericht van Pfizer was het volgende financiële goudklompje voor investeerders: “De resultaten van deze aanvullende analyses zullen naar verwachting geen invloed hebben op de omzetverwachtingen van Pfizer voor het volledige jaar 2022.” De reden daarvoor is: Pfizer  heeft al $ 5,3 miljard in handen van belastingbetalers en heeft de “blockbuster-status” vastgehouden (gedefinieerd als een miljard dollar aan verkoop van een enkel medicijn).

Naast de reeds toegezegde $ 5,3 miljard, kondigden de VS in januari een vertrouwelijke aanvullende “verbintenis” aan om  nog eens 10 miljoen doses te bestellen  (tegen de prijs van 5,3 miljard dollar meer, voor een totaal van 10,6 miljard dollar), wat Pfizer een zeer gewilde na ” super  blockbuster-status” (gedefinieerd als 10 miljard dollar aan verkoop van een enkel medicijn). De administratie bleef “vastbesloten om door te gaan met de [extra] aankoop”, aldus een Bloomberg-rapport van april 2022.

Volgens Bloomberg zocht het Witte Huis aanvankelijk $ 22,5 miljard aan nieuwe pandemiefinanciering. Democraten waren eerder dit jaar bereid iets meer dan $ 15 miljard op te nemen in een brede rekening voor overheidsuitgaven, maar deze werd verwijderd na onenigheid met de Republikeinen over de vraag of deze moest worden gecompenseerd door bezuinigingen elders in de regering.

De senaatswet van $ 10 miljard bevatte een vereiste dat ten minste de helft van het geld aan therapieën moet worden besteed, maar waarom gokte Biden  elke dollar  op één enkel medicijn van één enkele medicijnfabrikant? Waarom werd Pfizer gekozen om alleen aan de therapeutische clausule te voldoen?

Zoals we hebben gezien, werken FDA Emergency Use Authorizations (EUA’s) niet altijd zoals ze zouden moeten, maar in dit geval was het vanwege een manipulatieve actie van Pfizer en een riskante weddenschap van het Witte Huis van Biden.

Dat komt omdat Pfizer zonder publieke vermelding in het geheim zijn eigen lat had verlaagd na zijn EUA  nadat  het Witte Huis had toegezegd $ 5,3 miljard dollar aan product te kopen. Pfizer verklaarde:

Na de autorisatie voor gebruik in noodgevallen van Paxlovid voor personen met een hoog risico op progressie naar ernstige COVID-19, werd  het protocol gewijzigd om personen met een hoog risico uit te sluiten en de inschrijving van patiënten zonder risicofactoren voor progressie naar ernstige COVID-19  die niet waren gevaccineerd, of wiens laatste COVID-19-vaccinatie meer dan 12 maanden na inschrijving plaatsvond. (nadruk toegevoegd)

Op deze manier was Pfizer in staat zijn medicijn toe te dienen aan een minder ernstig zieke en gezondere populatie in de hoop een superieur werkzaamheidssignaal en een verminderd veiligheidssignaal te hebben, maar het kon  nog steeds  geen adequaat klinisch effect laten zien op een van zijn prospectief opgestelde protocollen. eindpunten.

Om het protocol na indiening door de FDA te wijzigen, had Pfizer formeel en schriftelijk met de FDA moeten communiceren. Een  voormalig niet-wetenschappelijk  directeur van Pfizer,  Patrizia Cavazzoni , nu het hoofd van het Center for Drug Evaluation and Research van de FDA, zou de verandering moeten goedkeuren. Interessant is dat de wijziging van het protocol van Pfizer zo strak werd gehouden dat het niet publiekelijk bekend was tot het Pfizer-persbericht van juni 2022.

Ongeveer een week eerder  had YaleMedicine van de Yale University  zelfs een lang artikel gepubliceerd over de voordelen van Paxlovid, waarin de verouderde oorspronkelijke protocoleindpunten werden geciteerd. Op 7 juni had de CEO van Pfizer, Albert Bourla, plannen aangekondigd om meer dan $ 100 miljoen uit te  geven om de productie van Paxlovid te verhogen en toegewijd aan het aannemen van honderden nieuwe werknemers om de schijn op te houden met het Witte Huis en Pfizer-investeerders.

Paxlovid is niet het eerste voorbeeld van “geheime” en wetenschappelijk twijfelachtige beslissingen die buiten de standaardkanalen van de FDA worden genomen onder toezicht van Patrizia Cavazzoni. Ongeveer een jaar geleden waren er geheime bijeenkomsten rondom Biogen’s monoklonale antilichaamgeneesmiddel aducanumab (Aduhelm) voor de ziekte van Alzheimer, dat miljarden dollars waard was, en dat in elk onderzoek niet voldeed aan de veiligheids- en werkzaamheidsnormen.

Na  een controversiële  en mogelijk illegale en onethische  back-channel ontmoeting met de leidinggevenden van Biogen , werd het medicijn van Biogen echter goedgekeurd door Cavazzoni tegen advies van leden van de FDA-adviescommissie en FDA-medewerkers.

Cavazzoni bevestigde haar beslissing door een komisch  ontoereikende rechtvaardiging van 1,5 pagina’s te schrijven, die meestal de mening van anderen citeerde en niets deed om hun discutabele hypothesen aan te pakken. Bijna elke medische commentator schold Cavazzoni’s goedkeuring van aducanumab uit en noemde het dingen als ” valse hoop “, ” slecht medicijn “, ” schandelijk “, ” gevaarlijk “, ” een ramp ” of ” een nieuw dieptepunt “. De omstandigheden rond de klinische resultaten van Paxlovid van Pfizer zijn eveneens verschrikkelijk.

Maar in tegenstelling tot Biogen kon ik zelfs  geen  online verslag vinden van een vergadering van Cavazzoni die de protocolwijziging voor Paxlovid rechtvaardigde, laat staan ​​een adequate. Pfizer zou een gedetailleerde motivering hebben moeten geven in zijn protocolwijziging en de FDA hield die verzoeken en wijzigingen geheim. Het is gewoon weer een voorbeeld van het totale  gebrek aan transparantie van de FDA .

Een jaar geleden meende ik in een opiniestuk dat  Cavazzoni twijfelachtige beslissingen zou blijven nemen  vanwege haar nauwe banden en lange geschiedenis van dienstverband bij Big Pharma. Het grootste deel van Cavazzoni’s carrière laat zien dat ze werkt als een niet-wetenschappelijke Big Pharma-manager.

Ze heeft ook een opvallend gebrek aan fundamentele wetenschappelijke of onderzoekservaring voor het bekleden van zo’n kritieke positie op het gebied van de volksgezondheid. Helaas had ik gelijk, maar het zijn de belastingbetalers die de kosten van de mislukte Paxlovid-gok zullen dragen.

Waarom heeft het Witte Huis een blanco cheque van belastinggeld afgeschreven voordat het definitieve bevindingen kreeg?

Het is niet zo dat Pfizer om geld kwetst of dat Amerikanen niet al meerdere goedkope,  generieke alternatieven hebben  met omvangrijke peer-reviewed bewijzen achter zich, die tientallen en honderdduizenden patiënten bestrijken. Toch negeerde het Biden Witte Huis de historische wijsheid van de  Spreuken van Ahiqar en koos ervoor om “twee in de hand weg te gooien (dwz hydroxychloroquine en ivermectine) voor één in de bush (Paxlovid).”

We weten al een tijdje dat de dominante gemuteerde varianten van Delta en Omicron (die  volgens de CDC >99 procent  van de huidige gevallen uitmaken) meestal milde infecties hebben veroorzaakt. Het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames door Covid is gedaald, omdat de meeste mensen tegenwoordig slechts minimale tot matige  verkoudheidssymptomen krijgen  . Zelfs Johns Hopkins laat  recorddieptes  zien in Covid-19-gerelateerde ziekenhuisopnames op de IC.

Pfizer heeft zijn experimentele product misschien overdreven en bedrieglijk geweest door zijn protocol te wijzigen zonder het publiek te informeren. Door Pfizer te vertrouwen en een aanzienlijke gok te wagen met belastinggeld, spoelde het Witte Huis $ 5,3 miljard belastingbetalerdollars grotendeels door de afvoer. Het Witte Huis zit nu aan de haak voor nog eens $ 5,3 miljard – voor een totaal van $ 10,6 miljard – voor een ineffectieve Covid-19-behandeling die Pfizer al  had  ontwikkeld, terwijl ze bijna niets hadden kunnen uitgeven en de gevestigde veiligheid en werkzaamheid van hydroxychloroquine hadden bevorderd en ivermectine met een superieur resultaat.

Meer praktisch, aangezien Delta en Omicron mild zijn, hadden we Covid-19-mutaties gewoon hun gang kunnen laten gaan en infecties symptomatisch kunnen behandelen met beschikbare generieke farmacologie, zodat individuen kunnen verkrijgen natuurlijke immuniteit .

De regering-Biden koos in plaats daarvan voor deze belachelijke en buitensporige verspilling van belastinggeld. Zal de president, of iemand anders, verantwoordelijk worden gehouden?

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

Supermarkten: ‘Langere blokkades boeren zijn volstrekt onacceptabel’

De koepel van supermarkten noemt het “volstrekt onacceptabel” als de boeren blokkades nog langer duren vandaag. “We hebben justitie en politie opgeroepen om ze op te ruimen”, zegt Marc Jansen,… [...]

Blokkeerboeren snijden bevoorrading supermarkten af

Zonder boeren geen voedsel, luidt hun actiekreet maar wat blijkt? Met boeren ook niet. Boeren die zich keren tegen de bestrijding van de stikstofcrisis hebben met tractoren op verschillende plaatsen… [...]

Stand van zaken na dodelijke schietpartij winkelcentrum Kopenhagen: ‘Wrede aanval’

Bij een schietpartij in een winkelcentrum in de Deense hoofdstad Kopenhagen zijn gisteren drie doden gevallen. Op de fatale actie is met afschuw gereageerd. Dit is de stand van zaken.… [...]

OM: man die instructies gaf voor moord Peter R. de Vries aangehouden

De man die via versleutelde berichten aanstuurde op de moordaanslag op Peter R. de Vries, is door justitie geïdentificeerd. Het zou gaan om de 27-jarige Krystian M. uit Polen. Vandaag… [...]

Gaat junta Rutte het leger inzetten tegen de boeren

De boeren voeren acties en steeds meer lijken ze voort te komen uit radeloosheid getuige de steeds vaker voorkomende ‘wilde acties’. Na de tijdige afschaffing van het referendum om ‘gedoe’… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN