Connect with us

coronavirus

De onbekende macht van de EU besluitvoerders

Published

on

eu

Op 14 april 2021 bevestigde de president van de Europese Commissie, Ursula von Leyen, dat ze in onderhandeling is met Pfizer voor een contract van 1.8 miljard mRNA vaccin doses. Genoeg om in de komende twee jaar elke EU burger vier maal injecties te geven. Deze campagne kost de belastingbetaler 41 miljard dollar voor een product waarvoor de producent niet aansprakelijk kan worden gesteld. Dit terwijl deze producent, Pfizer, herhaaldelijk strafrechtelijk is veroordeeld vanwege frauduleuze praktijken, met over de afgelopen 10 jaar 3 miljard aan boetes en schadevergoedingen.

Von Leyens onderhandeling met Pfizer past in een patroon dat bij de EU hoort: verregaande beslissingen worden genomen waar de burger geen enkele zeggenschap over heeft.  Verhuld in een wolk van saaie bureaucratie is dit een hoek waarin we vaak nalaten te kijken. Het blijft niet bij twijfelachtige bestellingen. Er wordt allerlei beleid bekokstoofd met verregaande implicaties voor de burger – en tegen de tijd dat de burger zich er bewust van wordt is er geen enkele manier waarop die nog invloed kan uitoefenen. Een breed scala aan maatregelen en projecten ter ondersteuning van het omvormen van de maatschappelijke organisatie van lidstaten worden binnen de EU voorbereid.

Wederopbouw: ‘groen, digitaal en veerkrachtig’,

Voor de wederopbouw van post-covid Europa, ‘groen, digitaal en veerkrachtig’, is een bedrag van totaal van 1.8 biljoen Euro (12 nullen ) vrijgemaakt. De wederopbouw omvat gemeenschappelijk coronabeleid, zoals versnelde goedkeuring voor aangepaste vaccins, en invoering van vaccinatiepaspoorten, maar ook klimaat en digitale transitie, moderniseren van landbouwbeleid, biodiversiteit en gendergelijkheid. Kortom, een technocratische woke agenda in samenwerking met de medische dictatuur. Verder wordt ingezet op bestrijding van ‘desinformatie’. Aanvankelijk om ‘Russische propaganda’ tegen te werken, ondertussen is het aantal onderwerpen uitgebreid tot andere thoughtcrimes. Het volk dient onderwezen te worden in welke bronnen het mag vertrouwen, online desinformatie wordt bestreden en er wordt geïnvesteerd in fact-checkers en academisch onderzoek.

Op weg naar een Europese crypto

De geldpers staat al aan sinds 2015, maar in mei 2020 kwam het opkoopprogramma ‘Pandemic Emergency Purchase Programme’ er bij ter waarde van 750 miljard euro. Voor de burger betekent dit inflatie en het opdrogen van spaargeld. Het geld dat zonder enige bureaucratische inmenging door de centrale bank wordt bijgeprint, vertaalt zich vervolgens in staatsschulden. Het afbetalen daarvan moet natuurlijk door de belastingbetaler worden opgehoest, waar door een vorm van schuldslavernij ontstaat. Het gehele financiële systeem lijkt niet veel langer op de oude manier door te kunnen gaan. Ter vervanging worden er voorbereidingen getroffen tot invoer van een cryptomunt. Op dit moment naast de gewone euro. Maar als de één instort, is het natuurlijk handig dat er een digitale munt bestaat als backup. Voormalig Wall Street investment bankier Catherine Austin Fitts waarschuwt ervoor dat crypto munten deel uitmaken van een controle systeem. Het is geen valuta in de klassieke zin, het is een krediet. Toegang tot je rekening kan je makkelijk ontzegd worden. Iets wat we op dit moment al waarnemen bij dissidenten die geen gebruik meer kunnen maken van paypal of molly payments. Een digitale munt die in China al in gebruik is heeft een houdbaarheidsdatum – het geld moet binnen een bepaalde tijd gespendeerd worden, daarna is het niet meer geldig.

EurogendforEuropese militaire politie

Een initiatief dat al in 2004 is opgericht, met relevantie voor deze tijd, is ‘Eurogendfor’: de Europese politiemacht die bestaat uit ongeveer 800 MEers die snel operationeel kunnen worden ingezet door de EU, de VN, de OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe), de NAVO en andere ‘ad hoc’ coalities. Duitsland zag af van deelname omdat militaire krachten volgens de Duitse grondwet niet als politie mogen optreden. Als we de misstanden met de confrontatie tussen ME en burgers in het laatste jaar in rekenschap nemen, is een Europees leger nog meer beangstigend. De Eurogendfor ME-ers hebben niet een partij waar ze verantwoording aan afleggen, maar een ‘ad hoc coalitie’. Hebben deze mensen een eed gezworen? Waar kun je terecht bij buitensporig geweld? Er is geen manier om controle uit te oefenen op deze militaire politiemacht die in heel Europa kan worden ingezet. Er gaan geruchten dat deze al is ingezet tegen de gele hesjes in Frankrijk. Omdat op het museumplein en het Malieveld sommige ME-ers slechts Engels spraken en geen Nederlands waren er ook vermoedens dat Eurogendfor in Nederland is ingezet. Omdat het geheel – passend in de traditie van de EU – zeer ondoorzichtig is, is het niet duidelijk of dit daadwerkelijk het geval was.

De EU en de uitrol van het 5G netwerk

De uitrol van het 5G telecomnetwerk laat zien hoe de wisselwerking tussen de EU, lidstaten en lagere overheden in zijn werk gaat. In 2018 publiceerde de EU het document ‘Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad […] tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie’. In navolging past de Nederlandse regering de Telecomwet aan, waarbij de beleidsruimte voor gemeenten om zorg te dragen voor de publieke ruimte sterk wordt ingeperkt, alsook de mogelijkheid voor burgers om te ageren tegen plaatsing van zenders. Er is een openbare consultatie – waarover niet in de media bericht wordt, de meeste burgers hebben geen idee van de wetswijziging of de mogelijke impact die deze zal hebben op hun leven. Maar, er kan een vinkje achter burgerparticipatie worden gezet, want de consultatie is er geweest. Gemeenteraadsleden zijn niet geïnformeerd, en geven of geen antwoord op vragen, of verwijzen naar het beleid dat hen vanuit de regering wordt opgelegd, ‘ze moeten’. Het verweer van de regering in de Stop5G rechtszaak is dat ze verplicht is tot de uitrol omdat het regelgevingskader wordt bepaald door EU beleid. En zo is de cirkel rond, want tegen EU beleid kan niemand ageren. Niet de president, niet het parlement, en de burger al helemaal niet.

Hoe we hier terecht zijn gekomen: politieke en bureaucratische misleiding

Het toewerken naar integratie geschiedde stapsgewijs, waarmee steeds meer macht gecentraliseerd raakte in een orgaan dat niet democratisch is opgezet en geen democratische waarborgen heeft. De handelsverdragen die waren afgesloten om economische samenwerking te bevorderen, boden geen ruimte voor het overhevelen van soevereiniteit – deelnemende landen zouden veel moeite hebben gehad dat binnenlands te verkopen. Dit overhevelen van soevereiniteit van natiestaten naar een opeenvolging van Europese instituties werd bewerkstelligd door een serie van politiek-bestuurlijke-bureaucractische trucs. Ter voorbeeld: op 5 februari 1963 deed het Europese Hof van Justitie de uitspraak dat nationale wetgeving moest voldoen aan de regels van de Europese gemeenschap. In het geval van een conflict tussen beide, gingen de Europese regels voor. Er was geen enkele basis in het verdrag van Rome voor deze uitspraak, en het Hof had niet het mandaat op dergelijke wijze in te grijpen. Toch werd de uitspraak door lidstaten gewillig gevolgd. Een ander voorbeeld: in 1985 werd het idee opgevat de Europese markt uit te breiden van goederen naar diensten. Eigenlijk zou hiervoor het verdrag van Rome moeten worden aangepast. Voor een verdragswijziging werd doorgaans een internationale top uitgeroepen. Tijdens het overleg van de Raad van Ministers stelde de zeer corrupte Italiaanse voorzitter van de bijeenkomst Bettino Craxi dat het slechts om een procedurele beslissing ging, en niet een substantiële. Daarom was het niet nodig om een top te organiseren. Drie landen – het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Griekenland – waren tegen. Ondanks dat beslissingen normaliter unaniem en middels consensus werden genomen, werd in dit geval het officiële beleid van een meerderheidsstemming gevolgd. Zelfs Margareth Tatcher liet zich overbluffen. De uitbreiding van de gemeenschappelijke markt was een feit. Deze gang van zaken opende de deur voor verdragsaanpassingen in de toekomst die zonder conferenties of ratificatie via unanieme stemmingen onder staatshoofden werden doorgevoerd.

Op deze manier is stapgewijs, door mission creep, steeds meer macht gecentraliseerd in een orgaan dat niet democratisch is opgezet en geen democratische waarborgen heeft. Soevereiniteit is overgeheveld naar de EU, en Europees recht gaat boven nationaal recht, zonder dat de kaders daarvoor zijn afgebakend. De EU is ook geen democratie – zoals verderop zal blijken, heeft het volk geen tot weinig inspraak gehad bij het tot stand komen van de EU, het afstaan van soevereiniteit of op het beleid dat verder over hen wordt uitgestort.

Het democratisch deficiet laat zich het beste uitleggen door de werking van de belangrijkste EU instituties te beschrijven:

De Europese Raad is het belangrijkste orgaan van de EU. Hierin komen de staatshoofden van lidstaten samen. Aangezien de staatshoofden gekozen zijn, is dit het meest democratische orgaan van de EU. In de praktijk echter blijkt dat de staatshoofden zich meer loyaal voelen naar anderen in hun positie (horizontale loyaliteit) dan naar hun achterban (verticale loyaliteit). Overleg binnen de Raad is besloten en er worden geen notulen bijgehouden. Besluiten zijn unaniem, komen door consensus tot stand en zijn gericht op het instandhouden van ‘het Europese project’.

Het Europese Hof van Justitie. Met name bij de aanvang van de Europese integratie had het Hof grote invloed. Onder de oorspronkelijke oprichters van het Hof bevonden zich voormalige nazi’s, een Italiaanse fascist, en een Franse collaborateur. Via lobbygroepen zoals de Wissenschaftliche Gesellschaft für Europarecht (WGE) werden rechtszaken voorbereid die leidden tot uitspraken die nationale wetgeving overschreven. Hans Peter Ibsen, autoriteit binnen de WGE en actief nazi tijdens de WOII, adviseerde voor een specifieke rechtszaak,  aangespannen door van Gend en Loos in 1963, dat Europees recht boven het nationaal recht van lidstaten moest gaan. Het advies werd door de rechter opgevolgd, en de uitspraak legde de basis voor een traject waarbij het Hof uitspraken deed die leidden tot verdere centralisering van macht in Europa.

Het Hof is geen gerechtshof in traditionele zin. Vrouwe Justitia is niet blind bij dit hof, maar werkt naar een agenda. Volgens Perry Anderson, in een artikel over de EU: ‘het hof ziet zich niet als de hoeder van lidstaten, noch als een neutrale tussenpartij tussen staten en de gemeenschap, het is eerder een drijvende kracht achter de integratie’. Aanstellingen van rechters – één per land – zijn meestal politiek gemotiveerd, en het is niet ongebruikelijk dat deze geen juridische achtergrond hebben of kennis van zaken over de gebieden waarover ze rechtspreken. De zittingen zijn niet openbaar, en het is niet mogelijk tegen uitspraken in beroep te gaan. Zelfs een democratische verkiezingsuitkomst kan geen verandering bewerkstelligen tegen een uitspraak van het Hof. Er is geen tegenmacht, omdat er geen ‘kern van soevereiniteit is waarop lidstaten zich kunnen beroepen tegen de Gemeenschap’.

De Europese Commissie is het wetgevende orgaan van de EU, en de enige institutie met initiatiefrecht. Elke lidstaat heeft een commissaris met eigen portefeuille in de Commissie. Ondersteund door 33.000 ambtenaren is het een grotproducent van byzantijnse regels. Het heeft de dubieuze eer het grootste bureaucratische samenstel van regels te hebben geproduceerd dat in totaal 90.000 pagina’s telt. Zelfs voor experts op dit gebied is de EU regelgeving tamelijk ondoorgrondelijk. Voor de burger is de commissie onbereikbaar, voor lobbygroepen is het een centraal aanspreekpunt. Brussel heeft met 30.000 geregistreerde lobbyisten, meer dan twee keer zoveel lobbyisten dan Washington, dat ‘slechts’ 12.000 lobbyisten telt. De voornaamste lobbyisten zijn bedrijvenlobby’s (63%), en een kwart zijn NGO’s (26%). Overige lobby-groepen zijn denktanks en gemeenten. De Commissie werkt hand in hand met het Hof, tussen 1954 en 1979 waren ongeveer 80% van de rechtszaken die bij het Hof werden ingediend, door de Commissie aangekaart.

Het Europees Parlement heeft anders dan de naam doet vermoeden, weinig met volksvertegenwoordiging in klassieke zin te maken. Er is niet een ‘volk’ dat ze vertegenwoordigt, de Europese kiezer toont zich weinig geïnteresseerd in dit parlement met een dramatisch lage opkomst bij verkiezingen. Het parlement geniet ook niet de rechten en bevoegdheden die een parlement toebehoren en haar werkelijke invloed geven, zoals: het recht van amendement of initiatief bij wetgeving, of het recht tot het samenstellen van een regering. Het parlement biedt dan ook geen werkelijke oppositie tegen de uitvoerende macht van de Commissie, die tegelijkertijd de wetgevende macht is. Aanwezigheid van parlementsleden bij openbaar debat ligt meestal onder de 50%. Net als we bij de andere organen van de EU gezien hebben, vindt overleg plaats in commissies, achter gesloten deuren in samenwerking met de Raad en de Commissie. Voorstellen vanuit de commissie worden in 81% van de gevallen in eerste instantie goedgekeurd. Anderson: “de functie van het Parlement, dat de wensen van de burger niet verzameld of verwoord, is consolidatie van de wensen van de elite […] het geeft de schijn van een democratisch proces terwijl oligarchische belangen stevig in het zadel zitten

De Europese Centrale Bank is opgericht in 1998 met als doel zorg te dragen voor monetaire stabiliteit in de EU. Echter, monetair beleid is losgekoppeld van binnenlands en buitenslands beleid van de deelnemende landen, het is dus beleid zonder oog op de arbeidsmarkt, welzijn, welvaart, handelsbalans, en andere gebieden die door dat beleid getroffen worden. Het ontneemt lidstaten de mogelijkheid zelf die gebieden te aan te sturen middels monetaire beleid. Wat ontstaat is een vacuüm – waarbij geen enkele partij goed af is. Institutioneel staat de ECB nog verder van de burger af dan de voorgaande besproken instituties, terwijl ze onnoemlijk veel invloed heeft op het dagelijks leven. Het overleg van de Raad van Bestuur, waarin de CEOs van Europese centrale banken zitting hebben is – het wordt voorspelbaar – geheim, en beslissingen worden unaniem genomen. De ECB opereert verder totaal onafhankelijk, er is geen tegenmacht of controle op dit orgaan, zelfs niet vanuit de andere EU instituties.

Samenvattend, de geleidelijke stappen naar ‘meer integratie’ zijn telkens ten koste gegaan van democratie.  De EU is een gigantisch bureaucratisch complex, samengesteld uit ondoorzichtige en niet bereikbare instituties waarvoor de manier van werken eenduidig zich kenmerkt door consensus, unanieme besluiten en geheimhouding. Een cultuur van geheimhouding gaat niet samen met democratie. Een democratie gedijt bij open debat. Het systeem mist scheiding van machten, en de mogelijkheid van controle op macht. Het leidt tot machtsconcentratie die specifieke belangen dienen, van een elite. Voor de burger is dit complex onbereikbaar. De structurele opzet van de EU is in alle opzichten antithetisch aan wat je van een democratische rechtsstaat zou verwachten.  De werking van het geheel zijn voor de gewone burger en zelfs voor experts nauwelijks te volgen. Echter de effecten op het dagelijkse leven van de Europese burger zijn groot – helemaal met een EU beleid dat naadloos aansluit bij de corona dictatuur en grote herstart.

Bronnen

The European Coup. Perry Anderson. https://www.lrb.co.uk/the-paper/v42/n24/perry-anderson/the-european-coup

Ever Closer Union? Perry Anderson https://www.lrb.co.uk/the-paper/v43/n01/perry-anderson/ever-closer-union

Pfizer “Takes Over” the EU Vaccine Market. 1.8 Billion Doses https://www.marketwatch.com/story/eu-agrees-potential-1-8-billion-dose-purchase-of-pfizer-jab-01620495989

Twenty-Seven Years of Pharmaceutical Industry Criminal and Civil Penalties: 1991 Through 2017

Report: Federal Criminal Penalties for Lawbreaking Pharma Companies Have All But Disappeared

Europese Centrale Bank kan over vier jaar eigen cryptomunt invoeren. https://tweakers.net/nieuws/180000/europese-centrale-bank-kan-over-vier-jaar-eigen-cryptomunt-invoeren.html

ECB drukt gigantisch veel geld bij, mag dat wel? https://www.trouw.nl/economie/ecb-drukt-gigantisch-veel-geld-bij-mag-dat-wel~b0deded9/

The largest stimulus package ever. https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en

Building a Bitcoin Prison – Catherine Austin Fitts. https://www.investmentwatchblog.com/catherine-austin-fitts-reset-means-digital-control-system-governed-by-demonic-spirit-or-divine-intelligence/

EUvsDisinfo. https://euvsdisinfo.eu/

EU – Action Plan against disinformation. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/online-disinformation

The “European Gendarmerie Force” Project: EU Creates Legal Framwork For “Military Use” against its Citizens. http://www.911forum.org.uk/board/viewtopic.php?p=167496#167496

Eurogendfor Operational Concept. https://eurogendfor.org/egf-concept/

Samenwerking politiekorpsen en bewaking buitengrenzen’

https://www.defensie.nl/onderwerpen/internationale-samenwerking/politiekorpsen-en-bewaking-buitengrenzen

 

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

coronavirus

Chats van Von der Leyen over vaccindeal blijven geheim

Published

on

Von der Leyen

Heeft Pfizer de EU bedrogen met de miljardendeal voor Covid-vaccins? Chats van Commissievoorzitter Von der Leyen zouden het antwoord kunnen bieden. Maar de EU wil ze niet vrijlaten. Critici zien het recht op toegang tot informatie in gevaar.

De EU-commissie wil de gesprekken van Ursula von der Leyen met Pfizer-topman Albert Bourla geheim houden. Von der Leyen sloot in het voorjaar van 2021 een Covid-vaccindeal van een miljard euro in berichten en telefoontjes met Bourla – maar de berichten vielen niet onder de EU-wet op de vrijheid van informatie, stelt de commissie.

Er is veel kritiek op de deal van de EU met Pfizer. Tot op heden heeft de Commissie alleen bewerkte versies van de koopovereenkomsten ingediend. De prijs van de vaccins en belangrijke contractvoorwaarden blijven geheim. Een rapport van de Financial Times roept echter twijfels op of de EU bij de aankoop is opgelicht. Volgens de krant, die delen van de deal kon zien, betaalde de EU aanvankelijk € 15,50 per dosis, maar na de deal stegen de kosten tot € 19,50 per dosis.

Gemaakt voor 3 euro, verkocht voor 19,50 euro

De People’s Vaccine Alliance , een alliantie van humanitaire organisaties, berekent op basis van een onderzoek van Imperial College London dat een enkele dosis van het vaccin voor minder dan drie euro kan worden geproduceerd. Volgens deze berekening had de deal van Von der Leyen het farmaceutisch bedrijf Pfizer een overschot van zo’n 31 miljard euro kunnen opleveren. De NGO Public Citizen, die in verschillende landen niet-geredigeerde Pfizer-vaccincontracten heeft kunnen bekijken, vertelde de Washington Postdat het bedrijf zijn onderhandelingsmacht als een van de weinige makers van een effectief Covid-vaccin gebruikt om “risico’s te verschuiven en de winst te maximaliseren”. In de geïnspecteerde contracten “worden de belangen van Pfizer consequent boven de eisen van de volksgezondheid gesteld.”

Nadat de New York Times bericht had over de directe lijn tussen Von der Leyen en Bourla , diende netzpolitik.org een aanvraag in om de chats vrij te geven . Maar de commissie weigerde de aanvraag helemaal te onderzoeken. Omdat berichten via sms, WhatsApp en andere messengers “van korte duur” zijn en dus geen documenten in de zin van de EU-verordening over documenttoegang.

Europarlementariër ruikt “vingerhoed rechtvaardigingen”

De algemene weigering van ons verzoek om het nieuws tussen Von der Leyen en Bourla is duidelijk wangedrag van de kant van de EU-commissie, oordeelde de EU-ombudsvrouw Emily O’Reilly in antwoord op onze klacht. Parlementsleden en ngo’s spraken ook hun verontwaardiging uit over het gebrek aan transparantie van de Commissie. “Wat er op de telefoon van Frau von der Leyen gebeurt, is politiek”, zei de groene EU-politicus Daniel Freund . “Het kan niet zo zijn dat journalisten flauwe rechtvaardigingen krijgen en worden afgewezen. […] En het kan niet zo zijn dat de toegang tot centrale documenten weer wordt verhinderd doordat Ursula von der Leyen sms-berichten verwijdert .”

Maar ondanks de kritiek wil de commissie het nieuws geheim houden. In een vandaag, woensdag gepubliceerd antwoord aan ombudsvrouw O’Reilly , schrijft de EU-autoriteit dat ze niet eens “kortstondige” documenten zoals sms- en messenger-berichten bewaart en daarom geen toegang tot ze kan verlenen. Ze reageert niet op het verzoek van de ombudsvrouw om de applicatie van netzpolitik.org opnieuw te onderzoeken  en daadwerkelijk te beoordelen of ze de chats mag publiceren of niet.

Recht op toegang tot informatie ‘ernstig ondermijnd’

Aan de andere kant heeft de EU-commissie aangekondigd dat ze met andere EU-instellingen zal samenwerken om nieuwe richtlijnen te ontwikkelen voor de interne afhandeling van sms- en messenger-berichten. De Commissie verwijst naar een aanbeveling van de EU-Raad aan haar werknemers om dergelijke berichten alleen te gebruiken voor “kortstondige chats over openbare of niet-gevoelige inhoud”. Dit zou het uitgangspunt kunnen zijn voor een gemeenschappelijke richtlijn voor alle EU-instellingen. Daarmee wil de Commissie waarschijnlijk een argumentatiebasis creëren, zodat zij ook in de toekomst chats niet hoeft te archiveren.

Experts van het maatschappelijk middenveld vrezen dat het standpunt van de Commissie een enorme juridische maas in de toegang tot documenten creëert. “Als we niet eens om sms-berichten kunnen vragen, hoe moeten we dan weten of het echt vluchtige zaken of belangrijke beslissingen zijn?”, vraagt ​​Helen Darbishire, directeur van de organisatie voor vrijheid van informatie Access Info, zich af.

De realiteit is dat een groot deel van de overheidsactiviteiten in Europa en wereldwijd via verschillende communicatiemiddelen verlopen, waaronder sms, WhatsApp en andere berichtenplatforms. “Het recht op toegang tot informatie zal ernstig worden ondermijnd als we er geen toegang toe hebben”.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Biontech : De farmaceutische industrie maakt geen geheim van haar intentie om mensen te chippen

Published

on

Biontech

De farmaceutische Biontech industrie maakt geen geheim van haar intentie om mensen te chippen – toch wordt dit in de reguliere media fel afgedaan als onzin.

Dit is al verleden tijd:

“Een korte prik. Een beetje pijn. Afgerond. Het duurt minder dan tien minuten voordat een datachip ter grootte van een rijstkorrel onder de huid wordt geïmplanteerd – en het leven verandert ingrijpend. Vervelende alledaagse situaties zoals vergeten sleutels, achtergelaten portemonnees of verlopen paspoorten behoren dan tot het verleden. De chip, meestal geïmplanteerd in de vingertop, verzendt alle benodigde gegevens en ontlast u van de last van het onthouden” (1).

Nou, het zal waarschijnlijk geen chip ter grootte van een rijstkorrel zijn die in een spuit past waarmee men zogenaamd, maar nooit bewezen heeft, “immunisatie tegen corona”. Maar de digitale wereld gedijt op miniaturisering en de verbinding tussen technologie en het menselijk organisme is een van de natte dromen van transhumanistische ‘wereldleiders’ . Het draait allemaal om chips in het nanobereik en er wordt al lang geëxperimenteerd met dergelijke chips voor het monitoren en controleren van biologische organismen (2).

Los van het feit dat het er niet om gaat hoe nanochips in het menselijk organisme komen, maar dat het überhaupt zou moeten gebeuren. Of misschien al gebeurt? De “feitencheckers” in de “waarheidsmedia” zijn geobsedeerd met het wegwuiven van elke verdenking die in deze richting gaat:

“Avontuurlijke complottheorieën doen niet alleen de ronde op sociale netwerken. Staat Bill Gates uiteindelijk achter Corona omdat hij ons zijn vaccin wil opdringen en een chip wil implanteren?” (3).

Ja, ja, steeds weer Bill Gates. Personalisatie is een zeer krachtig hulpmiddel om elke ongewenste context te vervagen. Door vaardige woordkeuze komt de “samenzweringstheorie” – wij noemen de hele zaak beter, want waarheidsgetrouwer, een gegronde verdenking – eindelijk belachelijk. Zo wordt pseudo-journalistiek beleefd, in bovenstaand voorbeeld dat van ZDF.

‘S Werelds best verkochte “vaccin tegen corona” is dat van de Pfizer-groep, bijna uit de hoed getoverd door het Duitse bedrijf Biontech, dat al jaren afhankelijk is van de geldinfuus van verschillende geïnteresseerden. In november 2020 schonk de Bill & Melinda Gates Foundation (BMG) 4,9 miljoen dollar aan dit bedrijf, dat in het verleden altijd financieel vast zat, ruim op tijd voor de start van de wereldwijde “coronavaccinatiecampagne” (4).

“Grappig genoeg” is BMG ook een investeerder in Biontech – en daarmee de primeur voor de verkoop van het genetisch gemanipuleerde serum. Overigens vond de intrede als belegger plaats in september 2019, net op tijd voor het “uitbreken van de pandemie” (5). Nu weet de lezer hoe een stichting die zich altijd presenteert als een vereniging van filantropen rijker en rijker kan worden.

Kan Oliver Klein van ZDF (zie citaat hierboven) zulke complexe verbanden herkennen, zelfs begrijpen? Omdat het op de een of andere manier zijn vaccin is, dat van Bill Gates, dat hier wordt gespoten. En dat het opgelegd zal worden, het “vaccin”, zou nu langzaam bij iedereen door moeten dringen.

We beleven een gigantische, wereldwijde verkoopcampagne, geflankeerd door willekeurige, niet-democratische staatsmaatregelen. Dus wat ZDF ons als verlichting wil verkopen, wordt uiteindelijk een teken van incompetentie, desinformatie en propaganda.

Pfizer is niet Bill Gates, toch. Maar het is misschien niet helemaal irrelevant om te weten dat in februari 2020, net op tijd voor de ‘pandemie-uitbraak’, Susan Desmond-Hellmann werd gekozen in de raad van bestuur van Pfizer. Nu kan iedereen raden waar Desmond-Hellmann de afgelopen zes jaar aan het ravotten was. Een schot in de roos: ze was eigenlijk de CEO van de Gates Foundation. Het is natuurlijk volkomen duidelijk dat BMG geen financiële belangen heeft in Pfizer – of wel (6)?

Daarnaast schonk de Bill Gates Foundation in september 2016 ook de Pfizer Group het vrij aanzienlijke bedrag van 17,252 miljoen US dollar (7). Iedereen die nu concludeert dat de stichting winstgevende investeringen heeft gedaan, zoals bij Biontech (zie hierboven) en niet alleen vandaag, ook bij Pfizer, is spot on (8).

Dat brengt ons terug bij Albert Bourla. Zoals ik al zei, is hij een van de directeuren van Pfizer. In een paneldiscussie op het World Economic Forum in Davos (WEF) reageerde hij als volgt op een relevante vraag:

“Stel je een biologische chip voor in een pil die bij inslikken in de maag gaat en een signaal afgeeft. (…) Stel je de toepassingen voor, de mogelijkheid om mensen aan te sturen. (…) Wat er op dit gebied gebeurt, is fascinerend” (9).

Om eerlijk te zijn, ik was achterdochtig toen ik het citaat zag, dus ik heb de bron onderzocht. Hier eerst als audio stuk:

Albert Bourla, CEO van Pfizer, over elektronische trackingchips in pillen, goedgekeurd door de FDA

Ik kon het nog steeds niet echt geloven, maar uiteindelijk vond ik de originele bron (v2). Als kroon op het werk wil ik u vertellen dat deze uitspraak van Albert Bourla dateert van januari 2018. Zoals je kunt zien, was de Pfizer-baas enthousiast over zijn visioenen en wees alsjeblieft niet zo naïef om te geloven dat hij dit destijds, meer dan vier jaar geleden en voor het elite WEF-forum, uit pure grappen en gek doen.

En nu, als klap op de vuurpijl, is Albert Bourla ook deelnemer aan de Bilderbergconferentie, die een paar dagen geleden heel rustig en heimelijk werd gehouden in de hoofdstad van het afbrokkelende rijk (10).

Vraag in de Matrix: Wordt er aan nanochips gewerkt om mensen te controleren en te sturen? Neeeeee, nooit!!!

Mogen de blinden en doven hun ogen en oren blijven bedekken. De hele zaak stinkt naar de hemel.

Blijf a.u.b. alert, beste lezers.

Bronnen en opmerkingen:

(Algemeen) Dit artikel uit  Ped’s Views  is gelicentieerd onder een  Creative Commons -licentie  ( Naamsvermelding – NietCommercieel – GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal ). Het kan worden gedistribueerd en gereproduceerd zolang de licentievoorwaarden worden nageleefd. Als je linkt naar andere artikelen uit de visie van Ped, vind je daar ook de externe bronnen die de stellingen in de huidige tekst ondersteunen. Laatst bewerkt: 7 juni 2022.

(1) 23-05-2022; dagelijkse spiegel; Datachips in het lichaam – horror of hoop?; https://www.tagesspiegel.de/politik/der-digitale-mensch-datenchips-im-koerper-horror-oder-hoffnung/19840472.html
(2) 07.10.2010; scinexx, Universiteit van Buffalo (VS); dieren op afstand bestuurd door nanodeeltjes; Onderzoekers gebruiken magnetische deeltjes om celfuncties specifiek te verstoren of te stimuleren; https://www.scinexx.de/news/technik/tiere-durch-nanoparticle-fernsteuerung/
(3) 30 december 2020; ZDF; Oliver Klein; De gekste complotmythes van 2020; https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-verschwoerungstheorien-2020-100.html
(4) BMG; Database met toegezegde subsidies; Toegezegde subsidies Biontech;https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=Biontech#committed_grants ; opgehaald: 2022-06-01
(5) september 2019; BMG; Strategisch Investeringsfonds; Biontech; https://sif.gatesfoundation.org/investments/biontech/ ; opgehaald: 2022-06-01
(6) 2020-02-04; Pfizer; Susan Desmond-Hellman gekozen in de raad van bestuur van Pfizer; https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2020/Susan-Desmond-Hellmann-Elected-to-Pfizers-Board-of-Directors-04-02-2020/default.aspx
(7) 29-12-2012; Pfizer; Private en publieke partners verenigen zich om tegen 2020 10 verwaarloosde tropische ziekten te bestrijden;https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2012/Private-and-Public-Partners-Unite-to-Combat-10-Neglected-Tropical-Diseases-by-2020-01-29- 2012/default.aspx
(8) BMG; Database met toegezegde subsidies; Toegezegde subsidies Pfizer; https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=pfizer ; Opgehaald: 2022-06-01
(9) 2022-01-18; WEF-bijeenkomst; Albert Bourla op het World Economic Forum 2018 is enthousiast over elektronische nalevingspillen; https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A
(10) Deelnemerslijst van de Bilderberg Conferentie 2022; https://bilderbergmeetings-org.translate.goog/press/press-release/participants?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp ; opgehaald: 07.06.0222
(v1) WEF, Martin Schwab, Albert Bourla, CEO van Pfizer, biologische chips; Bron: WEF; https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A ; of hier:
(v2) 25/01/2018; WEF; Gezondheid transformeren in de vierde industriële revolutie; https://www.youtube.com/watch?v=Uio8X1h0H-E

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Biden betaalt veel geld voor de nieuwste flop van Pfizer

Published

on

pfizer

De regering-Biden betaalt 10,6 miljard dollar aan belastinggeld voor Paxlovid van Pfizer, het niet-originele en ineffectieve Covid-19-medicijn van Pfizer.

In november 2021 betaalde het Witte Huis medicijnmaker Pfizer bijna $ 5,3 miljard voor 10 miljoen behandelingskuren van zijn experimentele  Covid-19-behandeling,  Paxlovid, een antivirale combinatie van nirmatrelvir en ritonavir.

Ritonavir werd ontwikkeld in 1989 en nirmatrelvir werd ontwikkeld in 2020. Met andere woorden, Paxlovid is niet helemaal opnieuw ontwikkeld om Covid-19 te behandelen; de verbindingen bestonden al.

In december 2021 beweerde Pfizer dat de eerste onderzoeksresultaten aantoonden dat Paxlovid het risico op  ziekenhuisopname en overlijden met bijna 90 procent verminderde bij mensen met milde tot matige coronavirusinfecties. Zonder context is deze verklaring schromelijk misleidend. Vrijwel iedereen die de bestaande Covid-19-mutatie krijgt, zal een milde of matige ziekte hebben, maar de medicijnmaker beperkte zijn onderzoek tot mensen die niet waren gevaccineerd en het grootste risico liepen op het virus vanwege leeftijd of gezondheidsproblemen, zoals obesitas.

Een bijgewerkte, recentere analyse van 1.153 patiënten (van de mogelijke 2.246 patiënten) toonde een flauwe, niet-significante relatieve risicoreductie van 51 procent. Een subgroepanalyse van 721 gevaccineerde volwassenen met ten minste één risicofactor voor progressie naar ernstige Covid-19 toonde een niet-significante relatieve risicovermindering bij ziekenhuisopname of overlijden (behandelingsarm: 3/361; placebo: 7/360).

Volgens het officiële  persbericht van 14 juni van Pfizer toonden de resultaten van de fase 2/3 van de  gewijzigde  Paxlovid EPIC-SR-studie (Evaluatie van proteaseremming voor COVID-19 bij patiënten met een standaardrisico), met mijn nadruk:

  • Het nieuwe primaire eindpunt van zelfgerapporteerde, aanhoudende verlichting van alle symptomen gedurende vier opeenvolgende dagen  werd niet gehaald .
  • Pfizer zal  de deelname aan de EPIC-SR-studie stopzetten  vanwege het lage aantal ziekenhuisopnames of overlijden in de populatie met standaardrisico.

Verscholen in het persbericht van Pfizer was het volgende financiële goudklompje voor investeerders: “De resultaten van deze aanvullende analyses zullen naar verwachting geen invloed hebben op de omzetverwachtingen van Pfizer voor het volledige jaar 2022.” De reden daarvoor is: Pfizer  heeft al $ 5,3 miljard in handen van belastingbetalers en heeft de “blockbuster-status” vastgehouden (gedefinieerd als een miljard dollar aan verkoop van een enkel medicijn).

Naast de reeds toegezegde $ 5,3 miljard, kondigden de VS in januari een vertrouwelijke aanvullende “verbintenis” aan om  nog eens 10 miljoen doses te bestellen  (tegen de prijs van 5,3 miljard dollar meer, voor een totaal van 10,6 miljard dollar), wat Pfizer een zeer gewilde na ” super  blockbuster-status” (gedefinieerd als 10 miljard dollar aan verkoop van een enkel medicijn). De administratie bleef “vastbesloten om door te gaan met de [extra] aankoop”, aldus een Bloomberg-rapport van april 2022.

Volgens Bloomberg zocht het Witte Huis aanvankelijk $ 22,5 miljard aan nieuwe pandemiefinanciering. Democraten waren eerder dit jaar bereid iets meer dan $ 15 miljard op te nemen in een brede rekening voor overheidsuitgaven, maar deze werd verwijderd na onenigheid met de Republikeinen over de vraag of deze moest worden gecompenseerd door bezuinigingen elders in de regering.

De senaatswet van $ 10 miljard bevatte een vereiste dat ten minste de helft van het geld aan therapieën moet worden besteed, maar waarom gokte Biden  elke dollar  op één enkel medicijn van één enkele medicijnfabrikant? Waarom werd Pfizer gekozen om alleen aan de therapeutische clausule te voldoen?

Zoals we hebben gezien, werken FDA Emergency Use Authorizations (EUA’s) niet altijd zoals ze zouden moeten, maar in dit geval was het vanwege een manipulatieve actie van Pfizer en een riskante weddenschap van het Witte Huis van Biden.

Dat komt omdat Pfizer zonder publieke vermelding in het geheim zijn eigen lat had verlaagd na zijn EUA  nadat  het Witte Huis had toegezegd $ 5,3 miljard dollar aan product te kopen. Pfizer verklaarde:

Na de autorisatie voor gebruik in noodgevallen van Paxlovid voor personen met een hoog risico op progressie naar ernstige COVID-19, werd  het protocol gewijzigd om personen met een hoog risico uit te sluiten en de inschrijving van patiënten zonder risicofactoren voor progressie naar ernstige COVID-19  die niet waren gevaccineerd, of wiens laatste COVID-19-vaccinatie meer dan 12 maanden na inschrijving plaatsvond. (nadruk toegevoegd)

Op deze manier was Pfizer in staat zijn medicijn toe te dienen aan een minder ernstig zieke en gezondere populatie in de hoop een superieur werkzaamheidssignaal en een verminderd veiligheidssignaal te hebben, maar het kon  nog steeds  geen adequaat klinisch effect laten zien op een van zijn prospectief opgestelde protocollen. eindpunten.

Om het protocol na indiening door de FDA te wijzigen, had Pfizer formeel en schriftelijk met de FDA moeten communiceren. Een  voormalig niet-wetenschappelijk  directeur van Pfizer,  Patrizia Cavazzoni , nu het hoofd van het Center for Drug Evaluation and Research van de FDA, zou de verandering moeten goedkeuren. Interessant is dat de wijziging van het protocol van Pfizer zo strak werd gehouden dat het niet publiekelijk bekend was tot het Pfizer-persbericht van juni 2022.

Ongeveer een week eerder  had YaleMedicine van de Yale University  zelfs een lang artikel gepubliceerd over de voordelen van Paxlovid, waarin de verouderde oorspronkelijke protocoleindpunten werden geciteerd. Op 7 juni had de CEO van Pfizer, Albert Bourla, plannen aangekondigd om meer dan $ 100 miljoen uit te  geven om de productie van Paxlovid te verhogen en toegewijd aan het aannemen van honderden nieuwe werknemers om de schijn op te houden met het Witte Huis en Pfizer-investeerders.

Paxlovid is niet het eerste voorbeeld van “geheime” en wetenschappelijk twijfelachtige beslissingen die buiten de standaardkanalen van de FDA worden genomen onder toezicht van Patrizia Cavazzoni. Ongeveer een jaar geleden waren er geheime bijeenkomsten rondom Biogen’s monoklonale antilichaamgeneesmiddel aducanumab (Aduhelm) voor de ziekte van Alzheimer, dat miljarden dollars waard was, en dat in elk onderzoek niet voldeed aan de veiligheids- en werkzaamheidsnormen.

Na  een controversiële  en mogelijk illegale en onethische  back-channel ontmoeting met de leidinggevenden van Biogen , werd het medicijn van Biogen echter goedgekeurd door Cavazzoni tegen advies van leden van de FDA-adviescommissie en FDA-medewerkers.

Cavazzoni bevestigde haar beslissing door een komisch  ontoereikende rechtvaardiging van 1,5 pagina’s te schrijven, die meestal de mening van anderen citeerde en niets deed om hun discutabele hypothesen aan te pakken. Bijna elke medische commentator schold Cavazzoni’s goedkeuring van aducanumab uit en noemde het dingen als ” valse hoop “, ” slecht medicijn “, ” schandelijk “, ” gevaarlijk “, ” een ramp ” of ” een nieuw dieptepunt “. De omstandigheden rond de klinische resultaten van Paxlovid van Pfizer zijn eveneens verschrikkelijk.

Maar in tegenstelling tot Biogen kon ik zelfs  geen  online verslag vinden van een vergadering van Cavazzoni die de protocolwijziging voor Paxlovid rechtvaardigde, laat staan ​​een adequate. Pfizer zou een gedetailleerde motivering hebben moeten geven in zijn protocolwijziging en de FDA hield die verzoeken en wijzigingen geheim. Het is gewoon weer een voorbeeld van het totale  gebrek aan transparantie van de FDA .

Een jaar geleden meende ik in een opiniestuk dat  Cavazzoni twijfelachtige beslissingen zou blijven nemen  vanwege haar nauwe banden en lange geschiedenis van dienstverband bij Big Pharma. Het grootste deel van Cavazzoni’s carrière laat zien dat ze werkt als een niet-wetenschappelijke Big Pharma-manager.

Ze heeft ook een opvallend gebrek aan fundamentele wetenschappelijke of onderzoekservaring voor het bekleden van zo’n kritieke positie op het gebied van de volksgezondheid. Helaas had ik gelijk, maar het zijn de belastingbetalers die de kosten van de mislukte Paxlovid-gok zullen dragen.

Waarom heeft het Witte Huis een blanco cheque van belastinggeld afgeschreven voordat het definitieve bevindingen kreeg?

Het is niet zo dat Pfizer om geld kwetst of dat Amerikanen niet al meerdere goedkope,  generieke alternatieven hebben  met omvangrijke peer-reviewed bewijzen achter zich, die tientallen en honderdduizenden patiënten bestrijken. Toch negeerde het Biden Witte Huis de historische wijsheid van de  Spreuken van Ahiqar en koos ervoor om “twee in de hand weg te gooien (dwz hydroxychloroquine en ivermectine) voor één in de bush (Paxlovid).”

We weten al een tijdje dat de dominante gemuteerde varianten van Delta en Omicron (die  volgens de CDC >99 procent  van de huidige gevallen uitmaken) meestal milde infecties hebben veroorzaakt. Het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames door Covid is gedaald, omdat de meeste mensen tegenwoordig slechts minimale tot matige  verkoudheidssymptomen krijgen  . Zelfs Johns Hopkins laat  recorddieptes  zien in Covid-19-gerelateerde ziekenhuisopnames op de IC.

Pfizer heeft zijn experimentele product misschien overdreven en bedrieglijk geweest door zijn protocol te wijzigen zonder het publiek te informeren. Door Pfizer te vertrouwen en een aanzienlijke gok te wagen met belastinggeld, spoelde het Witte Huis $ 5,3 miljard belastingbetalerdollars grotendeels door de afvoer. Het Witte Huis zit nu aan de haak voor nog eens $ 5,3 miljard – voor een totaal van $ 10,6 miljard – voor een ineffectieve Covid-19-behandeling die Pfizer al  had  ontwikkeld, terwijl ze bijna niets hadden kunnen uitgeven en de gevestigde veiligheid en werkzaamheid van hydroxychloroquine hadden bevorderd en ivermectine met een superieur resultaat.

Meer praktisch, aangezien Delta en Omicron mild zijn, hadden we Covid-19-mutaties gewoon hun gang kunnen laten gaan en infecties symptomatisch kunnen behandelen met beschikbare generieke farmacologie, zodat individuen kunnen verkrijgen natuurlijke immuniteit .

De regering-Biden koos in plaats daarvan voor deze belachelijke en buitensporige verspilling van belastinggeld. Zal de president, of iemand anders, verantwoordelijk worden gehouden?

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

NAVO-top op 29 juni: een “verplicht geschenk” aan Turkije!

Turkije – Zweden en Finland hadden zich al lang bereid verklaard om lid te worden van de NAVO. Maar een dergelijke daad moet unaniem worden goedgekeurd door alle Bondgenoten. En… [...]

EU: Uiterlijk in 2035 komt benzine alleen nog maar uit het stopcontact!

“Na de EU-commissie en het EU-parlement heeft de Raad gisteravond ook gestemd om de verbrandingsmotor op fossiele brandstoffen in 2035 te beëindigen. Dit is historisch! Europa is het eerste continent ter wereld… [...]

Ongelooflijke wreedheden door Spaanse grenswachten – De schande van Melilla!

Melilla! We raden zwakke lezers aan om de onderstaande video niet te bekijken. Wij hebben het ook als onze plicht om deze afbeeldingen beschikbaar te stellen. Zo behandel je mensen… [...]

De VN rouwt altijd meer om vermoorde moslims dan om gewelddadige christenen!

De Verenigde Naties hebben onlangs 15 maart uitgeroepen tot “Internationale dag ter bestrijding van islamofobie” . Deze datum is gekozen omdat op die dag een van de ergste terroristische aanslagen op moslims plaatsvond:… [...]

Willen we een dictatuur of liever een Great Reset

Willen we een dictatuur of liever een Great Reset We hebben een college van B & W met een gemeenteraad. We hebben een college van Gedeputeerde Staten dat de provincie… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN