Connect with us

coronavirus

De revolutie in Nederland en de wereld zal niet stoppen in 2022

Published

on

revolutie

Er is niets moeilijker dan je eigen tijd te herkennen, duiding te geven aan wat zich op dit moment afspeelt. Dat is iets voor later, als de historici de zaken los van de actuele emoties, de feiten op een rij gaan zetten en voorzien van context en duiding. Misschien kunnen we toch alvast een begin maken door te stellen dat we getuige en onderdeel zijn van een revolutie. Wie de kenmerken kent van zo’n radicale omwenteling kan niet anders dan tot de conclusie komen: dit is de Covid Revolutie.

Dit is een revolutionaire tijd. De contouren ervan beginnen zo langzamerhand wel duidelijk te worden. De huidige tijd heeft veel kenmerken die niet anders dan tot deze conclusie kunnen leiden. Als je midden in zo’n tijd leeft zijn de grote lijnen, de verbindende schakels, alleen met grote moeite waar te nemen. Welke patronen zijn momenteel te herkennen en is deze Covidtijd met andere revolutionaire tijden te vergelijken?

Vrijwel iedereen die nu in westerse landen leeft heeft geen herinneringen aan grote omwentelingen. Na de Tweede Wereldoorlog brak voor grote delen van de wereld een langdurige vrede uit. Voor talrijke andere delen gold deze luxe echter niet. De onrustige wereld buiten ons leverden louter journaalbeelden en koppen in de kranten op, maar verder kon je je er voor afsluiten.

Na 1945 brak in ons deel van de wereld een tijd aan die oneindig leek, een tijd van relatieve welvaart en sociale vrede. Er heerste vrijheid en een werkende staatsinrichting. Vrijheid van godsdienst, van meningsuiting, van vergadering, van demonstratie, het waren vanzelfsprekendheden, want in wetten vastgelegd en indien nodig door rechters bevestigd. Een roes van vanzelfsprekendheid over de ervaren maatschappelijke stabiliteit nam bezit van onze denkwereld. De boze wereld was elders, hier hielden we het gewoon rustig.

De val van de Sovjet Unie en de opheffing van de tweedeling van Europa leidde ‘het einde van de geschiedenis’ in.

Francis Fukuyama

Dat gevoel in een democratisch paradijs te leven werd nog versterkt door de opheffing van de tweedeling in Europa. De Berlijnse Muur en niet te vergeten het IJzeren Gordijn vielen. De wonden van de afgrijselijke Tweede Wereldoorlog waren geheeld. Na 70 jaar van communistische dictatuur verbrokkelde de Sovjet Unie. De val van de Berlijnse Muur werd ingeleid door het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. De Russen kregen te maken met de invoering van een brute vorm van kapitalisme die armoede en verval veroorzaakte.
Het was een tijd dat docent internationale economie Francis Fukuyama in zijn gelijknamige boek het einde van de geschiedenis verkondigde. De tijden van de ideologieën waren volgens Fukuyama voorbij, er zou nu in alle landen van de wereld alleen nog het vrije marktkapitalisme heersen. Fukuyama was overigens docent aan de Amerikaanse Johns Hopkins University, dat een centrale rol zou spelen in de (voorbereiding) van de Covid-crisis.

Ook al hebben we geen ‘actieve herinnering’ (vrij naar de minster-president) aan revoluties, onbewust kennen we er wel een paar.
De Russische Revolutie van 1917 bijvoorbeeld, waarbij de Russische tsaar werd verjaagd (en later vermoord), en de Russen een vreselijke 70-jaar durende dictatuur moesten ondergaan, waarbij aan de naam Jozef Stalin miljoenen doden kleven. Als burgeropstand de geschiedenis ingegaan, was het toch vooral een kleine kliek die door een staatsgreep de revolutie ontketende.

De Franse Revolutie in 1789 is een schoolvoorbeeld van een revolutie. Een ontevreden wat we nu middenklasse noemen, verjoeg bij de bestorming van de Bastille de rijke aristocratie. In haar aard, gevolgen en omvang is deze revolutie van een geheel andere soort dan de Russische Revolutie. En toch zijn het beide revoluties.

Vanaf 1966 vond in China de Culturele Revolutie plaats, Een gewelddadige machtsovername en zuivering van de Chinese maatschappij dat zich onder leiding van Mao Zedong via terreur ontdeed van de bourgeoisie (de burger maatschappij) en alle vormen van kapitalisme. Een totalitaire staat van eenvormigheid en collectivisme zou het land tot zijn dood in 1976 overheersen. Nu China zich al enkele decennia tot een vorm van staatskapitalisme heeft ontwikkeld, is de totalitaire aanpak alleszins verdwenen. De macht van de staat en haar greep op economie en samenleving is ongebroken.

Nederland is zelf ook niet vrij van revoluties gebleven. De meest recente en tamelijk vreedzame was die van de 1960-er jaren waarbij jongeren en studenten hun onvrede uitten over de verstarde regenteske en verzuilde maatschappij die met de Tweede Wereldoorlog nog niet haar invloed had verloren. En wat te denken van de brute moord op de gebroeders De Witt in 1672 door aanhangers van Willem van Oranje. De lichamen werden volledig toegetakeld en voor het woedende publiek tentoongesteld.

De lijst van revoluties in alle soorten en maten is lang. Gemiddeld gezien gaat er in de wereld geen jaar voorbij zonder een opstand, staatsgreep of revolutie.

Inmiddels beleven wij er ook een, al zullen velen nog in de veronderstelling verkeren in een pandemie te leven.
Hoe kunnen we herkennen dat we in enigerlei vorm van revolutie of omwenteling zijn beland?

Is Covid een echte revolutie?

De Amerikaanse onderzoeker Richard Dolan schrijft: ‘Dat het woord “revolutie” niet in de mond genomen wordt, wil niet zeggen dat het niet overal om ons heen is. We leven nu midden in een wereldwijde revolutie die een waarachtig en angstaanjagend totalitarisme teweegbrengt. De 9/11 Revolutie was Fase Eén; welkom in Fase Twee die de verworvenheden verdiept en ontworpen is om de menselijke samenleving en beschaving permanent te transformeren. Het goede nieuws is dat we nog steeds de vrije wil en de soevereiniteit van ons geweten behouden.’

Dolan duidt de huidige Covidperiode als een mondiale revolutie en doet dat door haar kenmerken te vergelijken met die van andere revoluties.

Een massale uitbreiding van overheidsmacht.
Bij een revolutie of staatsgreep zie je dat de staten de macht sterk naar zich toetrekken en haar invloed zich tot alle aspecten van de samenleving uitstrekt. Reisverboden moeten het volk op de plaats houden. Het recht op bijeenkomsten zoals demonstraties wordt sterk beperkt of gewoonweg verboden. Ook in de huiselijke kring gelden beperkingen in het ontvangen van bezoek.
Via ‘stillen’ in de oude tijd, nu via digitale volgsystemen, worden de burgers 24/7 gevolgd, tot achter de voordeur.
De politie krijgt meer volmachten en mogen of moeten gewelddadig optreden tegen tegenstanders van het nieuwe regiem. Er ontstaat geleidelijk een politiestaat. Wetten, waaronder de grondwet, worden in hoog tempo aangepast om de machtsverschuivingen permanent te maken. Het dwingen tot het ondergaan van (medische) behandeling kan ook alleen ingeval een overheid wettelijke en morele grenzen overschrijdt en haar macht hiertoe aanwendt.

Het beheersen van informatie
Overheid en media worden een geheel. De zelfstandige positie van de journalist is voorbij en is nu woordvoerder van het regiem. Om het volk aan de machtsgreep te binden wordt een overtuigende of overtuigend geachte verhaallijn opgezet, ook wel narratief genoemd, en met alle middelen van propaganda in een niet aflatende frequentie herhaald. Daarbij kan het narratief steunen op een klein fragment van feitelijkheid, maar wordt verder naar eigen belang ingekleurd. Censuur in alle vormen moet voorkomen dat dissidente geluiden tot de massa doordringen, ook al zijn dat geluiden van voorheen gelouterde wetenschappers of Nobelprijsdragers. Ze worden ‘ge-debunkt’, ‘ge-deplatformt’, Hun reputatie wordt gesloopt, hun banen opgezegd en soms worden zij met de dood bedreigd.

Inzet psychologische oorlogsvoering
Het individu wordt ondergeschikt gemaakt aan de groep, het collectief. Vrijheden moeten wijken voor (vermeende) veiligheid. Voorgaande kan niet lukken als niet eerst massaal angst is gezaaid die mensen in verwarring en in een staat van gepercipieerde onveiligheid brengt. Tegenstanders van de nieuwe of gewenste orde worden gedehumaniseerd, voor gek verklaard, met bij de tijd passende woorden zoals ‘wappie’ of ‘complotdenker’ beschimpt. Mensen worden door de voortdurende verspreiding van tegenstrijdige berichten in combinatie met machtsvertoon van de staat, tot toeschouwers omgevormd: ‘wat kan ik er nog aan doen?’ Ze zappen mentaal weg en grijpen elke strohalm naar de oude normaliteit aan, ook al moeten zij zich daarvoor meermaals laten ‘prikken’. Een avondje theater of een etentje met vrienden is belangrijker dan echte wettelijke vrijheid en het inzien dat die zonder strijd niet meer terugkomt.

Symbolen
Symbolen zijn belangrijk om te zien wie meedoet en wie niet. De geheven rechterhand symboliseerde onderwerping aan het NAZI-regiem, het mondkapje aan het Coronaregiem. Slogans moeten het officiële narratief ondersteunen: ‘we doen het voor de zorg’, ‘we doen het voor de ouderen’, ‘flatten the curve’, ‘vertrouw de (onze) wetenschappers’. Mantra’s die door het feitelijke gedrag van het regiem volkomen ongeloofwaardig zijn, maar ondanks dat de meeste mensen toch nog aan boord houdt.
Een klassieker bij vijandige revoluties, zoals de eerder genoemden in Rusland en China en de ‘revolutie’ van de NAZI’s, is het creëren van een gemeenschappelijk vijand, een groep die de (twijfelende) meerderheid als zondebok van haar ellende moet zien. Het regiem blijft zo buiten schot. We kennen tijdens de Covid Revolutie de huidige ‘volksvijand’: de niet-gevaccineerden.

Vernietiging van individuele wil en eigenheid
We kennen nog de beelden van de massale NAZI-bijeenkomsten waar honderdduizenden mensen in strakke rijen, omringd door spektakel in licht en geluid, opgingen in het collectief. De individuele wil had in die massa geen schijn van kans.
Dit soort spektakels kennen we nu niet. We hebben nu televisie en internet. Maar het doel is dezelfde: breek de individuele wil tot kritiek en verzet. Houd mensen uit elkaar, maak ontmoeten moeilijk, laat mensen afstand van elkaar houden. Geen lichamelijk contact, zo belangrijk voor vriendschappen, affectieve relaties en levensvreugde. Bedek de gelaatsuitdrukking zodat spontaan contact wordt ontmoedigd. In Australië, de kraamkamer van de Nieuwe Wereld Orde, mochten of mogen buren niet eens meer met elkaar spreken.
Haal het plezier uit het leven, sluit cafés, theaters, restaurants en andere ruimtes voor ontspannen ontmoetingen.
Er is sprake van atomisering van een samenleving, vrije atomen die elkaar niet raken. Mensen die onzeker zijn, eenzaam, bang en mentaal beschadigd door alle niet verklaarbare en aantoonbaar niet werkzame maatregelen, zijn makkelijke prooi voor staatspropaganda.

De uiteindelijke realisatie van de revolutie
Deze Covidrevolutie heeft de vorm van een mondiale staatsontmanteling aangenomen. Er is overduidelijk een mondiale sturing. Deels vooraf doordat veel van de huidige regeringsleiders in het ‘klasje van Klaus’ (Schwab) hebben gezeten en de achterliggende ideologie kennen. Veel mensen zijn de voorafgaande jaren op de juiste posten geplaatst. Om een paar te noemen, de (voormalig) minister van gezondheidszorg van Duitsland Jens Spahn, kwam uit de farma-industrie. De partner van EU-voorzitter Von der Leyen is directielid van een Duitse farmaceut. De broer van de Nederlandse minister van gezondheidszorg De Jonge werkte in een hoge positie bij AstraZeneca. De tot 2020 hoogste baas van een van de grootste persbureau’s ter wereld Reuters Thomson, Jim Smith, is nu directielid bij Pfizer. En zo zijn op vele honderden cruciale posities in de wereld de juiste personen geplaatst.

Wat TTIP niet lukte
Het doel van deze machtsgreep lijkt te zijn om ten behoeve van de grote corporates de wereldmarkt te uniformeren en daarmee naar hun hand te zetten. Dit om via een soort ‘wereldregering’ (bedoeld wordt een netwerk van bevriende en betaalde NGO’s, zoals de WHO en de VN) bestuurlijke macht te verkrijgen en de natiestaten te verzwakken: de New World Order. Wat met het ‘vrijhandelsverdrag’ TTIP niet lukte, wordt nu langs deze weg geforceerd.

De wereldbevolking moet beter onder controle worden gebracht en dat kan alleen met meer toezichthoudende macht en minder burgerlijke vrijheden. Daarvoor moet de burger zijn bezit inruilen voor gebruik, immers bezit is een vorm van macht. Lenen en gebruiken van zaken van een ander, een grote corporate, kan altijd naar believe worden stopgezet, bijvoorbeeld met een social creditsysteem. Ook is bekend dat in de elitaire kringen de opvatting bestaat dat de wereldbevolking te groot is en zou moeten worden verkleind.

De steeds wisselende vooruitzichten over de maatregen maken het zaken doen vrijwel onmogelijk. Het midden- en kleinbedrijf wordt momenteel gesloopt. Veel revoluties zijn er op uit kleinschalig zelfstandig ondernemerschap uit te schakelen. Denk naast het MKB en aan de boeren, die in komende jaren in grote getallen onteigend dreigen te worden. Zelfstandig ondernemers vormen een macht die voor de centrale machten niet goed stuurbaar is. Na faillissement kunnen de grote investeerders, denk aan Blackrock, het vastgoed voor een appel en een ei kopen. De grote ketens of outlets, zoals Amazon, zullen straks de winkelstraten vullen.
De burgermaatschappij zoals wij dat kenden en waardeerden wordt afgebroken en gefragmenteerd. De Covidrevolutie is daarmee naast een sociaal-culturele revolutie ook een politieke én financieel-economische.

De staten steken zich in hoge mate in de schulden voor de grotendeels overbodige ‘vaccins’, de reddingsgelden voor de ondernemers, en de hierna komende ‘klimaatdoelen’ van de globale elite. Daarmee zijn de staten failliet, haar burgers gedemoraliseerd en als was in de handen van de globale kapitalisten.

Het gebrekkige narratief

Er is een klein probleem: de bevolking krijgt geen aanlokkelijk perspectief voorgeschoteld. De toekomst is louter technocratisch en transhumanistisch. Verder is het een bleek verhaal. Alleen angst drijft de massa’s. Maar angst slijt, het motiveert niet. Daar gaat het project op stuklopen.
Onlangs kwamen in Dubai onder leiding van WEF-voorman Klaus Schwab een aantal leden van het World Economic Forum bij elkaar om te sleutelen aan The Great Narrative.
Er is weinig bekend van wat dat Grote Verhaal nu moet inhouden. Duidelijk is dat men inziet, en veel te laat, dat deze Covid-revolutie inhoudelijk bloedeloos is, niemand enthousiast maakt en geen aansprekende leiders kent. Diegenen die het gezicht tonen, zoals Bill Gates of Klaus Schwab worden door velen veracht.
Het kan dan ook niet anders dan dat deze revolutie aan interne verdeeldheid over wat het Grote Verhaal zou moeten zijn, roemloos ten onder gaat. Maar niet zonder eerst mondiaal de grootste schade aan mensen, hun welzijn, welvaart, gezondheid en de samenleving als geheel te hebben toegebracht.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

coronavirus

Chats van Von der Leyen over vaccindeal blijven geheim

Published

on

Von der Leyen

Heeft Pfizer de EU bedrogen met de miljardendeal voor Covid-vaccins? Chats van Commissievoorzitter Von der Leyen zouden het antwoord kunnen bieden. Maar de EU wil ze niet vrijlaten. Critici zien het recht op toegang tot informatie in gevaar.

De EU-commissie wil de gesprekken van Ursula von der Leyen met Pfizer-topman Albert Bourla geheim houden. Von der Leyen sloot in het voorjaar van 2021 een Covid-vaccindeal van een miljard euro in berichten en telefoontjes met Bourla – maar de berichten vielen niet onder de EU-wet op de vrijheid van informatie, stelt de commissie.

Er is veel kritiek op de deal van de EU met Pfizer. Tot op heden heeft de Commissie alleen bewerkte versies van de koopovereenkomsten ingediend. De prijs van de vaccins en belangrijke contractvoorwaarden blijven geheim. Een rapport van de Financial Times roept echter twijfels op of de EU bij de aankoop is opgelicht. Volgens de krant, die delen van de deal kon zien, betaalde de EU aanvankelijk € 15,50 per dosis, maar na de deal stegen de kosten tot € 19,50 per dosis.

Gemaakt voor 3 euro, verkocht voor 19,50 euro

De People’s Vaccine Alliance , een alliantie van humanitaire organisaties, berekent op basis van een onderzoek van Imperial College London dat een enkele dosis van het vaccin voor minder dan drie euro kan worden geproduceerd. Volgens deze berekening had de deal van Von der Leyen het farmaceutisch bedrijf Pfizer een overschot van zo’n 31 miljard euro kunnen opleveren. De NGO Public Citizen, die in verschillende landen niet-geredigeerde Pfizer-vaccincontracten heeft kunnen bekijken, vertelde de Washington Postdat het bedrijf zijn onderhandelingsmacht als een van de weinige makers van een effectief Covid-vaccin gebruikt om “risico’s te verschuiven en de winst te maximaliseren”. In de geïnspecteerde contracten “worden de belangen van Pfizer consequent boven de eisen van de volksgezondheid gesteld.”

Nadat de New York Times bericht had over de directe lijn tussen Von der Leyen en Bourla , diende netzpolitik.org een aanvraag in om de chats vrij te geven . Maar de commissie weigerde de aanvraag helemaal te onderzoeken. Omdat berichten via sms, WhatsApp en andere messengers “van korte duur” zijn en dus geen documenten in de zin van de EU-verordening over documenttoegang.

Europarlementariër ruikt “vingerhoed rechtvaardigingen”

De algemene weigering van ons verzoek om het nieuws tussen Von der Leyen en Bourla is duidelijk wangedrag van de kant van de EU-commissie, oordeelde de EU-ombudsvrouw Emily O’Reilly in antwoord op onze klacht. Parlementsleden en ngo’s spraken ook hun verontwaardiging uit over het gebrek aan transparantie van de Commissie. “Wat er op de telefoon van Frau von der Leyen gebeurt, is politiek”, zei de groene EU-politicus Daniel Freund . “Het kan niet zo zijn dat journalisten flauwe rechtvaardigingen krijgen en worden afgewezen. […] En het kan niet zo zijn dat de toegang tot centrale documenten weer wordt verhinderd doordat Ursula von der Leyen sms-berichten verwijdert .”

Maar ondanks de kritiek wil de commissie het nieuws geheim houden. In een vandaag, woensdag gepubliceerd antwoord aan ombudsvrouw O’Reilly , schrijft de EU-autoriteit dat ze niet eens “kortstondige” documenten zoals sms- en messenger-berichten bewaart en daarom geen toegang tot ze kan verlenen. Ze reageert niet op het verzoek van de ombudsvrouw om de applicatie van netzpolitik.org opnieuw te onderzoeken  en daadwerkelijk te beoordelen of ze de chats mag publiceren of niet.

Recht op toegang tot informatie ‘ernstig ondermijnd’

Aan de andere kant heeft de EU-commissie aangekondigd dat ze met andere EU-instellingen zal samenwerken om nieuwe richtlijnen te ontwikkelen voor de interne afhandeling van sms- en messenger-berichten. De Commissie verwijst naar een aanbeveling van de EU-Raad aan haar werknemers om dergelijke berichten alleen te gebruiken voor “kortstondige chats over openbare of niet-gevoelige inhoud”. Dit zou het uitgangspunt kunnen zijn voor een gemeenschappelijke richtlijn voor alle EU-instellingen. Daarmee wil de Commissie waarschijnlijk een argumentatiebasis creëren, zodat zij ook in de toekomst chats niet hoeft te archiveren.

Experts van het maatschappelijk middenveld vrezen dat het standpunt van de Commissie een enorme juridische maas in de toegang tot documenten creëert. “Als we niet eens om sms-berichten kunnen vragen, hoe moeten we dan weten of het echt vluchtige zaken of belangrijke beslissingen zijn?”, vraagt ​​Helen Darbishire, directeur van de organisatie voor vrijheid van informatie Access Info, zich af.

De realiteit is dat een groot deel van de overheidsactiviteiten in Europa en wereldwijd via verschillende communicatiemiddelen verlopen, waaronder sms, WhatsApp en andere berichtenplatforms. “Het recht op toegang tot informatie zal ernstig worden ondermijnd als we er geen toegang toe hebben”.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Biontech : De farmaceutische industrie maakt geen geheim van haar intentie om mensen te chippen

Published

on

Biontech

De farmaceutische Biontech industrie maakt geen geheim van haar intentie om mensen te chippen – toch wordt dit in de reguliere media fel afgedaan als onzin.

Dit is al verleden tijd:

“Een korte prik. Een beetje pijn. Afgerond. Het duurt minder dan tien minuten voordat een datachip ter grootte van een rijstkorrel onder de huid wordt geïmplanteerd – en het leven verandert ingrijpend. Vervelende alledaagse situaties zoals vergeten sleutels, achtergelaten portemonnees of verlopen paspoorten behoren dan tot het verleden. De chip, meestal geïmplanteerd in de vingertop, verzendt alle benodigde gegevens en ontlast u van de last van het onthouden” (1).

Nou, het zal waarschijnlijk geen chip ter grootte van een rijstkorrel zijn die in een spuit past waarmee men zogenaamd, maar nooit bewezen heeft, “immunisatie tegen corona”. Maar de digitale wereld gedijt op miniaturisering en de verbinding tussen technologie en het menselijk organisme is een van de natte dromen van transhumanistische ‘wereldleiders’ . Het draait allemaal om chips in het nanobereik en er wordt al lang geëxperimenteerd met dergelijke chips voor het monitoren en controleren van biologische organismen (2).

Los van het feit dat het er niet om gaat hoe nanochips in het menselijk organisme komen, maar dat het überhaupt zou moeten gebeuren. Of misschien al gebeurt? De “feitencheckers” in de “waarheidsmedia” zijn geobsedeerd met het wegwuiven van elke verdenking die in deze richting gaat:

“Avontuurlijke complottheorieën doen niet alleen de ronde op sociale netwerken. Staat Bill Gates uiteindelijk achter Corona omdat hij ons zijn vaccin wil opdringen en een chip wil implanteren?” (3).

Ja, ja, steeds weer Bill Gates. Personalisatie is een zeer krachtig hulpmiddel om elke ongewenste context te vervagen. Door vaardige woordkeuze komt de “samenzweringstheorie” – wij noemen de hele zaak beter, want waarheidsgetrouwer, een gegronde verdenking – eindelijk belachelijk. Zo wordt pseudo-journalistiek beleefd, in bovenstaand voorbeeld dat van ZDF.

‘S Werelds best verkochte “vaccin tegen corona” is dat van de Pfizer-groep, bijna uit de hoed getoverd door het Duitse bedrijf Biontech, dat al jaren afhankelijk is van de geldinfuus van verschillende geïnteresseerden. In november 2020 schonk de Bill & Melinda Gates Foundation (BMG) 4,9 miljoen dollar aan dit bedrijf, dat in het verleden altijd financieel vast zat, ruim op tijd voor de start van de wereldwijde “coronavaccinatiecampagne” (4).

“Grappig genoeg” is BMG ook een investeerder in Biontech – en daarmee de primeur voor de verkoop van het genetisch gemanipuleerde serum. Overigens vond de intrede als belegger plaats in september 2019, net op tijd voor het “uitbreken van de pandemie” (5). Nu weet de lezer hoe een stichting die zich altijd presenteert als een vereniging van filantropen rijker en rijker kan worden.

Kan Oliver Klein van ZDF (zie citaat hierboven) zulke complexe verbanden herkennen, zelfs begrijpen? Omdat het op de een of andere manier zijn vaccin is, dat van Bill Gates, dat hier wordt gespoten. En dat het opgelegd zal worden, het “vaccin”, zou nu langzaam bij iedereen door moeten dringen.

We beleven een gigantische, wereldwijde verkoopcampagne, geflankeerd door willekeurige, niet-democratische staatsmaatregelen. Dus wat ZDF ons als verlichting wil verkopen, wordt uiteindelijk een teken van incompetentie, desinformatie en propaganda.

Pfizer is niet Bill Gates, toch. Maar het is misschien niet helemaal irrelevant om te weten dat in februari 2020, net op tijd voor de ‘pandemie-uitbraak’, Susan Desmond-Hellmann werd gekozen in de raad van bestuur van Pfizer. Nu kan iedereen raden waar Desmond-Hellmann de afgelopen zes jaar aan het ravotten was. Een schot in de roos: ze was eigenlijk de CEO van de Gates Foundation. Het is natuurlijk volkomen duidelijk dat BMG geen financiële belangen heeft in Pfizer – of wel (6)?

Daarnaast schonk de Bill Gates Foundation in september 2016 ook de Pfizer Group het vrij aanzienlijke bedrag van 17,252 miljoen US dollar (7). Iedereen die nu concludeert dat de stichting winstgevende investeringen heeft gedaan, zoals bij Biontech (zie hierboven) en niet alleen vandaag, ook bij Pfizer, is spot on (8).

Dat brengt ons terug bij Albert Bourla. Zoals ik al zei, is hij een van de directeuren van Pfizer. In een paneldiscussie op het World Economic Forum in Davos (WEF) reageerde hij als volgt op een relevante vraag:

“Stel je een biologische chip voor in een pil die bij inslikken in de maag gaat en een signaal afgeeft. (…) Stel je de toepassingen voor, de mogelijkheid om mensen aan te sturen. (…) Wat er op dit gebied gebeurt, is fascinerend” (9).

Om eerlijk te zijn, ik was achterdochtig toen ik het citaat zag, dus ik heb de bron onderzocht. Hier eerst als audio stuk:

Albert Bourla, CEO van Pfizer, over elektronische trackingchips in pillen, goedgekeurd door de FDA

Ik kon het nog steeds niet echt geloven, maar uiteindelijk vond ik de originele bron (v2). Als kroon op het werk wil ik u vertellen dat deze uitspraak van Albert Bourla dateert van januari 2018. Zoals je kunt zien, was de Pfizer-baas enthousiast over zijn visioenen en wees alsjeblieft niet zo naïef om te geloven dat hij dit destijds, meer dan vier jaar geleden en voor het elite WEF-forum, uit pure grappen en gek doen.

En nu, als klap op de vuurpijl, is Albert Bourla ook deelnemer aan de Bilderbergconferentie, die een paar dagen geleden heel rustig en heimelijk werd gehouden in de hoofdstad van het afbrokkelende rijk (10).

Vraag in de Matrix: Wordt er aan nanochips gewerkt om mensen te controleren en te sturen? Neeeeee, nooit!!!

Mogen de blinden en doven hun ogen en oren blijven bedekken. De hele zaak stinkt naar de hemel.

Blijf a.u.b. alert, beste lezers.

Bronnen en opmerkingen:

(Algemeen) Dit artikel uit  Ped’s Views  is gelicentieerd onder een  Creative Commons -licentie  ( Naamsvermelding – NietCommercieel – GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal ). Het kan worden gedistribueerd en gereproduceerd zolang de licentievoorwaarden worden nageleefd. Als je linkt naar andere artikelen uit de visie van Ped, vind je daar ook de externe bronnen die de stellingen in de huidige tekst ondersteunen. Laatst bewerkt: 7 juni 2022.

(1) 23-05-2022; dagelijkse spiegel; Datachips in het lichaam – horror of hoop?; https://www.tagesspiegel.de/politik/der-digitale-mensch-datenchips-im-koerper-horror-oder-hoffnung/19840472.html
(2) 07.10.2010; scinexx, Universiteit van Buffalo (VS); dieren op afstand bestuurd door nanodeeltjes; Onderzoekers gebruiken magnetische deeltjes om celfuncties specifiek te verstoren of te stimuleren; https://www.scinexx.de/news/technik/tiere-durch-nanoparticle-fernsteuerung/
(3) 30 december 2020; ZDF; Oliver Klein; De gekste complotmythes van 2020; https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-verschwoerungstheorien-2020-100.html
(4) BMG; Database met toegezegde subsidies; Toegezegde subsidies Biontech;https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=Biontech#committed_grants ; opgehaald: 2022-06-01
(5) september 2019; BMG; Strategisch Investeringsfonds; Biontech; https://sif.gatesfoundation.org/investments/biontech/ ; opgehaald: 2022-06-01
(6) 2020-02-04; Pfizer; Susan Desmond-Hellman gekozen in de raad van bestuur van Pfizer; https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2020/Susan-Desmond-Hellmann-Elected-to-Pfizers-Board-of-Directors-04-02-2020/default.aspx
(7) 29-12-2012; Pfizer; Private en publieke partners verenigen zich om tegen 2020 10 verwaarloosde tropische ziekten te bestrijden;https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2012/Private-and-Public-Partners-Unite-to-Combat-10-Neglected-Tropical-Diseases-by-2020-01-29- 2012/default.aspx
(8) BMG; Database met toegezegde subsidies; Toegezegde subsidies Pfizer; https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=pfizer ; Opgehaald: 2022-06-01
(9) 2022-01-18; WEF-bijeenkomst; Albert Bourla op het World Economic Forum 2018 is enthousiast over elektronische nalevingspillen; https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A
(10) Deelnemerslijst van de Bilderberg Conferentie 2022; https://bilderbergmeetings-org.translate.goog/press/press-release/participants?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp ; opgehaald: 07.06.0222
(v1) WEF, Martin Schwab, Albert Bourla, CEO van Pfizer, biologische chips; Bron: WEF; https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A ; of hier:
(v2) 25/01/2018; WEF; Gezondheid transformeren in de vierde industriële revolutie; https://www.youtube.com/watch?v=Uio8X1h0H-E

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Biden betaalt veel geld voor de nieuwste flop van Pfizer

Published

on

pfizer

De regering-Biden betaalt 10,6 miljard dollar aan belastinggeld voor Paxlovid van Pfizer, het niet-originele en ineffectieve Covid-19-medicijn van Pfizer.

In november 2021 betaalde het Witte Huis medicijnmaker Pfizer bijna $ 5,3 miljard voor 10 miljoen behandelingskuren van zijn experimentele  Covid-19-behandeling,  Paxlovid, een antivirale combinatie van nirmatrelvir en ritonavir.

Ritonavir werd ontwikkeld in 1989 en nirmatrelvir werd ontwikkeld in 2020. Met andere woorden, Paxlovid is niet helemaal opnieuw ontwikkeld om Covid-19 te behandelen; de verbindingen bestonden al.

In december 2021 beweerde Pfizer dat de eerste onderzoeksresultaten aantoonden dat Paxlovid het risico op  ziekenhuisopname en overlijden met bijna 90 procent verminderde bij mensen met milde tot matige coronavirusinfecties. Zonder context is deze verklaring schromelijk misleidend. Vrijwel iedereen die de bestaande Covid-19-mutatie krijgt, zal een milde of matige ziekte hebben, maar de medicijnmaker beperkte zijn onderzoek tot mensen die niet waren gevaccineerd en het grootste risico liepen op het virus vanwege leeftijd of gezondheidsproblemen, zoals obesitas.

Een bijgewerkte, recentere analyse van 1.153 patiënten (van de mogelijke 2.246 patiënten) toonde een flauwe, niet-significante relatieve risicoreductie van 51 procent. Een subgroepanalyse van 721 gevaccineerde volwassenen met ten minste één risicofactor voor progressie naar ernstige Covid-19 toonde een niet-significante relatieve risicovermindering bij ziekenhuisopname of overlijden (behandelingsarm: 3/361; placebo: 7/360).

Volgens het officiële  persbericht van 14 juni van Pfizer toonden de resultaten van de fase 2/3 van de  gewijzigde  Paxlovid EPIC-SR-studie (Evaluatie van proteaseremming voor COVID-19 bij patiënten met een standaardrisico), met mijn nadruk:

  • Het nieuwe primaire eindpunt van zelfgerapporteerde, aanhoudende verlichting van alle symptomen gedurende vier opeenvolgende dagen  werd niet gehaald .
  • Pfizer zal  de deelname aan de EPIC-SR-studie stopzetten  vanwege het lage aantal ziekenhuisopnames of overlijden in de populatie met standaardrisico.

Verscholen in het persbericht van Pfizer was het volgende financiële goudklompje voor investeerders: “De resultaten van deze aanvullende analyses zullen naar verwachting geen invloed hebben op de omzetverwachtingen van Pfizer voor het volledige jaar 2022.” De reden daarvoor is: Pfizer  heeft al $ 5,3 miljard in handen van belastingbetalers en heeft de “blockbuster-status” vastgehouden (gedefinieerd als een miljard dollar aan verkoop van een enkel medicijn).

Naast de reeds toegezegde $ 5,3 miljard, kondigden de VS in januari een vertrouwelijke aanvullende “verbintenis” aan om  nog eens 10 miljoen doses te bestellen  (tegen de prijs van 5,3 miljard dollar meer, voor een totaal van 10,6 miljard dollar), wat Pfizer een zeer gewilde na ” super  blockbuster-status” (gedefinieerd als 10 miljard dollar aan verkoop van een enkel medicijn). De administratie bleef “vastbesloten om door te gaan met de [extra] aankoop”, aldus een Bloomberg-rapport van april 2022.

Volgens Bloomberg zocht het Witte Huis aanvankelijk $ 22,5 miljard aan nieuwe pandemiefinanciering. Democraten waren eerder dit jaar bereid iets meer dan $ 15 miljard op te nemen in een brede rekening voor overheidsuitgaven, maar deze werd verwijderd na onenigheid met de Republikeinen over de vraag of deze moest worden gecompenseerd door bezuinigingen elders in de regering.

De senaatswet van $ 10 miljard bevatte een vereiste dat ten minste de helft van het geld aan therapieën moet worden besteed, maar waarom gokte Biden  elke dollar  op één enkel medicijn van één enkele medicijnfabrikant? Waarom werd Pfizer gekozen om alleen aan de therapeutische clausule te voldoen?

Zoals we hebben gezien, werken FDA Emergency Use Authorizations (EUA’s) niet altijd zoals ze zouden moeten, maar in dit geval was het vanwege een manipulatieve actie van Pfizer en een riskante weddenschap van het Witte Huis van Biden.

Dat komt omdat Pfizer zonder publieke vermelding in het geheim zijn eigen lat had verlaagd na zijn EUA  nadat  het Witte Huis had toegezegd $ 5,3 miljard dollar aan product te kopen. Pfizer verklaarde:

Na de autorisatie voor gebruik in noodgevallen van Paxlovid voor personen met een hoog risico op progressie naar ernstige COVID-19, werd  het protocol gewijzigd om personen met een hoog risico uit te sluiten en de inschrijving van patiënten zonder risicofactoren voor progressie naar ernstige COVID-19  die niet waren gevaccineerd, of wiens laatste COVID-19-vaccinatie meer dan 12 maanden na inschrijving plaatsvond. (nadruk toegevoegd)

Op deze manier was Pfizer in staat zijn medicijn toe te dienen aan een minder ernstig zieke en gezondere populatie in de hoop een superieur werkzaamheidssignaal en een verminderd veiligheidssignaal te hebben, maar het kon  nog steeds  geen adequaat klinisch effect laten zien op een van zijn prospectief opgestelde protocollen. eindpunten.

Om het protocol na indiening door de FDA te wijzigen, had Pfizer formeel en schriftelijk met de FDA moeten communiceren. Een  voormalig niet-wetenschappelijk  directeur van Pfizer,  Patrizia Cavazzoni , nu het hoofd van het Center for Drug Evaluation and Research van de FDA, zou de verandering moeten goedkeuren. Interessant is dat de wijziging van het protocol van Pfizer zo strak werd gehouden dat het niet publiekelijk bekend was tot het Pfizer-persbericht van juni 2022.

Ongeveer een week eerder  had YaleMedicine van de Yale University  zelfs een lang artikel gepubliceerd over de voordelen van Paxlovid, waarin de verouderde oorspronkelijke protocoleindpunten werden geciteerd. Op 7 juni had de CEO van Pfizer, Albert Bourla, plannen aangekondigd om meer dan $ 100 miljoen uit te  geven om de productie van Paxlovid te verhogen en toegewijd aan het aannemen van honderden nieuwe werknemers om de schijn op te houden met het Witte Huis en Pfizer-investeerders.

Paxlovid is niet het eerste voorbeeld van “geheime” en wetenschappelijk twijfelachtige beslissingen die buiten de standaardkanalen van de FDA worden genomen onder toezicht van Patrizia Cavazzoni. Ongeveer een jaar geleden waren er geheime bijeenkomsten rondom Biogen’s monoklonale antilichaamgeneesmiddel aducanumab (Aduhelm) voor de ziekte van Alzheimer, dat miljarden dollars waard was, en dat in elk onderzoek niet voldeed aan de veiligheids- en werkzaamheidsnormen.

Na  een controversiële  en mogelijk illegale en onethische  back-channel ontmoeting met de leidinggevenden van Biogen , werd het medicijn van Biogen echter goedgekeurd door Cavazzoni tegen advies van leden van de FDA-adviescommissie en FDA-medewerkers.

Cavazzoni bevestigde haar beslissing door een komisch  ontoereikende rechtvaardiging van 1,5 pagina’s te schrijven, die meestal de mening van anderen citeerde en niets deed om hun discutabele hypothesen aan te pakken. Bijna elke medische commentator schold Cavazzoni’s goedkeuring van aducanumab uit en noemde het dingen als ” valse hoop “, ” slecht medicijn “, ” schandelijk “, ” gevaarlijk “, ” een ramp ” of ” een nieuw dieptepunt “. De omstandigheden rond de klinische resultaten van Paxlovid van Pfizer zijn eveneens verschrikkelijk.

Maar in tegenstelling tot Biogen kon ik zelfs  geen  online verslag vinden van een vergadering van Cavazzoni die de protocolwijziging voor Paxlovid rechtvaardigde, laat staan ​​een adequate. Pfizer zou een gedetailleerde motivering hebben moeten geven in zijn protocolwijziging en de FDA hield die verzoeken en wijzigingen geheim. Het is gewoon weer een voorbeeld van het totale  gebrek aan transparantie van de FDA .

Een jaar geleden meende ik in een opiniestuk dat  Cavazzoni twijfelachtige beslissingen zou blijven nemen  vanwege haar nauwe banden en lange geschiedenis van dienstverband bij Big Pharma. Het grootste deel van Cavazzoni’s carrière laat zien dat ze werkt als een niet-wetenschappelijke Big Pharma-manager.

Ze heeft ook een opvallend gebrek aan fundamentele wetenschappelijke of onderzoekservaring voor het bekleden van zo’n kritieke positie op het gebied van de volksgezondheid. Helaas had ik gelijk, maar het zijn de belastingbetalers die de kosten van de mislukte Paxlovid-gok zullen dragen.

Waarom heeft het Witte Huis een blanco cheque van belastinggeld afgeschreven voordat het definitieve bevindingen kreeg?

Het is niet zo dat Pfizer om geld kwetst of dat Amerikanen niet al meerdere goedkope,  generieke alternatieven hebben  met omvangrijke peer-reviewed bewijzen achter zich, die tientallen en honderdduizenden patiënten bestrijken. Toch negeerde het Biden Witte Huis de historische wijsheid van de  Spreuken van Ahiqar en koos ervoor om “twee in de hand weg te gooien (dwz hydroxychloroquine en ivermectine) voor één in de bush (Paxlovid).”

We weten al een tijdje dat de dominante gemuteerde varianten van Delta en Omicron (die  volgens de CDC >99 procent  van de huidige gevallen uitmaken) meestal milde infecties hebben veroorzaakt. Het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames door Covid is gedaald, omdat de meeste mensen tegenwoordig slechts minimale tot matige  verkoudheidssymptomen krijgen  . Zelfs Johns Hopkins laat  recorddieptes  zien in Covid-19-gerelateerde ziekenhuisopnames op de IC.

Pfizer heeft zijn experimentele product misschien overdreven en bedrieglijk geweest door zijn protocol te wijzigen zonder het publiek te informeren. Door Pfizer te vertrouwen en een aanzienlijke gok te wagen met belastinggeld, spoelde het Witte Huis $ 5,3 miljard belastingbetalerdollars grotendeels door de afvoer. Het Witte Huis zit nu aan de haak voor nog eens $ 5,3 miljard – voor een totaal van $ 10,6 miljard – voor een ineffectieve Covid-19-behandeling die Pfizer al  had  ontwikkeld, terwijl ze bijna niets hadden kunnen uitgeven en de gevestigde veiligheid en werkzaamheid van hydroxychloroquine hadden bevorderd en ivermectine met een superieur resultaat.

Meer praktisch, aangezien Delta en Omicron mild zijn, hadden we Covid-19-mutaties gewoon hun gang kunnen laten gaan en infecties symptomatisch kunnen behandelen met beschikbare generieke farmacologie, zodat individuen kunnen verkrijgen natuurlijke immuniteit .

De regering-Biden koos in plaats daarvan voor deze belachelijke en buitensporige verspilling van belastinggeld. Zal de president, of iemand anders, verantwoordelijk worden gehouden?

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

NAVO-top op 29 juni: een “verplicht geschenk” aan Turkije!

Turkije – Zweden en Finland hadden zich al lang bereid verklaard om lid te worden van de NAVO. Maar een dergelijke daad moet unaniem worden goedgekeurd door alle Bondgenoten. En… [...]

EU: Uiterlijk in 2035 komt benzine alleen nog maar uit het stopcontact!

“Na de EU-commissie en het EU-parlement heeft de Raad gisteravond ook gestemd om de verbrandingsmotor op fossiele brandstoffen in 2035 te beëindigen. Dit is historisch! Europa is het eerste continent ter wereld… [...]

Ongelooflijke wreedheden door Spaanse grenswachten – De schande van Melilla!

Melilla! We raden zwakke lezers aan om de onderstaande video niet te bekijken. Wij hebben het ook als onze plicht om deze afbeeldingen beschikbaar te stellen. Zo behandel je mensen… [...]

De VN rouwt altijd meer om vermoorde moslims dan om gewelddadige christenen!

De Verenigde Naties hebben onlangs 15 maart uitgeroepen tot “Internationale dag ter bestrijding van islamofobie” . Deze datum is gekozen omdat op die dag een van de ergste terroristische aanslagen op moslims plaatsvond:… [...]

Willen we een dictatuur of liever een Great Reset

Willen we een dictatuur of liever een Great Reset We hebben een college van B & W met een gemeenteraad. We hebben een college van Gedeputeerde Staten dat de provincie… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN