1 december 2021

INDIGNATIE

Verdedig de vrijheid van meningsuiting en individuele vrijheid online. Een muur tegen grote tech- en mediapoortwachters.

Elites worden brutaler: de VN begint een uitgebreide oorlog tegen de vrijheid van meningsuiting

vrijheid van meningsuiting

De VN zijn van mening dat haar “waarden” worden bedreigd en degenen die deze waarden bekritiseren, moeten daarom worden geëlimineerd. De Verenigde Naties zetten in een actieplan uiteen wat zij zien als “haat”, en het is de breedste en vaagste van alle mogelijke definities, volgens welke elke toespraak in de toekomst het stigma “haat” zou kunnen krijgen en verboden.

In januari gaf de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, zijn speciale adviseur over genocidepreventie, Adama Dieng, de opdracht “om met hoge snelheid een wereldwijd actieplan in te dienen tegen aanzetten tot haat en haatmisdrijven”. Op een persconferentie over de uitdagingen van de Verenigde Naties voor 2019 benadrukte Guterres: “De grootste uitdaging waarmee regeringen en instellingen vandaag worden geconfronteerd, is om te laten zien dat we om hen geven – en oplossingen te mobiliseren die de angsten van de wereld aanpakken Mensen reageren met antwoorden … “

Een van deze antwoorden, zo leek Guterres te suggereren, is de afschaffing van de vrijheid van meningsuiting. “We moeten elk segment van de samenleving betrekken bij de strijd voor de waarden waarmee onze wereld vandaag wordt geconfronteerd – en in het bijzonder om de opkomst van aanzetten tot haat, vreemdelingenhaat en intolerantie aan te pakken. We horen verontrustende, hatelijke echo’s uit vervlogen tijden, ‘ zei Guterres,’ giftige opvattingen doordringen politieke debatten en vervuilen de mainstream. Laten we de lessen uit de jaren dertig nooit vergeten. Aanzetten tot haat en haatmisdrijven zijn directe bedreigingen voor de mensenrechten … “

Guterres voegde toe: “Woorden zijn niet genoeg. We moeten effectief zijn in het afdwingen van onze universele waarden en het aanpakken van de grondoorzaken van angst, wantrouwen, angst en woede. Dat is de sleutel om mensen ertoe te brengen de waarden te verdedigen die tegenwoordig zo bedreigd worden. ‘

Met andere woorden, vergeet alles over de vrije uitwisseling van ideeën: de VN voelt dat haar “waarden” worden bedreigd en degenen die deze waarden bekritiseren, moeten daarom worden geëlimineerd. Niet alleen dat, maar de Verenigde Naties – oprecht – vergelijkt afwijkende mening met haar agenda met de opkomst van het fascisme en het nationaal-socialisme in de jaren dertig. Het actieplan waar Guterres in januari over sprak, is nu voltooid. Op 18 juni presenteerde Guterres de strategie en het actieplan van de Verenigde Naties tegen aanzetten tot haat :

“Aanzetten tot haat is … een aanval op tolerantie, inclusie, diversiteit en de aard van onze mensenrechtennormen en -principes”, zei Guterres. Hij schreef ook in een artikel over dit onderwerp: “Voor degenen die erop staan ​​angst te gebruiken om gemeenschappen te splitsen, moeten we zeggen dat diversiteit rijkdom is, nooit een bedreiging … We mogen nooit vergeten dat ieder van ons een ‘is andere is ergens voor iemand. ‘

Volgens het actieplan “beweegt haat zich naar de mainstream – zowel in liberale democratieën als in autoritaire systemen. En met elke gebroken standaard worden de pijlers van onze gemeenschappelijke menselijkheid verzwakt ”. De VN zien voor zichzelf een doorslaggevende rol: “In wezen moeten de Verenigde Naties elke keer de haatdragende taal onder ogen zien. Stilte kan onverschilligheid voor onverdraagzaamheid en onverdraagzaamheid aangeven … “

Natuurlijk verzekeren de VN iedereen dat “het bestrijden van aanzetten tot haat niet betekent dat de vrijheid van meningsuiting wordt beperkt of verboden. Het betekent voorkomen dat haatzaaiende uitspraken escaleren tot iets gevaarlijkers, met name het aanzetten tot discriminatie, vijandigheid en geweld, zaken die bij internationaal recht verboden zijn. ‘

Behalve dat de VN absoluut de vrijheid van meningsuiting wil verbieden, vooral het type dat de VN-agenda in twijfel trekt. Dit was duidelijk in de context van het UN Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration , waarin expliciet werd gesteld dat publieke financiering van “media die systematisch intolerantie, xenofobie, racisme en andere vormen van discriminatie van migranten bevorderen”, moet worden stopgezet.

Wat precies intolerantie, vreemdelingenhaat, racisme of discriminatie is, is natuurlijk ongedefinieerd gebleven, zodat de bepaling een praktisch toegangspunt is voor regeringen die willen stoppen met mediagelden die afwijken van de huidige politieke orthodoxie over migratie.

In tegenstelling tot het VN-migratiepact bevat het actieplan van de VN tegen aanzetten tot haat een definitie van wat de VN als “haat” beschouwt, en het is toevallig de breedste en vaagste van alle mogelijke definities :

“Elk type verbale, schriftelijke of gedragscommunicatie die een persoon of groep aanvalt met betrekking tot een persoon of groep of die denigrerende of discriminerende taal gebruikt op basis van hun religie, etniciteit, nationaliteit, ras, huidskleur, afkomst, geslacht of een andere identiteitsfactor ”. Met een zo brede definitie zou elke toespraak ‘haat’ kunnen worden genoemd.

Het actieplan “heeft tot doel de Verenigde Naties de ruimte en middelen te geven om haatzaaiende taal te bestrijden die de principes, waarden en programma’s van de Verenigde Naties bedreigt. De genomen maatregelen zijn in overeenstemming met internationale mensenrechtennormen en -normen, met name het recht op vrijheid van meningsuiting en meningsuiting. De doelen zijn tweeledig: intensiveren van de inspanningen van de Verenigde Naties om de oorzaken en oorzaken van aanzetten tot haat aan te pakken [en] effectieve reacties van de Verenigde Naties op de effecten van aanzetten tot haat op samenlevingen mogelijk maken. “

De VN maakten in haar plan duidelijk dat zij “maatregelen op mondiaal en nationaal niveau zou uitvoeren en de interne samenwerking tussen de relevante VN-eenheden zou versterken” om haatzaaiende uitingen aan te pakken. Het is van mening dat “de bestrijding van aanzetten tot haat de verantwoordelijkheid is van iedereen – regeringen, samenlevingen, de particuliere sector” en “een nieuwe generatie digitale burgers biedt die haatdragende taal kunnen herkennen, afwijzen en tegengaan ‘. Wat een dappere nieuwe wereld.

De VN definieert een aantal speerpunten in het plan. Allereerst zal de VN “meer moeten weten om effectief te kunnen optreden” en zal daarom “relevante VN-eenheden … geïdentificeerd, gemonitord, gegevens verzameld en haatdragende spraakontwikkelingen geanalyseerd”. Het zal er ook naar streven om “een gemeenschappelijk begrip te delen van de hoofdoorzaken en oorzaken van aanzetten tot haat om passende maatregelen te nemen om de gevolgen ervan het beste aan te pakken en / of te verzachten”. Daarnaast zal de VN “actoren identificeren en ondersteunen die haatzaaiende spraak in twijfel trekken”.

De VN-agentschappen zullen ook “op mensenrechten gebaseerde maatregelen implementeren om vergelding tegen haat en escalatie van geweld tegen te gaan” en “maatregelen bevorderen om ervoor te zorgen dat de rechten van slachtoffers worden beschermd en aan hun behoeften wordt voldaan, onder meer door middel van juridische belangenbehartiging “Toegang tot justitie en psychologische begeleiding”. Wat verontrustend is, is dat de VN van plan is directe druk op de media uit te oefenen en kinderen te beïnvloeden door middel van onderwijs:

“Het VN-systeem moet partnerschappen met nieuwe en traditionele media opbouwen en versterken om haatzaaiende uitingen aan te pakken en de waarden tolerantie, non-discriminatie, pluralisme, vrijheid van meningsuiting en meningsuiting te bevorderen” en “Actie ondernemen in formeel en informeel onderwijs om de waarden en vaardigheden van onderwijs voor wereldburgerschap promoten en media- en informatievaardigheden verbeteren ”.

De VN zijn zich er terdege van bewust dat ze strategische partnerschappen moeten aangaan met een aantal mondiale, lokale, overheids- en particuliere actoren om haar doel te bereiken. “De Verenigde Naties moeten partnerschappen opbouwen / versterken met relevante belanghebbenden, waaronder die in de technologie-industrie. De meest verstandige maatregelen tegen aanzetten tot haat worden niet alleen door de Verenigde Naties genomen, maar ook door regeringen, regionale en multilaterale organisaties, particuliere bedrijven, de media, religieuze en andere maatschappelijke actoren ”, aldus het actieplan. “VN-entiteiten”, voegt ze eraan toe, “moeten ook actoren uit de particuliere sector, waaronder sociale-mediabedrijven, betrekken bij de acties die ze kunnen ondernemen, de beginselen en het beleid van de Verenigde Naties ter bestrijding van haat ondersteunen en partnerschappen tussen de regering, de industrie en het maatschappelijk middenveld bevorderen ”. De VN verklaart ook dat zij op verzoek “lidstaten zal ondersteunen bij capaciteitsopbouw en beleidsontwikkeling om haatzaaiende uitingen aan te pakken”.

Uit het actieplan blijkt ook dat het eerste concrete initiatief al gepland is. Het is een “internationale conferentie over onderwijs voor preventie met de nadruk op de behandeling en bestrijding van aanzetten tot haat, waarbij de onderwijsministers zouden worden betrokken”.

Het nieuwe actieplan houdt rechtstreeks verband met de decennia van pogingen van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC) om kritiek op de islam te verbieden . Na de introductie van het actieplan heeft Guterres Pakistan een zespuntenplan gepresenteerd dat is gepresenteerd “om de nieuwe uitingen van racisme en religieuze haat, in het bijzonder islamofobie, aan te pakken”. De presentatie was van Pakistan, samen met Turkije, de Heilige Stoel en de Verenigde Naties georganiseerd .

Nieuws rapporten zei dat het plan werd door ambassadeur Maleeha Lodhi, permanente vertegenwoordiger van de Verenigde Naties naar Pakistan, voorgesteld tijdens een bijeenkomst met de titel “Bestrijding van terrorisme en ander geweld om religieuze of overtuigingen”.

‘Een bijzonder alarmerende ontwikkeling is de opkomst van islamofobie, de laatste uiting van eeuwenoude haat die antisemitisme, racisme, apartheid en vele andere vormen van discriminatie heeft veroorzaakt’, zei de ambassadeur in haar toespraak. Ze voegde eraan toe : “Mijn premier Imran Khan heeft onlangs opnieuw opgeroepen tot dringende maatregelen ter bestrijding van islamofobie, wat tegenwoordig de meest voorkomende uitdrukking is van racisme en haat tegen ‘anderen’.”

“We zijn vastbesloten de VN-strategie tegen aanzetten tot haat te steunen”, zei de Pakistaanse ambassadeur, “dit is een moment waarop we samenkomen om de golf van haat en fanatisme om te keren die de sociale solidariteit en vreedzaam samenleven ondermijnt dreigt. “

In 2017 zou Joel Kaplan, vice-president van de openbare orde van Facebook, op verzoek van de Pakistaanse minister van Binnenlandse Zaken Nisar Ali Khan zijn overeengekomen om “nepaccounts en expliciet, haatdragend en provocerend materiaal dat aanzet tot geweld en terrorisme” te verwijderen, omdat “dat”. de hele moslim-umma is ernstig verstoord en maakt zich ernstige zorgen over het misbruik van socialemediaplatforms om godslasterlijke inhoud te verspreiden.

Bij de Verenigde Naties , de Pakistaanse ambassadeur Lodhi opgeroepen voor overheidsinterventie om de bestrijding van het aanzetten tot haat, met inbegrip van de nationale wetgeving, en “naar een meer gerichte strategie om te gaan met de verschillende vormen van islamofobie te ontwikkelen.” Een aanpak van de “totaliteit van de regering” en de “totaliteit van de samenleving” is nodig. In dit verband heeft de Pakistaanse gezant de secretaris-generaal verzocht samen te werken met een breed scala aan actoren, waaronder regeringen, het maatschappelijk middenveld en sociale-mediabedrijven, om actie te ondernemen en te voorkomen dat gebruikers van sociale media toegang krijgen tot online bronnen Radicalisering kan worden geïntroduceerd ”. De totale oorlog van de VN tegen de vrijheid van meningsuiting gaat door.

Indignatie is al meer dan 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.