Connect with us

coronavirus

Het gijzelen van ongevaccineerden met het doel dat Hugo de Jonge en het OMT voor ogen hebben is volstrekt zinloos

Published

on

rutte

In het afgelopen één en driekwart jaar zijn er naar schatting zo’n slordige 750.000 wetenschappelijke artikelen over COVID19 en het SARS-CoV-2-virus gepubliceerd, en er komen nog dagelijks honderden publicaties bij. Het overgrote deel daarvan zijn experimentele studies en modelleringsstudies.

Het geraas van deze digitale (pseudo)wetenschappelijke lawine is zo oorverdovend dat het ieder betrouwbaar en zuiver wetenschappelijk geluid ruimschoots overstemt.

In Nederland wordt het debat omtrent COVID19 gevoerd – en het beleid uitgestippeld – op basis van wat matglazenbollenlezende modelleurs ons voorspellen, ongeacht hoe vaak ze het in het (recente) verleden bij het verkeerde eind hebben gehad. Vrijwel elke voorspelling van deze theoretici wordt vergezeld van hemelsbrede betrouwbaarheidsintervallen, en dan nog vaart de werkelijkheid met grote regelmaat met een ruime boog om deze uiterste bakens van de theoretische betrouwbaarheid heen.

Met de onderbouwing voor het invoeren van het coronatoegangsbewijs – zoals van zovele andere genomen maatregelen – is het niet anders gesteld. De vermeende noodzaak is enkel en alleen gebaseerd op het ‘voorspellende’ model van Jacco Wallinga, lid van het OMT. Het is (opnieuw) het excuus voor Hugo de Jonge om een draconische, nutteloze en sterk vrijheidsbeperkende maatregel in te voeren. Het coronatoegangsbewijs was iets waar hij blijkbaar al langer op zinde, maar waarover hij het Nederlandse volk bij herhaling schaamteloos voorloog dat dit er nooit zou komen.

De redenen die Hugo de Jonge hiervoor geeft zijn dat gevaccineerden veel minder besmettelijk zijn dan ongevaccineerden, en verder dat mensen die middels een rt-PCR negatief getest zijn, het virus niet verder kunnen verspreiden. Op die manier, zo luidt de stelling van Hugo de Jonge, kan men de ongevaccineerde medemens, maar ook de wel-gevaccineerde ouderen, de wel-gevaccineerde mensen met ernstig onderliggende aandoeningen en de wel-gevaccineerde mensen met een ernstig disfunctionerend immuunsysteem beschermen.

En ongeacht hoeveel studies er ook verschijnen die laten zien dat gevaccineerden even besmettelijk zijn als ongevaccineerden, het dringt niet door tot het bastion der onwetendheid waarvan Hugo de Jonge de kasteelheer is. Niet voor niets zei Comtesse Diane de Beausacq in de 19e eeuw al het volgende: “Het verstand dient tot alles, vooral om de goedheid in praktijk te brengen; de zotten willen goed zijn, maar kunnen het niet”.

Uiteindelijk achterhaalt de praktijk echter iedere theorie, en schopt en slaat hem waar hij hem maar raken kan.

Op 30 september verscheen er in “Eurosurveillance” een artikel met de veelzeggende titel: “Nosocomial outbreak caused by the SARS-CoV-2 Delta variant in a highly vaccinated population, Israel, July 2021.” (1) In dit artikel wordt een razendsnelle uitbraak beschreven van het SARS-CoV-2 virus in een Israëlisch ziekenhuis. 

Als men de toegangspoort tot de Israëlische ziekenhuizen wil vergelijken met het coronatoegangsbewijs is het gerechtvaardigd om de eerste gelijk te stellen aan een intacte zeedijk, en de tweede aan een doorgebroken rivierdijk die met zandzakken moet worden verstevigd. Iedere patiënt die opgenomen moet worden in Israël moet over een ‘Green Pass’ beschikken waarin staat dat hij of zij volledig gevaccineerd is, of wordt voor opname getest middels een sneltest gevolgd door een rt-PCR. Indien iemand niet gevaccineerd is, blijft hij of zij in strenge isolatie totdat de rt-PCR negatief blijkt te zijn. De verpleegkundigen treden in vol gevechtstenue aan: chirurgisch schort, hoofdbedekking, handschoenen, spatscherm en een FFP2 mondneusmasker. De patiënten dragen, ook al zijn zij gevaccineerd, een chirurgisch mondmasker, zeker zodra er sprake is van contact met artsen of verpleegkundigen.

De ‘indexpatiënt’, ofwel de patiënt naar wie de uitbraak herleid kon worden, was een volledig gevaccineerde zeventiger met nierfalen, afhankelijk van hemodialyse. Hij werd opgenomen met koorts en hoesten, maar werd bij opname niet getest omdat men zijn klachten toeschreef aan een systemische infectie bij hartfalen, en natuurlijk omdat hij gevaccineerd was.

Hij werd opgenomen in een vierpersoonskamer met drie andere patiënten. Samen met een kamergenoot werd hij om de dag gedialyseerd op de dialyse-afdeling. Vier dagen na opname werd bij hem COVID19 gediagnosticeerd op basis van zijn klachten en symptomen en een positieve rt-PCR. Zijn drie kamergenoten werden eveneens getest en bleken ook positief te testen. De indexpatiënt werd overgeplaatst naar een speciale COVID-afdeling, de andere drie werden opgenomen of ontslagen, al naar gelang hun klinische toestand.

Het bron- en contactonderzoek werd uitgebreid naar de dialyse-afdeling en een andere ziekenhuisafdeling, waar één van zijn drie kamergenoten één dag gelegen had. Men ontdekte 27 mensen met een positieve PCR-uitslag: 16 patiënten, 2 familieleden en 9 medewerkers.

De 16 patiënten – inclusief de indexpatiënt – werden overgeplaatst naar een afdeling waarvan de ene helft was ingericht voor patiënten met COVID19 en de andere helft voor niet-COVID patiënten. Dit wegens het op dat moment lage aantal patiënten met COVID19 in het ziekenhuis. Op de dag van overplaatsing werd de indexpatiënt verzorgd door een verpleegkundige die COVID19 had doorgemaakt en volgens protocol één vaccinatie had gehad.

Drie dagen later werkte deze verpleegkundige op het deel van de afdeling dat ingericht was voor patiënten zonder COVID. Hij verzorgde drie patiënten op één ziekenhuiskamer, waarvan een tweetal al na twee dagen klachten en symptomen ontwikkelden, passend bij COVID19. Alle drie patiënten bleken positief te testen. Ook op deze afdeling werd bron- en contactonderzoek uitgevoerd. In totaal testten 19 personen positief: 10 medewerkers, 8 patiënten en 1 familielid.

Men berekende het percentage van mensen met een positieve testuitslag op de rt-PCR ten opzichte van het totaal aantal mensen dat in theorie besmet had kunnen raken, waarbij de criteria voor blootstelling aan een besmette persoon zeer ruim werd gedefinieerd: zodra er bij bron- en contactonderzoek twee besmettingen op één afdeling werden geconstateerd, werden alle medewerkers en patiënten op die afdeling gescreend, onafhankelijk van de vraag of zij contact hadden gehad met de besmette persoon of niet.  Desondanks was het percentage besmettingen aanzienlijk: voor de medewerkers waren er 16/151 (10.6%) mensen besmet en voor de patiënten 23/97 (23.7%). Van deze groep waren 238/248 mensen volledig gevaccineerd, hetgeen overeenkomt met een vaccinatiegraad van 96.2%.

Bij de fylogenetische analyse – het bepalen van de onderlinge verwantschap van de bij patiënten aangetroffen virussen – bleek dat bij drie medewerkers de besmetting waarschijnlijk niet het gevolg was van de uitbraak veroorzaakt door de indexpatiënt.

Van de 42 mensen bij wie een besmetting werd vastgesteld, waren er 38 volledig gevaccineerd met het Pfizer vaccin, drie waren er ongevaccineerd, en 1 van hen had COVID-19 doorgemaakt en was aansluitend eenmaal gevaccineerd. Op de dag waarop de besmetting werd geconstateerd, hadden er 24 van de 42 mensen klachten en symptomen passend bij COVID19, maar in de daaropvolgende dagen steeg dit getal naar 36 mensen. De medewerkers ontwikkelden geen of slechts milde symptomen, van de 23 patiënten daarentegen werden er 8 ernstig ziek, 6 patiënten geraakten in kritieke toestand en van deze laatste groep overleden 5 mensen

Vanzelfsprekend was de groep patiënten veel ouder dan de groep medewerkers. De mediane leeftijd van de medewerkers was 33 (22-48), die van de patiënten 77 (42-93). De mediane tijd tussen de laatste vaccinatie en de infectie was krap zes maanden, met een minimum van vijf maanden. Alle patiënten hadden onderliggende aandoeningen – hetgeen nauwelijks verbazing hoeft te wekken, al was het maar omdat ze in het ziekenhuis opgenomen waren – waaronder zes mensen met dialyse-afhankelijk nierfalen en acht mensen met een gecompromitteerd immuunsysteem.

De onthutsende conclusie moet zijn dat in een ziekenhuis – in een tijdsbestek van iets meer dan een week – een uitbraak van het SARS-CoV-2-virus kan ontstaan, veroorzaakt door slechts één volledig gevaccineerde patiënt. Die volledig gevaccineerde patiënt besmet uiteindelijk 39 andere mensen, waaronder 23 patiënten. Van deze 23 patiënten worden er 8 ernstig ziek, 6 komen in kritieke toestand te liggen en 5 van die 6 mensen overlijden. Bij uitgebreid bron- en contactonderzoek vindt men dan ook nog 3 medewerkers en 1 patiënt die wel besmet zijn, maar waarvan men de bron van de besmetting niet kan achterhalen, en zeer waarschijnlijk geen onderdeel van deze uitbraak zijn.

En dit gebeurt in een anti-corona bastion waar aan de poort streng wordt gecontroleerd op vaccinatiestatus, bij een uitbraak snel en grondig bron- en contactonderzoek wordt uitgevoerd en strenge regels bestaan voor isolatie. Ook tijdens het verblijf in het ziekenhuis wordt er overvloedig getest. De besmettingen vonden plaats ondanks het feit dat verpleegkundigen en artsen gehuld in volledig anti-corona gevechtstenue de patiënten te lijf gingen, en de meeste patiënten ter verdediging een chirurgisch mondmasker droegen.

Meer dan 96% van de mensen die een besmetting op hadden kunnen lopen was volledig gevaccineerd, en van de mensen die daadwerkelijk besmet werden met het SARS-CoV-2-virus waren er slechts 3 van de 42 mensen niet gevaccineerd, hetgeen betekent dat 92% van de besmette mensen wèl volledig gevaccineerd waren. Daarbij waren de Ct-waarden in zowel de symptomatische als ook a-symptomatische groepen laag, hetgeen suggereert dat het overgrote deel van deze mensen in staat was om het virus verder te verspreiden, zoals het beloop feitelijk al bewijst.

Alle experimentele en modelleringsstudies ten spijt en ondanks het diepzinnige en langdurige getuur in modellerende matglazen bollen door wetenschapsprofeten als Neil Ferguson en onze eigen Jacco Wallinga, dìt is de harde praktijk. Er ontstaat geen groepsimmuniteit door vaccinatie, simpelweg omdat vaccinatie de transmissie niet (voldoende) stopt. Er ontstaat door vaccinatie geen cordon sanitaire om de ouderen en kwetsbaren te beschermen zoals Jaap van Dissel de Tweede Kamer bij herhaling probeert wijs te maken, en dat cordon sanitaire zal ook niet ontstaan. Er is slechts een doorgebroken dijk, en het zal de bewoners van de dijkhuisjes achter de dijk een zalige zorg zijn of er nu 5 of 10 gaten in de dijk zitten. De dijk beschermt niet tegen het wassende water, en dàt is waar het hier om om gaat.

De volstrekt idiote en van iedere wetenschappelijk gespeende plicht om een chirurgisch masker te dragen is compleet zinloos: zelfs FFP2 maskers beschermden volledig gevaccineerde verpleegkundigen en artsen niet tegen een hernieuwde besmetting. En men hoefde slechts vijf maanden na vaccinatie te wachten om een dergelijke uitbraak te zien gebeuren. En natuurlijk stelt men dat een derde prik deze ontwikkeling ‘mogelijk’ kan keren, en natuurlijk ontbreekt voor deze stelling ieder wetenschappelijk bewijs.

De grote vraag is nu tot welke groep mensen men wil behoren:

Wil men behoren tot de kudde goedgelovige schapen, met daaronder ook vele gevaccineerde ouderen, gevaccineerde mensen met onderliggend lijden en gevaccineerde mensen met een ernstig disfunctionerend immuunsysteem, die door Hugo de Jonge en het OMT sappige coronavrije groene weides voorgespiegeld krijgen, door hen gegarandeerd door het invoeren van het coronatoegangsbewijs? En terwijl ze, genietend van deze ‘vrijheid’, in werkelijkheid afgevoerd worden naar de coronaslachtbank?

Of willen ze behoren tot die groep mensen die wel het maximale willen halen uit hun leven en willen genieten van het sociaal-maatschappelijke gebeuren, met alle aangename aspecten die daarbij horen, ongeacht welke tijd hen nog rest? In de wetenschap dat ze hoe dan ook (alsnog) met het SARS-CoV-2 virus in aanraking komen, en moeten hopen dat vaccinatie hen voldoende zal beschermen tegen ernstige ziekte en overlijden? En in de wetenschap dat dit voor een aantal niet zo zal zijn?

Het alternatief is om thuis geïsoleerd in angst te leven voor een ongrijpbaar virus met het besef dat men er toch vroeg of laat mee in aanraking komt.  Om in isolatie en eenzaamheid te wachten op het moment dat de Man met de Zeis alsnog aanbelt, en hen één van zijn vele andere gereedschappen demonstreert. Een moment dat sowieso komt, ongeacht het aantal prikken men neemt, en hoeveel gezonde ongevaccineerde mensen men ook uit restaurants, theaters, bioscopen en musea weert.

Het gijzelen van ongevaccineerden met het doel dat Hugo de Jonge en het OMT voor ogen hebben is volstrekt zinloos. Dat zal de tijd uiteindelijk uitwijzen, en elke les wordt nu eenmaal zo vaak als nodig is herhaald, totdat ook Hugo de Jonge en het OMT deze  les zullen leren. Gezien het beleid zoals dit in het afgelopen één en driekwart jaar gevoerd werd, mag men vrezen dat het nog erg lang zal duren voordat ook zij deze les daadwerkelijk geleerd zullen hebben.

Wie uitermate complexe zaken overlaat aan uitermate simpel denkende mensen, hoeft niet verrast te zijn dat de praktijk de theorie genadeloos afranselt en uiteindelijk knock-out slaat.

  1. https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.39.2100822#abstract_content
Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

coronavirus

Chats van Von der Leyen over vaccindeal blijven geheim

Published

on

Von der Leyen

Heeft Pfizer de EU bedrogen met de miljardendeal voor Covid-vaccins? Chats van Commissievoorzitter Von der Leyen zouden het antwoord kunnen bieden. Maar de EU wil ze niet vrijlaten. Critici zien het recht op toegang tot informatie in gevaar.

De EU-commissie wil de gesprekken van Ursula von der Leyen met Pfizer-topman Albert Bourla geheim houden. Von der Leyen sloot in het voorjaar van 2021 een Covid-vaccindeal van een miljard euro in berichten en telefoontjes met Bourla – maar de berichten vielen niet onder de EU-wet op de vrijheid van informatie, stelt de commissie.

Er is veel kritiek op de deal van de EU met Pfizer. Tot op heden heeft de Commissie alleen bewerkte versies van de koopovereenkomsten ingediend. De prijs van de vaccins en belangrijke contractvoorwaarden blijven geheim. Een rapport van de Financial Times roept echter twijfels op of de EU bij de aankoop is opgelicht. Volgens de krant, die delen van de deal kon zien, betaalde de EU aanvankelijk € 15,50 per dosis, maar na de deal stegen de kosten tot € 19,50 per dosis.

Gemaakt voor 3 euro, verkocht voor 19,50 euro

De People’s Vaccine Alliance , een alliantie van humanitaire organisaties, berekent op basis van een onderzoek van Imperial College London dat een enkele dosis van het vaccin voor minder dan drie euro kan worden geproduceerd. Volgens deze berekening had de deal van Von der Leyen het farmaceutisch bedrijf Pfizer een overschot van zo’n 31 miljard euro kunnen opleveren. De NGO Public Citizen, die in verschillende landen niet-geredigeerde Pfizer-vaccincontracten heeft kunnen bekijken, vertelde de Washington Postdat het bedrijf zijn onderhandelingsmacht als een van de weinige makers van een effectief Covid-vaccin gebruikt om “risico’s te verschuiven en de winst te maximaliseren”. In de geïnspecteerde contracten “worden de belangen van Pfizer consequent boven de eisen van de volksgezondheid gesteld.”

Nadat de New York Times bericht had over de directe lijn tussen Von der Leyen en Bourla , diende netzpolitik.org een aanvraag in om de chats vrij te geven . Maar de commissie weigerde de aanvraag helemaal te onderzoeken. Omdat berichten via sms, WhatsApp en andere messengers “van korte duur” zijn en dus geen documenten in de zin van de EU-verordening over documenttoegang.

Europarlementariër ruikt “vingerhoed rechtvaardigingen”

De algemene weigering van ons verzoek om het nieuws tussen Von der Leyen en Bourla is duidelijk wangedrag van de kant van de EU-commissie, oordeelde de EU-ombudsvrouw Emily O’Reilly in antwoord op onze klacht. Parlementsleden en ngo’s spraken ook hun verontwaardiging uit over het gebrek aan transparantie van de Commissie. “Wat er op de telefoon van Frau von der Leyen gebeurt, is politiek”, zei de groene EU-politicus Daniel Freund . “Het kan niet zo zijn dat journalisten flauwe rechtvaardigingen krijgen en worden afgewezen. […] En het kan niet zo zijn dat de toegang tot centrale documenten weer wordt verhinderd doordat Ursula von der Leyen sms-berichten verwijdert .”

Maar ondanks de kritiek wil de commissie het nieuws geheim houden. In een vandaag, woensdag gepubliceerd antwoord aan ombudsvrouw O’Reilly , schrijft de EU-autoriteit dat ze niet eens “kortstondige” documenten zoals sms- en messenger-berichten bewaart en daarom geen toegang tot ze kan verlenen. Ze reageert niet op het verzoek van de ombudsvrouw om de applicatie van netzpolitik.org opnieuw te onderzoeken  en daadwerkelijk te beoordelen of ze de chats mag publiceren of niet.

Recht op toegang tot informatie ‘ernstig ondermijnd’

Aan de andere kant heeft de EU-commissie aangekondigd dat ze met andere EU-instellingen zal samenwerken om nieuwe richtlijnen te ontwikkelen voor de interne afhandeling van sms- en messenger-berichten. De Commissie verwijst naar een aanbeveling van de EU-Raad aan haar werknemers om dergelijke berichten alleen te gebruiken voor “kortstondige chats over openbare of niet-gevoelige inhoud”. Dit zou het uitgangspunt kunnen zijn voor een gemeenschappelijke richtlijn voor alle EU-instellingen. Daarmee wil de Commissie waarschijnlijk een argumentatiebasis creëren, zodat zij ook in de toekomst chats niet hoeft te archiveren.

Experts van het maatschappelijk middenveld vrezen dat het standpunt van de Commissie een enorme juridische maas in de toegang tot documenten creëert. “Als we niet eens om sms-berichten kunnen vragen, hoe moeten we dan weten of het echt vluchtige zaken of belangrijke beslissingen zijn?”, vraagt ​​Helen Darbishire, directeur van de organisatie voor vrijheid van informatie Access Info, zich af.

De realiteit is dat een groot deel van de overheidsactiviteiten in Europa en wereldwijd via verschillende communicatiemiddelen verlopen, waaronder sms, WhatsApp en andere berichtenplatforms. “Het recht op toegang tot informatie zal ernstig worden ondermijnd als we er geen toegang toe hebben”.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Biontech : De farmaceutische industrie maakt geen geheim van haar intentie om mensen te chippen

Published

on

Biontech

De farmaceutische Biontech industrie maakt geen geheim van haar intentie om mensen te chippen – toch wordt dit in de reguliere media fel afgedaan als onzin.

Dit is al verleden tijd:

“Een korte prik. Een beetje pijn. Afgerond. Het duurt minder dan tien minuten voordat een datachip ter grootte van een rijstkorrel onder de huid wordt geïmplanteerd – en het leven verandert ingrijpend. Vervelende alledaagse situaties zoals vergeten sleutels, achtergelaten portemonnees of verlopen paspoorten behoren dan tot het verleden. De chip, meestal geïmplanteerd in de vingertop, verzendt alle benodigde gegevens en ontlast u van de last van het onthouden” (1).

Nou, het zal waarschijnlijk geen chip ter grootte van een rijstkorrel zijn die in een spuit past waarmee men zogenaamd, maar nooit bewezen heeft, “immunisatie tegen corona”. Maar de digitale wereld gedijt op miniaturisering en de verbinding tussen technologie en het menselijk organisme is een van de natte dromen van transhumanistische ‘wereldleiders’ . Het draait allemaal om chips in het nanobereik en er wordt al lang geëxperimenteerd met dergelijke chips voor het monitoren en controleren van biologische organismen (2).

Los van het feit dat het er niet om gaat hoe nanochips in het menselijk organisme komen, maar dat het überhaupt zou moeten gebeuren. Of misschien al gebeurt? De “feitencheckers” in de “waarheidsmedia” zijn geobsedeerd met het wegwuiven van elke verdenking die in deze richting gaat:

“Avontuurlijke complottheorieën doen niet alleen de ronde op sociale netwerken. Staat Bill Gates uiteindelijk achter Corona omdat hij ons zijn vaccin wil opdringen en een chip wil implanteren?” (3).

Ja, ja, steeds weer Bill Gates. Personalisatie is een zeer krachtig hulpmiddel om elke ongewenste context te vervagen. Door vaardige woordkeuze komt de “samenzweringstheorie” – wij noemen de hele zaak beter, want waarheidsgetrouwer, een gegronde verdenking – eindelijk belachelijk. Zo wordt pseudo-journalistiek beleefd, in bovenstaand voorbeeld dat van ZDF.

‘S Werelds best verkochte “vaccin tegen corona” is dat van de Pfizer-groep, bijna uit de hoed getoverd door het Duitse bedrijf Biontech, dat al jaren afhankelijk is van de geldinfuus van verschillende geïnteresseerden. In november 2020 schonk de Bill & Melinda Gates Foundation (BMG) 4,9 miljoen dollar aan dit bedrijf, dat in het verleden altijd financieel vast zat, ruim op tijd voor de start van de wereldwijde “coronavaccinatiecampagne” (4).

“Grappig genoeg” is BMG ook een investeerder in Biontech – en daarmee de primeur voor de verkoop van het genetisch gemanipuleerde serum. Overigens vond de intrede als belegger plaats in september 2019, net op tijd voor het “uitbreken van de pandemie” (5). Nu weet de lezer hoe een stichting die zich altijd presenteert als een vereniging van filantropen rijker en rijker kan worden.

Kan Oliver Klein van ZDF (zie citaat hierboven) zulke complexe verbanden herkennen, zelfs begrijpen? Omdat het op de een of andere manier zijn vaccin is, dat van Bill Gates, dat hier wordt gespoten. En dat het opgelegd zal worden, het “vaccin”, zou nu langzaam bij iedereen door moeten dringen.

We beleven een gigantische, wereldwijde verkoopcampagne, geflankeerd door willekeurige, niet-democratische staatsmaatregelen. Dus wat ZDF ons als verlichting wil verkopen, wordt uiteindelijk een teken van incompetentie, desinformatie en propaganda.

Pfizer is niet Bill Gates, toch. Maar het is misschien niet helemaal irrelevant om te weten dat in februari 2020, net op tijd voor de ‘pandemie-uitbraak’, Susan Desmond-Hellmann werd gekozen in de raad van bestuur van Pfizer. Nu kan iedereen raden waar Desmond-Hellmann de afgelopen zes jaar aan het ravotten was. Een schot in de roos: ze was eigenlijk de CEO van de Gates Foundation. Het is natuurlijk volkomen duidelijk dat BMG geen financiële belangen heeft in Pfizer – of wel (6)?

Daarnaast schonk de Bill Gates Foundation in september 2016 ook de Pfizer Group het vrij aanzienlijke bedrag van 17,252 miljoen US dollar (7). Iedereen die nu concludeert dat de stichting winstgevende investeringen heeft gedaan, zoals bij Biontech (zie hierboven) en niet alleen vandaag, ook bij Pfizer, is spot on (8).

Dat brengt ons terug bij Albert Bourla. Zoals ik al zei, is hij een van de directeuren van Pfizer. In een paneldiscussie op het World Economic Forum in Davos (WEF) reageerde hij als volgt op een relevante vraag:

“Stel je een biologische chip voor in een pil die bij inslikken in de maag gaat en een signaal afgeeft. (…) Stel je de toepassingen voor, de mogelijkheid om mensen aan te sturen. (…) Wat er op dit gebied gebeurt, is fascinerend” (9).

Om eerlijk te zijn, ik was achterdochtig toen ik het citaat zag, dus ik heb de bron onderzocht. Hier eerst als audio stuk:

Albert Bourla, CEO van Pfizer, over elektronische trackingchips in pillen, goedgekeurd door de FDA

Ik kon het nog steeds niet echt geloven, maar uiteindelijk vond ik de originele bron (v2). Als kroon op het werk wil ik u vertellen dat deze uitspraak van Albert Bourla dateert van januari 2018. Zoals je kunt zien, was de Pfizer-baas enthousiast over zijn visioenen en wees alsjeblieft niet zo naïef om te geloven dat hij dit destijds, meer dan vier jaar geleden en voor het elite WEF-forum, uit pure grappen en gek doen.

En nu, als klap op de vuurpijl, is Albert Bourla ook deelnemer aan de Bilderbergconferentie, die een paar dagen geleden heel rustig en heimelijk werd gehouden in de hoofdstad van het afbrokkelende rijk (10).

Vraag in de Matrix: Wordt er aan nanochips gewerkt om mensen te controleren en te sturen? Neeeeee, nooit!!!

Mogen de blinden en doven hun ogen en oren blijven bedekken. De hele zaak stinkt naar de hemel.

Blijf a.u.b. alert, beste lezers.

Bronnen en opmerkingen:

(Algemeen) Dit artikel uit  Ped’s Views  is gelicentieerd onder een  Creative Commons -licentie  ( Naamsvermelding – NietCommercieel – GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal ). Het kan worden gedistribueerd en gereproduceerd zolang de licentievoorwaarden worden nageleefd. Als je linkt naar andere artikelen uit de visie van Ped, vind je daar ook de externe bronnen die de stellingen in de huidige tekst ondersteunen. Laatst bewerkt: 7 juni 2022.

(1) 23-05-2022; dagelijkse spiegel; Datachips in het lichaam – horror of hoop?; https://www.tagesspiegel.de/politik/der-digitale-mensch-datenchips-im-koerper-horror-oder-hoffnung/19840472.html
(2) 07.10.2010; scinexx, Universiteit van Buffalo (VS); dieren op afstand bestuurd door nanodeeltjes; Onderzoekers gebruiken magnetische deeltjes om celfuncties specifiek te verstoren of te stimuleren; https://www.scinexx.de/news/technik/tiere-durch-nanoparticle-fernsteuerung/
(3) 30 december 2020; ZDF; Oliver Klein; De gekste complotmythes van 2020; https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-verschwoerungstheorien-2020-100.html
(4) BMG; Database met toegezegde subsidies; Toegezegde subsidies Biontech;https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=Biontech#committed_grants ; opgehaald: 2022-06-01
(5) september 2019; BMG; Strategisch Investeringsfonds; Biontech; https://sif.gatesfoundation.org/investments/biontech/ ; opgehaald: 2022-06-01
(6) 2020-02-04; Pfizer; Susan Desmond-Hellman gekozen in de raad van bestuur van Pfizer; https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2020/Susan-Desmond-Hellmann-Elected-to-Pfizers-Board-of-Directors-04-02-2020/default.aspx
(7) 29-12-2012; Pfizer; Private en publieke partners verenigen zich om tegen 2020 10 verwaarloosde tropische ziekten te bestrijden;https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2012/Private-and-Public-Partners-Unite-to-Combat-10-Neglected-Tropical-Diseases-by-2020-01-29- 2012/default.aspx
(8) BMG; Database met toegezegde subsidies; Toegezegde subsidies Pfizer; https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=pfizer ; Opgehaald: 2022-06-01
(9) 2022-01-18; WEF-bijeenkomst; Albert Bourla op het World Economic Forum 2018 is enthousiast over elektronische nalevingspillen; https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A
(10) Deelnemerslijst van de Bilderberg Conferentie 2022; https://bilderbergmeetings-org.translate.goog/press/press-release/participants?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp ; opgehaald: 07.06.0222
(v1) WEF, Martin Schwab, Albert Bourla, CEO van Pfizer, biologische chips; Bron: WEF; https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A ; of hier:
(v2) 25/01/2018; WEF; Gezondheid transformeren in de vierde industriële revolutie; https://www.youtube.com/watch?v=Uio8X1h0H-E

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Biden betaalt veel geld voor de nieuwste flop van Pfizer

Published

on

pfizer

De regering-Biden betaalt 10,6 miljard dollar aan belastinggeld voor Paxlovid van Pfizer, het niet-originele en ineffectieve Covid-19-medicijn van Pfizer.

In november 2021 betaalde het Witte Huis medicijnmaker Pfizer bijna $ 5,3 miljard voor 10 miljoen behandelingskuren van zijn experimentele  Covid-19-behandeling,  Paxlovid, een antivirale combinatie van nirmatrelvir en ritonavir.

Ritonavir werd ontwikkeld in 1989 en nirmatrelvir werd ontwikkeld in 2020. Met andere woorden, Paxlovid is niet helemaal opnieuw ontwikkeld om Covid-19 te behandelen; de verbindingen bestonden al.

In december 2021 beweerde Pfizer dat de eerste onderzoeksresultaten aantoonden dat Paxlovid het risico op  ziekenhuisopname en overlijden met bijna 90 procent verminderde bij mensen met milde tot matige coronavirusinfecties. Zonder context is deze verklaring schromelijk misleidend. Vrijwel iedereen die de bestaande Covid-19-mutatie krijgt, zal een milde of matige ziekte hebben, maar de medicijnmaker beperkte zijn onderzoek tot mensen die niet waren gevaccineerd en het grootste risico liepen op het virus vanwege leeftijd of gezondheidsproblemen, zoals obesitas.

Een bijgewerkte, recentere analyse van 1.153 patiënten (van de mogelijke 2.246 patiënten) toonde een flauwe, niet-significante relatieve risicoreductie van 51 procent. Een subgroepanalyse van 721 gevaccineerde volwassenen met ten minste één risicofactor voor progressie naar ernstige Covid-19 toonde een niet-significante relatieve risicovermindering bij ziekenhuisopname of overlijden (behandelingsarm: 3/361; placebo: 7/360).

Volgens het officiële  persbericht van 14 juni van Pfizer toonden de resultaten van de fase 2/3 van de  gewijzigde  Paxlovid EPIC-SR-studie (Evaluatie van proteaseremming voor COVID-19 bij patiënten met een standaardrisico), met mijn nadruk:

  • Het nieuwe primaire eindpunt van zelfgerapporteerde, aanhoudende verlichting van alle symptomen gedurende vier opeenvolgende dagen  werd niet gehaald .
  • Pfizer zal  de deelname aan de EPIC-SR-studie stopzetten  vanwege het lage aantal ziekenhuisopnames of overlijden in de populatie met standaardrisico.

Verscholen in het persbericht van Pfizer was het volgende financiële goudklompje voor investeerders: “De resultaten van deze aanvullende analyses zullen naar verwachting geen invloed hebben op de omzetverwachtingen van Pfizer voor het volledige jaar 2022.” De reden daarvoor is: Pfizer  heeft al $ 5,3 miljard in handen van belastingbetalers en heeft de “blockbuster-status” vastgehouden (gedefinieerd als een miljard dollar aan verkoop van een enkel medicijn).

Naast de reeds toegezegde $ 5,3 miljard, kondigden de VS in januari een vertrouwelijke aanvullende “verbintenis” aan om  nog eens 10 miljoen doses te bestellen  (tegen de prijs van 5,3 miljard dollar meer, voor een totaal van 10,6 miljard dollar), wat Pfizer een zeer gewilde na ” super  blockbuster-status” (gedefinieerd als 10 miljard dollar aan verkoop van een enkel medicijn). De administratie bleef “vastbesloten om door te gaan met de [extra] aankoop”, aldus een Bloomberg-rapport van april 2022.

Volgens Bloomberg zocht het Witte Huis aanvankelijk $ 22,5 miljard aan nieuwe pandemiefinanciering. Democraten waren eerder dit jaar bereid iets meer dan $ 15 miljard op te nemen in een brede rekening voor overheidsuitgaven, maar deze werd verwijderd na onenigheid met de Republikeinen over de vraag of deze moest worden gecompenseerd door bezuinigingen elders in de regering.

De senaatswet van $ 10 miljard bevatte een vereiste dat ten minste de helft van het geld aan therapieën moet worden besteed, maar waarom gokte Biden  elke dollar  op één enkel medicijn van één enkele medicijnfabrikant? Waarom werd Pfizer gekozen om alleen aan de therapeutische clausule te voldoen?

Zoals we hebben gezien, werken FDA Emergency Use Authorizations (EUA’s) niet altijd zoals ze zouden moeten, maar in dit geval was het vanwege een manipulatieve actie van Pfizer en een riskante weddenschap van het Witte Huis van Biden.

Dat komt omdat Pfizer zonder publieke vermelding in het geheim zijn eigen lat had verlaagd na zijn EUA  nadat  het Witte Huis had toegezegd $ 5,3 miljard dollar aan product te kopen. Pfizer verklaarde:

Na de autorisatie voor gebruik in noodgevallen van Paxlovid voor personen met een hoog risico op progressie naar ernstige COVID-19, werd  het protocol gewijzigd om personen met een hoog risico uit te sluiten en de inschrijving van patiënten zonder risicofactoren voor progressie naar ernstige COVID-19  die niet waren gevaccineerd, of wiens laatste COVID-19-vaccinatie meer dan 12 maanden na inschrijving plaatsvond. (nadruk toegevoegd)

Op deze manier was Pfizer in staat zijn medicijn toe te dienen aan een minder ernstig zieke en gezondere populatie in de hoop een superieur werkzaamheidssignaal en een verminderd veiligheidssignaal te hebben, maar het kon  nog steeds  geen adequaat klinisch effect laten zien op een van zijn prospectief opgestelde protocollen. eindpunten.

Om het protocol na indiening door de FDA te wijzigen, had Pfizer formeel en schriftelijk met de FDA moeten communiceren. Een  voormalig niet-wetenschappelijk  directeur van Pfizer,  Patrizia Cavazzoni , nu het hoofd van het Center for Drug Evaluation and Research van de FDA, zou de verandering moeten goedkeuren. Interessant is dat de wijziging van het protocol van Pfizer zo strak werd gehouden dat het niet publiekelijk bekend was tot het Pfizer-persbericht van juni 2022.

Ongeveer een week eerder  had YaleMedicine van de Yale University  zelfs een lang artikel gepubliceerd over de voordelen van Paxlovid, waarin de verouderde oorspronkelijke protocoleindpunten werden geciteerd. Op 7 juni had de CEO van Pfizer, Albert Bourla, plannen aangekondigd om meer dan $ 100 miljoen uit te  geven om de productie van Paxlovid te verhogen en toegewijd aan het aannemen van honderden nieuwe werknemers om de schijn op te houden met het Witte Huis en Pfizer-investeerders.

Paxlovid is niet het eerste voorbeeld van “geheime” en wetenschappelijk twijfelachtige beslissingen die buiten de standaardkanalen van de FDA worden genomen onder toezicht van Patrizia Cavazzoni. Ongeveer een jaar geleden waren er geheime bijeenkomsten rondom Biogen’s monoklonale antilichaamgeneesmiddel aducanumab (Aduhelm) voor de ziekte van Alzheimer, dat miljarden dollars waard was, en dat in elk onderzoek niet voldeed aan de veiligheids- en werkzaamheidsnormen.

Na  een controversiële  en mogelijk illegale en onethische  back-channel ontmoeting met de leidinggevenden van Biogen , werd het medicijn van Biogen echter goedgekeurd door Cavazzoni tegen advies van leden van de FDA-adviescommissie en FDA-medewerkers.

Cavazzoni bevestigde haar beslissing door een komisch  ontoereikende rechtvaardiging van 1,5 pagina’s te schrijven, die meestal de mening van anderen citeerde en niets deed om hun discutabele hypothesen aan te pakken. Bijna elke medische commentator schold Cavazzoni’s goedkeuring van aducanumab uit en noemde het dingen als ” valse hoop “, ” slecht medicijn “, ” schandelijk “, ” gevaarlijk “, ” een ramp ” of ” een nieuw dieptepunt “. De omstandigheden rond de klinische resultaten van Paxlovid van Pfizer zijn eveneens verschrikkelijk.

Maar in tegenstelling tot Biogen kon ik zelfs  geen  online verslag vinden van een vergadering van Cavazzoni die de protocolwijziging voor Paxlovid rechtvaardigde, laat staan ​​een adequate. Pfizer zou een gedetailleerde motivering hebben moeten geven in zijn protocolwijziging en de FDA hield die verzoeken en wijzigingen geheim. Het is gewoon weer een voorbeeld van het totale  gebrek aan transparantie van de FDA .

Een jaar geleden meende ik in een opiniestuk dat  Cavazzoni twijfelachtige beslissingen zou blijven nemen  vanwege haar nauwe banden en lange geschiedenis van dienstverband bij Big Pharma. Het grootste deel van Cavazzoni’s carrière laat zien dat ze werkt als een niet-wetenschappelijke Big Pharma-manager.

Ze heeft ook een opvallend gebrek aan fundamentele wetenschappelijke of onderzoekservaring voor het bekleden van zo’n kritieke positie op het gebied van de volksgezondheid. Helaas had ik gelijk, maar het zijn de belastingbetalers die de kosten van de mislukte Paxlovid-gok zullen dragen.

Waarom heeft het Witte Huis een blanco cheque van belastinggeld afgeschreven voordat het definitieve bevindingen kreeg?

Het is niet zo dat Pfizer om geld kwetst of dat Amerikanen niet al meerdere goedkope,  generieke alternatieven hebben  met omvangrijke peer-reviewed bewijzen achter zich, die tientallen en honderdduizenden patiënten bestrijken. Toch negeerde het Biden Witte Huis de historische wijsheid van de  Spreuken van Ahiqar en koos ervoor om “twee in de hand weg te gooien (dwz hydroxychloroquine en ivermectine) voor één in de bush (Paxlovid).”

We weten al een tijdje dat de dominante gemuteerde varianten van Delta en Omicron (die  volgens de CDC >99 procent  van de huidige gevallen uitmaken) meestal milde infecties hebben veroorzaakt. Het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames door Covid is gedaald, omdat de meeste mensen tegenwoordig slechts minimale tot matige  verkoudheidssymptomen krijgen  . Zelfs Johns Hopkins laat  recorddieptes  zien in Covid-19-gerelateerde ziekenhuisopnames op de IC.

Pfizer heeft zijn experimentele product misschien overdreven en bedrieglijk geweest door zijn protocol te wijzigen zonder het publiek te informeren. Door Pfizer te vertrouwen en een aanzienlijke gok te wagen met belastinggeld, spoelde het Witte Huis $ 5,3 miljard belastingbetalerdollars grotendeels door de afvoer. Het Witte Huis zit nu aan de haak voor nog eens $ 5,3 miljard – voor een totaal van $ 10,6 miljard – voor een ineffectieve Covid-19-behandeling die Pfizer al  had  ontwikkeld, terwijl ze bijna niets hadden kunnen uitgeven en de gevestigde veiligheid en werkzaamheid van hydroxychloroquine hadden bevorderd en ivermectine met een superieur resultaat.

Meer praktisch, aangezien Delta en Omicron mild zijn, hadden we Covid-19-mutaties gewoon hun gang kunnen laten gaan en infecties symptomatisch kunnen behandelen met beschikbare generieke farmacologie, zodat individuen kunnen verkrijgen natuurlijke immuniteit .

De regering-Biden koos in plaats daarvan voor deze belachelijke en buitensporige verspilling van belastinggeld. Zal de president, of iemand anders, verantwoordelijk worden gehouden?

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

Waarom was er geen georganiseerd verzet tegen de staatsgreep van 6 januari van Trump?

Trump – De lopende hoorzittingen van het Amerikaanse Congres over de gebeurtenissen van 6 januari 2021 hebben harde waarheden aan het licht gebracht over de zieke, precaire staat van de… [...]

Europa wil oorlog

Europa moet zich voorbereiden op de zondvloed die op haar afkomt, en dat allemaal omdat de Litouwse satrap van de NAVO denkt dat ze een Mozes is, die twee delen… [...]

Boris Johnson heeft Brexit niet waargemaakt, dus waarom zouden de Britten hem vertrouwen op Oekraïne?

Boris Johnson zit in de problemen want ‘We kunnen het ons niet veroorloven om onze eigen mensen te eten te geven, maar we kunnen het ons wel veroorloven om een… [...]

Nieuwe NAVO-uitbreiding: carte blanche voor sultan Erdogan

Nu het is opgelost, kunnen Zweden en Finland lid worden van de NAVO. Turkije heeft zijn negatieve houding opgegeven. Maar de goedkeuring van Erdogan had een prijs. De situatie zal waarschijnlijk niet alleen… [...]

Fascisme: de laars van het kapitaal deel 2

Dit is deel 2 van het Fascisme: de laars van het kapitaal (deel 1 is hier) II. Liberalisme, neoliberalisme en het liberaal-fascistische koopje Bij een goede analyse zien we dat liberalisme… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN