elite

Op de 64e Wereldgezondheidsvergadering in Genève op 16 mei 2011 gaf Gates toe dat de stichting onderzoek naar vaccins financiert en er vervolgens patenten op verwerft. Hij zei: “Als het gaat om intellectueel eigendom, is wat we doen eigenlijk heel eenvoudig: we financieren onderzoek en wij of onze partners creëren intellectueel eigendom, zodat alles wat met de fondsen wordt uitgevonden en naar rijkere landen gaat, daadwerkelijk loont.”

Gates doneerde geld om de ebola-epidemie in Afrika te bestrijden, en hij, de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in Atlanta en de National Institutes of Health (NIH) hebben patenten op het ebolavaccin. Op de G-20-top in Hamburg op 8 juli 2017 werd ebola als een van alle ziekten in de wereld uitgekozen, wat aantoont hoezeer het de financieringsagenda voor “ontwikkeling” bepaalt.

Het rapport  Global Justice Now  waarschuwt:

Gated Development  laat zien dat de trend om bedrijven te betrekken bij de strijd tegen armoede en ongelijkheid centraal staat in de prioriteiten en financiering van de Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF). Wij zijn van mening dat dit geenszins een neutrale liefdadigheidsstrategie is, maar eerder een ideologische verplichting om het neoliberale economische beleid en de globalisering van bedrijven te bevorderen. Grote bedrijven profiteren rechtstreeks van de activiteiten van de stichting, met name in de landbouw- en gezondheidssector, hoewel is bewezen dat zakelijke oplossingen niet het meest effectief zijn.

Misschien wel het meest opvallende aan de Bill & Melinda Gates Foundation is dat er ondanks haar agressieve bedrijfsstrategie en haar buitengewone invloed op regeringen, academici en de media geen kritische stemmen zijn. Global Justice Now  maakt zich zorgen dat de invloed van de Stichting zo alomtegenwoordig is dat veel internationale ontwikkelingsactoren die anders kritiek zouden hebben op het beleid en de praktijken van de Stichting, niet in staat zijn om zich onafhankelijk uit te drukken vanwege de financiering en het patronaat van de Stichting.

Gated Development  meldt verder:

“Een groot probleem met de focus op technologie is dat de BMGF, samen met andere filantropische stichtingen, het hulpbeleid steeds verder hervormt van het prioriteren van rechten en gerechtigheid naar een technocratische ‘autoritaire ontwikkeling’.”

In zijn jaarlijkse brief van 2015 verklaarde Bill Gates bijvoorbeeld dat er de komende 15 jaar grote doorbraken zullen zijn in arme landen, “gedreven door innovaties in technologie – van nieuwe vaccins en veerkrachtigere gewassen tot veel goedkopere smartphones en tablets – en door innovaties die helpen deze dingen voor meer mensen toegankelijk te maken”.

Een verhaal: een illusie opgebouwd uit de 1 procent

“Alles vervaagde tot mist. Het verleden werd uitgewist, de vernietiging werd vergeten, de leugen werd waarheid “  – George Orwell.

“De strijd van het volk tegen de macht is de strijd van het geheugen tegen de vergetelheid”  – Milan Kundera.

Wissen, wissen, is een essentieel element in het bouwen van de geldmachine en de illusie van democratie die helpt de geldmachine draaiende te houden.

Dit omvat het wissen van onze diverse kennis, evenals onze diverse economieën, onze diverse democratieën en onze diverse geschiedenis. Dit leidt op zijn beurt tot de uitroeiing van het potentieel van onze diversiteit, de mogelijkheid van wederzijdse afhankelijkheid en samenwerking om naast elkaar te bestaan ​​en bij te dragen aan de gemeenschappelijke welvaart, aan het algemeen welzijn. En het gaat ook om het uitwissen van herinneringen aan het geweld van de kolonisatie in het verleden en heden. Geweld wordt “genaturaliseerd” als vooruitgang, en het uitsterven dat optreedt in elke fase van kolonisatie als “vormgeven”. Het wist het verband tussen de rijkdom en macht van de kolonisator en de armoede en marginalisering van de gekoloniseerden.

Lees ook:  Nieuwe slogan: De ECB bepaalt en U betaalt!

“Ontwikkeling” maakt deel uit van dit verhaal, dat gebaseerd is op Rostovs “groeifasen”. Het noemt de door het kolonialisme gecreëerde armoede “onderontwikkeling” en biedt verdere kolonisatie door extern gecontroleerde en gepromoot “ontwikkeling” als een oplossing voor deze armoede.

Schurken stukken

Een van de meest onverantwoordelijke experimenten die Gates aan het pushen is, is geo-engineering, dat begon als een militair instrument voor veranderende weersomstandigheden en onderdeel was van geostrategische oorlogsvoering. Het gaat om de bewuste verandering van weer en klimaat, dat wil zeggen ingrijpen in het klimaatsysteem van de aarde. Technieken zijn onder meer het beheer van zonnestraling (SRM) en andere interventies in het aardsysteem onder het mom van kooldioxide-reductie (CDR) of de eliminatie van broeikasgassen (GGR).

Gates en andere miljardairs financieren zowel experimenten op het gebied van geo-engineering als lobbyen bij regeringen om deze experimenten op wereldschaal uit te voeren. Volgens een Guardian- rapport   ontving de Amerikaanse regering aanvragen voor meer dan $ 2 miljard in geo-engineeringonderzoek van 2009-2010, maar besteedde ze slechts ongeveer $ 100 miljoen.

Volgens het rapport ontvingen professoren David Keith van Harvard University en Ken Caldeira van Stanford University meer dan $ 4,6 miljoen van Gates om het Fund for Innovative Climate and Energy Research (FICER) te beheren. Het rapport gaat verder met te zeggen dat professor Keith, volgens zijn verklaring over financiële belangen, elk jaar een niet nader genoemd bedrag ontvangt van Bill Gates en de president en meerderheidseigenaar is van het geo-engineeringbedrijf Carbon Engineering, opgericht in 2009, waarin Gates en een ander particuliere investeerder, Murray Edwards, zou grote belangen hebben – samen meer dan tien miljoen dollar.

The Guardian legt uit dat een ander bedrijf van Edwards, Canadian Natural Resources, plannen heeft om $ 25 miljard te investeren om het bitumineuze zand in het noorden van Alberta om te zetten in vaten ruwe olie. Caldeira zegt dat hij $ 375.000 per jaar ontvangt van Gates, een patent heeft op koolstofafvang en werkt voor Intellectual Ventures, een particulier geo-engineering onderzoeksbureau dat gedeeltelijk eigendom is van Gates en Nathan Myhrvold, voormalig chief technology officer van Microsoft, wordt geleid.

Zoals Diana Bronson van ETC (Action Group on Erosion, Technology and Concentration) in de  Guardian  zegt:

“Er zijn duidelijke belangenconflicten tussen veel van de mensen die bij het debat betrokken zijn. Wat echt verontrustend is, is dat dezelfde kleine groep die werkt aan technologieën met een hoog risico die de planeet geotechnisch zullen transformeren, ook probeert de discussie over internationale regels en voorschriften te leiden. We kunnen de vos niet de verantwoordelijkheid geven voor het kippenhok.”

Clive Hamilton, hoogleraar openbare ethiek aan het Centrum voor Toegepaste Filosofie en Openbare Ethiek aan de Charles Stuart University en auteur van  Earthmasters: The Dawn of the Age of Climate Engineering,  schrijft op zijn blog voor  The Guardian :

“De ecokliek lobbyt voor een enorme injectie van publieke middelen in geo-engineeringonderzoek. Het domineert vrijwel elke studie van geo-engineering. Zij is bij bijna alle expertconsulten aanwezig. Ze leverde de belangrijkste adviseurs voor parlementaire en congresonderzoeken, en haar standpunten zullen naar alle waarschijnlijkheid de beraadslagingen domineren van het Intergouvernementeel Panel over klimaatverandering (IPCC) van de VN, dat als eerste de wetenschappelijke en ethische controverse over geo-engineering aanpakt.

Bill Gates heeft ten minste $ 4,5 miljoen van zijn eigen geld toegewezen om methoden te bestuderen die de stratosfeer zouden kunnen veranderen door zonnestraling te reflecteren en oceaanwolken op te helderen. Intellectual Ventures heeft patenten aangevraagd op technieken voor geo-engineering van de stratosfeer. Samen met functionarissen van die organisatie vroeg Gates in 2008 een patent aan om orkanen te verminderen door oppervlakte- en diepzeewater te mengen.

Lees ook:  Er bestaat niet zoiets als veel vis in de zee

Gated Development-  rapporten:

“Een recent rapport van The Lancet en University College London concludeerde dat klimaatverandering ‘de grootste wereldwijde bedreiging voor de gezondheid van de 21e eeuw’ is.”

In plaats van zich te concentreren op vervuiling en de antropogene factoren die klimaatverandering veroorzaken, wordt aangenomen dat het probleem van klimaatdegradatie is dat de zon op de aarde schijnt.

Alle geo-engineeringoplossingen voor klimaatverandering zijn simplistisch en niet-ecologisch en gericht op het afschermen van de zon, hetzij door het zonlicht terug te reflecteren door spiegels in de lucht, hetzij door kunstmatige vulkanen te creëren of aërosolen te sproeien.

Maar de zon is niet het probleem. Fossiele brandstoffen en het op fossiele brandstoffen gebaseerde industriële systeem en vooral de industriële landbouw zijn de problemen. De zon is onmisbaar, want zonder haar zou er geen fotosynthese, geen leven, geen voedsel zijn.

Klimaatverandering is niet alleen het broeikaseffect, waarop mechanistische “globale afkoeling” door levensvernietigende geo-engineering-experimenten het antwoord kan zijn. De klimaatcrisis is een verstoring van de processen op aarde die het klimaat reguleren. Het gevolg van deze verstoring is klimaatchaos en extreme en onvoorspelbare gebeurtenissen. Geo-engineering zal deze storing alleen maar erger maken.

In een bijdrage aan een geo-engineeringconferentie over ethiek waarschuwt Jane Long, directeur van het Lawrence Livermore National Laboratory in de Verenigde Staten:

“We moeten op onze hoede zijn voor speciale belangen (en) ervoor zorgen dat beslissingen niet worden beïnvloed door partijen die aanzienlijke sommen geld kunnen verdienen door te besluiten het klimaat te veranderen, vooral als ze gebruikmaken van beschermd intellectueel eigendom.”

Wanneer onze tijd het Antropoceen wordt genoemd, verwijst dit naar de kracht van de mens om de ecologische processen van de aarde subtiel te verstoren. Maar het zou arrogant en onverantwoordelijk zijn om te beweren dat het vernietigen van deze macht sommige bevoorrechte mensen het recht geeft om de hulpbronnen, processen en systemen van de aarde over te nemen en tegelijkertijd de creativiteit, zelforganisatie en diversiteit van levende wezens en levenssystemen teniet te doen. De natuur is meer dan een menselijke constructie of een object voor menselijke manipulatie en voordeel op korte termijn. Nee, het is de scheppende kracht van het universum. Leven is leven in het Ecoceen.

Ik verwijs naar het ecoceen als zowel het ecologische proces van de aarde en de biosfeer die het leven vormt, voedt en in stand houdt, als het toenemende besef onder mensen dat we aardse burgers zijn, onderdeel van de aardse gemeenschap. Daarbij hoort het besef dat de aarde rechten heeft en dat wij de plicht hebben om voor haar, haar schepselen en onze medemensen te zorgen. En het omvat het corrigeren en overwinnen van de fouten, verkeerde veronderstellingen en beperkingen van de mechanistische geest.

Ik heb bewust vermeden om onze tijd het tijdperk van het Antropoceen te noemen, omdat een antropocentrisch wereldbeeld veel van de ecologische vernietiging van onze tijd heeft veroorzaakt. De mens centraal houden betekent menselijke overmoed handhaven. Bovendien gaat antropocentrisme hand in hand met etnocentrisme en de paradigma’s die in het Westen ontstonden met de komst van kolonialisme, industrialisme en kapitalisme. De regel van de 1 procent is een hyperantropocentrisme dat niet alleen de rechten van alle niet-mensen uitsluit, maar ook die van de meeste mensen.

Wereldmilieudag 2017 stond in het teken van het vertrek van de Amerikaanse president Donald Trump uit het Akkoord van Parijs. Wat betekent de arrogantie van Trump voor de internationale verplichtingen om de aarde te beschermen, voor een toekomst gebaseerd op ecologische rechtvaardigheid, voor het zaaien van de zaden van de aardedemocratie? Milieuwetten op nationaal niveau zijn in de jaren zeventig in het leven geroepen om de aarde tegen schade te beschermen en – omdat we op aarde leven – ook om mensen tegen schade te beschermen.

In 1992, tijdens de Earth Summit in Rio de Janeiro, nam de internationale gemeenschap twee belangrijke ecologische principes aan – het voorzorgsprincipe en het principe dat de vervuiler betaalt – en ondertekende ze twee juridisch bindende overeenkomsten: het CBD en het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCC). ).

Lees ook:  Negatieve rente is het nieuwe normaal: mijn advies, geef uw geld weg…

Beide verdragen werden gevormd door de opkomende ecologische wetenschappen en de zich verdiepende ecologische beweging. Een daarvan was een wetenschappelijke reactie op de vervuiling door fossiele brandstoffen. De tweede is de wetenschappelijke reactie op genetische vervuiling door GGO’s en de erosie van de biodiversiteit door de verspreiding van industriële, chemisch-intensieve monoculturen. Drie jaar na Rio concludeerde de VN-conferentie over plantgenetische hulpbronnen in Leipzig dat 75 procent van de biodiversiteit is verdwenen als gevolg van de Groene Revolutie en de industriële landbouw. Interdisciplinaire wetenschap en democratische bewegingen gaven de aanzet tot internationaal milieurecht. Wetenschap en democratie zijn nog steeds de krachten

Als het gaat om klimaatverandering, ligt de belangrijkste focus op het verminderen van emissies en het ontwikkelen van strategieën voor aanpassing. Het behoud van biodiversiteit gaat over bioveiligheid, evenals het introduceren en promoten van praktijken die de biodiversiteit in stand houden.

Een project dat zowel de oppervlakkigheid van Gates ideeën als zijn wil om de natuur en de samenleving te beheersen – of om het door een machine te laten doen – illustreert, is het Big History-project, waaraan hij naar verluidt tien miljoen dollar heeft bijgedragen. Het project is geïnspireerd op video’s van de Australische professor David Christian die Gates bekeek tijdens het sporten op zijn loopband. Christian’s video’s gaan niet over geschiedenis, maar over het vervangen van de menselijke geschiedenis door een lineaire, technocratische visie op een samenleving gebaseerd op genetisch determinisme. Er zijn geen mensen in de geschiedenis van Christian, geen culturen, geen kolonisatie, geen bedrijven, geen miljardairs die een economie runnen voor de 1 procent. Grote geschiedenis is niets meer dan een mechanisch, reductionistisch, technocratisch verhaal over macht en controle. Het is een verhaal om een ​​toekomst te creëren voor de 1 procent, met de 1 procent, voor de 1 procent. Het herschrijft de geschiedenis voor veel geld. Zoals Katherine Edwards in haar artikel Waarom het Big History Project wordt gefinancierd door Bill Gates  schrijft:

“… Het meest verontrustende aspect is niet de inhoud van wat Gates en Christian voorstellen, maar het feit dat iemand zonder historische of educatieve achtergrond op een ochtend op de loopband op een idee stuit en kort daarna de opvoeding van duizenden kinderen zal worden gerenoveerd . Het moet in lijn worden gebracht met zijn nieuwste rage – vanwege de enorme economische macht die hij heeft.”

In het VK volgt het overheidsonderwijs snel het Amerikaanse model, wordt het steeds meer gecommercialiseerd en ontkoppeld van democratische verantwoording. Lokale scholen krijgen steekpenningen aangeboden door makelaars om er academies van te maken, en het ministerie van Onderwijs heeft geweigerd staatsscholen met winstoogmerk te verbieden. Onlangs waren we getuige van een minister van onderwijs die in een opwelling een geschiedeniscurriculum opstelde. Misschien is het de volgende keer een niet-gekozen miljardair.

Bill Gates heeft een extreem beperkte woordenschat – “innovatie”, “technologie” en “investering”. Het laat zien hoe zijn verbeelding wordt gevormd door macht en controle, geld en technologie.

Verschillende stemmen en meningen vormen de kern van vrijheid en democratie. Als mensen vrij zijn, hebben ze een stem. Wanneer samenlevingen democratisch zijn, wordt hun stem gehoord. Wanneer samenlevingen ondemocratisch worden, worden de stemmen onderdrukt en tot zwijgen gebracht. Het grote geld bedreigt de democratie door de verschillende stemmen van het volk het zwijgen op te leggen, door het nieuws, de media en bijgevolg de publieke opinie te controleren en te manipuleren.

Het  ene  verhaal is het herschrijven van de geschiedenis, de vervalsing van de werkelijkheid, de onderdrukking van de echte stemmen van echte mensen om een ​​resonerende holte te creëren voor kunstmatig gegenereerde, digitaal gecontroleerde verhalen.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord