vr. aug 19th, 2022
rutte

Het zover: definitief is de Medische Apartheidsstaat ingevoerd.

Welkom in Dystopia.

De dijk van de lichamelijke autonomie staat op breken en het punt is bereikt dat u uw medische privacy, zoals die gegarandeerd wordt door het medisch beroepsgeheim, wordt afgenomen.

Deel dit bericht meet je vrienden en kennissen.

Vanaf afgelopen 25 september bepaalt de Staat of u gezond bent, zonder coronapaspoort bent u dat per definitie niet. De Staat bepaalt wanneer u gevaarlijk bent voor uw medemens, zonder coronopaspoort bent u dat zeker.

Het is de zoveelste zinloze maatregel ter bestrijding van het coronavirus, na de mondkapjes, de lockdowns en de avondklok.

De lichamelijke autonomie en de keuzevrijheid over het zich wel of niet laten vaccineren zouden gerespecteerd worden door Hugo de Jonge. De vaccinatiedwang zou er niet komen volgens Hugo de Jonge. En ook een coronapaspoort zou uit den boze zijn volgens Hugo de Jonge.

Maar het recht op lichamelijke autonomie en het recht van keuzevrijheid werden niet gerespecteerd door Hugo de Jonge. De vaccinatiedwang en het coronapaspoort kwamen er wel door toedoen van Hugo de Jonge.

Vaccinatie zou volgens Hugo de Jonge de enige uitweg naar de vrijheid zijn, maar blijkt tot minder vrijheid te leiden voor diegenen die zich niet wensen te voegen naar zijn vaccinatiegrillen. De spoedwet zou drie maanden geldig zijn, maar is inmiddels verlengd tot 1 december 2021. En die Spoedwet geeft de trias Mark Rutte, Hugo de Jonge en Ferd Grapperhaus de absolute macht om te doen wat ze willen en elke maatregel te nemen die hen goeddunkt, ongeacht of deze zinvol is of niet. De Tweede en Eerste Kamer stonden er bij en verkwanselden zonder blikken of blozen de rechtstaat en de democratie.

Hoe kan iemand als Hugo de Jonge, nota bene lid van een christelijke partij, bij herhaling zo onbeschaamd en ongestraft een hele bevolking voorliegen? Het systematisch en onbeschaamd liegen is het handelsmerk van Mark Rutte, zo is de afgelopen jaren bij herhaling gebleken, en ook voor hem bleef het zonder gevolgen. Maar hoeveel blatante leugens kan Hugo de Jonge zich nog veroorloven zonder dat het gevolgen heeft voor zijn positie?

Vanaf zaterdag 25 september mag mijn zoontje van zes niet meer naar de indoor speelhal, ook al vormt hij geen enkel gevaar voor anderen. En zelfs als ik COVID-19 heb doorgemaakt en een veel betere immuniteit heb tegen een herinfectie dan na vaccinatie, wordt mij dit niet toegestaan. Mijn zoontje van tien jaar oud mag niet meer naar het zwembad met zijn moeder of mij, omdat er naast het zwembad een kleine kantine is. En als hij daar een chocomel drinkt en ik een cappuccino, ben ik een gevaar voor de volksgezondheid. Al zou ik drie meter afstand houden tot mijn medemens.

Wat heeft dit alles nog met gezondheidszorg of met de ‘druk’ op de ziekenhuizen en IC’s te maken?

Wanneer wordt de coronapas uitgebreid naar het voortgezet onderwijs en mag mijn dochter niet meer naar school, zolang ik weiger toe te geven aan het vaccinatiefascisme van Hugo de Jonge en de zijnen? Een beleid dat gehoorzaam wordt uitgevoerd door de medewerkers van de GGD, als trouwe ‘frontsoldaten’ in de ‘oorlog’ tegen het virus, dat ze van Mark Rutte ‘plat moeten slaan’, zodat pubers en adolescenten daarna mogen ‘Dansen met Jansen’. En diezelfde ‘frontsoldaten’ van de GGD benaderen nu actief scholieren op middelbare scholen, om ook hen te kunnen bestoken met de vaccinatiepropaganda van Hugo de Jonge. Om ook hen te overtuigen van de noodzaak van vaccinatie tegen een virus dat voor hen minder gevaarlijk is dan Influenza, en ook de kinderen van 12 t/m 15 jaar onder druk worden gezet, zonder dat de ouders daarvan weten en er iets tegen kunnen doen.

Wanneer gebeurde het ooit dat een overheidsinstelling zoals de GGD op sommige scholen wordt geweigerd omdat de directeur en leerkrachten – terecht – stellen dat vaccinatie een zaak is van kinderen en ouders?

Het doet er allemaal niet toe:

‘Nur Impfung macht frei”. Aldus Hugo de Jonge.

Er zijn geen epidemiologische redenen meer om de genomen maatregelen tegen het SARS-CoV-2-virus te rechtvaardigen. Het risico voor de volksgezondheid is al maandenlang geweken, voorzover dat risico voor verreweg het grootste deel van de bevolking überhaupt heeft bestaan. De enige reden om de maatregelen te handhaven is het wanbeleid in de gezondheidszorg zoals dit onder de bezielende leiding van Mark Rutte door haar partijgenoot Edith Schippers voortvarend werd uitgevoerd, en het aantal bedden en de IC-capaciteit drastisch gereduceerd werden.

In 2016 verscheen er al een rapport van het RIVM waarin gesteld werd dat de beschikbaarheid van IC zorg een ‘beperkende factor’ zou kunnen zijn bij het optreden van een ernstige grieppandemie of andere ernstige infectieziekten (1). Vanzelfsprekend werd met deze conclusie niets gedaan, en het aantal ziekenhuisbedden en de IC-capaciteit werden rücksichtslos verder afgebouwd. Meerdere ziekenhuizen vielen om, wegens financieel wanbeleid en het aanbidden van het neo-liberalisme door Rutte en kompanen.

Nu, ruim een jaar en negen maanden verder, is er geen enkele IC-verpleegkundige extra opgeleid, bij een reguliere opleidingsduur tot IC-verpleegkundige van twee jaar. Wel wordt er 45 miljoen euro uitgetrokken voor extra BOA’s die gaan controleren of de horeca controleert of haar bezoekers wel een QR code kunnen laten zien. Als bewijs dat zij Gezond zijn. Als bewijs dat zij Geen Gevaar voor anderen vormen.

De horeca die nu als chantabel voetvolk wordt behandeld door Hugo de Jonge, om hem ten dienste te staan bij het bereiken van het Hogere Doel: het stichten van de fascistische Nationale Vaccinatiestaat. Daarbij geholpen door zijn eigen Vaccinatie Stasi, de extra BOA’s. En ja, daaronder ook BOA’s in burger die optreden als mystery guest om horecamedewerkers op heterdaad te betrappen. Zittend naast de Man met de Zeis knikt Erich Honecker hem goedkeurend toe.

Het bedrag dat nu uitgetrokken wordt voor het aanstellen van extra BOA’s is een bedrag waarvoor we ongeveer 300 IC-bedden gedurende 10 jaar zouden kunnen betalen, inclusief fatsoenlijk betaald personeel en apparatuur. Om nog maar te zwijgen van de honderd miljoen die door Hugo de Jonge overgemaakt werd naar de bankrekening van Sywert van der Linden. Voor de aanschaf van mondkapjes, hoewel medisch volledig zinloos, enkel en alleen om een ‘gedragsexperiment’ van Hugo de Jonge uit te voeren. Ontsproten aan de nieuwe opgetuigde propaganda-afdeling van het RIVM, de Gedragsunit. Met als doel om gemakkelijk de ‘gehoorzamen’ van de dissidenten te kunnen onderscheiden. Die honderd miljoen euro’s had een extra IC-capaciteit van 600 bedden opgeleverd voor de komende tien jaar. Ik wil er niet eens aan denken wat we qua zorgcapaciteit hadden kunnen creëren van de 5.1 miljard euro die Hugo de Jonge volgens de Rekenkamer niet kon verantwoorden. Volgens Hugo de Jonge was het nu eenmaal ‘crisis’. En de ironie wil dat in die crisis uitbreiding van de zorg niet paste in het scenario dat Rutte en De Jonge voor ogen hadden.

De reden? Te duur.

En dan het OMT: de leden zijn voor het overgrote deel virologen en microbiologen. Mensen die zich normaal gesproken bezighouden met datgene dat het blote oog niet kan zien. En die nu gevraagd, maar vooral ongevraagd hun mening en adviezen geven over maatschappelijke ontwikkelingen die ver buiten hun blikveld liggen. Mensen die geen enkele terughoudendheid laten zien en geen enkele bescheidenheid tonen in het ventileren van hun mening over de complexe sociaal-maatschappelijke gevolgen van de door hen geadviseerde èn genomen maatregelen, een mening die niets meer waard is dan die van u en mij. En nu horende doof en ziende blind zijn voor wat hun adviezen aan enorme schade in de maatschappij hebben aangericht, en nog aan gaan richten.

En als ze het al zien, het raakt ze niet. Niet emotioneel en niet financieel. Hun salaris wordt aan het einde van de maand gewoon overgemaakt. Marion Koopmans, Diederik Gommers, Ernst Kuipers en Marc Bonten hebben nog geen enkele keer hun medeleven of spijt uitgesproken over wat de door hen geadviseerde maatregelen aan rampzalige gevolgen voor mensen hebben gehad, en wat hen door de maatregelen is aangedaan.

Zoals ook de verantwoordelijke politici, bestuurders en rechters in de toeslagenaffaire nog nooit hun spijt betuigden aan de slachtoffers, en tijdens een parlementaire hoorzitting slechts hun hachje probeerden te redden. Overigens niet voordat men een communicatiecursus had gevolgd op kosten van de belastingbetaler. Om beter te kunnen liegen. Of om te zwijgen als er niets meer te liegen viel. Het talent om glashard te liegen is nu eenmaal niet  iedereen gegeven, sommigen hebben daar enige oefening voor nodig. Anderen is het van nature gegeven, zoals Hugo de Jonge en Mark Rutte.

Ook de enkele arts Maatschappij & Gezondheid die deel uitmaakt van het OMT laat zich niets gelegen liggen aan de gezondheidsschade die door de maatregelen wordt aangericht. Gezondheidsschade die de schade aangericht door COVID-19 vele malen zal overstijgen, en waarvan we de negatieve gevolgen pas in het komend decennium in volle omvang te zien zullen krijgen. Zoals Martin Kulldorff stelde, is de publieke gezondheidszorg er voor iedereen, niet alleen voor mensen met COVID-19 (2). Het is de harde les die de artsen Maatschappij & Gezondheid de komende jaren zullen moeten leren. Mits ze niet weggesaneerd worden door Rutte en de zijnen, zoals dat ook in de afgelopen jaren met verve werd gedaan.

Waarom werden alleen microbiologen en virologen gekozen als leden van het OMT? Waarom geen sociologen, psychologen, rechtsgeleerden, ethici en filosofen, hoewel ook de meeste van hen de ethische, morele en juridische principes door de Corona-Dixie spoelden. Waarom geen mensen als Ira Helsloot die volledig terecht het principe van de preventieparadox noemde, waar nu de Nederlandse bevolking het slachtoffer van geworden is. Waarom geen mensen als Erwin Kompanje, praktisch ethicus in plaats van leunstoel-rechtsfilosoof Roland Pierik, die zijn grote zorgen uitspreekt over de angstaanjagende gevolgen van de ontstane tweedeling in de maatschappij? Waarom geen mensen zoals Mattias Desmet die uit kunnen leggen wat er op dit moment gaande is in de maatschappij en hoe gevaarlijk deze ontwikkeling kan zijn? En de vele anderen die kritisch, genuanceerd en met een beschouwende blik naar de ontwikkelingen van het afgelopen anderhalf jaar kijken?

Deel dit bericht meet je vrienden en kennissen.

De reden is exact datgene wat Mattias Desmet beschrijft: bij het fanatisch uitdragen van een heilige ideologie zijn critici, andersdenkenden en dwarsliggers niet welkom. Die moeten het zwijgen worden opgelegd en die moeten uit de maatschappij worden verwijderd. Zo nodig door hen gezondheidszorg te ontzeggen. Zo nodig door hen alle aangename dingen in het leven te ontzeggen. Zo  nodig door hun kinderen vanaf twaalf jaar de toegang tot restaurants, cafés en sportkantines te ontzeggen. En zo nodig door het opsluiten in ‘quarantaine kampen’,  zoals nu al in Australië plaatsvindt.

Het is onze linkse politici, zoals bijvoorbeeld ook Rob Jetten, blijkbaar ontgaan dat het concentratiekamp in Dachau al in de vroege jaren ’30 van de vorige eeuw werd gebouwd om diegenen op te sluiten ‘who threaten the security of the State”. Nee, dat waren niet de Joden, de Roma of de Sinti. Het waren de socialisten en de communisten en verder iedereen die de nationaalsocialisten onwelgevallig waren, ongeacht het ras. Ze kregen geen Jodenster, dat was helemaal niet nodig. Zij werden meteen opgesloten en niet lang daarna opgeruimd. Het zou deze boterbabbelaars sieren als ze de geschiedenis alsnog zouden bestuderen.

Elk historisch besef ontbreekt bij diegenen die ons land zouden moeten leiden, en die de burgers zouden moeten beschermen. Ze verdringen zich liever om de interruptiemicrofoon om er schijnheilig schande van te spreken dat iemand wel de relatie legt met de jaren dertig van de vorige eeuw. Nogmaals, de holocaust was de climax, niet de prelude. Ik vrees dat deze lieden de geschiedenis niet kennen, en er ook niet in geïnteresseerd zijn. Wijsheid vlucht voor de meeste politici, uit angst dat zij vermorzeld wordt door hen die het hardst achter hun malafide leider aan rennen.

En nee, het argument dat de vaccinatiefanatici het beste voor hebben met het volk, in tegenstelling tot de nationaalsocialisten, is niet valide. De Nazi’s waren er tot op het schavot heilig van overtuigd dat ze de wereld  een dienst hadden bewezen, evenals vele andere aanhangers van de eugenetica in de Verenigde Staten en de rest van Europa. En ja, de eugenetica was een officiële tak van de wetenschap, fanatisch beleden door vele ‘wetenschappers’. En ja, dat is vergelijkbaar met het fanatisme waarmee Hugo de Jonge, het OMT en met hen vele Nederlanders het Vaccinatiefascisme belijden als zijnde de enig juiste ‘wetenschappelijke waarheid’ en de enig juiste uitweg uit de pandemie.

Horende doof. Ziende blind.

Onwetend, nietszeggend, leidend aan een grenzeloze zelfingenomenheid en zo mogelijk een nog veel grotere arrogantie naar andersdenkenden.

Het zijn de ingrediënten voor vele grote catastrofes uit de geschiedenis.

History will teach us nothing.

Waarom werden de horeca, het klein- en middenbedrijf en de sociaal zwakkeren niet gehoord? Waarom werd er volstrekt geen rekening gehouden met wat de genomen maatregelen zoals lockdowns en de avondklok voor hen zouden betekenen? Waarom werd hun ellende niet benoemd in de mainstream media? Waarom werd wel dagelijks een warrige preseniele viroloog uitgenodigd om zijn al meer dan tien jaar oude kletspraatjes te verkondigen. Waarom was er elke dag plaats aan de tafel van de kletsprogramma’s Op1 en Jinek voor een aandachtsgeile intensivist, een zich aan de nieuwe macht lavende microbioloog of een op macht beluste ziekenhuisbestuurder, en was er maar zelden plaats voor een noodlijdende zelfstandig ondernemer, een tot eenzame opsluiting veroordeelde bejaarde of terminale mens? Waarom was er geen plaats aan tafel voor een zwerver die niet meer welkom  was in de opvang wegens de anderhalvemeter maatregel, en daarom van pure ellende een eind aan zijn leven maakte door in de gracht te springen? Waarom was er geen oor voor hun noden?

Waarom werden de ouders die hun kinderen zagen vereenzamen, depressief zagen worden en uiteindelijk suicide zagen plegen niet gehoord? Waarom was er voor hen geen plaats aan de tafels van de boterbabbelaars van de publieke omroep? Het enige Zwarte Scenario dat echt een reële dreiging vormde in het afgelopen anderhalf jaar was in de kinder- en jeugdpsychiatrie, een ander deel van de zorg dat in de afgelopen jaren ‘succesvol’ weggesaneerd werd door Mark Rutte en zijn neoliberalistische kerkgangers. Het zijn sowieso de kinderen die de hoogste tol betalen en in het komende decennium nog gaan betalen voor het wanstaltige beleid van deze regering.

Maar ook kinderen hadden en hebben geen stem in het OMT. Waarom zouden ze die ook moeten hebben? In het rechtlijnige korte-termijndenken van de leden van het kabinet en de leden van het OMT spelen zij geen enkele rol van betekenis. Dat het diezelfde kinderen zijn die hen binnen niet al te lange tijd moeten verzorgen, de steunkousen aan en uit moeten trekken en hun kont moeten afvegen komt niet in hun toekomstvisie voor. Dat het de kinderen zijn die straks de belasting moeten betalen om hun bejaardenwoningen en zorginstellingen mee te kunnen betalen, ook dat besef ontbreekt volledig.

Het enige dat de politieke en intellectuele elite bezighoudt is dat ze dan gevaccineerd worden. En nogmaals gevaccineerd worden. En nog eens. Tegen influenza. Tegen corona. Tegen elk virus dat door de farmaceutische industrie verkocht kan worden als zijnde een bedreiging voor de volksgezondheid. Ook al moet daarvoor de definitie van een pandemie ten gunste van hun marketing worden veranderd. En verder tegen elk virus waarvan ook dan evenzovele nieuwe zelfingenomen, zelfoverschattende en niet ter zake kundige politici menen te kunnen beoordelen of deze op de A-lijst van ernstige infecties thuishoren.

Deel dit bericht meet je vrienden en kennissen.

En men hoeft zich geen illusies te maken: als het coronapaspoort wordt ingevoerd, is de kans buitengewoon klein dat het ooit weer verdwijnt. Moeiteloos kunnen er andere vaccinaties aan gekoppeld worden: de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma, maar ook de vaccinatie tegen influenza. Of elke andere willekeurige vaccinatie. Of die vaccinaties effectief of noodzakelijk zijn doet er niet toe. Wilt u de vaccinatie niet? Jammer voor u, dan mag u niet meer meedoen. Dan bent u een minderwaardige, een tot het tegendeel bewezen is ‘besmette’ en een onhygiënische Untermensch.

Lees ook:  Kan iets over het buitenlands beleid van Biden normaal zijn?

Ik hoop maar dat alle gevaccineerden die voor de invoering van de coronapas zijn zich dit heel goed realiseren. Het door hen zo vurig gewenste coronapaspoort als verondersteld schild tegen hun ongevaccineerde medemens kan zich bijzonder snel tegen hen keren. Het is de beoogde nieuwe vorm van geneeskunde: voorkomen is beter dan genezen. Ook al moet het onder dwang en onder dreiging van uitsluiting van de maatschappij. U laat zich wederom en opnieuw vaccineren of u bent af.

De vaccins zijn de crucifixen van de intellectuele elite als bescherming tegen de Man met de Zeis. Hij die zich op Zijn dijen kletst van het lachen en zorgvuldig de wetsteen nog eens langs Zijn Zeis haalt. En de ene na de andere bejaarde met een QR-code bij Charon aanmeldt voor een tocht over de Styx. Met een dementie. Met kanker. Met drooggevallen nieren. Met vastgeslagen en lekke hartkleppen. Met krakende en instortende heupen en rugwervels. En met de door de Tijd letterlijk tot op het bot afgekloven vegeterenden, die half dood, half levend tussen hemel en aarde zweven en waarvan zelfs de familie niet meer weet in hoeverre ze nog in het hier en nu zijn.

Iedere politicus, iedere viroloog, en iedere andere ‘wetenschapper’ uit het OMT zou verplicht 7×24 uur in een verpleeghuis moeten doorbrengen en zelf deze mensen verzorgen. Daarna mogen ze zich uitlaten of voor deze mensen een vaccin een zegen of een vloek is. Dan kunnen ze meteen leren hoe ze de tilliften moeten bedienen en hoe de steunkousen aan te trekken, omdat ze in hun politieke wijsheid iedere zorgmedewerker hebben weten te verjagen.

Waarom werd de stem van kritische artsen niet gehoord, die zich afvroegen of de inzet van massale vaccinaties wel het juiste middel was om de coronacrisis te bestrijden. Diezelfde artsen die wezen op de nog onbekende risico’s voor kinderen en jongvolwassenen en het feit dat kinderen niets te vrezen hebben van het SARS-CoV-2-virus? Waarom werd er niet geluisterd naar internationale wetenschappers van naam en faam die een Focused Protection strategie voorstelden? Omdat het niet paste in de belevingswereld van de door China geïnspireerde politieke, bestuurlijke en wetenschappelijke brokkenpiloten.

En omdat ze niet welkom zijn in het uitermate bekrompen wereldbeeld van vaccinatiefanatici zoals Hugo de Jonge. Hij die zó heilig overtuigd is van de juistheid van zijn aanpak dat hij alles en iedereen verkettert die er een meer genuanceerde en kritische mening op na houdt. Nul begrip had hij voor diegenen die zich niet wilden laten vaccineren, ongeacht de reden voor die mensen om zich niet te willen (of kunnen) laten vaccineren.

Een minister van VWS, Hugo de Jonge, die gaat over de gezondheidszorg, een man die zou moeten staan voor empathie en medemenselijkheid.

Nul begrip.

En wie de adviezen van het OMT doorleest wordt onpasselijk van het feit dat geen enkel advies met wetenschappelijke literatuur onderbouwd wordt. Elke wetenschappelijke referentie ontbreekt in de stukken. Aantoonbaar wordt de grootst mogelijke onzin verkondigd over basisregels zoals het in de elleboog hoesten, de handen stukwassen en de anderhalvemeterregel. Nog erger is het gesteld met de adviezen over het nut van mondkapjes, de avondklok en een coronapaspoort. Het is vrijzinnige prietpraat in het luchtkasteel van het OMT.

De leden van het OMT doen niet eens moeite om hun adviezen wetenschappelijk gedegen te onderbouwen. De arrogantie straalt er van af. Marion Koopmans presteert het om een matrix over de vermeende besmettelijkheid tussen gevaccineerden en ongevaccineerden als ‘goede studie’ aan te prijzen, zonder de data, de toegepaste methodologie of het gebruikte model te specificeren. En natuurlijk wordt die ‘studie’ door haar hofnar Maarten Keulemans aangehaald in de Volkskrant van zaterdag 17 september 2021 als zijnde het ‘bewijs’ voor de stelling dat ongevaccineerden veel besmettelijker zijn voor anderen dan gevaccineerden. Maar Maarten wijst vanzelfsprekend niet op het uitermate vreemde gegeven dat de besmettelijkheid tussen ongevaccineerden van 12 t/m 17 jaar voor anderen ‘veel lager’ is, en van 18 t/m 24 jaar ‘veel hoger’. Blijkbaar neemt het virus een haakse bocht als het zich in de neusholte van een 18-jarige bevind en een 17-jarige in het vizier krijgt. Einstein zei ooit iets over de oneindigheid van het heelal en menselijke domheid. Ik vrees dat hij gelijk heeft.

Die zogenaamde ‘studie’ is zelfs niet terug te vinden op een pre-print server waar normaal gesproken artikelen worden geplaatst die nog een peer-review moeten ondergaan. Dàt is het niveau van de ‘wetenschappelijke’ adviezen zoals die door het OMT aan de regering worden gegeven, als zijnde de ‘stand van de wetenschap’. De aanhangers van de eugenetica namen in ieder geval nog de moeite om te refereren aan de bestaande literatuur, hoe onjuist en discriminerend die ook was. De enige consistentie in de verschillende adviezen   zoals die door het OMT aan de overheid zijn gegeven is naar alle waarschijnlijkheid dat ze allemaal uit de computer van Jacco Wallinga zijn gerold. Waarbij het OMT waarschijnlijk geen ‘actieve herinnering’ meer heeft aan het feit dat deze modellen van Wallinga in het afgelopen anderhalf jaar ontstellend vaak de plank missloegen en het aantal slachtoffers een factor 10 tot 100 overschatte, zelfs bij de toch zeer ruimhartige definitie van een COVID-dode. Neil Ferguson moest over zijn wanstaltige voorspellingen over het aantal coronadoden verantwoording afleggen in het Engelse House of Commons. Zo niet Jacco Wallinga. Nog steeds vaart de Tweede Slaapkamer blind op zijn voorspellingen. Hopelijk leeft hij lang genoeg om zijn hersenspinsels te verduidelijken ten overstaan van een parlementaire commissie.

Het is geen wetenschap wat het OMT bedrijft, het is pseudowetenschappelijk oud schroot overgoten met een zeer dun laagje chroom. Het is niet meer dan een ‘expert review’, de allerlaagste graad van wetenschappelijk bewijs.  Waarbij men zich nog ernstig kan afvragen in hoeverre het woord het woord ‘expert’ hier van toepassing is, gezien de complexe maatschappelijke materie waarover men zich uitspreekt, maar waarvan men volstrekt geen verstand heeft. De visie op de wereld op nanometerschaal is een andere dan op de schaal van de dagelijkse realiteit. De ‘wetenschappers’ van het OMT lijden aan het zogenaamde “Halo-effect”. Dat effect beschrijft hoe succesvolle mensen in hun eigen vakgebied denken ook de wijsheid in pacht te hebben in een heel ander vakgebied. De vraag is hoe hard de val is als ze zich realiseren wat ze hierdoor hebben aangericht.

In een opinieartikel met als veelzeggende titel “Why it’s a Mistake to Ask Academics for Advise How to Manage an Pandemic”, schreef de filosofe Sinead Murphy, naar aanleiding van het zich terugtrekken van de hoogleraar Professor Devi Sridhar uit de publieke opinie, het volgende:

“It is not surprising that the likes of Professor Sridhar run for cover to academia when the going gets tough – insofar as our universities have been institutions of enlightenment, they have long been a refuge for irresponsible opinion and wild theories of every kind, which they absolve of all sin by rendering them as purely academic.

What is surprising is that Sridhar and her like were ever allowed out of academia in the first place, that their ‘expert’ models and theories and forecasts and projections were ever accorded the dignity of relevancy.

Our universities – more is the pity – have evolved as little more than soft-play areas for amoral and impractical thought, for ‘but’ projects wielded at any target that presents itself.

It is a serious category error to assume that anyone employed in them is qualified to pronounce on anything of material significance.”

Waarvan akte.

En dan nu het coronapaspoort. Net zoals de mondkapjes, de lockdowns en het instellen van de avondklok zal een coronapaspoort geen noemenswaardig effect hebben op de verdere verspreiding van het SARS-CoV-2virus. En dat hoeft ook niet. Vaccinatie heeft als doel ernstige ziekte en overlijden te voorkomen, niet om enige koorts, een snotneus, hoofdpijn en twee dagen keelpijn te voorkomen. De ironie wil dat het effect van de vaccins op deze klachten en symptomen voldoende waren voor het verlenen van een conditional marketing authorization.

Ook het doormaken van de natuurlijke infectie levert de gewenste immuniteit tegen ernstige ziekte en overlijden op, daarenboven geeft dat zowel kwalitatief als ook kwantitatief een betere bescherming tegen hernieuwde ziekte of een herinfectie dan vaccinatie. Die bevolkingsgroepen die nagenoeg geen risico lopen op ernstige ziekte of overlijden kan men veilig blootstellen aan het virus, met als bijkomend voordeel dat zij nadien maar zelden het virus verder blijken te verspreiden. Zoals het immuunsysteem dat al vele duizenden jaren bij het overgrote deel van de ziekteverwekkers gewend is om te doen.

De gebeurtenissen van het afgelopen anderhalf jaar hebben mij verbijsterd en zo mogelijk nog veel meer verontrust. In het afgelopen anderhalf jaar ben ik tot het inzicht gekomen dat het niet de overheid is die haar burgers beschermd. Zoals ook de toeslagenaffaire mij al had kunnen en moeten leren: het zijn de burgers die tegen de overheid beschermd moeten worden.

Beschermd moeten worden tegen een niets-ontziende en gewetenloze overheid die zonder enige scrupules haar onderdanen vermorzeld in het complexe raderwerk van wetten en regels. Diezelfde wetten en regels die zijzelf achteloos ter zijde schuift als haar dat zo uitkomt. Zoals zij dat in het afgelopen anderhalf jaar deed. En zoals zij dat met de invoering van het coronapaspoort opnieuw doet.

Sommige varkens zijn meer gelijk dan andere, ook in 2021.

Met het schrijven van meer blogs zal ik de burgers die de vaccinatiefanaticus Hugo de Jonge op de korrel heeft niet kunnen beschermen, al zal ik mijn proteststem steeds opnieuw laten horen. Waarschijnlijk totdat ook mij het  zwijgen zal worden opgelegd. Zoals dat bij Sam Brokken en vele anderen gebeurde. Wie zwijgt stemt toe. Wie niet zwijgt, wordt het zwijgen opgelegd.

Er is nog éën laatste verdedigingslinie tegen de vaccinatiefanaticus Hugo de Jonge en zijn coronapaspoort: het recht. Echter, tot nu toe heeft ook de rechterlijke macht haar taak jammerlijk verzaakt. Zowel in de rechtszaak tegen de onzinnige mondkapjesplicht alsook in de rechtszaak tegen de avondklok volgde de rechter zonder enig verantwoordelijkheidsgevoel ten overstaan van de Nederlandse burger de lijn van overheid, daar waar het haar taak was en is om de burger te beschermen tegen zinloze en tegelijkertijd sterk vrijheidsbeperkende maatregelen. Ook voor de rechterlijke macht zijn Hugo de Jonge, Mark Rutte en Ferd Grapperhaus verheven boven de wet.

En dat deden de rechters met als onderbouwing dat de ‘overheid een zekere vrijheid moet hebben in het uitvoeren van haar taken’. Met andere woorden, de overheid mag doen en laten wat haar goeddunkt, en het is blijkbaar niet de taak van de rechter om de overheid te controleren of te corrigeren.  Zoals de rechterlijke macht al zo vaak door het ijs is gezakt als het gaat om de bescherming van de machtelozen, de hulpelozen en de kwetsbaren. Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Het was de rechterlijke macht in Duitsland die in de jaren ’30 van de vorige eeuw zonder enige scrupules de meeste aanvragen van artsen voor gedwongen sterilisatie goedkeurden. Het was de rechterlijke macht die in de VS na het invoeren van het 14e Amendement tientallen jaren de segregatie van de ‘inferieure’ zwarte medemens alsnog toestond, aanmoedigde en zelfs de lynchpartijen van voormalige slaven niet als onrechtmatig beschouwde. Het was volgens de rechterlijke macht niet de Staat die verantwoordelijk was voor de veiligheid van haar zwarte onderdanen. Er is niets veranderd.

De geschiedenis herhaalt zich niet, de geschiedenis rijmt.

Melancholicus als ik ben heb ik niet de illusie dat het met het coronapaspoort anders zal gaan. Hoe goed onderbouwd de juridische en medisch-inhoudelijke argumenten ook zijn, ze zullen zeer waarschijnlijk door de rechter terzijde worden geschoven, omdat waarschijnlijk ook de rechters graag geloven in de Afgod van de ‘nieuwe wetenschap’. En die Afgod van de nieuwe wetenschap is het virologische evangelie zoals dat door Hugo de Jonge en het OMT wordt verkondigd, en die naar alle waarschijnlijkheid ook door de rechter zal worden aanbeden.

Het recht is de laatste verdedigingslinie tegen een overheid die het volk koste wat het kost met de door haarzelf gecreëerde en door misbruik van de wet verkregen machtsmiddelen dwingend haar wil op wil leggen. Het is die laatste verdedigingslinie van de vrijheid en het recht waar ik me bij aangesloten heb. Niet omdat ik het wilde, maar omdat ik het moest.

Voor de minderheid. Voor de underdog. Voor de critici. Voor de andersdenkenden. Voor de dwarsliggers. Voor een ieder die afwijkt van de nieuwe norm van het vaccinatiefascisme, Voor de mensen in de horeca die nu met de rug tegen de muur worden gezet door de chantage van Hugo de Jonge. Het is gehoorzamen of voorzien in je levensonderhoud verliezen. Wat onze overheid de mensen werkzaam in de horeca heeft aangedaan is walgelijk en verwerpelijk. Die mensen moeten door de rechterlijke macht beschermd worden tegen de Staat. Datgene dat zij tot op dit moment naliet en, zoals de geschiedenis ons al vaak geleerd heeft, bij herhaling nagelaten heeft.

Daarom schreef ik het medische gedeelte van de Dagvaarding tegen de Staat met als doel het coronatoegangsbewijs tegen te houden. Waarbij ik geholpen ben door een aantal kritische en medisch-wetenschappelijk goed ingevoerde mensen die ik hier niet bij naam zal noemen, maar aan wie ik grote dank verschuldigd ben.

Ik heb in ieder geval mijn best gedaan en ik heb mijn stem laten horen. Niet dat ik denk dat het een groot verschil heeft gemaakt. Maar een lawine heeft meer impact dan een sneeuwbal. Daarom heb ik me aangesloten bij het team van juristen en advocaten onder leiding van Bart Maes, en alle mensen die meegewerkt hebben aan deze dagvaarding. Zij deden dit vanuit het grote morele besef, dat met dit coronapaspoort de bijl aan de wortels van de rechtsstaat wordt gelegd, voorzover Mark Rutte, Hugo de Jonge en Ferd Grapperhaus daar niet al op aan het inhakken waren met het invoeren van de Spoedwet. Graag wil ik dan ook mijn grote dank uitspreken aan allen die hebben meegewerkt aan deze dagvaarding.

Zij vormen de laatste verdedigingslinie tegen de door de vaccinatiefanaticus Hugo de Jonge gestichte Nationale Vaccinatiestaat. De laatste linie.

En wederom eindig ik met een citaat van Nassim Nicholas Taleb: vooral voor diegenen die nog steeds denken dat het allemaal wel mee zal vallen, en het allemaal zo’n vaart niet loopt:

“Nothing is more permanent than ‘temporary’ arrangements, deficits, truces and relationships; and nothing is more temporary than ‘permanent’ ones.”

U kunt niet zeggen dat u niet gewaarschuwd bent.

 1. https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/Nationaal%20Veiligheidsprofiel%202016.pdf
 2. https://www.aier.org/article/twelve-principles-of-public-health/
 3. https://www.vpro.nl/argos/media/luister/argos-radio/onderwerpen/2021/code-zwart-dreigt-in-de-jeugdpsychiatrie.html
 4. https://www.bmj.com/content/313/7070/1453
 5. https://www.nationalgeographic.com/history/article/jim-crow-laws-created-slavery-another-name

Medisch zinloosheid van het coronatoegangsbewijs

Hoewel de diverse vaccins tegen het SARS-CoV-2-virus goed beschermen tegen ernstige ziekte en overlijden, is het effect op de transmissie van het virus veel kleiner en zeer waarschijnlijk zo klein dat ze niet meer relevant is om de verdere verspreiding van het virus te remmen.

Geen van de trials naar de effectiviteit van de verschillende vaccins (5,6,7,8) waren gericht op het vaststellen van een vermindering van de transmissie van het SARS-CoV-2 virus, en waren hiervoor ook niet geschikt. De beschikbare vaccins zijn alleen geregistreerd ter voorkoming van ziekte (COVID19) veroorzaakt door het SARS-CoV-2-virus, en noch de fabrikanten, noch de Europese Geneesmiddelen Autoriteit en noch de Amerikaanse Food and Drug Administration stelt dat vaccinatie effectief is tegen transmissie van het virus.

Deel dit bericht meet je vrienden en kennissen.

Allereerst is het belangrijk dat men zich realiseert dat vrijwel zonder uitzondering alle studies naar ‘herbesmettingen’ of ‘re-infecties’ deze definiëren als een positieve uitslag op de rt-PCR. Het mag bekend worden verondersteld dat de uitslag van deze test geen uitsluitsel geeft over het al of niet besmettelijk zijn van die persoon, met andere woorden, of die persoon in staat is om een andere persoon te besmetten. Men moet zich realiseren dat een rt-PCR in theorie in staat is om het RNA van slechts één virusdeeltje te vermeerderen, terwijl er op zijn minst duizenden virusdeeltjes nodig zijn om iemand ziek te maken.

Lees ook:  Uiteindelijk is de massa het zat en zullen de kapitalisten spijt krijgen

Aan de hand van celkweken werd bepaald dat de periode van besmettelijkheid van een persoon ongeveer 8-9 dagen duurt, maar dat de rt-PCR gemiddeld 17 dagen positieve uitslagen genereert, met uitschieters tot 83 dagen (37,38,39). De conclusie is dan ook dat de rt-PCR veel langer positieve uitslagen genereert dan dat iemand in staat is andere mensen te besmetten. Met andere woorden, hoewel de theoretische specificiteit van de rt-PCR als hoog wordt opgegeven, is de praktische specificiteit van de rt-PCR veel lager.

Verder wordt de rt-PCR als diagnostische test voor het vaststellen van besmettelijkheid beoordeeld met als gouden standaard de celkweek. Maar zelfs de celkweek als maat voor de besmettelijkheid van een persoon is slechts een surrogaatparameter (46), waarvan de correlatie met de werkelijke besmettelijkheid van een persoon onbekend is, omdat het onethisch is om een hoeveelheid virusdeeltjes bij één persoon te isoleren om doelbewust een andere persoon te besmetten, om op deze manier te bepalen hoeveel virusdeeltjes voldoende zijn om deze persoon te infecteren en ziek te maken. Daarenboven verschilt de hoeveelheid virusdeeltjes dat nodig is om iemand ziek te maken ook nog eens van persoon tot persoon. Dit omdat de vraag of iemand ziek wordt altijd een combinatie is van de eigenschappen van een virus en de eigenschappen van de gastheer. In zoverre is dan ook niet bekend wat de ‘besmettelijkheid’, zoals wordt geschat middels de rt-PCR en de celkweek, zich verhoudt tot de besmettelijkheid van mensen in de dagelijkse praktijk. Met moet zich dan ook zeer goed voor ogen houden dat het in de verschillende studies genoemde aantal ‘herbesmettingen’ of ‘doorbraak infecties’ in werkelijkheid niets anders is dan positieve uitslagen van de rt-PCR. Slechts in zeer weinig studies wordt beschreven of mensen met een ‘herbesmetting’ of ‘reinfectie’ ook daadwerkelijk klachten en symptomen ontwikkelen. Overal waar u ‘herbesmetting’ of ‘re-infectie’ leest tussen aanhalingstekens, gaat het enkel en alleen om een positieve uitslag van de rt-PCR (zie onderstaande figuur).

Verder is er een grote mate van onzekerheid over de daadwerkelijke bescherming van vaccinatie tegen ‘besmettelijkheid’ en ‘herbesmettingen’ omdat de beschikbare onderzoeken methodologisch over het algemeen van zeer slechte kwaliteit zijn. Bij alle beschikbare studies zijn er ‘confounders’, ofwel, factoren die ertoe leiden dat de onderzoeken de effectiviteit van vaccinatie tegen ‘besmettelijkheid’ vertekenen en waarschijnlijk sterk overschatten. De onderzoeken die zijn gedaan schatten de bescherming van vaccinatie tegen ‘herbesmettingen’ tussen de 30% en 60%. Overigens stelt ook de Gezondheidsraad in de conclusie van haar rapport dat ‘het aantal studies beperkt is, en het bewijs meestal indirect’, en ‘er meer onderzoek nodig is om te bepalen in welke mate en onder welke omstandigheden vaccinatie virusoverdracht kan tegengaan en welke factoren hierop van invloed zijn’(9). Die voorzichtige conclusie heeft blijkbaar niet geleid tot enige terughoudendheid bij het invoeren van het coronatoegangsbewijs.

Ook is van belang dat in de gepubliceerde onderzoeken zeer kort na vaccinatie, gemiddeld één tot twee maanden, gerapporteerd wordt wat het effect is op het aantal ‘herbesmettingen’. Inmiddels is duidelijk dat de bescherming tegen hernieuwde ‘besmettingen’ met het verstrijken van de tijd in slechts enkele maanden zeer snel afneemt (10,40). Omdat de vaccinatiecampagne in januari 2021 werd uitgerold, ligt het effect van vaccinatie op de ‘besmettelijkheid’ met aan zekerheid grenzende waarschijnlijk dan ook (veel) lager dan de genoemde 30 tot 60%. Daarenboven stamt het gerapporteerde percentage van 30-60% uit een periode waarin de oorspronkelijke ‘Wuhan-variant’ en de ‘Alfa-variant’ (Britse variant / B.1.1.7) dominant waren. Een blik op het Coronadashboard van de overheid leert dat inmiddels 99,8% van het virus de Delta-variant betreft (geraadpleegd op 18 september 2021). Data uit Israël als gidsland laat zien dat de effectiviteit van de diverse vaccins tegen ernstige ziekte en overlijden, veroorzaakt door de Delta-variant, lager is dan tegen de eerdere varianten en blijkt in zeer korte tijd, binnen één maand, tot een dramatische afname van de effectiviteit tegen ‘herbesmettingen’ te leiden (11). In één studie wordt zelfs beschreven dat na 20 weken de bescherming tegen asymptomatische ‘herbesmettingen’ nul is, terwijl de bescherming tegen ernstige ziekte en overlijden veel minder sterk mate daalt (40 – Zie onderstaande figuur). Een coronatoegangsbewijs zal aan deze dramatische afname van de effectiviteit van de verschillende vaccins tegen ‘herbesmettingen’ niets veranderen.

De zogenaamde ‘groepsimmuniteit’ tegen ‘herbesmettingen’ op basis van massale vaccinatie is een illusie:

Al op 18 maart 2021 verscheen in Nature News Feature een artikel waarin aan de hand van vijf stellingen werd beargumenteerd dat het bereiken van groepsimmuniteit door massale vaccinatie tegen COVID-19 zeer onwaarschijnlijk was (1).

Als eerste argument werd in dit artikel nota bene benoemd dat het op dat moment nog onzeker was of de verschillende vaccins de verdere verspreiding van het virus zouden kunnen voorkomen of sterk beperken. Een tweede argument was dat nieuwe varianten van het virus meer besmettelijk zouden kunnen worden, en meer resistent tegen de verschillende vaccins. Het derde argument was dat men op dat moment niet wist hoelang de door de diverse vaccins opgewekte immuniteit zou aanhouden.

Nu, amper zes maanden later, blijkt over deze drie aspecten duidelijkheid te bestaan. Het is nu duidelijk dat ondanks vaccinatie de transmissie van het virus doorgaat, dat er inderdaad nieuwe varianten van het virus zijn ontstaan die meer besmettelijk zijn en meer resistent tegen de diverse vaccins, en dat de immuniteit tegen het virus al na enkele maanden drastisch afneemt als het gaat om het remmen van de verspreiding van het virus.

Op 21 augustus 2021 verscheen er een artikel in Intelligencer, een bijlage van de New York Magazine, een artikel met de veelzeggende titel: ”Breakthrough Infections May Be a Bigger Problem than You’ve Been Told.” In dit artikel stelt Michael Mina, epidemioloog aan de Harvard University het volgende: “If this was still Alpha, sure. But with Delta, plenty of people are getting sick. Plenty of transmission is going on. And my personal opinion is that the whole notion of herd immunity from two vaccine shots is flying out the window very quickly with this new variant.”

Zelfs Marjolein van Egmond, hoogleraar immunologie van het AMC, die regelmatig de voorlichting van het Ministerie van VWS voor haar rekening neemt, stelt nu dat groepsimmuniteit onhaalbaar is (3): “Er gaat geen situatie komen waarin we het virus volledig uitbannen, ook niet met een hele hoge vaccinatiegraad. We hadden gehoopt dat vaccineren een superwondermiddel zou zijn, dat is helaas niet het geval.”

De conclusie is onontkoombaar: ook met het verder opvoeren van de vaccinatiegraad wordt het stadium van groepsimmuniteit tegen ‘herbesmettingen’ niet bereikt. Het invoeren van een coronatoegangsbewijs zal hier niets aan veranderen. De hoop is dat de diverse vaccins (blijven) beschermen tegen ernstige ziekte en overlijden, maar duidelijk is dat het niet zal lijden tot het verdwijnen of dusdanig onderdrukken van de virustransmissie dat men op deze manier de verspreiding van het virus ‘onder controle krijgt’. Het leggen van een ‘cordon sanitaire’, zoals Jaap van Dissel dit tijdens de laatste briefing aan de Tweede Kamer presenteerde als reden om de vaccinatiegraad te verhogen, is alleen daarom al een fata morgana.

De wijze van transmissie zoals gesuggereerd door de overheid is onjuist.

In elke briefing door prof. Van Dissel van de Tweede Kamer komt steeds opnieuw het R0 getal ter sprake. Zodra dit boven de 1 is, neemt het aantal besmettingen toe, zakt dit getal onder de 1 is neemt het aantal besmettingen af, zo luidt de theorie. Deze R0 is geen parameter die men kan meten maar een virtueel getal dat volgt uit het modelleren van de verspreiding van een ziekteverwekker op populatieniveau, waarbij de aanname is dat de gehele bevolking vatbaar is voor het virus. Dat is onjuist, want op het niveau van de bevolking heeft een groot deel van de bevolking de natuurlijke infectie met het SARS-CoV-2 virus al doorgemaakt, ongeveer 70% heeft minstens een vaccinatie gehad, en er zijn natuurlijk mensen die zowel de infectie hebben doorgemaakt èn gevaccineerd zijn. Beter is het dan ook om over de Rt waarde te spreken, waarbij de ‘t’ staat voor het tijdstip van de studie. Deze term wordt in de officiële stukken ook gehanteerd.

Een ander belangrijk aspect is dat het Rt-getal een parameter is die iets zegt over de gemiddelde toe- of afname van het aantal besmettingen, en niets zegt over de verspreiding en overdracht van het virus op individueel niveau. Met andere woorden, dit Rt-getal gaat uit van een model met een homogene verspreiding van het virus, met de aanname dat iedere besmette persoon evenveel andere personen ‘besmet’. Dit is een onjuiste voorstelling van zaken (47). Immers, de verspreiding van het SARS-CoV-2 virus verloopt – zoals vele andere virussen – heterogeen (13,14,15). Dit fenomeen wordt in de lekenpers aangeduid als superspreading. Het betekent dat slechts een (klein) deel van geïnfecteerde personen disproportioneel veel andere mensen besmetten. Daarbij geldt: hoe hoger de ‘viral load’ – het aantal virusdeeltjes dat iemand bij zich draagt – hoe groter de kans dat deze persoon meer dan gemiddeld andere mensen besmet.

Een belangrijke vraag is dan ook of er na vaccinatie mensen zijn die een hoge tot zeer hoge viral load hebben zonder dat ze klachten of symptomen hebben die als waarschuwingssignaal voor ziekte zouden kunnen dienen. En die blijken er te zijn: bij herhaling verschijnen er studies die laten zien dat er – zelfs al kort na de vaccinatie – mensen zijn die zeer hoge titers van neutraliserende (beschermende) antilichamen ontwikkeld hebben na vaccinatie, maar desondanks ook (zeer) grote hoeveelheden intacte virusdeeltjes bij zich dragen, en vaak ook nog zonder dat deze gevaccineerde mensen symptomen hebben (16,17,18). Een tweetal arts-microbiologen uit twee grote academische centra, het Erasmus MC en het Radboud UMC, bevestigen deze bevindingen (zie onderstaande tweets). Deze combinatie van weinig tot geen klachten en symptomen hebben, en tegelijkertijd zeer hoge hoeveelheden virusdeeltjes bij zich dragen is nagenoeg perfect om ‘superspreading events’ te veroorzaken.

In een zeer recent verschenen studie blijken gevaccineerde patiënten bij een herbesmetting in 28% van de gevallen geen symptomen hebben, tegenover 9% van de mensen die een primaire infectie met het SARS-CoV-2 virus doormaken (18). Daardoor is de kans groter dat een gevaccineerde superspreader bij een re-infectie zich tussen de mensen begeeft, dan dat een niet gevaccineerde superspreader die een eerste infectie met het SARS-CoV-2 doormaakt dat doet. En het is belangrijk om zich te realiseren dat een gevaccineerde persoon die een doorbraakinfectie heeft, ook weer besmettelijk is voor andere gevaccineerden. Met andere woorden, zelfs al zouden er onder de gevaccineerden minder superspreaders zijn, is de kans dat ze zich onder de mensen mengen en hen op die manier besmetten veel groter. Hoe de verhouding is tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden die uiteindelijk als superspreader fungeren is volstrekt onbekend. Nog onbegrijpelijker wordt het als men in ogenschouw neemt dat een door de GGD geregistreerde ‘besmetting’ bij een volledig gevaccineerde persoon niet leidt tot het verdwijnen van het groene vinkje in de corona-app (21), en deze persoon dus ongehinderd deel kan nemen aan het sociaal-maatschappelijk leven. Ondanks de vaccinatie kan een dergelijke persoon nog steeds fungeren als superspreader en zich ongehinderd tussen voor COVID-19 kwetsbare mensen begeven.

De optelsom van al deze argumenten slaat elke bodem weg onder de invoering van het coronatoegangsbewijs: het is niet duidelijk of er onder de ongevaccineerden meer superspreaders zijn dan onder gevaccineerden en het is duidelijk dat gevaccineerden vaker asymptomatisch zijn dan de ongevaccineerden en zich daarom meer onder de mensen zullen begeven. En zelfs al zijn gevaccineerden aantoonbaar ‘besmet’, mogen ze met een groen vinkje in de corona-app desondanks elk restaurant, museum en bioscoop binnengaan, daar waar de ongevaccineerden geweigerd worden als ze niet getest zijn, zelfs al hebben ze COVID-19 doorgemaakt en daardoor beter beschermd zijn tegen een ‘herbesmetting’ dan een gevaccineerde persoon. Uit medisch oogpunt is dit beleid onnavolgbaar en mist elke vorm van wetenschappelijke ratio. Op een vraag van een journalist tijdens de persconferentie van 13 augustus 2021 of gevaccineerden dan ook niet getest zouden moeten worden was het antwoord van Hugo de Jonge dat dit er voor zou zorgen dat het “veel minder aantrekkelijk zou maken om je te laten vaccineren, want als je toch nog tot Sint-Jutmis moet laten testen voordat je ergens naar binnen mag, waarom zou je je dan laten vaccineren?”(21)

 Het mag duidelijk zijn dat Hugo de Jonge hier zelf woord voor woord bevestigt dat het scheiden van gevaccineerden en niet-gevaccineerden middels een coronatoegangsbewijs geen medisch wetenschappelijke onderbouwing kent en geen medisch doel heeft bij het bestrijden van de pandemie, maar ingezet wordt als marketing techniek om ongevaccineerden (waarvan de grootste groep uit jongeren bestaat) onder druk te zetten en met vrijheden te verleiden tot het nemen van een vaccin dat zij niet nodig hebben en/of niet willen.

Het deel van de bevolking met de laagste vaccinatiegraad is niet het deel dat voor overbelasting van de zorg zal leiden.

Men zou kunnen beargumenteren dat het de ongevaccineerden zijn die er in het najaar voor zullen zorgen dat de zorg overbelast wordt en tot een beddentekort op de IC zal leiden. Dat argument kan men in de schrijvende pers regelmatig lezen en heeft men ook bij de persconferentie van 14 kunnen beluisteren. Zo liet Hugo de Jonge het volgende weten: “Tot die tijd houden we het risico dat de zorg overbelast raakt door de mensen die niet gevaccineerd zijn en dus dat het ziekenhuisbed niet beschikbaar is dat jij, of je partner, jouw moeder, jouw broer – nodig heeft voor die operatie waarop al een tijd wordt gewacht.”

De zorg is echter al jaren overbelast in de wintermaanden, alleen wordt nu als oorzaak hiervoor COVID-19 aangevoerd (48,49). Tot op heden is de ziekenhuis- en IC-capaciteit niet blijvend opgeschaald hoewel men daar inmiddels bijna twee jaar de tijd voor heeft gehad.

De stelling van Hugo de Jonge is echter aantoonbaar onjuist: het grootste aandeel van de bevolking dat zich niet heeft laten vaccineren is de leeftijdsgroep van 12 t/m 30 jaar. In de groep van 12 t/m 17 jaar is de vaccinatiegraad van volledig gevaccineerde kinderen 41% en in de groep van de jongvolwassenen van 18 t/m 30 jaar is deze 57% (geraadpleegd op 18 september, zie onderstaande grafiek).

Wie vervolgens een blik werpt op de ziekenhuisbezetting en de bezetting van IC-bedden, naar leeftijd uitgesplitst, ziet onmiddellijk dat het niet deze twee leeftijdsgroepen zijn die in het afgelopen anderhalf jaar tot een relevante belasting van de zorg hebben geleid: de grafieken laten zien dat het aantal mensen in deze twee leeftijdsgroepen dat in het ziekenhuis opgenomen werd zeer klein is, en het aantal kinderen en jongvolwassenen dat op de IC terecht kwamen zo mogelijk nog kleiner. Op deze grafieken verlaten de relevante lijnen die het aantal opnames en IC-opnames in deze leeftijdsgroepen weerspiegelen nauwelijks de nullijn, en dit is gedurende de gehele pandemie niet anders geweest.

Als men bijvoorbeeld de week van 30 augustus tot 5 september in ogenschouw neemt, ziet dat in deze twee leeftijdsgroepen 4,3 kinderen en 12,1 jongvolwassenen per één miljoen kinderen respectievelijk jongvolwassenen in het ziekenhuis werden opgenomen, en 0,0 kinderen en 1,8 jongvolwassenen op de IC. Daarbij is van belang te weten dat van de kinderen van 12 t/m 17 jaar 41% gevaccineerd en van de jongvolwassenen van 18 tot 30 jaar 57% (https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/ stand zaterdag 18 september 2021).

Op dit moment leven er 1.381.000 kinderen van 12 t/m 17 jaar in Nederland. Het aantal jongvolwassenen van 18 tot 30 jaar in Nederland is op dit moment 2.463.000. Van de kinderen van 12 t/m 17 zijn er 814.790 niet volledig gevaccineerd, en van de jongvolwassenen zijn er 1.059.090 niet volledig gevaccineerd. Zij krijgen dan ook geen groen vinkje in de corona-app en worden vanaf 25 september voor een belangrijk deel uitgesloten van het sociaal-maatschappelijk leven.

Als men voor het gemak aanneemt dat voor de kinderen en jongvolwassen het vaccin 100% effectief is tegen ziekenhuisopname en opname op de IC, zijn er dus per saldo 3,5 kinderen die in de week van 30 augustus tot en met 5 september 2021 in het ziekenhuis werden opgenomen en nul kinderen op de IC. Het percentage kinderen dat in het ziekenhuis opgenomen werd van de hele groep ongevaccineerde kinderen van 12 t/m 17 jaar bedraagt hiermee 0,000043%. Het percentage kinderen van 12 t/m 17 jaar dat op de IC belandde bedroeg 0,0%. Van de jongvolwassenen zijn er dan in de week van 30 augustus tot 5 september 19 mensen opgenomen in het ziekenhuis en 2,8 jongvolwassenen op de IC. Het percentage jongvolwassenen onder de ongevaccineerden in de leeftijdsgroep van 18 tot 30 jaar dat in de week van 30 augustus tot 5 september in het ziekenhuis werd opgenomen, bedraagt hiermee 0,0017%. Het percentage jongvolwassenen dat op de IC in deze week werd opgenomen bedraagt 0,00026%.

Lees ook:  "We willen dat ze besmet zijn": Schokkende e-mail onthult het plan van de door Trump aangestelde om COVID-19 te verspreiden

Dit zijn getallen die vrijwel de gehele periode van het afgelopen anderhalf jaar in deze orde van grootte lagen, zelfs aan het begin van de pandemie. Om deze getallen in het juiste perspectief te plaatsen, in 2015 werden alleen al 3355 mensen in de leeftijdsgroep van 0 tot 30 jaar opgenomen in het ziekenhuis wegens alcoholmisbruik, 64 kinderen en jongvolwassen per week (19).

En het zijn deze ontnuchterende getallen die het blijkbaar rechtvaardigen dat 814.790 kinderen in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar uitgesloten worden van het sociaal-maatschappelijk leven, evenals de overheid het blijkbaar gerechtvaardigd vindt om op basis van de feitelijke getallen 1.059.090 jongvolwassenen van 18 tot 30 jaar indirect te dwingen tot vaccinatie en hen anders de toegang tot het maatschappelijk leven praktisch gezien onmogelijk te maken. Het zijn deze kinderen en jongvolwassenen die geacht worden hun recht op vrijheid, hun recht op privacy en het recht op lichamelijke autonomie op te geven voor de bestrijding van een virus dat hen niet of nauwelijks treft, terwijl het verwijt dat “het de ongevaccineerden zijn die de zorg overbelasten” hen volstrekt niet aangaat. En juist zij worden onder extreme druk gezet om zich te laten vaccineren, ook al is er voor hen geen noodzaak (gezondheidswinst) en zal dat niet of nauwelijks enig effect hebben op de ziekenhuis- of IC-bezetting. Het zijn juist de mensen die niet voldoende immuniteit tegen COVID-19 hebben die de zorg overbelasten. Dat zijn dus ook mensen die gevaccineerd zijn maar bij wie de immuniteit is ‘uitgewerkt’ of de vaccinatie niet voldoende immuniteit tegen een heersende coronavariant opwekt.

Wie naar de officiële data op het coronadashboard van Israël kijkt ziet hetzelfde beeld (44). Per 100.000 mensen is de vaccinatie boven de 60 jaar duidelijk effectief op de sterfte, maar de kans om onder de 60 jaar te overlijden is vrijwel gelijk (0,1 per 100.000 mensen, of wel 1 per miljoen mensen die zonder vaccinatie extra overlijdt).

De nationale registratie van IC-opnames in Zweden liet onder kinderen van 1 tot 16 jaar in totaal slechts 15 opnames op de IC zien gedurende de vier maanden met de hoogste incidentie van COVID-19, waarvan 4 met onderliggende aandoeningen. Geen van de kinderen overleed. Het totaal aantal kinderen van 1 tot 16 jaar in Zweden bedraagt bijna twee miljoen. Daarmee komt het aantal opnames op de IC in deze leeftijdsgroep op 0,77 per 100.000 kinderen (54).

Ook is het belangrijk om zich te realiseren dat het om patiënten gaat die met een positieve uitslag op de rt-PCR werden opgenomen, maar bij een aanzienlijk deel van hen een andere aandoening de reden was om mensen op te nemen. Dit omdat iedereen die nu in het ziekenhuis opgenomen wordt, gescreend wordt middels de rt-PCR, ongeacht of de klachten die iemand heeft wel of niet bij COVID-19 passen. De werkelijke aantallen mensen met als klinische diagnose COVID-19 die opgenomen worden ligt waarschijnlijk nog lager.

En hoe men het ook wendt of keert, de praktijk heeft geleerd dat het ‘testen voor toegang’, waarbij men óf gevaccineerd óf getest moest zijn, uiteindelijk geen effect had op verdere verspreiding van het virus (32). Landen als Israël (50), IJsland (33) en Malta (34) zagen ondanks een vaccinatiegraad hoger dan 80% het aantal besmettingen in de afgelopen maanden tot recordhoogtes stijgen. Desondanks namen de morbiditeit en sterfte nauwelijks toe. De conclusie is onontkoombaar dat vaccins in de praktijk goed beschermen tegen ernstige ziekte en overlijden, maar niet of nauwelijks tegen een verdere verspreiding van het SARS-CoV-2-virus.

Bovendien is een poging de transmissie van het SARS-CoV-2 virus in de leeftijdsgroepen van kinderen en jongvolwassenen door middel van vaccinatie te remmen niet alleen verwaarloosbaar bijdragend, maar zelfs met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid contraproductief, omdat blijkt dat het doormaken van de infectie een veel betere bescherming tegen ‘herbesmettingen’ geeft dan vaccinatie, en ook nog eens langer aanhoudt (22). De kans op een ‘herbesmetting’ na het doormaken van een primaire infectie is een factor 7 tot 27 keer zo klein als de kans op een ‘herbesmetting’ na vaccinatie.

Ik geef hier de letterlijke conclusie van deze studie van Sivan Gazit et al (22). weer omdat ik die niet beter zou kunnen verwoorden:

“This analysis demonstrated that natural immunity affords longer lasting and stronger protection against infection, symptomatic disease and hospitalization due to the Delta variant of SARS-CoV-2, compared to the BNT162b2 two-dose vaccine-induced immunity.” 

Zoals Martin Kulldorff, hoogleraar geneeskunde aan de Harvard University, Jay Bhattacharya, hoogleraar geneeskunde aan de Stanford University en Sunetra Gupta, hoogleraar theoretische epidemiologie aan de Oxford University, bij herhaling en wetenschappelijk onweerlegbaar hebben beargumenteerd is dat men bij jonge gezonde mensen uitstekend kan vertrouwen op hun immuunsysteem ter bestrijding van de primaire infectie, en dat dit naar alle waarschijnlijkheid het snelst leidt tot het uitdoven van de pandemie, simpelweg omdat bij hen de verdere verspreiding veel vaker stopt. Drie topwetenschappers naar wie niet alleen niet werd geluisterd, maar zelfs het slachtoffer werden van een gerichte lastercampagne vanuit de Britse overheid (27). Pas nu komt er in de mainstream media ruimte voor het feit dat voor het overgrote deel van de populatie het immuunsysteem uitstekend in staat is om een primaire infectie met het SARS-CoV-2 virus te bestrijden en te klaren. En pas nu dringt het voorzichtig tot het publiek door dat het volstrekte waanzin is om mensen die de infectie hebben doorgemaakt alsnog te dwingen zich te laten vaccineren, zoals de overheid dit nu op wil leggen aan kinderen en jonge mensen, maar eigenlijk aan de hele bevolking (28,43,45).

De honderdduizenden, veelal experimentele en modelleringstudies ten spijt is dit de realiteit. Tot nu toe heeft geen enkele maatregel, waaronder ook het ‘testen voor toegang’, geleid tot het stoppen van de verspreiding van het virus. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal ook het invoeren van een coronatoegangsbewijs niets bijdragen aan dit doel. Overigens heeft John Ioannidis, als ’s werelds meest geciteerde wetenschapper, epidemioloog en hoogleraar aan de Stanford Universiteit, zich bij herhaling zeer kritisch uitgelaten over de diverse theoretische modellen die gebruikt werden om te voorspellen hoe de pandemie zich zou ontwikkelen, onder andere in een artikel uit augustus 2020 met als veelzeggende titel: “Forecasting for COVID-19 has failed” (36).

Als het de overheid werkelijk zou gaan om piekbelasting in de zorg te voorkomen, zou men haar energie beter kunnen steken in gerichten voorlichting en het overtuigen van het nut van vaccinatie voor de mensen in de risicogroepen die zich niet hebben laten vaccineren, ook al is die vaccinatiegraad in deze groepen (veel) hoger dan in de leeftijdsgroepen van kinderen en jongvolwassenen. En de groepen met het hoogste risico op een ernstig verlopende COVID-19 of overlijden aan COVID-19 zijn nog steeds de ouderen, de kwetsbaren en de mensen met onderliggende aandoeningen, zoals bijvoorbeeld obesitas, kanker en auto-immuunziekten (24).

Een laatste woord over het vermeende ‘Long-COVID’ als door vele beleidsmakers aangevoerde reden om kinderen en jongvolwassenen zich toch te laten vaccineren. Long-COVID is een nieuwe loot aan de toch al zeer volle boom van wat men een ‘postviraal syndroom’ noemt, een verzameling klachten die door vele, al of niet virale infecties wordt verondersteld te ontstaan. Het gaat om een zeer bont spectrum aan voor het overgrote deel aspecifieke, veelvoorkomende en nauwelijks betrouwbaar te objectiveren klachten zoals hoofdpijn, spierpijn, concentratiestoornissen, vermoeidheid en stemmingsstoornissen. Omdat het om zeer veel voorkomende en veelal aspecifieke klachten gaat, is er geen wetenschappelijke consensus over welke klachten en symptomen nu wel en welke niet tot deze diagnose zouden moeten behoren.  Bovendien is vrijwel alle onderzoek naar een postviraal syndroom zuiver observationeel van aard en is er geen controlegroep die de vermeende oorzakelijke infectie niet heeft doorgemaakt (29). Een tweetal goed gecontroleerde studies naar Long-COVID die wel een controlegroep hadden laten een lage prevalentie zien na zes maanden (30), en qua klachten en symptomen waren er niet of nauwelijks verschillen tussen hen die de ziekte COVID19 hadden doorgemaakt en hen die dat niet hadden (30,31).

Het is ontstellend en verbijsterend om te constateren dat diverse wetenschappers, politici en bestuurders spreken over een nauwelijks te definiëren en ruim omschreven klachtenpatroon met een lage prevalentie als reden om vaccinatie van kinderen en jongvolwassenen dwingend te adviseren, te meer er geen bewijs bestaat dat vaccinatie hen daartegen zou beschermen. In de UK heeft Joint Committee on Vaccination and Immunisation juist terughoudendheid bepleit bij het vaccineren van kinderen (51). En ook de WHO adviseert kinderen (‘for the moment’) tot 18 jaar niet te vaccineren (52). En hoewel de bijwerking van een myocarditis (hartspierontstekeking) van de vaccins van Pfizer en Moderna aanvankelijk als zeldzaam werd ingeschat, blijkt inmiddels de incidentie tussen de 1 op de 3000 en 1 op de 6000 te liggen voor jonge mannen tussen de 18 en 24 jaar. En hoewel men stelt dat deze in de meeste gevallen mild verloopt, zegt dit niets over de prognose op langere termijn (54).

In alle gevallen van een myocarditis was overigens sprake van een ziekenhuisopname, wat bij geneesmiddelenbewaking geldt als een ernstige bijwerking, ook als het beloop mild bleek te zijn (56). Verder is belangrijk te vermelden dat bij een incidentie van 1 op de 3000, dit zal leiden tot vele cases wanneer men overgaat tot het massaal vaccineren van de gehele doelgroep.

Conclusies:

 1. Als er al een effect is van vaccinatie op de transmissie van het SARS-CoV-2 virus, zal dit met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet voldoende zijn om de verdere verspreiding van het virus te stoppen en zelfs niet om deze in relevante mate te vertragen. De verspreiding van het virus verloopt niet homogeen maar heterogeen, en superspreaders veroorzaken naar alle waarschijnlijkheid de meeste besmettingen. Het is onbekend hoeveel superspreaders er zich onder de ongevaccineerde en gevaccineerde mensen bevinden en of die aantallen tussen gevaccineerden en ongevaccineerden wezenlijk verschillen. Het is dan ook onbekend of er qua besmettingspotentieel wezenlijke verschillen bestaan tussen gevaccineerde en ongevaccineerde personen.
 2. Het moge eveneens duidelijk zijn dat het leggen van een ‘cordon sanitaire’ ter bescherming van de ouderen, de kwetsbare mensen en de mensen met onderliggende aandoeningen – zoals tijdens de laatste briefing van de Tweede Kamer door prof. Van Dissel wederom als argument voor de noodzaak van de massale vaccinaties werd aangevoerd – aantoonbaar een utopie is. Waar de vaccins goed beschermen tegen ernstige ziekte en overlijden, is het effect op ‘herbesmettingen’ te verwaarlozen, zeker na het opkomen van de delta-variant.
 3. Ook is duidelijk dat het vaccineren van de groepen met de laagste vaccinatiegraad, de kinderen en jongvolwassenen, niets veranderd aan de kans op ziekte of overlijden voor de groep mensen met het hoogste risico op ernstige ziekte en overlijden. Omdat de transmissie niet stopt door deze massale vaccinaties zullen ze hoe dan ook in aanraking komen met het SARS-CoV-2-virus, en zijn juist zij afhankelijk van de bescherming die de vaccins hen bieden. Het separeren van de ongevaccineerden van de gevaccineerden door middel van een coronatoegangsbewijs zal hier geen verandering in brengen, en de wetenschappelijke basis van een coronatoegangsbewijs is ook in dit opzicht afwezig. Zoals altijd heeft vaccinatie allereerst en bovenal als doel om de ontvanger te beschermen. Groepsimmuniteit is een secundair doel, mits een vaccin de verdere verspreiding van het virus stopt. Als gezegd, dat is hier niet het geval.
 4. Het vaccineren van kinderen en jongvolwassenen zal niets bijdragen aan de vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de IC-opnames. De kans dat zij ernstig ziek worden en op de IC belanden is verwaarloosbaar. Als men dan toch een groep mensen wil overtuigen van het nut van vaccinatie met als doel om de ziekenhuizen en de IC’s te ontlasten, kan men zich veel beter richten op een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad van de ouderen, de kwetsbaren (bijv. de mensen met obesitas) en de mensen met onderliggende aandoeningen. Per saldo zal dat veel meer ziekenhuisopnames en IC-opnames voorkomen, terwijl het vaccineren van de kinderen en jongvolwassenen geen enkel gewicht in de schaal legt. Ook hier zal het impliciet afdwingen van vaccinatie van de tot nu toe ongevaccineerde kinderen en jongvolwassenen niets bijdragen aan het beperken van de druk op de ziekenhuizen en de IC’s. En daarmee is er ook in dit opzicht geen medische of wetenschappelijke basis voor het invoeren van een coronatoegangsbewijs.
 5. Ook voor het Long-COVID aanvoeren als reden om kinderen en jongvolwassenen alsnog te vaccineren ontbreekt ieder wetenschappelijk bewijs. Het is een onduidelijk ziektebeeld met vermoedelijk een lage prevalentie, en waarvoor noodzakelijke eenduidige diagnostische criteria ontbreken en met klachten en symptomen zoals die na vele virale en bacteriële infecties worden gezien. Het uitoefenen van vaccinatiedwang en -drang om dit syndroom te voorkomen is uit den boze, al was het maar omdat er geen enkel bewijs bestaat dat vaccinatie tegen COVID-19 dergelijke klachten zou kunnen voorkomen.

De aanpak van de coronacrisis werd door de al genoemde Martin Kulldorff betiteld als de ‘greatest public health fiasco of all times’. Daarnaast zei hij: “Those who are pushing these vaccine mandates and vaccine passports … they’re doing so much more damage to vaccine confidence than anybody else”(41). En helaas lijkt hij nu al gelijk te krijgen (42). Door niet te focussen op voorlichting en de motivatie van mensen zelf, maar door het toepassen van druk en dwang, neemt het vertrouwen in de overheid, maar ook het vaccineren zelf in het algemeen af:

“Our findings suggest that control measures, such as domestic vaccine passports, may have detrimental effects on people’s autonomy, motivation, and willingness to get vaccinated. Policies should strive to achieve a highly vaccinated population by supporting individuals’ autonomous motivation to get vaccinated and using messages of autonomy and relatedness, rather than applying pressure and external controls.”

 Daarnaast zorgt het paspoort middels stigmatisering en het voorwaardelijk deelnemen aan een maatschappij (impliciete drang, uitsluiting en vaccinatieplicht voor hen die er een andere levensbeschouwing op na houden of om andere reden niet willen of kunnen vaccineren of testen), bij met name de jongere generatie voor onherstelbaar veel emotionele, sociale en mogelijk ook fysieke schade. Laat het coronapaspoort geen onethische marketingtool zijn voor beleidsmakers.

Dus laten we dit nu al enorme fiasco niet nog groter maken door het invoeren van het coronatoegangsbewijs, met alle onverwachte en potentieel nadelige gevolgen van dien.

Deel dit bericht meet je vrienden en kennissen.

 1. https://www.nature.com/articles/d41586-021-00728-2
 2. https://nymag.com/intelligencer/2021/08/breakthrough-covid-19-cases-may-be-a-bigger-problem.html
 3. https://nos.nl/collectie/13850/artikel/2396069-in-eu-is-70-procent-gevaccineerd-maar-groepsimmuniteit-is-onmogelijk
 4. https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A01206
 5. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2035389
 6. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2034577
 7. https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2101544?articleTools=true
 8. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32661-1/fulltext
 9. https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2021/05/20/transmissie-na-vaccinatie
 10. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262423v1.full.pdf
 11. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2112981
 12. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.20.21262158v1
 13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1804098/
 14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8112283/
 15. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34425938/
 16. https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2105000?articleTools=true
 17. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2108076
 18. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.28.21261295v1
 19. https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/36/ziekenhuisopnamen-voor-middelengebruik-2015-2018
 20. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/gevaccineerde-die-positief-test-houdt-zijn-groene-vinkje~bd4e2438/
 21. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/mediateksten/2021/08/13/letterlijke-tekst-persconferentie-minister-president-rutte-en-minister-de-jonge-13-augustus-2021
 22. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1
 23. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0247461#sec013
 24. https://www.smerconish.com/exclusive-content/the-beauty-of-vaccines-and-natural-immunity
 25. https://gbdeclaration.org
 26. https://www.spiked-online.com/2021/08/02/the-smear-campaign-against-the-great-barrington-declaration/
 27. https://www.spiked-online.com/2021/08/02/the-smear-campaign-against-the-great-barrington-declaration/
 28. https://www.washingtonpost.com/outlook/2021/09/15/natural-immunity-vaccine-mandate/
 29. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16950834/
 30. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2782164
 31. https://www.researchsquare.com/article/rs-798316/v1
 32. https://www.parool.nl/kunst-media/festivals-nu-alweer-bedreigd-hebben-we-dan-niks-geleerd-van-al-die-fieldlabs~b9addfb2/
 33. https://www.washingtonpost.com/world/europe/iceland-covid-surge-vaccines/2021/08/14/bdd88d04-fabd-11eb-911c-524bc8b68f17_story.html
 34. https://fortune.com/2021/07/12/malta-highest-vaccination-rate-unvaccinated-enter/
 35. https://www.telegraph.co.uk/news/2021/04/24/lockdown-proponents-cant-escape-blame-biggest-public-health/
 36. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7447267/
 37. https://www.bmj.com/content/372/bmj.n208
 38. https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc2027040?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
 39. https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(20)30172-5/fulltext
 40. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.25.21262584v1.full
 41. https://www.theepochtimes.com/harvard-epidemiologist-martin-kulldorff-on-vaccine-passports-the-delta-variant-and-the-covid-public-health-fiasco_3942556.html
 42. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8402442/
 43. https://www.wsj.com/articles/the-power-of-natural-immunity-11623171303
 44. https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general
 45. https://www.washingtonpost.com/outlook/2021/09/15/natural-immunity-vaccine-mandate/
 46. https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1579/5937368
 47. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1804098/pdf/pone.0000282.pdf
 48. https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/19/hoe-efficientie-de-nederlandse-zorg-al-jarenlang-kwetsbaar-maakt-a4020757?t=1632137488
 49. https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/23/twistgesprek-a4017201
 50. https://www.nytimes.com/2021/08/18/world/middleeast/israel-virus-infections-booster.html
 51. JCVI issues updated advice on COVID-19 vaccination of children aged 12 to 15 – GOV.UK (www.gov.uk)
 52. COVID-19 Vaccines Advice (who.int)
 53. https://www.science.org/news/2021/06/israel-reports-link-between-rare-cases-heart-inflammation-and-covid-19-vaccination
 54. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.13.21262182v1
 55. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2026670
 56. https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2021/06/29/vaccinatie-van-adolescenten-tegen-covid-19
Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord