Connect with us

coronavirus

Jongeren vaccineren is dat wel verantwoord

Published

on

hartaanvallen

Inhoud

Op 21 december 2020 verleende de European Medicines Agency (EMA) een Conditional Marketing Authorisation (CMA) voor het mRNA-vaccin van Pfizer/BioNTech genaamd ‘Comirnaty’.1 Niet lang daarna – op 6 januari 2021 – werd ook voor het mRNA-vaccin van Moderna (Spikevax) een CMA verleend.2 Dit op basis van twee fase-III studies waarbij de uitkomstmaat, zoals die gebruikt werd om de effectiviteit van de vaccins te beoordelen, op zijn minst twijfelachtig is. Voor het registratie-onderzoek van Pfizer/BioNTech was de combinatie van één van de symptomen koorts, koude rillingen, ontstaan of verergering van hoesten, verlies van reuk of smaak, keelpijn, diarree of braken, samen met een positieve uitslag van de rt-PCR op het SARS-CoV-2-virus voldoende om de diagnose COVID-19 te stellen.3  Voor het registratie-onderzoek van Moderna waren twee van deze symptomen in combinatie het een positieve uitslag op de rt-PCR, voldoende voor de diagnose COVID19.Het zijn zonder uitzondering symptomen waarvoor mensen over het algemeen – en meestal niet – een huisarts consulteren, en slechts hoogstzelden tot opname in het ziekenhuis leiden, laat staan tot opname op de IC of overlijden. Verder is het van groot belang te weten dat kwetsbare mensen met verschillende onderliggende aandoeningen uitgesloten werden van de twee registratie-onderzoeken. Ook ouderen waren ondervertegenwoordigd in beide studies en bovendien bovengemiddeld gezond voor de leeftijd.

Hartspierontsteking en ontsteking van het hartzakje na vaccinatie met mRNA-vaccins stop

Een andere belangrijke tekortkoming in beide onderzoeken was dat men geen uitspraak kon doen over belangrijke en relevante ‘harde uitkomstmaten’ zoals opname in het ziekenhuis, opname op de IC of overlijden. Om over deze uitkomstmaten betrouwbare uitspraken te kunnen doen had men veel meer mensen moeten includeren in de studies. De producenten brengen daar tegenin dat de studies dan veel te groot zouden moeten zijn, maar al voor de start was al duidelijk voor wie een vaccin het hardst nodig was. Met hen had men kunnen – en moeten – beginnen, maar dan was de effectiviteit van de vaccins veel lager geweest. En dat doet de verkoop van de vaccins geen goed. Illustratief is dat na registratie door de producenten geen onderzoek werd verricht in deze groep kwetsbare mensen en ouderen. Daarvoor was de registratie al binnengehaald en dus liet men dit graag aan anderen over. Wel vroegen de producten registratie aan voor jongeren: eerst voor de leeftijdsgroep van 12 t/m 17 jaar en nu voor de groep van 5 t/m 11 jaar. Die markt is namelijk veel groter dan die van ouderen en kwetsbare mensen. BigPharma is niet primair geïnteresseerd in het welzijn van haar klandizie maar vooral hoeveel geld men aan haar kan verdienen.5

Er werd dan ook forse kritiek geleverd op de opzet van deze registratie onderzoeken, vooral door Peter Doshi, editor van British Medical Journal.6,7 De opzet van de onderzoeken was volgens hem meer gericht op snelheid en het zo gunstig mogelijk voorstellen van de resultaten, dan op zorgvuldigheid en betrouwbaarheid. Het was dan ook de vraag of de ‘externe validiteit’ van beide registratiestudies wel voldoende zou zijn. De term externe validiteit betekent – vrij vertaald – de vraag of de vaccins bij mensen met andere kenmerken dan die van de onderzochte groep wel net zo goed zouden werken. In dit geval zou het dan gaan om mensen met onderliggende aandoeningen en andere kwetsbare mensen die uitgesloten werden van de twee onderzoeken. En zoals men mocht verwachten: dat blijkt niet het geval te zijn. Voor mensen met een minder goed functionerend immuunsysteem blijkt de effectiviteit veel lager te zijn dan de 95% die door de fabrikanten werd gerapporteerd.8 Daarnaast blijkt de immuniteit tegen de verdere verspreiding van het virus snel af te nemen. Dat maakt dat massale vaccinatie met als doel kwetsbare mensen en ouderen te beschermen door als het ware een muur van gevaccineerden om hen heen te bouwen – het cordon sanitaire – om op deze manier het virus niet de kans te geven hen te infecteren, definitief onhaalbaar is. Net zomin als de waangedachte dat men door middel van massale vaccinatie het virus van de aardbodem zou kunnen doen verdwijnen: de zogenaamde ZeroCovid strategie.De pleitbezorgers van deze strategie – waaronder het befaamde RedTeam met mensen als Marino van Zelst, Ginny Mooy, Bert Slagter, Wim Schellekens en Amrish Baidjoe – hebben inmiddels geruisloos het corona-theater verlaten. Op het moment dat het onmiskenbaar en pijnlijk duidelijk werd dat hun zelf toebedeelde expertise en inzicht van nul en generlei waarde was, hief het team zich op.

Conditional Marketing Authorization

Een Conditional Market Authorisation is een voorlopige toelating van een medicijn of vaccin die aan een aantal voorwaarden moet voldoen. De eerste voorwaarde is dat de verhouding tussen de voor- en nadelen in termen van gezondheidswinst positief moet uitvallen. Verder moet het vaccin of medicijn de oplossing zijn voor een medisch probleem dat niet op een andere manier kan worden opgelost of behandeld. De derde voorwaarde is dat de fabrikant, na de voorlopige toelating tot de markt van het medicijn of vaccin, in staat moet zijn om uitgebreide aanvullende informatie aan te leveren. De laatste voorwaarde is dat men in alle redelijkheid mag veronderstellen dat het snel beschikbaar komen van het vaccin of medicijn meer potentiële voor- dan nadelen heeft, ondanks dat nog niet alle gegevens voor een definitieve registratie beschikbaar zijn.10

Een eenmaal toegekende CMA moet jaarlijks vernieuwd worden, en dit kan men herhalen tot maximaal een termijn van vijf jaar. Tot nu toe heeft zowel het vaccin van Moderna als ook van Pfizer/BioNTech geen definitieve registratie gekregen.11

mRNA-techniek

Het lijdt geen twijfel dat men (te) weinig weet over de eventuele negatieve lange termijneffecten van de mRNA-vaccins. Hoewel de techniek voor het eerst werd beschreven in 1990 en daarmee al 30 jaar oud is, is er tot 2020 geen enkel geneesmiddel of vaccin gebaseerd op deze techniek toegelaten tot de markt. Aanvankelijk was het onderzoek naar geneesmiddelen gebaseerd op de mRNA-techniek vooral gericht op de toepassing als behandeling voor kanker. Hoewel er verschillende fase-I en fase-II onderzoeken zijn verricht – onderzoeken gericht op het vaststellen van de toxiciteit (giftigheid) en de optimale dosering van een medicijn – heeft geen van deze onderzoeken geleid tot registratie als geneesmiddel voor kanker. Dat geldt ook voor het enige fase-III onderzoek dat werd verricht. Bovendien wordt deze vorm van onderzoek uitgevoerd bij patiënten met kanker die uitbehandeld zijn: er is dan geen sprake van eventuele negatieve lange-termijn effecten, omdat per definitie de overlevingstijd kort is. Daarnaast zijn er ook meerdere onderzoeken gedaan naar de werkzaamheid van de mRNA-techniek als vaccin tegen infectieziekten, vooral tegen HIV, maar ook tegen influenza en Zika. Ook hier gaat het vrijwel alleen om fase-I en fase-II onderzoek, en ook deze onderzoeken hebben nooit tot een registratie van de mRNA-techniek als vaccin geleid. 1

Het is van groot belang te beseffen dat in lijn met de voorwaarden voor een CMA, beide mRNA-vaccins toegelaten werden op basis van beoordeling van de effectiviteit, en niet op basis van bewezen veiligheid. Op het moment van de voorlopige toelating was er nog geen beoordeling mogelijk over de veiligheid van de mRNA-vaccins op de middellange en langere termijn, al was het maar omdat de duur van de onderzoeken te kort was, en er te weinig deelnemers waren om hier betrouwbare uitspraken over te kunnen doen. De belangrijkste bijwerking van de mRNA-vaccins tot nu toe, de myocarditis (ontsteking van de hartspier) en de pericarditis (ontsteking van het hartzakje) kwamen dan ook niet naar voren uit beide registratiestudies, maar werden pas ontdekt na het toekennen van de CMA. Als ik in het verdere artikel spreek over een hartspierontsteking of myocarditis bedoel ik met of zonder ontsteking van het hartzakje.

Registratie van bijwerkingen (post-marketing surveillance)

Om een bijwerking van een vaccin op het spoor te komen zijn er twee vormen van monitoring (surveillance): actief en passief. Bij actieve monitoring worden systematisch geanonimiseerde gegevens uit grote databases geanalyseerd. Die databases kunnen elektronische patiëntendossiers zijn, databases van ziektekostenverzekeraars en geanonimiseerde databases gevormd door grote netwerken van (universitaire) ziekenhuizen. Bij een actieve surveillance kan men systematisch screenen op een aantal aandoeningen, en als bepaalde diagnosen vaker voorkomen dan men zou verwachten op basis van vergelijking met voorgaande jaren, kan men snel beoordelen of er eventueel sprake is van bijwerkingen die men niet in de registratieonderzoeken vond. Door deze actieve vorm van surveillance werd de bijwerking van een myocarditis / pericarditis ten gevolge van de mRNA vaccins ontdekt. Overigens, met het op deze manier monitoren kunnen alleen bijwerkingen worden ontdekt die vaker voorkomen dan verwacht. Bijwerkingen die zeldzaam zijn kunnen niet goed door een actief registratiesysteem worden ontdekt, omdat ze niet leiden tot een duidelijke toename van een bepaalde diagnose. Als een middel vele verschillende bijwerkingen heeft die ieder voor zich zeldzaam is, zal ook een actief registratiesysteem dit niet kunnen detecteren.

Bij passieve registratiesystemen is men afhankelijk van meldingen van patiënten en/of artsen: het meest bekende systeem is de Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS). In Nederland is er het LAREB. Voor een melding is er een gestandaardiseerde vragenlijst waarmee men een mogelijke bijwerking kan rapporteren. In tegenstelling tot het volgens een bepaald stramien zoeken naar patronen in grote databases, is een passieve surveillance volledig afhankelijk van de bereidwilligheid van artsen en patiënten om een bijwerking te melden. Men neemt daarbij aan dat ernstigere bijwerkingen en overlijden vaker gemeld worden dan milde bijwerkingen, maar betrouwbare cijfers ontbreken. Ook blijkt dat meldingen vaak fouten bevatten en onvolledig zijn. Verder is er de algemene consensus dat er een aanzienlijke onderrapportage is van bijwerkingen.13 Dit vooral omdat zowel patiënten – en hun familie – als ook artsen vaak geen relatie tussen vaccinatie en een mogelijke bijwerking vermoeden. Het is goed om zich te realiseren dat artsen meer alert worden op een mogelijke bijwerking van vaccinatie als deze in de medische literatuur of in de reguliere media worden genoemd.

Een groot probleem bij een passieve registratie van mogelijke bijwerkingen door de VAERS of het LAREB is dat men geen uitspraken kan doen over een oorzakelijk verband tussen vaccinatie en vermoede bijwerking. Vrijwel iedere deskundige benadrukt – terecht – dat het optreden van een bepaalde klachten, symptomen of overlijden na vaccinatie niet automatisch betekent dat deze ook door de vaccinatie wordt veroorzaakt. Maar het gevolg van het zonder meer verwerpen van een oorzakelijk verband is wel dat een dergelijke passieve registratie feitelijk geen registratie is.14 Als men niet kan aantonen of uitsluiten dat er een oorzakelijk verband is tussen vaccinatie en het optreden van een eventuele bijwerking, is een passieve registratie feitelijk zinloos. Niet voor niets is het belangrijkste principe in de wetenschap – beschreven door de wetenschapsfilosoof Karl Popper – dat men een onderzoekshypothese zo formuleert dat men deze kan ontkrachten. In dit specifieke geval zou dat betekenen dat men definitief kan uitsluiten dat een bijwerking het gevolg is van vaccinatie. Dat is de taak van de fabrikant – een verantwoordelijkheid die zij deelt met de overheid, zeker waar die overheid overgaat op vaccinatiedrang en -dwang – en die taak kan niet naar behoren worden uitgevoerd door middel van een passief registratiesysteem, als een oorzakelijk verband tussen vaccinatie en een mogelijke bijwerking niet kan worden aangetoond en ook niet kan worden uitgesloten

Relatie vermoede bijwerking na vaccinatie

Het aantonen dat een bijwerking een direct gevolg is van vaccinatie is niet eenvoudig en de drempel hiervoor is hoog. De richtlijn van de WHO gaat uit van vijf criteria om tot de conclusie te komen dat er inderdaad een relatie is tussen vaccinatie en een gemelde bijwerking. Het eerste voor de hand liggende criterium is dat er een valide diagnose voor de bijwerking kan worden gesteld. Een tweede vanzelfsprekende voorwaarde is dat vaccinatie vooraf moet gaan aan het optreden van de vermoedelijke bijwerking. De derde eis is dat de bijwerking optreedt binnen een ‘plausibel’ tijdsinterval na vaccinatie. Wat een plausibel tijdsinterval is blijft echter de vraag. De vierde voorwaarde is dat er geen andere oorzaken zijn die de na vaccinatie ontstane klachten en symptomen beter kunnen verklaren, en de vijfde voorwaarde is dat er een verklarend pathofysiologisch mechanisme moet zijn die de bijwerking ten gevolge van vaccinatie kan verklaren. De term “pathofysiologisch” betekent zoveel als dat er een biologisch plausibel mechanisme moet zijn voor het ontstaan van klachten en symptomen na vaccinatie.

Myocarditis en pericarditis als bijwerking

Als men de bijwerking myocarditis / pericarditis ten gevolge van de mRNA-vaccins beschouwd, wordt aan vier van de vijf voorwaarden voldaan. De vierde voorwaarde kan zelfs niet met een actieve surveillance definitief beantwoord worden, maar kan wel aannemelijk gemaakt worden door het zoveel mogelijk uitsluiten van andere oorzaken. Bovendien is het niet aannemelijk dat andere oorzaken van een hartspierontsteking plotseling toe zouden nemen in vergelijking met voorgaande jaren. Verder is er ook al een diermodel dat aantoont dat vaccinatie met de mRNA vaccins rechtstreeks tot een myocarditis/pericarditis leidt, en er zijn inmiddels enkele case-reports waarin ook de pathologische bevindingen goed worden beschreven. Pathologisch onderzoek betekent onderzoek van weefsel onder de microscoop, waarbij er vele technieken zijn – zoals kleuringen en het gebruik van antilichamen – om andere oorzaken van een hartspierontsteking aan te tonen of uit te sluiten

Inmiddels zijn er een tweetal studies op basis van een actieve surveillance beschikbaar waarin het verhoogde risico op een hartspierontsteking na vaccinatie met de mRNA-vaccins wordt beschreven. Het tijdsinterval dat hiervoor gebruikt werd loopt van de dag van vaccinatie tot veertien dagen na de 2e vaccinatie. Het risico op een ontsteking van de hartspier en het hartzakje was in beide studies het hoogst bij jongens en jonge mannen15,16. In de eerste studie uit Israel van Witberg et al.15 werd de incidentie – het aantal gevallen van een hartspierontsteking per 100.000 mensen – voor de hele groep op 2.13 gevallen per 100.000 mensen geschat, maar voor jongens en jonge mannen van 16 t/m 29 jaar 10.69 per 100.000.

In de studie uit Hongkong van Chua et al.16  werden alleen jongens en meisjes van 12 t/m 17 jaar onderzocht: de incidentie voor de hele groep was 18.52 gevallen per 100.000 jongeren; voor meisjes 4.53 en voor jongens 32.39 per 100.000. In de eerste studie werd niet gecorrigeerd voor het aantal gevallen van een hartspierontsteking dat in voorgaande jaren vastgesteld werden, in de tweede studie werd dit wel gedaan. Uit die laatste studie bleek dat voor de hele groep het risico op een hartspierontsteking – vergeleken met 2020 – 168 keer zo hoog was, en voor jongens 153 keer zo hoog. Dat dit voor de hele groep hoger was dan alleen voor de jongens, wordt veroorzaakt door het gegeven dat er in de groep meisjes in 2020 – voordat de vaccins beschikbaar kwamen – er geen enkel geval van een hartspierontsteking geconstateerd werd. Belangrijk is dat beide studies laten zien dat het risico op een myocarditis / pericarditis na de 2e injectie fors verhoogd is ten opzichte van na de 1e injectie. Dat werd nog eens bevestigd in een patiëntenserie met 139 jonge mensen jonger dan 21 jaar.24 In de studie uit Hongkong bleek grofweg 4/5 van de gevallen op te treden na de 2e injectie. Dit heeft ertoe geleid dat de overheid in Hongkong besloot het advies te geven om kinderen en adolescenten slechts één dosis van het vaccin te geven.

Overigens is het de vraag of een periode van 14 dagen na de tweede injectie wel lang genoeg is om het totale aantal mensen met een myocarditis te vinden: figuur 1 uit de studie van Witberg et al.15 laat een stijgende trend zien die niet afvlakt voordat de periode van twee weken na de 2e vaccinatie voorbij is. Dit suggereert dat bij een langere follow-up meer gevallen van een hartspierontsteking gevonden zouden worden.

Het is goed om te beseffen dat de aantallen patiënten met een hartspierontsteking die in deze studies genoemd worden het aantal is waarbij de diagnose werd gesteld, en niet het totale aantal mensen is dat na vaccinatie een hartspierontsteking doormaakt. Het is een moeilijk te stellen diagnose – zowel klinisch als bij pathologisch onderzoek – en de aandoening wordt vaak gemist. De werkelijke incidentie van een hartspierontsteking is dan ook niet bekend.  Vaak zijn de klachten en symptomen zo aspecifiek dat de diagnose niet overwogen en daarom ook niet gesteld wordt.17–19 Een deel van de gevallen verloopt zelfs zonder symptomen.20  Het is dan ook aannemelijk dat er een aanzienlijke onderrapportage is van het werkelijke aantal mensen dat een hartspierontsteking ten gevolge van vaccinatie doormaakt. Natuurlijk is het de ernst van de klachten en symptomen die voor een belangrijke mate bepalen of de aandoening wordt herkend. Met andere woorden, hoe ernstiger de klachten, hoe groter de kans dat de juiste diagnose wordt gesteld. Maar helaas wordt de prognose van een doorgemaakte hartspierontsteking slechts voor een deel bepaald door de ernst van de klachten en symptomen in het acute stadium. Of de prognose van de mensen bij wie de diagnose gemist wordt hetzelfde is als bij de mensen bij wie de diagnose wel gesteld wordt, is evenmin bekend.

Virale verwekkers van een hartspierontsteking

Er zijn veel verschillende oorzaken voor een ontsteking van de hartspier en het hartzakje, maar de meest voorkomende oorzaak is een virale infectie, met als meest frequente verwekkers het Coxsackie-virus en Parvovirus B19-virus.19 Over deze oorzaak is dan ook het meest gepubliceerd. Een hartspierontsteking als gevolg van vaccinatie wordt vaak vergeleken met een virale hartspierontsteking, maar het is de vraag of deze vergelijking wel terecht is. In een case-report waren de bevindingen bij obductie duidelijk anders dan men zou verwachten bij een virale myocarditis 21, maar helaas is er verder bijzonder weinig bekend over de specifieke afwijkingen in hartspierweefsel bij mensen die na vaccinatie een hartspierontsteking doormaken. Daarvoor zullen meer biopsieën gedaan moeten worden bij mensen die verdacht worden van deze diagnose. En zelfs bij de mensen bij wie men de diagnose overweegt, wordt in de minderheid van de gevallen een biopt uit het hart genomen, vooral wegens de mogelijke complicaties van de procedure.

Dat maakt dat op dit moment niet bekend is of de prognose bij mensen met een hartspierontsteking na vaccinatie anders is dan na een virale myocarditis. Maar omdat hierover geen specifieke gegevens bekend zijn, zullen we het moeten doen met de onderzoeken die gedaan zijn naar een ontsteking van de hartspier of het hartzakje als gevolg van een virus.

Prognose na een hartspierontsteking

In 2020 werd een onderzoek bij volwassenen gepubliceerd waarbij onderzocht werd welke factoren het meest van invloed waren op de prognose van een virale myocarditis op de middellange en langere termijn. Het was niet de ernst van de klachten en symptomen bij presentatie die het meest van invloed bleek te zijn op de prognose. De belangrijkste voorspeller bleken afwijkingen op de MRI van het hart te zijn: de zogenaamde ‘Late Gadolinium Enhancement’. Dit is het aankleuren van de hartspier na toediening van een contrastvloeistof. Na een periode van iets meer dan 10 jaar waren 72 van de 183 mensen overleden of gereanimeerd (39.3%). Bij 50 (27.3%) van deze mensen bleek de oorzaak een hartkwaal te zijn. Van de laatste groep waren kregen er 32 een acute hartstilstand, waarvan er 12 succesvol gereanimeerd werden. Uiteindelijk bleek een aankleurende hartspier de sterkst voorspellende factor voor overlijden ten gevolge van een hartkwaal, met een risico dat drie keer zo hoog was dan voor de andere mensen uit de onderzoeksgroep. Voor de diagnose ‘acute hartstilstand’ was het risico op overlijden of reanimatie zelfs 15 keer zo groot.

Hartspierontsteking na vaccinatie bij kinderen

Natuurlijk is dit een studie naar de prognose van een virale myocarditis bij volwassenen die niet één op één te vertalen is naar kinderen – niet voor niets was de leeftijd een sterk voorspellende factor voor overlijden – maar er is geen reden om aan te nemen dat de voorspellende waarde van een aankleurende hartspier voor kinderen anders zou zijn dan voor volwassenen.20 Bovendien laten studies naar de prognose zien dat die voor kinderen niet veel beter is dan die van volwassenen. Een studie laat zien dat de sterfte voor een hartspierontsteking na 5 jaar meer dan 40% is.22 Dit inclusief de ernstige gevallen. En daarom is het bijzonder verontrustend dat in de studie uit Hongkong bij het merendeel van de jongens die een myocarditis ontwikkelden na vaccinatie, er aankleuring van de hartspier te zien was, in deze studie bij bijna 80% van de gevallen.16 Datzelfde percentage werd ook gezien in een reeks patiënten jonger t/m 21 jaar.23 Het valt dan ook te verwachten dat een aantal van deze kinderen in de komende jaren komt te overlijden als gevolg van een hartkwaal of een acute hartstilstand. En het is maar de vraag of de uitermate kleine kans dat kinderen en jongvolwassenen overlijden ten gevolge van COVID19 hier wel tegenop weegt.

Prognose van kinderen die COVID19 doormaken

Hierover zijn inmiddels betrouwbare cijfers beschikbaar: in een real-life studie uit Duitsland bleek dat in de leeftijdsgroep van 5 t/m 17 jaar geen enkel gezond kind overleed aan COVID19 uit een groep van 751.000 kinderen met een bewezen doorgemaakte infectie met het SARS-CoV-2 virus. Men kan voor deze groep niet eens berekenen hoeveel kinderen gevaccineerd moeten worden om één overlijden aan COVID19 te voorkomen. Met het door fanatieke voorstanders van vaccinatie van kinderen veel geschermde ziektebeeld Paediatric Multisystem Inflammatory Syndrome – Temporarily Associated with SARS-CoV-2 (PMIS-TS) als reden voor vaccinatie van kinderen, zijn de werkelijke cijfers eveneens geruststellend. In de groep van 5 t/m 17 jaar was de incidentie van dit ziektebeeld 2.1 per 10.000 kinderen. Het aantal gezonde kinderen met dit ziektebeeld waarvoor opname op de IC nodig was 1.5 per 10.000. Met andere woorden, om één opname op de IC als gevolg van het ziektebeeld PIM-TS te voorkomen moeten 6667 gezonde kinderen gevaccineerd worden. Overigens, geen van deze kinderen overleed. Dan laat ik verder nog buiten beschouwing dat het ziektebeeld PIM-TS ook na vaccinatie beschreven is en het maar de vraag is hoe vaak dit in werkelijkheid optreedt.24,25

In een uitermate grondig uitgevoerde studie uit Groot-Brittannië keek men naar het totale aantal kinderen onder de 18 jaar dat overleed als gevolg van COVID19.26 Per miljoen kinderen overleden 2 kinderen. Dit inclusief de kinderen met ernstige onderliggende aandoeningen en aandoeningen waaraan ze sowieso op korte termijn zouden overlijden. In totaal overleden 6 gezonde kinderen onder de 18 jaar aan COVID19, van het totale aantal kinderen in deze leeftijdsgroep van 12.053.568 kinderen, een percentage van 0.000033%. Twee daarvan overleden als gevolg van PMIS-TS. Aan de hand van deze getallen schatte men de Infection Fatality Rate van alle kinderen – inclusief de kinderen met (ernstige) onderliggende aandoeningen 1 op de 20.000. Voor de gezonde kinderen onder de 18 jaar is de IFR dan 1 op de 83.333.   (De IFR is het totaal aantal overleden kinderen ten opzichte van het totale aantal kinderen dat de infectie doormaakt) Met andere woorden: van het aantal gezonde kinderen onder de 18 jaar moet men er 83.333 vaccineren om het overlijden van één gezond kind te voorkomen, aangenomen dat vaccinatie 100% is in het voorkomen van ernstige ziekte en overlijden. En het was vanaf het begin duidelijk dat dit niet het geval is. Voor negroïde en Aziatische kinderen zijn de getallen iets, maar niet veel ongunstiger.

Kosteneffectieve gezondheidszorg

Dit alles heeft niets meer met kosteneffectieve en zinnige gezondheidszorg te maken. Waarbij ik voor het gemak de afnemende bescherming, de noodzaak voor boosters en het naar alle waarschijnlijk toenemende risico op (ernstige) bijwerkingen met iedere volgende booster nog buiten beschouwing laat. En hoewel het overlijden van een kind waarschijnlijk het ergste is wat ouders kan overkomen, is het goed dat men zich realiseert dat de sterfte aan influenza en RSV in deze leeftijdsgroep minstens 10 tot 100 keer zo hoog is.17 Ter illustratie; in dezelfde periode overleden 124 kinderen als gevolg van suïcide en 268 kinderen als gevolg van een trauma. Blijkbaar doen die kinderen er niet toe voor de politici, beleidsmakers, virologen en epidemiologen. Ook niet als zij het directe gevolg zijn van de genomen maatregelen.

Terug naar de hartspierontsteking – het diermodel

Bovenstaande epidemiologische studies en gevalsbeschrijvingen worden ondersteund door proefdieronderzoek met muizen. In een onderzoek werd intramusculaire toediening – in de spier – van het vaccin van Pfizer/BioNTech vergeleken met intraveneuze toediening – het toedienen van het vaccin in een bloedvat. Een intraveneuze toediening leidt tot het sneller verdwijnen van het vaccin uit de spier waar het is ingespoten, en heeft als gevolg dat er een grotere hoeveelheid vaccin het hart bereikt. De muizen waarbij het vaccin intraveneus werd toegediend ontwikkelden een ernstige ontsteking van de hartspier en het hartzakje, overigens zonder dat ze daarbij ziektegedrag lieten zien. Ook in deze proefdierstudie werd een forse toename van de ernst van de hartspierontsteking gezien na de 2e injectie, ook als de 2e injectie intramusculair werd gegeven nadat de 1e injectie intraveneus werd toegediend. Verder werd aangetoond dat het spike-eiwit op endotheelcellen – de binnenbekleding van de bloedvaten – van de bloedvaten in het hart en het hartzakje tot expressie wordt gebracht en in (veel) mindere mate ook in de hartspiercellen zelf. Het verschil tussen intraveneuze en intramusculaire toediening is kwantitatief en niet kwalitatief, en ook in de groep muizen waarbij de injecties intramusculair werden gegeven, werden na de 2injectie milde afwijkingen aan de hartspier gezien.

Vertaling proefdieronderzoek naar de mens

Ook bij mensen zal de hoeveelheid van het mRNA-vaccin die uiteindelijk het hart bereikt van persoon tot persoon verschillen. Hetzelfde geldt voor de efficiëntie waarmee het mRNA van het vaccin wordt afgeschreven – vertaald naar het spike-eiwit – waarmee ook de hoeveelheid spike-eiwit wordt geproduceerd van persoon tot persoon zal verschillen. Het zijn vermoedelijk al deze factoren die de kans op het doormaken van een hartspierontsteking bepalen.

Zoals al kort werd aangestipt zijn er inmiddels vele miljoenen doses van beide vaccins toegediend en zijn er vele duizenden overlijdens kort na vaccinatie gerapporteerd, maar zijn er desondanks ontstellend weinig obductiestudies beschikbaar die onderzoeken welke afwijkingen in weefsel van de hartspier of het hartzakje na overlijden te zien zijn.21,27 In een zogenaamde ‘letter to the editor’ worden twee patiënten beschreven met een ernstige hartspierontsteking na vaccinatie met respectievelijk het mRNA-vaccin van Pfizer / BioNTech en dat van Moderna. Eén van de beide patiënten overlijdt. De bevindingen bij het pathologisch onderzoek komen grotendeels overeen met de afwijkingen zoals die in het muizenonderzoek werden gezien: men zag diffuse infiltratie van de hartspier met verschillende types witte-bloedcellen, zoals macrofagen, T-cellen, eosinofielen, B-cellen en plasmacellen. Al deze witte-bloedcellen hebben hun eigen functie binnen het complexe immuunsysteem en vormen samen een ontstekingsreactie. Hoewel een andere oorzaak niet definitief kon worden uitgesloten, kon deze ondanks uitgebreid aanvullend onderzoek ook niet worden aangetoond. Een soortgelijke casus werd recent gepubliceerd.28

In het case-report uit Korea wordt een man beschreven die eveneens overlijdt na vaccinatie ten gevolge van een ernstige myocarditis. Bij pathologisch onderzoek werd een ander type ontstekingsreactie gezien dan bij de drie bovengenoemde patiënten, waarbij het beeld niet leek op wat over het algemeen wordt gezien na een virale infectie of een immuungemedieerde (auto-immune) hartspierontsteking. Verder was de verdeling van de afwijkingen over de verschillende delen van het hart atypisch. Ook in dit case-report kon niet definitief worden bewezen dat de vaccinatie de oorzaak was, maar ook hier werd door middel van uitgebreid aanvullend onderzoek geen andere mogelijke oorzaak aangetoond. De reden dat vaccinatie niet als definitieve oorzaak kon worden aangemerkt lag vooral in het gegeven dat er geen DNA/RNA onderzoek was gedaan op het hartspierweefsel om met grote mate van zekerheid een virale hartspierontsteking uit te sluiten.

Hartspierontsteking als gevolg van COVID19

Overigens wordt op basis van een tweetal retrospectieve en observationele studies gesteld dat het risico op een hartspierontsteking als gevolg van het doormaken van een infectie met SARS-CoV-2 hoger is dan na vaccinatie met de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna.29,30 Tegen deze stelling valt het nodige in te brengen. In de eerste studie werd deze vraag beantwoord op basis van een secundaire analyse naar de bijwerkingen van de mRNA vaccins, en de manier waarop deze analyse uitgevoerd werd is op zijn minst twijfelachtig te noemen. Overigens wordt ook in deze studie een hoger risico op een hartspierontsteking gevonden na vaccinatie ten opzichte van ongevaccineerden.

Deze studie besloeg de periode van 20 december 2020 tot 24 mei 2021, in de periode dat een groot deel van de Israëlische bevolking nog niet gevaccineerd was. Bij een dergelijke analyse is het van groot belang om betrouwbaar vast te kunnen leggen bij hoeveel mensen de diagnose hartspierontsteking werd gesteld in beide groepen en even zo belangrijk is het om vast te leggen wie die infectie doormaakte en wie niet. Het doormaken van een infectie werd gedefinieerd als een positieve uitslag op de rt-PCR. In de studieperiode werd iedere persoon die voor het eerst een positieve uitslag had op de rt-PCR gekoppeld (gematched) aan een persoon met dezelfde eigenschappen – zoals bijvoorbeeld in deze studie leeftijd, geslacht, BMI en woonplaats – die geen positieve uitslag had op de rt-PCR gedurende de studieperiode.

Wat cruciaal is bij deze vorm van onderzoek is de vraag waarom de persoon met de positieve testuitslag zich liet testen: de kans dat iemand zich laat testen moet voor alle mensen die geïnfecteerd zijn gelijk zijn. Als in de groep mensen die geïnfecteerd zijn met het SARS-CoV-2-virus, de kans dat iemand zich laat testen toeneemt met de ernst van de klachten en symptomen, is dit geen goede afspiegeling meer van de totale groep geïnfecteerde mensen. Met ander woorden: de steekproef uit de groep van geïnfecteerden is niet representatief. Dit wringt des te meer omdat een groot deel van de infecties verloopt met zeer milde, of zelfs geheel afwezige klachten en symptomen, en deze mensen zullen zich dan ook niet op eigen initiatief laten testen. Het aandeel van asymptomatische infecties wordt volgens een recente overzichtsstudie op 35% geschat, en dit aandeel wordt groter naarmate mensen jonger zijn, en loopt bij kinderen zelfs op tot bijna 50%.31 Een andere studie uit Duitsland, waarbij het aantal gerapporteerde infecties werd vergeleken met het aantal kinderen dat antilichamen tegen het spike-eiwit van het vaccin hadden – en daarmee een schatting geeft van het totale aantal kinderen dat de infectie doormaakte – liet zien dat het aantal kinderen dat de infectie al had doorgemaakt, ongeveer zes keer zo groot was dan op basis van het aantal gerapporteerde kinderen met een positieve uitslag op de rt-PCR. Een en ander betekent het dat de groep kinderen die in werkelijkheid geïnfecteerd raakten, veel groter is dan de groep met een positieve testuitslag in deze studie, waardoor het aantal complicaties ten gevolge van COVID19 te hoog wordt geschat. Gezien het hogere aantal asymptomatische infecties is deze overschatting bij kinderen naar alle waarschijnlijkheid nog groter

Bovendien worden in deze studie klaarblijkelijk ook de mensen meegenomen die opgenomen werden in het ziekenhuis, mensen die per definitie allemaal getest zullen worden op het SARS-CoV-2-virus, ongeacht de reden van opname. Het is belangrijk om te beseffen dat de kans om een hartspierontsteking of ontsteking van het hartzakje te vinden bij de in het ziekenhuis opgenomen patiënten veel hoger zal zijn dan bij een gevaccineerde persoon, aangezien zij per definitie meer diagnostisch onderzoek zullen ondergaan. De studie geeft echter geen informatie over in welke setting een hartspierontsteking werd gediagnosticeerd als gevolg van COVID19

In de 2e studie spelen soortgelijke problemen en bovendien doen de auteurs een aantal aannames die zij niet kunnen verantwoorden30:  zij proberen te corrigeren voor het aantal gemiste infecties en gaan voor het bepalen van dit aantal uit van een aanname van het totaal aantal doorgemaakte infecties, zoals geschat door de Centers of Disease Control (CDC). Zij stellen daarbij dat het zo zou kunnen zijn dat kinderen even vaak geïnfecteerd waren als volwassenen en gaan er daarom vanuit dat dit ook werkelijk het geval is. Vervolgens verwijst men naar de website van de CDC32, en verwijzen specifiek naar de ‘Cumulative Cases by Date’. Hier gaat het echter niet om het geschatte aantal mensen dat de infectie heeft doorgemaakt, maar om het aantal bevestigde gevallen zoals vastgesteld door middel van een positieve uitslag op de rt-PCR. Dat betekent ook hier het aantal mensen dat de infectie heeft doorgemaakt zeer waarschijnlijk te laag wordt ingeschat en het aantal gevallen van een hartspierontsteking als gevolg van het doormaken van COVID19 te hoog.

Samengevat komt het er in beide studies op neer dat men niet betrouwbaar kan bepalen hoeveel mensen daadwerkelijk de infectie met het SARS-CoV-2 virus hebben doorgemaakt, terwijl dit een cruciaal gegeven is om nauwkeurig te kunnen bepalen welk percentage van het totaal aantal mensen dat een hartspierontsteking heeft doorgemaakt. Als men dat getal te laag inschat – hetgeen bijzonder aannemelijk is – wordt het aantal mensen dat een hartspierontsteking doormaakt ten gevolge van COVID19 te hoog ingeschat.

Een opvallend detail is dat in de studie uit Hongkong, waarin het risico op een hartspierontsteking en ontsteking van het hartzakje na vaccinatie onderzocht werd, het aantal gevallen van een hartspierontsteking vergeleken werd met het aantal gevallen in 2020 en ook met voorgaande jaren. Het aantal gevallen in 2020 bleek niet af te wijken van het aantal van een hartspierontsteking in voorgaande jaren. Dit terwijl in 2020 het SARS-CoV-2 virus wel de ronde deed in Hongkong en de mRNA-vaccins nog niet beschikbaar waren. Bovendien week in deze studie de incidentie van een hartspierontsteking in het jaar 2020 niet af van de incidentie in voorgaande jaren, en dat terwijl Hongkong in 2020 drie golven van besmettingen kende. Dat laat zich maar moeilijk rijmen met de stelling dat het doormaken van COVID19 een hogere kans zou geven op een hartspierontsteking dan vaccinatie met de mRNA-vaccinatie.

Conclusie

Al met al is de conclusie onontkoombaar: aan de hand van slechts één – van de tot nu toe bewezen geachte – bijwerking van vaccinatie met de mRNA-vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna – de ontsteking van de hartspier en het hartzakje – is duidelijk geworden dat de mogelijke gevolgen op de middellange en lange termijn niet bekend maar allesbehalve onbelangrijk zijn. Zeker is dat een aantal van de kinderen en jongeren die deze aandoening doormaken – ongeacht of het om een mild ziektebeeld gaat of niet – in de komende jaren zullen overlijden als gevolg van het doormaken van een hartspierontsteking.

Bij mensen met een hoog risico op overlijden ten gevolge van COVID19 kan men volgens de regelen der kunst – het inmiddels blijkbaar ouderwets geachte informed consent – met mensen bespreken dat de kans om te overlijden aan COVID19 veel groter is dan komen te overlijden aan een tot nu toe zeldzaam geachte complicatie van vaccinatie – zeker in het geval dat de levensverwachting kort is zoals bij (hoog)bejaarden en mensen met ernstig onderliggende aandoeningen.

Voor kinderen en jongeren – met een levensverwachting van tientallen jaren – is op voorhand duidelijk dat zij niets van vaccinatie te verwachten hebben, maar op middellange en lange termijn wel een hogere kans hebben om te overlijden aan de gevolgen van de bijwerkingen van de mRNA-vaccins.

De analogie blijft dan ook dat het deelnemen aan dit massale vaccinatieprogramma gelijk staat aan het deelnemen aan een loterij waarin men hoopt de hoofdprijs te winnen – niet ernstig ziek worden of overlijden – maar waarbij men vooralsnog niet weet wat het lot gaat kosten: nu is duidelijk dat de hoogte van de hoofdprijs voor mensen met ernstige onderliggende aandoeningen en ouderen minder hoog is dan gehoopt. Ook wordt langzaam duidelijk dat de prijs van het lot wellicht hoger is dan verwacht. Voor ouderen en kwetsbare mensen is die balans wellicht nog in het voordeel van vaccinatie, zeker gezien de beperkte tijd dat de vaccins beschermen en de noodzaak van boosters.

Voor kinderen is dat met een grote mate van zekerheid niet het geval: de kans op het winnen van de hoofdprijs is verwaarloosbaar klein en het lot is voor hen nu al veel te duur.

 1. EMA recommends first COVID-19 vaccine for authorisation in the EU | European Medicines Agency. Accessed December 3, 2021. https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-first-covid-19-vaccine-authorisation-eu
 2. EMA recommends COVID-19 Vaccine Moderna for authorisation in the EU | European Medicines Agency. Accessed December 3, 2021. https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-covid-19-vaccine-moderna-authorisation-eu
 3. Polack FP, Thomas SJ, Kitchin N, et al. Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine. New England Journal of Medicine. 2020;383(27):2603-2615. doi:10.1056/NEJMOA2034577/SUPPL_FILE/NEJMOA2034577_PROTOCOL.PDF
 4. Baden LR, el Sahly HM, Essink B, et al. Efficacy and Safety of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine. New England Journal of Medicine. 2021;384(5):403-416. doi:10.1056/NEJMOA2035389/SUPPL_FILE/NEJMOA2035389_DATA-SHARING.PDF
 5. Het Pillenprobleem. Accessed December 11, 2021. https://hetpillenprobleem.nl/
 6. Doshi P. Will covid-19 vaccines save lives? Current trials aren’t designed to tell us. BMJ. 2020;371. doi:10.1136/BMJ.M4037
 7. Doshi P. Covid-19 vaccine trial protocols released. BMJ. 2020;371. doi:10.1136/BMJ.M4058
 8. Embi PJ, Levy ME, Naleway AL, et al. Effectiveness of 2-Dose Vaccination with mRNA COVID-19 Vaccines Against COVID-19–Associated Hospitalizations Among Immunocompromised Adults — Nine States, January–September 2021. MMWR Morbidity and Mortality Weekly Report. 2021;70(44):1553-1559. doi:10.15585/MMWR.MM7044E3
 9. Aschwanden C. Five reasons why COVID herd immunity is probably impossible. Nature. 2021;591(7851):520-522. doi:10.1038/D41586-021-00728-2
 10. Conditional marketing authorisation | European Medicines Agency. Accessed December 3, 2021. https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/conditional-marketing-authorisation
 11. COVID-19 vaccines: authorised | European Medicines Agency. Accessed December 3, 2021. https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised
 12. Pardi N, Hogan MJ, Porter FW, Weissman D. mRNA vaccines — a new era in vaccinology. Nature Reviews Drug Discovery 2018 17:4. 2018;17(4):261-279. doi:10.1038/nrd.2017.243
 13. VAERS – Guide to Interpreting VAERS Data. Accessed December 3, 2021. https://vaers.hhs.gov/data/dataguide.html
 14. Current Volume | Science, Public Heal. Accessed December 5, 2021. https://www.publichealthpolicyjournal.com/general-5
 15. Witberg G, Barda N, Hoss S, et al. Myocarditis after Covid-19 Vaccination in a Large Health Care Organization. New England Journal of Medicine. 2021;385:2132-2141. doi:10.1056/NEJMOA2110737/SUPPL_FILE/NEJMOA2110737_DISCLOSURES.PDF
 16. Chua GT, Kwan MYW, Chui CSL, et al. Epidemiology of Acute Myocarditis/Pericarditis in Hong Kong Adolescents Following Comirnaty Vaccination. Clinical Infectious Diseases. Published online November 28, 2021. doi:10.1093/CID/CIAB989
 17. Greulich S, Seitz A, Müller KAL, et al. Predictors of mortality in patients with biopsy-proven viral myocarditis: 10-year outcome data. Journal of the American Heart Association. 2020;9(16). doi:10.1161/JAHA.119.015351
 18. Lv S, Rong J, Ren S, et al. Epidemiology and diagnosis of viral myocarditis. Hellenic journal of cardiology : HJC = Hellenike kardiologike epitheorese. 2013;54(5):382-391. Accessed December 9, 2021. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24100182/
 19. Olejniczak M, Schwartz M, Webber E, Shaffer A, Perry TE. Viral Myocarditis—Incidence, Diagnosis and Management. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia. 2020;34(6):1591-1601. doi:10.1053/J.JVCA.2019.12.052
 20. Bejiqi R, Retkoceri R, Maloku A, Mustafa A, Bejiqi H, Bejiqi R. The Diagnostic and Clinical Approach to Pediatric Myocarditis: A Review of the Current Literature. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences. 2019;7(1):162. doi:10.3889/OAMJMS.2019.010
 21. Choi S, Lee S, Seo JW, et al. Myocarditis-induced Sudden Death after BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccination in Korea: Case Report Focusing on Histopathological Findings. Journal of Korean medical science. 2021;36(40). doi:10.3346/JKMS.2021.36.E286
 22. Myocarditis and pericarditis after COVID-19 vaccination: guidance for healthcare professionals – GOV.UK. Accessed December 11, 2021. https://www.gov.uk/government/publications/myocarditis-and-pericarditis-after-covid-19-vaccination/myocarditis-and-pericarditis-after-covid-19-vaccination-guidance-for-healthcare-professionals
 23. Foerster SR, Canter CE. Contemporary etiology, outcomes, and therapy in pediatric myocarditis. Progress in Pediatric Cardiology. 2011;2(31):123-128. doi:10.1016/J.PPEDCARD.2011.02.010
 24. Truong DT, Dionne A, Muniz JC, et al. Clinically Suspected Myocarditis Temporally Related to COVID-19 Vaccination in Adolescents and Young Adults. Circulation. Published online December 6, 2021. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.121.056583
 25. Choi YK, Moon JY, Kim J, et al. Early Release – Postvaccination Multisystem Inflammatory Syndrome in Adult with No Evidence of Prior SARS-CoV-2 Infection – Volume 28, Number 2—February 2022 – Emerging Infectious Diseases journal – CDC. Emerging infectious diseases. 2021;28(2). doi:10.3201/EID2802.211938
 26. Nune A, Iyengar KP, Goddard C, Ahmed AE. Multisystem inflammatory syndrome in an adult following the SARS-CoV-2 vaccine (MIS-V). BMJ Case Reports. 2021;14(7). doi:10.1136/BCR-2021-243888
 27. Smith C, Odd D, Harwood R, et al. Deaths in children and young people in England after SARS-CoV-2 infection during the first pandemic year. Nature Medicine 2021. Published online November 11, 2021:1-8. doi:10.1038/s41591-021-01578-1
 28. Verma AK, Lavine KJ, Lin CY. Myocarditis after Covid-19 mRNA Vaccination. New England Journal of Medicine. 2021;385(14):1332-1334. doi:10.1056/NEJMC2109975/SUPPL_FILE/NEJMC2109975_DISCLOSURES.PDF
 29. Kadwalwala M, Chadha B, Ortoleva J, Joyce M. Multimodality imaging and histopathology in a young man presenting with fulminant lymphocytic myocarditis and cardiogenic shock after mRNA-1273 vaccination. BMJ Case Reports CP. 2021;14(11):e246059. doi:10.1136/BCR-2021-246059
 30. Barda N, Dagan N, Ben-Shlomo Y, et al. Safety of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Setting. The New England Journal of Medicine. 2021;385(12):1078-1090. doi:10.1056/NEJMOA2110475
 31. Singer ME, Taub IB, Kaelber DC. Risk of Myocarditis from COVID-19 Infection in People Under Age 20: A Population-Based Analysis. medRxiv : the preprint server for health sciences. Published online July 27, 2021. doi:10.1101/2021.07.23.21260998
 32. Sah P, Fitzpatrick MC, Zimmer CF, et al. Asymptomatic SARS-CoV-2 infection: A systematic review and meta-analysis. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2021;118(34). doi:10.1073/PNAS.2109229118/-/DCSUPPLEMENTAL
 33. Cumulative Cases – Johns Hopkins Coronavirus Resource Center. Accessed December 7, 2021. https://coronavirus.jhu.edu/data/cumulative-cases

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

coronavirus

Chats van Von der Leyen over vaccindeal blijven geheim

Published

on

Von der Leyen

Heeft Pfizer de EU bedrogen met de miljardendeal voor Covid-vaccins? Chats van Commissievoorzitter Von der Leyen zouden het antwoord kunnen bieden. Maar de EU wil ze niet vrijlaten. Critici zien het recht op toegang tot informatie in gevaar.

De EU-commissie wil de gesprekken van Ursula von der Leyen met Pfizer-topman Albert Bourla geheim houden. Von der Leyen sloot in het voorjaar van 2021 een Covid-vaccindeal van een miljard euro in berichten en telefoontjes met Bourla – maar de berichten vielen niet onder de EU-wet op de vrijheid van informatie, stelt de commissie.

Er is veel kritiek op de deal van de EU met Pfizer. Tot op heden heeft de Commissie alleen bewerkte versies van de koopovereenkomsten ingediend. De prijs van de vaccins en belangrijke contractvoorwaarden blijven geheim. Een rapport van de Financial Times roept echter twijfels op of de EU bij de aankoop is opgelicht. Volgens de krant, die delen van de deal kon zien, betaalde de EU aanvankelijk € 15,50 per dosis, maar na de deal stegen de kosten tot € 19,50 per dosis.

Gemaakt voor 3 euro, verkocht voor 19,50 euro

De People’s Vaccine Alliance , een alliantie van humanitaire organisaties, berekent op basis van een onderzoek van Imperial College London dat een enkele dosis van het vaccin voor minder dan drie euro kan worden geproduceerd. Volgens deze berekening had de deal van Von der Leyen het farmaceutisch bedrijf Pfizer een overschot van zo’n 31 miljard euro kunnen opleveren. De NGO Public Citizen, die in verschillende landen niet-geredigeerde Pfizer-vaccincontracten heeft kunnen bekijken, vertelde de Washington Postdat het bedrijf zijn onderhandelingsmacht als een van de weinige makers van een effectief Covid-vaccin gebruikt om “risico’s te verschuiven en de winst te maximaliseren”. In de geïnspecteerde contracten “worden de belangen van Pfizer consequent boven de eisen van de volksgezondheid gesteld.”

Nadat de New York Times bericht had over de directe lijn tussen Von der Leyen en Bourla , diende netzpolitik.org een aanvraag in om de chats vrij te geven . Maar de commissie weigerde de aanvraag helemaal te onderzoeken. Omdat berichten via sms, WhatsApp en andere messengers “van korte duur” zijn en dus geen documenten in de zin van de EU-verordening over documenttoegang.

Europarlementariër ruikt “vingerhoed rechtvaardigingen”

De algemene weigering van ons verzoek om het nieuws tussen Von der Leyen en Bourla is duidelijk wangedrag van de kant van de EU-commissie, oordeelde de EU-ombudsvrouw Emily O’Reilly in antwoord op onze klacht. Parlementsleden en ngo’s spraken ook hun verontwaardiging uit over het gebrek aan transparantie van de Commissie. “Wat er op de telefoon van Frau von der Leyen gebeurt, is politiek”, zei de groene EU-politicus Daniel Freund . “Het kan niet zo zijn dat journalisten flauwe rechtvaardigingen krijgen en worden afgewezen. […] En het kan niet zo zijn dat de toegang tot centrale documenten weer wordt verhinderd doordat Ursula von der Leyen sms-berichten verwijdert .”

Maar ondanks de kritiek wil de commissie het nieuws geheim houden. In een vandaag, woensdag gepubliceerd antwoord aan ombudsvrouw O’Reilly , schrijft de EU-autoriteit dat ze niet eens “kortstondige” documenten zoals sms- en messenger-berichten bewaart en daarom geen toegang tot ze kan verlenen. Ze reageert niet op het verzoek van de ombudsvrouw om de applicatie van netzpolitik.org opnieuw te onderzoeken  en daadwerkelijk te beoordelen of ze de chats mag publiceren of niet.

Recht op toegang tot informatie ‘ernstig ondermijnd’

Aan de andere kant heeft de EU-commissie aangekondigd dat ze met andere EU-instellingen zal samenwerken om nieuwe richtlijnen te ontwikkelen voor de interne afhandeling van sms- en messenger-berichten. De Commissie verwijst naar een aanbeveling van de EU-Raad aan haar werknemers om dergelijke berichten alleen te gebruiken voor “kortstondige chats over openbare of niet-gevoelige inhoud”. Dit zou het uitgangspunt kunnen zijn voor een gemeenschappelijke richtlijn voor alle EU-instellingen. Daarmee wil de Commissie waarschijnlijk een argumentatiebasis creëren, zodat zij ook in de toekomst chats niet hoeft te archiveren.

Experts van het maatschappelijk middenveld vrezen dat het standpunt van de Commissie een enorme juridische maas in de toegang tot documenten creëert. “Als we niet eens om sms-berichten kunnen vragen, hoe moeten we dan weten of het echt vluchtige zaken of belangrijke beslissingen zijn?”, vraagt ​​Helen Darbishire, directeur van de organisatie voor vrijheid van informatie Access Info, zich af.

De realiteit is dat een groot deel van de overheidsactiviteiten in Europa en wereldwijd via verschillende communicatiemiddelen verlopen, waaronder sms, WhatsApp en andere berichtenplatforms. “Het recht op toegang tot informatie zal ernstig worden ondermijnd als we er geen toegang toe hebben”.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Biontech : De farmaceutische industrie maakt geen geheim van haar intentie om mensen te chippen

Published

on

Biontech

De farmaceutische Biontech industrie maakt geen geheim van haar intentie om mensen te chippen – toch wordt dit in de reguliere media fel afgedaan als onzin.

Dit is al verleden tijd:

“Een korte prik. Een beetje pijn. Afgerond. Het duurt minder dan tien minuten voordat een datachip ter grootte van een rijstkorrel onder de huid wordt geïmplanteerd – en het leven verandert ingrijpend. Vervelende alledaagse situaties zoals vergeten sleutels, achtergelaten portemonnees of verlopen paspoorten behoren dan tot het verleden. De chip, meestal geïmplanteerd in de vingertop, verzendt alle benodigde gegevens en ontlast u van de last van het onthouden” (1).

Nou, het zal waarschijnlijk geen chip ter grootte van een rijstkorrel zijn die in een spuit past waarmee men zogenaamd, maar nooit bewezen heeft, “immunisatie tegen corona”. Maar de digitale wereld gedijt op miniaturisering en de verbinding tussen technologie en het menselijk organisme is een van de natte dromen van transhumanistische ‘wereldleiders’ . Het draait allemaal om chips in het nanobereik en er wordt al lang geëxperimenteerd met dergelijke chips voor het monitoren en controleren van biologische organismen (2).

Los van het feit dat het er niet om gaat hoe nanochips in het menselijk organisme komen, maar dat het überhaupt zou moeten gebeuren. Of misschien al gebeurt? De “feitencheckers” in de “waarheidsmedia” zijn geobsedeerd met het wegwuiven van elke verdenking die in deze richting gaat:

“Avontuurlijke complottheorieën doen niet alleen de ronde op sociale netwerken. Staat Bill Gates uiteindelijk achter Corona omdat hij ons zijn vaccin wil opdringen en een chip wil implanteren?” (3).

Ja, ja, steeds weer Bill Gates. Personalisatie is een zeer krachtig hulpmiddel om elke ongewenste context te vervagen. Door vaardige woordkeuze komt de “samenzweringstheorie” – wij noemen de hele zaak beter, want waarheidsgetrouwer, een gegronde verdenking – eindelijk belachelijk. Zo wordt pseudo-journalistiek beleefd, in bovenstaand voorbeeld dat van ZDF.

‘S Werelds best verkochte “vaccin tegen corona” is dat van de Pfizer-groep, bijna uit de hoed getoverd door het Duitse bedrijf Biontech, dat al jaren afhankelijk is van de geldinfuus van verschillende geïnteresseerden. In november 2020 schonk de Bill & Melinda Gates Foundation (BMG) 4,9 miljoen dollar aan dit bedrijf, dat in het verleden altijd financieel vast zat, ruim op tijd voor de start van de wereldwijde “coronavaccinatiecampagne” (4).

“Grappig genoeg” is BMG ook een investeerder in Biontech – en daarmee de primeur voor de verkoop van het genetisch gemanipuleerde serum. Overigens vond de intrede als belegger plaats in september 2019, net op tijd voor het “uitbreken van de pandemie” (5). Nu weet de lezer hoe een stichting die zich altijd presenteert als een vereniging van filantropen rijker en rijker kan worden.

Kan Oliver Klein van ZDF (zie citaat hierboven) zulke complexe verbanden herkennen, zelfs begrijpen? Omdat het op de een of andere manier zijn vaccin is, dat van Bill Gates, dat hier wordt gespoten. En dat het opgelegd zal worden, het “vaccin”, zou nu langzaam bij iedereen door moeten dringen.

We beleven een gigantische, wereldwijde verkoopcampagne, geflankeerd door willekeurige, niet-democratische staatsmaatregelen. Dus wat ZDF ons als verlichting wil verkopen, wordt uiteindelijk een teken van incompetentie, desinformatie en propaganda.

Pfizer is niet Bill Gates, toch. Maar het is misschien niet helemaal irrelevant om te weten dat in februari 2020, net op tijd voor de ‘pandemie-uitbraak’, Susan Desmond-Hellmann werd gekozen in de raad van bestuur van Pfizer. Nu kan iedereen raden waar Desmond-Hellmann de afgelopen zes jaar aan het ravotten was. Een schot in de roos: ze was eigenlijk de CEO van de Gates Foundation. Het is natuurlijk volkomen duidelijk dat BMG geen financiële belangen heeft in Pfizer – of wel (6)?

Daarnaast schonk de Bill Gates Foundation in september 2016 ook de Pfizer Group het vrij aanzienlijke bedrag van 17,252 miljoen US dollar (7). Iedereen die nu concludeert dat de stichting winstgevende investeringen heeft gedaan, zoals bij Biontech (zie hierboven) en niet alleen vandaag, ook bij Pfizer, is spot on (8).

Dat brengt ons terug bij Albert Bourla. Zoals ik al zei, is hij een van de directeuren van Pfizer. In een paneldiscussie op het World Economic Forum in Davos (WEF) reageerde hij als volgt op een relevante vraag:

“Stel je een biologische chip voor in een pil die bij inslikken in de maag gaat en een signaal afgeeft. (…) Stel je de toepassingen voor, de mogelijkheid om mensen aan te sturen. (…) Wat er op dit gebied gebeurt, is fascinerend” (9).

Om eerlijk te zijn, ik was achterdochtig toen ik het citaat zag, dus ik heb de bron onderzocht. Hier eerst als audio stuk:

Albert Bourla, CEO van Pfizer, over elektronische trackingchips in pillen, goedgekeurd door de FDA

Ik kon het nog steeds niet echt geloven, maar uiteindelijk vond ik de originele bron (v2). Als kroon op het werk wil ik u vertellen dat deze uitspraak van Albert Bourla dateert van januari 2018. Zoals je kunt zien, was de Pfizer-baas enthousiast over zijn visioenen en wees alsjeblieft niet zo naïef om te geloven dat hij dit destijds, meer dan vier jaar geleden en voor het elite WEF-forum, uit pure grappen en gek doen.

En nu, als klap op de vuurpijl, is Albert Bourla ook deelnemer aan de Bilderbergconferentie, die een paar dagen geleden heel rustig en heimelijk werd gehouden in de hoofdstad van het afbrokkelende rijk (10).

Vraag in de Matrix: Wordt er aan nanochips gewerkt om mensen te controleren en te sturen? Neeeeee, nooit!!!

Mogen de blinden en doven hun ogen en oren blijven bedekken. De hele zaak stinkt naar de hemel.

Blijf a.u.b. alert, beste lezers.

Bronnen en opmerkingen:

(Algemeen) Dit artikel uit  Ped’s Views  is gelicentieerd onder een  Creative Commons -licentie  ( Naamsvermelding – NietCommercieel – GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal ). Het kan worden gedistribueerd en gereproduceerd zolang de licentievoorwaarden worden nageleefd. Als je linkt naar andere artikelen uit de visie van Ped, vind je daar ook de externe bronnen die de stellingen in de huidige tekst ondersteunen. Laatst bewerkt: 7 juni 2022.

(1) 23-05-2022; dagelijkse spiegel; Datachips in het lichaam – horror of hoop?; https://www.tagesspiegel.de/politik/der-digitale-mensch-datenchips-im-koerper-horror-oder-hoffnung/19840472.html
(2) 07.10.2010; scinexx, Universiteit van Buffalo (VS); dieren op afstand bestuurd door nanodeeltjes; Onderzoekers gebruiken magnetische deeltjes om celfuncties specifiek te verstoren of te stimuleren; https://www.scinexx.de/news/technik/tiere-durch-nanoparticle-fernsteuerung/
(3) 30 december 2020; ZDF; Oliver Klein; De gekste complotmythes van 2020; https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-verschwoerungstheorien-2020-100.html
(4) BMG; Database met toegezegde subsidies; Toegezegde subsidies Biontech;https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=Biontech#committed_grants ; opgehaald: 2022-06-01
(5) september 2019; BMG; Strategisch Investeringsfonds; Biontech; https://sif.gatesfoundation.org/investments/biontech/ ; opgehaald: 2022-06-01
(6) 2020-02-04; Pfizer; Susan Desmond-Hellman gekozen in de raad van bestuur van Pfizer; https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2020/Susan-Desmond-Hellmann-Elected-to-Pfizers-Board-of-Directors-04-02-2020/default.aspx
(7) 29-12-2012; Pfizer; Private en publieke partners verenigen zich om tegen 2020 10 verwaarloosde tropische ziekten te bestrijden;https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2012/Private-and-Public-Partners-Unite-to-Combat-10-Neglected-Tropical-Diseases-by-2020-01-29- 2012/default.aspx
(8) BMG; Database met toegezegde subsidies; Toegezegde subsidies Pfizer; https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=pfizer ; Opgehaald: 2022-06-01
(9) 2022-01-18; WEF-bijeenkomst; Albert Bourla op het World Economic Forum 2018 is enthousiast over elektronische nalevingspillen; https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A
(10) Deelnemerslijst van de Bilderberg Conferentie 2022; https://bilderbergmeetings-org.translate.goog/press/press-release/participants?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp ; opgehaald: 07.06.0222
(v1) WEF, Martin Schwab, Albert Bourla, CEO van Pfizer, biologische chips; Bron: WEF; https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A ; of hier:
(v2) 25/01/2018; WEF; Gezondheid transformeren in de vierde industriële revolutie; https://www.youtube.com/watch?v=Uio8X1h0H-E

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Biden betaalt veel geld voor de nieuwste flop van Pfizer

Published

on

pfizer

De regering-Biden betaalt 10,6 miljard dollar aan belastinggeld voor Paxlovid van Pfizer, het niet-originele en ineffectieve Covid-19-medicijn van Pfizer.

In november 2021 betaalde het Witte Huis medicijnmaker Pfizer bijna $ 5,3 miljard voor 10 miljoen behandelingskuren van zijn experimentele  Covid-19-behandeling,  Paxlovid, een antivirale combinatie van nirmatrelvir en ritonavir.

Ritonavir werd ontwikkeld in 1989 en nirmatrelvir werd ontwikkeld in 2020. Met andere woorden, Paxlovid is niet helemaal opnieuw ontwikkeld om Covid-19 te behandelen; de verbindingen bestonden al.

In december 2021 beweerde Pfizer dat de eerste onderzoeksresultaten aantoonden dat Paxlovid het risico op  ziekenhuisopname en overlijden met bijna 90 procent verminderde bij mensen met milde tot matige coronavirusinfecties. Zonder context is deze verklaring schromelijk misleidend. Vrijwel iedereen die de bestaande Covid-19-mutatie krijgt, zal een milde of matige ziekte hebben, maar de medicijnmaker beperkte zijn onderzoek tot mensen die niet waren gevaccineerd en het grootste risico liepen op het virus vanwege leeftijd of gezondheidsproblemen, zoals obesitas.

Een bijgewerkte, recentere analyse van 1.153 patiënten (van de mogelijke 2.246 patiënten) toonde een flauwe, niet-significante relatieve risicoreductie van 51 procent. Een subgroepanalyse van 721 gevaccineerde volwassenen met ten minste één risicofactor voor progressie naar ernstige Covid-19 toonde een niet-significante relatieve risicovermindering bij ziekenhuisopname of overlijden (behandelingsarm: 3/361; placebo: 7/360).

Volgens het officiële  persbericht van 14 juni van Pfizer toonden de resultaten van de fase 2/3 van de  gewijzigde  Paxlovid EPIC-SR-studie (Evaluatie van proteaseremming voor COVID-19 bij patiënten met een standaardrisico), met mijn nadruk:

 • Het nieuwe primaire eindpunt van zelfgerapporteerde, aanhoudende verlichting van alle symptomen gedurende vier opeenvolgende dagen  werd niet gehaald .
 • Pfizer zal  de deelname aan de EPIC-SR-studie stopzetten  vanwege het lage aantal ziekenhuisopnames of overlijden in de populatie met standaardrisico.

Verscholen in het persbericht van Pfizer was het volgende financiële goudklompje voor investeerders: “De resultaten van deze aanvullende analyses zullen naar verwachting geen invloed hebben op de omzetverwachtingen van Pfizer voor het volledige jaar 2022.” De reden daarvoor is: Pfizer  heeft al $ 5,3 miljard in handen van belastingbetalers en heeft de “blockbuster-status” vastgehouden (gedefinieerd als een miljard dollar aan verkoop van een enkel medicijn).

Naast de reeds toegezegde $ 5,3 miljard, kondigden de VS in januari een vertrouwelijke aanvullende “verbintenis” aan om  nog eens 10 miljoen doses te bestellen  (tegen de prijs van 5,3 miljard dollar meer, voor een totaal van 10,6 miljard dollar), wat Pfizer een zeer gewilde na ” super  blockbuster-status” (gedefinieerd als 10 miljard dollar aan verkoop van een enkel medicijn). De administratie bleef “vastbesloten om door te gaan met de [extra] aankoop”, aldus een Bloomberg-rapport van april 2022.

Volgens Bloomberg zocht het Witte Huis aanvankelijk $ 22,5 miljard aan nieuwe pandemiefinanciering. Democraten waren eerder dit jaar bereid iets meer dan $ 15 miljard op te nemen in een brede rekening voor overheidsuitgaven, maar deze werd verwijderd na onenigheid met de Republikeinen over de vraag of deze moest worden gecompenseerd door bezuinigingen elders in de regering.

De senaatswet van $ 10 miljard bevatte een vereiste dat ten minste de helft van het geld aan therapieën moet worden besteed, maar waarom gokte Biden  elke dollar  op één enkel medicijn van één enkele medicijnfabrikant? Waarom werd Pfizer gekozen om alleen aan de therapeutische clausule te voldoen?

Zoals we hebben gezien, werken FDA Emergency Use Authorizations (EUA’s) niet altijd zoals ze zouden moeten, maar in dit geval was het vanwege een manipulatieve actie van Pfizer en een riskante weddenschap van het Witte Huis van Biden.

Dat komt omdat Pfizer zonder publieke vermelding in het geheim zijn eigen lat had verlaagd na zijn EUA  nadat  het Witte Huis had toegezegd $ 5,3 miljard dollar aan product te kopen. Pfizer verklaarde:

Na de autorisatie voor gebruik in noodgevallen van Paxlovid voor personen met een hoog risico op progressie naar ernstige COVID-19, werd  het protocol gewijzigd om personen met een hoog risico uit te sluiten en de inschrijving van patiënten zonder risicofactoren voor progressie naar ernstige COVID-19  die niet waren gevaccineerd, of wiens laatste COVID-19-vaccinatie meer dan 12 maanden na inschrijving plaatsvond. (nadruk toegevoegd)

Op deze manier was Pfizer in staat zijn medicijn toe te dienen aan een minder ernstig zieke en gezondere populatie in de hoop een superieur werkzaamheidssignaal en een verminderd veiligheidssignaal te hebben, maar het kon  nog steeds  geen adequaat klinisch effect laten zien op een van zijn prospectief opgestelde protocollen. eindpunten.

Om het protocol na indiening door de FDA te wijzigen, had Pfizer formeel en schriftelijk met de FDA moeten communiceren. Een  voormalig niet-wetenschappelijk  directeur van Pfizer,  Patrizia Cavazzoni , nu het hoofd van het Center for Drug Evaluation and Research van de FDA, zou de verandering moeten goedkeuren. Interessant is dat de wijziging van het protocol van Pfizer zo strak werd gehouden dat het niet publiekelijk bekend was tot het Pfizer-persbericht van juni 2022.

Ongeveer een week eerder  had YaleMedicine van de Yale University  zelfs een lang artikel gepubliceerd over de voordelen van Paxlovid, waarin de verouderde oorspronkelijke protocoleindpunten werden geciteerd. Op 7 juni had de CEO van Pfizer, Albert Bourla, plannen aangekondigd om meer dan $ 100 miljoen uit te  geven om de productie van Paxlovid te verhogen en toegewijd aan het aannemen van honderden nieuwe werknemers om de schijn op te houden met het Witte Huis en Pfizer-investeerders.

Paxlovid is niet het eerste voorbeeld van “geheime” en wetenschappelijk twijfelachtige beslissingen die buiten de standaardkanalen van de FDA worden genomen onder toezicht van Patrizia Cavazzoni. Ongeveer een jaar geleden waren er geheime bijeenkomsten rondom Biogen’s monoklonale antilichaamgeneesmiddel aducanumab (Aduhelm) voor de ziekte van Alzheimer, dat miljarden dollars waard was, en dat in elk onderzoek niet voldeed aan de veiligheids- en werkzaamheidsnormen.

Na  een controversiële  en mogelijk illegale en onethische  back-channel ontmoeting met de leidinggevenden van Biogen , werd het medicijn van Biogen echter goedgekeurd door Cavazzoni tegen advies van leden van de FDA-adviescommissie en FDA-medewerkers.

Cavazzoni bevestigde haar beslissing door een komisch  ontoereikende rechtvaardiging van 1,5 pagina’s te schrijven, die meestal de mening van anderen citeerde en niets deed om hun discutabele hypothesen aan te pakken. Bijna elke medische commentator schold Cavazzoni’s goedkeuring van aducanumab uit en noemde het dingen als ” valse hoop “, ” slecht medicijn “, ” schandelijk “, ” gevaarlijk “, ” een ramp ” of ” een nieuw dieptepunt “. De omstandigheden rond de klinische resultaten van Paxlovid van Pfizer zijn eveneens verschrikkelijk.

Maar in tegenstelling tot Biogen kon ik zelfs  geen  online verslag vinden van een vergadering van Cavazzoni die de protocolwijziging voor Paxlovid rechtvaardigde, laat staan ​​een adequate. Pfizer zou een gedetailleerde motivering hebben moeten geven in zijn protocolwijziging en de FDA hield die verzoeken en wijzigingen geheim. Het is gewoon weer een voorbeeld van het totale  gebrek aan transparantie van de FDA .

Een jaar geleden meende ik in een opiniestuk dat  Cavazzoni twijfelachtige beslissingen zou blijven nemen  vanwege haar nauwe banden en lange geschiedenis van dienstverband bij Big Pharma. Het grootste deel van Cavazzoni’s carrière laat zien dat ze werkt als een niet-wetenschappelijke Big Pharma-manager.

Ze heeft ook een opvallend gebrek aan fundamentele wetenschappelijke of onderzoekservaring voor het bekleden van zo’n kritieke positie op het gebied van de volksgezondheid. Helaas had ik gelijk, maar het zijn de belastingbetalers die de kosten van de mislukte Paxlovid-gok zullen dragen.

Waarom heeft het Witte Huis een blanco cheque van belastinggeld afgeschreven voordat het definitieve bevindingen kreeg?

Het is niet zo dat Pfizer om geld kwetst of dat Amerikanen niet al meerdere goedkope,  generieke alternatieven hebben  met omvangrijke peer-reviewed bewijzen achter zich, die tientallen en honderdduizenden patiënten bestrijken. Toch negeerde het Biden Witte Huis de historische wijsheid van de  Spreuken van Ahiqar en koos ervoor om “twee in de hand weg te gooien (dwz hydroxychloroquine en ivermectine) voor één in de bush (Paxlovid).”

We weten al een tijdje dat de dominante gemuteerde varianten van Delta en Omicron (die  volgens de CDC >99 procent  van de huidige gevallen uitmaken) meestal milde infecties hebben veroorzaakt. Het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames door Covid is gedaald, omdat de meeste mensen tegenwoordig slechts minimale tot matige  verkoudheidssymptomen krijgen  . Zelfs Johns Hopkins laat  recorddieptes  zien in Covid-19-gerelateerde ziekenhuisopnames op de IC.

Pfizer heeft zijn experimentele product misschien overdreven en bedrieglijk geweest door zijn protocol te wijzigen zonder het publiek te informeren. Door Pfizer te vertrouwen en een aanzienlijke gok te wagen met belastinggeld, spoelde het Witte Huis $ 5,3 miljard belastingbetalerdollars grotendeels door de afvoer. Het Witte Huis zit nu aan de haak voor nog eens $ 5,3 miljard – voor een totaal van $ 10,6 miljard – voor een ineffectieve Covid-19-behandeling die Pfizer al  had  ontwikkeld, terwijl ze bijna niets hadden kunnen uitgeven en de gevestigde veiligheid en werkzaamheid van hydroxychloroquine hadden bevorderd en ivermectine met een superieur resultaat.

Meer praktisch, aangezien Delta en Omicron mild zijn, hadden we Covid-19-mutaties gewoon hun gang kunnen laten gaan en infecties symptomatisch kunnen behandelen met beschikbare generieke farmacologie, zodat individuen kunnen verkrijgen natuurlijke immuniteit .

De regering-Biden koos in plaats daarvan voor deze belachelijke en buitensporige verspilling van belastinggeld. Zal de president, of iemand anders, verantwoordelijk worden gehouden?

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

Waarom was er geen georganiseerd verzet tegen de staatsgreep van 6 januari van Trump?

Trump – De lopende hoorzittingen van het Amerikaanse Congres over de gebeurtenissen van 6 januari 2021 hebben harde waarheden aan het licht gebracht over de zieke, precaire staat van de… [...]

Europa wil oorlog

Europa moet zich voorbereiden op de zondvloed die op haar afkomt, en dat allemaal omdat de Litouwse satrap van de NAVO denkt dat ze een Mozes is, die twee delen… [...]

Boris Johnson heeft Brexit niet waargemaakt, dus waarom zouden de Britten hem vertrouwen op Oekraïne?

Boris Johnson zit in de problemen want ‘We kunnen het ons niet veroorloven om onze eigen mensen te eten te geven, maar we kunnen het ons wel veroorloven om een… [...]

Nieuwe NAVO-uitbreiding: carte blanche voor sultan Erdogan

Nu het is opgelost, kunnen Zweden en Finland lid worden van de NAVO. Turkije heeft zijn negatieve houding opgegeven. Maar de goedkeuring van Erdogan had een prijs. De situatie zal waarschijnlijk niet alleen… [...]

Fascisme: de laars van het kapitaal deel 2

Dit is deel 2 van het Fascisme: de laars van het kapitaal (deel 1 is hier) II. Liberalisme, neoliberalisme en het liberaal-fascistische koopje Bij een goede analyse zien we dat liberalisme… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN