do. dec 1st, 2022
islam

(Islam is een geloof met een universele visie die nationale grenzen overstijgt. De visie van de profeet Mohammed (vrede zij met hem) was niet beperkt tot het Arabische schiereiland. Hij stuurde brieven aan heersers van vreemde staten, sloot overeenkomsten met christenen en joden en stuurde afvaardigingen naar het buitenland. De beroemde ‘Constitutie van Medina’ is een klassieker in zijn soort … Waarom heeft de moslim de bevelen van zijn profeet (PBUH) overtreden en de smalle onverdraaglijke vooruitzichten ontwikkeld die zoveel moslims bezit? in zoveel delen van de wereld? De fouten moeten worden bestreden, maar we moeten ook onze eigen fout corrigeren en de zuiverheid van de geest van de islam herstellen, zoals onderwezen door de Boodschapper van Allah (PBUH). – Auteur

Islam heeft een belangrijke aanwezigheid verworven in westerse landen. The Economist vroeg op 29 januari 2011 “Nemen moslims de wereld over, of op zijn minst, transformeren Europa in Eurabië? Wat je verwachtingen of angsten voor de toekomst van de godsdiensten van de wereld ook zijn, een rapport dat deze week is gepubliceerd, heeft genoeg om ze op te stoken. ‘De toekomst van de wereldwijde moslimbevolking’, geproduceerd door het Pew Research Center, een organisatie zonder winstoogmerk in Washington, DC, schat dat het aantal moslims zal stijgen van 1,6 miljard in 2010 naar 2,2 miljard in 2030. Met andere woorden, van 23,4 % tot 26,4% van het globale totaal.

“De kern van haar analyse is het aanhoudende effect van een” jeugdbult “die in 2000 een piek bereikte. In 1990 was het aandeel van de islam in de jeugd van de wereld 20%; in 2010, 26%. In 2030 zal het 29% zijn (van 15 tot 29-jarigen). Maar de moslimwereld wordt vertraagd door op weg te gaan naar paunchiness: de mediane leeftijd in islamitische meerderheidslanden was 19 in 1990. Het is nu 24 en zal 30 zijn tegen 2030. (Voor Fransen, Duitsers en Japanners is het cijfer 40 of ouder) . Dit suggereert dat moslimaantallen uiteindelijk zullen stoppen met klimmen, maar later dan de rest van de wereldbevolking. ”

Islam is een geloof met een universele visie die nationale grenzen overstijgt. Het visioen van profeet Mohammed (vrede zij met hem) was niet beperkt tot het Arabische schiereiland. Hij stuurde brieven aan heersers van vreemde staten, sloot overeenkomsten met christenen en joden en stuurde afvaardigingen naar het buitenland. De beroemde ‘Constitution of Medina’ is een klassieker in zijn soort.

In zijn magistrale werk, ‘The Sprit of Islam’, schrijft Ameer Ali Syed dat ‘de profeet de monniken van het klooster van St. Catherine, in de buurt van de berg Sinaï, en aan alle christenen een charter verleende dat terecht als één is aangewezen van de edelste monumenten van verlichte tolerantie die de geschiedenis van de wereld kan produceren. Dit opmerkelijke document, dat trouw is bewaard door de annalisten van de islam, vertoont een verbazingwekkende breedte van beeld en vrijheid van conceptie. Daarmee verzekerde de profeet de christenen voorrechten en immuniteiten die zij zelfs niet bezaten onder soevereine heersers van hun eigen geloofsbelijdenis; en verklaarde dat elke moslim die wat erin bevolen was, schond en misbruikte, moest worden beschouwd als een overtreder van Gods testament, een overtreder van zijn geboden en een lichter van Hills-geloof. Hij ondernam zichzelf, en beval zijn volgelingen om de christenen te beschermen, hun kerken, de verblijven van hun priesters te verdedigen en hen te beschermen tegen alle verwondingen. Ze mochten niet oneerlijk worden belast; geen bisschop zou uit zijn bisdom worden verdreven; geen christen moest worden gedwongen zijn religie te verwerpen; geen monnik zou uit zijn klooster worden verdreven; geen pelgrim mocht van zijn bedevaart worden vastgehouden. Ook zouden de christelijke kerken niet worden afgebroken om moskeeën of huizen voor de moslims te bouwen. Christelijke vrouwen die met moslims waren getrouwd, moesten hun eigen religie genieten en om die reden niet worden onderworpen aan dwang of ergernis. Als christenen hulp nodig zouden hebben voor het herstel van hun kerken of kloosters, of enige andere aangelegenheid die verband houdt met hun religie, zouden de moslims hen helpen. Dit moest niet worden beschouwd als deel te nemen aan hun religie, maar alleen om hen te helpen bij hun behoefte, en om te voldoen aan de verordeningen van de profeet die in hun voordeel werden gedaan door het gezag van God en van zijn apostel. Als de moslim vijandelijkheden met externe christenen aangaat, mag geen enkele christen die onder de moslims woont, met minachting worden behandeld vanwege zijn geloofsbelijdenis. Elke moslim die een christen zo behandelt, moet als recalcitrant tegenover de profeet worden beschouwd. ‘ geen enkele christelijke inwoner van de moslims mag met minachting worden behandeld vanwege zijn geloofsbelijdenis. Elke moslim die een christen zo behandelt, moet als recalcitrant tegenover de profeet worden beschouwd. ‘ geen enkele christelijke inwoner van de moslims mag met minachting worden behandeld vanwege zijn geloofsbelijdenis. Elke moslim die een christen zo behandelt, moet als recalcitrant tegenover de profeet worden beschouwd. ‘

Hij vermeldt ook dat ‘het negende jaar van de Hegira werd genoteerd voor de ambassades die Medina stroomden om hulde te brengen aan de profeet van de islam. De wolk die zo lang boven dit land had gelegen, met zijn wilde ridderlijkheid, zijn bloedwraak en zijn heidendom, wordt nu voor altijd opgeheven. Het tijdperk van barbarij is voorbij.

“De verovering van Mekka besliste het lot van afgoderij in Arabië. De mensen, die nog steeds die prachtige maangodinnen, Manat, Lat en ‘Uzza, en hun eigenaardige cultus beschouwden, werden pijnlijk gewekt door de val van zijn bolwerk. Onder de wilde bewoners van de woestijn was het morele effect van de onderwerping van de Mekkanen groot. Er kwamen van alle kanten afgevaardigden binnen om de trouw en de aanhang van stammen die tot nu toe het meest ongunstig waren voor de moslim, te tonen. De belangrijkste metgezellen van de profeet en de leidende burgers van Medina ontvingen op zijn verzoek deze gezanten in hun huizen en vermaakten hen met de aloude gastvrijheid van de Arabieren. Bij vertrek ontvingen ze altijd een ruim bedrag voor de onkosten van de weg, met enkele extra cadeaus, overeenkomend met hun rang. Een geschreven verdrag,

Dit is ongeveer een eeuw geleden geschreven. Er is onlangs een werk verschenen dat de volledige tekst van het verbond bevat met de monniken van het klooster van St. Catharina en nog een paar andere dergelijke verbonden. (‘De verbonden van de profeet Mohammed met de christenen van de wereld’ door John Andrew Morrow; Angelico Press / Sophia Perennis, VS 2013; 441 pagina’s. Bij een verrassende ontdekking verwierf de schrijver dit al te zeldzame boek van Paramount Publishing Enterprise op 152/0, Block 2, P.ECHS, Karachi 75400). Het heeft de volledige teksten van zes verbonden in de Engelse vertaling, met de originele Arabische tekst in het kufi-schrift en foto-stats van het origineel, zoals getranscribeerd door de schriftgeleerden van de profeet (PBUH). Ze worden voorafgegaan door het erudiete essay van de samensteller John Andrew Morrow over ‘De profeet Mohammed en de mensen van het boek’.

Getuigen van elk verbond worden opgesomd en het werk wordt overvloedig geïllustreerd met foto’s van de plaatsen, waaronder “de grot waar Mozes de tien geboden ontving en waar Mohammed (PBUH) mediteerde terwijl hij op de berg Sinaï zat”, en 19 fotostaten van de brieven die hij schreef voor sommigen, waaronder de heersers van Oman en Bahrein, de keizer van Abessinië, de heerser van Egypte, de Perzische keizer en tot Heraclius.

Morrow, een 43-jarige Canadees, studeerde Arabisch en specialiseerde zich in islamitische en Spaanse studies. Hij voltooide de volledige cyclus van traditionele islamitische seminariestudies. Hij heeft een groot aantal wetenschappelijke geschriften gepubliceerd in het Engels, Frans en Spaans en is momenteel universitair hoofddocent Spaans en Frans aan Ivy Tech in Fort Wayne, Indiana, VS

Het belang van dit werk kan niet worden overdreven. De publicatie ervan is zelf een belangrijke gebeurtenis in de islamitische wetenschap, zoals Charles Upton in zijn voorwoord opmerkt: “De twee fundamentele bronnen van de islamitische traditie zijn altijd de Heilige Koran geweest – het directe Woord van Allah zoals geopenbaard aan zijn profeet Mohammed, vrede en zegen zij over hem – en de profetische hadithliteratuur, het verslag van de uitspraken van Mohammed zoals herinnerd door zijn vrouwen, zijn naaste metgezellen en anderen die in zijn aanwezigheid waren geweest en zijn woorden hadden gehoord. (De traditie van sirah of profetische biografie is ook belangrijk, maar het heeft nooit dezelfde vooraanstaande positie ingenomen als deze twee). Toen na de dood van de profeet aan zijn vrouw ‘A’ishah werd gevraagd hoe zijn karakter was, antwoordde ze: “Het was precies zoals de koran.”

“Met de publicatie van De verbonden van de profeet Mohammed met de christenen van de wereld zijn we in feite getuige – onverwacht, wonderbaarlijk, op deze extreem late datum – de opkomst van een derde fundamentele bron voor de islam, een die volledig in overeenstemming is met de eerste twee: de toepassing van westerse methoden van tekstueel en historisch onderzoek op de documenten die de profeet (PBUH) zelf tijdens zijn leven heeft samengesteld. Deze documenten – brieven, verbonden, verdragen, enz. – hoewel ze al enkele eeuwen bij een paar geleerden bekend zijn, zijn ze grotendeels verwaarloosd door zowel traditionele moslim- als moderne westerse geleerden, en zijn vrijwel onbekend voor de massa gelovigen. ”

Er zijn nog twee andere redenen waarom dit werk zo welkom is. Ten eerste is de timing en vervolgens de lessen voor moslims, christenen en joden. De auteur van dit boek heeft de wereld van de profeet (PBUH) en zijn tijdgenoten geopend als weinigen voor hem. Wie wist dat moslims op de hadj vóór de kruistochten christelijke en joodse heilige plaatsen bezochten op weg naar Mekka? Wie wist dat zowel christenen als moslims in de tijd van de profeet door de titel al-mu’minin werden genoemd, “de gelovigen”? Wie wist dat christelijke ridders en krijgers soms zij aan zij vochten met de legers van de islam? Wie wist dat zelfs kruisvaarders veilig gedrag van moslimautoriteiten kregen om bedevaarten te maken naar de christelijke heilige plaatsen die door de islam worden bestuurd? “Dr. Morrow maakt een dwingende zaak dat de oorspronkelijke bedoeling van Mohammed niet was om een ​​strikt islamitische staat te creëren, maar eerder een confederatie van de mensen van het boek. Moslims, als de grondleggers van deze confederatie, zouden hun voorrang behouden, maar alle volkeren van de islamitische ummah zouden de rechten genieten die aan burgers van die confederatie werden toegekend – rechten die onder bepaalde omstandigheden zelfs aan heidense polytheïsten werden verleend.

“… Het is niets minder dan voorzienig dat De verbonden van de profeet Mohammed met de christenen van de wereld op dit precieze historische moment het daglicht hebben gezien. De verbonden van de profeet met verschillende christelijke gemeenschappen van zijn tijd, die Dr. Morrow heeft herontdekt in duistere kloosters en collecties, die overtuigende argumenten voor hun geldigheid bieden, stellen uniform dat moslims geen vreedzame christelijke gemeenschappen moeten aanvallen, beroven, kerken tegenhouden gerepareerd worden, kerken afbreken om moskeeën te bouwen, voorkomen dat hun christelijke vrouwen naar de kerk gaan en spirituele leiding nemen van christelijke priesters en oudsten, etc. Integendeel, de profeet beveelt moslims deze gemeenschappen actief te beschermen “tot het einde van de wereld . ”Met het oog op het hedendaagse,

De koran zelf is op dit punt heel duidelijk. “Hij heeft de Schrift met waarheid aan u geopenbaard (Mohammed), wat dat ervoor bevestigde (geopenbaard), net zoals Hij de Torah en het Evangelie openbaarde. (3: 3)”

“Zeg (O Muhammad): ‘O mensen van de Bijbel: kom tot een woord dat juist tussen ons en u is, dat we niemand dan God aanbidden, en dat we geen partners met Hem associëren, en dat niemand van ons anderen zal nemen als heren naast God. ‘(3:64)’ (dit was een hint van de verbonden).

“En betwist niet met de volgelingen van het Boek, behalve door wat het beste is, behalve door degenen die onrechtvaardig handelen en zeggen: Wij geloven in datgene wat aan u is geopenbaard, en onze God en uw God is Eén, en Hem dus onderwerpen we ons. (29:46) ”

“Voorwaar! Degenen die geloven en degenen die Joden en Christenen zijn, en Sabiërs, die in God en de Laatste Dag geloven en rechtschapen goede daden doen, zullen hun beloning met hun Heer hebben, op hen zal geen angst zijn, noch zullen zij treuren. (2: 62)”

Morrow ging op zoek naar de verbonden in de bibliotheken van universiteiten in Europa en de Verenigde Staten en in Libanon, onder andere. Hij heeft zich in het verleden moeizaam op het werk van geleerden gevestigd. “De huidige editie van de verbonden van de profeet Mohammed met de christenen van de wereld omvat zes van de verbonden die door de Boodschapper van Allah zijn gesloten met afzonderlijke gemeenschappen die allemaal rechtstreeks uit het oorspronkelijke Arabisch zijn vertaald. Het bevat moderne getypeerde versies van het verbond van de profeet Mohammed met de monniken van de berg Sinaï, het verbond van de profeet Mohammed met de christenen van Najran, het verbond van de profeet Mohammed met de christenen van de wereld, het verbond van de profeet Mohammed met de christenen van Perzië en het verbond van de profeet Mohammed met de Assyrische christenen.Ahd wa al-shurut gepubliceerd door Gabriel Sionita in 1630 en Johann Georg Nissel in 1655, evenals een kopie van wat het oorspronkelijke verbond lijkt dat door vader Pacifique Scaliger in 1629 vanuit Palestina naar Parijs is gebracht. Dit mogelijke bronconvenant dateert uit 1538, is nog nooit eerder gepubliceerd. Evenzo is het verbond van de profeet Muhammad (PBUH) met de monniken van de berg Sinaï, door de eeuwen heen in verschillende bronnen geciteerd, nooit volledig gepubliceerd in boekformaat, zowel in het Arabisch als in het Engels. ”

Morrow en een groot aantal andere geleerden lanceerden “The Covenants Initiative” met deze verklaring. “Wij, ondergetekenden, houden ons gebonden door de geest en de letter van de verbonden van de profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) met de christenen van de wereld, in de wetenschap dat deze verbonden, indien aanvaard als echt, de kracht hebben van de wet in de sharia vandaag en dat niets in de sharia, zoals traditioneel en correct geïnterpreteerd, hen ooit heeft tegengesproken. Als mede-slachtoffers van de terreur en goddeloosheid, de geest van militant secularisme en valse religiositeit nu in het buitenland in de wereld, begrijpen we uw lijden als christenen door ons lijden als moslims, en krijgen we meer inzicht in ons eigen lijden door de beschouwing van uw lijden. Mogen de Barmhartige van de Barmhartige het lijden van de rechtvaardigen en de onschuldigen beschouwen; moge Hij ons sterken, in volledige onderwerping aan Zijn wil, om de geest en de letter van de verbonden van de profeet Mohammed met de christenen van de wereld te volgen in al onze contacten met hen. In de naam van Allah, Genadig, Genadevol. Alle lof zij Allah, de Koester en Onderhouder van de werelden. ”

Het verhaal van de auteur over het leven van de profeet (PBUH) laat zien dat hij al vóór de Openbaring naar Syrië en Jemen en langs de kust van de Golf was geweest en goed bekend was met de gebruiken van de christelijke wereld. Hij was goed gereisd en kende de omgeving waarin hij functioneerde. Bijzonder belangrijk is zijn bezoek aan het klooster van St. Catharina in de berg Sinaï. Het origineel van het verbond, ondertekend door Abu Bakar en Ali en verzegeld door de profeet (PBUH) werd door Sultan Selim, de Ottomaanse veroveraar van Egypte, meegenomen naar Istanbul, maar hij liet een brandweerman achter die dezelfde voorrechten bevestigde. Hij had het origineel gekocht voor vierduizend gouden kroon. Koranverzen verbinden de profeet (PBUH) met de berg Sinaï (95: 1-6).

“Tot de 14 e eeuw, moslims uit alle scholen van het recht en dacht regelmatig gemaakt bedevaart naar de berg Sinaï en gebeden in de moskee gelegen in het klooster. Toen Greffin Affagart (dc 1557 CE) tussen de jaren 1533-1534 CE de berg Sinaï bezocht, merkte hij op dat ‘de Turken en de Moren een unieke toewijding aan deze plaats hebben, niet alleen voor de mysteries van het oude testament dat daar plaatsvond, maar ook voor de heilige maagd Catharina, die zij eerbiedigen, om welke reden zij een moskee in het klooster hebben gebouwd namelijk een kerk met een priester die belast is met het onderhouden en op hun manier handelen, en waarin de voorrechten worden gevonden die Mohammed verleend aan het klooster. …

“Als het nu gebruikelijk is voor moslims die naar Mekka gaan voor de hadj om ook een bezoek te brengen aan het graf van de profeet in Medina, voorafgaand aan de oprichting van Israël in 1948, omvatten moslims doorgaans een bezoek aan de moskee van al-Aqsa in Jeruzalem als goed.”

‘The Constitution of Medina’ wordt in dit deel uiteengezet met een verhelderend commentaar. “Mohammed identificeerde zichzelf duidelijk als de profeet en boodschapper van Allah, zijn religie als de islam, en zijn volgelingen als moslims in de vele brieven die hij tot nu toe nog in musea heeft gestuurd. Van de tweeënzestig brieven die door de profeet Mohammed in het Hebreeuws, Syrisch en Arabisch zijn verzonden, zijn de teksten van negenentwintig daarvan beschikbaar. Dit omvat natuurlijk niet het verbond van de profeet Mohammed met de monniken van de berg Sinaï, het verbond van de profeet met de Assyrische christenen, het verbond van de profeet Mohammed met de christenen van Perzië, het verbond van de profeet Mohammed met de Armeense christenen van Jeruzalem, en de twee versies van het verbond van de profeet Mohammed met de christenen van de wereld, onder mogelijke anderen. Daarom lijken meer dan vijfendertig brieven van de profeet in de loop van de eeuwen te hebben overleefd. … Als de bewering dat de islam, als een afzonderlijke religie, ontwikkeld onder de heerschappij van ‘Abd-al-Malik, onjuist is, is het niettemin waar dat’ (t) de relatie van wederzijds vertrouwen en zelfs gezelligheid die christen en moslim kenmerkte tijdens de vroege Umayyad-dagen begonnen echter te veranderen tijdens het bewind van Kalief ‘Abd al-Malik (685-705 CE) en zijn vier zonen die hem op zijn beurt opvolgden’.

De profeet kwam een ​​belofte na die hij vele jaren geleden aan de monniken had gedaan en sloot een verdrag met het klooster van Sint Catharina in de Sinaï. “Zoals met het verdrag dat hij met de christenen van Najran concludeerde, verwachtte de boodschapper van Allah niet dat de christenen van de Sinaï de islam zouden omarmen. Hij zocht eenvoudig hun solidariteit. Het Verdrag van Sint Catharina, dat werd opgelegd door de profeet aan Mughirah, en ondertekend in het jaar 6 AH (628 CE), bepaalde het volgende: ‘Overal waar goederen die de buren van Allah en Zijn Boodschapper in hun kerken, kloosters en bisdom hebben , hoe klein of groot ze ook zijn, blijven in het bezit. Geen enkele bisschop mag uit zijn bisdom worden verdreven. Geen monnik zal uit zijn klooster worden verdreven. Er worden geen wijzigingen aangebracht met betrekking tot hun rechten en soevereiniteit of iets in hun bezit, mits ze vriendelijk blijven (tegenover de islam en moslims). Ze zullen de rechten die hen zijn opgelegd, hervormen. Ze zullen niet worden onderdrukt, noch zullen ze onderdrukken. ”

In zijn ‘Brief aan Heraclius’, die waarschijnlijk in 627 CE werd verzonden, nodigde de profeet de Romeinse heerser uit om de islam te omarmen: ‘In de naam van Allah, de meest barmhartige, de barmhartige. Van Mohammed, de Boodschapper van Allah, tot Heraclius, de keizer van de Romeinen. Vrede zij met hem die het rechte pad volgt! Ik nodig je uit om de islam te omarmen. Als je de islam omarmt, ben je veilig. Als je de islam omarmt, zal Allah je een dubbele beloning geven. Als je dit echter weigert, is de verantwoordelijkheid voor het misleiden van een hele natie jouw verantwoordelijkheid. ‘O mensen van het boek! Kom tot gemeenschappelijke voorwaarden zoals tussen ons en u; Dat we niemand aanbidden behalve Allah; dat we geen partners met hem associëren; dat we niet uit onszelf andere heren en beschermheren dan Allah oprichten. ‘ Als zij dan terugkeren, zegt gij; ‘Getuig dat wij (tenminste) moslims zijn (buigend voor Allah’s wil)’. Morrow reproduceert een fotostat van deze historische brief. De praktijk conformeerde zich aan de waarneming in de voorgaande jaren voordat despoten het Verbond schonden.

In zijn bekwame studie ‘The Cross and the Crescent’ schrijft Richard Fletcher: ‘In de geschreven tradities van de islam … is er een ingebedde hartelijkheid tegenover het christendom. In de praktijk werd dit natuurlijk niet altijd waargenomen. Patriarch Sophronius betreurde de vernietiging van kerken en kloosters die plaatsvond tijdens de mosliminvasie van Palestina. Zulke dingen gebeuren in oorlogstijd. Maar het record van dergelijke capitulatieverdragen die overleven, toont aan dat het leiderschap de Koranische waarneming trachtte waar te nemen. ”(20-21)”

Een andere autoriteit John F. Esposito (1940, CE) zegt: ‘Toen moslims Byzantium veroverden, werden ze verwelkomd door enkele christelijke sekten en groepen, die als’ ketters ‘werden vervolgd door’ officieel ‘christendom, dat wil zeggen het katholicisme. Veel christenen verwelkomden de islamitische heerschappij die hen meer vrijheid gaf om hun geloof uit te oefenen en hogere belastingen oplegde. Ondanks aanvankelijke angsten bleken de moslimveroveraars veel toleranter te zijn dan het imperiale christendom, door religieuze vrijheid te verlenen aan inheemse christelijke kerken en joden. (82) “.

Fletcher voegt eraan toe: “Aan de vervolgde christenen van Monophysite in Syrië en Egypte kunnen de moslims worden gepresenteerd als bevrijders. Hetzelfde kan gezegd worden van de vervolgde Joden in Spanje ”. Toen de moslims Spanje binnenkwamen in 711 CE, op verzoek van de onderdrukte Joden die naar hen waren gekomen om bevrijding te vragen, “beloofden de Arabieren de lokale inwoners dat hun huizen en land niet in beslag zouden worden genomen en dat hun religieuze gewoonten niet zouden worden ingeperkt” ,

Toen Salah al-Din al-Ayyubi (1138-1193 CE) Jeruzalem in 1187 CE nam, weerspiegelde hij de grootmoedigheid van de boodschapper van Allah: “Hij verleende zijn volk clementie en stond christelijke pelgrims vrij verkeer toe”.

Morrow’s kritiek op de houding van het Westen ten opzichte van de moslims, op zichzelf en via haar volmachten, is welsprekend: “De Phalange, een fascistische beweging samengesteld uit maronitische christenen, sneed de kelen door van driehonderd moslims op wegblokkades op Black Friday in 1975 en afgeslacht Palestijnen in het kamp van Tel el-Za’tar een jaar later (Dalrymple 226). Terroristische aanslagen door moslims – of soms, als we verschillende verhalen van provocateur mogen gelovenactie, door personen die zich voordoen als moslims – evenals allerlei geplande aanvallen, meestal op het laatste moment gedwarsboomd, worden royaal gemeld door de westerse media. Wat niet wordt gemeld, is de lange geschiedenis van het Europese kolonialisme en het Europese en Amerikaanse neokolonialisme, zowel militair als economisch, onder de niet aflatende klappen waarvan de moslimwereld bijna altijd de verliezer is geweest. De islam wordt ideologisch geschonden en de heiligste figuur ervan wordt dagelijks belasterd, soms door de mensen die doen alsof ze waarde hechten aan ‘diversiteit’, ‘multiculturalisme’ en ‘religieus pluralisme’. Toch stond het onder de heerschappij van de islam, niet de westerse liberale democratie. – of deze regeringsvorm al dan niet met geweld door een bepaalde onwillige bevolking werd opgelegd – dat de moslims van de wereld de volledige rechten, bescherming en vrijheden genoten. Omgekeerd,

Maar hij wordt zelfs overhandigd en bekritiseert moslimheersers die zijn afgeweken van de leer van de profeet (PBUH). De geestelijken hielpen hen voorspelbaar. Hun invloed op de moslimgeest was schadelijk. “De onderdrukking van materiaal dat gunstig was voor christenen vond plaats in een tijd waarin de banden tussen de volgelingen van Christus en de volgelingen van Mohammed (PBUH) waren gedegenereerd. Het lijkt erop dat er een verharding van posities is ontstaan ​​tussen de twee gemeenschappen waarbij moslimgeleerden steeds onverzoenlijker worden in hun interpretaties van de islam, waardoor de moslimreligie steeds intolerant, puriteins en exclusivistischer wordt.

“Ongeacht de redenen die dergelijke manipulaties van de heilige geschiedenis hebben gemotiveerd, zijn moslims verplicht zich te houden aan het voorbeeld van de profeet Mohammed in tegenstelling tot de ideologisch geïnspireerde verkeerde interpretaties van misleide mullahs. De leringen en acties van de boodschapper van Allah (PBUH) spreken voor zich. Moslims moeten niet alleen heilige plaatsen respecteren, maar ook heilige mensen respecteren, ongeacht of ze tot het islamitische geloof behoren of niet. Vroomheid is vroomheid. Gerechtigheid is gerechtigheid. Liefde voor God en toewijding zijn universeel. Niemand heeft een monopolie op goedheid. Tot de opkomst van het iconoclastische salafisme, dat tot doel heeft alle historische en archeologische overblijfselen van de islamitische geschiedenis te vernietigen, toonden moslims veel eerbied voor heilige plaatsen en de rustplaatsen van vrome en heilige mensen. ”

Alleen al in en rond Damascus schrijft Bethany J. Walker: ‘Je zou een verscheidenheid aan heiligdommen kunnen bezoeken, vereerd door zowel moslims als christenen: de moskee van Mozes’ voetafdrukken, de geboorteplaats van Abraham, de grot van [Abel’s] bloed, Adam’s Grot, de hongergrot, de toevlucht van Maria en Jezus, het oratorium van Elias en de begraafplaats van de profeten. Binnen vier mijl van de stad waren de begraafplaatsen van heilige mannen en talloze mausolea van veelsoortige eerbiedwaardige, zoals … verschillende Copanions van de profeet … en ” People of the House ‘van de profeet (Umm Kulthum,’ Ali Talib’s dochter; de kinderen van Hasan en Husayan, de zonen van ‘Ali, schoonzoon van de profeet); de ‘martelaren’ … Seth, Noach en Mozes, en talloze andere armaturen. ‘

De hadith zijn gebaseerd op een lange overdracht van rekeningen door een groot aantal personen. De verbonden zijn daarentegen een rechtstreeks bewijs van de eigen woorden van de profeten (PBUH). Hun bepalingen zijn vergelijkbaar en opvallend consistent door de jaren heen, als gevolg van een bewust beleid. “XIV. Als een christelijke vrouw toevallig met een moslimman trouwt, zal de moslim de neiging van zijn vrouw om haar van haar kerk en gebeden af ​​te houden, en de beoefening van haar religie niet overschrijden. XV. Dat niemand hen hindert om hun kerken te repareren. XVI. Wie handelt in strijd met mijn gift, of eer geeft aan iets dat daarmee in tegenspraak is, wordt waarlijk een afvallige voor God en zijn goddelijke apostel, omdat ik deze bescherming heb geboden volgens deze belofte. XVII. Niemand zal wapens tegen hen dragen, maar integendeel, de moslims zullen oorlog voor hen voeren.

Het verbond met de christenen van de wereld bevat gedetailleerde toezeggingen in expliciete bewoordingen. Het draagt ​​uitgebreid citaat, want het weerlegt de laster over de islam en haar profeet (PBUH) volledig. “Het is niet toegestaan ​​om een ​​bisschop uit zijn bisdom te verwijderen of een christen uit zijn christendom, een monnik uit zijn kloosterleven of een pelgrim uit zijn bedevaart of een kluizenaarmonnik uit zijn toren. Het is ook niet toegestaan ​​om enig deel van hun kerken te vernietigen, delen van hun gebouwen te nemen om moskeeën of de huizen van moslims te bouwen. Wie zoiets doet, zal het pact van Allah hebben geschonden, zijn boodschapper ongehoorzaam zijn geweest en de Goddelijke Alliantie hebben verraden.

Het is niet toegestaan ​​om monniken of bisschoppen alleen een capitatie [ jizyah ] of enige andere belasting op te leggen die zij bereid zijn vrijwillig te geven.

De capitatie [ jizyah ] op eigenaren van grote bedrijven en duikers, en degenen die mijnen exploiteren voor edelstenen, goud en zilver, en degenen die rijk en machtig zijn, onder degenen die het christendom hebben beleden, mogen niet meer dan twaalf dirhams overtreffen per jaar, zolang ze inwoners zijn van deze landen of inwoners, en geen reizigers.

“De reiziger, of de inwoner wiens woonplaats [van verblijfplaats] onbekend is, is niet verplicht om het landhulde [ kharaj ] of de poll-belasting [ jizyah ] te betalen tenzij hij land heeft geërfd waarover de heerser [ sultan ] een monetaire Rechtsaf. Hij moet het geld [ mal ] als anderen betalen zonder echter de kosten ten onrechte de maat van hun middelen [of sterkte] te overschrijden.

“Wat betreft de beroepsbevolking die de eigenaars uitgeven om deze landen te cultiveren, vruchtbaar te maken en te oogsten, ze mogen niet buitensporig worden belast. Laat ze betalen op dezelfde manier die werd opgelegd aan andere soortgelijke zijrivieren.

“De vrije niet-moslims die moslimbescherming genieten [ ahl al-dhimmah ] zullen niet verplicht zijn om oorlog te voeren met de moslims om hun vijanden te bestrijden, aan te vallen en hen te grijpen. Inderdaad, zulke vrije niet-moslims [ ahl al-dhimmah ] zullen geen oorlog voeren samen met de moslims. Juist om hen van deze verplichting te kwijten, is dit pact aan hen verleend en om hen de hulp en bescherming van de moslims te verzekeren. Ze zullen niet verplicht zijn om met de moslims uit te gaan om hun vijanden te ontmoeten of worden gedwongen hun paarden, hun armen te geven, tenzij ze vrijelijk bijdragen aan de zaak. Wie dat doet, wordt erkend voor zijn actie.

“Geen christen zal met geweld moslim worden gemaakt: en betwist u niet met de mensen van het boek, behalve met betere middelen (29:46). Ze moeten worden bedekt door de vleugel van genade. Wijs alle schade af die hen kan bereiken, waar ze zich ook bevinden en in elk land waar ze zich bevinden.

“Als een christen een misdaad of een misdrijf zou plegen, moeten moslims hem hulp, verdediging en bescherming bieden. Ze moeten zijn overtreding vergeven en zijn slachtoffer aanmoedigen zich met hem te verzoenen, en hem aansporen om hem vergiffenis te geven of in ruil daarvoor een vergoeding te ontvangen.

“De moslims mogen de christenen niet in de steek laten en hen zonder hulp en hulp achterlaten, omdat ik dit pact met hen heb gesloten namens Allah om ervoor te zorgen dat wat goed is voor moslims ook hen zou overkomen en dat alle schade die moslims zou overkomen hen zou overkomen als goed. Op grond van dit pact hebben zij onschendbare rechten verkregen om onze bescherming te genieten, om beschermd te worden tegen elke inbreuk op hun rechten, zodat zij zowel in goede als in slechte fortuin gebonden zijn aan de moslims.

‘Christenen mogen niet worden onderworpen aan, door misbruik, te lijden aan huwelijken die zij niet wensen. Moslims mogen geen christelijke meisjes ten huwelijk nemen tegen de wil van hun ouders, noch moeten zij hun families onderdrukken in het geval dat zij hun aanbod van verloving en huwelijk weigerden. Dergelijke huwelijken mogen niet plaatsvinden zonder hun verlangen en instemming en zonder hun goedkeuring en instemming.

“Als een moslim een ​​christelijke vrouw als vrouw neemt, moet hij haar christelijke overtuigingen respecteren. Hij zal haar de vrijheid geven om naar haar [geestelijke] oversten te luisteren zoals ze wil, om het pad van haar eigen religie te volgen, en hij zal haar niet dwingen om het te verlaten. Degene die, ondanks deze opdracht, zijn vrouw dwingt om in enig opzicht in strijd met haar religie te handelen, zal de alliantie van Allah hebben verbroken en een openlijke rebellie aangaan tegen het pact van Zijn Boodschapper, en Allah zal hem tot de bedriegers rekenen.

“Als de christenen de hulp en hulp van de moslims zoeken om hun kerken en hun kloosters te repareren of zaken te regelen die betrekking hebben op hun zaken en religie, moeten zij, [de moslims], hen helpen en ondersteunen. Ze mogen dit echter niet doen om een ​​beloning te ontvangen. Integendeel, ze moeten ernaar streven om die religie te herstellen, uit trouw aan het pact van de Boodschapper van Allah, door pure donatie en als een verdienstelijke daad tegenover Allah en Zijn Boodschapper.

“In oorlogszaken tussen hen en hun vijanden zullen de moslims geen christen in dienst nemen als boodschapper, verkenner, gids of spion of voor enige andere oorlogsplicht. Degene die een van hen verplicht om zoiets te doen, is een onderdrukker [ zalim ], een rebel tegen de boodschapper van Allah, en is van mening veranderd over zijn testament [ wasiyyah ] ”. De eerste vier kaliefen en vele anderen, ondertekend als getuigen en het werd ‘opgeschreven’ door Mu’awiggah ibn Ali Sufyan en gedicteerd door de Boodschapper van Allah (PBUH) op de tweede dag van de maand Rabi ‘Ashar tijdens de vierde jaar van Hejrah in Medina ”. De details getuigen niet alleen van de vooruitzichten van de profeet, maar ook van de helderheid van zijn geest en zijn precisie.

Het hoofdstuk over de ‘Algemene conclusies’ van Morrow herhaalt zijn analyses van de authenticiteit, de betekenis en de historische impact van de verbonden. Ze “presenteren de islam in een geheel nieuw licht”. Sommige incidenten zijn bekend, zoals het respect van Hazrat Umar voor kerken en de tolerantie van Salahuddin Ayyubi. Harvard University Press heeft op 12 mei 2014 een omvangrijke biografie ‘Saladin’ van Anne-Marie Edde ‘gepubliceerd, vertaald door Jane-Marie Todd. Het is een werk van verbluffend onderzoek. (704 pagina’s $ 22,50).

De metgezellen van de profeet volgden zijn leer. Abu Bakr hernieuwde het verbond van de profeet (vzmh) met de christenen van Najran. “In de naam van Allah, de meest barmhartige, de barmhartige. Dit is de schriftelijke verklaring van Allah’s slaaf. Abu Bakr, de opvolger van Mohammed, de profeet en boodschapper van Allah. Hij bevestigt uw rechten als een beschermde buur: uzelf, uw land, uw religieuze gemeenschap, uw rijkdomhouders en dienaren, degenen van u die aanwezig of in het buitenland zijn, uw bisschoppen en monniken, kloosters en alles wat u bezit, zij het geweldig of klein. Je zult er niet van beroofd worden en er volledige controle over hebben. ‘

Toen het volk van Jeruzalem zich overgaf aan de strijdkrachten van ‘Umar ibn al-Khattab (579-644 CE), heeft de Tweede Kalief het volgende besluit genomen:’ Dit is de garantie die ‘Umar ibn al-Khattab maakt met de inwoners van Jeruzalem. Het beschermt hun leven, hun bezittingen, hun kerken, hun kruisbeelden en alles wat betrekking heeft op hun overtuigingen. Hun kerken zullen niet worden bewoond door moslims en zullen ook niet worden vernietigd. Hun huishoudelijke goederen worden niet van hen afgenomen. En ze zullen niet gedwongen worden om hun religie te verlaten. ”

Nadat Patriarch Solonio ‘Umar de verschillende heilige plaatsen in de stad in 659 CE liet zien, nodigde hij hem uit om te bidden in de kerk van het Heilig Graf. De kalief weigerde en zei dat hij liever buiten bad, omdat hij geen precedent wilde instellen dat moslims konden volgen. Hij wilde de bescherming van een christelijke heilige plaats verzekeren. ‘Umar vertrouwde de bewaring van de site ook toe aan’ Ubadah ibn al-Samit, een metgezel van de profeet. “Zijn nakomelingen, bekend onder de familienaam Nuseibeh, blijven de heilige plaats tot op de dag van vandaag beheren. Uthman was even vriendelijk voor de mensen van het boek. Hij was zelfs getrouwd met een Jacobitische christen. ‘

In de dagen van de profeet (PBUH) bestonden er drie rijken – Byzantijns, de Sassaniden in Perzië en Visigoten in Spanje. Islam’s uitdaging voor het Westen lag op vier fronten: politiek, strategisch en militair, cultureel en religieus. Een nieuwe macht was gearriveerd, krachtig, assertief en zeer levend. De intellectuele gisting en culturele prestaties waren oogverblindend. Het geloof was zenuwslopend. Het was misschien acceptabel als het niets gemeen had met het christendom – of het jodendom – of het was een overduidelijke ketterij. Islam was een coherent geloof dat geworteld was in dwingende fundamenten, vriendschap bood en precies afbrak waar het verschilde. De aanval op Constantinopel, ‘de stad van de moeder van God’ in 670 was zenuwslopend. De historicus Andrew Wheatcroft merkt op: “Vanaf het begin verraste het tempo van de islam het christendom” (‘Ongelovigen: Het conflict tussen christendom en islam ‘, 638-2002; Penguin, p. 40). De orthodoxe kerk ontwikkelde een diepe antipathie tegen de islam en niet heel lang nadat kalief Umar Jeruzalem binnenkwam, ontwikkelden christelijke geleerden een uitgebreide aanval op de islam ‘(ibid., P. 48).

Tijdens het leven van de profeet was de islam beperkt tot het Arabische schiereiland. Hij stierf in 632 en spoedig daarna verspreidde de islam zich met een buitengewone snelheid. Perzië, Syrië, Egypte, Turkije en Noord-Afrika vielen onder Arabische troepen. In de achtste en negende eeuw werden Spanje, Sicilië en delen van Frankrijk veroverd. Tegen de dertiende en veertiende eeuw regeerden moslims in India, Indonesië en China. Het Arabische rijk daalde geleidelijk. Bagdad viel in 1055 in handen van de Mongolen. In Spanje doofde de beweging Christian Reconquista de Arabische heerschappij uit door het laatste bolwerk, Granada, in 1492 te veroveren. De Arabische heerschappij in Spanje duurde bijna acht eeuwen. In 1453 viel Constantinopel echter in handen van de troepen van Sultan Mehmed II. In de ogen van Europa hadden de Turken de Arabieren overgenomen als ‘de islamitische bedreiging voor christelijk Europa’. Nadat ze in 1517 Egypte hadden veroverd, bereikten de Turken tweemaal de poorten van Wenen, in 1529 en in 1683, maar werden afgeslagen. Vijfhonderd jaar lang waren de Ottomanen Europa’s meest gevreesde vijand.

In het eerste decennium van de negentiende eeuw verspreidde het Ottomaanse rijk zich over Noord-Afrika, het Arabische schiereiland, Irak, Syrië, Libanon en het grootste deel van de Balkan tot aan de benedenloop van de Donau. Het omvatte ook Palestina. Moslims veroverden Jeruzalem in 638. Het Ottomaanse rijk werd in 1919 onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog geliquideerd.

We kunnen de angst van het Westen voor de islam aflezen aan het elegante proza ​​van Edward Gibbon: “Een overwinningslijn van maart was verlengd over meer dan duizend mijl van de rots van Gibraltar naar de oevers van de Loire; de ontvangst van een gelijke ruimte zou de Saracenen naar de grenzen van Polen en de Hooglanden van Schotland hebben gedragen; de Rijn is niet onbegaanbaarder dan de Nijl of de Eufraat en de Arabische vloot zou zonder zeeslag in de monding van de Theems kunnen hebben gevaren. Misschien zou de interpretatie van de Koran nu op de scholen van Oxford worden onderwezen en zou haar preekstoel aan een besneden volk de heiligheid en waarheid van de openbaring van Mohammed kunnen aantonen. ‘(‘ De ondergang en val van het Romeinse rijk ‘; The Modern Bibliotheek, 1781, deel 2, p. 801).

Gibbon was opgelucht dat het christendom van dergelijke rampen werd bevrijd door de genialiteit en het fortuin van één man, Charles Martel. Hij versloeg in Poitiers (Tours) in 732 de troepen van Abd al-Rahman wiens detachement het koninkrijk Bourgondië had overspannen tot de steden Lyon en Besamcon. De eerste Arabische invasie van Frankrijk vond plaats in 718. Een paar jaar na hun nederlaag in 732, niet ver van Parijs, keerden ze van kracht terug naar Frankrijk. Maurontius, de hertog van Marseille, had zich verbonden met de Arabieren. Tegen 759 was hun verwijdering uit Frankrijk voltooid. Het christendom lanceerde meer dan 175 jaar zeven kruistochten tegen moslimheersers van 1095 tot 1270. Ze brachten mythen en laster voort. ‘Muhammad in Europe: A Thousand years of Western Myth – Making’ (New York University Press 2000) documenteert dit smerige record. Ze merkt op: “Het moderne conflict tussen moslims en joden werd veroorzaakt door westerse koloniale dictaten en door het zionisme. Het radicaliseerde de islam en scheidde deze opnieuw, net als in de middeleeuwen, van haar moedergeloof, het jodendom en het christendom. De islam was gedwongen zich af te zonderen en veroorzaakte anti-Europese gevoelens bij zijn volgelingen. De Balfour-verklaring had het Joodse volk bewust gemaakt van zijn oude claim, geworteld in de religieuze geschiedenis van Israël en de vernietiging van zijn staat door de Romeinen in 70 na Christus … het eerste joodse-islamitische territoriale en ideologische conflict sinds de komst van de islam … was in de maak.” De islam was gedwongen zich af te zonderen en veroorzaakte anti-Europese gevoelens bij zijn volgelingen. De Balfour-verklaring had het Joodse volk bewust gemaakt van zijn oude claim, geworteld in de religieuze geschiedenis van Israël en de vernietiging van zijn staat door de Romeinen in 70 na Christus … het eerste joodse-islamitische territoriale en ideologische conflict sinds de komst van de islam … was in de maak.” De islam was gedwongen zich af te zonderen en veroorzaakte anti-Europese gevoelens bij zijn volgelingen. De Balfour-verklaring had het Joodse volk bewust gemaakt van zijn oude claim, geworteld in de religieuze geschiedenis van Israël en de vernietiging van zijn staat door de Romeinen in 70 na Christus … het eerste joodse-islamitische territoriale en ideologische conflict sinds de komst van de islam … was in de maak.”

Professor Frederick Quim, een bisschoppelijk priester en voormalig diplomaat, legt dat record ook vast in zijn bekwame werk ‘The Sum of All Heresies: The Image of Islam in Western Thought’ (Oxford University Press; 2008). Zijn onderzoek begint vanaf de dagen van de profeet (PBUH) en eindigt in 2000.

Duizend jaar lang was de islam superieur aan het christendom en domineerde de christelijke buren, zoals zelfs Bernard Lewis erkende. Eeuwenlang was ‘de islam de grootste beschaving op aarde’. Twee werken van eruditie vertellen ons rijkelijk hoe de islam het Westen heeft verrijkt: ‘Islam, Science and the Challenge of History’ door Ahmad Dallal (Yale University Press 2010) en ‘Science & Islam: A History’ door Ehsan Masood (Icon Books ; 2009). Er was toen geen conflict tussen religie en rede. “In feite is het bewijs voor de aanwezigheid van de rationele wetenschappen als een constitutief element in het educatieve landschap van klassieke moslimsamenlevingen gewoon overweldigend. Het getuigenis van hun voortdurende aanwezigheid komt voornamelijk van de feitelijke combinatie van religieuze en wetenschappelijke wetenschap in de personen van vele geleerden, vooral na de twaalfde eeuw. In verschillende regio’s en periodes produceerden talloze wetenschappers geavanceerde wetenschap op gebieden als hadith en geneeskunde, koran-exegese en astronomie, en wet en filosofie, om nog maar te zwijgen over theologie, grammatica, logica en vele andere studiegebieden. Geleerden wisselden vaak religieuze en wetenschappelijke disciplines op dezelfde plaats af. ”(Dallal, p.19).

Richard Fletcher’s boek ‘Het kruis en de halve maan: het dramatische verhaal van de vroegste ontmoetingen tussen christenen en moslims’ (Penguin Books; 2003) stelt dat ‘op de lange termijn de vruchtbaarste zone van interactie tussen christenen en moslims tijdens het kruistijdperk lag in het intellectuele leven. Een belangrijke culturele ontwikkeling van de vroege Abbasidische periode was de verwerving door de islamitische geleerde gemeenschap van het wetenschappelijke en filosofische leren van de antieke wereld door middel van de vertaling van het tekstuele erfgoed in het Arabisch. We wierpen een blik op de verspreiding van dat corpus van kennis door de hele Dar al-Islam en vervolgens naar de dageraad, in de wiskundige belangen van Gerbert van Aurillac, van een besef dat westerse geleerden veel te leren hadden van hun moslimburen. Gedurende de twaalfde en dertiende eeuw werd dit Arabische corpus vertaald in het Latijn, de taal van het leren in het westerse christendom, en werd het zo ter beschikking gesteld aan geleerden. Dit was een proces waarvan de betekenis in de intellectuele geschiedenis van de wereld moeilijk te overdrijven zou zijn. ”(P.116)

Na voorbeelden van dergelijke ondernemingen in de vertaling te hebben aangehaald, merkt hij op: “Het bereik van Geek- of Arabische auteurs dat nu beschikbaar is voor wetenschappers zoals Robert Grosseteste, bisschop van Lincoln (d. 1253), of zijn leerling Roger Bacon (d. 1292) zou verbaasd zijn geweest de geleerde mannen van Adelards tijd. Dat geldt ook voor de instellingen waar ze kunnen worden bestudeerd. Het leren was weggegaan van de kloosters, met hun diep conservatieve loyaliteit aan een studieprogramma dat bijna uitsluitend betrekking had op de Bijbel en de kerkvaders. De geleerden van de dertiende eeuw bestudeerden en argumenteerden in nieuwe instellingen die ‘universiteiten’ worden genoemd – in Parijs, Bologna, Oxford, om maar drie te noemen – met bibliotheken, collegezalen en studieboeken. De hele sfeer van wetenschap was veranderd. In deze evenals in vele andere opzichten, is de dertiende eeuw herkenbaar een deel van onze moderne wereld. ”

Prof. Richard Bulliet plaatste het schilderachtig. “De diverse en langdurige vreedzame kant van de betrekkingen tussen Europa en de moslims blijft in de schaduw. Wanneer je ‘s ochtends opstaan, zijn je tandenborstel en de harde zeep waarmee je wast, leningen van de moslimwereld. Bij het ontbijt komen je sinaasappelsap en koffie van de moslims, evenals de suiker die je in je koffie doet en het heldere glas en geglazuurde koffiekopje waar je van drinkt. Je leest je krant. Zowel papier als het idee van afdrukken zijn ontleend aan de moslimmaatschappij. Wat doe je later Schaken? Pasta eten? Speel je gitaar? Allemaal uit de moslimwereld.

“Naast het dagelijkse leven zijn er natuurlijk talloze andere leningen van moslimsamenlevingen, met name op het gebied van geneeskunde, chemie en filosofie. Tegenwoordig worden deze normaal gesproken behandeld als irrelevanties van lang geleden. Maar die schijnbaar irrelevante tijd geleden was eigenlijk de tijd van de kruistochten die volgens velen nog steeds zeer relevant zijn. De talen van alle Europese landen bevatten honderden woorden van Arabische, Perzische of Turkse afkomst, meestal over wetenschap (alcohol, algebra), consumptiegoederen (suiker, koffie) en elegant leven (luit, damast). ”(The International Herald Tribune; 16 juli 2007).

De historicus William Dabymple herinnert eraan dat ‘moslims en christenen overal in de poreuze grenzen van religieuze verschillen hebben gehandeld, gestudeerd, onderhandeld en liefgehad. Onderzoek de relaties tussen de twee beschavingen in elke periode van de geschiedenis en je zult zien dat de nette beschavingsblokken die schrijvers zoals Bernard Lewis of Samuel Huntington hebben bedacht, snel verdwijnen. … Wat het meest interessant is aan de vroegmoderne gevallen … is hoe het tolerante en pluralistische merk van de islam destijds buitenlanders overwon, zowel door zijn aantrekkingskracht als door het zwaard. “(Een inzichtelijk overzichtsartikel, ‘De waarheid over moslims ‘; New York Review of Books; 4 november 2004).

Als de Balfour-verklaring de zaden zaaide van de gedwongen aanplant van een Joodse staat op Arabische landen, verbrak de Sykes-Picot-overeenkomst de eenheid van de Arabische natie, terwijl de McMahon-brieven aan de sheriff van Mekka opzettelijk bedrog tegen de Arabier beoefenden – en in één keer verwijderen, de moslimwereld. De beoefenaars weigeren nog steeds het goed te maken en hun slachtoffers weigeren te vergeven; want het onrecht gaat door.

De vragen van prof. Dallal zijn relevant. “Waarom liepen de moslims achterop terwijl Europa vooruitging? In het begin van de twintigste eeuw werd deze vraag vaak opnieuw geformuleerd: waarom slaagden moslims er niet in een renaissance te bereiken ondanks hun besef dat ze er behoefte aan hadden? Welke structurele factoren hebben de inspanningen van de islamitische modernisering gedwarsboomd? De wetenschap werd steevast ingeroepen in discussies over verval en manieren om dit te overwinnen. En ondanks de sombere omstandigheden voor de praktijk of vooruitgang van de wetenschap in de hedendaagse islamitische wereld, verkondigen de meeste islamitische intellectuelen en mensen met een brede waaier van meningen in het algemeen haar neutraliteit en waarde. Toch suggereert de uitkomst dat deze discussies weinig invloed hebben gehad op de ontwikkeling van een hedendaagse wetenschappelijke cultuur in moslimsamenlevingen. ”

Daarin ligt de blijvende relevantie van het baanbrekende werk van prof. Morrow. Waarom heeft de moslim, ondanks alle fouten in het Westen, de bevelen van zijn profeet (PBUH) overtreden en de bekrompen vooruitzichten ontwikkeld die zoveel moslims in zoveel delen van de wereld bezit? De fouten moeten worden bestreden; maar we moeten ook onze eigen fout corrigeren en de zuiverheid van de geest van de islam herstellen, zoals onderwezen door de Boodschapper van Allah (PBUH).

 

[1] De auteur is een vooraanstaande Indiase wetenschapper en expert op het gebied van constitutionele kwesties.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord