Connect with us

coronavirus

Niet gevaccineerd. De waanvoorstellingenmaatschappij en haar vijanden

Published

on

niet-gevaccineerde

De zondebok wordt, in tegenstelling tot de vijand, als schuldig beschouwd in de breedste zin van het woord, dat wil zeggen vooral aan het eigen falen, dat niet alleen op verklaring maar ook op oplossing wacht. Maar uiteindelijk valt het terug op de taxidermist.

Met de veroordeling van de “niet-gevaccineerde” betrad het mythische slachtoffer, in de volksmond de “zondebok” genoemd, voor het eerst de parlementaire fase van de Bondsrepubliek. Dit is een historisch keerpunt van de eerste orde. Zeventig jaar lang was het verdedigen tegen dergelijke ’tendensen’ een gemeenschappelijke plicht van alle democraten, en plotseling wordt meedoen een plicht. Een ethos ontaardt in een middel tot doodslag. Daar kunnen cyclische redenen voor zijn en het kan zijn vanwege de algemene waardedaling, maar het is vooral handig.

De herinterpretatie van de termen om het slachtoffer te markeren volgt de noodzaak om überhaupt ruzie te maken. De hartstochtelijke argumentatie van de advocaten die gevaar lopen is grotendeels illusoir: aan de onderkant klinkt de oude lier van het gebrek aan alternatieven. Oppervlakkig rationeel, volgt het het gevoel dat diep verankerd is in de menselijke psyche voor wat ogenschijnlijk juist is, voor wat nodig is, voor wat er nu moet gebeuren. Blijkbaar omdat het gewenste afwenden van een tragedie het alleen maar oproept.

Een van de vormen waaronder het mechanisme van het ‘verzoenende offer’ in werking treedt, is de competitie van tweelingen. Hoe completer de concurrentie, hoe meer de concurrenten zich op één lijn bevinden in hun slogans, methoden en attitudes. Het parlementaire systeem, dat de concurrentie van de vijandige tweeling om de macht in de staat een beetje onder zijn hoede heeft genomen, staat er onder meer bekend om het onschadelijk te maken om te voorkomen dat politiek en samenleving het slachtoffer worden van het tumult. Geen wonder dus dat het zijn belang in dezelfde mate verliest als het zelf struikelt.

Weelderige regeerakkoorden die aan de regeringsvorming voorafgaan en een exclusief karakter hebben, kunnen daar symptomatisch voor zijn. Volgens de achterliggende grondgedachte zouden de ‘regeringsprojecten’ geen continuïteit moeten krijgen in de voortdurende parlementaire uitwisseling van argumenten, maar eerder in de voorafgaande uitsluiting van de politieke tegenstander. Afgesproken is dat de opposant, voor zover hij buiten de “consensus” staat, ook in de toekomst niet zal worden gehoord. Daartoe worden de grenzen van de legitimiteit dichterbij getrokken dan de grondwet toestaat aan degenen die handelen: wie de consensus verlaat, zijn stem telt niet mee.

“Populisten” naar believen gecensureerd

De eerste die de consensus verlaat, is het “volk”. Niet omdat het zich standaard tegen zijn vertegenwoordigers verzet, maar omdat het boven de op de achtergrond geslagen consensus durft te staan ​​en die van alle kanten onder de loep neemt. Als de heersers hun gebundelde plannen opvatten als een “project”, dan beschouwen de heersers het als hun recht om het project te bespreken volgens hun eigen – natuurlijk heel andere – voordeel.

Het democratische gifwoord “populisme” lijkt in het leven geroepen om de parlementaire vertegenwoordiging van dit elementaire proces zoveel mogelijk te voorkomen en te verstoren waar het niet lukt. Een gekozen ‘elite’ negeert min of meer zelfverzekerd de zorgen van de constitutionele soeverein. De middelen om dit te doen werken niet bijzonder goed. Een parlement waarvan de geachte leden hun voornaamste taak zien in het in de wind slaan van regeringsvoorstellen en in de pauzes tussen de strijd tegen het “populisme” splitst zich automatisch in een conformistisch deel en zijn tegenhanger, de partij van de lepralijders. Het signaal aan de samenleving heeft de explosieve kracht van een plaagwaarschuwing: dat doen ze niet!

De eenmaal genomen beslissing om niet met de ‘populisten’ te praten, infiltreert het slachtoffer in het politieke proces in zijn ogenschijnlijk homeopathische vorm: als ritueel slachtoffer. De uitgesloten partij geniet vooralsnog alle parlementaire rechten, ook al wordt zij naar beste vermogen in de uitoefening daarvan gehinderd. Op straat ziet het er misschien anders uit, maar in het parlement gaat het aan de oppervlakte gewoon door. Ondertussen kan het grote publiek leren: je praat niet met populisten. Ze zijn taboe.

Maar eensgezindheid onder de geregeerden kan op deze manier niet worden bereikt. Er moet iets gebeuren. “Haatdragende taal!” Is het gif van de machthebbers en ze besluiten maatregelen te nemen om de stem van het volk te dempen, bijgestaan ​​door ontslagen opinieleiders die door internet van hun meningsmonopolie zijn beroofd. De openbare “haattoespraken”, gebrandmerkt als de journalistieke tak van de “populisten”, kunnen praktisch naar believen worden gecensureerd door particuliere netwerkexploitanten, zelfs als individuen hier en daar respectabele successen behalen in de rechtbank die hun “moraal” handhaven, inclusief de overtuiging in de rechtsstaat.

Moraal wordt ruwer

Met de instelling en indirecte bevordering van particuliere censuur is er nog een belangrijke tweeling in het leven geroepen: de uitgesloten mening. Wat verdoezeld wordt door omgangsvormen in het parlement komt hier aan het licht: de haat waartegen de rechtssituatie zou zijn gericht. De gemarginaliseerden en de gemarginaliseerden worden voor het eerst verenigd door het ongebreidelde affect van jou of mij: wie bemiddelt tussen de fronten wordt gemakkelijk aan de andere kant toegewezen en ervaart aan den lijve de verwoestende furore die hier aan het werk is.

De gecensureerde is de in vitro zondebok: je kunt hem van alle kanten bekijken en becommentariëren, maar de tijd is nog niet gekomen om hem het leed van de samenleving te verwijten en hem dienovereenkomstig vrij te laten voor vervolging. Alleen de moraal wordt ruwer.

De verdeling van de samenleving in de partij van unaniem en de partij van onenigheid is bijna volledig. De symmetrie van de waarneming is ook bijna perfect: “splitters” zijn de vertegenwoordigers van de andere kant. Wat niet helemaal verkeerd is, aangezien de verdeling van de samenleving nu opschuift naar een open bedrijf van opiniemakers en hun klanten, dat alle vraagstukken structureert. Met welk doel? Dat zullen we zien. Vooralsnog is het belangrijker dat er geen weg meer terug is.

Bel voor het herstel van de orde koste wat het kost

Panikeer de bevolking en ze zullen paniekreacties vertonen. Dit is wat er gebeurde in het voorjaar van 2020, toen een nieuw ontdekt virus met een onduidelijk risicopotentieel werd gepromoveerd van de klasse van verkoudheid tot de grootste vijand van de wereld. Noodsituaties versterken de gemeenschapselementen die in een samenleving bestaan. Plots is unanimiteit aan de orde van de dag onder de partijen die zojuist ruzie hebben gemaakt. Het uur van de uitvoerende macht is aangebroken: alle ogen zijn op hen gericht, ze moeten het richten. Ook al kan het kwaad voorlopig niet worden uitgebannen, het moet de weg wijzen die “het leven weer mogelijk maakt”. Anders wordt gevreesd dat de menigte hen zal passeren. Paniek maakt de overheid makkelijker, maar vernauwt haar perspectief. De tweeling, overweldigd door de actie, trekken voor een korte tijd samen.

Zoals elke natuurlijke gebeurtenis volgt paniek zijn wetten. Het is van beperkte duur en vertoont verschillende verwerkingspatronen, waaronder twee bijzonder opvallende. De ene is om alles te eisen van de staat – het ‘leiderschap’ – de andere in toenemende schaamte omdat hij is bezweken voor een massale suggestie. Vanzelfsprekend maakt alleen de tweede halverwege autonome analyse en risicobeoordeling mogelijk, terwijl de eerste het persoonlijke oordeel opschort ten gunste van de autoriteiten: het belangrijkste is dat ze veiligheid creëren. Dit element van de opschorting van het oordeel, dat steeds weer kan worden waargenomen, in dienst van een obsessief ingebeelde veiligheid, moet worden nageleefd: het is de sleutel tot wat er daarna gebeurt. Ze zeggen dat angst de geest doodt, maar dat raakt hem maar half.

Het menselijke deel van paniek als modus operandi van de samenleving bestaat in de roep om koste wat kost de orde te herstellen. Een chaotisch element is in het leven van veel mensen terechtgekomen en moet, wat het ook kost, worden geëlimineerd. Hierin ligt “tegen elke prijs” het element van paniek. De vraag is wat er gebeurt zodra de te betalen prijs zichtbaar en tastbaar wordt – misschien niet volledig, maar alleen gesuggereerd, vooral in het geval dat de nieuwe bestelling die ontstaat niet in staat is om de belofte van zekerheid, de vervulling ervan zelf na te komen het wordt eerder uitgesteld tot een onbepaalde toekomst, maar beperkt in plaats daarvan het leven van individuen meer en meer in het heden, “om ergere dingen te voorkomen”. Dit erger, b.v. de “dreigende ineenstorting van het gezondheidssysteem” als gevolg van enkele ontbrekende, met andere woorden: ziekenhuisbedden die om economische redenen buiten gebruik zijn gesteld, kan niets anders zijn dan de duivel die persoonlijk op de muur is geschilderd. Geen wonder dus dat de samenleving op dit mythische moment rijp is voor de zondebok – de echte zondebok, niet de rituele vervanging ervan.

Boosheid op de zondebokken omdat de vaccinatie niet werkt

Een beleid dat op dit punt niet resoluut op de rem trapt, maar integendeel door het fatale affect uit te buiten en de herstructurering van het systeem in de richting van een meer rigide orde dwingt, is schuldig: schuldig aan de verwoeste levens van de individuen die snel optellen tot velen, ook schuldig aan geschiedenis, zou moeten betekenen in het licht van een verleden dat voor eens en voor altijd is afgezworen ondanks alle waarden van de beschaving. Op dit moment wordt de beschaving echt op de proef gesteld, zoals de Australische kampen voor degenen die “positief getest” zijn, drastisch aantonen. Een beleid dat geen uitweg vindt uit hun zelf toegebrachte onvolwassenheid (in plaats daarvan contrafeitelijke exit-strategieën propageert, waarvan het succes zou mislukken vanwege de weigering van een minderheid),

De zondebok wordt, in tegenstelling tot de vijand, als schuldig beschouwd in de breedste zin van het woord, dat wil zeggen vooral aan het eigen falen, dat niet alleen op verklaring maar ook op oplossing wacht. De vijandige tweeling, dat wil zeggen de goedkope galerij van “rechtse denkers, laterale denkers, Covid-ontkenners”, heeft zijn tijd gehad dat de “niet-gevaccineerde” het toneel domineert als de bron van sociale rampspoed: hij moet worden geëlimineerd … helemaal niet kosten, anders omdat hij alleen het bereiken van het doel blokkeert. Dit is hoe het denkt binnen dit proces, waarvan het intieme gevoel het scheuren van het gordijn van de beschaving is. De drastische voorstellen over hoe niet-gevaccineerden het beste uit de weg kunnen worden geruimd, die nu worden gedaan door een paar politici, publicisten en, afschuwelijke uitspraken, Wetenschappers die hun reputatie op het spel zetten, zijn te genereus verspreid, zijn geenszins de ontlading van een bijzonder sadistische persoonlijkheid, maar ideeën van volkomen normale mensen, irritante waarschuwingssignalen over de “banaliteit van het kwaad”, die zo’n schokkend effect had op vorige generaties dat ze zijn herhaaldelijk betwist moest. De weerklank in de samenleving is groot.

Natuurlijk is de zondebok niet causaal verantwoordelijk (voor wat dan ook). Hij wordt “schuldig” door symbolische overdracht. Wat niet wil zeggen dat hier louter conventie aan het werk is: “Laten we er maar vanuit gaan dat het zo is…” Integendeel, de symbolische overdracht schept alleen de “diepere waarheid”, de basis van een overtuiging die niet meer bestaat. door de vermelding van feiten kan worden opgebroken. Als bijvoorbeeld het aantal besmettingen toeneemt nadat het aantal niet-gevaccineerde mensen drastisch is gedaald, dan wordt de veronderstelde ineffectiviteit van de vaccinatie (of de rol ervan als mogelijke besmettingsfactor) een maatschappelijk taboe. Hoe meer het aantal zondebokken krimpt, hoe meer “schuld” wordt opgestapeld op de resterende:

De geest van bewustzijn zal tot een roemloos einde komen

Als een soort lakmoesproef geeft de Covid-crisis informatie over de staat van de erosie van de beschavingsnormen, dat wil zeggen over de mate van ordeverlies die nu is bereikt – en de bijbehorende waan van de orde – in de landen van het Westen die gewillig overschakelde naar de noodmodus dan blijkt uit de Statistieken al dat de “ramp” zich bewoog in de afmetingen en banen van de gebruikelijke griepgolven. Wat hen ook dreef om dit te doen, ze vermenigvuldigden de chaos die ze beweerden te genezen. Het lopende proces, men moet zich niet aan valse hoop schenken, omvat veel meer dan de “tijdelijke” opschorting van enkele grondrechten. Het verandert de relatie tussen mensen en hun relatie tot macht – en macht tot mensen.

In dit opzicht staat Duitsland, vastbesloten om “verplicht te vaccineren” (en dus willekeurig de crisis te verlengen), op de drempel tussen verbazing en afschuw. Als het zijn zondebokken opoffert, dwz als het het pad blijft volgen dat is uitgestippeld door de logica van het “verzoenende offer”, zal het wakker worden om te ontdekken dat dit offer ook “tevergeefs” was omdat de koele feitenanalyse aan het einde van het bewustzijnsspook van overdreven propaganda, dubbelzinnige wetenschap en zal een roemloos einde maken aan de politiek die vertrouwt op onhandige misleiding. En aangezien geen enkele samenleving zonder schuldverdeling kan, zal wat ooit is gebeurd terugvallen op degenen die vandaag de zondebok voorbereiden met de serieuze uitingen van mensen die weten waar ze heen moeten.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

coronavirus

Biontech : De farmaceutische industrie maakt geen geheim van haar intentie om mensen te chippen

Published

on

Biontech

De farmaceutische Biontech industrie maakt geen geheim van haar intentie om mensen te chippen – toch wordt dit in de reguliere media fel afgedaan als onzin.

Dit is al verleden tijd:

“Een korte prik. Een beetje pijn. Afgerond. Het duurt minder dan tien minuten voordat een datachip ter grootte van een rijstkorrel onder de huid wordt geïmplanteerd – en het leven verandert ingrijpend. Vervelende alledaagse situaties zoals vergeten sleutels, achtergelaten portemonnees of verlopen paspoorten behoren dan tot het verleden. De chip, meestal geïmplanteerd in de vingertop, verzendt alle benodigde gegevens en ontlast u van de last van het onthouden” (1).

Nou, het zal waarschijnlijk geen chip ter grootte van een rijstkorrel zijn die in een spuit past waarmee men zogenaamd, maar nooit bewezen heeft, “immunisatie tegen corona”. Maar de digitale wereld gedijt op miniaturisering en de verbinding tussen technologie en het menselijk organisme is een van de natte dromen van transhumanistische ‘wereldleiders’ . Het draait allemaal om chips in het nanobereik en er wordt al lang geëxperimenteerd met dergelijke chips voor het monitoren en controleren van biologische organismen (2).

Los van het feit dat het er niet om gaat hoe nanochips in het menselijk organisme komen, maar dat het überhaupt zou moeten gebeuren. Of misschien al gebeurt? De “feitencheckers” in de “waarheidsmedia” zijn geobsedeerd met het wegwuiven van elke verdenking die in deze richting gaat:

“Avontuurlijke complottheorieën doen niet alleen de ronde op sociale netwerken. Staat Bill Gates uiteindelijk achter Corona omdat hij ons zijn vaccin wil opdringen en een chip wil implanteren?” (3).

Ja, ja, steeds weer Bill Gates. Personalisatie is een zeer krachtig hulpmiddel om elke ongewenste context te vervagen. Door vaardige woordkeuze komt de “samenzweringstheorie” – wij noemen de hele zaak beter, want waarheidsgetrouwer, een gegronde verdenking – eindelijk belachelijk. Zo wordt pseudo-journalistiek beleefd, in bovenstaand voorbeeld dat van ZDF.

‘S Werelds best verkochte “vaccin tegen corona” is dat van de Pfizer-groep, bijna uit de hoed getoverd door het Duitse bedrijf Biontech, dat al jaren afhankelijk is van de geldinfuus van verschillende geïnteresseerden. In november 2020 schonk de Bill & Melinda Gates Foundation (BMG) 4,9 miljoen dollar aan dit bedrijf, dat in het verleden altijd financieel vast zat, ruim op tijd voor de start van de wereldwijde “coronavaccinatiecampagne” (4).

“Grappig genoeg” is BMG ook een investeerder in Biontech – en daarmee de primeur voor de verkoop van het genetisch gemanipuleerde serum. Overigens vond de intrede als belegger plaats in september 2019, net op tijd voor het “uitbreken van de pandemie” (5). Nu weet de lezer hoe een stichting die zich altijd presenteert als een vereniging van filantropen rijker en rijker kan worden.

Kan Oliver Klein van ZDF (zie citaat hierboven) zulke complexe verbanden herkennen, zelfs begrijpen? Omdat het op de een of andere manier zijn vaccin is, dat van Bill Gates, dat hier wordt gespoten. En dat het opgelegd zal worden, het “vaccin”, zou nu langzaam bij iedereen door moeten dringen.

We beleven een gigantische, wereldwijde verkoopcampagne, geflankeerd door willekeurige, niet-democratische staatsmaatregelen. Dus wat ZDF ons als verlichting wil verkopen, wordt uiteindelijk een teken van incompetentie, desinformatie en propaganda.

Pfizer is niet Bill Gates, toch. Maar het is misschien niet helemaal irrelevant om te weten dat in februari 2020, net op tijd voor de ‘pandemie-uitbraak’, Susan Desmond-Hellmann werd gekozen in de raad van bestuur van Pfizer. Nu kan iedereen raden waar Desmond-Hellmann de afgelopen zes jaar aan het ravotten was. Een schot in de roos: ze was eigenlijk de CEO van de Gates Foundation. Het is natuurlijk volkomen duidelijk dat BMG geen financiële belangen heeft in Pfizer – of wel (6)?

Daarnaast schonk de Bill Gates Foundation in september 2016 ook de Pfizer Group het vrij aanzienlijke bedrag van 17,252 miljoen US dollar (7). Iedereen die nu concludeert dat de stichting winstgevende investeringen heeft gedaan, zoals bij Biontech (zie hierboven) en niet alleen vandaag, ook bij Pfizer, is spot on (8).

Dat brengt ons terug bij Albert Bourla. Zoals ik al zei, is hij een van de directeuren van Pfizer. In een paneldiscussie op het World Economic Forum in Davos (WEF) reageerde hij als volgt op een relevante vraag:

“Stel je een biologische chip voor in een pil die bij inslikken in de maag gaat en een signaal afgeeft. (…) Stel je de toepassingen voor, de mogelijkheid om mensen aan te sturen. (…) Wat er op dit gebied gebeurt, is fascinerend” (9).

Om eerlijk te zijn, ik was achterdochtig toen ik het citaat zag, dus ik heb de bron onderzocht. Hier eerst als audio stuk:

Albert Bourla, CEO van Pfizer, over elektronische trackingchips in pillen, goedgekeurd door de FDA

Ik kon het nog steeds niet echt geloven, maar uiteindelijk vond ik de originele bron (v2). Als kroon op het werk wil ik u vertellen dat deze uitspraak van Albert Bourla dateert van januari 2018. Zoals je kunt zien, was de Pfizer-baas enthousiast over zijn visioenen en wees alsjeblieft niet zo naïef om te geloven dat hij dit destijds, meer dan vier jaar geleden en voor het elite WEF-forum, uit pure grappen en gek doen.

En nu, als klap op de vuurpijl, is Albert Bourla ook deelnemer aan de Bilderbergconferentie, die een paar dagen geleden heel rustig en heimelijk werd gehouden in de hoofdstad van het afbrokkelende rijk (10).

Vraag in de Matrix: Wordt er aan nanochips gewerkt om mensen te controleren en te sturen? Neeeeee, nooit!!!

Mogen de blinden en doven hun ogen en oren blijven bedekken. De hele zaak stinkt naar de hemel.

Blijf a.u.b. alert, beste lezers.

Bronnen en opmerkingen:

(Algemeen) Dit artikel uit  Ped’s Views  is gelicentieerd onder een  Creative Commons -licentie  ( Naamsvermelding – NietCommercieel – GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal ). Het kan worden gedistribueerd en gereproduceerd zolang de licentievoorwaarden worden nageleefd. Als je linkt naar andere artikelen uit de visie van Ped, vind je daar ook de externe bronnen die de stellingen in de huidige tekst ondersteunen. Laatst bewerkt: 7 juni 2022.

(1) 23-05-2022; dagelijkse spiegel; Datachips in het lichaam – horror of hoop?; https://www.tagesspiegel.de/politik/der-digitale-mensch-datenchips-im-koerper-horror-oder-hoffnung/19840472.html
(2) 07.10.2010; scinexx, Universiteit van Buffalo (VS); dieren op afstand bestuurd door nanodeeltjes; Onderzoekers gebruiken magnetische deeltjes om celfuncties specifiek te verstoren of te stimuleren; https://www.scinexx.de/news/technik/tiere-durch-nanoparticle-fernsteuerung/
(3) 30 december 2020; ZDF; Oliver Klein; De gekste complotmythes van 2020; https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-verschwoerungstheorien-2020-100.html
(4) BMG; Database met toegezegde subsidies; Toegezegde subsidies Biontech;https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=Biontech#committed_grants ; opgehaald: 2022-06-01
(5) september 2019; BMG; Strategisch Investeringsfonds; Biontech; https://sif.gatesfoundation.org/investments/biontech/ ; opgehaald: 2022-06-01
(6) 2020-02-04; Pfizer; Susan Desmond-Hellman gekozen in de raad van bestuur van Pfizer; https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2020/Susan-Desmond-Hellmann-Elected-to-Pfizers-Board-of-Directors-04-02-2020/default.aspx
(7) 29-12-2012; Pfizer; Private en publieke partners verenigen zich om tegen 2020 10 verwaarloosde tropische ziekten te bestrijden;https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2012/Private-and-Public-Partners-Unite-to-Combat-10-Neglected-Tropical-Diseases-by-2020-01-29- 2012/default.aspx
(8) BMG; Database met toegezegde subsidies; Toegezegde subsidies Pfizer; https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=pfizer ; Opgehaald: 2022-06-01
(9) 2022-01-18; WEF-bijeenkomst; Albert Bourla op het World Economic Forum 2018 is enthousiast over elektronische nalevingspillen; https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A
(10) Deelnemerslijst van de Bilderberg Conferentie 2022; https://bilderbergmeetings-org.translate.goog/press/press-release/participants?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp ; opgehaald: 07.06.0222
(v1) WEF, Martin Schwab, Albert Bourla, CEO van Pfizer, biologische chips; Bron: WEF; https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A ; of hier:
(v2) 25/01/2018; WEF; Gezondheid transformeren in de vierde industriële revolutie; https://www.youtube.com/watch?v=Uio8X1h0H-E

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Biden betaalt veel geld voor de nieuwste flop van Pfizer

Published

on

pfizer

De regering-Biden betaalt 10,6 miljard dollar aan belastinggeld voor Paxlovid van Pfizer, het niet-originele en ineffectieve Covid-19-medicijn van Pfizer.

In november 2021 betaalde het Witte Huis medicijnmaker Pfizer bijna $ 5,3 miljard voor 10 miljoen behandelingskuren van zijn experimentele  Covid-19-behandeling,  Paxlovid, een antivirale combinatie van nirmatrelvir en ritonavir.

Ritonavir werd ontwikkeld in 1989 en nirmatrelvir werd ontwikkeld in 2020. Met andere woorden, Paxlovid is niet helemaal opnieuw ontwikkeld om Covid-19 te behandelen; de verbindingen bestonden al.

In december 2021 beweerde Pfizer dat de eerste onderzoeksresultaten aantoonden dat Paxlovid het risico op  ziekenhuisopname en overlijden met bijna 90 procent verminderde bij mensen met milde tot matige coronavirusinfecties. Zonder context is deze verklaring schromelijk misleidend. Vrijwel iedereen die de bestaande Covid-19-mutatie krijgt, zal een milde of matige ziekte hebben, maar de medicijnmaker beperkte zijn onderzoek tot mensen die niet waren gevaccineerd en het grootste risico liepen op het virus vanwege leeftijd of gezondheidsproblemen, zoals obesitas.

Een bijgewerkte, recentere analyse van 1.153 patiënten (van de mogelijke 2.246 patiënten) toonde een flauwe, niet-significante relatieve risicoreductie van 51 procent. Een subgroepanalyse van 721 gevaccineerde volwassenen met ten minste één risicofactor voor progressie naar ernstige Covid-19 toonde een niet-significante relatieve risicovermindering bij ziekenhuisopname of overlijden (behandelingsarm: 3/361; placebo: 7/360).

Volgens het officiële  persbericht van 14 juni van Pfizer toonden de resultaten van de fase 2/3 van de  gewijzigde  Paxlovid EPIC-SR-studie (Evaluatie van proteaseremming voor COVID-19 bij patiënten met een standaardrisico), met mijn nadruk:

  • Het nieuwe primaire eindpunt van zelfgerapporteerde, aanhoudende verlichting van alle symptomen gedurende vier opeenvolgende dagen  werd niet gehaald .
  • Pfizer zal  de deelname aan de EPIC-SR-studie stopzetten  vanwege het lage aantal ziekenhuisopnames of overlijden in de populatie met standaardrisico.

Verscholen in het persbericht van Pfizer was het volgende financiële goudklompje voor investeerders: “De resultaten van deze aanvullende analyses zullen naar verwachting geen invloed hebben op de omzetverwachtingen van Pfizer voor het volledige jaar 2022.” De reden daarvoor is: Pfizer  heeft al $ 5,3 miljard in handen van belastingbetalers en heeft de “blockbuster-status” vastgehouden (gedefinieerd als een miljard dollar aan verkoop van een enkel medicijn).

Naast de reeds toegezegde $ 5,3 miljard, kondigden de VS in januari een vertrouwelijke aanvullende “verbintenis” aan om  nog eens 10 miljoen doses te bestellen  (tegen de prijs van 5,3 miljard dollar meer, voor een totaal van 10,6 miljard dollar), wat Pfizer een zeer gewilde na ” super  blockbuster-status” (gedefinieerd als 10 miljard dollar aan verkoop van een enkel medicijn). De administratie bleef “vastbesloten om door te gaan met de [extra] aankoop”, aldus een Bloomberg-rapport van april 2022.

Volgens Bloomberg zocht het Witte Huis aanvankelijk $ 22,5 miljard aan nieuwe pandemiefinanciering. Democraten waren eerder dit jaar bereid iets meer dan $ 15 miljard op te nemen in een brede rekening voor overheidsuitgaven, maar deze werd verwijderd na onenigheid met de Republikeinen over de vraag of deze moest worden gecompenseerd door bezuinigingen elders in de regering.

De senaatswet van $ 10 miljard bevatte een vereiste dat ten minste de helft van het geld aan therapieën moet worden besteed, maar waarom gokte Biden  elke dollar  op één enkel medicijn van één enkele medicijnfabrikant? Waarom werd Pfizer gekozen om alleen aan de therapeutische clausule te voldoen?

Zoals we hebben gezien, werken FDA Emergency Use Authorizations (EUA’s) niet altijd zoals ze zouden moeten, maar in dit geval was het vanwege een manipulatieve actie van Pfizer en een riskante weddenschap van het Witte Huis van Biden.

Dat komt omdat Pfizer zonder publieke vermelding in het geheim zijn eigen lat had verlaagd na zijn EUA  nadat  het Witte Huis had toegezegd $ 5,3 miljard dollar aan product te kopen. Pfizer verklaarde:

Na de autorisatie voor gebruik in noodgevallen van Paxlovid voor personen met een hoog risico op progressie naar ernstige COVID-19, werd  het protocol gewijzigd om personen met een hoog risico uit te sluiten en de inschrijving van patiënten zonder risicofactoren voor progressie naar ernstige COVID-19  die niet waren gevaccineerd, of wiens laatste COVID-19-vaccinatie meer dan 12 maanden na inschrijving plaatsvond. (nadruk toegevoegd)

Op deze manier was Pfizer in staat zijn medicijn toe te dienen aan een minder ernstig zieke en gezondere populatie in de hoop een superieur werkzaamheidssignaal en een verminderd veiligheidssignaal te hebben, maar het kon  nog steeds  geen adequaat klinisch effect laten zien op een van zijn prospectief opgestelde protocollen. eindpunten.

Om het protocol na indiening door de FDA te wijzigen, had Pfizer formeel en schriftelijk met de FDA moeten communiceren. Een  voormalig niet-wetenschappelijk  directeur van Pfizer,  Patrizia Cavazzoni , nu het hoofd van het Center for Drug Evaluation and Research van de FDA, zou de verandering moeten goedkeuren. Interessant is dat de wijziging van het protocol van Pfizer zo strak werd gehouden dat het niet publiekelijk bekend was tot het Pfizer-persbericht van juni 2022.

Ongeveer een week eerder  had YaleMedicine van de Yale University  zelfs een lang artikel gepubliceerd over de voordelen van Paxlovid, waarin de verouderde oorspronkelijke protocoleindpunten werden geciteerd. Op 7 juni had de CEO van Pfizer, Albert Bourla, plannen aangekondigd om meer dan $ 100 miljoen uit te  geven om de productie van Paxlovid te verhogen en toegewijd aan het aannemen van honderden nieuwe werknemers om de schijn op te houden met het Witte Huis en Pfizer-investeerders.

Paxlovid is niet het eerste voorbeeld van “geheime” en wetenschappelijk twijfelachtige beslissingen die buiten de standaardkanalen van de FDA worden genomen onder toezicht van Patrizia Cavazzoni. Ongeveer een jaar geleden waren er geheime bijeenkomsten rondom Biogen’s monoklonale antilichaamgeneesmiddel aducanumab (Aduhelm) voor de ziekte van Alzheimer, dat miljarden dollars waard was, en dat in elk onderzoek niet voldeed aan de veiligheids- en werkzaamheidsnormen.

Na  een controversiële  en mogelijk illegale en onethische  back-channel ontmoeting met de leidinggevenden van Biogen , werd het medicijn van Biogen echter goedgekeurd door Cavazzoni tegen advies van leden van de FDA-adviescommissie en FDA-medewerkers.

Cavazzoni bevestigde haar beslissing door een komisch  ontoereikende rechtvaardiging van 1,5 pagina’s te schrijven, die meestal de mening van anderen citeerde en niets deed om hun discutabele hypothesen aan te pakken. Bijna elke medische commentator schold Cavazzoni’s goedkeuring van aducanumab uit en noemde het dingen als ” valse hoop “, ” slecht medicijn “, ” schandelijk “, ” gevaarlijk “, ” een ramp ” of ” een nieuw dieptepunt “. De omstandigheden rond de klinische resultaten van Paxlovid van Pfizer zijn eveneens verschrikkelijk.

Maar in tegenstelling tot Biogen kon ik zelfs  geen  online verslag vinden van een vergadering van Cavazzoni die de protocolwijziging voor Paxlovid rechtvaardigde, laat staan ​​een adequate. Pfizer zou een gedetailleerde motivering hebben moeten geven in zijn protocolwijziging en de FDA hield die verzoeken en wijzigingen geheim. Het is gewoon weer een voorbeeld van het totale  gebrek aan transparantie van de FDA .

Een jaar geleden meende ik in een opiniestuk dat  Cavazzoni twijfelachtige beslissingen zou blijven nemen  vanwege haar nauwe banden en lange geschiedenis van dienstverband bij Big Pharma. Het grootste deel van Cavazzoni’s carrière laat zien dat ze werkt als een niet-wetenschappelijke Big Pharma-manager.

Ze heeft ook een opvallend gebrek aan fundamentele wetenschappelijke of onderzoekservaring voor het bekleden van zo’n kritieke positie op het gebied van de volksgezondheid. Helaas had ik gelijk, maar het zijn de belastingbetalers die de kosten van de mislukte Paxlovid-gok zullen dragen.

Waarom heeft het Witte Huis een blanco cheque van belastinggeld afgeschreven voordat het definitieve bevindingen kreeg?

Het is niet zo dat Pfizer om geld kwetst of dat Amerikanen niet al meerdere goedkope,  generieke alternatieven hebben  met omvangrijke peer-reviewed bewijzen achter zich, die tientallen en honderdduizenden patiënten bestrijken. Toch negeerde het Biden Witte Huis de historische wijsheid van de  Spreuken van Ahiqar en koos ervoor om “twee in de hand weg te gooien (dwz hydroxychloroquine en ivermectine) voor één in de bush (Paxlovid).”

We weten al een tijdje dat de dominante gemuteerde varianten van Delta en Omicron (die  volgens de CDC >99 procent  van de huidige gevallen uitmaken) meestal milde infecties hebben veroorzaakt. Het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames door Covid is gedaald, omdat de meeste mensen tegenwoordig slechts minimale tot matige  verkoudheidssymptomen krijgen  . Zelfs Johns Hopkins laat  recorddieptes  zien in Covid-19-gerelateerde ziekenhuisopnames op de IC.

Pfizer heeft zijn experimentele product misschien overdreven en bedrieglijk geweest door zijn protocol te wijzigen zonder het publiek te informeren. Door Pfizer te vertrouwen en een aanzienlijke gok te wagen met belastinggeld, spoelde het Witte Huis $ 5,3 miljard belastingbetalerdollars grotendeels door de afvoer. Het Witte Huis zit nu aan de haak voor nog eens $ 5,3 miljard – voor een totaal van $ 10,6 miljard – voor een ineffectieve Covid-19-behandeling die Pfizer al  had  ontwikkeld, terwijl ze bijna niets hadden kunnen uitgeven en de gevestigde veiligheid en werkzaamheid van hydroxychloroquine hadden bevorderd en ivermectine met een superieur resultaat.

Meer praktisch, aangezien Delta en Omicron mild zijn, hadden we Covid-19-mutaties gewoon hun gang kunnen laten gaan en infecties symptomatisch kunnen behandelen met beschikbare generieke farmacologie, zodat individuen kunnen verkrijgen natuurlijke immuniteit .

De regering-Biden koos in plaats daarvan voor deze belachelijke en buitensporige verspilling van belastinggeld. Zal de president, of iemand anders, verantwoordelijk worden gehouden?

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Pfizer reageerde op controverse over het feest op een jacht vol met hoeren

Published

on


Volgens de multinational Pfizer kent de functionaris de ingenieur niet en hebben ze elkaar nooit persoonlijk ontmoet. Daniel Coronell dringt aan op de informatie die hij heeft gepubliceerd

De farmaceutische multinational Pfizer verwijst via een persbericht naar het schandaal dat is veroorzaakt door een video waarin de kandidaat voor het presidentschap van Colombia voor de League of Anticorruption Governors, Rodolfo Hernández Suárez, verschijnt op een feest aan boord van een jacht in Miami (Verenigde Staten) samen met hun kinderen en jonge vrouwen in badpakken.

De video werd uitgezonden door journalist Daniel Coronell via zijn rubriek op W Radio en in het tijdschrift Cambio, dat hij regisseert. Hij rechtvaardigde de publicatie van de video omdat hij volgens hem al een kandidaat was toen het feest plaatsvond en enkele Pfizer-medewerkers aanwezig waren , die geïnteresseerd zouden zijn om zaken in het land te bevorderen. Om die reden zou het geen inbreuk op zijn privéleven zijn.

Op het feest was volgens de onthulling van het tijdschrift Cambio ook Luis Carlos Hernández aanwezig , de zoon die betrokken is bij het Vitalogic- schandaal , waarvoor de kandidaat zich in de proeffase bevindt.

Die nacht in oktober zouden vader en zoon naar verluidt mensen hebben ontmoet die banden zouden hebben met het regionale farmaceutische bedrijf Pfizer . Dit medium belicht ook de namen van zakenman Marcio Ramos Pinto, eigenaar van een Amerikaans evenementenbedrijf, evenals Luis de la Hoz en Aron Martínez.

De kosten van het jachtfeest zouden door die mensen zijn gedekt en een andere zoon van Hernández zou ook onder de aanwezigen zijn geweest. Dit is Rodolfo José, die wordt gezien met twee andere mensen in een jacuzzi.

De reactie van de kandidaat

Geconfronteerd met de foto’s waarin Rodolfo Hernández wordt gezien terwijl hij deelt en zelfs danst met een van de uitgenodigde vrouwen , verdedigde de kandidaat zichzelf door de “petrovideo” -schandalen ter sprake te brengen.

“Het lijkt hen verkeerd dat ik in 2021 op vakantie ben in Miami, maar het lijkt hen niet verkeerd dat Petro dronken wordt en met enorme dronkenschap op de perrons komt om de kiezers toe te spreken, noch de ‘Petrovideos’, het pact van de schandpaal en zijn criminele strategie. Ze zijn wanhopig.”

De eerste vermelding verwijst naar de tijd dat Gustavo Petro op een platform in Girardot opstond met wat drankjes bij zich die hem volgens hem niet goed bevielen en gepaard gingen met de vermoeidheid als gevolg van een reis naar Europa.

Pfizer verdedigde zichzelf

De Amerikaanse apotheker, in het land bekend als een van de producenten van anticovid-vaccins, kwam in een op netwerken verspreide verklaring rond het middaguur naar buiten om de financiering van de partij en zelfs de deelname van de regionale directeur Christopher Ariyan te ontkennen.

Volgens Pfizer wordt zijn werk gekenmerkt door hoge normen, “en het zal niet toestaan ​​dat het ten onrechte wordt beschuldigd van het aangaan van relatiepraktijken, in strijd met zijn bedrijfsprincipes en -beleid.”

Tot nu toe zijn er geen beelden bekend die ondersteunen dat de uitvoerende macht op die plek aanwezig was, maar in sociale netwerken sinds de campagne van het Historisch Pact en andere burgers hebben hun ongenoegen geuit over de video.Een van hen is Armando Benedetti , die op Twitter zei dat dit een “feest is dat meer op gangsters lijkt”, zich afvragend of het farmaceutische bedrijf bijdragen ontving voor de campagne van de ingenieur.

Op basis van informatie van een van zijn bronnen verzekerde Coronell dat de heer Christopher Ariyan, die de functie van country manager in de Andessector voor Pfizer bekleedt, bij het evenement aanwezig zou zijn geweest . Het meest serieuze is dat, volgens zijn informant, dat bedrijf deze dure bijeenkomst zou hebben gefinancierd – het huren van dit jacht zou volgens hem ongeveer twintig miljoen Colombiaanse peso’s kosten.

Hij voegde eraan toe dat hij rechtstreeks navraag deed en te horen kreeg dat vorige week geen enkele werknemer van Pfizer de ingenieur had ontmoet ; De journalist hield vol dat deze video van oktober 2021 is en reageerde volgens hem niet meer op hem.

Geconfronteerd met deze beschuldigingen stuurde de multinational een verklaring om haar versie van de gebeurtenissen te geven. Allereerst verwierp hij categorisch de claims van de inhoud die op vrijdag 17 juni werd gepubliceerd . Hij merkte op dat “geen enkele persoon die Pfizer vertegenwoordigt, de genoemde situatie bijwoonde, eraan deelnam of financierde.”

De medicijnmaker ontkende ook de bewering dat Ariyan op het moment van de opnames in Miami was. Volgens hen “kent de heer Ariyan hem niet, heeft hem nooit ontmoet of gesproken.” Hij merkte op dat hij werkt met “de hoogste normen van ethiek en integriteit” en ontkende zich bezig te houden met relatiepraktijken – ook wel bekend als lobbyen -.

pfizer
Farmaceutische verklaring Pfizer op Rodolfo Hernández

Daniel Coronel antwoordde:

Toen de Pfizer-verklaring eenmaal bekend was, trok de gerenommeerde journalist de gepubliceerde informatie niet in. Integendeel, hij herhaalde de vragen die uit deze informatie naar voren kwamen aan de voormalige burgemeester van Bucaramanga. Hij zei ook dat hij dit nieuws over een paar minuten nog meer via het station zal verspreiden.

“Vóór de verklaring van Pfizer herhaal ik wat werd gerapporteerd in #ElReporteCoronell zoals het is geschreven en ik bekrachtig mijn vragen aan de kandidaat @ingrodolfohdez: 1) Wie heeft het feest betaald? Heeft hij zich laten uitnodigen door lobbyisten? Wie waren de vrouwen?

Opgemerkt moet worden dat een column van journalist Jorge Gómez Pinilla onlangs niet werd gepubliceerd in de krant El Espectador, waarin werd verwezen naar de mogelijkheid dat de verdwenen dochter van Rodolfo Hernández nog leefde en opgesloten zat in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. De inhoud is verwijderd omdat deze gebaseerd zou zijn op onbevestigde informatie.

“Ik heb @elespectador gevraagd om de publicatie van de column ongedaan te maken. Ik werk al 40 jaar als journalist en deze keer, gedreven door de hitte van een virulente verkiezingscampagne, had ik het bij het verkeerde eind. Het is menselijk om fouten te maken en het is aan adellijke wezens om fouten te accepteren en te corrigeren”, schreef hij.

“Wanhopig”

De Anti-Corruption Governors League-kandidaat verwees naar de video in een krachtig bericht op Twitter. Daar maakte hij van de gelegenheid gebruik om zijn tegenstander, de linkse kandidaat Gustavo Petro, te beschimpen: hij deed hem denken aan de “petrovideos”, de dag dat de leider van het Historisch Pact dronken op een platform stond in het midden van de campagne om een ​​toespraak te houden en het vermeende “Schandpaal-pact.

“Het lijkt hen verkeerd dat ik in 2021 op vakantie ben in Miami, maar het lijkt hen niet verkeerd dat Petro dronken wordt en met enorme dronkenschap op de platforms komt om met de kiezers te praten, noch de “Petrovideos”, het pact van de schandpaal en zijn criminele strategie. Ze zijn wanhopig”, zegt hij op zijn sociale netwerk.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

Duits ” gas noodplan”: nu wordt zelfs Brussel nerveus

Het Duitse energiebeleid zorgt er nu zelfs voor dat de EU-autoriteiten (ernstige) twijfels hebben over het verloop van de grootste Europese economie: uiterlijk nadat minister van Economische Zaken Robert Habeck… [...]

MAGA-Congreslid Miller noemt einde abortusrecht ‘historische zege voor witte levens’

Volgens het Republikeinse Congreslid Mary Miller is het om zeep helpen van het abortusrecht door het Hooggerechtshof ‘een historische zege voor witte levens’. Miller deed die uitspraak op een bijeenkomst… [...]

Poetin De oude wereld is voorbij

De Russische leider Poetin heeft de oude wereldorde begraven en zijn visie op de toekomst van Rusland en de wereld uiteengezet in een sleuteltoespraak. Poetin Er zijn nieuwe machtscentra ontstaan,… [...]

Deze financiële staatsgreep, ook bekend als Great Reset , is een planetaire takedown door financiële “insiders”

Great Reset Catherine Austin Fitts (CAF), uitgever van  The Solari Report  en voormalig Assistant Secretary of Housing (Bush 41 Admin.), stelt dat de zogenaamde “reset” er zo uitziet. Hoge voedsel- en brandstofprijzen… [...]

Duitsland is het middelpunt van een proxy-oorlog tussen de VS en Rusland

Het publiek in Duitsland is zich nog niet bewust van de omvang van de Duitse betrokkenheid bij de Amerikaanse proxy-oorlog in Oekraïne tegen Rusland. In een artikel van zaterdag gaf de… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN