Connect with us

Politiek

Om in aanmerking te komen voor ‘hulp’, moet je eerst een ‘stumper’ zijn.

Published

on

geld

Tegenstanders van ‘sociale uitkeringen’ hameren erop dat dit ‘gratis geld’ een aanzuigende werking heeft, en fraude in de hand werkt. Bovenop de kosten voor de feitelijke uitkeringen komen dan nog de kosten voor toezicht, opsporing en vervolging, en het hele bouwwerk van de politieke besluitvorming en administratie. Anderzijds is het schrappen van ‘sociale voorzieningen’ ook kostbaar, als je niet iedereen aan een inkomen uit arbeid kunt helpen. U kunt zelf wel bedenken dat het misdaad in de hand werkt, diefstal en plundering, en dat het ‘menselijke afval’ in de vorm van ‘stumpers’ die geen dak boven het hoofd hebben, en dood gaan van honger en gebrek, geen sierraad zijn voor een geciviliseerde samenleving. Terwijl dergelijke ‘wandelende kadavers’ een zware wissel trekken op de volksgezondheid, in het bijzonder als ze uit wanhoop ook nog aan de drugs gaan.

Tussen de pleitbezorgers van een keur aan ‘sociale voorzieningen’, met inbegrip van de creatie van ‘zombiebanen’ (‘BullShit-Jobs’) via een groot arsenaal aan subsidies, en extra lagen ambtenaren, ‘onderzoekers’, en ‘adviseurs’, en anderzijds de strenge ‘Oostenrijkers’ in de economische leer, die niets moeten hebben van ‘sociale voorzieningen’, bevind ik mij, met mijn pleidooien voor een ‘Basis-inkomen’ voor iedereen. Arm en rijk. Noem het wat mij betreft een ‘AOW’ die ingaat op de dag dat je geboren wordt. Met, om een onstuitbare aanwas van het aantal mensen op aarde te voorkomen, een (dramatisch) verlaagd ‘Basis-inkomen’ voor minderjarigen, of niets, zodat zij niet als een ‘pinautomaat’ gezien kunnen worden door hun verwekkers. Maar tegelijk ook geen ‘voorzieningen’ meer in de vorm van ‘opvang’, teneinde de ouders vrij te kunnen spelen voor hun ‘zombiebaan’. Je wilt kinderen? Mooi. Jouw verantwoordelijkheid.

Wel zie ik ruimte voor het aanbieden van kosteloze voorzieningen, wederom voor alle burgers in gelijke mate, met inbegrip van ‘openbaar vervoer’, en elementaire zorg op een fatsoenlijk niveau, en toegang tot scholen en universiteiten zonder kosten. Zoals we ook niemand apart laten betalen voor politiediensten, of het leger. ‘Kosteloos’ is uiteraard niet ‘gratis’, want het geld daarvoor moet ergens vandaan komen, maar gelijke rechten voor iedere burger spaart ook (veel) geld uit omdat het ‘waterhoofd’ boven de kerntaak, vervoer, onderwijs en zorg, komt te vervallen. Tevens is het realistisch om aan te nemen dat mensen in dat geval eerder gebruik zullen maken van het ‘openbaar vervoer’, wat zo ‘schoon mogelijk’ kan worden ingericht, en files worden bestreden, en zo kostbare infrastructuur voor ‘rekeningrijden’, met het ‘waterhoofd’ van toezicht, administratie, besluitvorming, en het legertje ‘deskundigen’, wordt voorkomen.

Mijn kritiek op de ‘Calvinistische’ economen uit de ‘Oostenrijkse School’ is dat ze extreem kortzichtig zijn, en dat hun kadaver-mentaliteit de aanwas in de hand heeft gewerkt van ‘zombielegers’ die hen via de ‘volksvertegenwoordiging’ op democratische wijze overboord hebben gekieperd. En terecht! Dat ‘roofkapitalisme’ was altijd al geen aanwinst, en waar het erdoor is gedrukt door academische ‘Dominees’ die in de Verenigde Staten oververtegenwoordigd waren ten tijde van Reagan, zoals in Rusland, waar de ‘Harvard-Boys’ de vrije hand kregen na de val van het communisme, konden we met eigen ogen aanschouwen wat daarvan de gevolgen waren. Hoe anders is dat nu!

Daar komt nog iets bij. Vanaf Reagan, met in Europa Thatcher als gelijkgezinde politieke leider, werd de ‘welvaartsstaat’ naar de slachtbank verwezen, maar op hetzelfde moment werd de geldkraan opengezet alsof er geen ‘morgen’ was. Belastingen werden verlaagd, overheidstekorten stegen, voornamelijk met verwijzing naar de ‘noodzaak’ om bakken met geld uit te geven aan wapens, waarbij Thatcher die gaten dempte door alle ‘diensten’ die in overheidshanden waren in de etalage te zetten, en te verkopen aan de hoogste bieder. Die hoogste bieders profiteerden deels van het ‘milde’ belastingklimaat, maar meer nog van de ‘drukpers’. Ongekende hoeveelheden ‘nieuw geld’ kwamen via de commerciële banken in omloop, waarbij gaandeweg de ‘Centrale Banken’ hun deuntje begonnen mee te zingen. Meer in het bijzonder om de klappen van de onvermijdelijke ‘crashes’ in 2000 (‘Dot-Com’), en 2008 (‘Krediet-crisis’) op te vangen en commerciële geldverstrekkers te redden van een roemloze ondergang, en om ‘bank-runs’ te voorkomen die het hele systeem hadden doen instorten. Terwijl de commerciële bedrijven niet zelden van de fraude aan elkaar hingen, en als ze failliet gingen, bleven de consumenten, en aandeelhouders, met de gepeperde rekening achter, waar hen juist lagere tarieven en hoge rendementen in het vooruitzicht waren gesteld.

Hier op dit blog, en daarvoor in uiteenlopende forums, gaf ik als mijn mening dat het op termijn onvermijdelijk zou leiden tot een neofeodale structuur, met een gesubsidieerde extreem rijke, en praktisch almachtige toplaag, en de kansloze rest, waarbij de productie van alles wat onze ‘overlords’ nodig hadden door robots en geautomatiseerde systemen gerealiseerd kon worden, én verdedigd tegen ontevreden ‘zombies’. Mensen ‘zagen’ het niet, of wilden het niet zien. Maar in meerderheid toonde men gewoon geen interesse. ‘Davos’ (het ‘World Economic Forum’), zag het wel, maar daar werd het gezien als een kans. Althans, door de westerse deelnemers met een goedgevulde portemonnee die zichzelf al als feodale ‘overlords’ zagen heersen over een wereld vol ‘zombies’, terwijl ze plannen effectueerden om van die ‘zombies’ af te komen, zonder dat ze in opstand zouden komen, teneinde de ‘Planeet’ (het ‘Klimaat’) te redden voor hun eigen nageslacht.

De ironie is, dat ze in ‘Davos’ begrepen dat de ‘Oostenrijkse’ benadering geen zoden aan de dijk zou zetten, omdat ze gelyncht zouden worden voordat ze zich hadden kunnen ‘vestigen’ als ‘overlord’. Dat had de Russische praktijk wel aangetoond. Het geniale was dat ze bedachten dat ze hun doel zonder problemen konden bereiken door van iedereen een ‘hulpbehoevende stumper’ te maken, die blij was met een aalmoes, terwijl alles wat ze nog maar extra hoefden te doen, het aanmoedigen van jaloezie was, door met geld te schuiven en sommige groepen te bevoordelen boven anderen. Die jaloezie moest uiteraard niet hen treffen, wat inhield dat ze zich moesten hullen in het gewaad van de ‘Mecenas’. De ‘hulpverlener’. Met als model de wijze waarop de ‘Rockefellers’ zich middels hun ‘Foundation’ hadden weten te verrijken. En waar het geld dat ze daarvoor nodig hadden gewoon bijgedrukt kon worden, waarna ze het op slinkse wijze door hun netwerk in hun eigen portemonnee terecht lieten komen, als vergoeding voor ‘vaccins’, wapens, ‘financiële dienstverlening’, of ‘hulpgoederen’, alvorens het ‘weg te kunnen geven’ aan ‘wetenschappers’ en ‘fact checkers’, fondsen voor de media, en een weelde aan activisten en stichtingen die hen naar de bek praten, kostte het hen ‘onder de streep’ helemaal niets. Sterker nog, de overheid was in dat model de schuldenaar. En de overheid, dat zijn de belastingbetalers. En als je al je geld ‘weggeeft’, hoef je geen belasting te betalen. Dus wie draaien daar uiteindelijk voor op? De ‘stumpers’ die je ‘geholpen’ hebt, door ze aan een ‘zombiebaan’ te helpen, betaald met jouw (van de gemeenschap geroofde) ‘sponsorgeld’ en ‘donaties’.

In de Verenigde Staten is de collectieve schuld daardoor nu zo’n dertig biljard (triljard in Amerikaanse ogen), en dat is dan nog los van de private schulden die mensen hebben lopen bij de bank. Banken die zij controleren, en waar burgers hun huizen, auto en studie mee betalen. Hoeveel is dat? HIER een illustratieve grafische weergave. Maar het is zóveel, dat de Amerikanen niet eens de rente kunnen ophoesten als die gaat stijgen. En dat doet die rente nu, geheel volgens plan. En hetzelfde beeld in Europa. ‘Covid’, ‘de Russen’ en ‘de Chinezen’ krijgen de schuld, en ik vrees dat veel van de mensen die het eerder niet zagen, niet wilden zien, of druk waren met ‘Likes’ uitdelen aan vrienden en familie om hun ‘LifeStyle’ tot volle bloei te laten komen, er met open ogen, en beide benen intrappen.

Het is tegen alle instructies van psychologen, sociologen en politicologen in om je toehoorders uit te maken voor ‘Dom Rund’, iets wat ik hier de afgelopen twee jaar eerder steeds vaker ben gaan doen, compleet met een verwijzing naar wat de econoom Cipolla daarover te zeggen had. En door te wijzen op zulke fenomenen als ‘massapsychose’ en de ‘kudde’ die niet veel meer nodig heeft dan een handjevol ‘Cowboys’ en een stel getrainde honden. Maar waar die psychologen, sociologen en politicologen aan het infuus hangen dat ‘stumpers’ genereert als bron van inkomsten, allen afhankelijk van hun ‘deskundige adviezen’, eindigend in ‘stagflatie’ als voorbode van het eindspel, maakt het niet zoveel meer uit. Dit blog gaat de wereld niet veranderen, zo valt te vrezen, noch is het mijn ambitie om daarin een leidende rol te spelen. Voor mijn inkomen ben ik er niet van afhankelijk. En voor mijn eigen welbevinden zou het zomaar kunnen zijn dat ik er baat bij heb als ik u zo ver weet te krijgen dat u op zoek gaat naar tegenargumenten, om er vervolgens achter te komen dat mijn gedachtengang toch niet zo héél idioot is, want voor ‘nudgen’ en ‘zoete broodjes bakken’ is het hoe dan ook te laat.

Het onmogelijke voor mij is dat ik lang niet altijd weerzin heb tegen activiteiten die ‘stumpers’ ontplooien die aan het infuus van ‘de Davos-Boys-and-Girls’ hangen, maar de structuur is morbide ongezond, en extreem kwetsbaar voor misbruik. Exact waarom we in het verleden al de conclusie trokken dat ‘liefdadigheid’ problematisch was, en dat we als samenleving dienden te zorgen voor een fatsoenlijk fundament. Maar, zo was de waarschuwing destijds al sinds Adam Smith: ‘Niet méér dan dat!’ Laat de ‘markt’ vrij. Bemoei je er niet mee. Probeer, onder géén beding, het leven van burgers te ‘managen’, zelfs niet als ze er om vragen. ‘Je hebt je ‘Basis-inkomen’, doe je ding’. Aanvankelijk was dat ook het idee dat leefde binnen de ‘sociaal democratie’, zoals het genoemd werd, en wat de ‘Democraten’ in de Verenigde Staten bezielde, voordat het hele zaakje ‘Woke’ werd. Waar ze daarvoor al de fout in zijn gegaan, dat is waar ze niet iedereen dat ene, identieke bedrag gaven, waarmee het fundament zou zijn gelegd, maar dat er een systeem werd opgetuigd van ‘incrementen’, met als excuus dat het daardoor eenvoudiger was om de ‘Oostenrijkers’ te pareren, die niet wilden dat ‘hun geld’ naar ‘stumpers’ zou gaan, die te beroerd waren om te werken. Terwijl de ‘Oostenrijkers’ uiteindelijk tandenknarsend akkoord gingen met ‘incrementen’ om electorale redenen.

Zoals hierboven geschetst kwam de ommekeer onder Reagan en Thatcher, die de ‘welvaartsstaat’ sloopten, maar beloofden iedereen een baan te geven, wat lukte door geld bij te drukken, en bedrijven en diensten te ‘privatiseren’, wat op papier voor een kleinere overheid zorgde, terwijl die overheid juist explodeerde qua omvang via contracten met bedrijven die exclusief voor de overheid werkten, en de creatie van een tsunami aan ‘toezichthouders’, terwijl die hele waterval van banen betaald werd met geld dat nog verdiend moest worden, en door het afstoten van bedrijven en diensten aan ‘particulieren’ die geld leenden om zich ‘eigenaar’ te mogen noemen. Niet zelden ook nog voormalige ambtenaren, die er mooie mogelijkheid in zagen om hun eigen verdiensten door het plafond te jagen, terwijl het, via overheidscontracten op belastinggeld drijvende bedrijf, behangen werd met schulden, en de ’stumpers’ die ze in dienst namen niet langer de bescherming, en het inkomen genoten die ambtenaren die dat werk eerder deden genoten. Niet anders dan de ‘huiseigenaar’ die zich tot de nek in de schulden heeft gestoken, waardoor het pand dat hij of zij bewoond in feite niet van hen is, maar van de bank, zo waren die bedrijven ook niet van de ‘eigenaren’ die met ’seed money’ (strooigoed) van overheden en de allerrijksten op aarde werden gesticht. Met daarnaast voor de woningmarkt de huurders die worden uitgebeend door ‘Hulpverleners’ van ‘Davos’ die met geld dat ze krijgen van de ‘Centrale Banken’, als ‘financiële dienstverlener’, voor miljarden aan vastgoed opkopen, waardoor de prijzen van huizen tot astronomische hoogte stijgen.

Het samenspel heeft ervoor gezorgd dat we met andere ogen zijn gaan kijken naar de ‘stumper’. Aanvankelijk iemand die de eigen broek niet op kon houden, maar inmiddels iemand die begrepen heeft waar het geld zit. En dat betreft niet alleen de ‘Woke’-gemeenschap die aast op subsidie en sponsorgeld. Door die bril bekeken zijn Bill Gates en George Soros, en aanverwante oligarchen die leven op de zak van de belastingbetaler, de grootste ‘stumpers’ die het systeem heeft voortgebracht. Bedreven in het vinden van wegen die leiden naar ‘Gratis Geld’, in een doolhof van wetten en regels, begraven onder geld dat met scheepsladingen tegelijk van de drukpers rolt. Hoelang denkt u dat we dat piramidespel nog volhouden? En waarom zouden we de grootste ‘stumpers’ daarna de sleutels van het paleis geven, terwijl wij creperen met een bakje meelwormen, en op de bodem een bedankbriefje omdat we het ‘klimaat’ hebben gered door ons op te offeren?

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Politiek

Schaf de CIA af

Published

on

cia

Zowat elke waardeloze escapade van het Amerikaanse buitenlands beleid van de jaren vijftig tot het einde van de jaren zeventig gaat terug op de CIA. 

CIA Van de catastrofale staatsgreep van de Iraanse president Mohammad Mossadegh in 1954, de regimewisseling van de Guatemalteekse president Jacobo Arbenz omdat hij het aandurfde om United Fruit op de tenen te trappen, het fiasco van de Varkensbaai, de vele, sommige nogal belachelijke, pogingen om Fidel Castro, Zuid De ondergang van de Vietnamese leider Ngo Dinh Diem, een mogelijke rechtse Cubaanse link met de moord op JFK, de moord op de Chileense generaal Rene Schneider en de omverwerping van de Chileense president Salvador Allende, de Watergate-inbraak en nog veel, veel meer – de vingerafdrukken van de CIA waren al deze misdaden. 

Het werd zo erg dat twee hooggeplaatste, echt-centristische regeringsfunctionarissen opriepen tot het schrappen van de CIA: senator Patrick Moynihan in 1995 en president Harry Truman in 1963.

Een nieuw boek bewijst het. Jefferson Morley’s  Scorpion’s Dance, de president, de Spymaster en Watergate ,  beschrijven tientallen jaren van CIA-grappige zaken, en er waren er heel veel. Inderdaad, als je je ooit afvraagt ​​hoe de wereld zo’n puinhoop is geworden en wie daarvoor verantwoordelijk is, lees dan dit boek. En er is geen reden om aan te nemen dat de onzin is gestopt of dat de CIA, ondanks de Taliban, zich op de een of andere manier stilletjes met haar eigen zaken bemoeit en haar papavervelden in Afghanistan water geeft.

Nee. De CIA leidde terroristen op in het hele Midden-Oosten en nazi’s in Oekraïne. Ze zijn er nog steeds mee bezig, hoewel hun avonturen aan de Russische grens tot verreweg de meest dodelijke ramp leiden in een geschiedenis die doorzeefd is met hen, om de simpele reden dat de Russische caper op elk moment nucleair kan worden. Aan de manier waarop ze zich hebben gedragen, lijkt het alsof de CIA dat wil. Als Biden het agentschap kan controleren en een nucleaire winter en radioactieve wereldwijde massadood kan voorkomen, zal ik erg onder de indruk zijn.

Morley’s boek richt zich op de relatie tussen president Richard Nixon en CIA-directeur Richard Helms. Hun ietwat ongemakkelijke, edgy teamwerk leidde tot debacles in binnen- en buitenland. Met de goedkeuring van Nixon bespioneerde Helms illegaal de anti-oorlogsbeweging. Ondertussen hielp de CIA de moord op generaal Schneider – omdat hij een civiele machtsoverdracht steunde en Allendes legitieme presidentschap niet ongedaan zou maken, iets dat de kribbige trots van Nixon en zijn adviseur Henry Kissinger diep beledigde – moedigde fascistische moordenaars aan om achter Allende aan te gaan. . Het gaf aan dat de VS hun excessen niet alleen niet zouden stoppen, maar ze ook zouden steunen.

En Chili bedreigde niet eens een vitaal Amerikaans belang. Het was van internationale betekenis voor Washington. Maar Morley merkt op: „Chili was belangrijk als theater in de Koude Oorlog.” En de VS stal de show. De anti-Allende-coup leverde een geweldige prestatie van hoe Nixon en Helms de CIA inzetten om vrijheid, eerlijkheid, democratie en fatsoen te vernietigen. Het luidde tientallen jaren van openlijk fascisme in onder Pinochet. Maar de Amerikaanse elites vonden dit de moeite waard. Het beheer van de publieke perceptie dat Washington de koude oorlog aan het winnen was, bleef van het grootste belang, en hoe opzichtiger de tentoonstelling, hoe beter.

Dit was en blijft typisch. Washington gelooft dat het moet worden gezien als winnend en zijn vijanden als volkomen verdorven. “Het staat buiten kijf dat het idee om een ​​spectaculaire misdaad te plegen,” schrijft Morley, “en Cuba de schuld te geven als een manier om Castro omver te werpen, medio 1963 in omloop was op de hoogste niveaus van het Pentagon en de CIA.” Klinkt bekend? Vervang Cuba door Rusland en Castro door Poetin en je zult zien dat er in 50 jaar weinig is veranderd. 

De CIA bezit een zeer mager draaiboek, bijna uitsluitend doorspekt met mislukte strategieën, maar dit falen lijkt het bureau er nooit van te weerhouden dezelfde idiotie te herhalen, in de hoop op een ander resultaat: Einsteins definitie van waanzin. En volgens die regel was Helms een van de gekste van allemaal. “Roems, zoals Nixon, waren voorstander van actie. Het communisme, meenden ze, moest overal worden weerstaan. Zelfs met het manifeste fiasco van Vietnam hebben Helms en Nixon de strategie nog steeds verdubbeld. Nu is het communisme in de eenentwintigste eeuw misschien op de terugtocht, maar het fanatieke, paranoïde gevoel van een bedreiging voor Amerika verzadigt de hogere regionen van Washington. Dat in combinatie met andere gouvernementele kwalen is giftig.

“Een van de belangrijkste erfenissen van Nixon en Helms was cynisme”, schrijft Morley, en later dat van het Amerikaanse volk: “Bij gebrek aan een geloofwaardige verklaring voor Kennedy’s dood, explodeerde het wantrouwen jegens de regering en werd samenzweringsdenken gelegitimeerd.” En wie zegt dat het niet legitiem was? De CIA, de maffia, de anti-Castro Cubanen hadden allemaal een hekel aan Kennedy, en hun sluwheid was allemaal met elkaar verweven. 

Robert Kennedy ging er inderdaad van uit dat een dergelijke dodelijke combinatie zijn broer had gedood, maar Morley merkt op dat hij er niet naar kon handelen totdat hij president werd. Heel handig deed hij dat niet. En de moord op JFK werd onder het tapijt geveegd. Zoals Morley over de Franse president Charles De Gaulle schrijft: “Niet lang na Dallas voorspelde hij dat de Amerikaanse overheid zou terugschrikken om de raadselachtige misdaad van Dallas te onderzoeken. ‘Ze willen het niet weten,’ zei De Gaulle. ‘Ze willen het niet weten. Ze zullen zichzelf niet toestaan ​​om erachter te komen.’”

Het onderzoek van de Frank Church-congrescommissie aan het eind van de jaren zeventig naar misbruik door de CIA en de FBI markeerde het hoogtepunt van de inspanningen van de regering om deze schimmige criminele ondernemingen aan het licht te brengen. Het is sindsdien steil bergafwaarts gegaan en een duik in de duisternis. Na 9/11 kwam de waanzinnige oorlog tegen het terrorisme, toen het veel erger werd. 

Met carte blanche van de regering van George “Mission Accomplished” Bush, martelde de CIA onschuldige mensen op zwarte locaties over de hele wereld. Deze zinloze en gruwelijke wreedheden werden nooit vervolgd. In feite, Barak “Ik ben goed in het doden van mensen”, veegde Obama ze opzettelijk onder het tapijt en de zaken verslechterden alleen maar tijdens zijn regeerperiode. Maar ze stortten naar een dieptepunt onder Joe “Russische regimeverandering” Biden: dankzij de CIA en de speciale troepen van de VS in Oekraïne kan de mensheid over de afgrond turen naar nucleaire vernietiging.

Volgens de New York Times op 25 juni “zijn sommige CIA-personeelsleden in het geheim blijven opereren in [Oekraïne], voornamelijk in de hoofdstad Kiev, en leiden ze veel van de enorme hoeveelheden inlichtingen die de Verenigde Staten delen met Oekraïense troepen.” Omdat de Russen dit natuurlijk weten, is het een recept voor een nucleair Armageddon. Als de CIA dat voor elkaar krijgt, zal dat zijn ergste gruweldaad tot nu toe zijn, veel, onvergelijkbaar erger dan zijn mogelijke betrokkenheid bij de moord op Kennedy.

Biden zegt dat hij de Derde Wereldoorlog wil vermijden, maar zijn acties vertellen een ander verhaal. Dit is iets waarvoor hij zal boeten bij de peilingen in 2022 en 2024, maar dat is koude troost. We zouden tegen die tijd allemaal dood kunnen zijn vanwege zijn nucleaire vaardigheden. 

“Zoals gebruikelijk lijkt het erop dat de regering het van twee kanten wil hebben: het Amerikaanse volk verzekeren dat het wordt ‘in bedwang gehouden’ en dat we niet ‘in oorlog’ zijn met de Russen, maar alles doen behalve het planten van een Amerikaanse soldaat en vlag binnen Oekraïne”, schreef Kelley Vlahos in het Responsible Statecraft van 27 juni. “George Beebe … van het Quincy Institute … vraagt ​​zich af of Washington zelfs weet hoe ver het hier gaat.” Waarschijnlijk niet en speelt dus een onrechtvaardig arrogant spel met het lot van de mensheid. Wie gooit de dobbelstenen in dat spel? De CIA natuurlijk

Dit is het bureau dat Helms ons heeft nagelaten: gewelddadig, crimineel, geheimzinnig, wetteloos, het is een agglomeratie van moordenaars en folteraars die ongestraft over de hele wereld razen. Voormalig CIA-directeur Mike Pompeo pochte over het bureau: “We hebben gelogen, we hebben vals gespeeld, we hebben gestolen.” Dat zijn helaas slechts de overtredingen van het agentschap. Het zijn de misdrijven waar u zich zorgen over zou moeten maken. 

De CIA werkt niet alleen samen met nazi’s, ze traint ze ook. En het doet dat recht onder de neus van een land diep, tektonisch beledigd door het nazisme en, toevallig, gewapend met meer kernkoppen dan de VS. Dus momenteel flirt de CIA met de ultieme genocide, het uitsterven van de menselijke soort. Het is een instrument van het vleesgeworden kwaad. Los het op.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Politiek

De NAVO bereidt zich voor op oorlog tegen nucleair bewapende “gelijke concurrenten”.

Published

on

navo

Aan het einde van de NAVO-top in Madrid, Spanje, hebben de lidstaten van de NAVO, waaronder de meeste Europese landen, evenals de VS en Canada, een strategiedocument aangenomen waarin hun plannen worden geschetst om het Europese continent te militariseren, de massale uitbreiding van de oorlog tegen Rusland en om zich voor te bereiden op een oorlog tegen China.

NAVO Het document kondigt aan: “We zullen, zowel individueel als collectief, het volledige spectrum van strijdkrachten leveren… die nodig zijn voor afschrikking en verdediging, inclusief voor intensieve cross-dimensionale oorlogvoering tegen gelijkwaardige concurrenten die kernwapens bezitten.”

NAVO
Een fragment uit het strategiedocument

In tegenstelling tot het laatste strategiedocument uit 2010 zegt het huidige document: “Er is geen vrede in het Euro-Atlantische gebied.” Dit verklaart praktisch dat het bondgenootschap in oorlog is – hoewel geen van de lidstaten van de NAVO een oorlog heeft gevoerd in het “euro-Atlantisch gebied”.

NAVO
Het document beweert: “Er is geen vrede in het Euro-Atlantische gebied.”

Het strategisch kaderdocument gebruikt openlijk de taal van de machtspolitiek. Het woord ‘belangen’ wordt zeven keer gebruikt en er wordt uitgelegd dat zowel China als Rusland de ‘belangen van het bondgenootschap’ betwisten.

In het laatste strategische kaderdocument van de NAVO uit 2010 werd het woord ‘belangen’ slechts één keer gebruikt. Destijds beloofden ze “het politiek overleg en de praktische samenwerking met Rusland op gebieden van gemeenschappelijk belang te verbeteren”.

Terwijl het document uit 2010 Rusland een ‘partner’ noemde, noemt het huidige Rusland een ‘bedreiging’ en China een ‘uitdaging’. Het nieuwe NAVO-strategiedocument rechtvaardigt deze classificaties expliciet door te stellen dat deze landen “een uitdaging vormen voor onze belangen”.

Het zei verder: “De Volksrepubliek China probeert controle te krijgen over belangrijke gebieden van de technologie- en industriële sectoren, kritieke infrastructuur en strategische materialen en toeleveringsketens. Het gebruikt zijn economische slagkracht om strategische afhankelijkheden te creëren en zijn invloed te vergroten.”

NAVO
Het document beweert dat de economische ontwikkeling van China (aangeduid als “controle”) indruist tegen de belangen van de NAVO-lidstaten.

Om hun “belangen” veilig te stellen, beloven de bondgenoten “de afschrikkings- en verdedigingshouding aanzienlijk te versterken”.

Het document stelt stellig dat de reeks maatregelen die de oorlog in Oekraïne veroorzaakten, succesvol waren: “De uitbreiding van de NAVO is een historisch succes.” Het Kremlin rechtvaardigde zijn invasie van Oekraïne door te beweren dat de inspanningen van Oekraïne om toe te treden tot de NAVO en het stationeren van kernwapens op de Russische grens een bedreiging zou hebben gevormd voor de nationale veiligheid van Rusland.

Het NAVO-document kondigt aan door te gaan met de uitbreiding van het militaire bondgenootschap: “We bevestigen opnieuw ons opendeurbeleid… Onze deur blijft openstaan ​​voor alle Europese democratische staten die de waarden van ons bondgenootschap delen… Lidmaatschapsbesluiten worden genomen door gevangen door de NAVO-bondgenoten en derden hebben geen inspraak in dit proces.”

De oorlog in Oekraïne is nu de grootste Europese oorlog sinds de Tweede Wereldoorlog en heeft al het leven gekost aan tienduizenden Oekraïners en Russen. Door haar uitbreiding als een succes te omschrijven, verklaart de NAVO dat deze doden en nog veel meer die zullen komen een aanvaardbare prijs zijn om de belangen van haar leden te beschermen.

Als antwoord op uitdagingen voor de ‘belangen’ van het Bondgenootschap, hebben de NAVO-leden zich verplicht tot een militariseringsprogramma dat gevolgen zal hebben voor alle aspecten van de samenleving. Het zegt: “In een omgeving van strategische concurrentie zullen we ons wereldwijde situationele bewustzijn vergroten en ons bereik uitbreiden om gebruik in alle dimensies en richtingen af ​​te schrikken, te verdedigen, te bestrijden en te weigeren in overeenstemming met onze 360-gradenbenadering.”

Het vervolgt: “Zolang er kernwapens bestaan, zal de NAVO een nucleair bondgenootschap blijven… Daartoe zullen we zorgen voor een substantiële en consistente aanwezigheid te land, ter zee en in de lucht, onder meer door verbeterde geïntegreerde vluchten.” – en raketverdediging . .. De houding van de NAVO op het gebied van nucleaire afschrikking is ook gebaseerd op door de Verenigde Staten in Europa naar voren geplaatste kernwapens en op de bijdragen van de relevante bondgenoten.”

De doelen die in het document worden geschetst, kunnen alleen worden bereikt door een enorme toename van de troepen, munitie en voorraden die nodig zijn voor oorlogvoering. “We zullen vooruit schrikken en verdedigen met robuuste, in het theater opgestelde, cross-dimensionale gevechtsklare troepen, geoptimaliseerde commando- en controleregimes, bijna-ingezette munitie en uitrusting, en verbeterde capaciteit en infrastructuur om elke bondgenoot met weinig of geen voorsprong snel te versterken. tijd.”

De NAVO-strategienota erkent geen andere prioriteiten die concurreren met de inzet van militaire middelen. De woorden “honger”, “armoede” en “werkloosheid” zijn even afwezig als de coronapandemie, die wereldwijd tientallen miljoenen mensen het leven heeft gekost, alleen al in de VS een miljoen.

De opmerkingen van de Amerikaanse president Joe Biden kwamen overeen met de toon van dit document.

Op een persconferentie na de top verklaarde Biden trots: “We hebben Oekraïne sinds mijn aantreden bijna $ 7 miljard aan veiligheidshulp verleend. In de komende dagen zijn we van plan meer leveringen aan te kondigen ter waarde van meer dan $ 800 miljoen, waaronder een ultramodern westelijk luchtverdedigingssysteem, extra artillerie en munitie, anti-artillerieradar, extra munitie voor de HIMARS-raketwerpers die we al hebben geleverd, en extra HIMARS uit andere landen.”

Hij voegde eraan toe dat de Amerikaanse bondgenoten in totaal “bijna 140.000 antitanksystemen, meer dan 600 tanks, bijna 500 artilleriesystemen, meer dan 600.000 patronen artilleriemunitie en ultramoderne meervoudige raketwerpers hadden geleverd.” , anti-scheeps- en luchtafweersystemen.”

Toen hem werd gevraagd naar de kosten van de oorlog voor het Amerikaanse volk, zei Biden dat er niet eens over was nagedacht.

Op de persconferentie werd Biden door een verslaggever gevraagd: “De leiders van de G7-landen hebben deze week een belofte gedaan om Oekraïne te steunen, ik citeer ‘zo lang als het duurt’. En ik vraag me af of u kunt uitleggen wat dat betekent – ‘zo lang als het duurt’. Betekent dit onbeperkte Amerikaanse steun aan Oekraïne? Of moet je uiteindelijk president Zelenskyy vertellen dat de VS zijn land niet langer kunnen steunen?”

Biden antwoordde: “We zullen Oekraïne steunen zolang als nodig is.”

Een andere verslaggever vroeg naar “hoge benzineprijzen in de VS en over de hele wereld… Hoe lang is het nog eerlijk voor automobilisten in Amerika en de rest van de wereld om de rekening van deze oorlog te blijven betalen?”

Biden herhaalde: “Zolang het duurt.”

Biden heeft in feite verklaard dat onbeperkte maatschappelijke middelen zullen worden besteed aan de oorlogsinspanning. Nadat de Amerikaanse heersende klasse de financiering voor de strijd tegen de pandemie heeft verlaagd, waardoor onverzekerde werknemers zelf de vaccins en ziekenhuisopnames voor Covid-19 moeten betalen, dringt ze in plaats daarvan aan om enorme maatschappelijke fondsen in de oorlogsinspanning te pompen.

De plannen die in het nieuwe NAVO-strategiedocument zijn uiteengezet, hebben onnoemelijke implicaties voor de oorlog zelf en voor de eindeloze herverdeling van sociale fondsen naar militaire uitgaven. Dit gaat gepaard met bezuinigingen op gezondheidszorg en pensioenen en lagere lonen voor werknemers.

Terwijl arbeiders wereldwijd de strijd aangaan tegen de stijgende kosten van levensonderhoud, is het van vitaal belang dat ze de strijd tegen oorlog en militarisme tot hun topprioriteit maken.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Politiek

Oekraïne is de nieuwste neocon-ramp

Published

on

neocon

De belangrijkste boodschap van de neocons is dat de VS de militaire macht moet overheersen in elke regio van de wereld, en het hoofd moet bieden aan opkomende regionale machten die op een dag de wereldwijde of regionale dominantie van de VS kunnen uitdagen, met name Rusland en China.

De oorlog in Oekraïne is het hoogtepunt van een 30-jarig project van de Amerikaanse neoconservatieve beweging. De regering-Biden zit vol met dezelfde neocons die de Amerikaanse oorlogen van keuze in Servië (1999), Afghanistan (2001), Irak (2003), Syrië (2011), Libië (2011) verdedigden en die zoveel deden om de Russische regering te provoceren. invasie van Oekraïne. Het trackrecord van neocons is er een van regelrechte rampen, maar toch heeft Biden zijn team bemand met neocons. Als gevolg daarvan stuurt Biden Oekraïne, de VS en de Europese Unie naar weer een geopolitiek debacle. Als Europa enig inzicht heeft, zal het zich afscheiden van deze debacles van het Amerikaanse buitenlands beleid.

De neocon-visie is gebaseerd op een allesoverheersende valse premisse: dat de Amerikaanse militaire, financiële, technologische en economische superioriteit het mogelijk maakt om voorwaarden te dicteren in alle regio’s van de wereld.

De neocon-beweging ontstond in de jaren zeventig rond een groep publieke intellectuelen, van wie er verschillende werden beïnvloed door de politicoloog Leo Strauss van de University of Chicago en de classicus Donald Kagan van de Yale University. Neocon-leiders waren Norman Podhoretz, Irving Kristol, Paul Wolfowitz, Robert Kagan (zoon van Donald), Frederick Kagan (zoon van Donald), Victoria Nuland (vrouw van Robert), Elliott Cohen, Elliott Abrams en Kimberley Allen Kagan (vrouw van Frederick ).

De belangrijkste boodschap van de neocons is dat de VS de militaire macht moet overheersen in elke regio van de wereld, en het hoofd moet bieden aan opkomende regionale machten die op een dag de wereldwijde of regionale dominantie van de VS kunnen uitdagen, met name Rusland en China. Voor dit doel moet de Amerikaanse militaire macht vooraf worden gepositioneerd in honderden militaire bases over de hele wereld en moeten de VS bereid zijn om, indien nodig, oorlogen naar keuze te leiden. De Verenigde Naties mogen alleen door de VS worden gebruikt als ze nuttig zijn voor Amerikaanse doeleinden.

Deze aanpak werd voor het eerst uiteengezet door Paul Wolfowitz in zijn ontwerprichtlijn voor defensiebeleid (DPG), geschreven voor het ministerie van Defensie in 2002. Het ontwerp riep op tot uitbreiding van het door de VS geleide veiligheidsnetwerk naar Midden- en Oost-Europa, ondanks de expliciete belofte van de Duitse Minister van Buitenlandse Zaken Hans-Dietrich Genscher zei in 1990 dat de Duitse eenwording niet zou worden gevolgd door de uitbreiding van de NAVO naar het oosten. Wolfowitz pleitte ook voor Amerikaanse oorlogen naar keuze en verdedigde het recht van Amerika om onafhankelijk, zelfs alleen, op te treden in reactie op crises die de VS zorgen baren. Volgens generaal Wesley Clark maakte Wolfowitz Clark al in mei 1991 duidelijk dat de VS regime-change-operaties zouden leiden in Irak, Syrië en andere voormalige Sovjet-bondgenoten.

De neocons waren al voorstander van de uitbreiding van de NAVO met Oekraïne, zelfs voordat dat in 2008 het officiële Amerikaanse beleid werd onder George W. Bush Jr.. Ze beschouwden het NAVO-lidmaatschap van Oekraïne als de sleutel tot regionale en mondiale dominantie van de VS. Robert Kagan beschreef de neocon-zaak voor de uitbreiding van de NAVO in april 2006:

[D]e Russen en Chinezen zien niets natuurlijks in [de ‘kleurenrevoluties’ van de voormalige Sovjet-Unie], alleen door het westen gesteunde staatsgrepen die zijn ontworpen om de westerse invloed in strategisch vitale delen van de wereld te bevorderen. Zijn ze zo fout? Zou de succesvolle liberalisering van Oekraïne, aangespoord en ondersteund door de westerse democratieën, niet slechts de opmaat kunnen zijn voor de opname van dat land in de NAVO en de Europese Unie – kortom, de uitbreiding van de westerse liberale hegemonie?

Kagan erkende de ernstige gevolgen van de uitbreiding van de NAVO. Hij citeert een expert die zegt: “Het Kremlin maakt zich in alle ernst klaar voor de ‘strijd om Oekraïne’.” De neocons zochten deze strijd. Na de val van de Sovjet-Unie hadden zowel de VS als Rusland een neutraal Oekraïne moeten zoeken, als een voorzichtige buffer en veiligheidsklep. In plaats daarvan wilden de neocons de Amerikaanse ‘hegemonie’, terwijl de Russen de strijd aangingen, deels ter verdediging en deels ook uit hun eigen imperiale pretenties. Tinten van de Krimoorlog (1853-6), toen Groot-Brittannië en Frankrijk Rusland probeerden te verzwakken in de Zwarte Zee na Russische druk op het Ottomaanse rijk.

Kagan schreef het artikel als particulier, terwijl zijn vrouw Victoria Nuland de Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO was onder George W. Bush Jr. Nuland was de neoconservatieve bij uitstek. Nuland was niet alleen de ambassadeur van Bush bij de NAVO, maar was in 2013-17 Barack Obama’s adjunct-staatssecretaris voor Europese en Euraziatische zaken, waar ze deelnam aan de omverwerping van de pro-Russische president van Oekraïne, Viktor Janoekovitsj, en nu dient als Bidens ondersecretaris van Staat die het Amerikaanse beleid leidt ten aanzien van de oorlog in Oekraïne.

In de ‘strijd om Oekraïne’ waren de neocons klaar om een ​​militaire confrontatie met Rusland uit te lokken door de NAVO uit te breiden over de heftige bezwaren van Rusland, omdat ze vurig geloven dat Rusland zal worden verslagen door financiële sancties van de VS en NAVO-wapens.

De neocon-visie is gebaseerd op een allesoverheersende valse premisse: dat de Amerikaanse militaire, financiële, technologische en economische superioriteit het mogelijk maakt om voorwaarden te dicteren in alle regio’s van de wereld. Het is een standpunt van zowel opmerkelijke overmoed als opmerkelijke minachting voor bewijs. Sinds de jaren vijftig zijn de VS gedwarsboomd of verslagen in bijna elk regionaal conflict waaraan het heeft deelgenomen. Maar in de ‘strijd om Oekraïne’ waren de neocons klaar om een ​​militaire confrontatie met Rusland uit te lokken door de NAVO uit te breiden over de heftige bezwaren van Rusland, omdat ze vurig geloven dat Rusland zal worden verslagen door financiële sancties van de VS en NAVO-wapens.

Het Institute for the Study of War (ISW), een neoconservatieve denktank onder leiding van Kimberley Allen Kagan (en gesteund door een who’s who van defensie-aannemers zoals General Dynamics en Raytheon), blijft een Oekraïense overwinning beloven. Met betrekking tot de opmars van Rusland gaf de ISW een typisch commentaar: “Ongeacht aan welke kant de stad [Sievierodonetsk] in handen is, zal het Russische offensief op operationeel en strategisch niveau waarschijnlijk zijn hoogtepunt hebben bereikt, waardoor Oekraïne de kans krijgt om zijn operationele te herstarten. tegenoffensief om de Russische troepen terug te dringen.”

De feiten ter plaatse doen echter anders vermoeden. De economische sancties van het Westen hebben weinig nadelige gevolgen gehad voor Rusland, terwijl hun ‘boemerang’-effect op de rest van de wereld groot was. Bovendien wordt de capaciteit van de VS om Oekraïne te bevoorraden met munitie en wapens ernstig belemmerd door Amerika’s beperkte productiecapaciteit en gebroken toeleveringsketens. De industriële capaciteit van Rusland is natuurlijk kleiner dan die van Oekraïne. Het BBP van Rusland was ongeveer 10x dat van Oekraïne voor de oorlog, en Oekraïne heeft nu veel van zijn industriële capaciteit verloren in de oorlog.

De meest waarschijnlijke uitkomst van de huidige gevechten is dat Rusland een groot deel van Oekraïne zal veroveren, waardoor Oekraïne misschien bijna geheel door land wordt ingesloten. De frustratie in Europa en de VS zal toenemen door de militaire verliezen en de stagflatoire gevolgen van oorlog en sancties. De domino-effecten kunnen verwoestend zijn als een rechtse demagoog in de VS aan de macht komt (of in het geval van Trump, terugkeert naar de macht) en belooft de vergane militaire glorie van Amerika te herstellen door middel van gevaarlijke escalatie.

In plaats van deze ramp te riskeren, is de echte oplossing om een ​​einde te maken aan de neocon-fantasieën van de afgelopen 30 jaar en dat Oekraïne en Rusland terugkeren naar de onderhandelingstafel, waarbij de NAVO zich ertoe verbindt een einde te maken aan haar inzet voor de uitbreiding naar het oosten met Oekraïne en Georgië in ruil voor een levensvatbare vrede die de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne respecteert en beschermt.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

De bazen van het ‘Veiligheidsberaad’ zijn stiekem een nieuwe macht aan het worden

Tot ruim twee jaar geleden had nauwelijks iemand gehoord van ‘veiligheidsregio’s’, laat staan van ‘het Veiligheidsberaad’. Maar in coronatijd waren de burgemeesters van de veiligheidsregio’s en vooral hun voorzitter Hubert… [...]

Het bloedbad van Melilla

37 Afrikanen kwamen om bij een poging om over het hek van de Spaanse enclave Melilla in Marokko te springen. Ceuta en Melilla zijn twee steden die op het Afrikaanse… [...]

Welkom in Circus Rutte!

Je wordt gekwalificeerd als een tassendraagster van de Minister-president Rutte, laat een paar traantjes en het linkse deel van de Tweede Kamer staat op zijn achterste benen. Een linkse politieke… [...]

Waarom was er geen georganiseerd verzet tegen de staatsgreep van 6 januari van Trump?

Trump – De lopende hoorzittingen van het Amerikaanse Congres over de gebeurtenissen van 6 januari 2021 hebben harde waarheden aan het licht gebracht over de zieke, precaire staat van de… [...]

Europa wil oorlog

Europa moet zich voorbereiden op de zondvloed die op haar afkomt, en dat allemaal omdat de Litouwse satrap van de NAVO denkt dat ze een Mozes is, die twee delen… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN