vaccin

Het is gemakkelijk meetbaar en intuïtief te begrijpen dat de ademweerstand en de dode ruimte, vooral van FFP2-maskers, het kooldioxidegehalte in de adem verhogen. Dit wordt ontkend door de maskerfanatici van het Outbreak Management Team, maar zonder gegevens te verstrekken om het te bewijzen. Het werkt helemaal niet en degenen die het ontkennen, weten meestal niet hoe ze het moeten meten. Maar het gaat ook om de schadelijke biologische effecten op de mens.

De NOS meldde gisteren o.m. het volgende:
“Het Outbreak Management Team (OMT) heeft vandaag het kabinet geadviseerd dat mensen een chirurgisch mondmasker (minimaal type 2) moeten dragen in publieke buitenruimtes waar niet voldoende afstand kan worden gehouden. Dat kan zijn in winkelstraten, bij sportevenementen, tijdens demonstraties en op drukke markten.
Ook in publieke binnenruimtes waar mensen bijeenkomen die niet tot hetzelfde huishouden behoren, wordt een chirurgisch mondkapje (zie kader) geadviseerd. Ongeacht of er afstand gehouden kan worden, adviseert het OMT dat iedereen vanaf 13 jaar continu een mondkapje draagt, ook wanneer iemand zit, behalve als er wordt gegeten of gedronken.

Overigens zijn er ook nadelen verbonden aan het dragen van FFP2-masker, zegt het OMT, hoewel het betere bescherming biedt. Langdurig gebruik kan leiden tot benauwdheid, kortademigheid, vermoeidheid en hoofdpijn.”

Nu de coronacrisis zo’n twee jaar ons dagelijks leven beheerst, komt het OMT ineens met het advies burgers alleen medische mondkapjes te laten gebruiken – waar toch redelijk vaak gezegd werd dat die mondkapjes er weinig toe doen, zéker in de buitenlucht – waar nu het OMT die kapjes óók de mensen wil opdringen.

Er zijn veel nauwgezette studies en onderzoeken die aantonen dat maskers schadelijk zijn voor de gezondheid. Begrijpelijk, omdat ze het zuurstofgehalte duidelijk meetbaar verlagen en het aandeel kooldioxide verhogen. Maar niet alleen dat: ze verminderen ook de cognitieve vermogens – dat wil zeggen het denkvermogen -, verminderen de aandacht en zijn psychologisch en neurologisch schadelijk. Kortom: ze beschermen ons volgens de deskundigen enigszins tegen het omicron-virus, maar maken wel van ons een wrak.

Op één van die (recente) studies gaan we in dit artikel dieper in.

Een nieuwe metastudie van Duitse artsen en wetenschappers gaat over deze effecten en de gemeten waarden van mondkapjes. Het werk is gepubliceerd op ResearchSquare, maar vervolgens verwijderd omdat het naar verluidt ten onrechte is gepost. Dit is echter niet waar, zoals de auteurs beamen, maar hun opmerkingen hierover zijn ook verwijderd. Wetenschappelijk werk dat indruist tegen de Corona-religie wordt op dezelfde manier behandeld als het werk van Galileo door de katholieke kerk.

Lees ook:  De macht van Pfizer

Maar nu naar de inhoud van de studie. De auteurs zochten in de literatuur naar blootstelling aan kooldioxide en het gebruik van gezichtsmaskers. Observationele en experimentele gegevens zijn nuttig voor een risico-batenbeoordeling van maskers als een populaire niet-farmaceutische interventie tegen SARS-CoV2 bij de bevolking. Maskers belemmeren de ademhaling door de weerstand en het volume van de dode ruimte te vergroten, wat resulteert in het opnieuw inademen van CO2 bij elke ademhaling.

Volgens de nu gemeten gegevens op het Sonnblick Observatorium, is de CO2-concentratie al gestegen tot 422 ppm, d.w.z. 422 CO2-moleculen per miljoen luchtmoleculen, wat overeenkomt met een CO2-gehalte van ongeveer 0,04%.

Het dragen van maskers gedurende meer dan 5 minuten brengt een mogelijke chronische blootstelling aan kooldioxide met zich mee van 1,41% tot 3,2% van de ingeademde lucht. Hoewel de accumulatie meestal binnen de kortdurende blootstellingslimieten valt, moet op basis van experimentele gegevens rekening worden gehouden met de gevolgen op lange termijn.

Toxiciteitsexperts van de Amerikaanse marine hebben blootstellingslimieten voor door vrouwen bemande onderzeeërs vastgesteld op 0,8% CO2, gebaseerd op dierstudies die wijzen op een verhoogd risico op miskramen. Bovendien tonen experimentele gegevens bij zoogdieren die chronisch zijn blootgesteld aan 0,3% CO2 misvormingen met onomkeerbare schade aan neuronen en verminderd ruimtelijk leren veroorzaakt door apoptose (dood) van neuronen in de hersenstam en verlaagde bloedspiegels van insuline-achtige groeifactor 1 (IGF1).

Met significante effecten op drie meetparameters (morfologisch, functioneel, marker), moet deze chronische 0,3% CO2-blootstelling als toxisch worden gedefinieerd. Er zijn aanvullende gegevens over chronische blootstelling aan 0,3% CO2 bij adolescente zoogdieren, wat leidt tot de vernietiging van neuronen, waaronder verminderde activiteit, verhoogde angst en verminderd leervermogen en geheugen. Er is een mogelijk risico op negatieve effecten van het opleggen van aanvullende maskervereisten, met name voor kwetsbare subgroepen.

Er zijn aanwijzingen dat de toegenomen behoefte aan maskers verband kan houden met de momenteel waargenomen toename van miskramen en de verminderde verbaal-motorische en algemene cognitieve prestaties van kinderen die tijdens de pandemie zijn geboren. Langdurige maskering bij zwangere vrouwen, kinderen en adolescenten is niet grondig getest en onderzocht. Op basis van de beschikbare dierexperimentele gegevens is een risico-batenanalyse dringend nodig en moet de maskervereiste met passende waarschuwingen worden heroverwogen.

Verhoogde kooldioxidegehaltes in het bloed zijn een belangrijke hoeksteen van het zogenaamde Mask-Induced Exhaustion Syndrome  (masker-geïnduceerde vermoeidheidssyndroom – MIES). Een significante toename van het kooldioxidegehalte tijdens het dragen van een masker is wetenschappelijk bewezen in veel onderzoeken, vooral voor FFP2-maskers, die een hogere dode ruimte en ademweerstand hebben.

Lees ook:  New York City vaardigt vaccinmandaat uit voor binnenactiviteiten, brengt het hele land in verwarring

Gegevens over dierproeven laten op lange termijn aantoonbare schadelijke effecten zien van verhoogde CO2 in de ingeademde lucht met drempelwaarden van ruim 0,3%, 0,5% en 0,8%. Het risico voor de intellectuele ontwikkeling van kinderen begint bij waarden boven 0,3%, voor de seksuele ontwikkeling van adolescente mannen met waarden boven 0,5% en voor het ongeboren leven bij waarden boven 0,8%, wat leidt tot verminderde cognitieve prestaties, lagere vruchtbaarheid en doodgeboorten. Er zijn aanwijzingen dat wijdverbreid maskergebruik met de huidige waarnemingen van een significante toename van 28% tot 33% in doodgeborenen wereldwijd en een afname van verbale, motorische en algemene cognitieve prestaties met twee volledige standaarddeviaties bij kinderen die de pandemie hebben meegemaakt, werden geboren, gerelateerd zou kunnen zijn.

Ervan uitgaande dat tijd een toxicologische variabele is die overeenkomt met de dosis, kan langdurig dagelijks gebruik van maskers niet als veilig worden beschouwd, omdat blootstelling aan kleinere dagelijkse doses niet significant verschilt van blootstelling aan een enkele hoge dosis. In plaats van zich alleen zorgen te maken over de mogelijke risico’s van toekomstige schadelijke langetermijnstijgingen van CO2 in de atmosfeer met gevolgen voor de menselijke gezondheid, moet onderzoek zich ook richten op de huidige maskergerelateerde toename van CO2 in de lucht en de vele effecten ervan.

In het eerder genoemde artikel richtten de auteurs zich alleen op CO2, maar ook andere vervuilende stoffen in de maskers zouden kunnen bijdragen aan toxicologische effecten op de lange termijn, zoals het inademen van synthetische microvezels, kankerverwekkende stoffen en vluchtige organische verbindingen.

Opgemerkt moet worden dat het verhoogde kooldioxidegehalte van de lucht achter het masker ook kan leiden tot verdringing van zuurstof. In dit geval zou naast hypercapnie ook hypoxie in het spel kunnen komen, wat zeker erg belangrijk zou zijn voor misvormingen (bijvoorbeeld ruggengraatmisvormingen als gevolg van hypoxie). De algemene uitgebreide maskeringsvereiste, vooral voor kinderen en zwangere vrouwen, is een maatregel die niet grondig is getest en onderzocht. Volgens de gevonden literatuur houden maskers enkele toxicologisch onvoorziene risico’s in met betrekking tot kooldioxide.

Gezien de zwakke antivirale effectiviteit van maskers, lijkt het huidige gedrag van de mainstream media, de wetenschap en de politiek, die ook voor de kwetsbare subgroepen krachtig een maskervereiste opleggen, hoogst onethisch en niet in overeenstemming met de verplichting met name geboren of ongeboren kinderen tegen mogelijk schadelijke invloeden te beschermen. De huidige – zogenaamd “preventieve” – ​​procedure met betrekking tot de maskerplicht in veel landen over de hele wereld en vooral op scholen is niet in overeenstemming met de Verklaring van Helsinki, de Verklaring van Lissabon en de Code van Neurenberg.

Lees ook:  Ziekenhuizen in NYC zijn bijna "maximaal" door coronavirusinfecties en sterfgevallen

Om over maskerplicht in de open lucht nog maar te zwijgen. Als je zoals het OMT graag wil geen 1,5 meter afstand van anderen kunt houden, is het helemaal te gek. Als u niet direct vlakbij anderen niest of hoest, is het risico op infectie buitenshuis nul.

Overigens is het de vraag hoe geloofwaardig de autoriteiten, medici en farmaceuten nog zijn ten aanzien van de coronacrisis. De farmaceutische bedrijven kwamen met de belofte dat hun medicijnen een einde zouden maken aan de pandemie en bescherming zouden bieden met twee doses. Inmiddels is koeltjes verklaard dat het de derde dosis is die beschermt en binnenkort kom er een versie 1.1 van de Pfizer-gentherapie.

Tijdens een interview op CNBC Monday deed Pfizer-CEO Albert Bourla verschillende verbazingwekkende uitspraken en strooide hij zijn twijfels rond het idee dat zijn mRNA-vaccinaties “veilig en effectief” zijn. In een commentaar dat grotendeels onopgemerkt bleef, onthulde hij dat de huidige COVID-19-mRNA-vaccins “niet het veiligheidsprofiel hebben” waarop ooit werd gehoopt. “Twee doses van het vaccin bieden een zeer beperkte of geen bescherming. 3 doses van een booster bieden een redelijke bescherming tegen ziekenhuisopname en overlijden. Minder bescherming tegen infecties.”

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord