Connect with us

coronavirus

‘Overgrote meerderheid van de mensen in het ziekenhuis met corona is oud en ziek’

Published

on

ziekenhuis

 Niet vaccinatiestatus maar welvaartsziekten in combinatie met vergrijzing verhogen druk op de zorg, die al bezweek onder een jarenlang beleidsmatig gecreëerd zorginfarct

Al jaren heeft Nederland te maken met volle ziekenhuizen zodra de jaarlijkse griep, zoals bijvoorbeeld in 2016, om de hoek komt kijken. Forse bezuinigingen op de zorg, waarbij zorgpersoneel werd ontslagen, terwijl de bevolking fors vergrijst, hebben het zorgtekort alleen maar versterkt. De coronamaatregelen vergroten dit zorginfarct nog meer doordat zorg werd uitgesteld voor mensen die veelal al behoorlijk ziek en/of oud waren, waardoor dat nu resulteert in een nog grotere druk op de zorg door extra complexe ziektebeelden. Dat terwijl het jaarlijkse griepseizoen nog moet beginnen. Dit in combinatie met het al bijna twee jaar lang ondermijnen van de gezondheid van de gehele bevolking door de coronamaatregelen, is vragen om gigantische problemen. 

Vooral ziekenhuisopnames van ouderen

In 2020 werden de jongste babyboomers 65 jaar. De gemiddelde levensverwachting van deze generatie ligt rond 72 jaar. Op dit moment zijn circa 2 miljoen mensen in Nederland 72 jaar of ouder. Dat betekent feitelijk dat zij allen elk moment kunnen sterven. De realiteit is niet zo zwart-wit, gezien de sterftekans van mensen niet alleen afhankelijk is van ouderdom, maar ook bijvoorbeeld hun levensstandaard, de mate waarin zij gezond leven en in hoeverre er sprake is van een of meerdere chronische aandoeningen. De sterftekans van gezonde ouderen kan ten gevolge van hun leeftijd wel flink stijgen als er sprake is van bijvoorbeeld een levensgevaarlijke pandemie. Na bijna 2 jaar kunnen we in ieder geval stellen dat Covid-19 ook voor de meeste ouderen ongevaarlijk is, gezien de meesten niet stierven, zelfs niet eens in het ziekenhuis terecht kwamen. Ten opzichte van andere leeftijdsgroepen was deze groep tijdens de eerste en tweede coronagolf, volgens NICE, wel oververtegenwoordigd in het ziekenhuis en op de IC, wat wel bevestigt dat zij kwetsbaarder zijn om ziek te worden.

Terwijl mensen tot en met 49 jaar toen ondergemiddeld vertegenwoordigd waren op de IC en in het ziekenhuis met corona, waren de 50- tot 59-jarigen iets bovengemiddeld in het ziekenhuis en op de IC vertegenwoordigd. Vanaf 60 jaar liep het aantal ziekenhuisopnames met de leeftijd op: hoe ouder, hoe meer opnames. Die trend volgden de IC-opnames ook, uitgezonderd de ouderen van 80 jaar en ouder. Het RIVM stelt dat dat waarschijnlijk komt doordat er weinig ernstig zieke mensen met een hoge leeftijd en ernstig onderliggend lijden op de IC worden opgenomen. Vele ouderen willen dit gewoonweg niet meer vanwege hun hoge leeftijd. Doordat 80-plussers ervoor kiezen zelf weg te blijven op de IC, krijg je daarbij de indruk dat corona vooral gevaarlijk is voor mensen tussen de 50 en 80 jaar. Dat is echter niet zo. 

Sterfte ouderen gelijk aan voorgaande jaren

In de eerste 41 weken lag de sterftekans voor 65- tot 80-jarigen op 1,5 procent in de jaren 2020 en 2021, tegenover bijna 9 procent voor 80-plussers in 2020 en ruim 8 procent in 2021. Als we tot 2014 terugkijken zijn vergelijkbare sterftepercentages voor deze leeftijdsgroepen ook in de jaren 2014 t/m 2019 in die eerste 41 weken van het jaar te zien. De overige weken van het jaar 2021 zijn nog niet te vergelijken met voorgaande jaren, gezien de cijfers van de laatste weken van oktober nog niet beschikbaar zijn en we nog twee maanden van dit jaar te gaan hebben. 

Hoewel de sterfte in absolute zin vanaf 65 jaar al vele jaren toeneemt, gewoonweg omdat elk jaar de groep ouderen groter wordt, is er in relatieve zin geen sprake van meer sterfte. De hier genoemde percentages bevestigen dus vooral sterfte door ouderdom, waarbij al of niet gevaccineerd weinig tot geen verschil maakt, maar het vanuit de Rijksoverheid geïnitieerde coronabeleid wel de samenleving inclusief de sociale cohesie onnodig ontwricht en jongere generaties onnodig blootstelt aan mogelijk (middel)langetermijn gezondheidsrisico’s. 

Beleid schaadt jonge generaties

De eerste 41 weken van het jaar vergelijkend voor de groep tot 65 jaar laat zien dat de sterfte in deze groep sinds 2020 wel weer licht stijgt. De lichte toename is in 2021 groter dan in 2020. Gezien gezonde jonge generaties geen risico lopen ten gevolge van corona en hun leven sinds 2020 vooral is gewijzigd door coronamaatregelen, waaronder vaccinatie, valt het nadelige effect van dit beleid voor deze groep niet te ontkennen. Als dit beleid hardnekkig wordt doorgezet, zal op termijn meer inzicht komen in welke aspecten van het coronabeleid nadelige effecten hebben op deze groep. Het is echter niet te hopen dat de Nederlandse overheid ervoor kiest dit schadelijke beleid nog verder te zetten. 

Toename van chronische zieke jaren

Mannen die in 2000 werden geboren hebben een gemiddelde levensverwachting van 75,54 jaar. Het aantal jaren dat ze daarvan gezond mogen leven zonder chronische ziekten ligt op 48,6 jaar. Voor mannen die in 2020 zijn geboren geldt respectievelijk 79,67 en 45,8 jaar. Voor vrouwen geboren in 2000 is de levensverwachting 80,58 jaar, waarvan 44,2 jaar zonder chronische aandoeningen. Voor vrouwen geboren in 2020 is dit 83,08 jaar en 41,3 jaar volgens CBS-cijfers. Vrouwen leven dus weliswaar langer dan mannen, maar minder lang gezond. Daarbij zal het aantal gezonde levensjaren voor zowel mannen als vrouwen naar verwachting afnemen. De levensverwachting van mannen die vorig jaar geboren werden ligt 4,13 jaar hoger, maar daarentegen is de verwachting eveneens dat ze 6,93 jaar minder lang gezond leven. De verwachting is dat vrouwen geboren in 2020 2,5 jaar langer leven dan 20 jaar geleden, maar wel 5,4 jaar minder lang gezond. Dat betekent voor mannen uit 2020 dat ze naar verwachting 42,5 procent van hun leven chronisch ziek zijn en vrouwen 50,3 procent. Dat was in 2000 nog 35,7 procent voor mannen en 45,1 procent voor vrouwen. Meer dan 53 procent van de bevolking is nu 40-plus, de leeftijd naderend waarop mensen een verhoogd risico lopen om chronisch ziek te worden. In 2000 was circa 45,6 procent van de bevolking 40 jaar of ouder. Het toenemend aantal ongezonde levensjaren dat verwacht wordt, zal de bestaande druk op de zorg nog meer verhogen.

Eerder en langer chronisch ziek

Dat de gezonde levensverwachting voor zowel mannen als vrouwen afneemt zou kunnen verklaren waarom mensen vanaf 50 jaar bovengemiddeld vertegenwoordigd zijn in het ziekenhuis en op de IC met corona. Dat zou ook duiden waarom er op dit moment geen uniform beeld is met betrekking tot wie nu het meest in het ziekenhuis belanden met corona: gevaccineerden of ongevaccineerden. 

2,8 miljoen ongevaccineerden

Hugo de Jonge stelde dat van iedereen van 12 jaar en ouder 1,8 miljoen mensen niet zijn gevaccineerd. Trouw schrijft daarentegen op 14 oktober dat van hen 2,8 miljoen mensen niet zijn gevaccineerd tegen Covid-19. Het RIVM noteert zelf dat minder dan 20 procent van de 12-jarigen en ouder niet zijn gevaccineerd. Dat zou betekenen dat Trouw dichterbij de werkelijkheid zit dan de verantwoordelijk gezondheidsminister. 

Vaccinatiestatus op IC en in het ziekenhuis

Op 14 oktober 2021 kopt het RIVM dat 4 op de 5 Covid-19-patiënten op de IC niet gevaccineerd zijn. Dit stelt zij op basis van het aantal mensen dat tussen 1 september en 3 oktober 2021 op de IC waren opgenomen met Covid-19. Feitelijk lag het percentage aan ongevaccineerde patiënten op de IC iets lager, waardoor 235 in plaats van 249 ongevaccineerden op dat moment op de IC lagen. Over de leeftijd van de Covid-19 patiënten die op de IC liggen communiceert het RIVM verder niet, wel over de leeftijdsopbouw van de Covid-19 patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen. 

Van alle 998 ongevaccineerden die in het ziekenhuis positief getest zijn met Covid-19 zijn er 70 tussen de 12 en 49 jaar, 339 tussen de 50 en 74 jaar en 589 ouder dan 75 jaar. Van de 31 deels gevaccineerden zijn er 4 tussen 12 en 49 jaar, 13 tussen 50 en 74 jaar en 14 ouder dan 75 jaar. Van de 340 volledig gevaccineerden zijn er 7 tussen de 12 en 49 jaar, 68 tussen 50 en 74 jaar en 265 ouder dan 75 jaar. 

Wat opvalt is dat uit de groep jonger dan 12 jaar, die als geheel bestaat uit ongevaccineerden, niemand is opgenomen in het ziekenhuis. Daarnaast blijkt dat 94 procent van de gehospitaliseerden met Covid-19 ouder is dan 50 jaar, waarvan de meerderheid, 63 procent, ouder dan 75 jaar. Opvallend is ook dat de vaccinatiestatus die het minst in het ziekenhuis liggen, de deels gevaccineerden zijn met slechts 2 procent. Dat valt vast te verklaren doordat iedereen ondertussen de kans heeft gekregen volledig gevaccineerd te zijn en dat het bij deels gevaccineerden aannemelijk is dat ze in meerderheid door bijwerkingen na de eerste prik niet volledig gevaccineerd zijn en willen worden. Deze groep is naar verwachting klein en dus is de kans ook kleiner dat deze groep oververtegenwoordigd raakt in het ziekenhuis of op de IC. Het aantal volledig gevaccineerden ten opzichte van deels gevaccineerden ligt 75 tot 1785 procent hoger, afhankelijk van de leeftijdsgroep: hoe ouder, hoe meer volledig gevaccineerden in het ziekenhuis liggen. Ook hier geldt enige nuancering, gezien meer ouderen zich hebben laten vaccineren dan jonge(re) mensen.

Over de IC-cijfers die het RIVM over dezelfde periode presenteert, valt weinig te zeggen. Van 29 patiënten zou de vaccinatiestatus onbekend zijn. Daarnaast zou er sprake zijn van 44 volledig gevaccineerde, 3 deels en 235 ongevaccineerde patiënten. Gezien het percentage deels gevaccineerde en ongevaccineerde op de IC vergelijkbaar is als in het ziekenhuis, is het aannemelijk dat het aantal gevaccineerden op de IC vergelijkbaar hoog zou liggen als bij de ziekenhuisopnames, indien ouderen door hun hoge leeftijd niet zouden weigeren om naar de IC gebracht te worden. 

Op basis van al deze cijfers lijkt het logischer te stellen dat vooral ouderen (94 procent) nog steeds in het ziekenhuis belanden, ongeacht hun vaccinatiestatus, waarbij 75-plussers de IC vanwege hun hoge leeftijd overslaan. Daarbij is het wachten op meer data om te bepalen of dubbele vaccinatie nu wel dan niet leidt tot toename van ziekte bij ouderen en de ernst ervan. Relatief gezien sterven er in ieder geval op dit moment op basis van de beschikbare data niet meer mensen van 65 jaar en ouder dan in voorgaande jaren. 

Amper jonge gevaccineerden in het ziekenhuis

Deze RIVM-cijfers ondersteunen niet de uitspraak van Hugo de Jonge dat er sprake is van een ‘epidemie van ongevaccineerden’, gezien het vooral om ouderen gaat die opgenomen worden. Het is onterecht dat De Jonge Biden staccato nawauwelt en zo onterecht insinueert dat ongevaccineerden een gevaar zouden zijn voor zichzelf en/of anderen. Dit is gewoonweg ongefundeerd gezwets, dat ook nog eens rolt uit de mond van een zogenaamde minister van Volksgezondheid. Slechts 70 mensen (6 procent) onder de 49 jaar zijn opgenomen in het ziekenhuis in de genoemde periode, waarvan niemand uit de groep ongevaccineerden onder de 12 jaar. Er is dus ook géén enkele reden om kinderen te gaan vaccineren onder de 12 jaar tegen corona! 

Vals positieven onder ongevaccineerden door verplicht coronatoegangsbewijs

Dat het aantal zogenaamde ‘besmettingen’ onder ongevaccineerden het hardst oploopt, valt vooral te verklaren doordat zij sinds 25 september 2021 deels uit de samenleving worden geweerd als ze zich niet laten testen. Zonder PCR-test komen zij niet aan een coronatoegangsbewijs waardoor ze geen toegang meer tot horeca, concerten, festivals, bioscopen, theaters en professionele sportwedstrijden verkrijgen. Om mee te doen worden ze gedwongen zich te laten testen, waardoor onder hen meer testen afgenomen worden omwille van bijvoorbeeld werkverplichtingen. Hoe vaker een bepaalde groep test zonder klachten, hoe groter de kans op vals positieve resultaten. Iets dat onder de volledig gevaccineerde groep niet speelt, gezien ze niet meer verplicht zijn te testen. En zoals het nu lijkt, als het aan Rutte en De Jonge ligt worden ongevaccineerden nog meer buiten de samenleving gezet, terwijl van de groep van ongevaccineerden van 12 tot 49 jaar minder dan 0,0001 procent in het ziekenhuis met Covid-19 terechtkwam in de genoemde periode.

Genuanceerd beeld

Het Maastricht UMC heeft haar afdeling voor chirurgische patiënten weer voor de helft ingericht als corona-afdeling. Van de 10 coronapatiënten die daar liggen hebben er minstens negen een vaccin gehad. Alle coronapatiënten zijn ouder dan 80 jaar. 

In het Radboud UMC is de druk op de zorg hoog omdat de reguliere acute en urgente zorg nog steeds doorgang vindt. Daarnaast zijn minder zorgverleners beschikbaar, waardoor de zorgcapaciteit uitbreiden er niet inzit. Van de 26 beschikbare IC-bedden, zijn 22 bezet door patiënten die een ernstig ongeluk hebben gehad of die een (soms eerder uitgestelde) geplande, complexe operatie hebben ondergaan. Door een hoog ziekteverzuim binnen het gehele ziekenhuis en het inhalen van uitgestelde zorg, is bijspringen onmogelijk. De druk in dit ziekenhuis is dus het gevolg van het gevoerde coronabeleid en niet van (ongevaccineerde) coronapatiënten. Het is goed denkbaar dat juist het coronabeleid, de enorme druk die er al voorgaande jaren was op de zorg, nog heeft vergroot en dit voor alle Nederlandse ziekenhuizen geldt. 

Ook arts microbioloog Bert Mulder van het Red Team ziet het aantal gevaccineerden in het CWZ in Nijmegen per maand toenemen. Hierbij geldt nog enige terughoudendheid, gezien op het moment dat hij de mededeling deed slechts de data van de eerste 10 dagen van oktober beschikbaar waren. 

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat het niet klopt dat ongevaccineerden meer risico lopen om in het ziekenhuis terecht te komen en/of ze besmettelijker zouden zijn voor anderen. Deels is hen de samenleving ontzegt en weigeren velen van hen te participeren in de QR-samenleving. Hoe kunnen ze anderen dan besmetten of zelf besmet worden? Daarbij ligt de gemiddelde leeftijd van ongevaccineerden naar verwachting lager, waardoor de kans groter is dat deze groep gemiddeld gezonder is dan (deels) gevaccineerden. Een groep die dus gemiddeld gezien geen risico loopt om door corona in het ziekenhuis terecht te komen, alsook door hun betere gezondheid minder snel ziek kunnen worden en dus ook anderen, zolang ze gezond zijn, niet zullen besmetten, ook zonder QR-code.

Echter ouderen die chronisch ziek zijn lopen wel meer risico om ernstig ziek te worden en dus ook anderen te besmetten, omdat ze over het algemeen al kwetsbaar zijn. Ze lopen daarbij niet alleen een hoger risico om corona te krijgen, maar zijn hoe dan ook vatbaarder om welke overdraagbare ziekte dan ook te krijgen. Het blindstaren op Covid-19 als overheid en samenleving, ontneemt deze ouderen juist de bescherming die ze verdienen. 

Veelvuldig testen is ongezond

Het meermaals per week of zelfs elke 24 uur testen van kinderen en volwassenen is een heilloze weg, die het risico van mensen om ziek te worden juist kan vergroten. Het gaat er namelijk niet om of dat PCR-teststaafje in de neus al dan niet pijn doet c.q. vervelend is. Elke keer als zo’n teststaafje langs de neusharen en -slijmvliezen schuurt, beschadigt het de natuurlijke beschermingsbarrière tegen ziekteverwekkers en brengt het mogelijk zelfs ziekteverwekkers die in de neus zitten en schade kunnen veroorzaken, dieper het lichaam in richting de nasofarynx c.q. neuskeelholte. Het veelvuldig irriteren van de neus(keel)holte kan leiden tot een ontsteking van de neuskeelholte, nasofaryngitis genaamd en bij escalatie (ernstige) ziekte veroorzaken. Mogelijke symptomen van nasofaryngitis zijn verkoudheidsklachten zoals niezen, snot- en loopneus, keelpijn, hoesten, waterige & branderige ogen en bij complicaties zelfs ontsteking van de luchtwegen. Maar ook kan geur- en smaakverlies optreden, alsook symptomen die lijken op griepklachten zoals koorts, algehele malaise, vermoeidheid en hoofdpijn. Ademhalingsmoeilijkheden kunnen tevens leiden tot misselijkheid en overgeven. Daarnaast is spugen en diarree een manier van het lichaam om versneld ziekteverwekkers af te voeren. De ademhalingsmoeilijkheden die specifiek lijken voor Covid-19 kunnen dus eveneens een gevolg zijn van een uit de hand gelopen nasofaryngitis ten gevolge van veelvuldig testen, maar ook het gevolg van een algehele slechte conditie van de patiënt zelf, voorafgaand aan de ziekenhuisopname, door een of meerdere chronische welvaartsziekten, veelal in combinatie met ouderdom. 

Alleen testen bij klachten

Gezien ouderen over het algemeen gezagsgetrouwer reageren en daarmee de instructies van de overheid en de arts als autoriteit meer opvolgen, is het in het belang van hun gezondheid dat bij vermoeden van Covid-19 wordt nagegaan of er geen sprake is van (een uit de hand gelopen) nasofaryngitis door veelvuldig testen, zodat zij gegarandeerd worden van de juiste medische zorg en daardoor hun kans op herstel toeneemt. Op collectief niveau zouden we dit kunnen onderzoeken, door alleen mensen nog te testen bij klachten waarbij Covid-19 vermoed wordt. Zo wordt de bevolking niet langer als geheel blootgesteld aan een mogelijk verhoogd gezondheidsrisico door testen. Mensen die klachten hebben, maar niet de behoefte hebben om te testen, zouden net zoals vanouds kunnen thuisblijven tot hun klachten over zijn. Zo dragen ze eveneens niet bij aan verhoogd gezondheidsrisico voor de volksgezondheid. Pas testen bij klachten voor wie het wil, verhoogd eveneens niet het individuele gezondheidsrisico, gezien mensen pas in het ziekenhuis worden opgenomen als ze al behoorlijk ziek zijn. Daarmee onthoudt minder testen mensen niet van de zorg die ze nodig hebben. 

Huidige coronabeleid vergroot (volks)gezondheidsrisico

Wat je nu ziet is dat testen, vaccinatie en het coronatoegangsbewijs juist leiden tot een hoger (volks)gezondheidsrisico. Immers een groter deel van de gevaccineerden neemt nu zelfs deel aan het maatschappelijk verkeer terwijl ze klachten hebben en/of positief getest zijn, waardoor ze de kans voor chronisch zieken en/of ouderen vergroten om (ernstig) ziek te worden, ook als deze groep gevaccineerd is, tot de dood aan toe. Voor 2020 bleven we gewoon thuis bij klachten en waren chronisch zieken en/of ouderen dus beter beschermd tegen ziekte. 

Gezondheid borg je samen

Niets, maar dan ook niets, rechtvaardigt het om mensen onder de 50 jaar en gezonde ouderen in hun vrijheid te beperken op basis van hun vaccinatiestatus. Als het OMT ondanks dit alles het kabinet adviseert strengere coronamaatregelen te treffen enkel gericht op ongevaccineerden, ontstaat een onverantwoorde heksenjacht. Dat er paniek in de tent is binnen de gezondheidszorg, het OMT en de overheid is begrijpelijk. De overheid heeft in haar controlezucht ook binnen de gezondheidszorg er afgelopen jaren een flinke puinhoop van gemaakt, waardoor het onvermijdelijk is geworden dat komende jaren zieke ouderen de ziekenhuizen zullen overspoelen met of zonder corona. Maar daar helpt geen vaccin tegen, als wel de kanteling naar preventief gezondheidsbeleid, zodat we in ieder geval de ouderen van de toekomst een waardige oude dag kunnen bieden en de ouderen van nu hun lijden kunnen verlichten. Al deze coronabeleidsstress ontneemt daarentegen ook de mogelijkheid voor ouderen van nu van elke dag die ze nog hebben te genieten. Bovenal dient de overheid te begrijpen dat ze onmogelijk afdoende zorg kan faciliteren van bovenaf. In eerste instantie is ieder mens voor zich primair verantwoordelijk voor zijn eigen leven en dus ook gezondheid en is het de taak van de overheid een vangnet te bieden als er als individu een moment komt dat dat niet lukt en mensen er onder elkaar ook niet langer meer in slagen om dat op te vangen. 

Gezondheidspreventie

Laat Nederland een van de landen zijn die vanaf nu erkend dat welvaartszieken en vergrijzing de kernoorzaken zijn van de huidige situatie waarin we ons bevinden, wat nog eens versterkt werd door jarenlange catastrofale beleidsvoering en een blind geloof in theoretische modellen die niets met de werkelijkheid van doen hebben. Dan kunnen we gaan werken aan een menswaardige behandeling van zieken en gezondheidspreventie ten behoeve van de gehele bevolking als geheel. Als mensen over de informatie beschikken wat ze onder een gezonde levensstandaard moeten verstaan, kunnen ze alleen en/of met elkaar ervoor zorgen dat ze zich (en hun gezin) gezond voeden, voldoende rust nemen, regelmaat en beweging in het leven organiseren, hun levenstandaard verhogen en toezien op voldoende sociale cohesie. 

Overheid verlengstuk van voedingsindustrie

Daarbij is het niet aan de overheid om te fungeren als verlengstuk van de voedingsindustrie die vegetarisme en veganisme loopt te pushen om haar winstmarges op te stuwen. Mensen zijn per definitie omnivoren (alleseters) en dus dient het een individuele keuze te blijven of mensen vlees willen minderen c.q. laten staan. Het kan niet zo zijn dat we door het blind achternalopen van de voedingsindustrie door de overheid straks in een nieuwe crisis belanden omdat mensen te weinig binnenkrijgen van bepaalde essentiële macro- en/of micronutriënten en van andere weer te veel. Zo’n van-de-regen-in-de-drup beleid is funest voor de volksgezondheid alsook welvaart van een samenleving. 

Overheid als hardleers instituut

Daarnaast zal de zorgcapaciteit moeten afgestemd worden op de behoeften van de vergrijzende bevolking. Het nog eens verplaatsen van 50 procent van de ziekenhuiszorg naar de buurt of bij mensen thuis tegen 2030, zoals te lezen valt onder vraag 367 in Kamerstuk 952797, is daarbij een utopie, gezien het aantal ligdagen op dit moment al maximaal is geminimaliseerd. Zeker als de overheid onvoldoende inzet op preventie en de bevolking blijft verzaken haar te informeren over een échte gezonde levensstijl, die dus niet is ingefluisterd door de markt. De overheid lijkt echter eerder een hardleers instituut, dat ervan uitgaat dat in 2040 33 procent van de bevolking gewoonweg 2 of meer chronische aandoeningen heeft en 20 procent zelfs drie of meer. Daardoor daalt het percentage naar verwachting licht naar 23 procent van de mensen met een chronische aandoening. Dit alles onder de excuusparaplu van bevolkingsgroei en vergrijzing. Alsof in het Japanse Okinawa, waar de meeste 100-jarigen ter wereld leven, overgewicht ook welig tiert?! Ze eten daar wel vis, hebben een gezonder leefpatroon en meer lichaamsbeweging, dat dan wel weer. Hoe komt het dat het daar wel mogelijk is, maar we hier gewoonweg mensen blijven verzieken?

Val dood!

In Nederland is er vooral te weinig gezondheid en daarmee is vergrijzing tot last verworden voor de samenleving. Het is tijd om deze realiteit onder ogen te zien door overheid én bevolking, zodat de huidige ontstane crisis zich nooit meer herhaalt. Als op basis van data van de World Health Organization blijkt dat de top-10 van meest voorkomende ziekten in hoge inkomenslanden als Nederland bol staat van chronische niet-overdraagbare aandoeningen in tegenstelling tot arme landen, dan is er nog een hele wereld aan (volks)gezondheid te winnen. Een wereld met veel minder chronische ziekten, waardoor we minder vatbaar zijn voor overdraagbare ziekten door virussen en bacteriën. Zo’n wereld waarin we werkgevers niet onnodig belasten met stijgende vermijdbare ziektekosten door verhoging van de pensioenleeftijd en een alsmaar onnodig afnemende gezondheid van mensen. Een samenleving waarin mensen weer in de zorg willen werken, in plaats van dat we het zorgpersoneel nu wegjagen door het nog hoger maken van de werkdruk die er al jaren is, door het gevoerde (corona)beleid. De puinhopen onder Rutte zijn compleet, waarbij De Jonge zich gewillig laat misbruiken als sloopkogel! Nu nog even een vaccinatieplicht in de zorg erdoorheen jagen en je weet dat de zorg compleet ontmanteld is?! Dan kunnen Ernst Kuipers en Diederik Gommers helemaal het land bij elkaar janken omdat ze het zo zwaar hebben. Maar wat voor beleidsvoering moet je ook verwachten van de overheid als blijkt dat ze haar data niet op orde heeft. Zo druk doende met het verdoezelen van haar eigen incompetentie dat ze zelf het overzicht niet meer heeft?! Dit gaat om 17,5 miljoen mensenlevens, waarom het kabinet en de Kamers geheel niet lijken te geven. De strekking van hun boodschap lijkt: val dood!

Kwantitatief samenzijn boven kwalitatief samenleven?

Daarbij moeten we ons ook de vraag willen durven stellen hoe ver we gaan in het onnodig oprekken van mensenlevens, waar alleen de farmaceutische industrie baat bij heeft. Sinds kindersterfte zo goed als uit de samenleving is gebannen, lijkt het erop dat we ook niet meer kunnen accepteren dat er een dag komt dat ieder van ons sterft, waarvan de meesten door ouderdom. Een panische angst hiervoor lijkt velen van ons zo gegrepen te hebben, dat we niet meer in staat zijn te genieten van alle dagen die we wél met elkaar hebben. Is dat wat we willen: kwantitatief samenzijn boven kwalitatief samenleven?

Massale vaccinatie, een onverantwoord risico!

Als je elk moment kan sterven omdat je de gemiddelde levensverwachting hebt bereikt wordt het persoonlijke gezondheidsrisico voor ouderen, zelfs bij een onveilig vaccin, niet gauw groter, omdat elke dag langer geleefd dan gemiddeld winst is. Echter het op grote schaal vaccineren van mensen die de gemiddelde levensverwachting (nog lang) niet bereikt hebben, met een vaccin dat zich nog niet heeft bewezen op de (middel)lange termijn en waardoor nu al bijwerkingen optreden bij een bepaalde groep jonge mensen, is compleet onverantwoord. Ze kunnen hierdoor levenskwaliteit verliezen, mogelijk levenslang, tot een vroege dood aan toe, waarbij de vaccinontwikkelaars zijn vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid. Niet alleen wordt hiermee een onverantwoord individueel risico aangegaan, maar ook een niet uit te leggen volksgezondheidsrisico en daarmee mogelijke schade aan de samenleving tot ver in de toekomst door nog een grotere groep mensen die mogelijk chronisch ziek wordt ten gevolge van vaccinatie, waardoor ze niet langer kunnen bijdragen aan de samenleving. Wie gaat dan al deze mensen van zorg voorzien, als de zorgsector compleet is ingestort door overbelasting en er veel te weinig mensen resteren om het welvaartsniveau, waarmee we onder andere collectieve zorgkosten dekken, op peil te houden? 

Eed van Hippocrates

Als De Jonge zo graag vaccins wil verkopen, kan hij beter rechtstreeks voor Big Pharma gaan werken. Als minister van Volksgezondheid dien je te allen tijde de gezondheid van mensen voorop te zetten en is er dus geen plek voor eenheidsworst als oplossing. Iedereen is namelijk verschillend en heeft een andere gezondheidstoestand als uitgangspunt. Daarom moet maatwerk voorop staan in plaats van stigmatisering, discriminatie, uitsluiting en het ziek maken van mensen. Succesvol maatwerk ontstaat bij een evenwichtige cliëntenrelatie tussen arts en cliënt. Dergelijke relatie als overheid garanderen, vraagt om vertrouwen in en erkenning van de arts als deskundige en deregulering zodat artsen opnieuw kunnen garanderen dat ze de eed van Hippocrates, oftewel artseneed, die ze hebben afgelegd, kunnen nakomen. Het kan niet zo zijn dat doorgeslagen kostenbeheersing en fraudebestrijding tot gevolg heeft dat kwalitatieve gezondheidszorg niet langer is gegarandeerd.

Ondermijning van gezonde bevolkingsopbouw

Dit gaat niet om geld, maar om de gezondheid van miljoenen mensen, die ernstig geschaad is doordat de overheid al jaar en dag geen paal en perk stelt aan multinationals die een bedreiging zijn voor onze gezondheid, waardoor Nederland nu zit met een pandemie van welvaartsziekten die mensen tevens kwetsbaar maakt voor overdraagbare aandoeningen. Zo zitten we opgesloten in een doorgeslagen testsamenleving die uiterst lucratief is voor bedrijven die er geld aan verdienen, maar niks bijdraagt aan volksgezondheid, eerder de gezondheid van mensen ondermijnt. Daarnaast is er sprake van forse vergrijzing van mensen, doordat het steeds moeilijker wordt om rond te komen voor jongere generaties, waardoor ze ervoor kiezen om kinderloos te blijven. Maar ook de ongefundeerde klimaatangstporno die alleen vooral de winstmarges van de ‘duurzame’ sector hoog tegen de plinten doet opklotsen, gesteund door FossielvrijNL en vergelijkbare initiatieven, maar vooral klimaat en milieu meer schaden, zijn naast de woke en genderneutraliteit religie, funest voor een gezonde bevolkingsopbouw. Het compleet blindstaren van overheidsadviesorganen op modellen, die de werkelijkheid niet representeren, maakt het alleen maar erger. De bevolking lijkt opgescheept met instituten en politici die zo beroepsblind zijn door hun dagelijkse praktijk, waarbij ze alleen maar denken in problemen, dat ze het grotere geheel niet langer overzien. Afstand nemen en naar andere perspectieven luisteren zou wonderen kunnen doen, maar ze lijken zo overtuigd van hun eigen gelijk, dat de rest per definitie wordt weggezet als ondeskundig, wappie, corona-ontkenner enzovoorts. Dit gaat zover dat we nu al op de glijdende schaal zitten waarbij we mensen gaan demoniseren tot ‘viraal gevaar’. Hoe ver gaan Rutte en De Jonge nog, met steun van beide Kamers, in het vernietigen van de samenleving? 

Barre tijden

Minstens 520.000 levensjaren zijn al verloren gegaan door het gevoerde coronabeleid, vertelde voormalig CBS-directeur ad interim Ir. Jan van der Zanden in juli 2021 op basis van data die hij verkreeg naar aanleiding van een eerder ingediend WOB verzoek. Dit is niet de eerste keer dat de Nederlandse overheid de bevolking ondermijnt. In 99,9 procent van de tijd laat de overheid de bevolking in de kou staan, zoals in de toeslagenaffaire, het Groningse aardbevingsdossier, woningtekort, zorginfarct, pensioentekorten, daklozen, niet-passende Passend Onderwijs… verarming van de bevolking ten behoeve van subsidiëring van bedrijven en vermogenden in naam van klimaat… De overheid schaadt meer dan dat zij baat. En nu is ook al bijna een jaar bij wet geregeld dat zij de grondrechten van mensen met de voeten mag treden, terwijl haar jarenlange gevoerde beleid de hoofdoorzaak is van de huidige crisis, die de gezondheid van nog veel meer mensen ernstig zal bedreigen door een aankomende hyperinflatie, waardoor mensen geen geld genoeg meer hebben om straks te eten en zichzelf te voorzien in de andere basisbehoeften. De Nederlandse overheid heeft zichzelf gereduceerd tot sloophamer van de samenleving en het einde daarvan lijkt nog lang niet in zicht! 

Wees een beetje lief voor mekaar, ongeacht vaccinatiestatus of andere verschillen. Het worden nog barre tijden als de overheid op de huidige voet verdergaat.

Dag des oordeels

De Jonge kan wel blijven weglopen voor zijn verantwoordelijkheid als minister van Volksgezondheid en Rutte als eindverantwoordelijke, maar de dag nadert steeds meer dat de realiteit keihard zal terugklappen in hun gezicht. Is het eigen ‘ik’ zo belangrijk, dat je het daarbij op de koop neemt dat zoveel mensen beschadigd worden? Hoeveel geloofwaardigheid en aanzien denk je dan nog bij de bevolking over te houden? Juist De Jonge zou als CDA-er moeten weten dat dit godgeklaagd is!

Over de auteur

ing. Vicki Van Lommel

columnist, onderzoeks- en wetenschapsjournalist die onder andere schrijft over duurzaamheid, klimaat, energie, circulaire economie, politiek en samenleving. Founder freepeoplemedia.com

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

coronavirus

Chats van Von der Leyen over vaccindeal blijven geheim

Published

on

Von der Leyen

Heeft Pfizer de EU bedrogen met de miljardendeal voor Covid-vaccins? Chats van Commissievoorzitter Von der Leyen zouden het antwoord kunnen bieden. Maar de EU wil ze niet vrijlaten. Critici zien het recht op toegang tot informatie in gevaar.

De EU-commissie wil de gesprekken van Ursula von der Leyen met Pfizer-topman Albert Bourla geheim houden. Von der Leyen sloot in het voorjaar van 2021 een Covid-vaccindeal van een miljard euro in berichten en telefoontjes met Bourla – maar de berichten vielen niet onder de EU-wet op de vrijheid van informatie, stelt de commissie.

Er is veel kritiek op de deal van de EU met Pfizer. Tot op heden heeft de Commissie alleen bewerkte versies van de koopovereenkomsten ingediend. De prijs van de vaccins en belangrijke contractvoorwaarden blijven geheim. Een rapport van de Financial Times roept echter twijfels op of de EU bij de aankoop is opgelicht. Volgens de krant, die delen van de deal kon zien, betaalde de EU aanvankelijk € 15,50 per dosis, maar na de deal stegen de kosten tot € 19,50 per dosis.

Gemaakt voor 3 euro, verkocht voor 19,50 euro

De People’s Vaccine Alliance , een alliantie van humanitaire organisaties, berekent op basis van een onderzoek van Imperial College London dat een enkele dosis van het vaccin voor minder dan drie euro kan worden geproduceerd. Volgens deze berekening had de deal van Von der Leyen het farmaceutisch bedrijf Pfizer een overschot van zo’n 31 miljard euro kunnen opleveren. De NGO Public Citizen, die in verschillende landen niet-geredigeerde Pfizer-vaccincontracten heeft kunnen bekijken, vertelde de Washington Postdat het bedrijf zijn onderhandelingsmacht als een van de weinige makers van een effectief Covid-vaccin gebruikt om “risico’s te verschuiven en de winst te maximaliseren”. In de geïnspecteerde contracten “worden de belangen van Pfizer consequent boven de eisen van de volksgezondheid gesteld.”

Nadat de New York Times bericht had over de directe lijn tussen Von der Leyen en Bourla , diende netzpolitik.org een aanvraag in om de chats vrij te geven . Maar de commissie weigerde de aanvraag helemaal te onderzoeken. Omdat berichten via sms, WhatsApp en andere messengers “van korte duur” zijn en dus geen documenten in de zin van de EU-verordening over documenttoegang.

Europarlementariër ruikt “vingerhoed rechtvaardigingen”

De algemene weigering van ons verzoek om het nieuws tussen Von der Leyen en Bourla is duidelijk wangedrag van de kant van de EU-commissie, oordeelde de EU-ombudsvrouw Emily O’Reilly in antwoord op onze klacht. Parlementsleden en ngo’s spraken ook hun verontwaardiging uit over het gebrek aan transparantie van de Commissie. “Wat er op de telefoon van Frau von der Leyen gebeurt, is politiek”, zei de groene EU-politicus Daniel Freund . “Het kan niet zo zijn dat journalisten flauwe rechtvaardigingen krijgen en worden afgewezen. […] En het kan niet zo zijn dat de toegang tot centrale documenten weer wordt verhinderd doordat Ursula von der Leyen sms-berichten verwijdert .”

Maar ondanks de kritiek wil de commissie het nieuws geheim houden. In een vandaag, woensdag gepubliceerd antwoord aan ombudsvrouw O’Reilly , schrijft de EU-autoriteit dat ze niet eens “kortstondige” documenten zoals sms- en messenger-berichten bewaart en daarom geen toegang tot ze kan verlenen. Ze reageert niet op het verzoek van de ombudsvrouw om de applicatie van netzpolitik.org opnieuw te onderzoeken  en daadwerkelijk te beoordelen of ze de chats mag publiceren of niet.

Recht op toegang tot informatie ‘ernstig ondermijnd’

Aan de andere kant heeft de EU-commissie aangekondigd dat ze met andere EU-instellingen zal samenwerken om nieuwe richtlijnen te ontwikkelen voor de interne afhandeling van sms- en messenger-berichten. De Commissie verwijst naar een aanbeveling van de EU-Raad aan haar werknemers om dergelijke berichten alleen te gebruiken voor “kortstondige chats over openbare of niet-gevoelige inhoud”. Dit zou het uitgangspunt kunnen zijn voor een gemeenschappelijke richtlijn voor alle EU-instellingen. Daarmee wil de Commissie waarschijnlijk een argumentatiebasis creëren, zodat zij ook in de toekomst chats niet hoeft te archiveren.

Experts van het maatschappelijk middenveld vrezen dat het standpunt van de Commissie een enorme juridische maas in de toegang tot documenten creëert. “Als we niet eens om sms-berichten kunnen vragen, hoe moeten we dan weten of het echt vluchtige zaken of belangrijke beslissingen zijn?”, vraagt ​​Helen Darbishire, directeur van de organisatie voor vrijheid van informatie Access Info, zich af.

De realiteit is dat een groot deel van de overheidsactiviteiten in Europa en wereldwijd via verschillende communicatiemiddelen verlopen, waaronder sms, WhatsApp en andere berichtenplatforms. “Het recht op toegang tot informatie zal ernstig worden ondermijnd als we er geen toegang toe hebben”.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Biontech : De farmaceutische industrie maakt geen geheim van haar intentie om mensen te chippen

Published

on

Biontech

De farmaceutische Biontech industrie maakt geen geheim van haar intentie om mensen te chippen – toch wordt dit in de reguliere media fel afgedaan als onzin.

Dit is al verleden tijd:

“Een korte prik. Een beetje pijn. Afgerond. Het duurt minder dan tien minuten voordat een datachip ter grootte van een rijstkorrel onder de huid wordt geïmplanteerd – en het leven verandert ingrijpend. Vervelende alledaagse situaties zoals vergeten sleutels, achtergelaten portemonnees of verlopen paspoorten behoren dan tot het verleden. De chip, meestal geïmplanteerd in de vingertop, verzendt alle benodigde gegevens en ontlast u van de last van het onthouden” (1).

Nou, het zal waarschijnlijk geen chip ter grootte van een rijstkorrel zijn die in een spuit past waarmee men zogenaamd, maar nooit bewezen heeft, “immunisatie tegen corona”. Maar de digitale wereld gedijt op miniaturisering en de verbinding tussen technologie en het menselijk organisme is een van de natte dromen van transhumanistische ‘wereldleiders’ . Het draait allemaal om chips in het nanobereik en er wordt al lang geëxperimenteerd met dergelijke chips voor het monitoren en controleren van biologische organismen (2).

Los van het feit dat het er niet om gaat hoe nanochips in het menselijk organisme komen, maar dat het überhaupt zou moeten gebeuren. Of misschien al gebeurt? De “feitencheckers” in de “waarheidsmedia” zijn geobsedeerd met het wegwuiven van elke verdenking die in deze richting gaat:

“Avontuurlijke complottheorieën doen niet alleen de ronde op sociale netwerken. Staat Bill Gates uiteindelijk achter Corona omdat hij ons zijn vaccin wil opdringen en een chip wil implanteren?” (3).

Ja, ja, steeds weer Bill Gates. Personalisatie is een zeer krachtig hulpmiddel om elke ongewenste context te vervagen. Door vaardige woordkeuze komt de “samenzweringstheorie” – wij noemen de hele zaak beter, want waarheidsgetrouwer, een gegronde verdenking – eindelijk belachelijk. Zo wordt pseudo-journalistiek beleefd, in bovenstaand voorbeeld dat van ZDF.

‘S Werelds best verkochte “vaccin tegen corona” is dat van de Pfizer-groep, bijna uit de hoed getoverd door het Duitse bedrijf Biontech, dat al jaren afhankelijk is van de geldinfuus van verschillende geïnteresseerden. In november 2020 schonk de Bill & Melinda Gates Foundation (BMG) 4,9 miljoen dollar aan dit bedrijf, dat in het verleden altijd financieel vast zat, ruim op tijd voor de start van de wereldwijde “coronavaccinatiecampagne” (4).

“Grappig genoeg” is BMG ook een investeerder in Biontech – en daarmee de primeur voor de verkoop van het genetisch gemanipuleerde serum. Overigens vond de intrede als belegger plaats in september 2019, net op tijd voor het “uitbreken van de pandemie” (5). Nu weet de lezer hoe een stichting die zich altijd presenteert als een vereniging van filantropen rijker en rijker kan worden.

Kan Oliver Klein van ZDF (zie citaat hierboven) zulke complexe verbanden herkennen, zelfs begrijpen? Omdat het op de een of andere manier zijn vaccin is, dat van Bill Gates, dat hier wordt gespoten. En dat het opgelegd zal worden, het “vaccin”, zou nu langzaam bij iedereen door moeten dringen.

We beleven een gigantische, wereldwijde verkoopcampagne, geflankeerd door willekeurige, niet-democratische staatsmaatregelen. Dus wat ZDF ons als verlichting wil verkopen, wordt uiteindelijk een teken van incompetentie, desinformatie en propaganda.

Pfizer is niet Bill Gates, toch. Maar het is misschien niet helemaal irrelevant om te weten dat in februari 2020, net op tijd voor de ‘pandemie-uitbraak’, Susan Desmond-Hellmann werd gekozen in de raad van bestuur van Pfizer. Nu kan iedereen raden waar Desmond-Hellmann de afgelopen zes jaar aan het ravotten was. Een schot in de roos: ze was eigenlijk de CEO van de Gates Foundation. Het is natuurlijk volkomen duidelijk dat BMG geen financiële belangen heeft in Pfizer – of wel (6)?

Daarnaast schonk de Bill Gates Foundation in september 2016 ook de Pfizer Group het vrij aanzienlijke bedrag van 17,252 miljoen US dollar (7). Iedereen die nu concludeert dat de stichting winstgevende investeringen heeft gedaan, zoals bij Biontech (zie hierboven) en niet alleen vandaag, ook bij Pfizer, is spot on (8).

Dat brengt ons terug bij Albert Bourla. Zoals ik al zei, is hij een van de directeuren van Pfizer. In een paneldiscussie op het World Economic Forum in Davos (WEF) reageerde hij als volgt op een relevante vraag:

“Stel je een biologische chip voor in een pil die bij inslikken in de maag gaat en een signaal afgeeft. (…) Stel je de toepassingen voor, de mogelijkheid om mensen aan te sturen. (…) Wat er op dit gebied gebeurt, is fascinerend” (9).

Om eerlijk te zijn, ik was achterdochtig toen ik het citaat zag, dus ik heb de bron onderzocht. Hier eerst als audio stuk:

Albert Bourla, CEO van Pfizer, over elektronische trackingchips in pillen, goedgekeurd door de FDA

Ik kon het nog steeds niet echt geloven, maar uiteindelijk vond ik de originele bron (v2). Als kroon op het werk wil ik u vertellen dat deze uitspraak van Albert Bourla dateert van januari 2018. Zoals je kunt zien, was de Pfizer-baas enthousiast over zijn visioenen en wees alsjeblieft niet zo naïef om te geloven dat hij dit destijds, meer dan vier jaar geleden en voor het elite WEF-forum, uit pure grappen en gek doen.

En nu, als klap op de vuurpijl, is Albert Bourla ook deelnemer aan de Bilderbergconferentie, die een paar dagen geleden heel rustig en heimelijk werd gehouden in de hoofdstad van het afbrokkelende rijk (10).

Vraag in de Matrix: Wordt er aan nanochips gewerkt om mensen te controleren en te sturen? Neeeeee, nooit!!!

Mogen de blinden en doven hun ogen en oren blijven bedekken. De hele zaak stinkt naar de hemel.

Blijf a.u.b. alert, beste lezers.

Bronnen en opmerkingen:

(Algemeen) Dit artikel uit  Ped’s Views  is gelicentieerd onder een  Creative Commons -licentie  ( Naamsvermelding – NietCommercieel – GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal ). Het kan worden gedistribueerd en gereproduceerd zolang de licentievoorwaarden worden nageleefd. Als je linkt naar andere artikelen uit de visie van Ped, vind je daar ook de externe bronnen die de stellingen in de huidige tekst ondersteunen. Laatst bewerkt: 7 juni 2022.

(1) 23-05-2022; dagelijkse spiegel; Datachips in het lichaam – horror of hoop?; https://www.tagesspiegel.de/politik/der-digitale-mensch-datenchips-im-koerper-horror-oder-hoffnung/19840472.html
(2) 07.10.2010; scinexx, Universiteit van Buffalo (VS); dieren op afstand bestuurd door nanodeeltjes; Onderzoekers gebruiken magnetische deeltjes om celfuncties specifiek te verstoren of te stimuleren; https://www.scinexx.de/news/technik/tiere-durch-nanoparticle-fernsteuerung/
(3) 30 december 2020; ZDF; Oliver Klein; De gekste complotmythes van 2020; https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-verschwoerungstheorien-2020-100.html
(4) BMG; Database met toegezegde subsidies; Toegezegde subsidies Biontech;https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=Biontech#committed_grants ; opgehaald: 2022-06-01
(5) september 2019; BMG; Strategisch Investeringsfonds; Biontech; https://sif.gatesfoundation.org/investments/biontech/ ; opgehaald: 2022-06-01
(6) 2020-02-04; Pfizer; Susan Desmond-Hellman gekozen in de raad van bestuur van Pfizer; https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2020/Susan-Desmond-Hellmann-Elected-to-Pfizers-Board-of-Directors-04-02-2020/default.aspx
(7) 29-12-2012; Pfizer; Private en publieke partners verenigen zich om tegen 2020 10 verwaarloosde tropische ziekten te bestrijden;https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2012/Private-and-Public-Partners-Unite-to-Combat-10-Neglected-Tropical-Diseases-by-2020-01-29- 2012/default.aspx
(8) BMG; Database met toegezegde subsidies; Toegezegde subsidies Pfizer; https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=pfizer ; Opgehaald: 2022-06-01
(9) 2022-01-18; WEF-bijeenkomst; Albert Bourla op het World Economic Forum 2018 is enthousiast over elektronische nalevingspillen; https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A
(10) Deelnemerslijst van de Bilderberg Conferentie 2022; https://bilderbergmeetings-org.translate.goog/press/press-release/participants?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp ; opgehaald: 07.06.0222
(v1) WEF, Martin Schwab, Albert Bourla, CEO van Pfizer, biologische chips; Bron: WEF; https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A ; of hier:
(v2) 25/01/2018; WEF; Gezondheid transformeren in de vierde industriële revolutie; https://www.youtube.com/watch?v=Uio8X1h0H-E

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Biden betaalt veel geld voor de nieuwste flop van Pfizer

Published

on

pfizer

De regering-Biden betaalt 10,6 miljard dollar aan belastinggeld voor Paxlovid van Pfizer, het niet-originele en ineffectieve Covid-19-medicijn van Pfizer.

In november 2021 betaalde het Witte Huis medicijnmaker Pfizer bijna $ 5,3 miljard voor 10 miljoen behandelingskuren van zijn experimentele  Covid-19-behandeling,  Paxlovid, een antivirale combinatie van nirmatrelvir en ritonavir.

Ritonavir werd ontwikkeld in 1989 en nirmatrelvir werd ontwikkeld in 2020. Met andere woorden, Paxlovid is niet helemaal opnieuw ontwikkeld om Covid-19 te behandelen; de verbindingen bestonden al.

In december 2021 beweerde Pfizer dat de eerste onderzoeksresultaten aantoonden dat Paxlovid het risico op  ziekenhuisopname en overlijden met bijna 90 procent verminderde bij mensen met milde tot matige coronavirusinfecties. Zonder context is deze verklaring schromelijk misleidend. Vrijwel iedereen die de bestaande Covid-19-mutatie krijgt, zal een milde of matige ziekte hebben, maar de medicijnmaker beperkte zijn onderzoek tot mensen die niet waren gevaccineerd en het grootste risico liepen op het virus vanwege leeftijd of gezondheidsproblemen, zoals obesitas.

Een bijgewerkte, recentere analyse van 1.153 patiënten (van de mogelijke 2.246 patiënten) toonde een flauwe, niet-significante relatieve risicoreductie van 51 procent. Een subgroepanalyse van 721 gevaccineerde volwassenen met ten minste één risicofactor voor progressie naar ernstige Covid-19 toonde een niet-significante relatieve risicovermindering bij ziekenhuisopname of overlijden (behandelingsarm: 3/361; placebo: 7/360).

Volgens het officiële  persbericht van 14 juni van Pfizer toonden de resultaten van de fase 2/3 van de  gewijzigde  Paxlovid EPIC-SR-studie (Evaluatie van proteaseremming voor COVID-19 bij patiënten met een standaardrisico), met mijn nadruk:

  • Het nieuwe primaire eindpunt van zelfgerapporteerde, aanhoudende verlichting van alle symptomen gedurende vier opeenvolgende dagen  werd niet gehaald .
  • Pfizer zal  de deelname aan de EPIC-SR-studie stopzetten  vanwege het lage aantal ziekenhuisopnames of overlijden in de populatie met standaardrisico.

Verscholen in het persbericht van Pfizer was het volgende financiële goudklompje voor investeerders: “De resultaten van deze aanvullende analyses zullen naar verwachting geen invloed hebben op de omzetverwachtingen van Pfizer voor het volledige jaar 2022.” De reden daarvoor is: Pfizer  heeft al $ 5,3 miljard in handen van belastingbetalers en heeft de “blockbuster-status” vastgehouden (gedefinieerd als een miljard dollar aan verkoop van een enkel medicijn).

Naast de reeds toegezegde $ 5,3 miljard, kondigden de VS in januari een vertrouwelijke aanvullende “verbintenis” aan om  nog eens 10 miljoen doses te bestellen  (tegen de prijs van 5,3 miljard dollar meer, voor een totaal van 10,6 miljard dollar), wat Pfizer een zeer gewilde na ” super  blockbuster-status” (gedefinieerd als 10 miljard dollar aan verkoop van een enkel medicijn). De administratie bleef “vastbesloten om door te gaan met de [extra] aankoop”, aldus een Bloomberg-rapport van april 2022.

Volgens Bloomberg zocht het Witte Huis aanvankelijk $ 22,5 miljard aan nieuwe pandemiefinanciering. Democraten waren eerder dit jaar bereid iets meer dan $ 15 miljard op te nemen in een brede rekening voor overheidsuitgaven, maar deze werd verwijderd na onenigheid met de Republikeinen over de vraag of deze moest worden gecompenseerd door bezuinigingen elders in de regering.

De senaatswet van $ 10 miljard bevatte een vereiste dat ten minste de helft van het geld aan therapieën moet worden besteed, maar waarom gokte Biden  elke dollar  op één enkel medicijn van één enkele medicijnfabrikant? Waarom werd Pfizer gekozen om alleen aan de therapeutische clausule te voldoen?

Zoals we hebben gezien, werken FDA Emergency Use Authorizations (EUA’s) niet altijd zoals ze zouden moeten, maar in dit geval was het vanwege een manipulatieve actie van Pfizer en een riskante weddenschap van het Witte Huis van Biden.

Dat komt omdat Pfizer zonder publieke vermelding in het geheim zijn eigen lat had verlaagd na zijn EUA  nadat  het Witte Huis had toegezegd $ 5,3 miljard dollar aan product te kopen. Pfizer verklaarde:

Na de autorisatie voor gebruik in noodgevallen van Paxlovid voor personen met een hoog risico op progressie naar ernstige COVID-19, werd  het protocol gewijzigd om personen met een hoog risico uit te sluiten en de inschrijving van patiënten zonder risicofactoren voor progressie naar ernstige COVID-19  die niet waren gevaccineerd, of wiens laatste COVID-19-vaccinatie meer dan 12 maanden na inschrijving plaatsvond. (nadruk toegevoegd)

Op deze manier was Pfizer in staat zijn medicijn toe te dienen aan een minder ernstig zieke en gezondere populatie in de hoop een superieur werkzaamheidssignaal en een verminderd veiligheidssignaal te hebben, maar het kon  nog steeds  geen adequaat klinisch effect laten zien op een van zijn prospectief opgestelde protocollen. eindpunten.

Om het protocol na indiening door de FDA te wijzigen, had Pfizer formeel en schriftelijk met de FDA moeten communiceren. Een  voormalig niet-wetenschappelijk  directeur van Pfizer,  Patrizia Cavazzoni , nu het hoofd van het Center for Drug Evaluation and Research van de FDA, zou de verandering moeten goedkeuren. Interessant is dat de wijziging van het protocol van Pfizer zo strak werd gehouden dat het niet publiekelijk bekend was tot het Pfizer-persbericht van juni 2022.

Ongeveer een week eerder  had YaleMedicine van de Yale University  zelfs een lang artikel gepubliceerd over de voordelen van Paxlovid, waarin de verouderde oorspronkelijke protocoleindpunten werden geciteerd. Op 7 juni had de CEO van Pfizer, Albert Bourla, plannen aangekondigd om meer dan $ 100 miljoen uit te  geven om de productie van Paxlovid te verhogen en toegewijd aan het aannemen van honderden nieuwe werknemers om de schijn op te houden met het Witte Huis en Pfizer-investeerders.

Paxlovid is niet het eerste voorbeeld van “geheime” en wetenschappelijk twijfelachtige beslissingen die buiten de standaardkanalen van de FDA worden genomen onder toezicht van Patrizia Cavazzoni. Ongeveer een jaar geleden waren er geheime bijeenkomsten rondom Biogen’s monoklonale antilichaamgeneesmiddel aducanumab (Aduhelm) voor de ziekte van Alzheimer, dat miljarden dollars waard was, en dat in elk onderzoek niet voldeed aan de veiligheids- en werkzaamheidsnormen.

Na  een controversiële  en mogelijk illegale en onethische  back-channel ontmoeting met de leidinggevenden van Biogen , werd het medicijn van Biogen echter goedgekeurd door Cavazzoni tegen advies van leden van de FDA-adviescommissie en FDA-medewerkers.

Cavazzoni bevestigde haar beslissing door een komisch  ontoereikende rechtvaardiging van 1,5 pagina’s te schrijven, die meestal de mening van anderen citeerde en niets deed om hun discutabele hypothesen aan te pakken. Bijna elke medische commentator schold Cavazzoni’s goedkeuring van aducanumab uit en noemde het dingen als ” valse hoop “, ” slecht medicijn “, ” schandelijk “, ” gevaarlijk “, ” een ramp ” of ” een nieuw dieptepunt “. De omstandigheden rond de klinische resultaten van Paxlovid van Pfizer zijn eveneens verschrikkelijk.

Maar in tegenstelling tot Biogen kon ik zelfs  geen  online verslag vinden van een vergadering van Cavazzoni die de protocolwijziging voor Paxlovid rechtvaardigde, laat staan ​​een adequate. Pfizer zou een gedetailleerde motivering hebben moeten geven in zijn protocolwijziging en de FDA hield die verzoeken en wijzigingen geheim. Het is gewoon weer een voorbeeld van het totale  gebrek aan transparantie van de FDA .

Een jaar geleden meende ik in een opiniestuk dat  Cavazzoni twijfelachtige beslissingen zou blijven nemen  vanwege haar nauwe banden en lange geschiedenis van dienstverband bij Big Pharma. Het grootste deel van Cavazzoni’s carrière laat zien dat ze werkt als een niet-wetenschappelijke Big Pharma-manager.

Ze heeft ook een opvallend gebrek aan fundamentele wetenschappelijke of onderzoekservaring voor het bekleden van zo’n kritieke positie op het gebied van de volksgezondheid. Helaas had ik gelijk, maar het zijn de belastingbetalers die de kosten van de mislukte Paxlovid-gok zullen dragen.

Waarom heeft het Witte Huis een blanco cheque van belastinggeld afgeschreven voordat het definitieve bevindingen kreeg?

Het is niet zo dat Pfizer om geld kwetst of dat Amerikanen niet al meerdere goedkope,  generieke alternatieven hebben  met omvangrijke peer-reviewed bewijzen achter zich, die tientallen en honderdduizenden patiënten bestrijken. Toch negeerde het Biden Witte Huis de historische wijsheid van de  Spreuken van Ahiqar en koos ervoor om “twee in de hand weg te gooien (dwz hydroxychloroquine en ivermectine) voor één in de bush (Paxlovid).”

We weten al een tijdje dat de dominante gemuteerde varianten van Delta en Omicron (die  volgens de CDC >99 procent  van de huidige gevallen uitmaken) meestal milde infecties hebben veroorzaakt. Het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames door Covid is gedaald, omdat de meeste mensen tegenwoordig slechts minimale tot matige  verkoudheidssymptomen krijgen  . Zelfs Johns Hopkins laat  recorddieptes  zien in Covid-19-gerelateerde ziekenhuisopnames op de IC.

Pfizer heeft zijn experimentele product misschien overdreven en bedrieglijk geweest door zijn protocol te wijzigen zonder het publiek te informeren. Door Pfizer te vertrouwen en een aanzienlijke gok te wagen met belastinggeld, spoelde het Witte Huis $ 5,3 miljard belastingbetalerdollars grotendeels door de afvoer. Het Witte Huis zit nu aan de haak voor nog eens $ 5,3 miljard – voor een totaal van $ 10,6 miljard – voor een ineffectieve Covid-19-behandeling die Pfizer al  had  ontwikkeld, terwijl ze bijna niets hadden kunnen uitgeven en de gevestigde veiligheid en werkzaamheid van hydroxychloroquine hadden bevorderd en ivermectine met een superieur resultaat.

Meer praktisch, aangezien Delta en Omicron mild zijn, hadden we Covid-19-mutaties gewoon hun gang kunnen laten gaan en infecties symptomatisch kunnen behandelen met beschikbare generieke farmacologie, zodat individuen kunnen verkrijgen natuurlijke immuniteit .

De regering-Biden koos in plaats daarvan voor deze belachelijke en buitensporige verspilling van belastinggeld. Zal de president, of iemand anders, verantwoordelijk worden gehouden?

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

De bazen van het ‘Veiligheidsberaad’ zijn stiekem een nieuwe macht aan het worden

Tot ruim twee jaar geleden had nauwelijks iemand gehoord van ‘veiligheidsregio’s’, laat staan van ‘het Veiligheidsberaad’. Maar in coronatijd waren de burgemeesters van de veiligheidsregio’s en vooral hun voorzitter Hubert… [...]

Het bloedbad van Melilla

37 Afrikanen kwamen om bij een poging om over het hek van de Spaanse enclave Melilla in Marokko te springen. Ceuta en Melilla zijn twee steden die op het Afrikaanse… [...]

Welkom in Circus Rutte!

Je wordt gekwalificeerd als een tassendraagster van de Minister-president Rutte, laat een paar traantjes en het linkse deel van de Tweede Kamer staat op zijn achterste benen. Een linkse politieke… [...]

Waarom was er geen georganiseerd verzet tegen de staatsgreep van 6 januari van Trump?

Trump – De lopende hoorzittingen van het Amerikaanse Congres over de gebeurtenissen van 6 januari 2021 hebben harde waarheden aan het licht gebracht over de zieke, precaire staat van de… [...]

Europa wil oorlog

Europa moet zich voorbereiden op de zondvloed die op haar afkomt, en dat allemaal omdat de Litouwse satrap van de NAVO denkt dat ze een Mozes is, die twee delen… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN