20 september 2021

INDIGNATIE

Indignatie.nl jaagt altijd naar interessante, belangrijke en controversiële perspectieven grotendeels uitgesloten van de mainstream media

Samenzweringstheoretici – narren van het kapitalisme

kapitalisme

 Samenzweringstheorieën zijn niet ontstaan ​​vanuit een politieke beweging die vecht om de vernietiging van leven op aarde te voorkomen en een humane wereld te creëren, maar van een politieke beweging die vecht voor het kapitalisme. Ze zijn het product van nieuwe omstandigheden gecreëerd in de hedendaagse wereld. Het gaat vooral over globalisering en de opkomst van internet. Kapitalistische machtscentra kunnen niet langer voorkomen dat de kritische gedachte die in de wereld opkomt, verschijnt in gebieden die onder hun directe controle staan. Tegelijkertijd zorgen de groeiende sociale verschillen, de diepere economische crisis, de neergang van de middenklasse, de steeds dramatischer wordende vernietiging van het leven op aarde … – voor het creëren van groeiende ontevredenheid. In plaats van ernaar te streven de ontwikkeling van kritisch denken te voorkomen, zo’n kritische gedachte wordt gecreëerd, wat in feite een afleiding is van veranderend kritisch denken. Uiteindelijk gaat het over een gedachte die zich bezighoudt met de kritiek die het kapitalisme in twijfel trekt. Uitgaande van de manier waarop complottheoretici sociale fenomenen verklaren, zijn complottheorieën een kapitalistische samenzwering tegen de libertaire mensheid. Ze zijn in feite een kapitalistische hoax. Samenzweringstheoretici zijn geen tegenstanders van het kapitalisme, maar zijn narren.

                    Samenzweringstheoretici zijn een soort sekte. Ze gebruiken dezelfde middelen en methoden die worden gebruikt door de kapitalistische propagandamachine. Het is hun taak om een ​​muur van leugens en illusies te creëren tussen de mens en de echte wereld, en op die manier te voorkomen dat hij de aard van de bestaande wereld en de oorzaken van zijn ongeluk begrijpt. Tegelijkertijd proberen ze een man te beletten voor zichzelf te denken en te zoeken naar oplossingen die hem in staat stellen om uit de bestaande wereld te stappen. Het echte doel van complottheoretici is om te gaan met een visionaire geest die in staat is om een ​​idee te creëren van een toekomst die de horizonten van de kapitalistische wereld overstijgt, en ook om mensen te ontmoedigen om te vechten voor een humane wereld.

                    De houding van David Icke, een van de meest prominente complottheoretici, tegenover de Britse koninklijke familie is indicatief. Hij beweert dat leden van de Britse koninklijke familie alien-reptielen zijn die kinderbloed drinken en hun huid veranderen – en zo zichzelf verjongen. Dergelijke verhalen dienen om mensen af ​​te leiden van wat het Britse rijk in historisch perspectief vertegenwoordigt, en in die context het Britse koningshuis. Het gaat vooral over de gruwelijke misdaden begaan door de Engelse aristocratie en kapitalisten, zowel in de wereld als in Groot-Brittannië. Tegelijkertijd kostte de ontwikkeling van het kapitalisme in Engeland het leven van miljoenen arbeiderskinderen die 14 uur per dag in fabrieken en mijnen werkten…

                    Alleen dwazen kunnen geloven dat buitenaardse wezens de wereld regeren, of dat leden van de Britse koninklijke familie reptielen zijn die het bloed van kinderen drinken en zo zichzelf verjongen. Het punt van zulke gekke verhalen is niet de omgang met de Britse monarchie, maar de vernietiging van de geesten van de onderdrukten en het creëren van een massa idioten uit mensen. De manier waarop complottheoretici omgaan met het libertaire erfgoed van nationale culturen en het maatschappelijk middenveld, en in die context met het idee van de toekomst, geeft de ware aard van hun theorieën aan. Hun houding tegenover de steeds verwoestendere klimaatverandering wijst op de politieke achtergrond van spectaculaire leugens waarmee ze het kapitalisme de verantwoordelijkheid voor de vernietiging van het leven op aarde willen ontnemen.

                    In het hedendaagse kapitalisme winnen mystifiers die mensen hersenspoelen met sprookjes over aliens, zielen van de doden, demonen, technocratische illusies… het grootste belang. Hun openbare optredens zijn hypnotische sessies waarmee de geest wordt vernietigd om te voorkomen dat mensen de steeds dramatischer existentiële crisis die door het kapitalisme wordt veroorzaakt, begrijpen. Ze leiden mensen af ​​van het historische pad en produceren geestelijk voedsel voor de kleinburgerij die niet wil vechten voor een nieuwe wereld. Samenzweringstheoretici bekritiseren de rijken door mensen hun verstand te ontnemen en ze in idioten te veranderen. Ze vechten niet tegen de oorzaken die leiden tot de vernietiging van het leven op aarde en mensen als menselijke wezens, maar tegen de kritiek die wijst op de sociale oorzaken van ongeluk,

                   Er is een voortdurende confrontatie met een moderne manier van denken gebaseerd op kritisch rationalisme met een visionair karakter. En wanneer het een kritisch karakter heeft, wordt het denken een middel om de geest af te leiden van de essentiële vragen waarvan de menselijke vrijheid en het voortbestaan ​​van de mensheid afhangen. Kapitalistisch geïnstrumentaliseerde intelligentie wordt een middel van het kapitalisme om met de kritische en visionaire geest om te gaan. De waarheid wordt niet bereikt door redelijk denken en confrontatie van argumenten, maar de “waarheid” wordt aan mensen opgelegd door het redeneren te vernietigen. Het bewijzen van de “waarheid” volgt het model dat wordt toegepast door de reclame-industrie van het kapitalisme.

                   Het creëren van virtuele werelden lijkt alleen gebaseerd op een wetenschappelijke manier van denken en wetenschappelijke argumenten. In feite is het een manier van denken die gebaseerd is op destructieve geesteloosheid. De mens wordt gereduceerd tot een object van ‘bovenmenselijke krachten’ die een mystieke dimensie krijgen. Goden, duivels, demonen, buitenaardse wezens, kosmische krachten, vrijmetselaarsloges… – zijn de middelen van de heersende orde om het libertaire en creatieve potentieel van een mens als sociaal en historisch wezen aan te pakken.

                   Technocratische vakidioten zijn predikers van een technocratische religie die overeenkomt met de technische wereld. Verhalen over de duivel, engelen, hemel en hel… – worden vervangen door verhalen over kosmische straling, aliens, kosmische werelden, pulserende materie… Technocratische vakidioten reduceren de wereld tot een magnetron. Ze instrumentaliseren wetenschappelijke ontdekkingen en technische uitvindingen om met de mens om te gaan als een redelijk en natuurlijk wezen. Samen met technocratisch primitivisme worden esoterie, occultisme, religieus fanatisme ontwikkeld… De steeds dramatischer wordende vernietiging van het leven op aarde produceert een fatalistisch bewustzijn. Door aan te dringen op de ‘apocalyps’ creëren kerken niet alleen essentieel, maar ook existentieel defaitisme. Waarom zouden mensen zich moeten organiseren en vechten om het leven op aarde te behouden als de wereld “verdoemd” is?

                    De steeds dramatischer wordende vernietiging van het leven op aarde zorgt ervoor dat de kleinburgerij, deze fanatici van het kapitalisme, de waarheid ontvluchten en de werkelijkheid vervalsen. Ze hebben niet de waarheid nodig, maar illusies die hen de kans geven om aan de realiteit te ontsnappen. In de “vrije wereld” is het recht op een illusie het belangrijkste mensenrecht geworden. Een illusie zou legitimiteit moeten geven aan het leven van een man die verdwaald is in het vernietigende niets. Illusies zijn in feite de manier waarop de kleinburgerij omgaat met een gedachte die de ware aard van de bestaande wereld en hun positie daarin aangeeft. De kleinburgerij heeft de waarheid niet nodig, maar spectaculaire leugens, waanideeën, virtuele werelden, gekke verhalen over aliens en demonen… Dit is waar complottheoretici en andere professionele mystifiers mee te maken hebben. Ze gebruiken dezelfde mechanismen als kapitalisten en politici: ze proberen de publieke opinie te regeren met leugens en geld te verdienen. In het moderne kapitalisme is een markt van leugens ontstaan. De spectaculaire vorm waarin leugens verschijnen is hun reclameverpakking. In een valse wereld is een leugen de waarheid geworden.

                   De culturele sfeer is verstoken van emancipatoire inhoud en gereduceerd tot banaal vermaak. Het gecommercialiseerde populistische primitivisme heeft de culturele voorhoede vervangen. De entertainmentindustrie werpt de steeds hogere muur tussen mens en wereld op en maskeert de steeds onmenselijkere kapitalistische realiteit. Het produceert een toenemende hoeveelheid spiritueel afval dat de libertaire waardigheid van de mens vernietigt en hem in een idioot verandert. Het kapitalisme vernietigt de behoefte van de mens aan de waarheid, evenals de mogelijkheid om criteria te creëren aan de hand waarvan hij kan bepalen wat de waarheid is. Alles wordt gerelativeerd.

                  De zinsnede “iedereen heeft recht op zijn mening” wordt een manier om te voorkomen dat wordt bepaald wat onwaar en wat waar is, wat humaan en wat onmenselijk is, wat vooruitgang is en wat vernietiging … Alles wordt een “kwestie van persoonlijke keuze”. Het onderscheid tussen rede en intelligentie wordt afgeschaft en het visionaire bewustzijn, dat de mens de mogelijkheid biedt om een ​​kritische afstand tot de heersende orde te nemen en een humane wereld te creëren, wordt vernietigd. De creatie van een totalitair positivistisch bewustzijn is in volle gang. Het kapitalisme vertegenwoordigt het “einde van de geschiedenis” (Fukuyama).

                   De ontsnapping uit de realiteit heeft epidemische proporties aangenomen. Steeds meer mensen leven in virtuele werelden. In plaats van een humane wereld te creëren, ontstaan ​​er fantastische werelden in de hoofden van mensen. Alles wat in de werkelijkheid niet mogelijk is, wordt mogelijk in een verbeelding die gebaseerd is op een technisch gedegenereerde wereld. Hoe dieper een man vastzit in het kapitalistische moeras, hoe productiever hij is in het creëren van virtuele werelden. Escapistische verbeelding vervangt visionaire verbeelding. Daar is de entertainmentindustrie voor. Het stimuleert de behoefte van mensen om te ontsnappen en biedt hen technische middelen en virtuele inhoud die het ontsnappen aan de realiteit versterken.

                   De eenzame hopeloosheid en de wereld die een technisch georganiseerd concentratiekamp is geworden, zorgen ervoor dat een man het vermogen verliest om onderscheid te maken tussen de echte en de virtuele wereld. In feite, hoe meer de echte wereld wordt beroofd van natuurlijkheid en menselijkheid, des te meer wordt de virtuele wereld, aan de schepping waarvan een mens deelneemt zonder zich daarvan bewust te zijn, een echte wereld voor een mens. De virtuele wereld wordt een spirituele drug. Daarin vindt een mens compensatie voor de beroofde mensheid en valt zo in een steeds diepere afgrond van het niets. Het kapitalisme schept een virtuele man. De mens bestaat als een “man” in tv-series en realityshows…

                    De kapitalistische propagandamachine is gebaseerd op het aanzetten tot angst en haat. Het richt de ontevredenheid van de mensen op de geplante ‘vijanden’. Hun vernietiging wordt een fixatie. De man is ervan overtuigd dat hij “bevrijding” zal ervaren als de gestelde doelen worden vernietigd. Het is de heersende matrix van menselijke manipulatie, waarin nieuwe “gevaren” worden geïntroduceerd, die niet alleen een aardse, maar ook een kosmische bron hebben. Verhalen over satan, vrijmetselaars, de diepe staat, buitenaardse wezens, demonen, dag des oordeels, enz., dienen om het echte existentiële gevaar te verdoezelen dat door het kapitalisme als totalitaire vernietigingsorde wordt gecreëerd via een virtuele sfeer die een mystiek karakter heeft. In plaats van te wijzen op de sociale processen die leiden tot de vernietiging van het leven, worden er ‘bovenmenselijke krachten’ geplant, die angstaanjagend van aard zijn. Hoe dramatischer de door het kapitalisme gecreëerde existentiële crisis, hoe rijker de “onzichtbare” wereld van mystieke “krachten” die “heersen over mensen”. Alles wordt gedaan om kritische gedachten te vernietigen die de onderdrukten kunnen leiden om de oorzaken van de vernietiging van het leven op aarde uit te roeien en een humane wereld te creëren.

                   De mens gelooft blindelings in illusies omdat hij gedoemd is tot eenzame hopeloosheid en bang is voor de ondergang. In een steeds onmenselijkere wereld wordt de mens geconfronteerd met de pijnlijke waarheid dat niemand hem nodig heeft en dat niemand een traan zal laten op zijn sterfbed. Hij denkt ten onrechte dat andere mensen hem beroven van wat hij het meest nodig heeft: respect en liefde. Wanhoop over afwijzing kweekt haat voor anderen. Een man vindt compensatie voor zijn eigen ongeluk in het ongeluk van een ander. De steeds reëlere mogelijkheid dat de mensheid zal worden vernietigd, roept niet de noodzaak op om zich te verzetten tegen destructieve processen bij mensen, maar wordt een bron van pathologisch plezier.

                   Hoe afschuwelijker het dagelijks leven, hoe groter de noodzaak voor een man om aan de realiteit te ontsnappen. In de verbeelding van de wanhopigen wordt de illusoire wereld de echte wereld. Daar zijn de huidige religies op gebaseerd. “Paradise” is een virtuele wereld die bestaat in de hoofden van de ongelukkigen en bang. Ze geloven in het bestaan ​​van een “hemelse wereld” en proberen zo de angst voor dood en verdwijning te overwinnen. Het creëren van illusoire werelden in het kapitalisme is gebaseerd op dit principe. Net zoals priesters mensen aanmoedigen te geloven dat ze ‘eeuwige gelukzaligheid’ in de hemel kunnen ervaren, zo moedigen moderne mystifiers mensen aan te geloven dat ze een remedie voor hun angsten kunnen vinden in virtuele werelden.

                    De hoogste prestatie van “vrijheid” in het kapitalisme is dat ieder mens, door steeds perfectere technische middelen, zijn eigen virtuele wereld kan creëren en erin kan “leven”. Hoe minder mensen de mogelijkheid hebben om zichzelf als mens in de echte wereld te realiseren, hoe toegewijder ze zijn om te proberen een virtuele wereld te creëren en erin te ontsnappen. Het meest fatale gevolg is dat de virtuele wereld die ze creëren het product is van hun kreupele menselijkheid en gepaste verbeeldingskracht. Wat past bij hun gedegenereerde persoonlijkheid verschijnt erin. Uiteindelijk vluchten mensen naar een virtuele wereld die een geïdealiseerde projectie is van de echte wereld waaruit ze proberen te ontsnappen. De virtuele wereld inspireert mensen niet om mens te zijn, maar vertegenwoordigt de genadeslag waarmee de menselijke waardigheid wordt vernietigd.

                    De verhouding tot de werkelijkheid wordt bemiddeld door de heersende ideologische sfeer en technische middelen die een mens verhinderen de werkelijkheid met eigen ogen te zien en met zijn eigen hoofd te denken. Dit is waar de virtual reality-industrie voor is. Zijn rol is om een ​​persoon te verblinden en te verdoven. Virtuele werelden zijn niet alleen een confrontatie met de waarheid, maar ook een middel om mensen tot redelijke wezens te degenereren. Ze vormen geen soevereine spirituele sfeer, maar zijn een organisch onderdeel van de heersende ideologische sfeer. De protagonisten van complottheorieën zijn geen ‘onafhankelijke intellectuelen’, maar fanatici van het kapitalisme. Het ergste is dat het kapitalistisch gedegenereerde leven de mens de mogelijkheid ontneemt om op een redelijke manier met de wereld om te gaan. De eindeloze lopende band van de consumptiemaatschappij draait steeds sneller,

                   Gezien het feit dat het kapitalisme de publieke sfeer heeft geprivatiseerd, is het niet verwonderlijk dat niemand meer spreekt over gezond verstand – de oorspronkelijke vorm van denken gebaseerd op een directe perceptie van de werkelijkheid. Ondanks de steeds talrijker wordende obstakels die het kapitalisme voor de mensheid stelt, moet de mens opnieuw vertrouwen op gezond verstand en een actieve mentale relatie tot stand brengen met de realiteit. Het is noodzakelijk dat mensen met hun eigen ogen naar de wereld kijken en met hun eigen hoofd denken – wat een wegwijzer in hun leven zou moeten worden. In de huidige wereld, die op de rand van een afgrond staat, is denken met het hoofd niet alleen een fundamenteel libertair, maar ook een fundamenteel existentieel principe geworden.

Indignatie is al meer dan 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.