21 oktober 2021

INDIGNATIE

Verdedig de vrijheid van meningsuiting en individuele vrijheid online. Een muur tegen grote tech- en mediapoortwachters.

We zijn allemaal voorgelogen! EU-paper bewijst: het ging nooit om “vluchtelingen”, maar om “hervestiging”

merkel

De auteur Matthias Matussek heeft explosieve documenten ontdekt die bewijzen dat we allemaal vanaf het begin zijn voorgelogen door de politici en de media. Het ging nooit om hulp aan oorlogsvluchtelingen, maar om hervestiging en daarmee de volledige herbevolking van het Europese continent. De EU-strategen willen de teruglopende bevolking als gevolg van vergrijzing en dalende geboortecijfers tegengaan. Daarom verwelkomen ze elke zogenaamde vluchteling plus gezinshereniging, wat hen helpt hun plannen te realiseren. Matussek vat dit immense schandaal als volgt samen:

1.) Een ieder die bekend is met het lezen kunnen lezen op de originele VN website dat er is natuurlijk de VN-scriptie “vervanging migratie”, die op geen enkele wijze spreekt over zoekers tijdelijke bescherming.

2.) Verder iedere lezer kan lezen op de originele website van de Europese Commissie, dat wil zeggen, net zo zeker , wat de EU-commissaris voor migratie, binnenlandse zaken en burgerschap Dimitris Avramopoulos gezegd en ook op geen enkele wijze over de zogenaamd tijdelijke toekenning van bescherming, maar overduidelijk over permanente bescherming Hervestigingsverplichtingen spreekt:

“Door een permanent kader te creëren met uniforme procedures, kunnen we zorgen voor snellere procedures, waardoor we op onze beurt geleidelijk aan onze gezamenlijke hervestiging kunnen vergroten .”

3.) Op basis van bovenstaande verifieerbare originele bronnen van de VN en de Europese Commissie is bewezen dat we momenteel – voor het grootste deel – geen migraties hebben van grotendeels zogenaamd “tijdelijke beschermingzoekers”, maar vooral gericht op permanente EU “nieuwe nederzettingen” als een indirecte implementatie van het Experience the UN proefschrift over “vervangingsmigratie”.

4.) Deze publiekelijk verifieerbare feiten zijn ons door de – zogenaamd – veelal op kwaliteit gerichte traditionele uitgevers en de publieke omroep lange tijd achtergehouden, ondanks de hoogste door de rechter beschermde vrijheid van meningsuiting en hun basiseis van een overwegend kwaliteits- georiënteerde journalistiek. Het document is voor iedereen beschikbaar op de website van de Europese Unie en wordt hier in ongewijzigde vorm en controleerbaar weergegeven:

Persbericht van de Europese Commissie van 13 juli 2016: Verbetering van legale migratiekanalen – Commissie stelt EU-hervestigingskader voor

De Europese Commissie stelt vandaag een EU-hervestigingskader voor. Het doel is om een ​​gemeenschappelijk Europees hervestigingsbeleid tot stand te brengen dat ervoor zorgt dat mensen die internationale bescherming nodig hebben, ordelijke en veilige routes naar Europa hebben.

De Europese Commissie stelt vandaag een EU-hervestigingskader voor. Het doel is om een ​​gemeenschappelijk Europees hervestigingsbeleid tot stand te brengen dat ervoor zorgt dat mensen die internationale bescherming nodig hebben, ordelijke en veilige routes naar Europa hebben. Het voorstel maakt deel uit van de door de Commissie geplande hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel en van de langetermijnstrategie voor een beter migratiebeheer zoals uiteengezet in de Europese migratieagenda. Hij zal ook bijdragen aan de implementatie van het nieuwe resultaatgerichte partnerschapskader voor samenwerking met belangrijke landen van herkomst en doorreis dat de Commissie op 7 juni heeft gepresenteerd.

Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Commissie: “We moeten onze gezamenlijke inspanningen blijven intensiveren om internationale bescherming te waarborgen en met name vluchtelingen in staat te stellen veilig en ordelijk in Europa te worden hervestigd. De ad-hocoplossingen tot nu toe hebben bepaalde resultaten opgeleverd, maar de nieuwe procedures die vandaag worden voorgesteld, zullen ons in staat stellen om in een vroeg stadium met de lidstaten samen te werken om de inspanningen van de lidstaten te bundelen en te intensiveren en in het algemeen efficiënter te zijn. Hoeveel mensen er per jaar worden hervestigd, wordt nog steeds door de lidstaten zelf bepaald en kunnen in de toekomst financiële steun uit de EU-begroting krijgen om hun beslissingen in de praktijk te brengen.

EU-commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap Dimitris Avramopoulos zei: “Het voorstel van vandaag is een belangrijke stap in onze inspanningen om legale en veilige routes naar de EU te bieden en bescherming te bieden aan mensen die bescherming nodig hebben. Het maakt integraal deel uit van het grotere doel om ervoor te zorgen dat degenen die bescherming nodig hebben, bescherming krijgen, de prikkels voor irreguliere migratie te verminderen en migranten te beschermen tegen uitbuiting door smokkelnetwerken en tegen gevaarlijke reizen naar Europa. Door een permanent kader met consistente procedures te creëren, kunnen we zorgen voor snellere procedures, wat ons op zijn beurt in staat stelt om onze gezamenlijke hervestigingsverplichtingen geleidelijk op te voeren. Op deze manier creëert de EU echte legale migratiekanalen in haar poging om irreguliere migratieroutes te sluiten.”

Het vandaag gepresenteerde voorstel heeft tot doel een permanent kader te creëren met een uniforme procedure voor hervestiging binnen de EU. Hoeveel mensen er elk jaar worden hervestigd, blijft een zaak van de lidstaten, maar door de nationale inspanningen te coördineren en samen op te treden, zal de EU als geheel meer kunnen bereiken. Het toekomstige hervestigingskader moet worden uitgevoerd door middel van jaarlijkse EU-hervestigingsplannen, die op voorstel van de Commissie door de Raad zullen worden aangenomen en in de praktijk zullen worden gebracht door middel van gerichte EU-hervestigingsprogramma’s die door de Commissie worden aangenomen. In de jaarlijkse hervestigingsplannen van de EU moeten de algemene geografische prioriteiten op basis waarvan hervestiging zal worden gebaseerd zijn:

Het EU-hervestigingskader moet ook de criteria bevatten waarmee rekening moet worden gehouden bij het bepalen van de gebieden of derde landen van waaruit hervestiging moet plaatsvinden, met inbegrip van het aantal personen dat internationale bescherming nodig heeft in bepaalde derde landen en de algemene betrekkingen tussen de EU en derde landen landen en hun effectieve samenwerking op het gebied van asiel en migratie, met inbegrip van de verdere ontwikkeling van hun asielstelsel en samenwerking bij de bestrijding van irreguliere migratie en op het gebied van overname, terugkeer en repatriëring.

Het nieuwe EU-hervestigingskader definieert ook gemeenschappelijke standaardprocedures voor de selectie en behandeling van hervestigingskandidaten. Het hervestigingskader bevat ook de gemeenschappelijke criteria om in aanmerking te komen voor hervestiging in de EU in het kader van de gerichte hervestigingsprogramma’s van de EU, de uniform gedefinieerde mogelijke redenen voor uitsluiting van kandidaten en de hervestigingsprocedure (gepaste of urgente procedure) die zou kunnen worden gebruikt.

Om de hervestigingsinspanningen van de lidstaten in het kader van de gerichte EU-programma’s te ondersteunen, stelt de Commissie voor elke hervestigde persoon 10.000 EUR uit de EU-begroting ter beschikking. De middelen komen uit het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) . Hervestiging die niet onder het hervestigingskader van de Unie valt, wordt niet uit de begroting van de Unie gefinancierd.

Volgens de protocollen bij de verdragen kunnen het VK en Ierland desgewenst deelnemen aan de uitvoering van de voorgestelde verordening. Denemarken neemt niet deel aan de aanneming van deze verordening en is er niet door gebonden noch verplicht deze toe te passen.

achtergrond

Op 13 mei 2015 heeft de Europese Commissie een alomvattende strategie voorgesteld met de Europese migratieagenda . Deze agenda vormt de basis voor de lopende werkzaamheden van de Commissie om de onmiddellijke en langetermijnuitdagingen van een doeltreffend en alomvattend beheer van migratiestromen aan te pakken. In de migratieagenda werd ook de noodzaak uiteengezet van gecoördineerde actie om kwetsbare ontheemden bescherming te bieden bij hervestiging.

Op 8 juni 2015 publiceerde de Europese Commissie een aanbeveling voor een Europese hervestigingsregeling . In de daaropvolgende conclusies van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, bijeen in de Raad op 20 juli 2015 , werd besloten om 22 504 mensen die duidelijk internationale bescherming nodig hebben te hervestigen via multilaterale en nationale regelgeving.

Op 15 december 2015 heeft de Commissie een aanbeveling gepubliceerd voor een vrijwillige humanitaire toelatingsregeling voor Turkije . Volgens de verklaring EU-Turkije van 18 maart 2016 zal een verordening inzake vrijwillige toelating om humanitaire redenen van kracht worden zodra de irreguliere grensoverschrijdingen tussen Turkije en de EU eindigen of in ieder geval hun aantal aanzienlijk en duurzaam is afgenomen.

Op 6 april 2016 heeft de Europese Commissie een mededeling gepubliceerd die de aanzet gaf tot een hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel en de oprichting van een gestructureerd systeem voor hervestiging om het beleid van de Unie op het gebied van hervestiging vorm te geven en een gemeenschappelijke aanpak te volgen voor veilige en legale routes naar de EU voor mensen die internationale bescherming nodig hebben.

Naar aanleiding van deze mededeling heeft de Commissie op 4 mei 2016 een eerste hervormingspakket gepresenteerd . Dit pakket bevatte voorstellen voor het creëren van een duurzaam en rechtvaardig Dublin-systeem, voor het versterken van het Eurodac-systeem en voor het creëren van een echt asielagentschap van de Europese Unie.

De Commissie brengt regelmatig verslag uit over de vorderingen die bij de hervestiging zijn gemaakt. Het eerste verslag over de herplaatsings- en hervestigingsmaatregelen werd op 16 maart aangenomen. Het tweede, derde en vierde verslag zijn op 12 april , 18 mei en 15 juni aangenomen. Het vijfde verslag over herplaatsing en hervestiging is vandaag aangenomen.

Extra informatie

Indignatie is al meer dan 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.