Connect with us

Nederland

“Welke gek heeft dít bedacht?” 1800 miljard in pensioenpot maar toch pensioenleeftijd naar 68

Published

on

pensioen

De pensioenpot is de afgelopen tien jaar ruim verdubbeld tot 1800 miljard. Toch worden gepensioneerden al jaren afgeknepen. Ook van het nieuwe Pensioenakkoord zullen vooral de fondsen zelf profiteren, verwacht programmaker Cees Grimbergen. 50Plus-senator Martin van Rooijen ziet er net zomin iets in: ‘Het is een stelsel van beloven en beroven.’

“Welke gek heeft dít bedacht?” Na anderhalf uur interview heft Martin van Rooijen zijn handen wanhopig ten hemel en zucht: “Die vraag zal over vijf jaar worden gesteld wanneer er een parlementaire enquête komt naar het nieuwe pensioenstelsel.”

Dat zo’n enquête niet kan uitblijven, is volgens de 50Plus-senator zeker, want het Pensioenakkoord tussen kabinet, werkgevers en vakbonden is in zijn ogen slecht voor de gepensioneerden. Hij somt de nadelen nog eens op: “Eén: gepensioneerden worden gepakt bij het invaren van het oude stelsel in het nieuwe, twee: ze worden gepakt omdat ze hun indexaties niet terugkrijgen en drie: ze worden gepakt door het veel te lage veronderstelde rendement op beleggingen.”

Hij pauzeert even, neemt een slok van zijn thee en concludeert: “Het is een stelsel van beloven en beroven.”

En dat terwijl een nieuw systeem in zijn visie helemaal niet nodig is. Er zit ruim 1800 miljard euro in de pensioenpot, ruim genoeg voor iedereen. Maar in plaats van uit te delen hebben de fondsen sinds 2008 de verzekerden met twintig procent gekort. En de toekomst ziet er niet veel rooskleuriger uit.

Niettemin is een grote meerderheid van het parlement – uitgezonderd PVV, Forum voor Democratie, SP, 50Plus en Partij voor de Dieren – voor het nieuwe stelsel, dat, zo kondigde minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dit voorjaar aan, niet in 2022 maar in 2023 zal ingaan. De pensioenindustrie heeft dan nog tot 1 januari 2026 de tijd om de nieuwe regels door te voeren.

Waarom is een nieuw stelsel volgens het kabinet nodig? Daarover heeft de Rijksoverheid een aantal positief getoonzette filmpjes op internet gezet. De strekking is: de levensverwachting wordt hoger en de arbeidsmarkt verandert. Niemand werkt meer veertig jaar bij dezelfde baas. We wisselen van baan, werken een tijdje niet, of worden zzp’er. Het huidige pensioenstelsel sluit niet goed bij die veranderingen in de samenleving aan en biedt te weinig ruimte voor eigen keuzes. Vandaar een nieuw stelsel.

In een brief aan de Tweede Kamer, rijk gelardeerd met termen als solidariteit, transparantie en koopkracht, zette Wouter Koolmees in de zomer van 2020 de hoofdpunten van het Pensioenakkoord nog eens op een rijtje: pensioenen zullen meer meebewegen met de stand van de economie, de risicovrije rekenrente wordt afgeschaft, de doorsneesystematiek verdwijnt en er komt een solidariteitsreserve.

‘Als de beurskoersen dalen, voelt de gepensioneerde dat voortaan meteen in zijn portemonnee.’ Martin van Rooijen, senator 50Plus

Punt voor punt leggen we de veranderingen voor aan Martin van Rooijen, belastingspecialist en voorzitter van de Eerste Kamerfractie van 50Plus. De 79-jarige senator is niet de eerste de beste: bijna een halve eeuw geleden deed hij al zijn intrede in de politiek. Als brilliant young man van 31 werd hij staatssecretaris van financiën in het kabinet Den Uyl (1973-1977). Zijn partij was destijds de Katholieke Volkspartij, een voorloper van het CDA. Hij was en is het jongste kabinetslid ooit.

In zijn woning in Oegstgeest herinnert Van Rooijen zich wanneer hij voor het eerst over het voorgenomen nieuwe pensioenstelsel hoorde. “Dat was in 2011.

Ineens kwam het Pensioenakkoord ons land binnenrollen. VNO en FNV bleken er al vijf jaar in het diepste geheim over te onderhandelen. Ik werd uitgenodigd bij Knevel & Van den Brink en heb daar toen de term ‘invaren’ geïntroduceerd. Dat is nu zo’n beetje de stan-daard-uitdrukking geworden om de overgang van het oude naar het nieuwe stelsel te omschrijven. Wel, dat invaren is in feite onteigening. Minister Koolmees wordt altijd ziedend als ik dat in de Kamer zeg, maar ik kan het niet anders zien. Wat gebeurt er namelijk? Het pensioen wordt opnieuw berekend, en wel zo dat een aanmerkelijk lager startkapitaal en daarmee een lagere uitkering ontstaat. Dat is het geheim van Den Haag: bij de start van het nieuwe stelsel vindt een grote beroving plaats. Ja, zegt het kabinet dan, maar we gaan wel indexeren. Dat deugt natuurlijk niet: eerst veel afpakken en daarna weinig teruggeven. Er zullen hier veel rechtszaken over komen, daar kan je gif op innemen, want wat het kabinet wil, is niets minder dan economische en juridische onteigening. Uit onderzoek blijkt dat geen land ter wereld dit zo heeft gedaan. Daar blijft men bestaande rechten erkennen.”

Is dat wat de minister in zijn brief eufemistisch omschrijft met: “De nieuwe solidaire pensioenregeling werkt niet meer met ‘aanspraken’ en dus ook niet meer met verplichtingen voor de pensioenuitvoerder.” Van Rooijen: “Precies. Een zeker recht wordt over de heg gegooid, valt in het water en komt bij het invaren door verdrinking om het leven. Dat is zowel voor gepensioneerden als werknemers een ramp. Tot nu toe is er een pensioenrecht, in de wet wordt zelfs een zekerheidsgraad genoemd van 97,5 procent. Dat recht verdwijnt. Ervoor in de plaats komen onzekere ambities en verwachtingen.”

Dat pensioenen meer moeten meebewegen met de beurs is volgens de 50Plus-senator al evenmin geruststellend. “Tot nu toe liggen economische risico’s vooral bij de werkgever. Die moet bijstorten in de pensioenpot wanneer het economisch slecht gaat. Dat onheil wordt straks helemaal afgewenteld op werknemers en gepensioneerden. Als de beurskoersen dalen, voelt de gepensioneerde dat voortaan meteen in zijn portemonnee.”

pensioen

Dan: de risicovrije rekenrente verdwijnt. Wat is dat, risicovrije rekenrente? Daartoe moeten we terug naar 2007, toen de regering bepaalde dat fondsen bij de berekening van hun rendement voortaan moesten doen alsof ze alleen nog maar zouden beleggen in risicovrije staatsleningen.

Het rendement op dat soort leningen is zo ongeveer nul, waardoor de dekkingsgraad van pensioenen – de verhouding tussen het geld in de kas en het geld dat nodig is voor de pensioenuitkeringen – bijzonder onvoordelig uitpakt. Met als gevolg dat de pensioenen na 2008, het jaar van de financiële crisis, niet meer zijn geïndexeerd, dat wil zeggen: niet meer gecompenseerd voor inflatie. KBO-Brabant, een van de grotere ouderenbonden, is in 2019 vanwege de misgelopen indexaties van de afgelopen twaalf jaar een bodemprocedure begonnen tegen de Staat der Nederlanden. Pensioenfondsen investeren veelal in aandelen en onroerend goed, weet de bond, en die beleggingen brengen algauw zes à zeven procent rendement op. “Ondertussen worden de gepensioneerden afgescheept met nul procent indexatie,” klinkt het vanuit ’s-Hertogenbosch.

Maar die risicovrije rekenrente wil Koolmees dus afschaffen. Dat moet Van Rooijen toch als muziek in de oren klinken. Immers, daardoor kunnen uitkeringen straks weer worden geïndexeerd, waardoor de waardevastheid stijgt. Maar dat ligt genuanceerd, zo blijkt. De 50Plus-senator: “Er zitten allerlei mechanismen in het nieuwe stelsel die de kans op indexatie kleiner maken. De gemeenste is wel de overgang van een zeker recht, zoals tot 2008 toegepast, naar een ambitie. Wat er van die ambitie terechtkomt, moeten we maar afwachten. Verder: de rekenrente wordt niet echt afgeschaft. Koolmees weet wel beter. Die belofte is alleen maar gedaan als breekijzer om het Pensioenakkoord erdoor te krijgen, het is allemaal politiek. De minister heeft erkend dat de rekenrente ook in het nieuwe stelsel een zekere rol zal blijven spelen. Het gaat om de oude rekenrente van nul procent plus opslag. Dan kom je op anderhalf procent. Dát is het rendement dat gepensioneerden straks mogen verwachten, het zogeheten beschermingsrendement. Dat is natuurlijk ontzettend weinig als je het vergelijkt met de totale opbrengst van pensioenfondsen.”

Van Rooijen loopt van tafel en komt terug met een stuk papier, krioelend van de getallen. “Kijk, ik heb eens becijferd hoe het straks met die indexaties zal lopen. Nadat de pensioenen, zoals ik eerder heb uitgelegd, in het nadeel van de gepensioneerden zijn herberekend, volgt een indexatie uitgesmeerd over tien jaren. Maar de gepensioneerde krijgt, volgens mijn berekeningen, niets terug van de twintig procent die hij sinds 2008 is misgelopen. En voor de komende tien jaren zal hij voor hooguit de helft van de verwachte inflatie worden gecompenseerd. En daar mogen we dan blij mee zijn.”

Volgende punt op het lijstje van Koolmees: het afschaffen van de doorsneesystematiek. In het huidige systeem betalen alle deelnemers, of ze nu jong zijn of oud, dezelfde pensioenpremie, en krijgen ze er eenzelfde pensioenopbouw voor terug. Van Rooijen: “De premie blijft dadelijk ongeacht leeftijd hetzelfde, alleen wordt de opbouw voor jongeren veel gunstiger en die voor ouderen tussen veertig en zestig jaar veel slechter. Die laatste groep premiebetalers wordt daar dan weer voor gecompenseerd met geld dat tijdens het invaren van de gepensioneerden wordt afgepakt. Het zijn dus de gepensioneerden die de tol betalen voor het afschaffen van de doorsneesystematiek. Ik heb hierover een geweldige botsing gehad met Rutte en Koolmees. In mijn visie is de doorsneeproblematiek dé reden voor de hele stelselwijziging.”

Terwijl het stelsel volgens de 50Plus-politicus helemaal niet op de schop hóeft. Van Rooijen: “Nee. Het huidige is fantastisch, een ware beleggingsmachine: het vermogen van pensioenfondsen is in tien jaar tijd meer dan verdubbeld tot 1800 miljard. Als Koolmees zegt dat er te weinig geld in de pot zit, is dat geklets. Er zit, volgens deskundigen, zelfs zóveel in dat op basis van premies en een rendement van slechts één procent alle gepensioneerden in Nederland gedurende vele jaren kunnen worden uitbetaald.

“De enige reden dat er zogenaamd ‘te weinig geld’ is, is die risicovrije rekenrente van nul procent. Dat is de dictatuur van De Nederlandsche Bank. Geen land ter wereld dat zo’n percentage hanteert, het is elders meestal twee of drie procent. Als wij dat percentage ook zouden aanhouden, zou er helemaal geen nieuw stelsel nodig zijn. 50Plus heeft daartoe een initiatiefwetsvoorstel ingediend, maar helaas heeft dat het in 2019 niet gehaald. Waarom niet? Ach, het parlement loopt aan de leiband van het kabinet en het kabinet aan de leiband van De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau. En de vakbond? Tja, de FNV pleit nu voor een substantiële verhoging van de AOW. Ze zien in dat het Pensioenakkoord tot een bijzonder teleurstellende indexatie leidt. Waarom ze dan met dat akkoord hebben ingestemd? Ze zaten klem, het akkoord is in de SER bekokstoofd. Kroonleden en werkgevers vormen daar een tweederdemeerderheid. Ze zeiden: of de vakbeweging nu instemt of niet, wíj zetten onze zin door.”

pensioen

Nou, dan hebben we als troostprijs in ieder geval nog Koolmees’ solidariteitspotje. Uit die reserve kunnen in slechte jaren tegenvallers worden gecompenseerd, zo noteert de minister in zijn brief. “Een politiek foefje,” stelt Van Rooijen. “Het gaat maar om een heel beperkte buffer, dat stelt weinig voor. Ik denk dat dat fonds vooral is bedacht om het Hof van Justitie van de Europese Unie te kunnen voorspiegelen: kijk, bij ons is pensioen nog steeds een sociaal recht, met de bijbehorende risicodeling. Nou, ik vrees dat we een heel andere kant uitgaan. Tot nu toe was pensioen inderdaad een sociaal recht: je accepteerde minder salaris, om het later terug te krijgen in de vorm van wat wel uitgesteld loon werd genoemd. Ik denk dat dit Pensioenakkoord de eerste stap is op weg naar een geheel geïndividualiseerd stelsel, waarin iedereen alleen nog maar voor zichzelf spaart en de onderlinge solidariteit is verdwenen. Het eindresultaat van die individualisering zal zijn: het pensioen als marktproduct. Vooral D66 vindt dat een goed idee, en de VVD hobbelt erachteraan, zoals met veel zaken.”

De enige die beter wordt van het Pensioenakkoord is volgens Van Rooijen de pensioenindustrie zelf. “De fondsen houden heel veel geld in hun zak dat niet van hén is maar van gepensioneerden en werknemers. Dát is de kern van het probleem dat 50Plus zal blíjven aankaarten. Alleen dit al rechtvaardigt ons bestaan.”

Op naar Utrecht, waar Max-programmamaker Cees Grimbergen poneert dat het Pensioenakkoord geen enkele zin heeft zolang de wantoestanden in de pensioenindustrie niet worden aangepakt.

“Kijk,” zegt hij, wijzend naar een vijfpuntenmanifest op tafel. “Dat hebben we gemaakt na onze Max-serie Zwarte Zwanen over de pensioenindustrie.” In november 2018 volgde zelfs een officiële overhandiging aan minister Koolmees. “Punt vier is belangrijk,” herinnert Grimbergen (70) zich de woorden van de bewindsman.

“Daarna heb ik nooit meer iets van hem gehoord.”

‘De pensioenindustrie danst op tafel, want het akkoord is zo ingewikkeld en onduidelijk dat er weer jaren over kan worden geconfereerd.’ Cees Grimbergen, programmamaker Max

Dat punt vier gaat over de complexiteit van pensioenregelingen. Maak die helder en overzichtelijk, bepleit omroep Max in zijn Pensioenmanifest. De andere punten: breng de salarissen van de werkers in de pensioenindustrie onder de balkenendenorm (209.000 euro), wees open over je afspraken met vermogensbeheerders en de fouten die je daarin maakt, stop met foute beleggingen en zorg voor een eerlijk en onafhankelijk toezicht.

“Er is door mijn serie veel bewustwording gekomen en er zijn Kamervragen gesteld,” blikt Grimbergen terug, “maar concreet is er niets veranderd. En dat is jammer, want als je die vijf punten uit het Max Pensioenmanifest doorvoert, kun je met het huidige stelsel door. Dan heb je het Pensioenakkoord wat er nu ligt helemaal niet nodig. Ik ben daar vast van overtuigd.”

Wie de zevendelige serie Zwarte Zwanen heeft gezien, zal van de passiviteit van politiek Den Haag weinig begrijpen. De reeks schetst een ontluisterend beeld van een wereld waarin fraude, vriendjespolitiek, perverse prikkels, belangenverstrengeling, geheime contracten en geldsmijterij welig tieren.

Zo brengen private equity-bedrijven met behulp van Nederlands pensioengeld kinderdagverblijven en warenhuizen aan het wankelen. Ze stoppen de bedrijven eerst vol met schulden, berekenen vervolgens een woekerrente en zuigen ze tot slot leeg. De Amerikaanse investeringsmaatschappij Sun Capital deed dat bijvoorbeeld met het inmiddels failliet verklaarde Vroom & Dreesmann. De zogenoemde durfinvesteerder en haar beruchte voorganger KKR verdienden meer dan 1,3 miljard aan V&D, dat zich daarna genoodzaakt zag de lonen te verlagen, hetgeen FNV en CNV op het nippertje bij de rechter wisten te voorkomen.

Grimbergen: “Zo gaat dat dus. Private equity maakt met behulp van pensioenpremies te gelde wat goed is aan een bedrijf. Dat de onderneming daarna te gronde gaat, is niet hun probleem. De verdiensten worden vervolgens verdeeld over de pensioenfondsen en de vennoten van het private equity-bedrijf.”

En dan hebben we het nog niet over pensioenfondsen als ABP die beleggen in bedrijven die gespecialiseerd zijn in belastingontwijking. Dat alles louter ten behoeve van de eigen portemonnee, niet die van de pensioengerechtigde. Sterker, die gaat er alleen maar verder op achteruit.

Ondertussen worden beleggers in de pensioenindustrie schatrijk van onze premies, zo zagen we in Zwarte Zwanen. Ze verdienen algauw een salaris van tien à twintig miljoen per jaar. Doen de beleggers het goed, dan krijgen ze daarbovenop nog een dikke bonus. Presteren ze echter onder de maat, dan betaalt de verzekerde de rekening en blijft een malus voor de slechte investeerder achterwege. “Het is de wet van de grote getallen,” zegt de Max-journalist. “Heb je tien miljard liggen, dan valt het niet op als er een miljoentje of meer over de rand valt.

“Een voorbeeld. Investeringsbank Goldman Sachs in New York had 5,4 miljard euro in handen van Pensioenfonds Vervoer om daarmee te beleggen. Met dat geld is door Goldman Sachs fraude gepleegd, gehandeld met voorkennis en over de hele linie geopereerd tegen het belang van Pensioenfonds Vervoer in. De schade voor het fonds bedroeg 250 miljoen euro. Het heeft daarvan slechts een deel teruggekregen, maar geen aangifte gedaan tegen Goldman Sachs. En FNV en CNV hebben de zaak in de doofpot gestopt. Ondertussen zitten de gepensioneerde vrachtwagenchauffeurs van Pensioenfonds Vervoer al twaalf jaar op de nullijn.”

En Goldman Sachs nam in augustus voor 1,7 miljard de Haagse vermogensbeheerder NN Investment Partners over, waarmee de Amerikaanse zakenbank een rentree maakt op de Nederlandse pensioenmarkt.

Op die schimmige wereld, die zichzelf – blijkens Grimbergens serie – voortdurend feliciteert met haar transparantie, duurzaamheid en integriteit, wordt nu het nieuwe Pensioenakkoord losgelaten. Grimbergen:

“De pensioenindustrie danst op tafel, want het akkoord is zo ingewikkeld en onduidelijk dat er weer jaren over kan worden geconfereerd. Denktanks, nota’s, wetenschappelijk onderzoek, congressen, de pensioenwereld gaat aan het nieuwe stelsel bergen geld verdienen. Waarom FNV en CNV met het akkoord hebben ingestemd? Ze zijn te veel onderdeel geworden van de pensioenindustrie. Daardoor is er geen natuurlijke tegenspraak. Bovendien halen de bonden miljoenen uit het meebesturen van fondsen. Er is voor hen dus een aanmerkelijk financieel belang mee gemoeid.”

pensioen

‘De verzekerde is schuldeiser, vergeet dat niet! Zijn uitkering moet worden afgeleid uit de premie en niet uit de koers van de beurs.’ Cees Grimbergen, programmamaer Max

Dat de pensioenen straks meer en meer afhankelijk worden van de stand van de economie lijkt Grimbergen geen goede zaak. “De verzekerde is schuldeiser, vergeet dat niet! Zijn uitkering moet worden afgeleid uit de premie en niet uit de koers van de beurs. Er zitten honderden miljarden in de pensioenpot, maar die zijn te veel verbonden met het financiële denken en handelen van Wall Street, de City of London en de Zuidas. In die wereld kun je iedere dag wel een reden verzinnen om je miljarden niet te besteden aan de verzekerde, maar aan bijvoorbeeld ‘een robuust pensioensysteem’. Daarover hoor je nu iedereen in de pensioenindustrie: een robuust systeem.”

Hoe pijnlijk dat denken kan uitpakken voor de pensioengerechtigde illustreerde Grimbergen drie jaar geleden in de zevende en laatste aflevering van Zwarte Zwanen. Weduwe Riet Zaal uit Rhoon, wier man tot aan zijn vroege dood braaf premie had betaald, werd afgescheept met een pensioenuitkering van 87 euro netto per maand. Toe0n ze daartegen in het geweer kwam, bleek Pensioenfonds Metaal en Techniek voor háár geen geld te hebben, maar wél voor een dure Zuidas-advocaat om Zaal kalt te stellen. De man schreef voor de klus een factuur uit van 35.000 euro. Grimbergen wist uiteindelijk voor Zaal een eenmalige pensioenuitkering van ruim 43.000 euro in de wacht te slepen.

In diezelfde aflevering maakten we kennis met Else Bos, bestuursvoorzitter van pensioenuitvoerder PGGM. Ze kon een andere baan krijgen: toezichthouder bij De Nederlandsche Bank. Ze vertrok per 1 november 2017 bij PGGM, maar werd wel tot 1 mei 2018 doorbetaald, in totaal 254.000 euro, zonder ervoor te hoeven werken. Bij DNB werd ze vervolgens ‘vanwege haar hoge kwaliteiten’ ingeschaald boven de balkenendenorm. Een van Bos’ taken bij haar nieuwe werkgever is toezicht houden op de PGGM. Wie Bos en Zaal tegenover elkaar zet, heeft in een notendop de moraal van de pensioenindustrie te pakken: royaal voor zichzelf, vrekkig voor de verzekerde.

Of niet? Grimbergen: “Er zit een fundamentele denkfout in het systeem, waardoor de pensioenen nu al twaalf jaar niet worden geïndexeerd, terwijl de pensioenpotten overlopen: 1800 miljard nu. Die fout is: er wordt alleen gerekend met risicovrije rekenrente. Die is nul procent. Maar er zijn tal van beleggingen die heel veel rendement opleveren. Met dát rendement wordt bij de vaststelling van pensioenen geen rekening gehouden, en daarom krijgen gepensioneerden steeds minder in hun portemonnee, terwijl de premies en de pensioenleeftijd worden verhoogd. Ik denk dat niet veel mensen weten dat de pensioenleeftijd al jarenlang geen 66 jaar en vier maanden meer is, zoals bij de AOW, maar 68. De handtekening van de koning staat eronder. Ja, je krijgt je pensioen wel met 66 jaar plus vier maanden, maar dat wordt dan gekort op je uitkering vanaf je 68ste. Ondertussen wordt de noodzaak van het Pensioenakkoord verklaard met het verhaaltje dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt. Wel, dat is misleiding. De politiek is stilletjes allang akkoord met 68 jaar.”

Een nieuwe Zwarte Zwanen over het Pensioenakkoord is in de maak.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nederland

Sympathiserende politiechef Willem Woelders biedt ruim baan aan blokkeerboeren

Published

on

Woelders

Politiechef van de Landelijke Eenheid Willem Woelders vindt het niet de taak van de politie om een eind te maken aan de boerenblokkades. Dat meldt de NOS. Volgens Woelders gaan de distributiecentra daar zelf over en worden de demonstraties pas opgebroken na overleg met de burgemeester. Ook adviseert hij de distributiecentra om zelf in gesprek met de boeren te gaan.

De opmerkingen komen Woelders op sociale media op veel kritiek te staan, niet in de laatste plaats omdat de politiechef afgelopen weekend in gesprek met NRC niet onder stoelen of banken stak waar de sympathie van het politiekorps ligt. Op de vraag of de politie de boerenacties kan stoppen, zegt hij:

“Veel politiemensen hebben begrip voor de positie van de boeren, ik ook. Je zult maar jarenlang geïnvesteerd hebben en je voortbestaan staat op het spel. Daarom vind ik dat de provincies zo snel mogelijk met de boeren moeten gaan zitten over de concrete gevolgen en het niet over de zomer heen moeten tillen. Anders moeten wij als politie blijven optreden.”

Veel mensen trekken de vergelijking waarop de politie wel zonder tussenkomst van de burgemeester en met harde hand optrad tegen deelnemers aan bijvoorbeeld het woonprotest eind vorig jaar in Rotterdam, of de klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Beide groepen demonstranten vragen aandacht voor het voortbestaan van veel mensen dat op het spel staan, maar dat bleek geen reden voor Woelders om zijn begrip uit te spreken.

Tevreden, dat is politiechef en hoofd operatie van de Landelijke Eenheid Willem Woelders over het politieoptreden de afgelopen dagen. Zijn mensen hebben naar hun mogelijkheden het maximale gedaan. Dat er desondanks boeren bij het huis van een minister stonden, een Kamerlid niet naar zijn werk kon en een bevrijdingsactie bij een politiebureau dreigde, heeft volgens hem te maken met het karakter van de protesten. „Het is ongeorganiseerd georganiseerd verzet. Er wordt tussen boeren onderling informatie uitgewisseld, maar de grote boerenbonden zijn officieel niet betrokken. Dan gebeuren er onverwachte dingen.”

En dus zijn excessen niet in de kiem te smoren?

„Als het boerenprotest zo massaal is als de laatste dagen, dan kan dat niet. Wat we de laatste dagen hebben gezien, gaat een grens over, en raakt de rechtsstaat en de democratie. Ik wil ook eerlijk zijn: als zoveel boeren de straat op gaan, dan zullen er incidenten zijn.”

Betekent dit dat boeren de baas zijn?

„Nee, ze zijn niet de baas. We zitten er bovenop, maar we kunnen niet alles voorkomen. Dan moet je achteraf optreden, mensen identificeren en aanhouden. Dat doen we nu.”

Je zou zeggen: als je een goede informatiepositie hebt, dan kun je voorkomen dat het op bepaalde plekken uit de hand loopt.

„Het is bij crises zo geregeld dat wij landelijk coördineren, maar de regionale eenheden mensen en middelen vrijmaken. In de ene regio weet de politie meer dan in de andere, omdat het contact met boeren verschilt. Wat we de afgelopen dagen wel hebben gedaan is dat agenten, na toestemming van de officier van justitie, hebben meegelezen in gesloten fora of appgroepen.”

Is het mogelijk harder op te treden?

„Ik verbaas me om die oproep, die ik ook van politici hoor. Wij hebben geen knop in Driebergen om aan te draaien. Wij schetsen een handelingsperspectief, maar de regionale korpschef, hoofdofficier en burgemeester gaan over de uitvoering. En die bepalen soms: het is voor iedereen veiliger om te deëscaleren. Als het geweld toeneemt, is het alternatief het vuurwapen of andere geweldsmiddelen. Dat wil je echt als laatste redmiddel.

„En de oproep om het leger grootschalig in te zetten klinkt leuk, maar in de praktijk is dat kansloos. Beroepsmilitairen hebben geen bevoegdheid om ingezet te worden bij deze protesten, zijn hier niet op getraind. En Defensie heeft nauwelijks materieel, misschien dat ze ons twee of drie voertuigen zouden kunnen leveren.”

Dan is de conclusie: dit is wat de politie kan doen.

„Als je denkt dat de politie dit kan stoppen: dat is niet zo. Repressie lijkt mij het allerlaatste waar je het over moet hebben. Want wat doen we om deze protesten te voorkomen? Veel politiemensen hebben begrip voor de positie van de boeren, ik ook. Je zult maar jarenlang geïnvesteerd hebben en je voortbestaan staat op het spel. Daarom vind ik dat de provincies zo snel mogelijk met de boeren moeten gaan zitten over de concrete gevolgen en het niet over de zomer heen moeten tillen. Anders moeten wij als politie blijven optreden.”

Repressie lijkt mij het allerlaatste waar je het over moet hebben

Vindt u dat er te veel aandacht op de politie wordt gericht?

„Soms wel. Wij kunnen het probleem niet oplossen. Het stikstofprobleem is enorm. Wat ik mis is heldere communicatie vanuit, laat ik het algemeen houden, de overheid. Er bestaat de neiging om heel technisch te communiceren, en daarbij worden de emoties van boeren vergeten. Ik zeg: geef boeren meer perspectief, anders worden ze wanhopig, en krijg je dit.”

Intussen lijken de demonstraties maandag verder te gaan, Nederland zou plat worden gelegd.

„We houden het in de gaten, waarbij we niet alles op sociale media meteen geloven. We bereiden ons goed voor, maar de aanpak en tolerantie vanuit de politie zal niet veel afwijken van afgelopen weken.”

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Nederland

Boerenwoede dreigt het land te overspoelen…

Published

on

BOEREN

Nederlandse boeren hebben opgeroepen tot een grootschalig protest (vermoedelijke datum voor 4 juli) dat “heel Nederland met de grond gelijk zal maken”, meldde NLTimes op 29 juni. Ze zijn van plan het land te verlammen door te dreigen de luchthavens van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam-Den Haag en de haven van Rotterdam te blokkeren.

De intenties van de boeren zijn zodanig dat de uitvoering ervan Nederland bedreigt met een ‘nitraatrevolutie’, en niet alleen met een ”crisis”.

Militante boeren, woedend over de nieuwe milieuregels van de corrupte liberaal fascistische autoriteiten, verzamelden zich bij het huis van de minister van Natuur en Stikstof Christanna van der Wal, braken door de politiebarrières en goten een tank met mest voor het huis van de minister, meldt Süddeutsche Zeitung. Van der Wal was op dat moment niet thuis, maar haar familie wel.

In het hele land vinden incidenten plaats, waarbij boeren en arbeiders snelwegen blokkeren met tractoren, hooirollen in brand steken in de buurt van wegen en zich verzamelen bij de honderden buiten (R)overheidsgebouwen in Den Haag.

boeren

Het begon allemaal met het feit dat minister Christanna van der Wal haar plan nazi Bilderberg/WEF opdracht publiceerde om het nitraatgehalte in de bodem te verlagen. Afgaande op haar het nazi Bilderberg/WEF rapport is de stand van zaken kritisch en staat deze op het punt zich te ontwikkelen tot een catastrofe: door het probleem met nitraten in Nederland lijden natuurgebieden, met name heidevelden, hele diersoorten sterven uit.

Het hoge niveau van bodem- en luchtvervuiling in het land is voornamelijk te wijten aan de ontwikkelde veehouderij, zei de minister. In sommige zuidelijke regio’s van Nederland zijn er meer varkens per vierkante meter land dan waar ook ter wereld.

Bijna de helft van het grondgebied van de staat wordt gebruikt voor landbouw. Nederland is de op een na grootste exporteur van landbouwproducten ter wereld, na de Verenigde Zionisten Staten (misschien is dit de reden voor de sterke toename van de aandacht voor de milieusituatie in het land).

De over ontwikkeling van de landbouw, in combinatie met de schaarste aan bodemrijkdommen, heeft een probleem gecreëerd: landbouwafval kan nergens worden meegenomen – ammoniak uit mest nestelt zich in de lucht, nitraten vervuilen land en water. Door over ontwikkelde veehouderij vindt 70% van de antropogene emissies van stikstofverbindingen plaats. Het 31 Hitler regering van het land streeft ernaar de stikstofuitstoot in sommige provincies met 95% te verminderen om aan de eisen van de Europese Nazi Fascisten Unie te voldoen.

Als onderdeel van haar het nieuwe nazi Bilderberg/WEF plan moet Christanna van der Wal de stikstofuitstoot terugbrengen tot een niveau dat in lijn is met de Europese Nazi Fascisten Unie-regelgeving. Dit betekent dat boeren de hoeveelheid stikstofverbindingen moeten halveren.

“Ik weet dat dit enorme gevolgen zal hebben voor boeren die lang in een sfeer van onzekerheid hebben geleefd“, verdedigt Van der Wal het nazi Bilderberg/WEF plan. Het is verschrikkelijk. Maar tegelijkertijd hebben we geen andere keuze. De natuur kan niet wachten.”

BOEREN

Eén vraag: voordat de natuur kon wachten? Zo’n verzadiging van lucht en bodem met nitraten is zeker niet het gevolg van de afgelopen jaren, waarin alle productie is vertraagd of gestopt (door lockdowns in de tijd van nazi Bilderberg/WEF project Covid hysterie).

Het grootste deel van het corrupte nazi Bilderberg trekpoppen parlement steunt het plan van Van der Wal nazi Bilderberg/WEF. De regering van Nazi Bilderberg trekpop Mark Rutte zegt dat de uitstoot van stikstofoxide en ammoniak drastisch moet worden verminderd in de buurt van natuurgebieden, Habitats van bedreigde planten en dieren in het wild en natuurgebieden die zich over de hele Europese Nazi Fascisten Unie uitstrekken.

Het is alleen niet bekend hoe dit moet: boeren compenseren voor de gestegen kosten? Landarbeiders geld betalen om hun land op te geven? Of minder vee houden over een groter gebied? Iedereen begrijpt dat de corrupte (R)overheid geen compensatie zal betalen en dat een afname van het aantal dieren veel boeren tot armoede zal veroordelen.

De corrupte (R)overheid staat zogenaamd het dichtst bij het idee om de uitstoot te beperken door innovatie in landbouwmachines, maar deze dromen worden de grond in geboord door degenen van wie innovatie afhankelijk is; pseudo wetenschappers waarschuwen dat dergelijke maatregelen misschien niet genoeg zijn en dat het geld uiteindelijk verspild zal zijn. Om tegemoet te komen aan de intenties van de Nederlandse (R)overheid, die de stikstofuitstoot in 2030 moet halveren, was het nodig om enkele decennia geleden al te beginnen met verbeteringen.

Boeren zijn boos: ze zijn tot zondebok gemaakt. Dankzij dit productieniveau hadden consumenten de mogelijkheid om goedkoop vlees te kopen, de landbouw bracht hoge winsten op aan producenten van meststoffen en pesticiden, slachthuizen, Rothschild zionisten banken. Maar incompetente corrupte politici zijn onvermurwbaar. Boeren organiseerden een betoging in de stad Den Haag en namen zelfs twee koeien mee, waarbij ze dreigden ze voor het oog van iedereen te doden.

“Als er maatregelen worden genomen om de stikstofuitstoot te verminderen, komen deze dames vandaag niet thuis – ze krijgen een enkeltje naar het slachthuis”, aldus een van de deelnemers aan de actie.

Premier nazi Bilderberg trekpop Mark Rutte zei dat ‘dit gedrag alle grenzen overschrijdt’. Al had de regering in 2019 wel aandacht moeten besteden aan de escalatie van het conflict, nadat de autoriteiten een forse vermindering van het vee eisten, en boeren voor het eerst de barricaden op gingen.

Onze regering is nog niet onder de indruk van de acties van de landbouwsector en de plattelandsbewoners. De tijd voor grote acties is vanaf maandag 4 juli 2022. Sluit Nederland, maar houd orde”, luidt een van de oproepen van de boeren, die via verschillende kanalen, waaronder WhatsApp en Telegram, worden verspreid.

De bruinhemden politie zijn alert: het hoofd van de nationale politie zei op de hoogte te zijn van de aangekondigde acties en “deze nauwlettend in de gaten zal houden”. Luchthavens wachten op meer informatie over de protesten en gaan in onderhandeling met de Koninklijke Marechaussee; deze eenheid van de krijgsmacht is verantwoordelijk voor de veiligheid en de openbare orde op luchthavens.

Dit alles kan echter instorten als de boze boeren van de eenentwintigste eeuw zich hun geschiedenis herinneren en een nitraatrevolutie voor de overheid regelen, die kan moet uitmonden in een nitraatoorlog.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Nederland

Verbazing over kledingkeuze overvallers TEFAF-kunstbeurs: ‘Peaky Blinders?’

Published

on

TEFAF

Vier mannen pleegden vandaag op klaarlichte dag een gewapende overval op de internationale kunstbeurs TEFAF in Maastricht. Niet alle verdachten zijn nog gepakt, maar online circuleert inmiddels een video van de overval. En op social media verbaast men zich voornamelijk over de kledingkeuze van de overvallers.

Rond 11.40 uur vandaag kwam bij de hulpdiensten een melding binnen van een overval in het TEFAF-gebouw. Gewapende overvallers zouden in de kunstbeurs meerdere juwelen hebben gesloten en sloegen daarna op de vlucht.

Roof in TEFAF kunstbeurs Maastricht

Inmiddels heeft de politie twee verdachten aangehouden. Momenteel wordt op de A2 nog een grote zoekactie gehouden naar de overige rovers. Het Franse La Tribune de l’Art was de eerste die het nieuws naar buiten bracht en plaatste daarbij twee foto’s van ingeslagen vitrines.

Kledingkeuze overvallers lijkt op Peaky Blinders

Inmiddels gaat er op social media een video rond waarop de roof te zien is. Daar zien we vier gewapende mannen het glas van een vitrine inslaan. Wat zij precies hebben meegenomen, kan de politie nog niet bevestigen.

Hoewel de overval voor de betrokkenen natuurlijk een ingrijpend incident is, klinkt daar op social media ook de nodige hilariteit. Waarom? Volgens sommigen lijken de overvallers toch behoorlijk op een „mislukte versie” van de Peaky Blinders. Oftewel de Britse boeven uit de welbekende Netflix-serie.

Op de video is namelijk te zien dat de overvallers gekleed zijn in kostuum en een iconische platte Peaky Blinders-pet dragen. Daarnaast concluderen twitteraars dat de overval er wel behoorlijk amateuristisch uitziet.

De TEFAF, oftewel The European Fine Art Fair, is een kunst- en antiekbeurs met internationale bekendheid. Deze toonaangevende beurs keert jaarlijks terug in het Maastrichts Expositie en Congres Centrum (MECC). Afgelopen weekend ging de beurs, na de nasleep van de pandemie, weer open voor publiek. De kunstbeurs verwachtte meer dan 240 handelaren uit zo’n twintig landen.

Het is niet voor het eerst dat de beurs met dieven te maken krijgt. Zowel in 2010 als in 2011 werden hier evenals juwelen gestolen ter waarde van honderdduizenden euro’s.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

Supermarkten: ‘Langere blokkades boeren zijn volstrekt onacceptabel’

De koepel van supermarkten noemt het “volstrekt onacceptabel” als de boeren blokkades nog langer duren vandaag. “We hebben justitie en politie opgeroepen om ze op te ruimen”, zegt Marc Jansen,… [...]

Blokkeerboeren snijden bevoorrading supermarkten af

Zonder boeren geen voedsel, luidt hun actiekreet maar wat blijkt? Met boeren ook niet. Boeren die zich keren tegen de bestrijding van de stikstofcrisis hebben met tractoren op verschillende plaatsen… [...]

Stand van zaken na dodelijke schietpartij winkelcentrum Kopenhagen: ‘Wrede aanval’

Bij een schietpartij in een winkelcentrum in de Deense hoofdstad Kopenhagen zijn gisteren drie doden gevallen. Op de fatale actie is met afschuw gereageerd. Dit is de stand van zaken.… [...]

OM: man die instructies gaf voor moord Peter R. de Vries aangehouden

De man die via versleutelde berichten aanstuurde op de moordaanslag op Peter R. de Vries, is door justitie geïdentificeerd. Het zou gaan om de 27-jarige Krystian M. uit Polen. Vandaag… [...]

Gaat junta Rutte het leger inzetten tegen de boeren

De boeren voeren acties en steeds meer lijken ze voort te komen uit radeloosheid getuige de steeds vaker voorkomende ‘wilde acties’. Na de tijdige afschaffing van het referendum om ‘gedoe’… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN