Connect with us

Nederland

Zijn boeren verkapte communisten?

Published

on

boeren

In de media lees ik regelmatig tegenstrijdige verhalen over boeren, beschuldigingen jegens boeren en een vertekend beeld van hoe boeren met hun vruchtbare land omgaan. De Volkskrant spant de kroon. Ik zal een paar opiniestukken uitlichten om dit nader te verklaren. Het gaat zelfs zo ver dat ene J.P. Geelen (schrijver) een karaktermoord probeert te plegen op een spreker, die een speech gaf tijdens het boerenprotest in de buurt van het RIVM in Bilthoven op 22 juli.

Zijn boeren verkapte communisten?

In het opiniestuk: “Boze boeren zijn verkapte communisten: kritisch op de staat waarvan ze ook de oplossing verwachten”, van 23 juli jl. schrijft boer Klaas Slim dat boeren communisme nastreven. Omdat de boeren van de Staat een oplossing verwachten voor hun problemen.

Boer, transportondernemer en organisatiepsycholoog Klaas Slim beklaagt zich er ook over dat de boeren veel meer invloed op de overheid hebben dan andere sectoren. Drie verschillende banen en ook nog hobby-politicoloog. Het kan verkeren.

De boeren protesteren tegen de maatregelen rondom veevoer en stikstofemissie, die de overheid wil doordrukken, zonder dat er naar de plannen wordt gekeken die de boeren zelf hebben ingediend. Die plannen heeft Carola Schouten uit de prullenbak gehaald, naar aanleiding van de druk door eerdere protesten van de boeren bij distributiecentra. Indien de boeren zoveel invloed hebben, dan zou er wel eerder naar ze geluisterd zijn zonder al de protesten – dus die aanname van Klaas Slim is aantoonbaar onjuist.

Zijn vergelijking met communisme zou betekenen dat de overheid het land bezit waar de boeren hun gewassen op laten groeien en dieren laten grazen. In communistische stelsels is er geen privaat bezit van het land. Hier in Nederland is alles netjes verkaveld en in bezit van de bijbehorende boer. Het idee dat boeren communisme willen nastreven is uit de lucht gegrepen en totale onzin. Wel creatief dat de slechterik eens een keer niet voor ‘nazi’ of ‘extreemrechts’ wordt uitgemaakt, dat moet je slimme Klaas nageven.

Koppigheid: een goede mentaliteit

Daar zijn ze te eigenwijs voor: de koppige boerenmentaliteit. Dat is goed, dat is puur Hollands en onderdeel van onze cultuur – wat we dan ook vertegenwoordigd zien in de boerenprotesten. Klaas Slim geeft de boeren gelijk dat zij voor een krachtige overheid protesten. Het is logisch dat hij deze foute conclusie trekt op basis van zijn eigen idee dat de boeren communisme nastreven. De boeren protesteren juist tegen de kracht van de overheid en willen dat de overheid naar hen luistert en met hen samenwerkt om samen oplossingen te vinden.

Aan het einde van zijn opiniestuk schrijft Slim:

Nederland moet zich sterk maken dat in het nieuwe gemeenschappelijke Europese landbouwbeleid vanaf 2023 boeren ook natuurbeheerders worden. Niet iedere boer kan namelijk biologisch gaan boeren, dan hebben we wereldwijd minstens 20 procent meer landbouwgrond nodig voor dezelfde productie.

Boeren moeten naast reguliere activiteiten wél een belangrijk deel van hun inkomen kunnen halen uit natuurbeheer en bevordering van de biodiversiteit. Niet met de gebruikelijke ingewikkelde regels, maar bijvoorbeeld via een vaste vergoeding als de boer een deel van zijn land met bos beplant, dat hij bovendien zelf gaat onderhouden. Daarmee worden het milieu, de leefbaarheid op het platteland en het boereninkomen gediend.

Ofwel nog meer aan de leiband van de overheid, doordat boeren afhankelijk worden van hun inkomen door nog meer overheidssubsidie, om die vergoeding voor biodiversiteit te bewerkstelligen – en wat in de alinea ervoor wordt afgedaan als onwenselijk, omdat er dan wereldwijd 20% meer landbouwgebied nodig is. Dat is tegenstrijdig. Opvallend is dat Klaas Slim(?) de boeren communisme verwijt na te streven, terwijl hijzelf een planmatig idee vanuit de overheid wil invoeren en zelfs wil dat de boeren verantwoordelijk worden voor het natuurbeheer op hun eigen grond. Waardoor Slim juist meer macht naar de staat verplaatst, die zich nog meer gaat bemoeien met het eigendom van de boer. Iets met de pot en de ketel.

Meer voedsel = minder honger

Als we natuur willen beschermen, dan moeten we onze technieken en kennis over de wereld exporteren, zodat de groeiende wereldbevolking gevoed kan worden. Met zo hoog mogelijke oogsten van een zo klein mogelijk landbouwoppervlak. Anders zal er veel meer oerwoud wereldwijd en wilde natuur in Afrika verdwijnen om aan de vraag naar voedsel te voldoen. Het intensief gebruik van bestaande landbouwgebieden en het optimaal bemesten daarvan is juist de oplossing om rechts en links bij elkaar te laten komen. Winst voor de boeren wereldwijd en minder afbraak van wilde natuur voor landbouw, omdat we met die intensieve landbouw veel minder land nodig hebben voor meer oogst. De boeren in Nederland hebben een oplossing voor de wereldwijde voedselproblematiek. Dat moeten we koesteren als Nederland en niet willen hermodelleren naar ‘natuur’ die is bedacht achter een bureau.

Sterker nog, de grootste importeur van landbouwproducten uit Nederland is communistisch China. Van de jaarlijkse 12 miljard euro aan export gaat 10 miljard naar China. Dus de boeren verdienen aan de communistische partij in China, waar ze te weinig geschikte landbouwgrond hebben om hun enorme bevolking te voeden. Dus hoe we het ook wenden of keren; die intensieve landbouw is de oplossing om met weinig land veel voedsel te produceren.

Stankoverlast en dierenmishandeling

Een voormalig dierenarts, Nico Hoogland, stelt op 21 juli jl. de vraag : “Wie mishandelt hier eigenlijk onze melkkoeien?”.

Hoogland geeft zelf antwoord op de vraag door te concluderen dat het de melkveehouders zelf zijn die de melkkoeien mishandelen:

Om aan een maximale melkproductie te komen, kunnen melkkoeien in de eerste drie maanden na het afkalven niet de hoeveelheid energie opnemen die deze productie kost. Het gevolg is dat de dieren gedurende deze tijd zienderogen afvallen. Om aan de eiwitbehoefte te voldoen, wordt via krachtvoer voor de zekerheid minimaal 10 procent extra eiwit aan het rantsoen toegevoegd.

Hier verwijt Nico Hoogland de boeren dat zij hun koeien mishandelen, terwijl hij aangeeft dat de boer de koe extra voeding geeft om de vermagering door de geboorte van een kalf te verminderen. Hoe kan een boer een koe mishandelen als die zorgt dat de koe extra voeding krijgt om aan te sterken na de zwangerschap? Dat kan niet, de boer zorgt juist goed voor zijn vee. Wat dan als verwijt wordt gebruikt in deze column. Het is de wereld op de kop!

Dan gebruikt Hoogland een paar tot de verbeelding sprekende “uierontstekingen”, “klauwproblemen”, “verdraaide lebmaag” en “constant aan de diarree”. Dat laatste van de diarree klopt. Dit is zodat de boer makkelijk de mest kan afvoeren en de koe niet in haar eigen mest gaat liggen, zodat er geen uierontsteking en/of klauwproblemen optreden.

Lekkere Landbouwluchten

Nico Hoogland, die zijn angst uitspreekt voor bedreigingen vanuit de landbouwsector voordat hij überhaupt een bedreiging heeft gekregen, gebruikt ook het “probleem” van de stankoverlast om zijn punt te maken. Dierenmest heeft een aroma, net als kuil (NB: dat is ingekuilde mais of nagenoeg droog hooi en bij opening van  de kuil herkenbaar door de zurige reuk – opm. red. DNZ). Dit is niet schadelijk en het zijn puur organische moleculen die door bacteriën worden uitgestoten.

De boeren noemen het mestinjectie, maar als je goed kijkt, wordt de mest helemaal niet geïnjecteerd maar opgebracht: de mest ligt in kleine gootjes op de grond en niet eronder waardoor het land nog dagenlang naar de ammoniak stinkt.

Ik woon op het platteland en je ruikt alleen die ammoniak als de mest wordt uitgereden. Een half uur tot twee uur na het eigenlijke injecteren is de ammoniaklucht al verdwenen, afhankelijk van de windkracht. Ik woonde jaren in een stad en het is een beetje als de barbecue van de buurman: je ruikt het wanneer die aan staat en de wind naar jouw woning waait. Boeren rijden eens per anderhalve maand mest uit over hun land. Het is dus hooguit een paar uur last per maand van stankoverlast doordat boeren koeienmest in de omgeving uitrijden over hun land. In de winter mogen boeren geen mest uitrijden over hun land. Dan ruikt men in de omgeving juist de geur van kuil, omdat dit voornamelijk wintervoeding is voor de koeien.

We zijn als Nederland een klein landje, een vliegenpoepje op de wereldkaart. Wederom is mijn argument dat de optimalisatie van oogsten (intensiviteit van landbouw) juist veel wilde natuur wereldwijd kan beschermen. Alles in Nederland is cultuurlandschap; een grote speeltuin voor volwassenen. Zie als voorbeeld de organisatie “Natuurmonumenten”, daar bedenkt men ‘hoe het landschap moet worden’ – waardoor juist veel weidevogels zijn verdwenen, omdat men achter een bureau modelleert hoe de natuur eruit moet zien.

Vruchtbare grond betekent veel stikstof

Nederland is een rivierdelta wat betekent dat hier natuurlijk veel meer stikstof in de grond zit, waardoor snel groeiende soorten planten de overhand hebben. Dat natuurgebieden met een arme grond meer stikstof ontvangen vanuit depositie door verkeer, industrie en bedrijvigheid van boeren is niet slecht, integendeel, dat biedt juist mogelijkheden voor de natuur.

Weidebloemen, die de eco-activisten meer in de weilanden willen zien, zijn allemaal stikstofminnende en snel groeiende planten; ze houden van veel stikstof. Van oudsher wordt door vee te laten grazen in weides en natuurgebieden stikstofrijke mest achtergelaten, wat de plantengroei stimuleert. Veel weidebloemen trekken veel bijen aan. Waar we horen dat het slecht met de bij gaat is het belangrijk om te vermelden dat die bijen stikstofminnende bloemen nodig hebben om hun voedsel van te vergaren. In natuurgebieden met arme grond komt veel minder bloei van planten voor en daarmee minder voedsel voor bijen, aangezien die afhankelijk zijn van stuifmeel en nectar van bloeiende planten.

Verarming van de landbouwgrond is een mythe

Hoe kan het dat boeren hoge oogsten van hun land halen terwijl dat land verarmd is? Welnu: dat kan niet. Op een verarmde grond groeien planten langzamer. Een boer kan geen hoge oogst van een land halen dat te weinig plantenvoeding bezit. Daarom wordt er bemest en extra voedingsstoffen aangebracht waar dat nodig is.

Op vruchtbare grond groeien planten beter, door de verbeterde groei halen ze meer voedingsstoffen uit de grond. Dus zijn voedingsstoffen in mest nodig om dat land vruchtbaar te houden. Daarom bemesten boeren hun land. Het is een natuurlijke interactie.

Boeren stoten minder stikstof uit dan toegestaan

De maximaal toegestane uitstoot van stikstof in Nederland is één van de laagste in de hele EU, terwijl de Nederlandse Staat de ruimste uitstoot van PFAS toelaat: een schisma tussen de vrijheid die de Staat aan de industrie geeft terwijl ze de boeren extra afknijpen. De stikstofuitstoot in Nederland is zelfs 40 keer lager dan in Duitsland, terwijl de boeren hier demonstreren tegen maatregelen die ervoor zorgen dat een koe minder stikstofverbindingen uitstoot. Zodat er stikstofruimte vrij komt voor de bouwsector.

Terwijl al jarenlang in alle landbouwsectoren de stikstofuitstoot onder het maximum ligt. Zo schrijft het CBS in: “Minder vee zorgt voor minder stikstof en fosfaat in mest” (30 januari 2020).

Juist omdat de boeren al jaren procenten minder stikstof uitstoten dan het stikstofmaximum toelaat, is het des te vreemder en oneerlijker dat juist de boeren nu hun veevoer moeten aanpassen om hun stikstofuitstoot te verlagen. De boeren laten zien dat ze al jaren de stikstofuitstoot onder controle hebben. Dit moet niet bestraft worden met meer regels. Het moet juist beloond worden met minder regels vanuit de overheid.

“Het hele idee dat we veevoer
gaan aanpassen om woonwijken
te kunnen bouwen is pure
bureaucratische idioterie”

Hoe kan het dat er stikstofruimte gemaakt wordt om te kunnen bouwen? Omdat veel van die ruimte jaren vooruit is gereserveerd voor de aanleg van windmolen- en zonneparken! Daarom zit de bouw nu al aan hun maximale uitstoot van stikstof en worden de boeren gedwongen om nog minder uit te stoten dan ze al doen. Het is onverantwoord overheidsbeleid, terwijl de Volkskrant maar al te graag negatieve meningen en berichten over boeren verspreid, zonder het eerlijke verhaal te vertellen.

Karaktermoord

Tot slot volgt nu de kers op te spreekwoordelijke taart;

Ene J.P. Geelen probeert karaktermoord te plegen op een spreker (Evert Mouw), bij het boerenprotest van 22 juli 2020. Waarop Evert Mouw een verweer heeft geschreven, met daarin de link naar de column van J.P. Geelen.

In deze ben ik bevooroordeeld omdat ik Evert persoonlijk ken. Het is een vriendelijke man die met iedereen het gesprek aan gaat en maatschappelijk betrokken is vanuit zijn eigen achtergrond. Het enige dat ik op hem kan aanmerken is dat hij soms iets teveel het woord neemt. Dat kan je mij ook verwijten en anderen die de noodzaak voelen om een stuk tekst in openbaarheid te brengen. Ik noem dat passie en daar is niets mis mee, net zoals boeren passie hebben voor hun werk en boerenlevensstijl.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nederland

Remkes ‘stevige vertrouwenscrisis in Nederland’

Published

on

remkes

Stikstofbemiddelaar Remkes zei na afloop van het gesprek vrijdag met LTO en wat ander grut, dat er sprake is van een ‘stevige vertrouwenscrisis in Nederland’, en dat die niet alleen gaat over de aanpak van het stikstofprobleem. Het eerste gesprek wat Remkes voerde duurde langer, want het was reuze gezellig.

Laten we, om te beginnen, eens vaststellen dat er absoluut geen noodzaak is om aan het milieu of het klimaat  te gaan sleutelen, omdat “99% van de wetenschappers het daarover eens is”. Ook met dat cijfer is gerommeld, evenals met alle andere zogenaamde studies die de regering (en met hen vele andere) als alibi opgeeft. In het verleden heeft het klimaat altijd geschommeld, evenals de hoeveelheden CO2 en NOx in de atmosfeer. Bovendien gaat het er niet om of wetenschappers het met elkaar eens zijn; het gaat om onomstotelijk bewijs en dat is er niet.

Het klimaat en het milieu zijn momenteel de populairste stokken waarmee geslagen wordt, teneinde politieke doelen te bereiken die zonder die leugens niet op een democratische wijze bereikt kunnen worden. Als een bankier een politieke partij infiltreert of een bedrijf zo’n partij zelfs opkoopt om een toekomstige winstpositie veilig te stellen, dan heeft dat niets met de politieke argumentatie van milieu of het klimaat te maken, maar met ordinaire geldzucht en een democratie die kennelijk niet voldoende meer functioneert.

In strijd met de wet

Naar aanleiding van Kamervragen gaf de regering zonder omhaal toe dat de huidige plannen gebaseerd zijn op een nog door te voeren wetswijziging. Onze regering voert dus maatregelen in die strijdig zijn met de huidige wet. Maatregelen die zij nodig achten ‘omdat er een rechtsuitspraak ligt’, waarmee zij doelen op de uitkomst van een rechtszaak die werd gevoerd door de Nijmeegse milieuactivist Vollenbroek (alchemist van beroep) en waarin werd geëist dat de merkwaardige milieudoelen sneller bereikt moesten worden.

Gaat er wellicht nog iemand naar de rechter om te eisen dat onze regering zich nu eens gewoon aan de wet gaat houden? Of heeft deze rechter, op bevel van een milieufanaat, geoordeeld dat iedereen zich aan een wet moet houden die nog niet bestaat?

Het formele doel is om in 2030 74 procent van alle Natura 2000-gebieden onder de kritische risicowaarde te brengen. Dat is absoluut onmogelijk om de vrij eenvoudige reden dat zo’n 30 tot 35 procent van de totale stikstofdepositie uit het buitenland komt. Gaan we, om dat toch te bewerkstelligen, b.v. Duitsland en België militair veroveren en hen onze wil opleggen? Daar komt nog bij dat die ‘kritische waarde’ en de vermeende dispositie worden berekend met behulp van het Aerius-model wat daar nagenoeg ongeschikt voor is vanwege grote onzekerheidsmarges. Als rechter Vollenbroek dáár naar kijkt, kan Minister Van der Wal wel op Curaçao blijven en voorlopig ‘low profile’ kiezen.

“Koeien vervangen door
vluchtelingen? Waanzin”

Geld kan geen CO2 laten verdwijnen en koeien vervangen door geïmporteerde ‘vluchtelingen’ verandert volmaakt niets aan een zogenaamde stikstofdispositie. Grasland volbouwen met huizen laat wel de temperatuur stijgen en vernielt ook nog eens vele honderden vierkante kilometers aan rijke zuurstofproductie. De antropogene (door menselijk handelen) invloed op het milieu is nog nooit zo groot geweest als in deze tijd en eigenlijk kunnen we dit tijdperk duiden als dat van politieke klimaat- en milieumishandeling. Ten koste van leefbaarheid, mens en milieu, worden kanslozen onze maatschappij ingepompt die voldoende chaos-ervaren en -bestendig zijn om een politiek verdeel- en heers-systeem in stand te houden; kijk maar waar die vluchtelingen vandaan komen.

Inderdaad: er is een stevige vertrouwenscrisis in dit land. Dat komt omdat de achtereenvolgende regeringen beleid voeren dat niet is gebaseerd op wat de maatschappij als koers voor ogen had toen men ging stemmen. Eenmaal gekozen op valse voorwendselen, volgt er steevast beleid wat eigenlijk niemand wilde. Keer op keer is de bevolking bedot door een elite waar we kennelijk met geen mogelijkheid vanaf kunnen komen; een premier die al 12 jaar premier is en Kamerleden die hun hele werkzame leven Kamerlid zitten te wezen. En het resultaat van hun werken? “We moeten toch eens wat aan het milieu gaan doen, minder koolstofdioxide en minder stikstof”.

Terwijl het hele land op instorten staat…

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Nederland

Is Mark Rutte versleten?

Published

on

rutte

Nederlanders die niet of met binnenlandse vakantie waren, konden er niet omheen: sinds deze week is Mark Rutte de langstzittende premier. Op maandag 1 augustus evenaarde hij de vorige recordhouder Ruud Lubbers (1982-1994, van het christendemocratische CDA). En de volgende dag brak hij diens record.

Rutte behoort tot het zeldzame slag politici met zelfspot. Vlak voor het zomerreces zei hij nog over zijn jarenlange premierschap: ‘Ik voel wel dat ik langzamerhand halverwege ben.’

De totaalbalans kan pas na beëindiging van zijn premierschap worden opgemaakt. Beschouw dit artikel als een tussentijdse rapportage.

Recordpremier

Op dinsdag 2 augustus ontvingen alle leden van zijn partij, de rechts-liberale VVD, een mail met als onderwerp ‘Mark Rutte: recordpremier’. De VVD stuurt wel vaker mails. Enkele weken eerder werd de leden nog een fijne vakantie gewenst.

Toepasselijk woord, ‘recordpremier’. De formatie van 1977 veertig jaar als langste in de Nederlandse parlementaire geschiedenis. Dit record verbrak Rutte al in 2017. En verbeterde hij in 2021, toen negen maanden werd geformeerd. Dat jaar waren de verkiezingen in maart. In januari was het kabinet al afgetreden, wat betekent dat Rutte ook de premier is die het langst demissionair (uittredend) was.

Premier en partij

Rutte is de eerste liberale premier sinds Pieter Cort van der Linden (1913-1918). De VVD werd opgericht in 1948. Hij is dus de eerste VVD-premier.

De vraag hoe lang hij nog aanblijft wordt steeds vaker gesteld. Op de radio stelde oud-minister en VVD-coryfee Henk Kamp dat Rutte nog jaren mee kan. In een dagblad dacht een briefschrijver hier anders over: ‘Nu Mark Rutte zijn doel als langstzittende premier heeft bereikt kan hij met een gerust hart opstappen want niemand zal dat in de toekomst verbeteren, dus dag Mark het ga je goed.’

Weinig partijen zullen een leider afdanken zolang gedacht wordt dat die verkiezingen wint. Je kunt je afvragen of die eenzijdige gerichtheid op één persoon wel handig is. Bij de VVD lijkt alle mogelijke moeite gedaan om te voorkomen dat naast Rutte nog iemand kan schitteren.

Aanvankelijk kon Rutte nog steunen op andere partijprominenten. Alleen: deze waren vaak al actief in de partij vóór hij premier werd. Kamp was bijvoorbeeld Kamerlid in de jaren negentig en al minister geweest onder CDA-premier Balkenende (2002-2010, tot 2007 met VVD als regeringspartner). In 2010 stonden op de landelijke lijst mensen die kort verkiezingswinst hadden geboekt bij plaatselijke verkiezingen. In 2021 waren de hoogste nieuwkomers voormalige persoonlijke assistenten van bewindspersonen en ex-fractiemedewerkers. Mensen zonder werkervaring buiten de landelijke VVD.

U weet dat de CVP na premier Dehaene niet gelijk een andere aansprekende partijleider paraat had. Een soortgelijk probleem had de Open Vld na premier Verhofstadt. Ook in Nederland wordt geopperd dat partijen in de regel niet erin slagen de opvolging te regelen.

Het punt is dat er uitzonderingen op die regel bestaan. Lubbers volgde in 1982 partijgenoot Dries van Agt op. En op die vijf jaar nadat Wilfried Martens ruim een decennium CVP-premier was, volgde nog bijna een decennium met Dehaene.

Partij van de Arbeid

Na Lubbers belandde het CDA acht jaar in de oppositie. Van 1994 tot 2002 was Wim Kok premier namens de sociaaldemocratische Partij van de Arbeid. De nieuwe lijsttrekker, Ad Melkert, wist het premierschap net zomin te behouden voor de partij als in 1994 CDA-lijsttrekker Elco Brinkman. Wellicht vreest de VVD-top dat hetzelfde gebeurt met de eerste lijsttrekker na Rutte.

In 2002 belandde de PvdA in de oppositie, dat klopt. Maar Wouter Bos, partijleider van 2002 tot 2010 en vanaf 2007 vicepremier en minister van Financiën, was Kamerlid geworden in 1998 en staatssecretaris in 2000. Dat was tijdens het tweede kabinet-Kok (1998). Job Cohen was daarin staatsecretaris, tot hij in 2001 burgemeester werd van Amsterdam. In 2010 was Cohen lijsttrekker.

De partij verloor de formatie, maar het verkiezingsresultaat was goed. De latere staatssecretaris, minister en Europees Commissaris Frans Timmermans werd in 1998 voor het eerst Kamerlid. Het premierschap van Kok was voor de PvdA geen reden om niet verder naar talent te zoeken en op te stellen.

De VVD daarentegen concentreerde de partij eenzijdig rond de leider. Daaruit kun je afleiden dat de VVD de zusterpartijen in de buurlanden niet intensief volgt. De Duitse FDP maakt al tientallen jaren alles afhankelijk van de partijleider, net als de Vlaamse liberalen van 1982 tot 2008.

Premier en buitenland

In de internationale politiek versterkt anciënniteit iemands gezag. Angela Merkel was de langstzittende Europese regeringsleider toen zij afgelopen najaar aftrad als bondskanselier van Duitsland. Eerder werd abusievelijk gesteld dat Rutte dan de langstzittende leider zou zijn. Dit bleek een vergissing. Rutte werd premier in oktober 2010. Eerder dat jaar ging Viktor Orbán hem voor in Hongarije. De laatste maakte er vervolgens een sport van zoveel mogelijk andere regeringsleiders, vooral West-Europese, tegen zich in het harnas te jagen. Rutte zal de facto meer invloed hebben.

Op 17 maart 2021 won Rutte zijn vierde verkiezingen op rij. Nog geen twee weken later vond de Nacht van Rutte plaats: alle partijen behalve de VVD steunden ene motie van afkeuring tegen hem. Gevolgd door de langste formatie ooit, waarbij de VVD de meeste standpunten inleverde. Afgelopen juni keurde zijn eigen partijcongres een kerndoel van het kabinetsbeleid af. En dan is er sprake van nieuwe — en levensvatbare — electorale concurrentie: JA21 en BBB. Is Rutte één termijn te lang doorgegaan?

Psychologisch is het onwaarschijnlijk dat gewoontedier Rutte een buitenlandse vervolgcarrière overweegt. Maar op dit moment lijkt zijn binnenlandse positie zwakker dan voorheen. Een ongelukkige samenloop van omstandigheden, zeker met het oog op Oekraïne.

Alles bij elkaar kunnen wij ons afvragen of zijn aanblijven net zo goed is voor het land als voor de persoon. Misschien was hij zijn reputatie in de geschiedenisboeken beter geweest, als hij zonder record op zijn hoogtepunt was gestopt.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Nederland

EU: Landverraad?

Published

on

eu

Naar de letter van de wet is iemand een landverrader als die persoon het land verraadt.

Nu is een kaal gebied zonder mensen amper tot niet te verraden, dus gaat het om de inwoners die door iemand of meerdere  word(t)en verraden. Zeker wanneer de ‘leiders’ van het volk niet doen wat de mensen in het land in overgrote meerderheid willen.

Nou heeft ons land een staatsbestel dat we zeer ten onrechte democratisch noemen. Welliswaar mogen we eens in de 4 jaar stemmen, maar met de wensen van de kiezers wordt amper iets gedaan. Want de programma’s van alle partijen waarop de keuze gebaseerd kan zijn en waardoor er 150 ‘volksvertegenwoordigers’ in de Kamer komen, zijn helemaal niets waard.

Het in de achterkamertjes bijeen gekonkelde coalitieakkoord is een verzameling minderheidsstandpunten dat ons wordt gepresenteerd als een werkbaar compromis. Maar dat is niet alles, het wordt gepresenteerd als de wil van de meerderheid. Nog erger is het wanneer er ondemocratischer besluiten vallen over nieuwe items die niet in de partijprogramma’s stonden.

Zo is Nederland ooit stapsgewijs de EU ingerommeld en kregen we zonder dat de bevolking zich hierover mocht uitspreken euro’s in onze portemonnee. Maar ook circa driekwart van onze grondwet werd aan de EU overgedragen, waardoor iets wezenlijks dat ooit op soevereiniteit heeft geleken is verkwanseld. De EU gaat nu over heel veel waaronder onze pensioenen en zorgt voor wagenwijd openstaande grenzen.

En alsof dat nog niet voldoende is, blijkt dat beleidsbepalers in dienst van Klaus Schwab WEF-beleid uitvoeren. Uiteraard zijn ze niet letterlijk in dienst van deze semi naziorganisatie, maar lopen wel aan de leiband van deze nooit gekozen griezels.
We moesten in lock down, gevaccineerd en aan de QR-code.

Noodwetten verschenen in strijd met de grondwet. Maar ook op het gebied van het klimaat, het milieu en de stikstof-problematiek bepaalden mensen buiten onze grenzen de totaal krankzinnige normen.

Uit peilingen blijkt dat het huidige kabinet nog maar over 49 zetels zou beschikken wanneer er nu verkiezingen zouden worden gehouden. Slechts 17% is redelijk tot gewoon tevreden over het kabinet Rutte IV. 83% dus duidelijk niet. In democratische zin zegt dit wel aanzienlijk veel.

Aan klimaat en stikstofmaatregelen wil dit gemankeerde kabinet samen 60 miljard euro reserveren. Ook dit is niet met de kiezers gecommuniceerd. Verder staan heel veel ouders waarvan hun kinderen zeer ten onrechte zijn afgenomen nog steeds in de kou.

Duizenden kinderen zijn inmiddels onvindbaar en financiële compensatie door de foute belastingdienst (een staat in de staat) is nog steeds niet naar tevredenheid geregeld. Veel Groningers moeten nog steeds overleven in hun gescheurde woningen.

En nu moeten veel boeren verdwijnen, kunnen huizen niet worden gebouwd vanwege te veel stikstof. Deskundigen die aantonen dat stikstof helemaal geen problemen veroorzaakt worden de mond gesnoerd. Maar elke leek die kan en wil denken weet dat de natuur zichzelf herstelt. Na elke ijstijd komt een woestijnklimaat zonder mensen bemoeienissen.

Moeten er uiteraard niet wereldwijd miljarden bomen gekapt worden. En als de regering zonder volksraadpleging nu eens Tata Steel sluit en vliegen ontmoedigt door tickets gewoon met BTW te belasten zoals alle andere tickets en op kerosine gewoon accijns gaat heffen zoals op benzine en diesel.

Want bij al die níét democratische beslissingen (o.a. EU, euro, coronamaatregelen, afschalen van en de marktwerking binnen de zorg, de puinhopen bij de toeslagenouders en ellende bij veel Groningers, het ons in laten rommelen in een Oost-Europees conflict en de miljarden reserveringen betreffende het klimaat, het milieu en de stikstof is buiten de burgers om besloten.

Daarnaast worden kiezers geschoffeerd, wanneer blijkt dat 51% van de VVD en diverse CDA’ers tegen zijn. Tegen, in het belang van de partij. Tegen, uit angst dat heel veel vaste stemmers over zullen gaan stappen naar andere partijen.

Dát baart hen zorgen, niet de ellende die betrokkenen wordt aangedaan. Desondanks houdt de premier voet bij stuk, omdat hij waarschijnlijk niet voor zijn landgenoten, niet voor zijn eigen partij, maar voor externen (lees WEF) kiest en daarom ordinair puur D66 beleid blijft uitvoeren.

En dan klagen dat er wat tractoren voor de deur van de boerenminister staan. Alsof alleen haar kinderen trillen van angst en ellende. Deze dame is totaal niet empathisch. Zonder na te denken vergeet ze even alle duizenden kinderen die definitief van hun ouders zijn gescheiden, van de kinderen in het aardbevingsgebied in Groningen en de boerenkinderen die binnenkort moeten aanzien hoe hun ouders machteloos en doodongelukkig gaan worden.

Als maatregelen zonder inspraak en in veel gevallen ten koste gaan van veel mensen en bovenal tegen de wil van de bevolking worden genomen, dan kan er naar de letter van de wet gesproken worden van landverraad. En landverraders moeten zwaar worden aangepakt!

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

Probleem immigratie tot op het mes: migrantencriminaliteit explodeert

Duitse politie-autoriteiten registreerden vorig jaar ongeveer 20.000 mesaanvallen. Dat zijn bijna 60 aanvallen per dag. Buitenlanders zijn onevenredig vertegenwoordigd onder de daders. Het lokale publiek weet zo goed als niets over de achtergrond… [...]

Worden de Provinciale Statenverkiezingen het Waterloo van de VVD?

Het zal een beetje nieuwsvolger niet zijn ontgaan dat het nogal onrustig is in het land. Van opstandige boeren tot midden- en lage inkomens die gebukt gaan onder de torenhoge… [...]

Essen: wrede burgeroorlog met 400 gewapende Arabieren – de achtergrond is ongelooflijk

Eind juni braken er burgeroorlogachtige schermutselingen uit in Essen. Zo’n 400 zwaarbewapende Arabische clanleden slaan elkaar onder meer met messen en honkbalknuppels in elkaar. Een klein verzoek van de AfD-parlementaire fractie aan… [...]

Viktor Orbán krijgt het Avondland op de kast met het onderwerp ras

Viktor Orbán, de president van Hongarije, heeft kennelijk iets gezegd over ras dat iedereen boos maakt. Nu heb ik van Hongaren begrepen dat de Hongaarse taal geen open speelveld is… [...]

Hoe krankzinnig wil je het hebben

Onder de oppervlakte woekert een abces dat door ontelbare zwaar verwaarloosde polderlandse kwalen wordt gevoed. De pus zoekt al heel lang een uitweg en heeft die nu gevonden met het… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN