Connect with us

Politiek

9/11 en het Amerikaanse collectieve onbewuste

Published

on

9/11

Op de 20e verjaardag van een moment van afschuw willen de families van de slachtoffers van 9/11 de volledige waarheid.

Iets meer dan een maand geleden had de meest nieuwswaardige controverse rond de op handen zijnde en hoogst symbolische 20ste verjaardag van 9/11 betrekking op de boodschap van families van de slachtoffers dat Joe Biden niet welkom zou zijn bij de geplande herdenking. Ze verwijten de Amerikaanse president dat hij de campagnebelofte van vorig jaar niet is nagekomen om de documenten vrij te geven die volgens hen de betrokkenheid van Saoedi-Arabië bij de aanslagen zullen onthullen.

Dat was het verhaal dat begin augustus de krantenkoppen haalde. Nauwelijks een week later was alles veranderd. Kabul, de hoofdstad van Afghanistan , viel in handen van de Taliban en spoedig zou de 20-jarige oorlog voorbij worden verklaard.

Hoewel weinigen aandacht besteedden aan het fenomeen, betekende dit ook dat de betekenis van een herdenking van de aanslagen radicaal anders zou zijn. 19 jaar lang diende de herdenking om de wil en vastberadenheid van de natie te versterken om de vernedering van de gevallen Twin Towers en een beschadigde vleugel van het Pentagon te overwinnen.

De betekenis van het historische trauma herdefiniëren

In de nasleep van de aanslagen op 11 september 2001 leerden politici snel om de datum te gebruiken als een pijnlijke herinnering aan een tragedie die een anders chaotisch discutabele natie had verenigd in gedeelde afschuw en rouw. Sinds die fatale dag hebben politici het ingeroepen om het geloof in het Amerikaanse uitzonderlijkheid te versterken .

De natie is zo uitzonderlijk in het genereus voorzien van haar mensen van wat president George W. Bush ‘onze vrijheden’ noemde – en die hij identificeerde als het doelwit van de terroristen – dat het logisch was te veronderstellen dat slechte mensen die die vrijheden niet bezaten of werden verhinderd om naar het land van de vrijen te emigreren, alles zouden doen om die vrijheden te vernietigen. In de mate dat Amerikanen zeer dankbaar zijn voor het bezitten van zo’n uitzonderlijke status, zullen andere mensen met slechte bedoelingen bezwaar maken tegen die uitzonderlijkheid en in hun ongerechtvaardigde jaloezie dreigen deze te vernietigen.

Op een minder filosofische en veel pragmatischere toon, heeft de herinnering aan de aanslagen van 9/11 gemakkelijk en consequent gediend om een ​​steeds groter wordend militair budget te rechtvaardigen dat geen patriottische Amerikaan, die geïnteresseerd is in het behouden van de uitzonderlijke status van het land, zou ooit tegen. Tijdens de drie voorgaande voorzitterschappen was het vanzelfsprekend dat de jaarlijkse herdenking een voor de hand liggende verklaring gaf waarom de eeuwige oorlog in Afghanistan eeuwig duurde.

De val van Kabul op 15 augustus, gevolgd door de paniekerige terugtocht van alle overgebleven Amerikanen, verraste iedereen. Het maakte onverwacht een officieel einde aan de oorlog waarvan het onvergetelijke begin teruggaat tot die heldere septemberdag in 2001. Hoewel nog niemand de tijd heeft gehad om alles in perspectief te plaatsen, is het debat in de media verschoven van het verdoezelen van de problemen rond een aanhoudende oorlog tegen het terrorisme om de schuld voor het smadelijke einde ervan te beoordelen. Sommigen begonnen zich misschien privé af te vragen of het thema dat op 11 september wordt herdacht, nu betrekking heeft op het martelaarschap van zijn slachtoffers of de vernedering van de machtigste natie in de geschiedenis van de wereld. Het tempo van de gebeurtenissen sinds half augustus heeft ertoe geleid dat de media over dit dilemma grotendeels zwijgen.

Dus, hoe zit het met Saoedi-Arabië?

Met de Amerikaanse terugtocht nam de controverse rond Bidens onverholen campagnebelofte met betrekking tot de betrokkenheid van Saudi-Arabië bij 9/11 voorlopig een achteruitgang in een veel consequentere ruzie, een die een impact zal hebben op de tussentijdse verkiezingen van volgend jaar. Bijna elke commentator heeft zich gretig aangesloten bij de strijd en concentreerde zich op de beoordeling van de wijsheid of de dwaasheid van zowel Bidens beslissing om de Amerikaanse troepen terug te trekken uit Afghanistan als zijn schijnbaar geïmproviseerde beheer van de laatste chaotische fase.

De menselijke tragedie die zichtbaar was in het nachtelijke nieuws toen menigten mensen op de luchthaven van Kabul wanhopig probeerden het land te ontvluchten, overschaduwde gemakkelijk de deftige maar politiek belangrijke confrontatie tussen een groep Amerikaanse burgers die de waarheid eisten en een regering die zich inzet voor de bescherming van de reputatie van vrienden en bondgenoten , vooral die uit olierijke landen.

Het officiële excuus draait om het criterium dat een magische formule is geworden: nationale veiligheid. Maar de nabestaanden van slachtoffers vragen zich terecht af van welk land de veiligheid prioriteit krijgt. Ze hebben een sluipend vermoeden dat sommige mensen in Washington de veiligheid van hun eigen land hebben verward met die van Saoedi-Arabië. Net zoals John Mearsheimer en Stephen Walt niet lang geleden onthulden dat veel mensen binnen de ringweg het buitenlands beleid van de VS blijven verwarren met dat van Israël, kunnen de families terecht vermoeden dat het belang van Saoedi-Arabië om de waarheid te verbergen het recht van de Amerikaanse burgers om de waarheid.

Om de families van de slachtoffers van 9/11 te sussen en zijn ongehinderde deelname aan de herdenkingen mogelijk te maken, bood Biden aan om enkele geheime documenten vrij te geven. Een slimme zet, want de nieuwe, minder bewerkte versie komt pas ruim na de herdenking beschikbaar. Dit gebaar lijkt zijn doel te hebben bereikt om een ​​gênante confrontatie bij de herdenkingsplechtigheden te voorkomen. Maar het zal zeker niet genoeg zijn om te voldoen aan de eisen van de families, die blijkbaar gefocust blijven op het verkrijgen van dat hoofdbestanddeel van het Amerikaanse strafrechtsysteem: “de waarheid, de hele waarheid en niets dan de waarheid.”

Mohammed bin Salman (MBS), de kroonprins van Saoedi-Arabië, heeft mogelijk de weg gewezen met betrekking tot de moord op journalist Jamal Khashoggi in 2018. Net als MBS vindt het Witte Huis liever een manier om een ​​deel van de waarheid vrij te geven dan de hele waarheid — alleen het bedrag dat de nationale veiligheid niet schendt of de reputatie van sleutelfiguren aantast. Die twee doelen zijn steeds meer synoniem geworden. Als de mensen wisten wat de werkelijke politieke persoonlijkheden aan het doen waren, zou de veiligheid van de natie in gevaar kunnen komen, omdat de mensen het vertrouwen zouden kunnen verliezen in een regering die erop staat de essentiële macht te behouden om te beslissen hoe de waarheid moet worden verteld.

Hier is hoe het Witte Huis officieel het juridische principe formuleert achter zijn toezegging om iets meer waarheid te onthullen dan momenteel beschikbaar is. “Hoewel het willekeurig vrijgeven van gerubriceerde informatie de nationale veiligheid in gevaar zou kunnen brengen – inclusief de inspanningen van de regering van de Verenigde Staten om te beschermen tegen toekomstige terroristische daden – mag informatie niet gerubriceerd blijven wanneer het openbaar belang bij openbaarmaking zwaarder weegt dan enige schade aan de nationale veiligheid die redelijkerwijs zou kunnen worden verwacht van openbaarmaking.”

Het Witte Huis heeft dus een innovatief rechtsbeginsel geformuleerd dat op briljante wijze is ontworpen om te rechtvaardigen dat genoeg van de naakte waarheid verborgen blijft om te voorkomen dat de openbare moraal wordt beledigd door de grimmige naaktheid ervan te onthullen. Juridische geleerden van de toekomst kunnen dit het principe van “willekeurige vrijlating” noemen. De logische inhoud is het ontdekken waard. Het speelt op de hulpwerkwoorden “zou kunnen” en “zou moeten”. “Kunnen” wordt op zo’n manier ingeroepen dat het suggereert dat, hoewel het mogelijk is, geen redelijk persoon het risico zou nemen van een “willekeurige vrijgave van gerubriceerde informatie”. Later in dezelfde zin dient het hulpwerkwoord “zou” om speculatief het morele karakter van het principe vast te stellen. Het vertelt ons wat het geval zou moeten zijn – dat wil zeggen, wat moreel ideaal is – zelfs als het uiteindelijke resultaat onvermijdelijk heel anders zal zijn.

Om zijn slechts gedeeltelijke onthulling van de waarheid te rechtvaardigen, biedt het Witte Huis een ander origineel moreel concept wanneer het de maximalisatie van transparantie belooft. De volledige zin luidt: “Het is daarom van cruciaal belang ervoor te zorgen dat de regering van de Verenigde Staten de transparantie maximaliseert.”

Er is natuurlijk een gemakkelijke manier om transparantie te maximaliseren als dat echt de bedoeling van de regering is. Het kan eenvoudig worden gedaan door alles te onthullen en niets te verbergen binnen de grenzen van zijn fysieke mogelijkheden. Niemand twijfelt eraan dat de overheid fysiek in staat is om alle redacties op te heffen. Maar het publiek zou inmiddels moeten weten dat de waarde die wordt genoemd als belangrijker dan alle andere – nationale veiligheid – impliciet vereist dat een bepaald deel van de waarheid wordt verborgen. Met andere woorden, het wordt geframed als een afweging tussen maximale transparantie en minimale verhulling. Biden heeft zichzelf consequent vergeleken met president Franklin D. Roosevelt. Misschien is die afweging tussen transparantie en verhulling wat historici Biden’s New Deal zullen noemen.

Maar de redenering van het Witte Huis is nog niet compleet. Het document biedt nog een ander uitgangspunt om uit te leggen waarom niet alles zichtbaar wordt. “Dus moet informatie die is verzameld en gegenereerd in het onderzoek van de regering van de Verenigde Staten naar de terroristische aanslagen van 9/11 nu openbaar worden gemaakt,” bevestigt het, “behalve wanneer de sterkst mogelijke redenen anders adviseren.” Die redenen, zo vertelt het document ons, zullen worden gedefinieerd door het Federal Bureau of Investigation tijdens zijn ‘declassificatiebeoordelingen’. Dit aanroepen van de “sterkst mogelijke redenen” lijkt de FBI in staat te stellen niet alleen te definiëren of op zijn minst toe te passen wat “sterkst” is, maar ook wat “mogelijk” is. Dat vormt een vrij brede bevoegdheid.

In het document staat heel duidelijk wat de overheid ziet als het ultieme criterium voor derubricering: “Informatie mag alleen gerubriceerd blijven als deze nog bescherming behoeft in het belang van de nationale veiligheid en openbaarmaking van de informatie redelijkerwijs kan leiden tot schade aan de nationale veiligheid. veiligheid. Informatie blijft niet gerubriceerd als er gerede twijfel bestaat over de noodzaak om de gerubriceerde status te behouden.” De families van de slachtoffers kunnen gewoon hopen dat er niet te veel “aanzienlijke twijfel” zal zijn. Het zou hen vergeven kunnen worden dat ze eraan twijfelen of dat het geval zal zijn.

Een ochtend in september versus 20 jaar opeenvolgende ochtenden

Twintig jaar geleden vond er een spectaculaire misdaad plaats aan de oostkust van de Verenigde Staten die twee decennia van misdaden, blunders en beoordelingsfouten veroorzaakte die, nu verergerd door COVID-19 en verergerde klimaatverandering, de wereld op een uniek crisispunt hebben gebracht in de menselijke geschiedenis.

De regering-Bush, die op het moment van de gebeurtenis minder dan acht maanden in functie was, zonder zeker te weten wie de dader zou kunnen zijn, koos ervoor om de aanval niet als een misdaad, maar als een oorlogsdaad te classificeren. Toen de feiten uiteindelijk duidelijk werden na een moment van aarzeling waarin de regering zelfs probeerde Irak erbij te betrekken, werd de misdaad ondubbelzinnig toe te schrijven, niet aan een natie maar aan een politiek gemotiveerde criminele organisatie: al-Qaeda van Osama bin Laden dat toen opererend vanuit Afghanistan, dat werd geregeerd door de Taliban.

De keuze van de regering om de aanval als een oorlogsdaad te behandelen, is niet alleen een misdaad op zich, maar, zoals de geschiedenis heeft aangetoond, ook de aanleiding voor een reeks nog schaamtelozere en veel destructievere – zo niet zo spectaculaire – misdaden dat zou de komende twee decennia uitrollen en in de loop van de tijd zelfs aan kracht winnen. Als de aanslagen van 9/11 waren behandeld als misdaden in plaats van oorlogshandelingen, zou de kwestie van de nationale veiligheid minder belangrijk zijn geweest in het onderzoek. Door oorlog te voeren met Afghanistan maakte de regering-Bush het moeilijker om alle mogelijke medeplichtigen te onderzoeken. Zou dit gedeeltelijk de neerslag kunnen verklaren om een ​​oorlog te beginnen?

Bin Laden, een Saoediër, handelde niet alleen. Maar hij handelde ook niet in naam van een staat, wat het fundamentele criterium is om een ​​oorlogsdaad te identificeren. Hij handelde binnen een staat, op het grondgebied van Afghanistan. Hoewel zijn motief politiek was en de gekozen doelwitten suggestief symbolisch waren voor politieke macht, was de daad zelf op geen enkele manier politiek. In ieder geval niet meer dan de opstand van 6 januari dit jaar op Capitol Hill.

Hoewel de feiten nog steeds worden verdoezeld en de tekst waarin ze worden beschreven in het rapport van de Commissie 11 September is geredigeerd, blijkt uit het lezen tussen de geredigeerde regels dat Bin Laden aanzienlijke steun had van machtige persoonlijkheden in Saoedi-Arabië, velen van hen met een directe verbinding met de overheid. Deze voorkennis lijkt te wijzen op medeplichtigheid op een bepaald niveau van de staat.

Op deze 20 ste verjaardag van een moment van horror, de families van de slachtoffers logischerwijze blijven vermoed dat als een staat betrokken was, dat zou kunnen uiteindelijk een verklaring van oorlog te rechtvaardigen door het Congres (zoals vereist door de Amerikaanse grondwet), de naam van die staat had niet Afghanistan moeten zijn, maar Saoedi-Arabië. Even duidelijk is dat de toenmalige Afghaanse regering op geen enkele manier direct medeplichtig was.

Wanneer de nieuwe versie van het rapport van de Commissie 11 September verschijnt met zijn “maximale transparantie”, wat een absoluut minimum aan redactie betekent, zullen de bezwaren van de families van de slachtoffers niet langer nieuws zijn, en de waarheid over de diepere medeplichtigheid rond 9/11 zal hoogstwaarschijnlijk verborgen blijven. Andere drama’s, over de toestand van de COVID-19-pandemie, de steeds duidelijker wordende gevolgen van klimaatverandering en een aanstaande tussentijdse verkiezing, zullen waarschijnlijk betekenen dat de 21e herdenking volgend jaar ingehouden zal zijn en mogelijk onwaardig wordt geacht om significant in het nieuws te worden vermeld.

In 2021 is de wereld een heel andere plek geworden dan in de afgelopen twee decennia. Het einde van een eeuwige oorlog belooft eenvoudigweg een groot aantal nieuwe, eeuwige problemen op te duiken voor steeds onstabielere democratieën om mee om te gaan.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

EU

Voor digitaal euro & sociaal kredietsysteem: België verplicht alle winkels om met kaart te betalen

Published

on

belgie

Deze week is in België een wet van kracht geworden die elke winkel verplicht om kaartbetalingen te accepteren. Een puur contante betaling is niet meer mogelijk. De verantwoordelijken stellen dat er op middellange termijn geen contant geldverbod is gepland. 

Critici in België vertrouwen deze rust niet en maken zich ook zorgen over een mogelijke poging om consumptie- en bewegingsprofielen te creëren. Het is waarschijnlijk ook de volgende stap voor de landelijke invoering van de digitale euro – en daarmee totale controle over de burgers

Belgische winkels moeten contante alternatieven aanbieden

Corona als springplank voor een gedigitaliseerde wereldtransformatie: nauwelijks op enig ander gebied was dit aan het begin van de “pandemie” zo duidelijk als bij contant geld. Uit angst voor een zogenaamd “killer-virus” werden mensen het geld als vies verkocht . In sommige gevallen droegen winkels hun klanten op om met de kaart te betalen als anticiperende gehoorzaamheid. Het te betalen bedrag zonder code in te voeren is in Oostenrijk verdubbeld tot 50 euro. De waarschuwingen bleken vals te zijn, maar in veel landen is de sluipende verschuiving van contant geld nu de rigueur.

Eigenlijk zijn de Belgen van mening: alleen contant geld is waar. Driekwart van hen wijst een geldverbod streng af. Maar de overheid doet de dingen niet voor de helft. Zogenaamd om fraude te voorkomen, moet elke winkel op de hoek en frituur nu een alternatief voor giraal betalen aanbieden. Vooral in de hoofdstad Brussel zijn er tal van winkels die sowieso alleen kaartbetalingen accepteren. Maar een ander wetsontwerp, dat ook het accepteren van contant geld wil verplichten, staat in de ijskast – waarschijnlijk buiten de berekening om.

Over tactisch afstand nemen van het geldverbod

Het argument met de strijd tegen fraude en witwassen is altijd hetzelfde. Zo beperkte Italië bijvoorbeeld al de bovengrens voor contante betalingen tot 1.000 euro. Een paar jaar geleden was er in Griekenland zelfs sprake van een drempel van 70 euro – in tijden van torenhoge inflatie zou voortzetting van dergelijke plannen een nog dreigender gebaar zijn. Officieel wil niemand een verbod op contant geld – maar niemand wilde een muur bouwen in Berlijn of verplichte vaccinaties invoeren in Oostenrijk (wat uiteindelijk jammerlijk mislukte).

Zogenaamde pre-teaching: het is een psychologische truc die de communicatie-expert Dr. Braun legde in een AUF1-interview uit : “Ik zal het scenario dat ik later wil implementeren naar voren brengen, maar ik neem er nog steeds afstand van.” Zo betreedt een concept de gedachten- en gevoelswereld van mensen die qua uitvoering geen nieuw terrein meer is . Als je mensen bijvoorbeeld zou vertellen dat ze zich nu niet een roze olifant moeten voorstellen die door een groene woestijn loopt, is dat precies wat ze zich zouden voorstellen.

Sociaal kredietsysteem via digitale rekening van de centrale bank

De situatie is vergelijkbaar met de digitale euro, die de Europese Centrale Bank (ECB) promoot. Haar baas Christine Lagarde is ook bestuurslid van het World Economic Forum (WEF) rond “Great Reset”-architect Klaus Schwab. Op de top in mei was het geplande digitale geld van de centrale bank een groot onderwerp. De mantra is altijd hetzelfde: de digitale euro zou alleen contant geld moeten aanvullen. Maar een blik op Zweden is voldoende om te zien dat het verbod ook kan door middel van bewustmaking van de klant. Contant geld is daar een zeldzaam gezicht. Volgend jaar wordt het helemaal afgeschaft.

Als dergelijke plannen werden uitgevoerd, zou het volk plotseling onder de totale controle van de machtigen komen. Je kon niet eens een saucijzenbroodje kopen zonder een digitale geldrekening. Het is goed mogelijk dat de dreiging van een accountverbod wordt ingezet als gericht middel tegen dissidenten. Een combinatie met een sociaal kredietsysteem met beloning voor “goed gedrag” en straf voor koppigheid is ook denkbaar. En dat is niet eens het enige controlemechanisme dat de elites dan te bieden hebben.

Consumptieprofielen voor onteigening en einde van de democratie

Want inmiddels heeft zelfs de staatsradio er al op gewezen dat dataprotectors waarschuwen voor de mogelijkheid dat op deze manier bewegings- en consumptieprofielen kunnen ontstaan. Al tijdens de eerste lockdown gebruikten overheden deze tool via gsm-operators om te begrijpen of burgers zich beleefd hielden aan de totalitaire voorschriften van de Corona-dictatuur. In de hyperverbonden slimme stad waar de heersers de voorkeur aan geven, zou het beheersen van onderwerpen als onderdanen echter veel angstaanjagender eigenschappen kunnen aannemen.

Een voormalige Deense minister van Milieu droomde bijvoorbeeld van een leven waarin je geen auto, geen huis, geen apparaten en geen kleding had. Een wereld waar je “niets kunt bereiken zonder geregistreerd te zijn”. De lezing van een Finse activist haalde in 2017 het “Smart City Charter” van het Duitse Ministerie van Milieu. Hij sprak over een toekomst waarin gegevens “geld als valuta zouden kunnen aanvullen of vervangen”. In de laatste fase zullen zelfs vrije verkiezingen verdwijnen: “ Behavioural data can Replace democratie as the social feedback system.”

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Politiek

Wat is een ‘Denktank’?

Published

on

denktank

De beste typering voor een denktank is dat het een soort ‘Herenclub’ is voor intellectuele paupers. De ‘Herenclub’ was voorheen een ontmoetingsplaats voor mannen met ‘Aanzien’. Ze betaalden voor het ‘Lidmaatschap’, en ze werden als regel pas toegelaten na een ‘ballotageproces’.

De denktank club was een plek die ‘Discretie’ hoog in het vaandel had staan, om de intellectuele vrijheid te garanderen. Iets wat in kringen van ‘Complot Theoretici’ al snel wordt begrepen als een ‘Samenzwering’. Leden van dergelijke exclusieve instellingen stelden daar tegenover dat de ‘Discretie’ juist bevorderlijk was voor het niveau van de dialoog, omdat men niet bevreesd hoefde te zijn voor repercussies als men de plank een keer finaal missloeg, of zijn hart luchtte met politiek incorrecte opmerkingen. Het gistingsproces binnen dergelijke ‘Clubs’, zo was het idee, bracht bruikbare oplossingen naar boven, en het attendeerde de elite op leden die potentieel hadden als ‘beleidsmaker’.

Onder de ‘Werkers’ bestonden dergelijke afgesloten ontmoetingsplaatsen ook binnen de ‘Vakbonden’ en politieke partijen die opkwamen voor de belangen van de ‘Werkers’. Die ‘Verzuilde’ structuur bestaat in die vorm niet meer, vooral omdat de ‘Werkers’ zich begonnen in te beelden dat ze geen ‘Werkers’ meer waren, maar ‘gesprekspartners’ van de elite binnen een publiek proces.

Een proces dat zich toespitste op discussies in het parlement en in de media. Hun formele vertegenwoordigers werden gaandeweg ingekapseld binnen ‘Overlegorganen’. Een ‘Overlegorgaan’ is geen ‘Denktank’. Een ‘Overlegorgaan’ is meer een ‘Massagesalon’ waar net zo lang wordt gekneed tot de ‘Werkers’ akkoord zijn met wat in de verschillende ‘Denktanks’ reeds is bekokstoofd.

Waar de leden van de ‘Herenclub’ moesten betalen om lid te mogen zijn, worden de leden van de ‘Denktank’ betaald. Ze zijn uitgezocht door schimmige bedrijven, danwel puissant rijke particulieren, of types die het recht hebben om naar hartelust een greep te doen in de pot met belastinggelden ten behoeve van subsidies, die ‘Belangen’ hebben die indruisen tegen het collectieve belang.

Veel, héél veel van die ‘Denktanks’ houden zich bezig met het bedenken van manieren om oorlogen te verkopen, namens hun sponsoren in het ‘MiciMatt‘-complex, zonder dat het volk door heeft dat het weer een nieuwe peperdure oorlog wordt binnengeloodst. Ook ‘Denktanks’ die niet tot taak hebben redenen te bedenken waarom we geld uit moeten geven om oorlog te voeren zijn een integraal onderdeel van het ‘Financieel Kapitalisme’, en de institutionele vijand van het ‘Industrieel Kapitalisme’.

De leden van die ‘Denktanks’ produceren zelf niks, behalve ‘geniale’ manieren om de burger een poot uit te draaien, maar ook de bedrijven en puissant rijke sponsoren produceren niks wat zichzelf verkoopt, omdat iedereen het hebben wil, anders hadden ze die ‘Denktank’ niet nodig.

De ‘Denktank’ verlaagt zich niet tot het aanprijzen van specifieke producten, maar ze bedenken drogredenen voor ‘beleidsmakers’ om grof geld uit te trekken voor beleid dat ‘Bittere Pillen’ verkoopt. Oorlogen, vluchtelingenstromen, experimentele medicijnen en pandemieën, en de noodzaak om afstand te doen van iets dat prima functioneert, in ruil voor iets wat schreeuwend duur is, onhandig, en niet voldoet.

De kracht van het concept is het ‘Sluimerende Bestaan’. De lange periodes waarin er geen beroep op de ‘Denktank’ wordt gedaan, waardoor je het idee hebt dat het een verzameling ’Studiebollen’ betreft, die volkomen terecht het predicaat ‘Expert’ opgeplakt krijgen, omdat ze in de rustige tijd studeren op het onderwerp, terwijl het eigenlijk luie, verwende, overbetaalde ‘PR’-medewerkers zijn die achter de hand worden gehouden voor de ‘Beslissende Momenten‘. Naast de ‘Vaste Medewerkers’ zijn er altijd ook types die ‘Verbonden’ zijn aan de ’Denktank’, en die erbij worden gehaald als het druk wordt.

Omroepen, kranten en tijdschriften kunnen een ‘Beroep’ doen op de ‘Denktank’, die dan een ‘Pratend Hoofd’ leveren om de discussie in een bepaalde richting bij te sturen. Er is daarnaast een wisselwerking met de ‘Consensus Wetenschap’, en ‘Denktanks’ bieden ’Schnabbels’ aan voor ‘Wetenschappers’ uit de ‘Consensus’ hoek, waarbij ze functioneren als ‘ballotagecommissie’. Functioneel maken ze deel uit van wat het ‘Lobby-circuit’ wordt genoemd.

Ze zijn uitermate geschikt voor het promoten van onsympathieke, gevaarlijke praktijken waar niemand bij zijn volle verstand ‘ja’ tegen zou zeggen. In de tijd dat het roken van tabak nog de normaalste zaak van de wereld was, had de industrie geen behoefte aan een ‘Denktank’ die ‘beleidsmakers’ en het publiek diende te bespelen. Een reclamebureau volstond. Maar naarmate er meer bekend werd over de risico’s, en ‘beleidsmakers’ zich gedwongen zagen ‘iets’ te doen om tenminste de indruk te wekken dat ze het probleem serieus namen, kwamen de ‘Denktanks’ in beeld.

De ‘Herenclubs’ van weleer bestaan alleen nog als visitekaartje voor mensen met teveel geld, en zijn in die vorm een museumstuk. Hetzelfde kan je zeggen van het gros van de ‘Loges’ van ‘Vrijmetselaars’ en ‘Rozenkruisers’. En over de ‘Vakbonden’ en politieke partijen zullen we het maar niet hebben. Discretie is hoe dan ook iets dat mensen niet meer begrijpen als concept, en dat het niet strijdig is met het verlangen naar transparantie, zolang de uiteindelijke keuze, en de logica waarop die keuze gestoeld is, maar zonder terughoudendheid wordt gedeeld met het volk, vóórdat het beleid wordt ingevuld. En dat beleid ook geen ‘Open Einden’ kent.

Het is in onze tijd verworden tot op schrift vastgelegde geheimhoudingsplicht, of de rotzooi ligt op straat voordat je buiten bent. Al die traditionele organisaties waren ‘breed’ georiënteerd, in tegenstelling tot de ‘Denktank’, waarbij ’Tank’ verwijst naar een soort aquarium.

Een watertank voor vissen die sullig dobberen en vreten wat hen wordt voorgezet, en laat dat ‘Denken’ maar weg. Pure inteelt waarbij ‘discussie’ wordt opgevoerd als een uithangbord om de claim waar te kunnen maken dat het in ‘Rapporten‘ op schrift gestelde, of uitgedragen standpunt het resultaat is van een ‘proces’, terwijl het omgekeerde waar is. Het resultaat staat vast. Die oorlog moet er komen, maar welke argumenten kunnen we erbij verzinnen, of met welke leugens komen we nog weg om het aan de man te brengen, zonder dat men ons ophangt.

Als je ‘beleidsmakers’ vraagt naar de wisselwerking tussen hen, en de ‘Denktanks’ die ze toelaten tot hun werkkamer, dan zul je horen dat die ‘Denktanks’ een mooie aanvulling zijn op hun eigen werk, omdat ze gedetailleerder kunnen ‘kijken’ naar een specifiek probleem, iets waar de ‘beleidsmaker’ geen tijd voor heeft. In de praktijk heeft die ‘Denktank’ helemaal nergens over nagedacht, laat staan gedetailleerd, en slepen ze die ‘beleidsmaker’, en de ‘pers‘ als een dood gewicht achter zich aan naar het standpunt dat ze kregen aangereikt van hun sponsor, de verenigde wapenproducenten, farmaceuten, tabaksindustrie of enig ander vaag collectief met diepe zakken.

Het gevolg is, dat de ‘beleidsmaker’ geen flauw idee heeft waarom hij geacht wordt bepaald beleid uit te venten, maar omdat een ‘Denktank’ het hem of haar zo heeft voorgekauwd, heeft hij of zij de illusie dat erover is nagedacht. Inhoudelijk in discussie gaan met een ‘beleidsmaker’ of ‘woordvoerder’ die zijn of haar standpunt krijgt aangereikt door de ‘Denktanks’, is zonde van de tijd. Ze hebben geen benul, en elke verbale confrontatie met tegenstanders van wéér een oorlog, of wéér nieuwe vluchtelingenstromen, of wéér een pandemie, of wéér een commissie voor het een of het ander, loopt stuk op de dooddoener dat ‘Experts’ het erover eens zijn dat het moet.

Maar ook die ‘Experts’ uit de ‘Denktanks’ moet je niet proberen te verleiden tot een inhoudelijke discussie met feiten en argumenten die haaks staan op wat de sponsor van die ‘Experts’ wil, want dan trek je de ‘Wetenschap’ in twijfel, en solliciteer je naar de status van paria, of een tijdje in de gevangenis wegens het verspreiden van ‘desinformatie‘.

Het instituut van de ‘Herenclub’ was verre van optimaal, en ook de ‘Vakbonden’ hadden hun tekortkomingen. Maar hoe het mogelijk is dat we collectief als een blok gevallen zijn voor het concept van de ‘Denktank’, dat is mij een eeuwigdurend raadsel. Waarmee ik niet wil stellen dat er geen ‘Denktanks’ zijn die over een bepaald onderwerp verstandige dingen zeggen.

Maar dat is dan omdat hun sponsor iets wil wat toevallig samenvalt met het belang van de samenleving op dat moment. Daar kunnen ze echter beter geen gewoonte van maken, want dan zijn ze niet meer nodig. Bij de ‘Herenclub’ of de ‘Vakbond’ was dat niet bezwaarlijk, want de leden betaalden de rekeningen zelf. Maar bij een ‘Denktank’ is dat dodelijk.

Betaald worden om te denken is eigenlijk hoe dan ook geen gezond concept, als je er even over nadenkt. Het dient een uitdaging te zijn om je intellect in dienst te stellen van de gemeenschap, via de dialoog met je medemens. De beloning is het werkbare resultaat en de erkenning dat jouw gedachten over de materie de voorkeur verdienden boven die van anderen. Dat vergt volledige intellectuele vrijheid, en geen goudvissenkom.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Politiek

Schaf de CIA af

Published

on

cia

Zowat elke waardeloze escapade van het Amerikaanse buitenlands beleid van de jaren vijftig tot het einde van de jaren zeventig gaat terug op de CIA. 

CIA Van de catastrofale staatsgreep van de Iraanse president Mohammad Mossadegh in 1954, de regimewisseling van de Guatemalteekse president Jacobo Arbenz omdat hij het aandurfde om United Fruit op de tenen te trappen, het fiasco van de Varkensbaai, de vele, sommige nogal belachelijke, pogingen om Fidel Castro, Zuid De ondergang van de Vietnamese leider Ngo Dinh Diem, een mogelijke rechtse Cubaanse link met de moord op JFK, de moord op de Chileense generaal Rene Schneider en de omverwerping van de Chileense president Salvador Allende, de Watergate-inbraak en nog veel, veel meer – de vingerafdrukken van de CIA waren al deze misdaden. 

Het werd zo erg dat twee hooggeplaatste, echt-centristische regeringsfunctionarissen opriepen tot het schrappen van de CIA: senator Patrick Moynihan in 1995 en president Harry Truman in 1963.

Een nieuw boek bewijst het. Jefferson Morley’s  Scorpion’s Dance, de president, de Spymaster en Watergate ,  beschrijven tientallen jaren van CIA-grappige zaken, en er waren er heel veel. Inderdaad, als je je ooit afvraagt ​​hoe de wereld zo’n puinhoop is geworden en wie daarvoor verantwoordelijk is, lees dan dit boek. En er is geen reden om aan te nemen dat de onzin is gestopt of dat de CIA, ondanks de Taliban, zich op de een of andere manier stilletjes met haar eigen zaken bemoeit en haar papavervelden in Afghanistan water geeft.

Nee. De CIA leidde terroristen op in het hele Midden-Oosten en nazi’s in Oekraïne. Ze zijn er nog steeds mee bezig, hoewel hun avonturen aan de Russische grens tot verreweg de meest dodelijke ramp leiden in een geschiedenis die doorzeefd is met hen, om de simpele reden dat de Russische caper op elk moment nucleair kan worden. Aan de manier waarop ze zich hebben gedragen, lijkt het alsof de CIA dat wil. Als Biden het agentschap kan controleren en een nucleaire winter en radioactieve wereldwijde massadood kan voorkomen, zal ik erg onder de indruk zijn.

Morley’s boek richt zich op de relatie tussen president Richard Nixon en CIA-directeur Richard Helms. Hun ietwat ongemakkelijke, edgy teamwerk leidde tot debacles in binnen- en buitenland. Met de goedkeuring van Nixon bespioneerde Helms illegaal de anti-oorlogsbeweging. Ondertussen hielp de CIA de moord op generaal Schneider – omdat hij een civiele machtsoverdracht steunde en Allendes legitieme presidentschap niet ongedaan zou maken, iets dat de kribbige trots van Nixon en zijn adviseur Henry Kissinger diep beledigde – moedigde fascistische moordenaars aan om achter Allende aan te gaan. . Het gaf aan dat de VS hun excessen niet alleen niet zouden stoppen, maar ze ook zouden steunen.

En Chili bedreigde niet eens een vitaal Amerikaans belang. Het was van internationale betekenis voor Washington. Maar Morley merkt op: „Chili was belangrijk als theater in de Koude Oorlog.” En de VS stal de show. De anti-Allende-coup leverde een geweldige prestatie van hoe Nixon en Helms de CIA inzetten om vrijheid, eerlijkheid, democratie en fatsoen te vernietigen. Het luidde tientallen jaren van openlijk fascisme in onder Pinochet. Maar de Amerikaanse elites vonden dit de moeite waard. Het beheer van de publieke perceptie dat Washington de koude oorlog aan het winnen was, bleef van het grootste belang, en hoe opzichtiger de tentoonstelling, hoe beter.

Dit was en blijft typisch. Washington gelooft dat het moet worden gezien als winnend en zijn vijanden als volkomen verdorven. “Het staat buiten kijf dat het idee om een ​​spectaculaire misdaad te plegen,” schrijft Morley, “en Cuba de schuld te geven als een manier om Castro omver te werpen, medio 1963 in omloop was op de hoogste niveaus van het Pentagon en de CIA.” Klinkt bekend? Vervang Cuba door Rusland en Castro door Poetin en je zult zien dat er in 50 jaar weinig is veranderd. 

De CIA bezit een zeer mager draaiboek, bijna uitsluitend doorspekt met mislukte strategieën, maar dit falen lijkt het bureau er nooit van te weerhouden dezelfde idiotie te herhalen, in de hoop op een ander resultaat: Einsteins definitie van waanzin. En volgens die regel was Helms een van de gekste van allemaal. “Roems, zoals Nixon, waren voorstander van actie. Het communisme, meenden ze, moest overal worden weerstaan. Zelfs met het manifeste fiasco van Vietnam hebben Helms en Nixon de strategie nog steeds verdubbeld. Nu is het communisme in de eenentwintigste eeuw misschien op de terugtocht, maar het fanatieke, paranoïde gevoel van een bedreiging voor Amerika verzadigt de hogere regionen van Washington. Dat in combinatie met andere gouvernementele kwalen is giftig.

“Een van de belangrijkste erfenissen van Nixon en Helms was cynisme”, schrijft Morley, en later dat van het Amerikaanse volk: “Bij gebrek aan een geloofwaardige verklaring voor Kennedy’s dood, explodeerde het wantrouwen jegens de regering en werd samenzweringsdenken gelegitimeerd.” En wie zegt dat het niet legitiem was? De CIA, de maffia, de anti-Castro Cubanen hadden allemaal een hekel aan Kennedy, en hun sluwheid was allemaal met elkaar verweven. 

Robert Kennedy ging er inderdaad van uit dat een dergelijke dodelijke combinatie zijn broer had gedood, maar Morley merkt op dat hij er niet naar kon handelen totdat hij president werd. Heel handig deed hij dat niet. En de moord op JFK werd onder het tapijt geveegd. Zoals Morley over de Franse president Charles De Gaulle schrijft: “Niet lang na Dallas voorspelde hij dat de Amerikaanse overheid zou terugschrikken om de raadselachtige misdaad van Dallas te onderzoeken. ‘Ze willen het niet weten,’ zei De Gaulle. ‘Ze willen het niet weten. Ze zullen zichzelf niet toestaan ​​om erachter te komen.’”

Het onderzoek van de Frank Church-congrescommissie aan het eind van de jaren zeventig naar misbruik door de CIA en de FBI markeerde het hoogtepunt van de inspanningen van de regering om deze schimmige criminele ondernemingen aan het licht te brengen. Het is sindsdien steil bergafwaarts gegaan en een duik in de duisternis. Na 9/11 kwam de waanzinnige oorlog tegen het terrorisme, toen het veel erger werd. 

Met carte blanche van de regering van George “Mission Accomplished” Bush, martelde de CIA onschuldige mensen op zwarte locaties over de hele wereld. Deze zinloze en gruwelijke wreedheden werden nooit vervolgd. In feite, Barak “Ik ben goed in het doden van mensen”, veegde Obama ze opzettelijk onder het tapijt en de zaken verslechterden alleen maar tijdens zijn regeerperiode. Maar ze stortten naar een dieptepunt onder Joe “Russische regimeverandering” Biden: dankzij de CIA en de speciale troepen van de VS in Oekraïne kan de mensheid over de afgrond turen naar nucleaire vernietiging.

Volgens de New York Times op 25 juni “zijn sommige CIA-personeelsleden in het geheim blijven opereren in [Oekraïne], voornamelijk in de hoofdstad Kiev, en leiden ze veel van de enorme hoeveelheden inlichtingen die de Verenigde Staten delen met Oekraïense troepen.” Omdat de Russen dit natuurlijk weten, is het een recept voor een nucleair Armageddon. Als de CIA dat voor elkaar krijgt, zal dat zijn ergste gruweldaad tot nu toe zijn, veel, onvergelijkbaar erger dan zijn mogelijke betrokkenheid bij de moord op Kennedy.

Biden zegt dat hij de Derde Wereldoorlog wil vermijden, maar zijn acties vertellen een ander verhaal. Dit is iets waarvoor hij zal boeten bij de peilingen in 2022 en 2024, maar dat is koude troost. We zouden tegen die tijd allemaal dood kunnen zijn vanwege zijn nucleaire vaardigheden. 

“Zoals gebruikelijk lijkt het erop dat de regering het van twee kanten wil hebben: het Amerikaanse volk verzekeren dat het wordt ‘in bedwang gehouden’ en dat we niet ‘in oorlog’ zijn met de Russen, maar alles doen behalve het planten van een Amerikaanse soldaat en vlag binnen Oekraïne”, schreef Kelley Vlahos in het Responsible Statecraft van 27 juni. “George Beebe … van het Quincy Institute … vraagt ​​zich af of Washington zelfs weet hoe ver het hier gaat.” Waarschijnlijk niet en speelt dus een onrechtvaardig arrogant spel met het lot van de mensheid. Wie gooit de dobbelstenen in dat spel? De CIA natuurlijk

Dit is het bureau dat Helms ons heeft nagelaten: gewelddadig, crimineel, geheimzinnig, wetteloos, het is een agglomeratie van moordenaars en folteraars die ongestraft over de hele wereld razen. Voormalig CIA-directeur Mike Pompeo pochte over het bureau: “We hebben gelogen, we hebben vals gespeeld, we hebben gestolen.” Dat zijn helaas slechts de overtredingen van het agentschap. Het zijn de misdrijven waar u zich zorgen over zou moeten maken. 

De CIA werkt niet alleen samen met nazi’s, ze traint ze ook. En het doet dat recht onder de neus van een land diep, tektonisch beledigd door het nazisme en, toevallig, gewapend met meer kernkoppen dan de VS. Dus momenteel flirt de CIA met de ultieme genocide, het uitsterven van de menselijke soort. Het is een instrument van het vleesgeworden kwaad. Los het op.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

De bazen van het ‘Veiligheidsberaad’ zijn stiekem een nieuwe macht aan het worden

Tot ruim twee jaar geleden had nauwelijks iemand gehoord van ‘veiligheidsregio’s’, laat staan van ‘het Veiligheidsberaad’. Maar in coronatijd waren de burgemeesters van de veiligheidsregio’s en vooral hun voorzitter Hubert… [...]

Het bloedbad van Melilla

37 Afrikanen kwamen om bij een poging om over het hek van de Spaanse enclave Melilla in Marokko te springen. Ceuta en Melilla zijn twee steden die op het Afrikaanse… [...]

Welkom in Circus Rutte!

Je wordt gekwalificeerd als een tassendraagster van de Minister-president Rutte, laat een paar traantjes en het linkse deel van de Tweede Kamer staat op zijn achterste benen. Een linkse politieke… [...]

Waarom was er geen georganiseerd verzet tegen de staatsgreep van 6 januari van Trump?

Trump – De lopende hoorzittingen van het Amerikaanse Congres over de gebeurtenissen van 6 januari 2021 hebben harde waarheden aan het licht gebracht over de zieke, precaire staat van de… [...]

Europa wil oorlog

Europa moet zich voorbereiden op de zondvloed die op haar afkomt, en dat allemaal omdat de Litouwse satrap van de NAVO denkt dat ze een Mozes is, die twee delen… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN