25 oktober 2021

INDIGNATIE

Verdedig de vrijheid van meningsuiting en individuele vrijheid online. Een muur tegen grote tech- en mediapoortwachters.

Chili onder staatsterrorisme en misdaad tegen het volk

chile

Het Chileense volk ervaart de continuïteit van het staatsterrorisme, de architectuur van het repressieve militaire en politiemodel van de genocidale Augusto Pinochet, vertegenwoordigd door de criminele Piñera, de president die zijn eigen volk met totale straffeloosheid vermoordt.

Een stad die genoeg heeft gezegd, 30 jaar in dienst van enkelen, die de heren van de dood zijn, zijn degenen die de mensen doden met hun effecten en financiële markten voor de elite, doden met honger, doden met de voorrecht om selectief tot gezondheid te behoren, het leven van werknemers, studenten, gepensioneerden, vrouwen, jongeren te wurgen met alles wat menselijke waardigheid is, een fascistisch model in het economische en politieke dat alleen sluit met onderdrukking, dood, marteling en misdaden tegen de menselijkheid.

Mensenrechten in Chili worden systematisch geschonden, allemaal, water in particuliere handen, gezondheid voor weinigen, onderwijs voor het voorrecht van de elite, verpletterde pensioenen, hongerstakingen elke dag, 50% van de Chileense huishoudens heeft Met slechts 2,1% van de netto rijkdom van het land, concentreert de rijkste 10% 70% van de rijkdom.

Een regering die de avondklok toepast als terreur tegen de bevolking, een president die zegt dat er een oorlog is, een krachtige vijand, als een oorlog om de mensen uit te roeien, een krachtige vijand = de mensen op straat, een fascistisch Chileens leger en zijn veiligheidstroepen, intelligentie, beulen van het volk, dorstig naar het bloed van de jongeren, van de geschoten martelaren, verbrand, uit hun militaire voertuigen naar de straat gegooid als dode honden in de nacht, de bevolking neerschietend zodat ze hun huizen, ontvoering van jonge mensen in hun huizen bij het ochtendgloren, in de beste stijl die het Israëlische bezettingsregime van toepassing is op de Palestijnse bevolking op de bezette Westelijke Jordaanoever.

Ze vinden het niet erg om te doden, te martelen, te verkrachten, het menselijk leven te vernietigen, het zijn de criminelen, de moordenaars, de kinderen van de Slager van het Chileense volk, van de genocide, die hen heeft geleerd moorddadige beesten te zijn tegen hun broers, zij zijn de klootzakken door Augusto Pinochet, de genocide van de mensheid.

De stilte van de media van de grote Chileense hoofdstad, van hun dienstdoende journalisten en hun analisten die verkeerd informeren, verwarring creëren en het ergste punt tegen de mensen die zijn uitgehongerd, geslagen, vermoord, die het getuigenis van gevangenen die zijn gekidnapt door de troepen van de Staatsterrorisme van criminele intimidatie tegen kinderen, marteling en schendingen van de bevolking.

Trouwens, de president-schender van mensenrechten, verontschuldigde zich op televisie, “als vergeving” dat hij de Chileense natie ging vermoorden, dat er geen manier is om niet terug te keren, of de dood wordt opgelegd aan het leven, of aan Chili Terrordemocratie kan eindigen, marteling, verkrachting, schieten op korte afstand en afranselingen tegen gevangenen, waarbij 300 kinderen en adolescenten worden gekidnapt door veiligheidstroepen, omdat ze geen arrestaties zijn, het zijn ontvoeringen tegen de mensen, de eigenaar van de vrijheid, eigenaar van het leven, eigenaar van de waardigheid van zijn gemorste en vernederde bloed.

Hoeveel is het leven van de Chileense martelaren waard voor de Internationale Gemeenschap? Zal er een straf komen voor militaire criminelen en de president van de dood? Zullen er mensenrechten zijn voor het Chileense volk, of zullen de mensenrechten van de dood zijn?

Wat is het aantal dode, gemartelde en verkrachte Chilenen dat de internationale gemeenschap nodig heeft over haar kantoor in Genève, Londen, New York, om te handelen, 18, 22, 45, 50, 100, 1000, oh, ik ben het zeker vergeten, dit is niet Het Midden-Oosten is een criminele regeringsvriend van de krijgsheren.

Mijn Chileense martelaarbroer die dood valt en wordt verbrand door de kogels van de misdadiger, is dezelfde die in Saoedi-Arabië wordt gedood in Jemen, is dezelfde die in Palestina wordt gedood door de Israëlische zionistische bezetting, is hetzelfde, niets meer dan nu Hij wordt vermoord in Chili, maar hij is dezelfde broer, mijn broer, je broer, gedood door dezelfde kogel van de crimineel ondersteund door de Westerse hegemonische machten die de mensenrechten verdedigen, die van de dood in deze 21ste eeuw.
“Ah! het Chileense wonder, als het wonder van de dood, van ontvoering, van staatsterrorisme, dat is het neoliberale wonder van meneer de president ”De misdaad tegen het volk heeft een prijs, de voorrechten van de uitbuitende oligarchie en zijn huurlingen het Chileense leger met het onderhandelde en zijn salarissen van goede huurmoordenaars, betaald met de rijkdom aan koper van de Chileense natie.

Dezelfde regering, dezelfde misdaad, dezelfde moordenaars tegen de mensen. Ik vraag om straf tegen de dood van mijn broers.! Ik wil dat ze worden veroordeeld en gestraft, ik wil ze niet in hun rustige huizen!

“Als we misdaden tegen de mensheid niet kunnen bestrijden, ze dan tenminste opzeggen, zodat ze niet worden begaan onder de schaduw van straffeloosheid”, dat is onze missie als mannelijke en vrouwelijke verdedigers van de mensenrechten van onze volkeren, dat is ons permanente eerbetoon aan De herinnering aan onze broeder martelaren vandaag is gevallen in Chili, zijnde de stem van degenen die er niet langer zijn.

Chile bajo el terrorismo de estado y el crimen contra el pueblo

El pueblo chileno, esta viviendo la continuidad del terrorismo de estado, la arquitectura del modelo represivo militar y policial del genocida Augusto Pinochet, representado por el criminal Piñera, que es el presidente que asesina a su propio pueblo con total impunidad.

Un pueblo que ha dicho basta, de 30 años al servicio de unos pocos, que son los señores de la muerte, son los que matan a los pueblos con sus mercados de valores y finanzas para la élite, matan con el hambre, matan con el privilegio de pertenecer en forma selecta a la salud, estrangulan la vida de los trabajadores y trabajadoras, los estudiantes, los jubilados, las mujeres, los jóvenes con todo lo que sea dignidad humana, un modelo fascista en lo economico y politico que solo cierra con represión, muerte, tortura y crímenes de lesa humanidad.

Los derechos humanos en Chile son violados sistemáticamente, todos, el agua en manos privadas, la salud para pocos, la educación para el privilegio de la elite, las pensiones aplastadas, el hambre golpea cada día, el 50 % de los hogares chilenos tiene en sus manos solo un 2,1 % de la riqueza neta del país, el 10 % más rico concentra el 70% de la riqueza.

Un gobierno que aplica el toque de queda como terror contra la población, un Presidente que dice hay una guerra, un enemigo poderoso, si una guerra para exterminar al pueblo, un enemigo poderoso=el pueblo en la calle, un ejercito chileno fascista y sus fuerzas de seguridad, inteligencia, verdugos del pueblo, sediento de  la sangre de los jóvenes, de los mártires fusilados, quemados, lanzados desde sus vehículos militares a la calle como perros muertos en la noche, disparando a la población para que no salgan de sus casas, secuestrando a los jóvenes dentro de sus casas a la madrugada, al mejor estilo que el régimen de ocupación israelí aplica sobre la población palestina en la Cisjordania Ocupada.

A ellos no les importa matar, torturar, violar, destruir la vida humana, ellos son los criminales, los asesinos, los hijos del Carnicero del Pueblo Chileno, del Genocida, que les enseño a ser bestias asesinas contra sus hermanos, ellos son los bastardos de Augusto Pinochet, el Genocida de la Humanidad.

El silencio de los medios de comunicación del gran capital chileno, de sus periodistas de turno y sus analistas que desinforman, crean confusion y lo peor apuntan contra el pueblo hambreado, golpeado, asesinado, que silencian los testimonio de los detenidos secuestrados por la fuerzas del terrorismo de estado de las vejaciones criminales contra la infancia, las torturas, y las violaciones contra la población.

Por cierto el presidente violador de los derechos humanos, pidió perdón por  televisión, “si el perdón” de que iba a matar a la nación chilena, que no hay camino sin retorno, o se impone la muerte sobre la vida, o el Chile de la democracia del terror puede acabarse, torturas, violaciones, fusilamiento a corta distancia y golpes hacia los detenidos, ya con 300 niños, niñas y adolescentes secuestrados por las fuerzas de seguridad, porque no son detenciones, son secuestros contra el pueblo, dueño de la libertad, dueño de la vida, dueño de la  dignidad de su sangre derramada y humillada.

Cuanto vale la vida de los mártires chilenos para la Comunidad Internacional? Habrá castigo para los criminales militares y el Presidente de la Muerte? Habra derechos humanos para el pueblo chileno, o seran los derechos humanos de la muerte?

Cual es la cifra de chilenos muertos, torturados y violados que necesita la comunidad internacional sobre su despacho en Ginebra, Londres, Nueva York, para actuar, 18, 22, 45, 50, 100, 1000, ah cierto me olvidaba, esto no es Oriente Medio, es un Gobierno criminal amigo de los señores de la guerra.

Mi hermano mártir chileno que cae muerto y es quemado por las balas del criminal, es el mismo que cae asesinado en Yemen por Arabia Saudí,es el mismo que cae asesinado en Palestina por la ocupación sionista israelí, es el mismo, nada mas que ahora cae asesinado en Chile, pero es el mismo hermano, mi hermano, tu hermano, asesinado por la misma bala del criminal apoyado por las potencias hegemónicas occidentales, que defienden los derechos humanos, los de la muerte en este sigo XXI.

“Ah! el milagro chileno, Si el milagro de la Muerte, del Secuestro, del Terrorismo de estado, ese es el Milagro Neoliberal del Sr.Presidente” El crimen contra el pueblo tiene precio, los privilegios de la oligarquía explotadora y sus mercenarios el ejercito chileno con sus negociados y sus salarios de buenos sicarios, pagados con la riqueza del cobre de la nación chilena.

El mismo gobierno, el mismo crimen, los mismos asesinos contra el pueblo. Pido Castigo contra la muerte de mis hermanos.! Los quiero juzgados y castigados, no los quiero en sus casas tranquilos!

“Si no podemos combatir los Crímenes contra la Humanidad, al menos denunciémoslos, para que no se cometan bajo la sombra de la impunidad” esa es nuestra misión como hombres y mujeres defensores de los derechos humanos de nuestros pueblos, ese es nuestro homenaje permanente a la memoria de nuestros hermanos mártires hoy caídos en Chile, ser la voz de los que ya no están.

Indignatie is al meer dan 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.