wo. nov 30th, 2022
Marrakesh-pact

De “Pacte de Marrakech” heeft al meerdere reacties gewekt. Twee punten worden hier meer in het bijzonder ontwikkeld door Antraigues: de strategie om de westerse volkeren, en in het bijzonder van Frankrijk, te omzeilen door de combinatie van een “regering van de rechters” en internationale verdragen, een strategie waarin deze wordt ingevoegd voor de hand liggend, en de boulevard opende voor het islamisme in de westerse wereld door het beleid van ‘inclusieve’ ontvangst behouden als de regel te zijn.

Deze analyse omvat:

  • Een presentatie samengevat in de vorm van een hieronder gepresenteerd artikel

  • De eigenlijke analyse (gepresenteerd in pdf-vorm) aan het einde van het artikel


De Fransen, nooit geraadpleegd

Tientallen jaren van massale immigratie naar Frankrijk en andere West-Europese landen uit bevolkingsgroepen die heel anders zijn dan de onze, hebben in bijna alle gebieden tot onlosmakelijke problemen geleid, inclusief die specifiek door de islam.

Niet alleen werden de Fransen nooit geraadpleegd, maar alles werd georganiseerd om hen zo ver mogelijk voor het voldongen feit te plaatsen.

De analyse benadrukt de sleutelrol die, in perfecte synergie, gespeeld werd door de “regering van rechters” en internationale verdragen in het algemeen met de grootste discretie (en waarvan de ware reikwijdte in het algemeen toch aan niet-specialisten ontsnapt), de de laatste is het “Marrakech Pact”, waarvoor echter geen discretie kon worden behouden.

Rechters tegen het volk

Deze “regering van de rechters” (men kan ook spreken zonder overdrijving van een “dictatuur van de rechters”, omdat het in strijd is met het fundamentele principe van de scheiding der machten), misbruikt de mogelijkheid dat de autoriteiten in laatste instantie regeren (de Constitutionele Raad, de Raad van State en het Hof van Cassatie), door hun jurisprudentie, om de verordening, de wet, zelfs de Grondwet te wijzigen. Tenminste als er geen reactie is van de overheid, de regerende partijen en de media. Maar de afwezigheid van reactie is vrijwel zeker wanneer, net als in Frankrijk, dezelfde belangen en dezelfde netwerken van invloed, die ook de media bezitten, ook al decennia lang de regering, de partijen “Van overheid”, en sommige vakbonden:

Ondertekening van internationale verdragen kan de Franse wetgeving op twee manieren beïnvloeden:

Aan de ene kant, wanneer ze “juridisch bindend” zijn, omdat ze zich expliciet opleggen aan Franse rechtbanken (een afwijking in de Franse grondwet is de formulering van artikel 55, waardoor ze boven de Franse wet). Dit is hoe, bijna alles wat nu gelegaliseerd is, Frankrijk niet langer controle heeft over wat er op zijn eigen grondgebied gebeurt, omdat het afhankelijk is van beslissingen van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) en het Europees Hof voor de rechten van de mens (CDEH), wiens bevoegdheidsgebieden met name alles omvatten met betrekking tot immigratie en de strijd tegen het islamisme.

Anderzijds omdat ze, overeenkomend met toezeggingen van Frankrijk, zelfs “juridisch niet-bindend”, een kant-en-klare bron van jurisprudentie zijn voor Franse autoriteiten, die het mogelijk kunnen maken wanneer het tijd is om hele delen van wetgeving te dynamiseren en nationale regelgeving en belemmert op zijn minst elke ontwikkeling die er tegenin gaat.

Franse onderwerping aan internationale verdragen

De combinatie van handtekeningen bij internationale verdragen en de regering van rechters, door middel van de discrete staatsgrepen die het mogelijk maakt, is duidelijk de ideale strategie om het Franse volk te omzeilen voor de invoering van soevereiniteitsovertuigingen. Het wordt een grote toekomst genoemd, de ‘wereldregering’ wiens urgentie ons elke ochtend wordt herinnerd kan nauwelijks worden opgezet behalve op deze manier.

Perfect gevestigd in Frankrijk (iedereen die zich ertegen verzet, wordt bovendien onmiddellijk beschuldigd van “aanvallen op de rechtsstaat”), waardoor het, ondanks een steeds bewuster wordende publieke opinie, migratiestromen mogelijk heeft gemaakt door te gaan met groeien, en naar de islam om stilletjes het openbare leven binnen te vallen.

Laten we erop wijzen dat we, met name met betrekking tot het “Marrakesh-pact”, in gedachten moeten houden dat de werkelijke afhankelijkheid van een land van internationale verdragen (en in het bijzonder van beslissingen van het HvJ-EU en van de CDEH), verschilt sterk van land tot land, omdat het afhangt van de organisatie van zijn interne wet, waarvan het als soevereine staat de enige meester is. De situatie in Frankrijk is die van maximale afhankelijkheid, precies het tegenovergestelde van die van Duitsland, dat tot op de dag van vandaag de belangrijkste begunstigde is van “Europese constructie”: voor het Hof van Karlsruhe zijn alleen de staten natie is de bewaarder van democratische legitimiteit, en het Duitse recht staat daarom boven internationale verdragen, precies het tegenovergestelde van de Franse situatie. De Europese Commissie,

Het Marrakech Pact, een adembenemende tekst

De ondertekening van het “Wereldwijd pact voor veilige, ordelijke en regelmatige migratie”, het “Marrakesh-pact” genoemd, is volledig in overeenstemming met deze strategie om het Franse volk te omzeilen, het algemene beleid van Emmanuel Macron, op een manier die volledig ongeremd is geworden sinds hij president van de republiek was, om Frankrijk zoveel mogelijk te vangen in globalisme, gebruik makend van het feit dat hij op dit moment alle bevoegdheden heeft, en dat hij op een dergelijk onderwerp op een totaal kan rekenen ondersteuning van reguliere media.

Dergelijke grenzen zijn overschreden door deze adembenemende tekst, die in feite alleen de gastlanden bindt, dat een derde van de EU-landen en vele andere westerse landen weigerden deze op 10 en 11 december te ondertekenen. laatst in Marrakech, wat uiteraard de goedkeuring door de VN in New York op 20 december niet heeft verhinderd, hebben alle moslimlanden en alle derde wereldlanden, die in elk geval de meerderheid hebben, hierin gestemd richting.

Misschien is het belangrijkste punt niet het punt dat het vaakst werd genoemd, namelijk dat het bijna expliciete doel was om op lange termijn een autoriteit op te richten die verantwoordelijk is voor de organisatie van migratie, op basis van een “migrantenrecht”: deze autoriteit ziet misschien nooit het daglicht. Het is dat de ondertekenende landen een bepaald aantal principes hebben erkend en zich hebben verbonden aan doelstellingen, en dit nu, en dat, althans in het geval van Frankrijk, in de huidige stand van zijn situatie dit niet kan de ontwikkeling van hun nationale wetgeving wellicht niet beïnvloeden.

Het biedt ook een echte boulevard voor het islamisme.

Een boulevard voor de islamisering van Frankrijk

De lezer merkt angstig op dat Frankrijk in Marrakech zich inzet voor een ‘inclusief’ opvangbeleid, dat wil zeggen dat immigrantenpopulaties hun eigen identiteit moeten kunnen behouden, draagt ​​het gastland op zich dienovereenkomstig te organiseren. Wat, wat betreft de islam, de enige religie die ook een politieke doctrine is die geacht wordt de hele wereld te moeten regeren, een boulevard opent naar het islamisme, inclusief het communitarisme, door mechanismen afgeleid uit teksten die geacht worden van goddelijke oorsprong te zijn bevroren voor de eeuwigheid, en die hun effectiviteit grotendeels hebben bewezen, is precies het speerpunt in de westerse landen.

Een “inclusief” beleid zal inderdaad heel precies wegvagen wat er in Frankrijk van de “dijk van secularisme” overblijft, om de uitstekende uitdrukking van Malika Sorel te gebruiken (secularisme wordt hier begrepen in de zin dat het moet zijn te horen, dat wil zeggen in de zin dat in het openbare leven alle individuen, ongeacht hun religie, dezelfde wetten en dezelfde regels moeten respecteren, met de mogelijke uitzondering, uiteraard, naar behoren als zodanig erkend).

Uit deze dijk, die grotendeels een Franse specificiteit is, volgt dat, zoals de analyses van Malika Sorel hebben aangetoond, Frankrijk, even verontrustend als zijn situatie, en zo gekraakt dat het dit begint te worden dijk is het grootste westerse land dat zich het best tegen de islamisering heeft verzet, ook al is het verreweg het land met de grootste moslimbevolking of van islamitische afkomst. Het maakte het mogelijk om te voorkomen dat laatstgenoemden hand en voet werden gebonden aan de islamisten, en beperkte tot op zekere hoogte de zelfscheiding. Het is de enige kans die we nog hebben om een ​​ramp te voorkomen. François Hollande en Gérard Collomb hebben ze niet opgeroepen, in een context die uitsluit dat het door politieke berekening is, de ene een toekomstige verdeling, de andere een burgeroorlog?

Omgekeerd zijn het “inclusieve” opvangbeleid van Groot-Brittannië en Canada opmerkelijke voorbeelden van de ramp die het gevolg is van moslimimmigratie.

Te veel verdrag?

Misschien is het Marrakesh-pact te veel behandeld. Deze karikatuur, die moet worden gelezen, brengt niet alleen de huidige regering, maar alle politieke partijen die haar hebben gesteund, of die eenvoudigweg niet heeft veroordeeld, namelijk alle politieke partijen, volledig in diskrediet bij de uitzondering van de soevereine partijen, namelijk de RN, DLF, de UPR en de Patriotten.

Het is duidelijk dat zijn opzegging, die op zichzelf geen technisch probleem vormt, een van de eerste taken van een echte regering van afwisseling zou moeten zijn.

Het is duidelijk dat de bouwplaats die moet worden aangepakt, daar uiteraard niet zal stoppen: het is van essentieel belang om de nationale wetgeving boven de internationale verdragen te plaatsen, zodat Frankrijk kan worden gevonden, zoals Duitsland (en waarschijnlijk de overgrote meerderheid van de landen van de planeet), in een situatie waarin het legaal de controle behoudt over zijn bestemming.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord