wo. nov 30th, 2022
koning

De kersttoespraak van Willem Alexander, geschreven door zijn persoonlijke tekstschrijver, is vooral nietszeggend en hypocriet; veel vrijheid, geluk en samenwerking zaken waar eigenlijk niemand tegen kan zijn…..

Hier het eerste stuk van de toespraak, de woorden van W.A. in cursief, daartussen lees je mijn commentaar:

Nederlanders kunnen enorm van elkaar verschillen. Maar wie aan mensen vraagt waarom ze zich verbonden voelen met Nederland, krijgt vaak spontaan dezelfde antwoorden.
Onze Nederlandse taal, onze democratie,
de gelijkheid van iedereen, ongeacht geslacht of seksuele gerichtheid,
samen stand houden tegen het water,
de feestdagen die we samen vieren,
de gezelligheid…Onze democratie? Een constitutionele monarchie bedoelt meneer W.A. en over het democratisch gehalte valt genoeg te zeggen, zeker als je ziet hoe ‘premier’ Rutte keer op keer loopt te liegen en de volksvertegenwoordiging waar hij deel van uitmaakt, vooral de belangen behartigt van de welgestelden (waaronder de belangen van het ‘armlastige’) koningshuis en grote bedrijven……

En er is vooral één woord dat telkens weer terugkomt: vrijheid. Vrijheid is de vlam die in alle Nederlandse harten brandt. Dat klinkt poëtisch, maar het doet wel recht aan wat ik om me heen zie.

Waarschijnlijk is dit eerste deel gebaseerd op wat Maxima eerder over de niet bestaande Nederlandse identiteit ‘durfde’ te zeggen….. Wat ons verbindt met Nederland? Simpel het feit dat de meesten onder ons hier zijn geboren en geloof mij maar, genoeg van deze mensen voelen zich in het geheel niet verbonden met Nederland, anders dan met hun familie, vrienden en buren…. Zeker het arme deel van het volk, zo’n 4 miljoen mensen die tegen, op, of onder de armoedegrens moeten leven, voelen zich niet verbonden met Nederland, maar zijn daar juist van losgetrokken, zeker daar zij ondanks het feit dat ze geen cent meer kunnen missen, door de lokale, regionale en landelijke overheid jaar op jaar een oor wordt aangenaaid, waardoor ze maandelijks hele euro’s meer kwijt zijn (ondanks de gestegen toeslagen, betalen ze alsnog meer….)….

Samen stand houdfen tegen water? Oh ja W.A. is tevens ons nationale waterhoofd, echter 90% van de bevolking is echt niet bezig ‘met de strijd tegen water’, daarnaast leven niet meer in het begin van de 20ste eeuw toen de Watersnoodramp nog moest plaatsvinden en ja na die ramp waren de Nederlanders het erover eens dat de Deltawerken moesten worden aangelegd en toen die gereed waren, was het volk er klaar mee……

Gelijkheid…. ha! ha! ha! ha! ha! En dat uit de mond van de best betaalde uitkerings’gerechtigde’ in ons land (een uitkeringsgerechtigde die zelfs tijdens de crisis jaarlijks een fikse verhoging van de uitkering kreeg….), was het maar waar dat er gelijkheid was, wat een gelul! We leven in klassenmaatschappij 2.0, waar de beste gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting en aansluitende woonomgeving voor de welgestelden zijn weggelegd……

Het volgende deel: ‘vrijheid’ 

Het valt me op hoe intens die vrijheid wordt beleefd. Nu we stilstaan bij 75 jaar vrijheid, ontmoet ik veel mensen die me vertellen wat dat begrip voor hen betekent.
Verzetsmensen van in de negentig die er in de oorlog voor hebben gevochten. Zij hebben er alles voor op het spel gezet. Hun leven is erdoor getekend.

Maar ook jonge mensen. Zij zijn blij in een vrij land te wonen.
Vrijheid is nooit gratis. Zij vraagt altijd iets van ons: vertrouwen in elkaar, redelijkheid, de bereidheid om elkaar ruimte te geven. Iedereen die zich verdiept in wat vrijheid is, snapt waarom verdraagzaamheid zo belangrijk is. Als we mensen met een andere mening gaan bedreigen, ondermijnen we precies wat ons zo dierbaar is.

Redelijkheid, vertrouwen, bereidheid om elkaar de ruimte te geven, mensen met een andere mening bedreigen? De vrijheid om jaarlijks 500 miljoen (!!!) dieren groot en dood te martelen en dat met een enorme ecologische voetafdruk, waarmee Nederland zelfs een onevenredig grote aanjager van de klimaatverandering is…. Moeten we daar ruimte aan geven? ‘Boeren’ (lees: dierenbeulen) die in feite het Nederlandse volk bedreigden met hun tractoren, waartegen de overheid niets heeft ondernomen….. Nee, daar mogen we niets over zeggen, maar als er milieuactivisten de vuilste straat van Nederland blokkeren worden ze ervan af gemept door de politie, ingeschakeld door ‘GroenLinks’ burgemeester Halsema…..
 
Om vrij te zijn, moeten we het dwarse denken toelaten. In onszelf en bij anderen.
Vrijheid betekent ook onherroepelijk: keuzes maken. In ons eigen leven en samen. Dat is moeilijk, maar we doen wél ons best. Hoe scherp de tegenstellingen ook zijn, het lukt toch telkens weer om oplossingen te vinden. Die bedrevenheid om met elkaar te praten en soms wat in te schikken, zullen we ook de komende tijd nog heel hard nodig hebben.

Ha! ha! ha! ha! Ja de keuze maken om niets tegen de klimaatverandering te ondernemen, de keuze om oerwouden af te laten branden voor Nederlands gewin (voor palmolie en voor soja t.b.v. de hiervoor al aangehaalde achterlijk grote veestapel in Nederland…)…..

Het woord ‘vrijheid’ komt vooral veelvuldig uit de mond van politici als Wilders, die in feite de vrijheid van een fiks deel van het volk aan banden wil leggen….. Echter ook andere politici misbruiken dat woord, als ze weer soevereiniteit afdragen aan Brussel en stellen dat we aan de EU te danken hebben dat we in vrijheid leven, een drogreden om de Nederlander bij de EU les te houden….. Het zijn dan ook voornamelijk politici, welgestelden en grote bedrijven die in alle vrijheid kunnen flikken wat ze willen, zonder zich af te vragen of die vrijheid niet ten koste gaat van de vrijheid van de minder gefortuneerde burgers, want dat is uiteraard wel zo…… Sterker nog: met de vrijheid van deze plorken wordt de wereld verkankerd en daarmee zal uiteindelijk ook de vrijheid om in je huis te blijven wonen verdwijnen, wanneer een groot deel van Nederland ontruimt zal moeten worden vanwege de te grote zeespiegelstijging en dat zou deze eeuw al kunnen gebeuren….

Vrijheid belangrijk voor jongeren? Ja de vrijheid om alcohol te mogen drinken, een vrijheid die er niet is, terwijl dezelfde jongeren wel als kindsoldaat mogen aantreden op hun 17de levensjaar…. (trouwens het leger zit bomvol met kindsoldaten) De vrijheid voor jongeren om te kunnen studeren is er voor velen al niet meer, kijk daar hebben de kinderen van W.A. geen last van….. (zo meer daarover)

‘Dwars denken toelaten?’ Was het maar waar, de reguliere media die een enorm aantal fake news (nepnieuws) berichten en andere desinformatie hebben gebracht waarmee het volk werd en wordt gemanipuleerd, willen zoals ‘onze’ politici de vrijheid van het internet aan banden leggen, zogenaamd in de strijd tegen fake news en andere desinformatie….. Het voorgaande terwijl de alternatieve media die men wil sluiten de meest objectieve nieuwsgaring verzorgen, logisch daar deze nieuwsgaring die van de reguliere media aan de kaak stelt, veelal als kwaadaardige berichtgeving, waarmee zelfs illegale oorlogen als onontkoombaar worden voorgesteld (neem de illegale oorlogen van de VS tegen Afghanistan, Irak, Libië, en Syrië…… Oorlogen waaraan ook Nederland heeft deelgenomen en die terreur op onze straten hebben ontketend, daarnaast de reden voor een enorm aantal mensen om op de vlucht te slaan, commentaar dat je niet in de reguliere media tegenkomt, maar die zich wel achter de leugens scharen waarmee deze eeuw al veel meer dan 2,5 miljoen mensen zijn vermoord……)

Een beetje afstand helpt om de dingen in perspectief te zien. Veel landgenoten die in het buitenland wonen, ontdekken met terugwerkende kracht hoe goed ons land is georganiseerd. Nederland is nog altijd een van de meest succesvolle landen van de wereld. Achter dat succes staan mensen zoals U en jij. Miljoenen professionals en vrijwilligers die er ook in moeilijke omstandigheden samen het beste van maken.

Vrijwilligers die ervoor hebben gezorgd dat verplegend personeel een veel te laag salaris verdienen, waardoor we nu meer en meer met ziekenhuizen te maken hebben die te weinig personeel hebben om nog naar behoren te kunnen functioneren, zie ziekenhuis Bronovo in Den Haag….. ‘Vrijwilligers’ met een uitkering die door de sociale diensten gedwongen worden om als verkeersregelaar de hele dag op straat uitlaatgassen te happen…….. En dan die professionals, zoals die van de zorgverzekeraars die ziekenhuizen failliet kunnen laten gaan (een schande van enorme proporties!), terwijl zij zich geheel en al scheel verdienen……. 

Leerkrachten, politiemensen, artsen en verplegers.
Ambtenaren en rechters.
Boeren, bouwers en biologen.

Ook al kunnen de emoties soms hoog oplopen, Nederlanders hebben toch het gevoel bij elkaar te horen. Dat is onze grote kracht. Het draagt niet alleen bij aan een land dat goed presteert, maar ook aan een land waarin mensen gemiddeld genomen gelukkig zijn.

“Nederlanders hebben het gevoel bij elkaar te horen?” ha! ha! ha! Welnu dat geldt vooral voor de wat beter gesitueerde witte Nederlanders….. Natuurlijk geldt dit ook voor de witte fascisten bij de witte fascisten, de boeren bij de boeren, de minderheden in hun eigen groepen, enz. enz. 

En toch…
 
In deze dagen van het jaar, nu het Kerstfeest wat rust brengt in de hectiek van het dagelijks leven, kunnen ook de twijfels naar boven komen. ‘Doe ik het wel goed?’ ‘Maak ik de juiste keuzes?’ ‘Ben ik wel echt gelukkig?’
 
Dat streven naar geluk is mooi, maar het mag geen obsessie worden.
Ook verdriet mag er zijn. Ook twijfels en gevoelens van eenzaamheid mogen er zijn. Ook mislukkingen en tegenslagen horen bij het leven.

Mogen er twijfels en gevoelens van eenzaamheid zijn???? Twijfel en gevoelens van eenzaamheid zijn voor de meesten onontkoombaar in de huidige ijskoude, inhumane neoliberale prestatiemaatschappij……  Trouwens je moet wel dom zijn om te geloven dat het grootste deel van Nederland gelukkig is, staat trouwens ook in tegenspraak met gevoelens van twijfel en eenzaamheid…. Eenzaamheid onder ouderen die amper rond kunnen komen en de deur bijna niet meer uitgaan…… Ook het grote aantal echtscheidingen en uit elkaar gaan van samenwonenden wijzen bepaald niet op gelukkig zijn, om over de kinderen die erbij betrokken zijn nog maar te zwijgen….. Bovendien wie gaat bijvoorbeeld op straat of thuis in een vragenlijst aankruisen dat hij/zij ongelukkig is, zeker als de partner nog wel aanwezig is en niet weet dat je je doodongelukkig en eenzaam voelt… Misschien wel de ergste vorm van eenzaamheid, terwijl je niet alleen bent…… Daarnaast is het in onze maatschappij nog steeds zo dat je als een loser wordt gezien als je ongelukkig bent…

In de jacht naar geluk en succes kunnen we onszelf soms voorbijlopen. We willen als vrije mensen het beste uit het leven halen, en verwijten het onszelf als dat niet lukt. We spiegelen ons aan anderen, leggen de lat hoog en presenteren graag een perfecte versie van onszelf aan de buitenwereld. Alsof er een taboe rust op onzekerheid en tekortkomingen.

Ja in de jacht naar geluk en succes kunnen we ons zelf voorbijlopen, zoals W.A. en zijn mislukte vastgoedavonturen en bij hem geen taboe op onzekerheid en tekortkomingen, hij is immers de koning en zie wat hij daarna zei:

Maar niemand is perfect.
Gelukkig maar.

Dit zeg ik ook tegen jonge mensen. Trek het je niet teveel aan als het eens tegenzit. Geef jezelf wat ruimte. Het is okee.

“Trek het je niet teveel aan als het je eens tegenzit……” Zo, hij durft wel met kinderen die het aan niets ontbreekt en die de studie kunnen doen (zelfs al zijn ze daar ter dom voor) zonder zich zorgen te behoeven maken over een studentenlening, onderdak >> hupsakee een grachtenpand in Leiden, Utrecht of Delft…… Ja en werken naast de studie is al helemaal ondenkbaar voor deze welgestelde kinderen….. Maar meneer denkt ‘zijn volk’ wel even de les te kunnen lezen, niet een beetje dom, maar ongelofelijk dom!!

Je kan aan die laatste zin nog wel iets anders verbinden: de Fridays For Future beweging die zich kwaad maakt omdat er simpelweg veel te weinig gedaan wordt om echt zwaar onheil nog tegen te gaan… Zo zou je de zin van W.A. kunnen interpreteren dat die jongeren zich niet te druk moeten maken, ‘alles sal reg kom’ Terwijl het koningshuis grootaandeelhouder is van koninklijke Shell en de leden van dit koningshuis een ecologische voetstap hebben van enorme proporties, zeg maar maatje 59…..

Geluk laat zich niet dwingen. Het is ongrijpbaar. Het komt plotseling, als een geschenk uit de hemel.

Nee maar het helpt wel als paps en mams sterven van het geld en de geschenken bijna letterlijk uit de hemel blijven vallen!!

Als we nagaan wat ons het meest gelukkig maakt, dan geeft bijna iedereen hetzelfde antwoord: de mensen om me heen. Familie en vrienden, maar ook mensen die je misschien nauwelijks kent en die gewoon aardig tegen je zijn.

Ja ja, bla bla bla bla bla bla, wat ben ik toch een goede koning hè?

Geluk zit in onze verbondenheid met anderen. Laten we elkaar daarom niet loslaten. Laten we naar elkaar luisteren en begrip tonen. Laten we elkaar troosten en moed geven. Het helpt als iemand je aankijkt en tegen je zegt: ‘het is goed’.

Hè hè bla bla bla bla bla bla bla bla, manne manne man

Met een luisterend oor, een uitgestoken hand of een arm om de schouder geven we elkaar het mooiste geschenk dat een mens aan een mens kan geven. Niet alleen deze Kerst, maar ook daarna.

Geeuw bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla geeuw

Ik wens U allen – waar U zich ook bevindt en hoe Uw persoonlijke omstandigheden ook zijn – een gezegend Kerstfeest.

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz uh uh oh, ja die omstandigheden zijn voor heel veel mensen uiterst vervelend doordat ze ofwel worden uitgebuit, werkloos zijn sinds de bankencrisis, invalide zijn en hun baan door Samsom en Klijnsma zijn kwijtgeraakt tijdens Rutte 2, of een gezin dat nog vlak voor de feestdagen uit hun huis werd gezet terwijl ze vaak niet meer geherhuisvest kunnen worden, dit door de enorme slooplust bij de opvolgende kabinetten en gemeente/stadsbesturen van de laatste 30 jaar, de gigasloop van goede maar ‘te goedkope’ sociale huurwoningen enz. enz…. Kijk en je zal W.A. zoals zijn moeder voor hem, nooit eens het torentje zien binnenstormen om Rutte bij z’n liegende kladden te pakken en hem te verstaan te geven eindelijk eens normaal met het hele volk om te gaan!!

https://outraged.eu/the-netherlands-palace-fraud-a-typical-problem-of-the-monarchy/

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord