Connect with us

Politiek

Klaus Schwab’s Marx: een tovenaar met de krachten van de onderwereld

Published

on

Klaus Schwab

Door marxistische ideeën over historisch materialisme en technologisch determinisme te combineren met fascistisch-futuristische ideeën over technocratie en bureaucratisch managementwetenschap, volgt het World Economic Forum een ​​pad van ‘inclusiviteit’ voor de elite van de managementklasse.

“ Geen enkele dienaar kan twee heren dienen; want of hij zal de een haten en de ander liefhebben, of hij zal loyaal zijn aan de een en de ander verachten. U kunt God en de mammon niet dienen .”

– De Heilige Bijbel ( Lukas 16:13 )

“De moderne burgerlijke samenleving, met haar productie-, ruil- en eigendomsverhoudingen, een samenleving die zulke gigantische productie- en ruilmiddelen heeft bedacht , is als de tovenaar die niet langer in staat is de machten van de onderwereld te beheersen die hij heeft opgeroepen door zijn spreuken .”

– Karl Marx, The Communist Manifesto , Hoofdstuk 1 – Bourgeois & proletariërs

Klaus Schwab heeft zijn carrière zeker gebaseerd op de stelregel “Het toppunt van originaliteit is vaardigheid in het verbergen van oorsprong”. Want inderdaad, de marxistische sociologie en poststructuralistische, postfascistische afgeleiden zijn vastgesteld door het World Economic Forum en de prestigieuze academische instellingen als de fundamentele methodologie bij de uitvoering van hun langetermijnplannen. Over het algemeen omvat dit de studie van de relatie tussen de evolutie van technologie en de veranderingen ervan in de wet, sociale organisatie, cultuur en de machtsverhoudingen tussen sociaal-economische klassen.

In het laatste hoofdstuk hebben we gekeken naar de postfascistische afgeleiden van kritische theorie en poststructuralisme, die het marxistische structuralisme combineerden met opnieuw samengestelde technologieën van het fascisme en van Heidegger. In dit hoofdstuk kijken we naar de enorme invloed van Marx op Schwab, die zijn bronnen op meerdere fronten verbergt. Dit zal eens te meer worden aangetoond in het volgende hoofdstuk over het gespleten neofascisme van de ontluikende technocratie, waarbij kritische theorie en poststructuralisme buiten beschouwing worden gelaten, en in plaats daarvan naar dezelfde vraag kijken door de ontwikkeling van ‘stakeholder’ bedrijfsbeheer en -administratie als een gedeeltelijke weerlegging van Milton Friedman’s ‘aandeelhouderstheorie’-ethos, de zogenaamde Friedman-doctrine.

In het werk van Marx zien we dat het tijdperk van industriële revoluties, in tegenstelling tot voorgaande tijdperken, een nieuw soort sociale orde teweegbrengt die het bewustzijn van de verschillende en incidentele actoren overweldigend onderdompelt. Het bezit hen, als een demonisch wezen uit de onderwereld naar het beeld van Mammon zelf, de logica van de machinaties van het kapitaal.

Het legt het raamwerk voor het begrijpen van AI, en hoe dat systeem effectief zelfbewust kan worden, of op zijn minst van observaties, niet te onderscheiden van een bewust levend wezen. Het laat zien hoe, met de opkomst en implementatie van nieuwe technologieën, de logica van dat techno-industriële systeem veel complexer is dan in eerdere historische stadia, zodat de processen een eigen bewustzijn nabootsen of zelfs getuigen.

Een tovenaar met de krachten van de onderwereld

Van Marx vinden we de heersende klasse van die moderniteit, voortvloeiende formeel aan de macht als de financiers van de 1 ste industriële revolutie, was uit de onderwereld door zijn complexiteit opgeroepen, dat de logica van het proces een kunstmatige bewustzijn buiten de controle van de industriële samenleving zich vormt .

Zo is het begin van de 4 e Industrial Revolution staat aan de afgrond van de late moderniteit en post-moderniteit, die de moedervlekken van de oude maatschappij, bij de grote kloof voordat er een nieuw paradigma dat situeert buiten de controle, begrip, en klasse belangen van de heersende klasse van de moderniteit.

Het doel van Klaus Schwab is om de tovenaar te zijn die de geesten van de onderwereld kan beheersen, begrijpen en beheren naar het volgende paradigma, terwijl hij de ravage en tegenstrijdigheden afbakent die dergelijke ondernemingen in eerdere historische tijdperken hadden voortgebracht.

Klaus Schwab probeert twee heren te dienen. Ten eerste, de onderwereldgeest van Mammon, opgeroepen door de geritualiseerde kapitaalaccumulatie van de plutocratie, die hen op haar beurt bezit. Ten tweede, God: door bepaalde ontdekkingen, technologisch en anderszins, die de hele mensheid ten goede komen, zoals 3D-printen. Maar Schwab kan met zijn tovenaarsmantel geen twee heren dienen.

Schwab die faculteitsregalia aantrekt, die deels afkomstig is van de magiërs en alchemisten

In Klaus Schwabs inleiding uit 2016 “ De Vierde Industriële Revolutie ” maken we in hoofdstuk 1.1 (blz. 6) onmiddellijk kennis met een directe parafrasering van het marxiaanse historisch materialisme, zonder toeschrijving:

“ Door de geschiedenis heen hebben zich revoluties voorgedaan toen nieuwe technologieën en nieuwe manieren om de wereld waar te nemen een diepgaande verandering in economische systemen en sociale structuren teweegbrachten. Aangezien de geschiedenis als referentiekader wordt gebruikt, kan de abruptheid van deze veranderingen jaren duren om zich te ontvouwen […] de overgang van foerageren naar landbouw – gebeurde ongeveer 10.000 jaar geleden en werd mogelijk gemaakt door de domesticatie van dieren […] De agrarische revolutie werd gevolgd door een reeks industriële revoluties die begon in de tweede helft van de 18e eeuw … ”

Het hoofdstuk gaat verder met het uiten van Schwabs grootste zorg, dat er een probleem is met gekozen leiders die niet begrijpen wat er nodig is om deze revolutie soepel en effectief te realiseren. Een deel van zijn onmiddellijke oplossing is de wereldwijde culturele hegemonie en het gebruik van een klasse van politieke commissarissen (een in diversiteit getrainde groep individuen) om deze af te dwingen. Hij is van mening dat ze, indien correct gedaan, de klassenstrijd kunnen verzachten door de rechteloze en ontheemde arbeidersklasse te verdelen langs ‘gemeenschapslijnen’ (ras, geslacht/oriëntatie) zodat de bevolking niet in opstand komt langs de lijnen van de klasse:

“ Ten tweede ontbreekt het de wereld aan een consistent, positief en gemeenschappelijk verhaal dat de kansen en uitdagingen van de vierde industriële revolutie schetst, een verhaal dat essentieel is als we een diverse groep individuen en gemeenschappen willen versterken en een volksweerslag tegen de fundamentele veranderingen aan de gang. 

Maar waarom zou er een populair verzet zijn, als dergelijke veranderingen universeel positief zijn?

Omdat dergelijke veranderingen dat niet zijn. Er is een overkoepelend onvermogen om het probleem van geplande veroudering aan te pakken, en neemt ook de positie van de plutocratie als een vast gegeven. Dit hangt samen met een vertraging van innovatie en toekomstige technologieën in de zin van moderniteit, omdat het investeringsrendement over het algemeen omgekeerd evenredig zou afnemen met de stijging van de productietechniek.

Geplande veroudering is al lang in ons paradigma verbonden met innovatie, dat innovatie van functies zo groot was dat het gebruik van constructiegoederen van hogere kwaliteit niet nodig was. Dit dwong consumenten tot nieuwere modellen met nieuwe kenmerken en functies, zelfs als de kerntechnologie of het nut van de grondstof niet significant was verbeterd in vergelijking met het gecreëerde afval. Dit zorgde voor een rendement op de investering voor zeer kleine innovaties van twijfelachtig nut, en vertrouwde in plaats daarvan op reclame en opvallende consumptie als integraal onderdeel van het distributieproces.

Terwijl het discours van het World Economic Forum naast een toekomstig paradigma danst, is de logica van de industriële productiewijze een onveranderlijke variabele. Deze, ook al is de geplande veroudering van het tijdperk van de 3 rd industriële revolutie was gebonden aan de extractie van meerwaarde van de menselijke arbeid, van monopolistische prijsstelling, van woeker lenen, en de werkgelegenheid als een vorm van sociale controle ( Idle Hands werk van de duivel te doen ) , die allemaal uitzonderlijk overbodig zijn in een tijdperk van totale automatisering.

In stukken als Coronavirus Shutdown: The End of Globalization and Planned Obsolescence – Enter Multipolarity ontwikkelen we een basis om te begrijpen dat de echte doelen van de Great Reset gericht zijn op verdere slavernij, ondanks de technologische mogelijkheden die 3D-printen en het internet der dingen bieden ( IoT) neigen organisch naar lokalisatie en decentralisatie (weg van globalisering). Het is duidelijk dat geplande veroudering zeer verkwistend is en verantwoordelijk is voor misschien wel het grootste deel van het afval dat het milieu schaadt (ongeacht of we de antropogene stelling van de opwarming van de aarde accepteren of niet).

Welke andere oorzaak van koolstofemissies, vervuiling of niet-duurzame milieuschade we ook kunnen bedenken, we kunnen die uitkomst bijna altijd koppelen aan een deel van de productie- en distributiecyclus van goederen die onnodig worden herhaald (van energieproductie tot productlevering), duizenden keren per dag, vanwege geplande veroudering.

En toch zijn de oplossingen van het IMF niet om de levensduur van producten significant te verlengen, tegen geplande veroudering, maar om de menselijke consumptie van nog steeds slecht gemaakte artikelen te verminderen door ze duur te maken in termen van prijs of belastingen, en door het aantal mensen te verminderen omdat mensen, binnen de noemer van de moderniteit, alleen waarde hebben als producenten en winstoogmerk . Met producerende robots wordt consumptie ‘nutteloos eten door nutteloze eters’.

Als menselijke wezens die behoren tot deze aantallen die gepland zijn voor overtolligheid, moeten we mediteren over de diep genocidale en kwaadaardige premisse van deze vergelijking.

In het stuk The Great Reset Morality: Euthanization of the Inessentials leggen we uit hoe het stervende denken van het paradigma dat we verlaten, zijn stempel draagt ​​op het paradigma dat we binnengaan. Bedrijfscultuur van Friedman’s doctrine (externalisering van kosten, de bottom line) leidt tot genocide wanneer menselijke arbeid zelf niet langer nodig is.

Omdat er een verschil is tussen het gebruik van sociale technologieën (Marxiaans, enz.) in het revolutionaire proces waarbij nieuwe technologieën worden gebruikt om de mogelijkheid van een roulatie van elites te elimineren enerzijds, en het bredere probleem van ‘oplossingen die voortkomen uit het paradigma’, anderzijds de andere. Dit zijn twee verschillende problemen, en het WEF betreft niet zelf met de latere, want ze zijn van het paradigma van de 2 e en 3 e Industrial Revolutions, van de werknemer downsizing, van het gebruik van oorlog en ziekte als betaalmiddel bevolking controle, van de vernietiging van vrijhandel en marktfuncties, van permanente bezuinigingen als een manier om een ​​vreemde versie van ‘economische groei’ op een grootboek te tonen.

Wat is het doel van het WEF?

Er zijn twee reële mogelijkheden van een 4IR. De door het WEF/IMF nagestreefde is gecentraliseerd en in het belang van het ancien regime , de enorme bedrijven, maakt deel uit van een massale ontvolkingscampagne (een bevolking die niet langer nodig is in het licht van automatisering) evenals een duw om een ​​revolutie teweeg te brengen in methoden van sociale controle.

De andere, die via middelgrote tot grotere bedrijven komt, is gedecentraliseerd en vestigt nieuwe productielijnen en lokale distributie via 3D-printen, die de leden van de plutocratie opschudden en naar de vuilnisbak van de geschiedenis degraderen.

Dit is de reden waarom we de druk zien om kleine en middelgrote en grotere ondernemingen te vernietigen, door het afsnijden van aanvoerlijnen in de havens en beperkte toegang tot kapitaal.

En dus is het volgende directe doel van de plutocratie het elimineren van middelgrote ondernemingen voordat deze gedecentraliseerd 3D-printen kunnen creëren en een 4IR kunnen inluiden die het model volgt van het omverwerpen van de oude machtsstructuur.

Door marxistische ideeën van historisch materialisme en technologisch determinisme te combineren met fascistisch-futuristische ideeën van technocratie en bureaucratisch managementwetenschap, volgt het World Economic Forum een ​​pad van ‘inclusiviteit’ voor de aandeelhouders (de elite van de managementklasse). Dit vergroot hun functie bij het bepalen van het beleid meer dan de huidige financiële aandeelhouders (de plutocratie) tot dusver hebben geëist, aangezien de cyclus van productie en distributie het grootste controlemechanisme vormde op de activiteiten van gewone mensen als arbeiders en consumenten.

Deze bestuurlijke elite kan garanderen dat de erfelijke praktijk van de aristocratische plutocratie niet wordt verstoord door wat anders een strijd zou zijn tussen gedecentraliseerde versus gecentraliseerde productiemethoden, een waarschijnlijke roulatie van elites en ongewenste politieke resultaten.

Conclusie

Het marxisme en het in het fascisme geïntegreerde poststructuralisme en de kritische theorie hebben de reikwijdte van de ontwerpen van het WEF enorm beïnvloed, zowel in het algemeen als in de micro-engineering van de gefabriceerde pandemie en het sociale kredietsysteem dat eruit voortvloeit, zoals we hebben uitgelegd in ” Deplorable Until Bewezen compliant: Kafka, sociaal krediet en kritische theorie “. In beschrijft het als een ‘4 th Industriële Revolutie’ een verwachting wordt gemaakt en versterkt dat, net als bij de eerste tot en met derde, kan dezelfde dynastieke plutocratische families aan de macht te blijven.

In ons stuk ” The Globalist Dilemma: How to Implement a 4th Industrial Revolution Without Power Losing ” hebben we uitgelegd dat historisch gezien revoluties in de productieve en technologische krachten tot grote sociale onrust hebben geleid, aangezien deze nieuwe productiekrachten nieuwe sociale klassen creëerden op basis van die krachten , met hun eigen politieke project om hun hervonden sociale macht te weerspiegelen.

Deze kwamen in conflict met de oude orde en leidden in het algemeen tot wat Pareto beschrijft als een rotatie (circulatie) van elites . Marx informeert ook over deze sociologische punten en beweert verder dat de samenleving door zijn wetenschap voor het eerst zelfbewust kan zijn van de wetenschap van de ontwikkeling van de geschiedenis als een reeks revoluties in de productiekrachten, en degenen die de samenleving onder controle hebben, kunnen ook controle over deze processen als een tovenaar die echt de bevoegdheden van de onderwereld heeft getemd .

Wat leden van de elite misschien goed begrijpen, wat het lopende conflict tussen de elites verklaart, is dat dezelfde technologieën die worden gebruikt om de bevolking te verminderen en de resterende som van de mensheid tot slaaf te maken, niet gebaseerd zijn op een wetenschappelijke of technologische noodzaak. In plaats daarvan, ondanks het gebruik van techno-industriële en rationalistische taal, die voortkomt uit wetenschappelijke tradities van de moderniteit, zijn de echte impulsen en doelen ‘slecht’. Het feit dat Mammon als een hooggeplaatste entiteit in het pantheon van boze goden nu voor het eerst in de bekende geschiedenis kan worden geroteerd, wat we hebben is een nieuw systeem van een grotere incarnatie van het kwaad uit de onderwereld, de tegenstander en zichzelf beschuldigend, signalerend aan religieuze gemeenschappen een proces beschreven in Openbaring.

Deze kunnen en zullen worden gebruikt totdat er nog maar één mens op de planeet over is , zoals uitgelegd in ‘ Hebben de grote reset-technocraten hier echt over nagedacht? Evil: Between Depopulation & Neuralink’ , want er komt geen einde aan de eetlust die wordt opgeroepen. Het beheren van de overgang van de plutocratie naar een technocratie zonder haperingen is slechts een deel van de vereiste om deze stuklijst te laten zijn zoals geadverteerd. De nieuwe technologieën worden geïmplementeerd met een nieuw uitgedrukt kwaad, waarvan de logica niet beheersbaar zal zijn, en creëert een ramp met de “Tovenaarsleerling”.

Dit feit moet beter worden begrepen door andere lagen van de elite, dat hun eigen ondergang ook in dit proces wordt beschreven, ondanks dat ze de ‘stakeholders’ van Schwabs 4IR ‘Stakeholder Capitalism’ worden genoemd. In ons volgende hoofdstuk zullen we ons concentreren op het ‘fascisme van Klaus Schwab’, waarbij we kijken naar hoe bedrijfskunde en managementtheorie, ter voorbereiding op hun verhoopte volgende golf in sociale metamorfose na Milton Friedman, de essentie van het fascisme reconstrueerden.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

EU

EU vernieuwt digitale Covid-certificaat ondanks 99% negatieve publieke feedback

Published

on

Covid-certificaat

Op voorstel van de Europese Commissie heeft het Europees Parlement, zoals verwacht, gestemd om het EU Digital Covid-certificaat met nog een jaar te verlengen. De stemming was 453 voor, 119 tegen en 19 onthoudingen.

De Covid-certificaat regeling zou op 30 juni aflopen. Eerder deze maand had een delegatie van het parlement al een “politiek akkoord” bereikt met de Commissie over de verlenging van het certificaat, waardoor de stemming van gisteren vrijwel een uitgemaakte zaak was.

De certificaatverordening werd oorspronkelijk in juni vorig jaar aangenomen, zogenaamd om “veilig reizen” tussen EU-lidstaten te vergemakkelijken. Maar het digitale EU-certificaat evolueerde snel tot het model en soms de infrastructuur voor de binnenlandse “gezondheids”- of Covid-passen die het volgende jaar de toegang tot vele andere gebieden van het sociale leven zouden beperken.

De EU heeft ervoor gekozen om het covid-certificaat te verlengen ondanks de overweldigend negatieve resultaten van een openbare raadpleging over het onderwerp die door de Europese Commissie is gelanceerd onder de noemer “Geef uw mening” en die van 3 februari tot 8 april voor het publiek toegankelijk was De raadpleging lokte meer dan 385.000 reacties uit – die bijna allemaal tegen vernieuwing lijken te zijn!

In een brief aan de Europese Ombudsman die het Franse parlementslid Virginie Joron op haar Twitter-feed plaatste, schrijft Joron:

Ik lees willekeurig honderden reacties met mijn team. Ik vond geen voorstander van verlenging van de QR-code [dus het digitale certificaat]. Op basis van dit grote onderzoek lijkt het duidelijk dat vrijwel alle reacties negatief waren.

De overwegend negatieve tendens van de reacties was inderdaad vanaf het begin duidelijk. De eerste volledige pagina met reacties, allemaal van 4 februari, is hier beschikbaar . Ze zijn natuurlijk in verschillende talen van de Europese Unie: Frans, Duits, Italiaans en ook één in het Engels.

Om de lezers een idee te geven van de teneur, hier is een vertaling van alleen de eerste regel of twee van de eerste paar reacties (beginnend vanaf de onderkant van de pagina):

Ik ben volledig tegen de vaststelling van dit certificaat, gezien wat er momenteel gebeurt met de rampzalige behandeling van Covid door de EU …

Ik wil dat deze cst [waarschijnlijk een verwijzing naar het Belgische “Covid Safe Ticket”] of vaccinpaspoort eenvoudigweg wordt geëlimineerd …

In het conceptdocument worden beweringen gedaan die niet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Er wordt bijvoorbeeld beweerd dat het Covid-certificaat een effectieve bescherming biedt tegen de verspreiding van het virus – welke gegevens kunnen deze bewering ondersteunen?…

Hallo, ik ben geschokt en walg van de vrijheidsdodende beslissingen die in de EU zijn genomen … met betrekking tot dit “Europese certificaat” …

Het covid-certificaat of de groene pas MOET onmiddellijk worden afgeschaft als discriminerend en ongrondwettelijk en mag niet worden ondersteund door wetenschappelijke gegevens, omdat het uitsluitend is gebaseerd op BEPAALDE maatregelen voor burgers…

Ik ben tegen de verlenging van de groene pas, die geen ander doel dient dan het creëren van discriminatie…

Ik wil nooit meer onderworpen worden aan een discriminerend certificaat…

En tot slot de Engelstalige vermelding:

Het digitale Covid-certificaat zou per direct moeten eindigen. Er zijn zoveel gegevens die het feit ondersteunen dat digitale paspoorten nul positieve invloed hebben op transmissiesnelheden en in feite zijn er in de meest gevaccineerde en sterk gereguleerde landen [sic.] covid-percentages krankzinnig …

En zo verder, enzovoort, tot 385.191 reacties.

De vernieuwing van het Digitaal Covid Certificaat betekent niet dat het direct wordt toegepast, maar dat de infrastructuur op zijn plaats blijft en dat het kan worden toegepast als en wanneer lidstaten dat nodig achten.

De huidige regels voor het bezit van een geldig digitaal EU-Covid-certificaat discrimineren niet alleen, onnodig te zeggen, tegen niet-gevaccineerde, maar ook tegen natuurlijke immuniteit, die als vluchtiger wordt behandeld dan door vaccins veroorzaakte immuniteit.

Bewijs van voltooide basisvaccinatie maakt een certificaat 270 dagen geldig; het bewijs van het ontvangen van een boosterdosis geeft voorlopig onbeperkte geldigheid. Aan de andere kant geeft een bewijs van “herstel” – waarbij een positieve PCR-test het enige geaccepteerde bewijs is – slechts 180 dagen geldigheid.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

EU

EU Een nieuwe westerse religie krijgt vorm

Published

on

eu

EU Leiders in het Westen zijn de afgelopen 12 maanden erg druk geweest met het opzetten van internationale instellingen, regelgeving en technologieën die de bevoegdheden die ze tijdens de lockdown hebben gekregen legitimeren, formaliseren en verankeren. 

EU Ze hebben hun centrale banken die protocollen ontwikkelen voor het implementeren van nieuwe digitale valuta die het toezicht op de financiële transacties van hun bevolking vereenvoudigen; op vaccins gebaseerde identificatiesystemen (zoals het digitale Covid-certificaat van de EU , de gezondheidscode van Hong Kong en de digitale passagiersverklaring van Australië ) die het volgen van personen binnen en tussen landen gemakkelijker maken; en CO2-budgetten en sociale kredietsystemen die kunnen worden gebruikt om te beoordelen wie het waard is om te reizen en een redelijke levensstandaard, en wie niet.

Westerse politici gingen tijdens de covid-periode op de vuist met het opschorten van normale vrijheden en het beheersen van het dagelijkse leven van mensen. Hun autoritarisme was zo extreem dat, achteraf bezien, de legitimiteit ervan in westerse ogen moest worden gecementeerd via een permanente reeks internationaal gecoördineerde command-and-control-structuren.

 Deze zouden een bolwerk vormen tegen uitdagingen in en buiten de rechtbank, de achterkant van politici uit het covid-tijdperk beschermen en ook hun carrière bevorderen: hun herverkiezingsvooruitzichten zullen verbeteren omdat kiezers eerder geneigd zijn het ideologische verkooppraatje te blijven slikken als het wordt gezien als ondersteund door een wereldwijde consensus.

De nieuwe mondiale instellingen, hopen politici, zullen ervoor zorgen dat de kudde diep gehoorzaam blijft aan hun leiders, in beslag wordt genomen door zelfhaat en op hun hoede blijft voor elke medemens met wie ze verzet zouden hebben georganiseerd.

Deze nieuwe westerse orde die door onze leiders wordt opgericht, is verwant aan een religieuze orde die de neo-feodale ideologie behoudt die tijdens covid tot stand kwam, terwijl de massa’s verdeeld en in een staat van zelfhaat worden gehouden. 

De drie-eenheid van inputs

Om een ​​nieuwe religie op te richten, heb je eerst een aansprekend ideologisch verhaal nodig. Dan heb je een priesterschap nodig. Ten derde heb je een geschikt hoofdkwartier nodig voor het pausdom. De eerste twee waren gemakkelijk, maar de derde blijkt een knelpunt te zijn.

Laten we eens kijken waar we staan ​​met elk van deze drie.

In de middeleeuwen was de heersende ideologie dat iedereen zondig was en dat de duivel in ons allemaal op de loer lag, een verhaal dat leidde tot constante zelfhaat en een verdeelde boerenstand. Verenigd hadden ze stand kunnen houden, maar verdeeld waren ze een gemakkelijke prooi voor de rijken. De elites van de 21e eeuw zijn op zoek naar een modern equivalent van de zondeverhalen uit de Middeleeuwen.

Het blijkt dat ze een bijna beschamend groot aantal zondeverhalen hebben om uit te kiezen, aangezien legioenen fanatici geschikte oorzaken aandragen. Mogelijke op zonde gebaseerde ideologieën omvatten wakkerheid, waarin iedereen het gevaar loopt door iedereen te worden getriggerd; eeuwige noodsituaties in het klimaat, waarin ieders activiteiten een gevaar vormen voor iedereen; en eeuwige gezondheidscrises, waarin iedereen een potentiële microbiële verspreider is voor iedereen.

De elites kunnen hun favoriete nieuwe ideologie kiezen, hoewel ze er wel een moeten kiezen. Menigten zijn gemakkelijk te leiden, maar ze zijn ook wispelturig en kunnen gemakkelijk hun lijnen vergeten. De religie die de elites kiezen om hun bevolking mee te binden, moet goed ingebed zijn om nuttig te zijn. 

Op het gebied van het priesterschap is er geen gebrek aan groepen om tot priester te reconstrueren. De beste kandidaten om de vacatures in het priesterschap in te vullen, zijn de bullshitters die al in de meeste moderne organisaties zijn ingebed: degenen die worden geassocieerd met woorden als ‘duurzaam’, ‘ethisch’, ‘veilige ruimte’, ‘diversiteit’, ‘gezondheidsbewust’, ‘inclusief’, en andere anodyne, deugd-signalerende gemeenplaatsen die een marketeer identificeren die een pestkop is geworden. 

Ze verkopen al het idee dat huidige werknemers een bedreiging voor anderen zijn en regelmatige interventies nodig hebben, zoals onbewuste vooringenomenheidstraining en andere vormen van zelfkastijding. De laag bullshitters die in bijna elke grote westerse organisatie wordt aangetroffen, staat te trappelen om de handhavers te worden van welke ideologie dan ook die hun banen zal versterken.

Dus de ideologie en het priesterschap zijn in principe op elkaar afgestemd. De bottleneck in de opbouw van een nieuwe westerse religieuze orde is het pausdom. Wat nodig is, is niet een kopie van het moderne pausdom in Rome dat relatief weinig echte macht heeft over de vele rooms-katholieken in de wereld van vandaag, maar een kopie van het pausdom dat een echte macht was om rekening mee te houden in de Middeleeuwen in Europa: een ideologische krachtpatser met enorme belastinginkomsten die de markten voor onderwijs, gezondheidszorg en spirituele diensten domineerden. 

Het leidde en stuurde priesters, hield toezicht op de leercentra, organiseerde lezen en schrijven, hield een groot systeem van hospices in stand, organiseerde verschillende oorlogen (inclusief de kruistochten), enzovoort. Het deed veel dingen die we nu als slecht zouden beschouwen, maar ook dingen die de meesten als goed zouden beschouwen, zoals het verzorgen van zieken en het levend houden van de kennis van eerdere beschavingen in kloosters en bibliotheken. Dat is het soort machtig pausdom dat nodig is om een ​​nieuwe westerse religie te verstevigen.

Waar de Heilige Stoel?

Lokale priesters hebben een pausdom nodig om redenen van coördinatie en cohesie, om te voorkomen dat ze van het ideologische voorbehoud aflopen. Stel je voor dat een plaatselijke priester zijn plaats vergeet en serieus begint te worden over ethiek of duurzaamheid (of de echte betekenis van een ander recent gekaapt en ontdaan woord) en begint te twijfelen aan bijvoorbeeld de belastingontduiking en het frequente reizen van degenen aan de top. Dat kan een mens niet hebben!

En aangezien er van tijd tot tijd nieuwe informatie opduikt, kan men er niet van uitgaan dat deze automatisch gunstig in de ideologie zal worden verwerkt, tenzij er een pausdom is om deze te interpreteren en richtlijnen te geven. Waar dergelijke begeleiding niet beschikbaar of voldoende duidelijk is, zouden mensen naar een gebied van ‘gemakkelijke priesters’ kunnen trekken, wat de hele religie zou ondermijnen. Dat kan men ook niet hebben!

Waar kunnen de elites dan een religieus hoofdkwartier vestigen van waaruit ze echt gezag kunnen uitoefenen als middel om de plaatselijke priesters in het gareel te houden? 

Hun gedachten gingen tot dusver uit naar de Wereldgezondheidsorganisatie , in de hoop dat deze keuze drie vliegen in één klap zou slaan. Het zou het misbruik van noodgezondheidsbevoegdheden tijdens lockdowns normaliseren en afkeuren; het zou automatisch een bepaald verhaal kiezen als de nieuwe ideologie; en het zou een nieuwe, op gezondheid gebaseerde internationale bureaucratie versterken die macht zou kunnen krijgen over lokale gezondheidsbureaucraten en over iedereen die onder de vlag van ‘gezondheid’ reist. 

Alles wat ‘duurzaam’, ‘ethisch’ of ‘veilig’ is, zou onder de algemene noemer ‘gezondheid’ kunnen worden geplaatst. Het pausdom zou kunnen worden gestapeld met een paar vertrouwde handen (Anthony Fauci en dergelijke) die toezicht zouden houden op de benoeming van ideologische details die door de politieke elites worden vereist, zoals passende vrijstellingen voor zichzelf en hun vrienden. 

Ze zouden ook de verantwoordelijkheid nemen voor het organiseren van inquisities om ideologische tegenstanders te neutraliseren en te elimineren. Het script voor hoe de WHO een nieuw soort middeleeuwse rooms-katholieke kerk zou worden, schrijft zichzelf bijna.

De recente poging om de nationale soevereiniteit via de WHO te ondermijnen, is het belangrijkste bewijs van coördinatie langs deze lijnen tussen de elites. Deze poging kan en moet uit elkaar worden gehaald om erachter te komen wie de poging financierde, wie de voorgestelde wetgeving schreef, welke nationale regeringen het steunden, wie binnen die regeringen het steunden, enzovoort. Dit is de eerste concrete manifestatie van de opkomst van een globalistische elite, die onderzoekers een reële kans biedt om te zien wie ‘ze’ zijn en hoe ‘ze’ zich organiseren en coördineren.

Onze Verlossers

Toch heeft de WHO een fatale fout als het gaat om het hoofdkwartier van een nieuw westers pausdom: het bestrijkt de hele wereld en wordt dus medegefinancierd door veel regeringen, waarvan sommige geen interesse hebben in wakkerheid en andere westerse ideologieën die verdeeldheid zaaien. Westerse bevolkingsgroepen. Deze regeringen vertegenwoordigen bevolkingsgroepen die genoeg ervaring hebben met kolonialisme om de ‘vernieuwing’ waar het Westen naar toe gaat, te erkennen en af ​​te wijzen. 

Dit is de belangrijkste reden waarom het voorstel aan de WHO om zich de ideologische leiding en controle over het gezondheidsbeleid over de hele wereld toe te eigenen, op zijn kop werd gezet: het werd door Afrikaanse landen in de maling genomen. Hoewel het Westen het later opnieuw kan proberen, betekent de structuur van de WHO dat elke succesvolle beslissing ook later kan worden teruggedraaid, wat geen recept is voor een goed functionerend pausdom.

De westerse elites hebben dus alternatieve kandidaten voor de Stoel nodig, voor het geval de WHO niet tot actie kan worden gedwongen. Ze hoeven de priesterschappen in Afrika of in een groot deel van Azië niet te controleren: het is hun eigen bevolking die in het gareel moet worden gehouden, in plaats van de hele wereld. In die zin was het WHO-gambiet een beetje overdreven, waarbij de behoefte aan controle over het hele Westen werd gecombineerd met een terugkeer naar het kolonialisme. 

Wat beter zou passen als een nieuw ideologisch hoofdkwartier, althans in eerste instantie, is een organisatie die voornamelijk de westerse kernbevolking bereikt en al een commando- en controlestructuur heeft. Bij voorkeur zou het iets zijn dat al verplicht is voor westerse politici die, net als kardinalen, de toekomstige pausen zouden kunnen kiezen.

De komende opstanding?

Iets als de NAVO zou heel mooi passen. 

De NAVO heeft de afgelopen 30 jaar grotendeels met haar duimen gedraaid en was wanhopig op zoek naar een nieuwe missie. De crisis in Oekraïne heeft het een tijdelijk nieuw leven ingeblazen en heeft ertoe geleid dat voorheen onafhankelijke Europese landen (zoals die vervelende eerdere uitschieters in Scandinavië, Zweden en Finland) als aspirant nieuwe leden binnenkwamen. De geografische dekking is nu bijna perfect afgestemd op die van het gewenste nieuwe pausdom. 

Het enige dat nodig is, is om te gaan van een organisatie die erop uit is ‘ons te beschermen tegen oorlog’ naar een organisatie die erop is gericht ‘ons overal voor te beschermen’. 

Een kleine stap voor de NAVO, een grote sprong voor de westerse politieke elites.

De NAVO, of een organisatie die qua reikwijdte en leiderschap erg op de NAVO lijkt, zou spoedig de mantel van een nieuw ideologisch pausdom kunnen dragen en enige directe controle kunnen krijgen over de vele kleine priesterschappen in westerse landen, waaronder op zijn minst de bullshit-industrieën en de kleinere gezondheidsbureaucratieën. 

Dit nieuwe internationale ideologische systeem zou een ongemakkelijke alliantie vormen met de toppolitici in westerse landen, die aanvankelijk door hen werd opgericht, maar in de loop van de tijd onvermijdelijk meer rivaliserend met hen zou worden. Net als in de Middeleeuwen zouden kerk en heersers ideologisch bondgenoten zijn met een gemeenschappelijke reeks slachtoffers (de overgrote meerderheid van de mensen), maar rivalen als het ging om middelen en de ultieme loyaliteit van die slachtoffers.

Wat mogen we van zo’n systeem verwachten? Een overkoepelende gezondheidsstructuur die een stroom van verdeeldheid zaaiend en ontwrichtend bijgeloof zou afkondigen, zou in de eerste plaats de productiviteit van lokale zorgverleners aanzienlijk verminderen. We hebben al een vermindering van de levensverwachting gezien in landen die lockdowns oplegden, en een vergelijkbare verslechtering van de volksgezondheid mag worden verwacht in het kielzog van toekomstig bijgeloof dat wordt aangewend voor de gezondheid. 

Op dezelfde manier zou achteruitgang worden verwacht op het gebied van de geestelijke gezondheid en de economische productiviteit van particuliere bedrijven, aangezien het toezicht op en het gekleineerd worden door een nieuw priesterschap een grote belemmering is voor de productiviteit en het concurrentievermogen. 

Achteruitgang in de gezondheid en efficiëntie van de bevolking zal niet veel uitmaken voor de politici die de ideologische invloed van een nieuw pausdom nodig hebben om hun posities te verstevigen, maar op de langere termijn zal het er toe doen voor de kracht van hun landen. Terwijl de elites profiteren van zo’n nieuw pausdom, is de prijs een verzwakking van zowel de bevolking als het land.

genaden redden

Welke krachten zijn in staat deze destructieve nieuwe ideologie te doorbreken? De twee belangrijkste kandidaten zijn concurrentie en nationalisme.

De wereld evolueert langzaam naar militaire en economische machtsblokken, met een blok bestaande uit China en Rusland en een ander blok uit het Westen. Zelfs binnen het Westblok zullen die landen en regio’s die erin slagen het nieuwe pausdom te weigeren, gedijen in vergelijking met de anderen, en de dynamische, energieke, vrijheidzoekende elementen van de bevolking aantrekken. De jaloezie die hierdoor ontstaat, zal een echte uitdaging zijn voor de nieuwe ideologieën.

Wat kan de nieuwe verlichtingsbeweging aan dit scenario doen? In veel westerse landen, waaronder de grote EU-landen, is het antwoord “op korte termijn niet veel”. De belangen die ijveren voor de consolidering van de noodbevoegdheden zijn enorm, met inbegrip van de reguliere media en de belangrijkste politieke partijen. 

Maar in andere Europese landen, zoals Zwitserland, is het antwoord “dit scenario zal waarschijnlijk helemaal worden vermeden”. Dit komt omdat dergelijke landen de realiteit van de huidige situatie al hebben begrepen en bewust buiten de westerse superstructuren blijven, waaronder zowel de NAVO als de EU. 

Het belangrijkste slagveld op korte termijn zal waarschijnlijk de VS zijn. De federalistische structuren van de Amerikanen zullen de komst van een nieuw seculier pausdom weerstaan. Maar als de NAVO gebruikt gaat worden als zetel van nieuwe pausen, zal het Amerikaanse veiligheidsinstituut sterk in de verleiding komen om zich aan te sluiten bij de andere machtige Amerikaanse belangen – Big Tech, Big Pharma, de globalisten en de wakkere beweging – die hard aandringen op ideologische zege.

De ogen van de dapperen en de vrijen in het Westen zijn op de VS gericht.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

EU

Het Melilla-hek: zuidelijke flank en dood zonder rechten

Published

on

Melilla

Nog steeds geschokt door het bloedbad van Nador, naast de grens tussen Spanje en de Europese Unie in Melilla, is het complex om een ​​analyse te maken waarbij de pijn die door deze sterfgevallen wordt veroorzaakt, wordt genegeerd. Terwijl ik deze regels schrijf, is er nog steeds geen officieel dodental, maar ze liggen dichter bij de 50 die zijn aangekondigd door organisaties ter verdediging van de mensenrechten dan bij de 23 die door de Marokkaanse regering zijn erkend.

Wat de Spaanse regering nu het meest zorgen zou moeten baren, zou zijn te eisen dat Marokko de slachtoffers niet begraaft zonder een proces van identificatie en opheldering van de oorzaken van deze sterfgevallen. Lijken mogen niet ondergronds worden verborgen zonder te voldoen aan de minimumnormen voor legaliteit met respect voor de rechten die elk slachtoffer zou moeten hebben. In dit verband moeten we de verdragen aanhalen die zijn ondertekend ter bescherming van slachtoffers van schendingen van het internationaal strafrecht .

Het is duidelijk dat we deze strafrechtelijke kwalificatie nog steeds niet procedureel kunnen bepalen, maar de beschikbare gegevens wijzen in deze richting. En natuurlijk, als de begrafenis van de slachtoffers wordt uitgevoerd zonder de minste forensische procedure, dan moeten we concluderen dat het in strijd is met deze internationale normen.

Dit zou kunnen leiden tot de activering van de bevoegdheid van het Internationaal Strafhof om een ​​mogelijke verantwoordelijkheid voor het nalaten van Spanje dat het Verdrag van Rome heeft ondertekend, op te helderen. Marokko heeft echter alleen de status van waarnemer in genoemd verdrag , hoewel artikel 23 van de Marokkaanse grondwet van 2011 bepaalt dat genocide en andere misdaden tegen de menselijkheid en mensenrechtenschendingen strafbaar zijn.

In ieder geval moet de Spaanse regering een evenwicht vinden, en dat is de grote paradox, tussen een naadloze verdediging van de mensenrechten en de echte politiek van een zeer complexe diplomatieke relatie met het Koninkrijk Marokko, dat het met bloedige en betreurenswaardig deze nieuwe aanval op onze grenzen.

Wat er is gebeurd?

Er zijn veel onbeantwoorde vragen. De eerste vraag is om te bevestigen dat Marokko zich niet echt bewust was van deze benadering van de grens van talloze mensen die oprukten met het duidelijke doel om het hek aan te vallen. Had Marokko niet de capaciteit om ze te onderscheppen voordat het het kritieke punt van de grens bereikte? Het lijkt moeilijk te geloven.

Het is duidelijk dat als Marokko had ingegrepen voordat ze het grensgebied hadden bereikt, waarschijnlijk niemand van die interventie had gehoord en dat de gevolgen niet zo dramatisch zouden zijn geweest. Wilde Marokko dan weer meer publieke repercussies – die inmiddels uit de hand lopen – door zo’n grote groep migranten de grens te laten naderen? Wilde hij onze grenzen weer onder druk zetten met hybride destabilisatiesystemen? En de grote vraag, als het vorige antwoord bevestigend is, wat zou Marokko nu kunnen nastreven met deze nieuwe migratiedruk?

Je zou kunnen zeggen dat hun politiediensten hebben opgetreden om de aanval op het hek te voorkomen, maar ik sta erop: waarom lieten ze hen toe het kritieke punt te naderen en hen vervolgens af te slachten?

Deze bewegingen worden in de meeste gevallen georganiseerd door maffia’s die handel drijven in de wanhopige wensen van mensen in rampzalige economische, politieke en sociale omstandigheden. Deze zijn het resultaat van een kolonialisme dat in de 20e eeuw zijn hulpbronnen heeft uitgebuit en een hele reeks mislukte politieke regimes heeft opgebouwd.

Het is echter, en juist om deze reden, moeilijk te geloven dat, aangezien deze groepen zijn grondgebied binnenkwamen, Marokko zich niet bewust was van hun bewegingen in zijn eigen land totdat ze Nador bereikten, waar ze zelfs in menigten door de straten liepen. Natuurlijk was wachten tot ze het hek bereikten een riskante beslissing die leidde tot de opsluiting van deze mensen en een repressie ontketende die even gewelddadig was als de onbegrijpelijke dood van deze weerloze mensen gewelddadig was.

Gelijktijdig met de NAVO-top

Toevalligheden gebeuren, maar het is te toevallig dat dit slechts vier dagen voor de start van de NAVO-top in Madrid gebeurde. Om deze reden is het ook noodzakelijk om deze afgeleide in overweging te nemen vanwege het tijdelijke samenvallen van de feiten.

De bijeenkomst in Madrid wordt deze week gehouden met als meest urgente uitdaging de oorlog van Poetin in Oekraïne. Zonder natuurlijk de uitdaging te vergeten die de Indo-Pacific-regio en de rol van China de komende jaren zullen vormen. Het belangrijkste is bovendien dat de NAVO haar rol als organisatie voor de collectieve verdediging van haar leden in de Euro-Atlantische ruimte gaat opgeven om een ​​mondiale veiligheidsorganisatie te worden .

Hier blijkt de interesse van Spanje en andere mediterrane landen om ook een Bondgenootschappelijk veiligheidsbeleid te voeren op de zogenaamde “zuidelijke flank”, gezien het gevaar dat ontstaat door de hybride dynamiek van destabilisatie die uit de Maghreb en de Sahel komt. Het is op dit punt dat het tijdelijke samenvallen van deze buitensporige actie van de Marokkaanse veiligheidstroepen verrassend is. Vermoedelijk zijn de verklaringen van de Spaanse president, Pedro Sánchez , die de actie als effectief beschreef, gedaan zonder de omvang van de catastrofe in detail te kennen.

In ieder geval staat de agenda van de bijeenkomst in Madrid nu heel dicht bij enkele gebeurtenissen die de discussie verdienen over een veiligheidsbeleid dat de maffia demobiliseert die met mensenlevens spelen en die landen die door actie of nalatigheid gebruik hebben gemaakt van de wanhoop van migranten als instrument van zijn beleid ter verdediging van zijn eigen geostrategische belangen.

Als de actie van Marokko een andere bedoeling had, zal het in plaats daarvan een nieuw argument vormen voor het zogenaamde Strategische Concept van Madrid , dat de verdediging van “de soevereiniteit en territoriale integriteit” van alle leden van het Bondgenootschap omvat. Dit zal uiteindelijk eindigen met de uitsluiting van Melilla en Ceuta van het actieterrein van de NAVO, wat nu zal blijven binnen wat Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van het Bondgenootschap, de verbintenis noemt om “elke centimeter” van het grondgebied van de lidstaten te verdedigen. Dit versterkt exponentieel de zuidelijke flank, waarin Spanje de eerste belanghebbende partij is, aangezien historisch gezien de grootste externe bedreigingen voor zijn veiligheid uit de Noord-Afrikaanse regio komen.

Maar we kunnen niet zomaar vergeten wat er is gebeurd. Het is onmiddellijk noodzakelijk om een ​​internationaal onderzoek te eisen naar deze aanvallen op de mensenrechten waarin, als Spanje geen directe verantwoordelijkheid heeft, het op zijn minst een verantwoordelijkheid heeft als burgerwacht door een gemeenschappelijke controle van de grens met Marokko in te stellen.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

NAVO-top op 29 juni: een “verplicht geschenk” aan Turkije!

Turkije – Zweden en Finland hadden zich al lang bereid verklaard om lid te worden van de NAVO. Maar een dergelijke daad moet unaniem worden goedgekeurd door alle Bondgenoten. En… [...]

EU: Uiterlijk in 2035 komt benzine alleen nog maar uit het stopcontact!

“Na de EU-commissie en het EU-parlement heeft de Raad gisteravond ook gestemd om de verbrandingsmotor op fossiele brandstoffen in 2035 te beëindigen. Dit is historisch! Europa is het eerste continent ter wereld… [...]

Ongelooflijke wreedheden door Spaanse grenswachten – De schande van Melilla!

Melilla! We raden zwakke lezers aan om de onderstaande video niet te bekijken. Wij hebben het ook als onze plicht om deze afbeeldingen beschikbaar te stellen. Zo behandel je mensen… [...]

De VN rouwt altijd meer om vermoorde moslims dan om gewelddadige christenen!

De Verenigde Naties hebben onlangs 15 maart uitgeroepen tot “Internationale dag ter bestrijding van islamofobie” . Deze datum is gekozen omdat op die dag een van de ergste terroristische aanslagen op moslims plaatsvond:… [...]

Willen we een dictatuur of liever een Great Reset

Willen we een dictatuur of liever een Great Reset We hebben een college van B & W met een gemeenteraad. We hebben een college van Gedeputeerde Staten dat de provincie… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN