Connect with us

Koninklijke nieuws

Koning of president: wie heeft de meeste macht?

Published

on

koning

‘Frankrijk is een monarchie met een gekozen president; Nederland is een republiek met een erfelijk koningschap.’ Rond Koningsdag moet ik altijd even denken aan deze uitspraak van Herman Tjeenk Willink. Ik vind ‘m zo mooi omdat hij goed laat zien dat zogenoemde tegenpolen (zoals monarchie en republiek) of eerste associaties (monarchie = ondemocratisch; republiek = democratisch) niet altijd volstaan. Een blog over hoe een gekozen president als Hollande of Obama keizerlijk kan zijn en een koning als ‘onze’ Willem republikeins.

De ‘Koningfluisteraar’ wordt hij ook wel genoemd. Van 1997 tot 2012 is Herman Tjeenk Willink vice-president van de Raad van State, een belangrijk adviesorgaan van onze regering en de hoogste bestuursrechter in Nederland. In een afscheidsinterview (kijktip!) bij Buitenhof in 2012 kijkt Tjeenk Willink terug op z’n ambt. Hij gaat in op de zijns inziens zwakke punten in ons politieke stelsel, zoals de te kleine afstand tussen kabinet en kamer, en het afbrokkelen van het natuurlijk gezag van instituties, zoals ons koningshuis. Daarbij vermijdt hij bewust de term ‘monarchie’, zo zegt hij. Hij heeft het liever over koningschap, want: ‘Frankrijk is een monarchie met een gekozen president en Nederland is een republiek met een erfelijk koningschap.’
Voor ik verder inga op deze uitspraak eerst een paar definities. Theoretisch is een monarchie een regeringsvorm waarbij de macht bij één persoon berust: de monarch. Bij een absolute monarchie is de monarch niet door wetten gebonden en heeft hij onbeperkte macht. Voorbeelden hiervan zijn de koninkrijken Saoedie-Arabië en Oman. Bij een constitutionele monarchie is de rol van de monarch wel in de Grondwet vastgelegd en deelt hij de macht. Nederland en andere Europese landen als België, Zweden hebben zo’n regeringsvorm. In bijna alle monarchieën is sprake van erfopvolging. In een republiek wordt het staatshoofd gekozen, door het volk of het parlement. Het staatshoofd is dan meestal een president.

Voorloper in Europa: de Nederlandse republiek
Volgens Tjeenk Willink is Nederland dus geen monarchie maar een republiek met erfelijk koningschap… Wat is zijn redenering achter deze uitspraak? Kort gezegd: een monarchie staat voor een heel hiërarchisch stelsel, en daarvan is historisch gezien geen sprake in ons land. In een eerdere toespraak over het koningschap voor de Nederlandse adel in 2002 geeft Tjeenk Willink meer toelichting. Hij gaat daarbij ver terug in de tijd: naar 1581 om precies te zijn. Nederland komt dan in verzet tegen de (bezetting van de) Spaanse koning Filips II en zweert met een onafhankelijkheidsverklaring, vastgelegd in het ‘Plakkaat van Verlatinghe’, het absolute koningschap af. Dit borduurt voort op een verdedigingsschrift van de verbannen Willem van Oranje: ‘de vorst is er ter wille van de onderdanen, zonder welke hij geen vorst is’. En voldoet hij niet, ‘dan staat het zeker zijn onderdanen vrij hem niet meer als vorst te erkennen’. Nederland wordt in 1588 een republiek en dat is -voor die tijd- vrij uitzonderlijk in Europa. De Staten-Generaal (afvaardiging van gewesten) is het hoogste college. Het gezag in de gewesten ligt bij de stadhouders. Zij steunen volgens Tjeenk Willink vooral op ‘goodwill’ van het volk en niet van de elite (regenten).
Pas ruim twee eeuwen later, in 1806, wordt Nederland (onder bezetting van Napoleon) weer een koninkrijk. Na de zelfstandigheid van Frankrijk blijft Nederland een koninkrijk, en daarmee is het in Europa weer een uitzondering: met name na revolutiejaar 1848 worden veel andere landen zoals Frankrijk een republiek. Nederland krijgt (onder druk van al het revolutiegeweld) in 1848 wel een nieuwe Grondwet, waarin de macht van de koning aanzienlijk wordt teruggeschroefd. Belangrijk principe is de ‘ministeriële verantwoordelijkheid’: de minister is niet langer dienaar van de koning, maar zelfstandig ambtenaar. Ministers zijn verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de koning/het koninklijk huis, bewindslieden en ambtenaren en worden gecontroleerd door het parlement. De koning is ‘onschendbaar’: de ministers zijn politiek verantwoordelijk voor zijn optreden. Of, zoals Tjeenk Willink het samenvat: het Nederlandse koningschap functioneert binnen constitutionele grenzen.

Koning of president: wie heeft de meeste macht?
Onze koning maakt deel uit van de regering en is staatshoofd, maar heeft beperkte bevoegdheden. Hij heeft een mix van ceremoniële taken (afleggen van staatsbezoeken, vertegenwoordigen van Nederland in buitenland) en staatsrechtelijke taken (ondertekening van verdragen en bekrachtiging van wetten, benoeming van ministers). De politieke macht van onze koning is wettelijk gezien gering.
Maar hoe zit het met het eerste gedeelte van de uitspraak van Tjeenk Willink: ‘Frankrijk is een monarchie met een gekozen president’? De 17e-/18e-eeuwse Franse koningen Lodewijk de Veertiende en Lodewijk de Zestiende worden gezien als toonvoorbeelden van absolute monarchen. Sinds twee eeuwen is Frankrijk een republiek, maar in de praktijk ligt veel politieke macht bij één persoon/functie: het staatshoofd, oftewel de president. Dit is met name sinds de staatkundige hervormingen in 1958 (‘Vijfde republiek’). De Franse bevolking heeft toen gestemd voor een nieuwe Grondwet die de president (destijds De Gaulle) veel macht geeft, om een einde te maken aan politieke instabiliteit. De Franse president legt geen verantwoording aan af het parlement; dat doet alleen de premier, die de regering leidt. De president benoemt echter wel de premier, is de hoogste rechter, kan het parlement ontbinden, kan referenda uitschrijven, is opperbevelhebber en is verantwoordelijk voor het buitenlands beleid. Hij heeft kortom veel in de melk te brokkelen; er is sprake van behoorlijke machtsconcentratie bij één (gekozen) persoon.
In Frankrijk vormen de president en premier samen het dagelijks bestuur, ook wel semi-presidentieel stelsel genoemd. In de VS is de president niet alleen staatshoofd, maar ook regeringsleider: een zuiver presidentieel stelsel. De Amerikaanse president alleen heeft zowel uitvoerende bevoegdheden (buitenland- en veiligheidsbeleid, toezicht op begroting) als wetgevende bevoegdheden (wetsontwerpen voorleggen, vetorecht) en rechterlijke bevoegdheden (verlenen van gratie, benoeming van opperrechters).
De macht van het staatshoofd in Frankrijk en de VS is kortom relatief groot. Afhankelijk van de invulling door een president (en factoren als de overeenstemming met de politieke kleur van andere instituties zoals het parlement) wordt daarom ook wel de term ‘republikeinse monarchie’ (denk aan Chirac) of ‘keizerlijk presidentschap’ (denk aan Bush) gebruikt. Overigens kent het Amerikaanse stelsel weer genoeg ‘checks and balances’ die de macht van de president beperken: het congres kan wetsvoorstellen blokkeren, een veto van de president weer overstemmen, etc.

Is verkiezing per definitie democratischer dan erfopvolging?
Tjeenk Willink plaatst met zijn uitspraak de betekenis van monarchie en republiek in perspectief. In een republiek of een presidentieel stelsel kan zoveel macht bij één persoon liggen, dat deze een vergelijkbare positie heeft met een monarch en je zou dus kunnen spreken van een monarchie. Er zijn genoeg hedendaagse voorbeelden van (zogenoemd democratisch) gekozen presidenten die dicht aan schuren tegen absolute monarchen of dictators: Erdogan, Poetin. En een koning kan dusdanig constitutioneel beperkt zijn, dat de macht eigenlijk ligt bij premier en parlement en je dus eerder zou kunnen spreken van een republiek dan van een monarchie.
Maar is een president als gekozen staatshoofd niet democratischer dan een monarch die zijn positie dankt aan erfopvolging? Ook daar kun je over twisten. Idealiter staat een staatshoofd letterlijk en figuurlijk boven de partijen: hij is van en voor iedereen. Volgens Tjeenk Willink (en andere analisten, zie Handboek voor de koning) kan een constitutioneel beperkte koning zoals in ons stelsel bij uitstek een ‘symbool van eenheid’ zijn en ‘deelbelangen overstijgen’. De koning is namelijk niet gebonden aan een partij en staat buiten de politieke arena: zijn macht is neutraal. In een republiek is een president per definitie wel verbonden aan een partij(ideologie): zijn macht is politiek gekleurd. Na verkiezing wordt de president uitgedaagd zich los te maken van zijn partij, en meer het gezicht te worden van/voor de hele natie. Omdat een president wel midden in de politieke arena staat, is dat vaak niet realistisch of lastig. Een versterkende factor is de ‘diensttijd’: een gekozen president gaat hooguit een aantal ambtstermijnen van 4-5 jaar mee, een koningschap kan een generatie beslaan en zo meer continuïteit borgen.

Boven de partijen, kan dat?
Een koning die boven de partijen staat, zich zo gedraagt en zo ook wordt gezien, is dat niet wat idealistisch gedacht? Tjeenk Willink onderkent dit ook en haalt in zijn eerdergenoemde speech historicus Kossmann aan die stelt dat er een aantal voorwaarden zijn voor succes. Allereerst moet er iemand beschikbaar zijn die de functie van koning wil en kan uitoefenen. Ten tweede moet de politieke klasse het koningschap als ‘nuttig’ ervaren. Als laatste moet de meerderheid van het volk de aanwezigheid van een vorst als ‘vreugdevol, geruststellend, opbeurend element’ zien. Al deze voorwaarden zijn volgens Tjeenk Willink nooit vanzelfsprekend. De eisen aan het koningschap nemen ook alleen maar toe: het gezag van instituties wordt minder vanzelfsprekend, en meer afhankelijk van de wijze waarop het wordt ingevuld. Optredens en uitspraken van leden van het koningshuis komen meer en meer onder een vergrootglas te liggen. Een goede invulling van de ministeriële verantwoordelijkheid en professionele vervulling van het koningschap worden daardoor steeds belangrijker.
Hoe denkt het Nederlandse volk in de praktijk over ons stelsel en het functioneren van het koningshuis? Een recent onderzoek van de NOS stelt dat het draagvlak voor de monarchie ‘fors daalt’. 65% is voorstander van een monarchie, versus 80% in 2008. Het aantal voorstanders voor een republiek is t.o.v. 2008 nagenoeg gelijk (ca. 15%) gebleven; het aantal Nederlanders dat geen mening heeft over de staatvorm is gestegen. Het vertrouwen in de koning is met een paar procent gedaald (van 71% naar 66%). Willem-Alexander, Maxima en Beatrix krijgen als rapportcijfer wel allemaal een dikke 7.
M.i. kun je bij de pessimistische boodschap over de uitkomsten van het rapport wel een paar kanttekeningen plaatsen. Het vertrouwen in de koning is in vergelijking met dat in andere instituties zoals de Tweede Kamer of de EU flink hoog. En jaar in jaar uit een dikke 7 scoren voor je functioneren: van zo’n cijfer kunnen veel gekozen politici alleen maar dromen… Uit onderzoek blijkt overigens dat in landen met een (absolute of constitutionele) monarchie het sociaal vertrouwen hoger is dan in landen zonder monarchie. Of de koning de bindende factor is, is niet bewezen.
In deze tijden waarin veel kwesties (integratie, vluchtelingenvraagstuk, terrorisme) spelen die de maatschappelijke cohesie kunnen bedreigen, kan een neutraal, verbindend instituut als een koning m.i. veel betekenen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat het door een capabel persoon ingevuld wordt en dat er blijvend draagvlak voor is in de samenleving. Het kostenplaatje kan daarin wel eens de grootste barrière zijn/worden. Maar het principe is mooi: ieder(e) partij voor zich en een koning die net als Cruijff, ‘van ons allemaal’ is. Wie weet helpt het in ons land de ‘boel bij elkaar te houden’.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Koninklijke nieuws

Ministerie en nep-koning Willem-Alexander afwezig bij hoorzitting over Kroondomein

Published

on

kroondomein

Het ministerie van Natuur en Stikstof heeft geen afgevaardigde gestuurd naar de hoorzitting die vandaag plaatsvond rondom de miljoenensubsidie die werd verstrekt voor Kroondomein het Loo tussen 2016 en 2021. Ook was er niemand aanwezig die koning Willem-Alexander vertegenwoordigde

De zitting over het kroondomein werd georganiseerd door het ministerie om De Faunabescherming de mogelijkheid te bieden haar bezwaren toe te lichten. De actiegroep voert aan dat de subsidie aan koning Willem-Alexander onrechtmatig is verleend en dat die terugbetaald dient te worden.

Bij de zitting waren alleen juristen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Faunabescherming aanwezig. Dit tot groot ongenoegen van onder meer Niko Koffeman, voorzitter van de Faunabescherming: “Wij ervaren het als buitengewoon ongeïnteresseerd dat ze hier niet zijn. Hiermee geven het ministerie en de Kroondrager wat ons betreft aan dat ze de procedure niet zo serieus nemen.” Volgens de RVO was aanwezigheid voor beide partijen niet verplicht. “Wij hebben de Kroondrager uitgenodigd, maar hij heeft aangegeven niet te willen komen en zich aan te willen sluiten bij de argumenten die in de subsidiebeschikking staan.”

De RVO zei ook de minister niet uitgenodigd te hebben omdat dit niet de gebruikelijke gang van zaken is. Volgens Peter Nicolaï, advocaat van De Faunabescherming, klopt dat niet: “Wij moeten vragen kunnen stellen in het openbaar, met de pers erbij. Die vragen worden nu niet beantwoord. Zo’n hoorzitting is bedoeld om een gesprek of discussie tussen de partijen op gang te brengen.” De RVO zei daarop zelf ook de voorkeur te hebben dat alle belanghebbenden aanwezig waren. “Maar dat is niet gelukt.”

Koninklijke constructies

De Faunabescherming heeft naar aanleiding van de Zembla-uitzending ‘Koninklijke Constructies’ bezwaar gemaakt tegen de sluiting van het Kroondomein, dat ieder jaar tussen 15 september en 25 december dicht gaat voor bezoekers. In die uitzending concludeerden vooraanstaande juristen dat de 4,7 miljoen euro aan subsidie die de koning kreeg voor het beheer van het Kroondomein, onrechtmatig wordt verleend. Volgens de subsidieregeling moet het Kroondomein namelijk 358 dagen per jaar geopend zijn voor publiek.

Herhaaldelijk vroeg Zembla om de onderliggende stukken, zoals de subsidie-aanvraag die de koning heeft ingediend. Na de Zembla-uitzending werden op verzoek van de Tweede Kamer alsnog een hoop stukken openbaar gemaakt, maar de subsidie-aanvraag van de koning zat daar bijvoorbeeld niet bij. Uit de stukken bleek dat het landgoed afgesloten wordt voor de koninklijke jacht.

Het ministerie heeft volgens de wet zes weken de tijd om een beslissing te nemen over een bezwaarprocedure, maar nam daar in het geval van De Faunabescherming 5 maanden voor. Doordat het ministerie zo laat een beslissing nam, was de subsidietermijn al verstreken. Vervolgens zei het ministerie tegen de Faunabescherming dat ze geen belanghebbende meer is en weigerde daarom het bezwaar inhoudelijk te behandelen.

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Aan die situatie kwam afgelopen mei een eind toen het College van Beroep voor het bedrijfsleven De Faunabescherming in het gelijk stelde. Daarom moet de minister binnen zes weken opnieuw een besluit nemen over het bezwaar. De bedoeling is dat de juristen van de RVO na vandaag een advies gaan uitbrengen aan de minister om het bezwaar van de Faunabescherming wel of niet gegrond te verklaren. De minister kan altijd nog beslissen om dit bezwaar naast zich neer te leggen. Mocht de minister besluiten om het bezwaar van de Faunabescherming ongegrond te verklaren, dan komt de zaak voor bij de rechter.

De RVO gaat onderzoeken of het niet alsnog mogelijk is om op korte termijn een vervolgzitting te organiseren waar alle partijen bij aanwezig zijn. Het gevolg daarvan kan wel zijn dat uiteindelijke beslissing op het bezwaar, dat er uiterlijk 28 juni moet zijn, uitgesteld wordt.

Nieuwe constructie

Het Kroondomein heeft de subsidieaanvraag sinds dit jaar veranderd na discussie in de Tweede Kamer. Vanaf dit jaar wordt alleen subsidie aangevraagd voor het deel van het kroondomein dat altijd geopend is. Voor het stuk in het Kroondomein waar de koninklijke familie ongestoord wil blijven jagen, vraagt de koning geen subsidie aan. Maar ondertussen blijft het totale subsidiebedrag bijna even hoog. Koning Willem-Alexander kreeg 4,8 miljoen euro subsidie en rekent voor de komende zes jaar op 4,6 miljoen euro subsidie. Dat het bedrag bijna gelijk is gebleven, komt volgens de minister doordat de vergoedingen voor natuurbeheer flink zijn gestegen. Ook is rekening gehouden met inflatie.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Koninklijke nieuws

Geen bewijs voor invloed koninklijk huis in zaak-Poch

Published

on

koninklijk huis

Het koninklijk huis heeft, voor zover is na te gaan, geen invloed uitgeoefend op het onderzoek naar de Argentijns-Nederlandse piloot Julio Poch.

Een commissie die hier onderzoek naar deed, concludeert dat koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Beatrix en kringen rond het koninklijk huis ‘pas in een zodanig laat stadium op de hoogte zijn geraakt van de zaak-Poch, dat zij het onderzoek naar de heer Poch niet hebben kunnen beïnvloeden’, schrijft justitieminister Dilan Yeşilgöz in een brief aan de Tweede Kamer.

Onbekende vrouw

De Kamer wilde opheldering over een telefoongesprek dat plaatsvond in 2007 tussen de toenmalige vicepresident van Eurojust met een onbekende vrouw die claimde dat zij belde vanuit kringen rond het koninklijk huis.

De vrouw beschikte over vertrouwelijke informatie en verzocht het onderzoek te laten stopzetten, omdat de zaak tegen Poch te pijnlijk zou zijn voor Máxima. De piloot werd verdacht van het uitvoeren van zogeheten dodenvluchten tijdens de militaire dictatuur in Argentinië. De vader van Máxima maakte deel uit van dat regime.

Het telefoontje zou niet in opdracht van de koningin zijn gepleegd. Het is ook bij dit telefoontje gebleven. Een eerder onderzoek naar dit telefoontje leidde tot niets, maar de Kamer nam daar geen genoegen mee.

Een nieuwe commissie van oud-senator Alexander Rinnooy Kan stelt nu dat ‘niets erop wijst’ dat het gesprek is gevoerd vanuit de directe omgeving van het koninklijk huis. Volgens de commissie wisten voorafgaand aan het telefoontje al tientallen mensen af van het onderzoek naar Poch.

‘Niet ondenkbaar’ dat is gelekt

De informatie over het onderzoek was destijds al bekend onder medewerkers van de Nationale Recherche, het Openbaar Ministerie, Eurojust en Europol. De commissie acht het ‘niet ondenkbaar’ dat via deze vele geïnformeerden informatie is gelekt. Daarbij is ‘niet gebleken’ dat er een mogelijke lijn was vanuit deze groep naar het koninklijk huis of kringen daaromheen.

Toenmalig koningin Beatrix, Willem-Alexander en Máxima zeggen dat zij in 2009 via een krant vernamen over de arrestatie van Poch. Een artikel over een vermeende Argentijnse oorlogsmisdadiger uit 2007 hadden ze niet gelezen. De commissie heeft geen reden om hieraan te twijfelen.

De commissie erop dat ‘lastig’ is om aan te tonen dat iets níét heeft plaatsgevonden. “Afwezigheid van bewijs is nu eenmaal niet hetzelfde als bewijs van afwezigheid.”

Schadevergoeding

Poch werd in 2009 opgepakt in Spanje en zat als verdachte in Argentinië vast tot zijn vrijspraak in 2017. Nadien is onderzoek verricht naar de rol die de Nederlandse overheid speelde in zijn zaak. De inmiddels 70-jarige Poch ontving een schadevergoeding van het kabinet.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Koninklijke nieuws

Amalia ’tassendrager’ van haar moeder zijn tijdens VN-reis

Published

on

amalia

Prinses Amalia wil heel graag een keer „tassendrager” van haar moeder zijn tijdens een VN-reis. Dat vertelt de koningin na afloop van haar reis voor de Verenigde Naties naar Senegal en Ivoorkust tijdens een persgesprek.

De 18-jarige dochter Amalia van de koningin is bijzonder geïnteresseerd in het werk van haar moeder als speciale gezant bij de VN, zo vertelt Máxima. De agenda van Amalia moet het echter een keertje toelaten om mee te gaan op een reis van haar moeder. In september begint Amalia namelijk aan haar studie in Amsterdam.

Vrijdag maakt Amalia haar eerste officiële reisje. Samen met koning Willem-Alexander en koningin Máxima reist ze naar Noorwegen voor de viering van de achttiende verjaardag van Ingrid Alexandra. Máxima kijkt er „enorm naar uit” om samen met haar man en dochter op reis te gaan. „Het is gewoon heel gezellig toch?”

De koningin heeft er daarnaast alle vertrouwen in dat het goed komt met haar dochter als Prinses van Oranje en troonopvolger. „Het zal wel bijzonder zijn. Het is iets wat zij altijd heeft verwacht dat een keer zou gebeuren, dus dat komt wel goed.”

Máxima naar World Economic Forum, maar waarom eigenlijk terwijl ze € 400.000 zakgeld ontvangt?

Van wat daar wordt besproken wordt niets vastgelegd terwijl het wereldwijd een invloedrijke stichting is van de Duitser Klaus Martin Schwab die er persoonlijk met zijn stichting € 1 miljoen per jaar aan verdient. Er wordt daar breeduit gedineerd terwijl bijna 1 miljard mensen onder het bestaansminimum leven.

Echter de rijken zijn door de covid-epidemie en de oorlog in Oekraïne nog veel rijker geworden. Denk dan o.a. aan de Russische president/ oorlogsmisdadiger Vladimir Poetin met wie Máxima ooit nog met een Heineken-biertje (reclame) proostt.

Nu draagt Máxima zelfs ongeneerd jurken van tienduizenden euro’s, zelfs couturejurken van Valentino die zo’n € 40.000 per stuk kosten. De laatste tijd trekt ze geregeld kleding van haar dochter Amalia aan om dit absurde gedrag te maskeren. Het vermogen van haar steenrijke schoonzus nep-prinses Mabel van oranje steeg in 2021 tot € 880 miljoen. Maar iets weggeven aan de armen, daar peinst zij en de rest van de nep-oranjes niet over. Waarom is ze dan bij het WEF?

Voordat de Covid-pandemie uitbrak leefden er wereldwijd al 730 miljoen mensen onder de armoedegrens maar sinds de Covid epidemie zijn er nog eens 262 miljoen mensen bijgekomen.

Vandaag 24 mei zal Máxima een toespraak houden tijdens het evenement ‘Financial Inclusion’ met als thema ‘De grootste hiaten aanpakken’ maar het lijkt puur voor de bühne.

En Máxima blijft als speciaal VN-pleitbezorger voortdurend erop hameren dat inclusieve financiering voor ontwikkeling de oplossing is. Nu blijkt overduidelijk dat Máxima amper iets heeft gedaan om de armen echt te helpen. Want zonder geld heb je ook niks aan een bankrekening waar Máxima altijd voor pleit. Twee dagen lang bij het WEF info opzuigen voor eigen gewin, daar lijkt het op. Dus kortgezegd, om er zelf beter van te worden.

Maxima en Amalia hebben gewoon schijt aan ons!

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

Duits ” gas noodplan”: nu wordt zelfs Brussel nerveus

Het Duitse energiebeleid zorgt er nu zelfs voor dat de EU-autoriteiten (ernstige) twijfels hebben over het verloop van de grootste Europese economie: uiterlijk nadat minister van Economische Zaken Robert Habeck… [...]

MAGA-Congreslid Miller noemt einde abortusrecht ‘historische zege voor witte levens’

Volgens het Republikeinse Congreslid Mary Miller is het om zeep helpen van het abortusrecht door het Hooggerechtshof ‘een historische zege voor witte levens’. Miller deed die uitspraak op een bijeenkomst… [...]

Poetin De oude wereld is voorbij

De Russische leider Poetin heeft de oude wereldorde begraven en zijn visie op de toekomst van Rusland en de wereld uiteengezet in een sleuteltoespraak. Poetin Er zijn nieuwe machtscentra ontstaan,… [...]

Deze financiële staatsgreep, ook bekend als Great Reset , is een planetaire takedown door financiële “insiders”

Great Reset Catherine Austin Fitts (CAF), uitgever van  The Solari Report  en voormalig Assistant Secretary of Housing (Bush 41 Admin.), stelt dat de zogenaamde “reset” er zo uitziet. Hoge voedsel- en brandstofprijzen… [...]

Duitsland is het middelpunt van een proxy-oorlog tussen de VS en Rusland

Het publiek in Duitsland is zich nog niet bewust van de omvang van de Duitse betrokkenheid bij de Amerikaanse proxy-oorlog in Oekraïne tegen Rusland. In een artikel van zaterdag gaf de… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN