Connect with us

Koninklijke nieuws

Koning Willem Alexander 5,1 miljoen euro aan vergoedingen maar Rutte blijft zijn mond houden

Published

on

maxima

Wat doet koning Willem-Alexander met 5,1 miljoen euro aan vergoeding voor ‘personele en materiële uitgaven’ en is dat bedrag nog passend? In juni vorig jaar nam de Tweede Kamer een motie aan om dat te onderzoeken en premier Mark Rutte beloofde daar ‘sportief’ uitvoering aan te geven. Dinsdag, ruim een jaar later, kwam het antwoord.

Ondanks zijn voornemen om ‘zo ruimhartig mogelijk’ informatie te geven, schrijft Rutte, stuitte hij ook dit keer op ‘de grenzen van de Grondwet’. Die bepaalt in artikel 41: ‘De Koning richt, met inachtneming van het openbaar belang, zijn Huis in.’ Details over hoe de koning dat verder doet, betoogt Rutte, raken al snel aan de persoonlijke levenssfeer (art. 10).

Niettemin doet hij een poging. Bij de Dienst van het Koninklijk Huis werken zo’n 300 mensen, van wie de salarissen declarabel zijn bij het Rijk. In de begroting voor 2022 is een onderverdeling naar ‘hofdepartementen’ en hun fte’s opgenomen.

Voor een veel kleiner aantal functionarissen geldt dat zij hun instructies rechtstreeks van de koning krijgen. Hun salarissen zijn niet declarabel, wat Willem-Alexander de bedoelde vrijheid over zijn ‘Huis’ geeft. Waarbij, in de woorden van Rutte, ‘het persoonlijke element domineert’.

Management

Dat is de reden waarom hij in zijn uitkering behalve de A-component (een salaris van, voor het eerst, net iets boven de 1 miljoen) de B-component heeft voor personele en materiële uitgaven. Bij dat personeel moeten we volgens Rutte denken aan ‘het management van de Dienst van het Koninklijk Huis en adviseurs’.

Bij elkaar vormen zij de zogenoemde hofhouding, met functies als grootmeester, hofmaarschalk, stalmeester, intendant der koninklijke paleizen, directeur koninklijke verzamelingen, rentmeester, thesaurier, algemeen secretaris en diens plaatsvervanger, en het hoofd personeel en organisatie. Willem-Alexander heeft de aparte functie van ceremoniemeester geschrapt, maar bijvoorbeeld wel een directeur informatie- en communicatietechnologie aangesteld.

Dat telt bij elkaar nog lang niet op tot 5 miljoen, ook niet als de persoonlijk adviseurs (zoals een speechschrijver) en particulier secretarissen daarbij worden gevoegd. Bovendien hebben ook koningin Máxima (667 duizend euro) en prinses Beatrix (1,1 miljoen euro) nog zo’n B-component.

‘Veelheid van uitgaven’

Hier wordt Rutte vager: de rest van het geld zou dan opgaan aan materiële uitgaven. Maar daarover kan hij slechts zeggen dat het ‘een veelheid van uitgaven van zeer uiteenlopende aard’ betreft.

De indieners van de motie, Kamerleden Joost Sneller (D66) en Attje Kuiken (PvdA), vroegen in navolging van de Rekenkamer om elke vijf jaar te kijken of de B-component nog ‘passend’ is. Rutte zegt dat hij daarvoor ‘geen ruimte’ heeft en beschrijft slechts de bestaande controlemechanismen.

Ook aan het inkomen van de koning wil Rutte niet tornen. Hij ziet ‘geen aanleiding tot een evaluatie’. Sneller zegt in reactie op de brief: ‘Lang verwacht, weinig gekregen.’ De Kamer debatteert volgende week donderdag over de begroting van de Koning.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Koninklijke nieuws

Immigratie: Koningin Juliana 1951 Nederland is vol

Published

on

Nederland

Het is 1951. H.M. Koningin Juliana heeft in haar troonrede van bijna een jaar geleden gezegd dat Nederland met 9,8 miljoen inwoners vol is en dat het Kabinet zal inzetten op een ‘sterke bevordering van de emigratie’.

Dat is hetzelfde als immigratie, maar dan andersom. Vanaf 1950 zijn veel van onze goed opgeleide landgenoten dan ook gevlucht naar Canada, Australië en Nieuw Zeeland. Een CUL (Coördinator Uitzetting Landgenoten) was niet nodig en van COA’s is het in de opvanglanden ook niet gekomen. Eenmaal overzee, moesten de vluchtelingen meteen aan het werk; geen miele, geen TV, geen outkierung, helemaal niks. “Werken, bek houden en anders opdonderen.”

Wie de troonredes van die jaren nog eens doorleest, kan merken dat ons land er – zo kort na de Tweede Wereldoorlog – helemaal niet zo best voorstond. Een enorm geboorteoverschot en de industrie was nog lang niet op orde. Havenstad Rotterdam was in de oorlog compleet platgebombardeerd en nog steeds in opbouw, dus al te veel hadden we op dat moment ook al niet aan de ooit grootste haven ter wereld.

In 1951 werd in Geneve ook het VN vluchtelingenverdrag ondertekend door onze regering. Volgens dat verdrag is Nederland – nog steeds – verplicht om vluchtelingen toe te laten tot een asielprocedure in ons land. Dit verdrag kwam in de plaats van oudere afspraken die tot stand waren gekomen en stond sterk in het teken van de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. Vanzelfsprekend hadden die betrekking op Europa – waar Duitsland huishield – en Azië, waar Japan de boel op stelten had gezet.

Definitie

Wat is een vluchteling? Het verdrag definieert dat als volgt:

Elke persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen, of die, indien hij geen nationaliteit bezit en ten gevolge van bovenbedoelde gebeurtenissen verblijft buiten het land waar hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had, daarheen niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil terugkeren.

Indien een persoon meer dan één nationaliteit bezit, betekent de term “het land waarvan hij de nationaliteit bezit” elk van de landen waarvan hij de nationaliteit bezit. Een persoon wordt niet geacht van de bescherming van het land waarvan hij de nationaliteit bezit, verstoken te zijn, indien hij, zonder geldige redenen ingegeven door gegronde vrees, de bescherming van een van de landen waarvan hij de nationaliteit bezit, niet inroept.

Een tegenwoordige ‘vluchteling’ uit Eritrea bijvoorbeeld, pakt thuis gewoon zijn spullen bij elkaar en steekt 11 grenzen over om in Nederland te geraken. Terwijl een of twee grenzen toch redelijk voldoende zouden moeten zijn voor een veilig heenkomen. Kost veel minder moeite en cultuur en taal komen tenminste nog enigszins overeen. Maar nee: de wervingskracht van de folders waarin Nederland wordt aangeprezen, samen met Duitsland, Zweden en Noorwegen, is simpelweg te sterk.

Een soort van gegarandeerde winst in de staatsloterij, maar dan anders. Met duizenden tegelijk komen zij wekelijks ons land binnen. Niet voor werk, maar voor een gratis huis en inrichting met een uitkering op de koop toe met als motto “Vraag niet hoe dat kan, maar geniet ervan“.

Een meerderheid van de fracties van de Tweede Kamer vinden dat opvang in de regio beter is voor de ‘vluchtelingen’ en voor Nederland is het zeker beter, want het kraakt onder de last van de aanvoer.

Eerst moet dit verdrag opgezegd worden en dan moet ook nog eens worden bekeken hoe we weer zo snel mogelijk van de nieuwe hangmatlandgenoten afkomen. Want net als in 1950 en 1951, zijn er veel landen die nu eindelijk eens opgebouwd moeten worden, zoals de thuislanden van deze gelukszoekers. Dat daarvoor een hele industrie van subsidiesnuivers moet worden afgebroken, kan geen bezwaar zijn… Kwestie van precedentwerking.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Koninklijke nieuws

Ministerie en nep-koning Willem-Alexander afwezig bij hoorzitting over Kroondomein

Published

on

kroondomein

Het ministerie van Natuur en Stikstof heeft geen afgevaardigde gestuurd naar de hoorzitting die vandaag plaatsvond rondom de miljoenensubsidie die werd verstrekt voor Kroondomein het Loo tussen 2016 en 2021. Ook was er niemand aanwezig die koning Willem-Alexander vertegenwoordigde

De zitting over het kroondomein werd georganiseerd door het ministerie om De Faunabescherming de mogelijkheid te bieden haar bezwaren toe te lichten. De actiegroep voert aan dat de subsidie aan koning Willem-Alexander onrechtmatig is verleend en dat die terugbetaald dient te worden.

Bij de zitting waren alleen juristen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Faunabescherming aanwezig. Dit tot groot ongenoegen van onder meer Niko Koffeman, voorzitter van de Faunabescherming: “Wij ervaren het als buitengewoon ongeïnteresseerd dat ze hier niet zijn. Hiermee geven het ministerie en de Kroondrager wat ons betreft aan dat ze de procedure niet zo serieus nemen.” Volgens de RVO was aanwezigheid voor beide partijen niet verplicht. “Wij hebben de Kroondrager uitgenodigd, maar hij heeft aangegeven niet te willen komen en zich aan te willen sluiten bij de argumenten die in de subsidiebeschikking staan.”

De RVO zei ook de minister niet uitgenodigd te hebben omdat dit niet de gebruikelijke gang van zaken is. Volgens Peter Nicolaï, advocaat van De Faunabescherming, klopt dat niet: “Wij moeten vragen kunnen stellen in het openbaar, met de pers erbij. Die vragen worden nu niet beantwoord. Zo’n hoorzitting is bedoeld om een gesprek of discussie tussen de partijen op gang te brengen.” De RVO zei daarop zelf ook de voorkeur te hebben dat alle belanghebbenden aanwezig waren. “Maar dat is niet gelukt.”

Koninklijke constructies

De Faunabescherming heeft naar aanleiding van de Zembla-uitzending ‘Koninklijke Constructies’ bezwaar gemaakt tegen de sluiting van het Kroondomein, dat ieder jaar tussen 15 september en 25 december dicht gaat voor bezoekers. In die uitzending concludeerden vooraanstaande juristen dat de 4,7 miljoen euro aan subsidie die de koning kreeg voor het beheer van het Kroondomein, onrechtmatig wordt verleend. Volgens de subsidieregeling moet het Kroondomein namelijk 358 dagen per jaar geopend zijn voor publiek.

Herhaaldelijk vroeg Zembla om de onderliggende stukken, zoals de subsidie-aanvraag die de koning heeft ingediend. Na de Zembla-uitzending werden op verzoek van de Tweede Kamer alsnog een hoop stukken openbaar gemaakt, maar de subsidie-aanvraag van de koning zat daar bijvoorbeeld niet bij. Uit de stukken bleek dat het landgoed afgesloten wordt voor de koninklijke jacht.

Het ministerie heeft volgens de wet zes weken de tijd om een beslissing te nemen over een bezwaarprocedure, maar nam daar in het geval van De Faunabescherming 5 maanden voor. Doordat het ministerie zo laat een beslissing nam, was de subsidietermijn al verstreken. Vervolgens zei het ministerie tegen de Faunabescherming dat ze geen belanghebbende meer is en weigerde daarom het bezwaar inhoudelijk te behandelen.

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Aan die situatie kwam afgelopen mei een eind toen het College van Beroep voor het bedrijfsleven De Faunabescherming in het gelijk stelde. Daarom moet de minister binnen zes weken opnieuw een besluit nemen over het bezwaar. De bedoeling is dat de juristen van de RVO na vandaag een advies gaan uitbrengen aan de minister om het bezwaar van de Faunabescherming wel of niet gegrond te verklaren. De minister kan altijd nog beslissen om dit bezwaar naast zich neer te leggen. Mocht de minister besluiten om het bezwaar van de Faunabescherming ongegrond te verklaren, dan komt de zaak voor bij de rechter.

De RVO gaat onderzoeken of het niet alsnog mogelijk is om op korte termijn een vervolgzitting te organiseren waar alle partijen bij aanwezig zijn. Het gevolg daarvan kan wel zijn dat uiteindelijke beslissing op het bezwaar, dat er uiterlijk 28 juni moet zijn, uitgesteld wordt.

Nieuwe constructie

Het Kroondomein heeft de subsidieaanvraag sinds dit jaar veranderd na discussie in de Tweede Kamer. Vanaf dit jaar wordt alleen subsidie aangevraagd voor het deel van het kroondomein dat altijd geopend is. Voor het stuk in het Kroondomein waar de koninklijke familie ongestoord wil blijven jagen, vraagt de koning geen subsidie aan. Maar ondertussen blijft het totale subsidiebedrag bijna even hoog. Koning Willem-Alexander kreeg 4,8 miljoen euro subsidie en rekent voor de komende zes jaar op 4,6 miljoen euro subsidie. Dat het bedrag bijna gelijk is gebleven, komt volgens de minister doordat de vergoedingen voor natuurbeheer flink zijn gestegen. Ook is rekening gehouden met inflatie.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Koninklijke nieuws

Geen bewijs voor invloed koninklijk huis in zaak-Poch

Published

on

koninklijk huis

Het koninklijk huis heeft, voor zover is na te gaan, geen invloed uitgeoefend op het onderzoek naar de Argentijns-Nederlandse piloot Julio Poch.

Een commissie die hier onderzoek naar deed, concludeert dat koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Beatrix en kringen rond het koninklijk huis ‘pas in een zodanig laat stadium op de hoogte zijn geraakt van de zaak-Poch, dat zij het onderzoek naar de heer Poch niet hebben kunnen beïnvloeden’, schrijft justitieminister Dilan Yeşilgöz in een brief aan de Tweede Kamer.

Onbekende vrouw

De Kamer wilde opheldering over een telefoongesprek dat plaatsvond in 2007 tussen de toenmalige vicepresident van Eurojust met een onbekende vrouw die claimde dat zij belde vanuit kringen rond het koninklijk huis.

De vrouw beschikte over vertrouwelijke informatie en verzocht het onderzoek te laten stopzetten, omdat de zaak tegen Poch te pijnlijk zou zijn voor Máxima. De piloot werd verdacht van het uitvoeren van zogeheten dodenvluchten tijdens de militaire dictatuur in Argentinië. De vader van Máxima maakte deel uit van dat regime.

Het telefoontje zou niet in opdracht van de koningin zijn gepleegd. Het is ook bij dit telefoontje gebleven. Een eerder onderzoek naar dit telefoontje leidde tot niets, maar de Kamer nam daar geen genoegen mee.

Een nieuwe commissie van oud-senator Alexander Rinnooy Kan stelt nu dat ‘niets erop wijst’ dat het gesprek is gevoerd vanuit de directe omgeving van het koninklijk huis. Volgens de commissie wisten voorafgaand aan het telefoontje al tientallen mensen af van het onderzoek naar Poch.

‘Niet ondenkbaar’ dat is gelekt

De informatie over het onderzoek was destijds al bekend onder medewerkers van de Nationale Recherche, het Openbaar Ministerie, Eurojust en Europol. De commissie acht het ‘niet ondenkbaar’ dat via deze vele geïnformeerden informatie is gelekt. Daarbij is ‘niet gebleken’ dat er een mogelijke lijn was vanuit deze groep naar het koninklijk huis of kringen daaromheen.

Toenmalig koningin Beatrix, Willem-Alexander en Máxima zeggen dat zij in 2009 via een krant vernamen over de arrestatie van Poch. Een artikel over een vermeende Argentijnse oorlogsmisdadiger uit 2007 hadden ze niet gelezen. De commissie heeft geen reden om hieraan te twijfelen.

De commissie erop dat ‘lastig’ is om aan te tonen dat iets níét heeft plaatsgevonden. “Afwezigheid van bewijs is nu eenmaal niet hetzelfde als bewijs van afwezigheid.”

Schadevergoeding

Poch werd in 2009 opgepakt in Spanje en zat als verdachte in Argentinië vast tot zijn vrijspraak in 2017. Nadien is onderzoek verricht naar de rol die de Nederlandse overheid speelde in zijn zaak. De inmiddels 70-jarige Poch ontving een schadevergoeding van het kabinet.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

Probleem immigratie tot op het mes: migrantencriminaliteit explodeert

Duitse politie-autoriteiten registreerden vorig jaar ongeveer 20.000 mesaanvallen. Dat zijn bijna 60 aanvallen per dag. Buitenlanders zijn onevenredig vertegenwoordigd onder de daders. Het lokale publiek weet zo goed als niets over de achtergrond… [...]

Worden de Provinciale Statenverkiezingen het Waterloo van de VVD?

Het zal een beetje nieuwsvolger niet zijn ontgaan dat het nogal onrustig is in het land. Van opstandige boeren tot midden- en lage inkomens die gebukt gaan onder de torenhoge… [...]

Essen: wrede burgeroorlog met 400 gewapende Arabieren – de achtergrond is ongelooflijk

Eind juni braken er burgeroorlogachtige schermutselingen uit in Essen. Zo’n 400 zwaarbewapende Arabische clanleden slaan elkaar onder meer met messen en honkbalknuppels in elkaar. Een klein verzoek van de AfD-parlementaire fractie aan… [...]

Viktor Orbán krijgt het Avondland op de kast met het onderwerp ras

Viktor Orbán, de president van Hongarije, heeft kennelijk iets gezegd over ras dat iedereen boos maakt. Nu heb ik van Hongaren begrepen dat de Hongaarse taal geen open speelveld is… [...]

Hoe krankzinnig wil je het hebben

Onder de oppervlakte woekert een abces dat door ontelbare zwaar verwaarloosde polderlandse kwalen wordt gevoed. De pus zoekt al heel lang een uitweg en heeft die nu gevonden met het… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN