Connect with us

Algemeen

Rutte verdedigd ALWEER het koningshuis na video BOOS

Published

on

boos

‘Ik denk dat het allemaal volgens de regels is gebeurd’, stelt premier Mark Rutte voor onze camera’s. BOOS en Vrij Nederland komen na gezamenlijk onderzoek tot hele andere conclusies: voor leden van de koninklijke familie zet het ministerie van Defensie de regels maar wat graag opzij.

Dit achtergrondverhaal hoort bij de uitzending van BOOS van afgelopen donderdag. Die uitzending van BOOS vind je hier.

De bliksemcarrière van de jongste koninklijke generatie zorgt voor gefronste wenkbrauwen binnen de krijgsmacht. Lucas van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven, kleinzoon van Pieter van Vollenhoven en prinses Margriet, behaalt in april 2020 zijn vwo-diploma en start enkele maanden later met zijn opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Op dat moment is hij zeventien jaar oud. Nog geen jaar later, in juli 2021, is hij achttien jaar en officier in de rang van tweede luitenant. In het systeem van Defensie staat hij geregistreerd als ‘commandant infanteriepeloton’.

Begin dit jaar gaat hij met de Koningscompagnie van de landmacht op missie in Irak – een uitzending die hij niet volledig afrondt, met een functie waar ter plekke een mouw aan wordt gepast. Van Lippe-Biesterfeld mag meekijken over de schouder van een collega en wordt ‘niet voor vol aangezien. Hij heeft de strepen maar niet het gezag’, aldus een bron.

Opvallend is dat voor hem de voorwaardelijke eisen voor bevorderingen creatief worden geherinterpreteerd. Hoewel het behalen van een Vaktechnische Opleiding (VTO) een voorwaarde is om de opleiding te kunnen afronden (en tot tweede luitenant te worden bevorderd), wordt deze eis voor Van Lippe-Biesterfeld losgelaten. ‘Het is een raadsel wat je zonder vaktechnische opleiding komt brengen, dan ben je mijns inziens een losse flodder’, constateert een bron binnen Defensie.

Ook is het niet gebruikelijk dat middelbare scholieren na hun examen direct een verkorte opleiding tot officier volgen, zonder dat duidelijk is welke functie zij gaan vervullen. De vaktechnische opleiding is precies daarvoor bedoeld: na een algemene praktische en theoretische militaire opleiding worden rekruten klaargestoomd voor de functie waar ze op hebben gesolliciteerd. Dit kan uiteenlopen van inlichtingenofficier tot aan officier infanterie.

Het ministerie van Defensie laat desgevraagd weten dat het hier om ‘maatwerk’ gaat en noemt ‘het belang dat Defensie toekent aan de historische relatie met de koninklijke familie’ als motivatie. Tegelijkertijd benadrukt het ministerie dat er geen aparte (integriteits)regels bestaan voor leden van het Koninklijk Huis of familie omdat voor hen ‘de regels gelden die voor iedereen gelden’.

De irritatie slaat om in een ‘wie denk je dat je bent, snotaap’-toon: ‘Ook dan zijn er nog steeds de gewone eisen, die voor iedereen gelden!’

Het zijn constateringen die op gespannen voet met elkaar staan, en waar het ministerie tijdens het wederhoortraject in grossiert. Want hoewel Defensie stelt dat ‘maatwerk wel vaker wordt toegepast door Defensie’ en suggereert dat ook deze gang van zaken de normaalste zaak van de wereld is, denken de collega’s van de afdeling werving en selectie daar anders over.

De BOOS-redactie neemt de proef op de som en belt als ‘vwo-scholier’ met een rekruteerder om te kijken hoe de belofte van ‘maatwerk’ uitpakt. ‘Is er niet een soort maatwerk waardoor ik een traject kan volgen, dat ik na een jaar officier ben en ook op uitzending meekan?’ De behulpzame dame aan de andere kant is licht geïrriteerd door de aanhoudende vraag: ’Nee dat kan niet, dat is niet mogelijk.’ ‘En als mijn opa Pieter van Vollenhoven heet?” De irritatie slaat om in een ‘wie denk je dat je bent, snotaap’-toon: ‘Ook dan zijn er nog steeds de gewone eisen, die voor iedereen gelden!’

Van voortrekken is volgens Den Haag echter geen sprake. Minister van Defensie Kajsa Ollongren (D66) laat voor de camera’s weten dat er ‘goede redenen’ kunnen zijn om een speciaal traject voor het lid van de Koninklijke Familie op te zetten, maar kan desgevraagd geen specifieke reden noemen anders dan ‘expertise’. Daar deze onwaarschijnlijk is bij een zeventienjarige scholier wordt gevraagd naar andere voorwaarden. Die kan ze niet leveren.

‘Ha Tim, hoe is het jongen?’, roept de premier amicaal en knoopt al lopend een praatje aan dat tijd afsnoept van een antwoord op de vraag wat hij ervan vindt dat mensen van de koninklijke familie worden voorgetrokken door Defensie. ‘Ik denk niet dat er regels zijn overtreden,’ meent Mark Rutte (VVD). Voortrekken? ‘Nou dat is niet zoals ik het zie,’ aldus Ollongren.

Ondertussen is koninklijke kleinzoon Van Lippe-Biesterfeld alweer verder in zijn carrière: na enkele maanden mee te zijn geweest op missie, is de nu negentienjarige Lucas aan de slag als stagiair bij de NAVO. Eveneens een opvallende positie aangezien studenten die in aanmerking willen komen voor een NAVO-stage minimaal 21 jaar moeten zijn en drie jaar universitaire opleiding moeten hebben genoten.

‘PC’

Het is niet de eerste keer dat een actief dienend lid van de koninklijke familie voor gefronste wenkbrauwen zorgt binnen de krijgsmacht. Uit interne documenten en communicatie in handen van BOOS en Vrij Nederland blijkt dat Prins Pieter-Christiaan een twijfelachtige rol heeft gespeeld in de bevordering van enkele naaste collega’s.

Pieter-Christiaan van Oranje – binnen de krijgsmacht wordt hij amicaal ‘PC’ genoemd – keerde na zijn dienstplicht in 2004 als beleidsmedewerker en adviseur terug bij de Koninklijke Marechaussee. Het waren roerige tijden. Na de moord op Theo van Gogh datzelfde jaar besluit de regering om de informatiepositie van Nederland, in verband met de toenemende terreurdreiging, te verbeteren door her en der extra militaire ogen en oren te plaatsen op ambassades. Defensie doet dit vanuit de marechaussee in samenwerking met Binnenlandse en Buitenlandse Zaken. Van Oranje wordt gevraagd een functieomschrijving te maken voor militairen die zullen worden geplaatst op diverse Nederlandse ambassades, zogeheten liaisons. Het gaat in totaal om ‘tien voorgenomen plaatsingen’.

Het beschrijven van een functie luistert nauw, omdat binnen Defensie de functie bepaalt welke rang een militair krijgt (en dus ook welk salaris). Om het proces zo objectief mogelijk te laten verlopen, maakt Defensie gebruik van een zogeheten functiewaarderingssysteem (FUWADEF). Op basis van veertien kenmerken wordt een score toegekend, de totaalscore geeft een bijbehorende rang weer. Een functie met gelijke kenmerken, geeft dus ook een gelijke rang weer. Toch dient Van Oranje in november 2005 een verzoek in bij de Marechausseeraad voor ‘functiedifferentiatie’: bepaalde ambassadeposten moeten worden gekoppeld aan een majoorsrang, anderen weer aan die van kapitein. De onderbouwing hierbij (het FUWADEF-profiel) ontbreekt. De Marechausseeraad gaat niet akkoord en besluit in december 2005 dat alle liaisons de functie van majoor moeten krijgen.

Wat de vier kapiteins – naast een lager salaris – gemeen hebben, is dat zij niet door Van Oranje zijn meegenomen naar ambassades of eerder met hem hadden samengewerkt.

Het tegenovergestelde gebeurt. Bepaalde posten laat Van Oranje op kapitein staan, anderen op majoor. Een medewerker van Personeel & Organisatie vraagt in april 2006 om opheldering want ‘dit staat haaks op het besluit van de Marechausseeraad’. Ondertussen gaat Van Oranje voortvarend te werk. Niet alleen neemt hij de functieomschrijving voor zijn rekening en houdt hij vast aan een verschil in waardering, ook neemt hij alvast kandidaten mee naar verschillende ambassades.

Eén bezoek springt hierbij in het oog: in september 2006 kondigt Van Oranje per mail aan om in Londen langs te komen met de ‘beoogde kandidaat’ voor de liaison-functie in rang van majoor. ‘PC had hem (de beoogde kandidaat, red.) toegezegd dat hij zou worden geplaatst in de rang van majoor. Dat ging niet zonder hordes, want hij moest er bij PC op aandringen zijn beloftes na te komen,’ verklaart een ingewijde aan BOOS en Vrij Nederland. Zichtbaar ging ‘PC’ met bezoeken de ambassades af: ‘Zoiets zie en hoor je gebeuren, dat hou je binnen de Marechaussee niet stil’, aldus de ingewijde.

Deze proactieve rekrutering is bijzonder. Uit een interdepartementaal overeenstemmingsoverleg blijkt dat zowel Binnen- als Buitenlandse Zaken helemaal niet overtuigd zijn van nut en noodzaak van een liaison in Engeland. Er is ‘vooralsnog geen duidelijk zicht op de meerwaarde van een Marechaussee-liaison’ en er wordt besloten om ‘een eventuele plaatsing niet op de korte termijn’ te doen.

Maar de ambassadefunctie waar aanvankelijk geen behoefte aan was komt er toch, gewaardeerd op de functie van majoor in tegenstelling tot vier militairen op andere ambassades. Zij verrichten hetzelfde werk, maar doen dit in de functie van kapitein wat neerkomt op ongeveer 1000 euro per maand minder aan salaris. Hoewel de marechaussee-top in 2007 nogmaals onderstreept dat de liaison-functies gewaardeerd zijn op majoor, blijft de situatie zoals Van Oranje die voor ogen had gehandhaafd. Wat de vier kapiteins – naast een lager salaris – gemeen hebben, is dat zij niet door Van Oranje zijn meegenomen naar ambassades of eerder met hem hadden samengewerkt (bij onder meer de Europese grenswachter Frontex of de Europese Commissie).

Net als bij de vragen over Van Lippe-Biesterfeld doet het ministerie vooral alsof de neus bloedt.

Twee kapiteins procederen via hun vakbond en eisen een gelijk salaris voor een gelijke functie. Bijzonder is dat het ministerie van Defensie de bestaande situatie verdedigt – tegen het eigen besluit in dat alle functies gewaardeerd moeten worden op majoor. De functiedifferentiatie zoals voorgesteld door Pieter-Christiaan van Oranje blijft gehandhaafd. Ook de rechter kan er weinig kaas van maken en merkt op dat Defensie ‘eerdere voornemens heeft gewijzigd’, waarvan ‘de context en motieven niet helder’ uit de stukken naar voren komen. Stukken die – zoals de rechter opmerkt – niet compleet zijn.

De kapiteins worden niet in het gelijk gesteld: het gaat om een ‘tijdelijke functiebeschrijving’ waarvan blijkbaar na zes jaar nog een definitieve evaluatie moet komen. Een evaluatie die ondanks beloftes van het ministerie steevast uitblijft.

Desondanks neemt de rechter wel de vrijheid om het ministerie de oren te wassen: niet alleen worden de kapiteins ‘onaanvaardbaar lang in het ongewisse gelaten over de aangekondigde evaluatie’, ook heeft het ministerie ‘de rechtbank bij herhaling onjuist geïnformeerd over de stand van zaken’. Het ministerie handelt in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden: ‘een in hoge mate ongewenste situatie’.

Hoewel Defensie op de zitting belooft dat die evaluatie in januari 2011 zal worden gehouden, duurt het tot eind 2014 voordat de situatie wordt rechtgetrokken. De juridische grondslag hiervoor vindt Defensie in de eigen archiefkast: het reorganisatieplan van de marechaussee uit 2007 waarin is te lezen dat de functie van ‘liaison’ is ingeschaald op majoor.

Uit de interne documenten en communicatie komen vragen over de rol van Pieter-Christiaan van Oranje naar voren, vragen waarop zowel het ministerie als Van Oranje inhoudelijk niet thuis geven. Op de vraag te reflecteren op de gang van zaken laat Defensie weten dat hier sprake is geweest van een ‘gangbare procedure’ die hooguit ‘wat lang heeft geduurd’.

Net als bij de vragen over Van Lippe-Biesterfeld doet het ministerie vooral alsof de neus bloedt. Hoewel het in het geval van prins Pieter-Christiaan gaat om het handelen van een ambtenaar, mag hij zelf de vragen beantwoorden die tevens Defensie betreffen. Een praktijk die, zo geeft ook minister Ollongren later toe voor de camera’s, ‘niet gangbaar en niet de bedoeling’ is.

Voorwaarden blijken eveneens losjes te zijn geïnterpreteerd bij het toekennen van de eretitel Commodore door de Luchtmacht aan Pieter van Vollenhoven.

Begrijpelijk, want de reden dat de camera voor haar neus staat is omdat Prins Pieter-Christiaan meer vragen opwerpt dan beantwoordt. Ondanks dat hij toegeeft ‘verschillende ambassades te hebben bezocht’ om de ‘wensen te inventariseren’, laat hij weten dat ‘aan deze reizen geen beoogde kandidaten deelgenomen’ hebben. Dit terwijl de redacties schriftelijke communicatie in handen hebben waarin hij niet alleen zijn komst met de ‘beoogde kandidaat’ aankondigt, maar ook direct opdracht geeft voor het organiseren van een vliegticket en hotelverblijf voor beiden.

Na herhaaldelijke verzoeken om opheldering laat de prins een week voor de uitzending van BOOS weten graag op camera te reageren, maar komt bij nader inzien terug op dit besluit. De niet-opgehelderde vragen zijn ‘meer van hetzelfde’, en aangezien de redacties geen inzage geven in bronnen is het volgens Van Oranje ‘niet duidelijk wat hem wordt verweten en waar BOOS zich op baseert’.

Bij opsomming van bovenstaande feiten laat Defensie weten dat ‘wat Van Oranje en de marechaussee betreft er niets aan de hand is, alles is goed verlopen, hij heeft netjes zijn werk gedaan’. Alles wat prins Pieter-Christiaan deed – dus ook het ingaan tegen een besluit van de Marechausseeraad – is volgens Defensie gebeurd ‘in opdracht van de Marechausseeraad’.

Hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Leiden Wim Voermans noemt deze ontwijkende antwoorden ‘tezamen genomen met de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (de hoogste bestuursrechter in ambtenarenzaken, red.): geen fris plaatje’. Hij hekelt dat op vragen over de rol van Pieter-Christiaan van Oranje in deze affaire door Defensie ’verschillende en tegenstrijdige mededelingen worden gedaan’.

HET CADEAU WAT GEEN CADEAU MAG HETEN

Het is een mooie dag, 29 april 2019. Pieter van Vollenhoven wordt ‘compleet verrast’ met een ‘bijzonder cadeau’ de dag voor zijn tachtigste verjaardag: hij wordt door de Koninklijke Luchtmacht bevorderd tot Commodore titulair. Een bevordering die volgens royal-glossy Vorsten volledig ‘buiten hem om was voorgekookt’. Het is een feestelijke bedoening. Niet in de laatste plaats door de inbreng van commandant Dennis Luyt die grapt dat met deze bevordering ‘de verhoudingen thuis op Het Loo en het gezag van Pieter’ zijn hersteld: hij staat hierdoor immers rangtechnisch niet langer op gelijke voet met zijn zoons Maurits en Pieter-Christiaan, maar boven hen.

Hoe snel titels voor de familie kunnen worden geregeld, blijkt ook uit het handelen van Pieter van Vollenhovens zoon, prins Maurits.

De bijeenkomst op vliegbasis Gilze-Rijen werd afgesloten met ‘een kleine ‘fly past’ van twee historische toestellen waarmee Pieter in het verleden zelf ook heeft gevlogen’ en ‘in één daarvan mag Pieter voor zijn verjaardag (dinsdag wordt de professor tachtig) nog een vlucht maken’, jubelt Royaltyblog. Op de foto’s is te zien hoe zijn zoon Pieter-Christiaan van Oranje gehuld in militair tenue plaatsneemt in het historische vliegtuig.

‘De professeur’ wordt dat weekend eveneens geëerd in een TV Special met Ivo Niehe. Weekendedities van kranten staan vol hagiografieën. ‘De waakhond die op zijn 80e nog alert is’ (de Volkskrant) en ‘de professor die nooit prins werd’ (Reformatorisch dagblad) is al jaren een van de populairdere leden van het Koninklijk Huis.

Zijn acceptatie van ‘burgerjongen’ naar volwaardig lid is uitgebreid beschreven in de media, evenals zijn werkzaamheden voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). En hoewel Van Vollenhoven bekend staat als een kritische man die geen blad voor de mond neemt, staat hij er in militaire kringen om bekend dat gestrekte been nooit publiekelijk in te zetten bij de luchtmacht, en het krijgsmachtonderdeel waar hij diende omzichtig te benaderen.

De universiteit sprak destijds liever van ‘praktiserend professor’ zonder uiteen te zetten wat dit precies behelst en haastte zich in 2005 te melden dat de prins wel ‘voornemens was’ een proefschrift te gaan schrijven. Op de vraag of het wenselijk is dat iemand zonder wetenschappelijke achtergrond zich voorstaat op een wetenschappelijke titel om expert-uitspraken te doen, is het antwoord: ‘Niet per se’. Belangrijk is dat consequent de juiste titel wordt gebruikt: praktijkprofessor dus, en niet professor. De universiteit voegt eraan toe momenteel ‘geen praktijkhoogleraren’ meer te hebben en ‘ook geen nieuwe meer aan te stellen’ om ‘onduidelijkheid over de positie te voorkomen’.

Voorwaarden blijken eveneens losjes te zijn geïnterpreteerd bij het toekennen van de eretitel Commodore door de Luchtmacht. Hoewel van Vollenhoven zijn dienstplicht vervulde op een juridische afdeling en sinds 2005 als reservist bleef verbonden aan de luchtmacht ging hij, in tegenstelling tot anderen die een eretitel mochten ontvangen, nooit mee op uitzending. Defensie laat desgevraagd weten de titel te hebben verleend wegens ‘zijn jarenlange verdiensten voor de krijgsmacht in het algemeen en de veiligheid in het bijzonder’.

Hoe snel titels voor de familie kunnen worden geregeld, blijkt ook uit het handelen van Pieter van Vollenhovens zoon, prins Maurits. Zo meldde onder meer Royalblog maar ook de Telegraaf in september 2017 hoe de prins drie maanden eerder tijdens een herdenking om een extra streep aan de toenmalig commandant Zeestrijdkrachten, Rob Verkerk had gevraagd. De prins liet weten zich in het gezelschap ‘underdressed’ te voelen. Ook al reageerde commandant Verkerk door te zeggen ‘Dat heb je toch niet nodig’, het verzoek bleek wel degelijk te zijn doorgewerkt. Drie maanden later kreeg de prins zijn papieren bevordering.

Professor Voermans noemt desgevraagd het accepteren van deze titels ‘ongelukkig’ en vergelijkt het met een vliegbrevet: ‘je moet geen pilotenpak dragen als je geen vliegbrevet hebt, waarom zou je dat willen?’

Voermans pleit eveneens voor meer zelfreflectie bij de koninklijke familie. ‘Waarom zou je een titel aanvaarden als je de vaardigheden niet hebt? In de negentiende eeuw snap ik de behoefte volgehangen te worden met medailles wel, maar waarom in 2022 nog?’ Hij wijst erop dat niemand de leden van de koninklijke familie verplicht deze ‘cadeaus’ te aanvaarden en waarschuwt voor een ‘jacht op titels’ waar de onderliggende vaardigheden bij ontbreken.

Het ministerie van Defensie ontkent dat het hier gaat om het aanvaarden van cadeaus, dat zou namelijk in strijd zijn met de Gedragscode, en hoewel er ‘geen standaard voor titulaire bevorderingen’ bestaat kan het ministerie ons wel garanderen dat ‘nergens van is afgeweken’.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Algemeen

Dappere nieuwe WEF-wereld: baan verliezen aan de robot, kritiek “als een atoombom”

Published

on

wef

Het World Economic Forum (WEF) onder leiding van “Great Reset“-architect Klaus Schwab legt ons regelmatig in korte video’s uit waarom we de radicale herstructurering van de wereld geweldig moeten vinden. De voorbeelden zijn legio, we hebben verschillende actuele originele “tips” uit de globalistische kring verzameld.

Nieuwe grap: fietsen en belastingdruk tegen Poetin

Het nieuwe model zijn mensen die noodgedwongen overstappen op het overvolle openbaar vervoer en de fiets – want dat maakt hen onafhankelijk van Rusland.

Natuurlijk worden ze nog meer ‘onafhankelijk’ als er belastingen worden geheven op Russische olie. Dat maakt het natuurlijk niet duurder voor de consument en ruïneert Poetin. Echt deze keer, ik beloof het….

baan verlies? Maakt niet uit! Vrijdag naar het veld met jou!

Dat wil zeggen als ze hun baan als kelner niet verliezen aan kunstmatige intelligentie of hun baan als magazijnmedewerker aan een robotgeit, wat volgens het WEF een rage is.

De rest zou dan maar vier dagen moeten werken – en op vrijdag, bij voorkeur in het veld, om voedselcrises te voorkomen.

Die je dan natuurlijk aan het volk wil verkopen als arbeidersemancipatie…

Lukt het niet, dan komt de volgende golf asielzoekers

Als de Derde Wereld er niet in slaagt de hongercrisis, aangewakkerd door de globalisten, te voorkomen, dan worden mensen uit ontwikkelingslanden over de wereld getransporteerd als ‘menselijk kapitaal’, dat alle anderen alleen met fluwelen handschoenen zouden moeten behandelen.

“Desinformatie” zoals atoombom, maar geeft nog steeds Mars

Iedereen die deze ideeën bekritiseert, is natuurlijk een gevaar: onlangs vergeleek een deskundige “desinformatie” met atoombommen – helaas is dat geen grap.

Of je dan de critici naar Mars stuurt, of er zelf heen gaat om de “ongehoorzamen” op de gebroken aarde achter te laten, valt nog te bezien…

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Algemeen

Van ‘snikkende’ prins Andrew tot seksshows: nieuw boek onthult gruwelijk misbruik van Virginia Roberts

Published

on

prins Andrew

Virginia Roberts was een van de slachtoffers van prins Andrew, Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell en diende jarenlang als seksslavin van de pedofiele financier

prins Andrew Een nieuw boek van onderzoeksauteur Nigel Cawthorne heeft het misbruik beschreven waarmee Virginia Roberts te maken kreeg door toedoen van prins Andrew. Virginia was een van de slachtoffers van Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell en diende jarenlang als seksslaaf van de pedofiele financier. Ze beweerde later dat ze “seksueel moest worden uitgebuit door (Epsteins) volwassen mannelijke leeftijdsgenoten, waaronder royalty’s, politici, academici, zakenmensen en/of andere professionele en persoonlijke kennissen.”

Over Virginia’s ontmoeting met prins Andrew schreef Nigel Cawthorne in zijn boek, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd door de Daily Mail : “Op een dag werd ze naar Londen gevlogen en naar het herenhuis van Maxwell in Belgravia gebracht. De volgende ochtend kwam Maxwell in Virginia’s slaapkamer en zei dat ze moest opstaan. Ze hadden een grote dag voor haar gepland. Eerst moesten ze een nieuwe outfit voor haar kopen, omdat ze later zou gaan dansen met prins Andrew, de toen 41-jarige zoon van de koningin. Omdat ze wist wat er van haar werd verwacht, deed ze alsof ze opgewonden was.”

“Je weet nooit waar het toe kan leiden, zei Maxwell, haar vertellend dat prins Andrew …was vijf jaar eerder gescheiden en was vrijgezel. Privé was Virginia ontsteld en slikte ze wat kalmeringsmiddelen naar binnen. Andrew hield later vol dat hij zich niet kon herinneren haar ooit te hebben ontmoet. Volgens Virginia kletsten de volwassenen echter een tijdje over zijn ex-vrouw. Maxwell vroeg toen aan Andrew hoe oud hij dacht dat Virginia (die Maxwell ‘Jenna’ noemde) was.

Virginia beweert dat hij het goed had geraden – 17”, voegde Cawthorne eraan toe. “Gedurende de avond kon ze het niet laten een sms te sturen naar medeseksslavin Carolyn Andriano, die op 13-jarige leeftijd was gerekruteerd. ‘Je raadt nooit wie ik’ ben mee,’ plaagde ze. Carolyn herinnerde zich later: ‘Ze zei: ‘Ik ben in Londen met Jeffrey en Maxwell en prins Andrew.’ Ze zei dat ze ging kijken of ze een foto kon maken.’ Het kwartet ging uit eten,

Jaren later zei Andrew dat hij zich niet kon herinneren dat hij Virginia had ontmoet. Hij beweerde dat hij op dat moment in Pizza Express in Woking, Surrey was, met zijn dochter Beatrice. In Virginia’s versie gingen ze echter naar de nachtclub Tramp in Mayfair, waar Andrew danste, “haar streelde, overvloedig zweette en haar nek kuste.”

Cawthorne schreef: “Terug in het huis van Maxwell nam Epstein een snelle foto van Andrew met zijn arm om Virginia’s blote middenrif. (Andrew herinnert zich niet dat de foto werd genomen.) Toen werd ze overgelaten aan wat ze haar vernietigende ‘koninklijke plichten’ noemt. “Hij betastte me,” zei ze. “Hij raakte mijn borsten aan. Hij raakte mijn kont aan. Hij was niet mijn type, maar ik was niet alleen getraind om mijn emoties niet te tonen, maar om te doen wat hij wilde.

Hij begon te likken mijn tenen, tussen mijn tenen, de bogen van mijn voeten.’ Wat volgde, zei ze, waren ‘de langste tien minuten van mijn leven’. De volgende ochtend wilde Maxwell alle details weten en zij en Epstein lachten om de fixatie van de prins met voeten. ‘Je hebt het goed gedaan’, zei ze tegen Virginia. had plezier.’ Epstein gaf haar $ 15.000 voor bewezen diensten, het hoogste bedrag dat hij haar ooit had betaald. De klus was geklaard, het trio vloog terug naar de VS.”

epstein

Virginia zei dat ze nog twee ontmoetingen had met prins Andrew, de tweede in het kantoor van Epstein in New York. “Maxwell paradeerde Virginia door de kamer als een showpony, voordat hij haar op Andrews schoot plofte. Op dat moment bewoog hij zijn hand, nog steeds vastgeklemd in de pop, op haar borst.

Iedereen lachte,” schreef Cawthorne. “Boven in de massageruimte drong ze zich op om weer seks met hem te hebben. ‘Als jonge vrouw kon hij niet minder om mij geven’, zei ze. ‘Hij werd getrakteerd op seks waarvoor iemand anders betaalde.’ Van de gierende geluiden die hij maakte, genoot hij echt van het hele gebeuren, maar ik voelde me een totale prostituee.'”

Virginia, zei Cawthorne, begon zich ‘afschuwelijk en beschaamd’ te voelen na haar laatste ontmoetingen. Ze begon zich te wenden tot pillen en cocaïne en verloor een aanzienlijke hoeveelheid gewicht, waardoor ze er bijna skeletachtig uitzag. “Epstein verloor abrupt haar interesse en stopte met het betalen van haar huur. Zonder geld kwam ze van de drugs af en concentreerde ze zich erop weer een gemiddelde tiener te worden en als serveerster te werken.

Ze voelde zich gelukkiger dan ze lange tijd was geweest”, schreef Cawthorne. “Het was net nadat ze haar baan verloor – buiten haar schuld – dat Epstein terug in haar leven kwam. Zwak, ze stemde ermee in om weer voor hem te werken. Hoewel Epstein nu achter in de veertig was, was er geen vermindering in zijn seksuele begeerte. Als er iets was, was het gegroeid: hij organiseerde nu orgieën met meisjes zo jong als 12.”

Virginia moest nu deelnemen aan de orgieën. Ze was terug naar het hebben van lesbische seks met Maxwell om Epstein tevreden te stellen. Kort daarna begon ze weer kalmeringsmiddelen te nemen. “Jeffrey en Ghislaine’s manier om ons onder zijn duim, onder zijn heerschappij, onder hun controle te houden, waren onzichtbare kettingen,” zei Virginia. Vertel het aan niemand. We zullen hier nooit verantwoordelijk voor worden gehouden’, schreef Cawthorne. 

Epstein kondigde op de 19e verjaardag van Roberts aan dat hij haar voor acht weken naar Thailand zou sturen om te studeren voor haar massagetherapiecertificaten. Daar ontmoette ze Robert Giuffre, met wie ze een band ontwikkelde en haar beproeving deelde. Toen ze hoorde over haar worstelingen, reageerde de Australische man met mededogen.

“Voor het einde van haar massagecursus had Giuffre een aanzoek gedaan en ze had het geaccepteerd. Nerveus belde Virginia het kantoor van Epstein. Toen hij antwoordde, flapte ze eruit: ‘Ik ga trouwen’,” schreef Cawthorne. “Ze kletste toen door over Robert en hoe geweldig hij was. ‘Heb een goed leven’, zei Epstein, en sloeg de telefoon dicht.” De twee trouwden in Australië en kregen drie kinderen.

epstein

Jaren later, in 2005, benaderden de autoriteiten Roberts en zeiden dat ze haar getuigenis nodig hadden. Ze vervolgde Epstein voor schadevergoeding en ontving in 2009 een redelijk bedrag. Ze diende ook een rechtszaak in tegen Prins Andrew, wegens aanranding in Londen, New York en op Epsteins privé-Caribische eiland.

De rechtszaak werd op 8 maart van dit jaar formeel afgewezen, nadat de twee een schikking hadden bereikt. De zaak werd officieel gesloten nadat rechter Lewis Kaplan van de federale rechtbank in Manhattan eerder dit jaar een ontslagbepaling had ondertekend. In het gerechtelijke document staat dat Giuffre en Andrew hun eigen proceskosten en erelonen zullen betalen.

Terwijl Epstein naar verluidt stierf door zelfmoord in de gevangenis, werd Maxwell op 29 december 2021 veroordeeld voor het rekruteren en verzorgen van minderjarige meisjes voor hem gedurende meerdere jaren. Maxwell werd voor bijna alle aanklachten veroordeeld, met als hoogste aanklacht sekshandel van minderjarigen, waarop maximaal 40 jaar gevangenisstraf staat.

De andere aanklachten waaraan Maxwell schuldig is bevonden, zijn samenzwering om een ​​minderjarige te verleiden om te reizen voor illegale seksuele handelingen, samenzwering om een ​​minderjarige te vervoeren met de bedoeling om criminele seksuele activiteiten te ontplooien, en het vervoeren van een minderjarige met de bedoeling om deel te nemen aan criminele seksuele activiteiten. , samenzwering om sekshandel van minderjarigen te plegen.

Terwijl op zowel de eerste als de tweede telling een maximumstraf staat van vijf jaar gevangenisstraf, staat op de derde een maximumstraf van 10 jaar en op de vierde een wettelijk maximum van vijf jaar. Ze werd vrijgesproken van feit 2, waarbij een minderjarige werd verleid om te reizen voor illegale seksuele handelingen.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Algemeen

Ghislaine Maxwell krijgt minstens 30 jaar gevangenisstraf

Published

on

Ghislaine Maxwell

De Britse socialite Ghislaine Maxwell zou minstens 30 jaar in de gevangenis moeten doorbrengen voor haar rol in het seksueel misbruik van tienermeisjes gedurende een periode van 10 jaar door haar voormalige vriend, financier Jeffrey Epstein, zeiden officieren van justitie woensdag in schriftelijke argumenten.

Ghislaine Maxwell, Aanklagers zeiden dat ze tussen de 30 en 55 jaar in de gevangenis zou moeten zitten, in overeenstemming met de federale richtlijnen voor veroordelingen. Ze hebben hun aanbevelingen gedaan aan de rechter die dinsdag een veroordelingshoorzitting zal voorzitten in de federale rechtbank van Manhattan.

De 60-jarige Ghislaine Maxwell, werd in december veroordeeld voor sekshandel en andere misdaden na een maand lang proces met getuigenissen van vier vrouwen die zeiden dat ze in hun tienerjaren werden misbruikt.

Advocaten van de verdediging zeiden vorige week in een veroordeling voor haar dat ze niet meer dan vijf jaar in de gevangenis zou moeten doorbrengen en niet zou moeten betalen voor de misdaden van Epstein, aangezien hij het brein en de belangrijkste misbruiker was en “de misdaden voor zijn persoonlijke bevrediging orkestreerde.” Epstein pleegde in 2019 zelfmoord in de gevangenis terwijl hij wachtte op een federaal proces voor sekshandel in Manhattan.

Maar aanklagers zeiden dat Ghislaine Maxwell, tussen 1994 en 2004 een “instrumentele rol speelde in het gruwelijke seksuele misbruik van meerdere jonge tienermeisjes” in enkele van Epsteins vorstelijke residenties. Ze noemden haar misdaden ‘monsterlijk’.

“Als onderdeel van een verontrustende overeenkomst met Jeffrey Epstein identificeerde, verzorgde en misbruikte Maxwell meerdere slachtoffers, terwijl ze een leven genoot van buitengewone luxe en voorrechten. In haar kielzog liet Maxwell haar slachtoffers permanent littekens achter met emotionele en psychologische verwondingen’, schreven de aanklagers.

“Die schade kan nooit ongedaan worden gemaakt, maar het kan worden verklaard door een rechtvaardige straf op te stellen voor de misdaden van Ghislaine Maxwell,”, voegde ze eraan toe.

De aanklagers drongen er bij de rechter op aan de pleidooien van Maxwell om clementie af te wijzen op grond van het feit dat ze op buitengewone wijze heeft geleden in de gevangenis in afwachting van haar proces en daarna. Advocaten van de verdediging zeiden dat ze te maken heeft gehad met doodsbedreigingen en zware omstandigheden waardoor ze haar en gewicht verloor.

Ghislaine Maxwell

Ghislaine Maxwell, dochter van wijlen de Britse uitgever Robert Maxwell, leest een verklaring voor waarin ze de dank uitspreekt van haar familie aan de Spaanse autoriteiten na de berging van zijn lichaam, op 7 november 1991 in Tenerife, Spanje. Maxwell zou minstens 30 jaar in de gevangenis moeten doorbrengen voor haar rol in het seksueel misbruik van tienermeisjes gedurende een periode van 10 jaar door haar voormalige vriend, financier Jeffrey Epstein, zeiden officieren van justitie woensdag 23 juni 2022 in schriftelijke argumenten. (

Het optreden van Ghislaine Maxwell, tijdens het proces bewees dat die beweringen onjuist waren, zeiden officieren van justitie, eraan toevoegend: “De beklaagde is perfect gezond, met een volle bos haar.”

Ze zeiden dat Ghislaine Maxwell, “opmerkelijke privileges heeft genoten als een spraakmakende gevangene die de voordelen die aan de gemiddelde gevangene worden toegekend enorm overtreffen. Het is niet verwonderlijk dat een vrouw die een leven van ongelooflijke luxe heeft geleid, klaagt over haar leven als gevangene, maar dat feit komt niet in de buurt van het verdienen van clementie bij de veroordeling, laat staan ​​de buitengewone mate van clementie die de beklaagde zoekt.”

Aanklagers vielen ook de beweringen van Maxwells advocaten aan dat ze “een geloofwaardige doodsbedreiging” had ondergaan in de gevangenis, en zeiden dat een intern onderzoek van de vermeende bedreiging aan het licht bracht dat een gevangene tegen iemand terloops iets opmerkte in de strekking van: “Ik zou haar vermoorden als iemand heeft me een miljoen dollar betaald.” Als gevolg daarvan, zeiden ze, meldde iemand die de opmerking hoorde het en werd de gevangene uit de wooneenheid gehaald.

Ze noemden ook wat ze beschreven als Maxwell’s ‘volledige verzuim om haar beledigende gedrag en haar totale gebrek aan wroeging aan te pakken. In plaats van zelfs maar een zweem van aanvaarding van de verantwoordelijkheid te tonen, doet de beklaagde een wanhopige poging om de schuld te geven waar ze maar kan.”

De pogingen van Maxwell om laster te werpen op de motieven van de regering om haar te vervolgen en haar bewering dat ze verantwoordelijk wordt gehouden voor de misdaden van Epstein, zijn “absurd en beledigend”, zeiden aanklagers.

“Maxwell was een volwassene die haar eigen keuzes maakte. Ghislaine Maxwell, maakte de keuze om tal van minderjarige meisjes seksueel uit te buiten. Ze maakte de keuze om jarenlang met Epstein samen te werken, als partners in crime te werken en verwoestende schade toe te brengen aan kwetsbare slachtoffers”, zeiden ze.

Aanklagers zeiden dat bijna alle $ 22,5 miljoen aan activa die Ghislaine Maxwell, claimde in een borgtochtvoorstel dat nooit werd toegekend, door Epstein aan haar was gegeven.

“De toegang van de beklaagde tot rijkdom stelde haar in staat zichzelf te presenteren als een zogenaamd respectabel lid van de samenleving, die schouder aan schouder stond met royalty’s, presidenten en beroemdheden. Diezelfde rijkdom verblindde de meisjes uit worstelende gezinnen die de beklaagde en het slachtoffer van Epstein werden”, zeiden aanklagers.

De indiening van de veroordeling omvatte ook citaten uit brieven die aan de rechter waren geschreven door vrouwen die tijdens het proces getuigden, waaronder Kate, een ex-model uit Groot-Brittannië die zei dat “de gevolgen van wat Ghislaine Maxwell deed verreikend voor mij waren”.

“Ik heb geworsteld met, en uiteindelijk gezegevierd over, een stoornis in het gebruik van middelen. Ik heb last gehad van paniekaanvallen en nachtmerries, waar ik nog steeds mee worstel. Ik heb geleden onder een laag zelfbeeld, verlies van carrièremogelijkheden. Ik heb veel geworsteld met het gevoel dat ik niet op mijn eigen instincten kon vertrouwen bij het kiezen van romantische relaties’, schreef ze.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

MAGA-Congreslid Miller noemt einde abortusrecht ‘historische zege voor witte levens’

Volgens het Republikeinse Congreslid Mary Miller is het om zeep helpen van het abortusrecht door het Hooggerechtshof ‘een historische zege voor witte levens’. Miller deed die uitspraak op een bijeenkomst… [...]

Poetin De oude wereld is voorbij

De Russische leider Poetin heeft de oude wereldorde begraven en zijn visie op de toekomst van Rusland en de wereld uiteengezet in een sleuteltoespraak. Poetin Er zijn nieuwe machtscentra ontstaan,… [...]

Deze financiële staatsgreep, ook bekend als Great Reset , is een planetaire takedown door financiële “insiders”

Great Reset Catherine Austin Fitts (CAF), uitgever van  The Solari Report  en voormalig Assistant Secretary of Housing (Bush 41 Admin.), stelt dat de zogenaamde “reset” er zo uitziet. Hoge voedsel- en brandstofprijzen… [...]

Duitsland is het middelpunt van een proxy-oorlog tussen de VS en Rusland

Het publiek in Duitsland is zich nog niet bewust van de omvang van de Duitse betrokkenheid bij de Amerikaanse proxy-oorlog in Oekraïne tegen Rusland. In een artikel van zaterdag gaf de… [...]

Peiling 26-6-22

De peiling van het bureau van Maurice de Hond gaf dit weekeinde een forse verschuiving te zien en die was bepaald niet in het voordeel van de regeringscoalitie. Volgens De Hond lijkt de peiling… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN