di. nov 29th, 2022
eu

Achter de ruggen van de mensen in Europa werkt de EU aan een mondiale wereldorde die in samenwerking met de VS moet worden gecontroleerd en gehandhaafd.

Vanwege de explosiviteit van deze machinaties, die de mensen volledig voorbijgaan, moet de EU zoals die nu is opgezet onmiddellijk worden ontbonden en vervangen door een instelling die zich echt inzet voor de mensen in Europa. Alle EU-technocraten die deze agenda hebben onderschreven, moeten voor een eerlijk proces worden gebracht en mogen nooit meer een openbaar ambt bekleden.

De tekst van dit ondemocratische document, waarvan de auteur onbekend is, is gericht aan het Europees Parlement, de Europese Raad en de Raad.

Neem de tijd om deze tekst aandachtig te lezen, want alleen zo herken je de echte bedoelingen achter de boosaardigheden, die vaak verpakt zijn in onopvallende woorden.

Onthoud bij het lezen van de tekst dat deze doorspekt is met de eufemismen die in de politiek worden gebruikt om de ware bedoelingen van het pamflet te verdoezelen en zo de lezer onbewust te verleiden om ermee in te stemmen.

Eufemismen zijn idiomen die woorden of zinsdelen vervangen die negatieve emoties bij de luisteraar of lezer kunnen opwekken. Daarom zijn eufemismen een integraal onderdeel geworden van politieke debatten, omdat ze het mogelijk maken om dingen indirect te communiceren en op deze manier het effect van wat er wordt gezegd te verhullen of te verzachten.

Blader niet zomaar door de volgende tekst, anders zie je de problematische stellingen niet, en dat zijn er nogal wat. Bevraag elke zin en breng alle uitspraken in verband met de dingen die de wereld momenteel verontrusten. Ik heb vetgedrukt geschreven wat je misschien van naderbij wilt bekijken.

Maar eigenlijk gebruikt de hele tekst een retoriek die dient om te verdoezelen en te verdoezelen en die ons laat zien dat het doel is om een ​​democratische en rechtvaardige wereld voor iedereen te creëren!

Het originele document in het Engels vindt u hier .

Brussel, 02/02/2020 JOIN (2020) 22 final
GEZAMENLIJKE MEDEDELING AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD
Een nieuwe EU-VS-agenda voor mondiale verandering

Screenshot van het EU-document “A new EU-US agenda for global change”. Bron: EU-Commissie

Een nieuwe EU-VS-agenda voor mondiale verandering

1. Inleiding

De betrekkingen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten zijn uniek en gebaseerd op een gemeenschappelijke geschiedenis, waarden en belangen.

Het trans-Atlantische partnerschap is ontstaan ​​uit de belofte van wederzijdse vrede, vooruitgang en welvaart. Na de Tweede Wereldoorlog hielp het Marshallplan de Europese gemeenschappen en economieën weer op te bouwen. De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) zorgde voor onze collectieve veiligheid.

Samen hebben Europa en de VS geholpen bij het ontwerpen en bouwen van het multilaterale, op regels gebaseerde systeem om mondiale uitdagingen aan te pakken.

Voor mensen aan beide kanten van de Atlantische Oceaan zijn trans-Atlantische relaties een essentieel onderdeel van onze samenlevingen, identiteiten, economieën en ons persoonlijke leven.

Vandaag de dag zijn onze gedeelde mondiale macht en invloed ongeëvenaard. De thuisbasis van bijna een miljard mensen, we zijn de twee grootste blokken van geavanceerde democratieën. We zijn goed voor ongeveer een derde van het wereldwijde BBP en de handel en 60% van de directe buitenlandse investeringen.

De dichtheid en openheid van trans-Atlantische handel en investeringen creëert miljoenen banen en vormt grote delen van de wereldeconomie. We hebben het bereik om regels en normen vast te stellen die over de hele wereld worden gekopieerd.

Wij zijn de belangrijkste aanjagers van innovatie en hebben de beste onderzoekscentra ter wereld om technologieën van 5G tot vaccins te ontwikkelen.

Deze gebundelde macht en invloed zijn essentieel om mondiale samenwerking in de 21e eeuw te verankeren – of dat nu op het gebied van gezondheid, veiligheid, klimaat, handel en technologie is of in de multilaterale, op regels gebaseerde orde.

Onze gezamenlijke inzet is essentieel in een wereld waar autoritaire machten democratieën proberen te ondermijnen, agressieve actoren regio’s en instellingen proberen te destabiliseren en gesloten economieën profiteren van de openheid waarop onze eigen samenlevingen vertrouwen.

Net zoals deze behoefte aan samenwerking des te belangrijker is geworden, is ook het transatlantische partnerschap aan onderhoud en vernieuwing toe. In de afgelopen jaren is onze relatie op de proef gesteld door geopolitieke machtsverschuivingen, bilaterale spanningen en de terugtrekking in een unilaterale politiek.

Met een regeringswisseling in de VS, een zelfverzekerder Europa en de noodzaak om een ​​post-Corona-wereld vorm te geven, hebben we de unieke kans om een ​​nieuwe trans-Atlantische agenda voor wereldwijde samenwerking te ontwerpen – gebaseerd op onze gedeelde waarden, belangen en wereldwijde invloed.

Dit zou de spil moeten zijn van een nieuwe wereldwijde alliantie van gelijkgestemde partners. Dit komt op een moment dat de nieuwe Amerikaanse regering en de Europese Unie gemeenschappelijke standpunten en prioriteiten op de binnenlandse en internationale agenda delen. Bij het bepalen van deze nieuwe agenda mogen we niet beginnen aan een nostalgische zoektocht naar de wereldorde van de afgelopen decennia of het trans-Atlantische partnerschap van vorige generaties.

De VS en de EU zijn veranderd, evenals de machtsdynamiek en de geopolitieke en technologische realiteit. We mogen ook niet in de val trappen van valse debatten die proberen een sterker Europa en een sterker trans-Atlantisch partnerschap te bestrijden.

Een verenigde, capabele en onafhankelijke EU is goed voor Europa, goed voor het trans-Atlantische partnerschap en goed voor het multilaterale systeem – ze versterken elkaar en sluiten elkaar niet uit.

Met dit in gedachten komt de EU met een voorstel voor een nieuwe, toekomstgerichte trans-Atlantische agenda voor mondiale samenwerking, waarbij de nadruk ligt op gebieden waar onze belangen samenkomen, onze collectieve invloed het beste kan worden benut en waar mondiaal leiderschap nodig is.

De leidende beginselen van een nieuwe transatlantische agenda

 • Het trans-Atlantisch partnerschap moet werken aan de bevordering van mondiale gemeenschappelijke goederen en een solide basis leggen voor sterker multilateraal beleid en sterkere instellingen. Ze zal alle gelijkgestemde partners aanmoedigen om zich bij haar aan te sluiten.
 • De EU en de VS moeten gemeenschappelijke belangen delen en hun collectieve sterke punten gebruiken om resultaten te boeken met betrekking tot hun strategische prioriteiten.
 • We moeten altijd zoeken naar oplossingen die onze gemeenschappelijke waarden van eerlijkheid, openheid en concurrentie respecteren – zelfs als er bilaterale verschillen zijn.

2. Samenwerken aan een gezondere wereld – COVID-19 en verder

Op korte termijn is er geen grotere behoefte aan wereldwijde samenwerking dan bij het bestrijden van een virus dat aan beide zijden van de Atlantische Oceaan en over de hele wereld enorme persoonlijke, sociale en economische tol blijft eisen. Het is het gemeenschappelijke doel van de mensheid om het leven en het levensonderhoud te beschermen en onze economieën en samenlevingen zo snel mogelijk te heropenen.

Het overwinnen van deze pandemie vereist leiderschap en de EU heeft vanaf het begin de wereldwijde respons aangestuurd. In samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie en het maatschappelijk middenveld heeft de Europese Unie 40 landen bijeengebracht om via de Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A) meer dan 16 miljard euro op te halen voor de ontwikkeling en eerlijke distributie van tests, behandelingen en vaccins.

De EU nodigt de VS uit om deel te nemen aan de wereldwijde respons en haar vaccinpijler, de COVAX-faciliteit. Het doel is ervoor te zorgen dat veilige vaccins eerlijk worden verdeeld onder de 180+ deelnemende landen – waar ze ook zijn en of ze de financiële middelen hebben.

Het doel is om eind volgend jaar 2 miljard blikjes beschikbaar te hebben, waarbij ook lage- en middeninkomenslanden gelijke toegang krijgen. Een deelname van de VS en een financiële bijdrage aan COVAX zou een sterk signaal afgeven, het financieringstekort helpen dichten en onze wederzijdse kansen op succes vergroten .

De EU en de VS erkennen dat vaccinaties levens redden en moeten ook samenwerken om veerkrachtige, eerlijke en uitgebreide logistieke netwerken op te bouwen voor de distributie van vaccins en medische benodigdheden over de hele wereld.

De EU roept de VS ook op zich aan te sluiten bij het handels- en gezondheidsinitiatief van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) om de onmiddellijke handel in essentiële medische en gezondheidsproducten te vergemakkelijken.

Op de langere termijn moeten de EU en de VS gezamenlijk lessen trekken uit deze pandemie en nauwer samenwerken op het gebied van preventie, paraatheid en respons. Denk hierbij aan het verbeteren van de uitwisseling van gegevens en kennis, de systemen voor vroegtijdige waarschuwing en het aanleggen van voorraden van belangrijke medische hulpmiddelen.

Onze respectieve agentschappen voor geneesmiddelen, ziektepreventie en -bestrijding en voor biomedisch onderzoek moeten samenwerken om een ​​coherente trans-Atlantische positie en informatiestroom te verzekeren.

Met dit in gedachten stelt de EU voor om gezamenlijk een pandemisch draaiboek over paraatheid en reactie te ontwikkelen. Dit kan een nauwe coördinatie van paraatheidsplannen, crisisprotocollen en speciale middelen voor het omgaan met toekomstige noodsituaties omvatten. De EU is ook bereid om met de VS samen te werken om de Wereldgezondheidsorganisatie te versterken en om een ​​gezamenlijk hervormingsvoorstel op te stellen en uit te voeren om haar onafhankelijkheid, transparantie, verantwoordingsplicht en doeltreffendheid te versterken.

Het verbeteren van de paraatheid en respons op een wereldwijde pandemie zal een van de prioriteiten zijn van de G20 Global Health Summit van volgend jaar, die mede zal worden georganiseerd door premier Conte en president von der Leyen als onderdeel van het Italiaanse G20-voorzitterschap. De EU is ingenomen met de bijdrage van de VS aan de voorbereiding van de top.

Eerste stappen

 • De EU en de VS moeten zorgen voor financiering voor de ontwikkeling en rechtvaardige wereldwijde distributie van vaccins, tests en behandelingen, te beginnen met deelname aan en deelname aan de ACT-A- en COVAX-initiatieven.
 • Ontwikkeling van een pandemisch draaiboek voor paraatheid en reactie en intensivering van de samenwerking en gegevensuitwisseling tussen onze respectieve autoriteiten.
 • Samenwerken om de handel in essentiële medische goederen te vergemakkelijken, te beginnen met deelname aan het Trade and Health Initiative onder de WTO.
 • Samenwerken om de Wereldgezondheidsorganisatie te versterken en een gezamenlijk hervormingsvoorstel op te stellen en te presenteren.

3. Samen werken aan de bescherming van onze planeet en onze welvaart

Klimaatverandering en het verlies van biologische diversiteit zijn de beslissende uitdagingen van onze tijd. Ze vereisen systemische verandering in onze economieën en wereldwijde samenwerking over de Atlantische Oceaan en over de hele wereld.

De EU geeft het goede voorbeeld met de Europese Green Deal. Het is onze nieuwe groeistrategie die gericht is op het verminderen van emissies en het creëren van banen.

De Green Deal gaat over alles: hoe we produceren en consumeren, eten en verwarmen, werken en reizen.

Ons belangrijkste doel is om in 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te zijn. Van Zuid-Korea tot Zuid-Afrika, van China tot Japan, landen over de hele wereld staan ​​in de rij om zich in te zetten voor een klimaatneutrale toekomst. Een soortgelijke toezegging van de VS zou betekenen dat ruwweg twee derde van de wereldeconomie en meer dan de helft van de wereldwijde uitstoot voor hun rekening worden genomen.

Met dit in gedachten is de EU verheugd over de toezegging van verkozen voorzitter Biden om opnieuw toe te treden tot de Overeenkomst van Parijs en een ambitieuze geactualiseerde bijdrage te leveren in het kader van de Overeenkomst van Parijs. Een gezamenlijke trans-Atlantische verbintenis tot een netto nulemissie- pad tegen 2050 zou klimaatneutraliteit tot een nieuwe wereldwijde maatstaf maken in de aanloop naar COP26, de volgende VN-klimaatconferentie die volgend jaar in Glasgow wordt gehouden.

Samen met onze partners kunnen de EU en de VS de wereld leiden op weg naar een groene, circulaire, concurrerende en inclusieve economie. Dit vraagt ​​om investeringen, innovatie en de juiste prijssignalen.

Daarom moeten we nauw samenwerken op het gebied van emissiehandel, koolstofbeprijzing en belastingheffing. Met name het aanstaande WTO-conforme EU-mechanisme ter voorkoming van koolstoflekkage kan een gelegenheid zijn om samen te werken om een ​​wereldwijd model voor dergelijke maatregelen te creëren.

Dit zou onderdeel kunnen zijn van een bredere transatlantische groene handelsagenda die de Commissie voorstelt voor medio 2021, die ook de gezamenlijke ontwikkeling van een handels- en klimaatinitiatief binnen de WTO mogelijk zou kunnen maken.
Europa loopt ook voorop op het gebied van duurzame groene transitiefinanciering en streeft ernaar dat 30% van ons stimuleringspakket, NextGenerationEU, wordt gefinancierd via groene obligaties.

We zullen echter allemaal meer moeten doen om aan de investeringsbehoeften te voldoen. Als belangrijke financiële centra en regelgevers zijn de EU en de VS het best geplaatst om dit werk te leiden. Trans-Atlantische samenwerking bij het vormgeven van een regelgevend kader voor duurzame financiering zou de particuliere sector veel helpen om te weten wat als een groene investering telt – in overeenstemming met de EU-taxonomie.

Deze particuliere financiering is essentieel om te investeren in de juiste technologieën en om onze innovators en bedrijven een first mover-voordeel te geven.

De EU en de VS moeten hun ervaring en expertise gebruiken via een nieuwe groene technologiealliantie om leidende markten te creëren en samen te werken aan schone en circulaire technologieën zoals: B. in hernieuwbare energie, netgekoppelde energieopslag, batterijen, schone waterstof en de scheiding, opslag en gebruik van koolstof.

Dit zou het werk van de EU-VS Energieraad aanvullen, een vruchtbare bodem scheppen voor trans-Atlantische investeringen en partnerlanden helpen om hun eigen klimaatverplichtingen na te komen.

We moeten ons werk ook richten op de bescherming van natuur en milieu in bredere zin. De druk op natuur en fauna bedreigt de economische ontwikkeling van de wereld en brengt de voedselzekerheid in gevaar. Bovendien maken ze toekomstige infectieziekten en pandemieën alleen maar waarschijnlijker en gevaarlijker.

De volgende VN-biodiversiteitsconferentie – COP15 – die wordt gehouden in Kunming, China, zal net zo belangrijk zijn voor de natuur als COP21 voor het klimaat. De EU moedigt de VS aan toe te treden tot het Verdrag inzake biologische diversiteit, en de EU en de VS moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat er wordt onderhandeld over een ambitieus akkoord dat tot doel heeft 30% van het landoppervlak van de wereld en 30% van de oceanen in de wereld te beschermen . Een duidelijke convergentie van de toezeggingen van de EU en de VS zou van cruciaal belang zijn om een ​​wereldwijde consensus over dit doel te bereiken.

De EU en de VS moeten ook de krachten bundelen om de strijd tegen de wereldwijde ontbossing aan te gaan en de productie en consumptie van producten die ontbossing stimuleren, te beperken.

Dit zou onderdeel kunnen zijn van de nieuwe groene handelsagenda en ook nadenken over hoe we samen kunnen werken aan natuurherstel en herbebossing in binnen- en buitenland.

In dezelfde geest moeten we meer doen om onze oceanen te beschermen als natuurlijke zuurstofleveranciers en klimaatregulatoren. De EU loopt voorop bij het ontwikkelen van een sterker mondiaal kader om zwerfvuil op zee en plasticvervuiling aan te pakken. Nu er tegen 2050 meer plastic dan vis in gevaar is in onze oceanen, is een wereldwijde plastic deal dringend nodig, en de EU zal de VS uitnodigen om mee te doen aan hun inspanningen in de aanloop naar de volgende Milieuvergadering van de Verenigde Naties.

De EU zal ook voorstellen om met de VS samen te werken om tot een overeenkomst te komen over de aanwijzing van mariene reservaten in de Zuidelijke Oceaan, wat een van de grootste natuurbeschermingsacties in de geschiedenis zou zijn. De groene revolutie moet de drijvende kracht zijn achter sociale, economische en technologische vooruitgang over de hele wereld.

In dit verband zijn belangrijke bijdragen van de EU en de VS aan de toezegging van de ontwikkelde landen om tegen 2020 gezamenlijk 100 miljard dollar te mobiliseren voor klimaatactie in ontwikkelingslanden essentieel.

Door onze gezamenlijke steun moeten we ontwikkelingslanden vooruit helpen op basis van de nieuwste wetenschappelijke ontdekkingen en de best beschikbare technologieën.

Eerste stappen

 • Coördineer standpunten en leid inspanningen die zullen leiden tot een ambitieuze wereldwijde overeenkomst op de baanbrekende VN-topconferenties over klimaat en biodiversiteit volgend jaar – te beginnen met een gedeelde verbintenis om tegen 2050 netto nulverbruik te hebben.
 • Voorstellen van een nieuwe trans-Atlantische groene handelsagenda met een handels- en klimaatinitiatief binnen de WTO en maatregelen om koolstoflekkage te voorkomen.
 • Vorm een ​​trans-Atlantische groene tech-alliantie om te zorgen voor meer samenwerking bij het ontwikkelen van schone en circulaire technologieën en het creëren van leidende markten.
 • Ontwikkel samen een wereldwijde set regels voor duurzame financiering en leer van de ervaring van de EU-taxonomie.
 • Gezamenlijke inspanningen om het voortouw te nemen in de strijd tegen ontbossing en de bescherming van de oceanen op te voeren – te beginnen met gezamenlijke inspanningen om een ​​wereldwijde plastic deal te sluiten en mariene beschermde gebieden in de Zuidelijke Oceaan aan te wijzen.

4. Samenwerking op het gebied van technologie, handel en normen

Europa en de Verenigde Staten zijn goed voor ongeveer een derde van de wereldhandel en de normen die we stellen, bereiken alle uithoeken van de wereld. Onze gedeelde waarden van menselijke waardigheid, individuele rechten en democratische principes maken ons natuurlijke partners als het gaat om het benutten van snelle technologische veranderingen en het aangaan van de uitdagingen van concurrerende digitale systemen. Dit geeft ons een ongekende kans om een ​​gemeenschappelijke EU-VS-technologieagenda vast te stellen.

Dit weerspiegelt de groeiende convergentie van opvattingen over tech governance tussen Europa en de VS, evenals het feit dat we voor gemeenschappelijke uitdagingen staan ​​om de digitale transformatie van onze economie en samenleving het hoofd te bieden. Dit omvat kritieke infrastructuren zoals 5G, 6G of cyberbeveiligingssystemen, die essentieel zijn voor onze veiligheid, soevereiniteit en welvaart, maar ook data, technologieën en de rol van online platforms.

Met dit in gedachten moeten de EU en de VS hun krachten bundelen als technische bondgenoten om technologieën, hun gebruik en hun regelgevende omgeving vorm te geven. Met onze gezamenlijke invloed zou een trans-Atlantische technologieruimte de ruggengraat moeten vormen van een grotere coalitie van gelijkgestemde democratieën met een gedeelde visie op techgovernance en een gedeelde toewijding om deze te verdedigen.

Om dit te doen, moet de EU op koers blijven met haar eigen technologische doelen en ambities als onderdeel van Europa’s digitale decennium. De EU zal de VS ook voorstellen om voort te bouwen op Europa’s technologische leiderschap om te streven naar veilige 5G-infrastructuur over de hele wereld en een dialoog over 6G te openen. Dit moet deel uitmaken van een bredere samenwerking op het gebied van beveiliging van de digitale toeleveringsketen die wordt gedaan door middel van objectieve, op risico’s gebaseerde beoordelingen.

De EU en de VS hebben ook een gemeenschappelijk belang bij samenwerking op het gebied van capaciteitsopbouw op het gebied van cyberbeveiliging, situationeel bewustzijn en het delen van informatie. Deze coördinatie kan ook eventuele beperkende maatregelen omvatten tegen toegeschreven aanvallers uit derde landen.

Tegelijkertijd moeten we samen gaan optreden op het gebied van AI – vanuit ons gedeelde geloof in een mensgerichte benadering en in het omgaan met zaken als gezichtsherkenning.

Met dit in gedachten zal de EU voorstellen om te gaan werken aan een trans-Atlantische AI-overeenkomst om een ​​blauwdruk te creëren voor regionale en mondiale normen die aansluiten bij onze waarden. We moeten ook openlijk discussiëren over verschillende opvattingen over databeheer en kijken hoe deze constructief kunnen worden overwonnen.

De EU en de VS moeten hun bilaterale en multilaterale samenwerking intensiveren om convergentie van de regelgeving te bevorderen en het vrije verkeer van gegevens met vertrouwen mogelijk te maken op basis van hoge normen en waarborgen.

De behoefte aan wereldwijde technologische samenwerking gaat verder dan hardware of software. Het gaat ook over onze waarden, onze samenlevingen en onze democratieën. Er is een groeiende consensus aan beide kanten van de Atlantische Oceaan dat online platforms en big tech problemen vormen die een bedreiging vormen voor onze samenlevingen en democratieën, met name door schadelijk marktgedrag, illegale inhoud of de op algoritmen gebaseerde verspreiding van haatzaaiende uitlatingen en desinformatie.

Met dit in gedachten zal de EU een nieuwe trans-Atlantische dialoog voorstellen over de verantwoordelijkheid van onlineplatforms die als blauwdruk kan dienen voor andere democratieën die met dezelfde uitdagingen worden geconfronteerd. We moeten ook nauwer samenwerken om de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten voor de handhaving van de antitrustwetgeving op digitale markten verder te versterken.

Evenzo vereist een eerlijke belastingheffing in de digitale economie innovatieve oplossingen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. Om een ​​eerlijke en moderne economie te creëren die de beste innovatieve ideeën op een marktgebaseerde manier beloont, moeten de EU en de VS krachtig pleiten voor een tijdige afronding van de besprekingen over een mondiale oplossing in het kader van de OESO en de G20.

Naast technologie moeten de EU en de VS hun inzet voor het versterken van open en eerlijke handel hernieuwen om het speelveld gelijk te maken door hoge normen vast te stellen, kritieke toeleveringsketens veerkrachtiger te maken en de uitdagingen van protectionisme en unilateralisme aan te pakken .

Dit begint met gedeeld leiderschap bij het hervormen van de WTO zodat deze geschikt is voor de economie van de 21e eeuw, inspelen op de huidige realiteit en het bevorderen van duurzaamheid en een gelijk speelveld . Als eerste stap moeten we de benoeming van een nieuwe directeur-generaal afronden en onderzoeken hoe de essentiële functie voor geschillenbeslechting kan worden hersteld door middel van een hervorming van de beroepsinstantie. Het trilaterale werk tussen de EU, de VS en Japan moet worden geïntensiveerd om voorstellen te ontwikkelen over kwesties van gelijk speelveld.

We moeten ook samenwerken om vooruitgang te boeken in de WTO-onderhandelingen over e-commerce. Tegelijkertijd moeten we onze bilaterale handel vergemakkelijken en onze samenwerking op het gebied van regelgeving en normen verdiepen. Aangezien tarieven wereldwijd dalen, zijn het de vaststelling en naleving van normen en voorschriften die de toegang tot markten bepalen.

Hoewel we nog steeds de meest invloedrijke regelgevers zijn, hebben zowel de EU als de VS te maken met toenemende normenconcurrentie van actoren uit derde landen. Waar beide partijen het eens zijn, volgt meestal de wereld. Daarom moeten we voorstellen voor samenwerking tussen de EU en de VS op het gebied van normen nieuw leven inblazen en de onderhandelingen over conformiteitsbeoordeling hervatten. Waar mogelijk dienen de EU en de VS hun standpunten in internationale normalisatie-instellingen systematisch op elkaar af te stemmen.

De EU stelt voor om een ​​nieuwe EU-VS Handels- en Technologieraad (TTC) op te richten. Het doel is om gezamenlijk de kansen voor marktgerichte trans-Atlantische samenwerking te maximaliseren, onze technologische en industriële leiderspositie te versterken en de bilaterale handel en investeringen uit te breiden.

De nadruk ligt op het wegnemen van handelsbelemmeringen, het ontwikkelen van compatibele normen en regelgevingsbenaderingen voor nieuwe technologieën, het waarborgen van de veiligheid van kritieke toeleveringsketens, het verdiepen van de onderzoekssamenwerking en het bevorderen van innovatie en eerlijke concurrentie.

Als onderdeel hiervan moet er een nieuwe gemeenschappelijke focus komen op de bescherming van kritieke technologieën. We hebben behoefte aan nauwere samenwerking op het gebied van investeringsbescherming , intellectuele eigendomsrechten, gedwongen technologieoverdracht en exportcontroles.

Tegelijkertijd moeten we ook nauw samenwerken om bilaterale handelsverstoringen op te lossen die ons strategisch partnerschap verzwakken. We moeten werken aan het vinden van snelle oplossingen door ons te concentreren op onderhandelingsresultaten en tegelijkertijd verschillende benaderingen te erkennen. Dit omvat voortdurende inspanningen om het Boeing/Airbus-geschil op te lossen, evenals de opheffing van ongerechtvaardigde Sectie 232-beperkingen of andere unilaterale beslissingen.

Eerste stappen

 • De EU en de VS moeten nauw samenwerken om bilaterale handelsgeschillen op te lossen door middel van onderhandelde oplossingen en leiding te geven aan de hervormingsinspanningen van de WTO.
 • Er moet een nieuwe handels- en technologieraad tussen de EU en de VS worden opgericht om de handel te vergemakkelijken, compatibele normen te ontwikkelen en innovatie te bevorderen.
 • De EU en de VS moeten een trans-Atlantische dialoog aangaan over de verantwoordelijkheid van onlineplatforms en big tech – te beginnen met de gezamenlijke zoektocht naar mondiale oplossingen voor eerlijke belastingheffing en marktverstoringen in de digitale economie.
 • Ontwikkel een gemeenschappelijke trans-Atlantische benadering voor de bescherming van kritieke technologieën in het licht van de wereldwijde economische en veiligheidsproblemen – te beginnen met discussies over 5G.
 • Werk aan een AI-overeenkomst en intensiveer de samenwerking om een ​​vrije en vertrouwde gegevensstroom mogelijk te maken.
 • Hernieuwing van de samenwerking op het gebied van regelgeving en normen, te beginnen met de hervatting van de onderhandelingen over onderhandelingen over conformiteitsbeoordeling en afstemming van standpunten in internationale organen.

5. Samen werken aan een veiligere, meer welvarende en meer democratische wereld

De EU en de VS delen een fundamenteel belang bij het versterken van de democratie in de wereld . We verwelkomen het voorstel van verkozen president Biden voor een top voor democratie in een tijd waarin de pandemie heeft bijgedragen tot meer druk op de democratie, vrijheden en waarden.

De EU staat klaar om haar rol te spelen in de Top voor democratie, zowel door de uitvoering van haar meest recente actieplan voor democratie en mensenrechten in de EU als door samen te werken met de VS en internationale partners aan verdere toezeggingen om corruptie, autoritarisme en menselijke mensenrechtenschendingen om de wereld binnen te komen .

Dit zou op zijn beurt moeten bijdragen aan de versterking van het multilaterale systeem, een echte ruggengraat van de internationale gemeenschap. De EU en de VS zijn al begonnen samen te werken aan wereldwijd herstel, in de Verenigde Naties, de G7 en de G20. We moeten gedeeld leiderschap tonen om anderen te helpen op hun reis naar duurzaam herstel, onder meer door middel van schuldsanering, en voortbouwen op onze sterke staat van dienst op het gebied van samenwerking op het gebied van humanitaire hulp.

De EU en de VS moeten de uitvoering van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties als een gedeelde prioriteit blijven steunen en versnellen.

Als onderdeel van de wereldwijde herstelinspanning moeten de EU en de VS samenwerken om de rechten van werknemers gezamenlijk te bevorderen en te beschermen. De EU zal voorstellen de trans-Atlantische samenwerking te intensiveren om de mondiale naleving van de desbetreffende verdragen in het kader van de Internationale Arbeidsorganisatie te bevorderen.

Nauwere samenwerking in verschillende geopolitieke arena’s zal ook cruciaal zijn om democratische waarden over de hele wereld te ondersteunen, evenals wereldwijde en regionale stabiliteit, welvaart en conflictoplossing.

Voor de EU is China een onderhandelingspartner voor samenwerking, een economische concurrent en een systemische rivaal. De aanpak die wordt beschreven in de Strategische Vooruitzichten EU-China biedt een solide routekaart om onze gemeenschappelijke belangen en waarden te verdedigen. Als open democratische samenlevingen en markteconomieën zijn de EU en de VS het eens over de strategische uitdaging die China’s groeiende internationale zelfbewustzijn met zich meebrengt, ook al zijn we het niet altijd eens over de beste manier om daarmee om te gaan.

De nieuwe dialoog tussen de EU en de VS over China zal een belangrijk mechanisme zijn om onze belangen te behartigen en onze meningsverschillen op te lossen. De grotere focus van de EU op de uitdagingen en kansen in de Indo-Pacifische regio zal helpen om de samenwerking met gelijkgestemde partners in de regio te verdiepen. Nauw samenwerken met de VS om onze strategische doelen op één lijn te brengen en democratische vooruitgang in Azië te ondersteunen, zal van essentieel belang zijn.

De EU richt zich op het verdiepen van haar alliantie met Afrika als gelijkwaardige partner. De EU blijft de belangrijkste buitenlandse investeerder, handels-, ontwikkelings-, humanitaire en veiligheidspartner.

Er is veel te winnen bij nauwere trans-Atlantische samenwerking bij het bevorderen van democratie en mensenrechten, regionale integratie en veiligheid, en duurzame ontwikkeling op het hele continent.

De EU en de VS delen ook een gemeenschappelijk strategisch belang bij een stabiel en veilig Midden-Oosten, Noord-Afrika en de Sahel. Dat betekent dat we onze krachten moeten bundelen tegen regionale conflicten, machtsconcurrentie en het verstorende gedrag van externe actoren in deze regio’s.

We moeten nauw samenwerken om de voorwaarden te scheppen voor betekenisvolle politieke vooruitgang in het vredesproces in het Midden-Oosten, met name door samen te werken in een opnieuw versterkt Midden-Oostenkwartet.

De EU zal blijven zorgen voor de veiligheid in de Golfregio, de-escalatie ondersteunen, de voorwaarden scheppen voor het opbouwen van vertrouwen en een inclusieve veiligheidsarchitectuur. Het bereiken van stabiliteit in Irak en het beëindigen van de conflicten in Syrië en Jemen moeten een prioriteit blijven van de trans-Atlantische samenwerking.

In Libië werkt de EU aan het intensiveren van onze gezamenlijke inspanningen ter ondersteuning van een door Libië geleide oplossing met de hulp van een sterk VN-leiderschap. Verdere samenwerking tussen de EU en de VS om stabiliteit en ontwikkeling in de Sahel te bevorderen, zal bijdragen tot de algemene veiligheid in Afrika en Europa.

De EU en de VS moeten opnieuw de krachten bundelen om het gezamenlijke alomvattende actieplan of de nucleaire deal met Iran te verkrijgen, zoals goedgekeurd door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in 2015. Het is een belangrijke pijler van de wereldwijde non-proliferatie-architectuur en we moeten samenwerken om de verwezenlijkingen ervan te bevorderen.

De EU en de VS hebben beide zwaar geïnvesteerd in een stabiel en vreedzaam Afghanistan en moeten ervoor zorgen dat de verworvenheden van de Afghanen in de afgelopen jaren behouden blijven om de uitvoering en het resultaat van het intra-Afghaanse vredesproces te ondersteunen.

Trans-Atlantische samenwerking met Rusland zal van cruciaal belang blijven, met name wat betreft de eerbiediging van het internationaal recht. Dit omvat de bescherming van de territoriale integriteit en energiezekerheid van onze oostelijke partners.

Oekraïne is een prioritaire partner waar steun van de VS essentieel is om gezamenlijk vooruitgang te boeken op het gebied van veiligheid en een ambitieus hervormingsprogramma. In Wit-Rusland zijn we klaar om onze steun voor een vreedzame democratische overgang op te voeren.

Europa heeft de landen van de Westelijke Balkan het vooruitzicht gegeven op toetreding tot de EU. Voortzetting van het partnerschap tussen de EU en de VS en nauwe coördinatie in de Westelijke Balkan is van essentieel belang, met name met betrekking tot de door de EU gesteunde dialoog tussen Belgrado en Pristina.

We moeten samenwerken om verzoening te ondersteunen, het bestuur te verbeteren en belangrijke hervormingen door te voeren. De EU en de VS delen een gemeenschappelijk strategisch belang bij een stabiel en veilig oostelijk Middellandse Zeegebied. We moeten streven naar een gecoördineerde aanpak in onze betrekkingen met Turkije, onder meer door de huidige uitdagingen aan te pakken.

Het is belangrijk om samen te werken met Latijns-Amerika en het Caribisch gebied als belangrijke bondgenoten in internationale fora. In deze context moeten we onze standpunten en standpunten over Venezuela blijven coördineren.

Samen moeten we verstandig gebruik maken van alle beschikbare instrumenten. Daartoe zullen we trachten de coördinatie bij de toepassing van sancties te verbeteren, ook bij het nastreven van gemeenschappelijke doelen, terwijl we onbedoelde gevolgen voor de economische belangen van Europa en de VS en de eenzijdige toepassing van extraterritoriale sancties vermijden.
***

Europa en de VS worden geconfronteerd met een groeiend aantal ernstige grensoverschrijdende dreigingen, variërend van hybride en militaire dreigingen, gewelddadig extremisme en wereldwijd terrorisme tot de verspreiding van massavernietigingswapens.

De afgelopen jaren heeft de EU ongekende vooruitgang geboekt op het gebied van samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie, met baanbrekende initiatieven die de capaciteitslacunes aanpakken en tegelijkertijd de defensie-uitgaven en lastenverdeling stimuleren. De EU en de VS moeten hun gezamenlijke inzet voor trans-Atlantische en internationale veiligheid opnieuw bevestigen.

Een sterkere rol van de EU op het gebied van defensie, onder meer door investeringen in vermogensontwikkeling te ondersteunen , zal de NAVO en de trans-Atlantische samenwerking ten goede komen. De EU staat klaar om haar verantwoordelijkheden op zich te nemen, haar strategische autonomie te versterken en te zorgen voor een betere lastenverdeling. De vermogensprioriteiten van de EU en de NAVO moeten in grote lijnen op elkaar worden afgestemd.

Om een ​​kader voor onze samenwerking te bieden, moet een gestructureerde veiligheids- en defensiedialoog tussen de EU en de VS worden opgezet, die een alomvattende benadering van veiligheid hanteert en gebaseerd is op een gemeenschappelijke strategische visie. Dit moet een gedachtewisseling omvatten over mogelijkheden voor trans-Atlantische samenwerking in het kader van de respectieve veiligheids- en defensie-initiatieven, crisisbeheersing, militaire operaties en bilaterale veiligheidskwesties.

In dit verband moeten de EU en de VS werken aan een aanzienlijke verbetering en uitbreiding van de informatie-uitwisseling. Tegelijkertijd moeten de EU en de VS samenwerken om een ​​ambitieuze internationale wapenbeheersings- en ontwapeningsagenda te bevorderen.

Eerste stappen

 • De EU staat klaar om volledig deel te nemen aan de top over democratie die is voorgesteld door verkozen voorzitter Biden en om gezamenlijke toezeggingen te doen om het toenemende autoritarisme, mensenrechtenschendingen en corruptie te bestrijden.
 • Coördinatie van reacties op gemeenschappelijke uitdagingen om regionale en mondiale stabiliteit te bevorderen – te beginnen met beleidsversterking in de landen van het Oostelijk Partnerschap en in het Middellandse Zeegebied.
 • Onze gezamenlijke inzet voor trans-Atlantische en internationale veiligheid versterken, te beginnen met de totstandbrenging van een nieuwe veiligheids- en defensiedialoog tussen de EU en de VS.
 • De EU en de VS moeten de handen ineen slaan om het multilaterale systeem op basis van onze gemeenschappelijke waarden te versterken.

7. Conclusie

De Commissie en de hoge vertegenwoordiger vragen de Europese Raad om zijn goedkeuring te hechten aan deze schets en de voorgestelde eerste stappen als routekaart voor een nieuwe trans-Atlantische agenda voor mondiale samenwerking. De Commissie en de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter zullen bij de uitvoering nauw samenwerken met het Europees Parlement en de Raad.

Een EU-VS-top in de eerste helft van 2021 zou het startsein moeten geven voor deze ambitieuze en concrete agenda. Het zou een duidelijk signaal zijn voor hernieuwd mondiaal leiderschap en de inzet van twee onafhankelijke, onmisbare partners en bondgenoten.

Als het trans-Atlantische partnerschap sterk is, zijn zowel de EU als de VS sterker. Het is tijd om ons te herenigen met een nieuwe agenda voor trans-Atlantische en mondiale samenwerking voor de wereld van vandaag.

Interessante bronnen
https://news.trust.org/item/20210218101203-4wbrh/
https://www.cbd.int/article/whole-society-approach-2021
https://www.cbd.int
https: // www.unep.org/gan/events/conference/convention-biological-diversity-cop15
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/93292/Joint%20Communication%20to%20the%20European%20Parliament%20and % 20the% 20Council% 20on% 20the% 20strengthening% 20Eu’s 20contribution%% 20to% 20rules-based% 20multilateralism
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/en_strategy_on_strengthening_the_eus_contribution_to_rules-based_multilateralism.pdf
https: / .int / initiatieven / act-accelerator / covax
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/category/climate-change/cop21/

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Door Indignatie redactie

Auteur en slecht gehumeurde klager

Geef een antwoord