Connect with us

coronavirus

Complexe complotten Big Pharma rules the world. De koning is dood, leve de nieuwe koning.

Published

on

complot

Ik zie en hoor sinds een jaar en negen maanden over ‘the Great Reset’, waarvan verondersteld wordt dat die door het World Economic Forum onder leiding van Klaus Schwab uitgerold wordt. Het is iets waar ik geen verstand van heb en dus heb ik me er tot nu toe de boel in het midden gelaten en beide kampen toegelicht. Maar ik zie wel dat er heel veel mensen zijn die zich hier grote zorgen over maken.

De angst voor wat de toekomst ons zal brengen deel ik met hen. Waarom? Niet voor mezelf. Wel voor mijn kinderen die na mij een veilige plek in deze wereld zullen moeten zoeken. En ik wil voor hen een veilig land, een land waar ze vrij kunnen ademen en niet bang hoeven te zijn voor autoritaire leiders. Ik wil voor mijn kinderen geen totalitaire medische staat waar ze hun ‘vrijheid’ van de machthebbers terug moeten kopen door het ter beschikking stellen van hun lichaam aan de overheid, maar feitelijk aan de uitermate lucratieve experimenten van Big-Pharma.
complot

Maar toch, af en toe valt er ook best iets te lachen. Als ik hier en daar een op internet stukje lees uit “The Great Reset” van Klaus Schwab, zie ik de teksten van iemand die zichzelf beschouwd als een groot visionair die in zijn hersenspinsels een heel andere wereld voor ogen heeft dan de huidige. Een man die denkt dat alle problemen op te lossen zijn door toepassing van hoogwaardige technologie. Ik lees echter niets over de oplossingen voor de echt grote en wereldwijd bestaande problemen zoals die er zijn: extreme armoede, overbevolking, hongersnoden, natuurrampen, oorlogen en het opraken van natuurlijke grondstoffen zoals olie, gas en edelmetalen. En nee, COVID19 hoort niet in dit rijtje thuis en is in vergelijking hiermee a very minor problem. Voor die problemen bestaan geen eenvoudige oplossingen, ook geen technologische. Tenzij men alvast de mobiele telefoon van Klaus Schwab recyclet, immers, die materialen kunnen veel beter besteed worden. Ook waar het het milieu betreft moet men bij zichzelf beginnen, zo ook Klaus Schwab.

Kansloze arme sloebers die – terecht – op zoek zijn naar een beter bestaan zonder de armoede, het geweld en de honger die hen in Afrika te beurt valt. Wellicht willen zij dit niet zozeer voor zichzelf, maar evenals ik vooral voor hun kinderen. Met als gevolg dat ze steeds harder op de poorten van Fort Europa bonzen. Wie kan het hen kwalijk nemen? De disbalans tussen arm en rijk is groot, en ‘rijk’ werkt als een steeds sterkere magneet op ‘arm’. En waar die verschillen te groot worden, komen de armen en ontheemden hun deel opeisen. Met alle gevolgen van dien.

Hannah Ahrendt zag het goed toen ze in haar boek ‘The Origins of Totalitarism” stelde – aan de hand van het imperialisme – dat elk systeem dat op zoek is naar meer land, meer macht en meer geld uiteindelijk gedoemd is ten onder te gaan. Wellicht is dit het moment dat het kapitalisme en het neoliberalisme aan hun dodenmars beginnen.

Ik heb het boek van Schwab niet gekocht, maar hier en daar een stukje gelezen. Zoals een hele goede vriend van mij een lijstje met boeken verzameld heeft onder de noemer ‘to read before I die’ heb ik inmiddels ook een dergelijk lijstje. En voor het warrige frutseltje van Schwab is op dit lijstje geen plaats. Het vermogen om de toekomst te voorspellen van zelfbenoemde visionairen, zoals ook Schwab, is over het algemeen niet beter dan dat van Neil Ferguson, Jacco Wallinga en de weerman. Voor vandaag lukt het voorspellen goed, voor morgen redelijk, voor overmorgen nog minder en de weersvoorspelling voor volgende week kan men net zo goed door de hond van de buren laten doen. Het boek van Schwab is voorbestemd om te eindigen in de boekverbranding van de eeuwigheid, waar het overgrote deel van dit soort brallerige decadentie eindigt. Als ik een stukje lees over een microchip die ‘gedachten kan lezen’ krijg ik prompt lachstuipen. Het lokaliseren van een epileptisch focus middels een ‘grid’ is al een hels karwei voor neurofysiologen, terwijl dit toch een heel duidelijk elektrisch signaal geeft dat gemeten kan worden. Maar het proberen te lokaliseren van gedachten in het brein is van een ongekende lachwekkende malligheid zoals alleen verwarde economen dat kunnen bedenken. De zoektocht naar ‘gedachten’ in het brein door middel van microchips is vergelijkbaar met het voornemen een houten huisje te bouwen op de zon. Starwars in het brein, uitermate geschikt voor sciencefictionfilms, maar gespeend van iedere realiteitszin. Zijn fantasieën verdienen een plaats in het boek “On Bullshit” van Harry G. Frankfurt. Verder lezen om kennis te nemen van de hoogdravende waandenkbeelden van Schwab zou zonde zijn van de spaarzame tijd die mij in dit leven nog rest.

Ondanks de totale gekte en hysterie die sinds de afgelopen twee jaren over ons is uitgestort, denk ik nog steeds dat de meeste bepalende gebeurtenissen in de geschiedenis het gevolg zijn van een combinatie van de zucht naar macht, status en geld. Velen voegen daar seks aan toe, maar ik denk dat dit een epifenomeen is. Het is niet primair seks waar op macht, geld en status beluste figuren naar op zoek zijn, maar voor veel machtige leiders is het een gevolg van deze zucht. Ook seks geeft macht, status en aanzien. Het nastreven van dit doel gaat vaak gepaard met een grenzeloze zelfoverschatting, maar over het algemeen niet met veel kennis, laat staan met wijsheid, en soms gaat het zelfs gepaard met onversneden domheid. Op basis van het hele kleine beetje dat ik van deze technologiepaus heb gelezen is Klaus Schwab hierop geen uitzondering.

Machtige mensen hebben regelmatig grootse plannen en verreikende visioenen, maar de houdbaarheid van hun ideologieën is over het algemeen beperkt. Het Derde Rijk hield vijf jaar stand, de communistische Sovjetunie iets meer dan een halve eeuw, en het Romeinse Rijk enkele honderden jaren, en het einde van de laatste werd mede veroorzaakt door politieke instabiliteit en wijdverbreide corruptie. What else is new. Elke ideologie kent een opkomst, hoogtij en neergang, en de wetenschaps- en vaccinatie-ideologie zal daarop geen uitzondering zijn. En waar de duur van de hoogtijdagen van de eugenetica als voorlaatste medisch wetenschappelijke ideologie enkele tientallen jaren besloeg, evenals de wetenschapsideologie, zijn de eerste scheuren en barsten in de vaccinatie-ideologie al duidelijk zichtbaar.

Nassim Nicholas Taleb, mijns inziens een van de grote denkers van deze tijd, schreef twee boeken die mijn denken in de afgelopen jaren sterk bepaald hebben. In ‘The Black Swan” betoogt hij bijzonder overtuigend dat de gebeurtenissen die de loop van de geschiedenis wezenlijk veranderden vrijwel nooit voorspeld werden. En ook de heersende macht voorzag deze gebeurtenissen niet. Hij zegt er het volgende over: “Man-made complex systems tend to develop cascades and runaway chains of reactions that decrease, even eliminate, predictability and cause outsized events. So the modern world may be increasing in technological knowledge, but, paradoxically, it is making things a lot more unpredictable. An annoying aspect of the Black Swan problem— in fact the central, and largely missed , point —is that the odds of rare events are simply not computable.”

Mijn moeder, van wie ik mijn melancholie geërfd heb, wist dit al zonder ooit het boek van Taleb gelezen te hebben, als ze zei: “Vrees niet; het komt toch anders.”

In het boek “Antifragile” legt Taleb uit wat hij met deze term bedoelt: “Some things benefit from shocks; they thrive and grow when exposed to volatility, randomness, disorder, and stressors and love adventure, risk, and uncertainty. Yet, in spite of the ubiquity of the phenomenon, there is no word for the exact opposite of fragile. Let us call it antifragile. Antifragility is beyond resilience or robustness. The resilient resists shocks and stays the same; the antifragile gets better. This property is behind everything that has changed with time: evolution, culture, ideas, revolutions, political systems, technological innovation, cultural and economic success, corporate survival, good recipes (say, chicken soup or steak tartare with a drop of cognac), the rise of cities, cultures, legal systems, equatorial forests, bacterial resistance … even our own existence as a species on this planet. 

Daarna definieert hij wat fragiliteit inhoudt: “Crucially, if antifragility is the property of all those natural (and complex) systems that have survived, depriving these systems of volatility, randomness, and stressors will harm them. They will weaken, die, or blow up. We have been fragilizing the economy, our health, political life, education, almost everything by suppressing randomness and volatility. Much of our modern, structured, world has been harming us with top-down policies and contraptions (dubbed “Soviet-Harvard delusions” in the book) which do precisely this: an insult to the antifragility of systems. This is the tragedy of modernity: as with neurotically overprotective parents, those trying to help are often hurting us the most.”

In het boek “Antifragile” legt Taleb uit wat hij met deze term bedoelt: “Sommige dingen hebben baat bij schokken; ze gedijen en groeien wanneer ze worden blootgesteld aan volatiliteit, willekeur, wanorde en stressoren en houden van avontuur, risico en onzekerheid. Maar ondanks de alomtegenwoordigheid van het fenomeen, is er geen woord voor precies het tegenovergestelde van fragiel. Laten we het antifragiel noemen. Antifragiliteit gaat verder dan veerkracht of robuustheid. Het veerkrachtige is bestand tegen schokken en blijft hetzelfde; het antifragiele wordt beter. Deze eigenschap zit achter alles wat met de tijd is veranderd: evolutie, cultuur, ideeën, revoluties, politieke systemen, technologische innovatie, cultureel en economisch succes, bedrijfsoverleving, goede recepten (bijvoorbeeld kippensoep of steak tartaar met een druppel cognac), de opkomst van steden, culturen, rechtssystemen, equatoriale bossen, bacteriële resistentie … zelfs ons eigen bestaan ​​als soort op deze planeet. 

Daarna definieert hij wat fragiliteit inhoudt: “Het is van cruciaal belang dat als antifragiliteit het eigendom is van al die natuurlijke (en complexe) systemen die hebben overleefd, het beroven van deze systemen van vluchtigheid, willekeur en stressfactoren hen zal schaden. Ze zullen verzwakken, sterven of ontploffen. We hebben de economie, onze gezondheid, het politieke leven, het onderwijs, bijna alles kwetsbaar gemaakt door willekeur en volatiliteit te onderdrukken. Een groot deel van onze moderne, gestructureerde wereld heeft ons schade toegebracht met top-down beleid en constructies (in het boek “Sovjet-Harvard-waanideeën” genoemd) die precies dit doen: een belediging voor de antifragiliteit van systemen. Dit is de tragedie van de moderniteit: net als bij neurotisch overbezorgde ouders, kwetsen degenen die ons proberen te helpen ons vaak het meest.”

Zoals Taleb het definitieert is alles aan onze maatschappij ‘fragile’. En hoe complexer dit fragiele systeem is, des te groter de kans dat zelfs een kleine verstoring voldoende is om het systeem te destabiliseren. Eén hacker met een laptop, een aansluiting op het World Wide Web en een warme zolderkamer blijkt met een – voor hackers eenvoudige – DDOS aanval cruciale websites plat te kunnen leggen. Dat in de huidige tijd veel ‘ethical hackers’ in dienst zijn van IT-bedrijven valt dan ook goed te begrijpen, maar wereldwijd zijn er nog altijd veel meer computernerds die niet bij hen in dienst zijn. En de ijzeren stelregel is dat de ‘aanvaller’ altijd in het voordeel is. Pas nadat de aanvaller een nieuwe strategie heeft uitgedacht, kan de ‘verdediger’ daarop reageren.

Overigens was het Nassim Nicholas Taleb zelf die door de coronacrisis geestelijk volledig de weg kwijtraakte. De ironie wil dat ook hij de zwarte zwaan niet zag aankomen, of het dier raakte hem zo hard dat hij alleen nog sterretjes zag. Slechts met spatscherm en een dubbel mondkapje op zijn gezicht durfde hij zich nog op straat te wagen. Het was echter niet het coronavirus dat de zwarte zwaan bracht, het was de wereldwijde aanpak van de pandemie die ook hij niet aan zag komen. Zoals moeder en kind; de genialiteit wandelt achter de kinderwagen, waarin onder het warme dekentje de gekte slaapt.

Het is een jaar en tien maanden na het begin van de coronapandemie, en de eerste conclusies over de aanpak van de crisis kunnen worden getrokken. De vermeende dodelijkheid van het virus bleek erg mee te vallen, en mensen bleken niet spontaan dood neer te vallen zodra het virus op hun neus viel. Het zijn met name de ouderen en zwakkeren die ernstig ziek worden en sterven, en die men gericht had moeten proberen te beschermen, precies zoals de opstellers van de Great Barrington Declaration bepleitten.

De massale vaccinaties blijken niet de oplossing te zijn voor de crisis en zijn ook niet de weg terug naar de vrijheid. Waar de impact van het virus afnam, namen de vrijheidsbeperkende maatregelen toe. Zoals men had kunnen voorspellen beschermt vaccinatie niet de mensen die het hardst bescherming nodig hebben, al was het maar omdat de fabrikanten vrijwel iedereen met een verzwakt immuunsysteem uitsloten van de registratietrials. De verdere verspreiding van het virus blijkt zes maanden na vaccinatie nauwelijks of helemaal niet meer geremd te worden, met als gevolg dat alle kwetsbaren en ouderen alsnog met het virus in aanraking zullen komen. En dat gebeurt dan ook volop in de verzorgings- en verpleegtehuizen, waar men ad absurdum het overlijden ‘betreurt’ van mensen die hun eeuwfeest naderden.

Het coronatoegangsbewijs ter beperking van het aantal besmettingen is amper twee weken na invoering al een fiasco. Het aantal besmettingen – voorzover relevant – stijgt onverstoorbaar door en trekt zich niets aan van het testen of een QR code. Ook dit was te verwachten omdat op het moment van invoeren er al minstens vijf goede studies beschikbaar waren die lieten zien dat zes maanden na vaccinatie er geen effect meer is op de transmissie van het virus. Het vele testen is niet omdat het moet – er is nog geen enkel mensenleven mee gered – maar omdat het kan. En wie een nieuw speeltje heeft, kan er maar moeilijk afstand van nemen, zoals ook blijkt voor de leden van het OMT en vele andere ‘wetenschappers’. Big-Pharma vindt het allemaal prachtig, evenals Jan Kluytmans, die er een mooie villa van kocht. Jan Kluytmans rijk waar Armand Girbes bestrijdt.

Massale vaccinatie van de bevolking bleek ook al niet de panacee om de zorg te ontlasten. Hugo de Jonge, bijgestaan door het OMT, wedden op de vaccinaties en lieten na om de zorgcapaciteit te verhogen. De druk op de zorg maakte dat nog meer verpleegkundigen er de brui aan gaven, waarmee de toch al zeer geringe zorgcapaciteit op afdelingen en IC’s nog minder werd.

En nu lijden de technocratische bestuurders die massale vaccinaties zagen als hèt middel om deze crisis te bezweren hun grootste nederlaag tot nu toe: het erkennen dat de IC-capaciteit alsnog verhoogd moet worden om te voorkomen dat de komende winter de zorg niet alsnog volledig vastloopt. Hetgeen sowieso staat te gebeuren omdat  de discipelen van de economische religie van Francis Taylor er van uitgaan dat er altijd meer dan genoeg pionnen op het maatschappelijke schaakbord staan om naar voren te zetten, en die pionnen kunnen offeren zodra het hen uitkomt. Helaas, dat mag voor BOA’s zo zijn, voor ervaren en goed opgeleide verpleegkundigen is dat niet het geval. Die ondergewaardeerde pionnen op de werkvloer moet men goed opleiden, iets waarmee men krap twee jaar geleden al had moeten beginnen. Als Ernst Kuipers en Diederik Gommers echt iets essentieels hadden willen doen, was het dit waarvoor zij hartstochtelijk hadden moeten pleiten, in plaats van trots met een mondkapje op hun ijdele snuit op een poster moeten gaan staan, of het Nederlandse volk tot meer dan vervelens toe angst aan proberen te jagen in de keuvelsessies bij Jinek en Op1. Ik weet niet meer waar ik het las, maar het staat in mijn boekje met belangrijke spreuken: “Vanity blossoms, but bares no fruit”. Hoe toepasselijk.

Dan zijn er nog de nutteloze papierschuivers van dure consultancy bureaus als de KPMG, Deloitte en McKinsey, organisaties bevolkt met mensen zoals David Ikkersheim en Xander Koolman, mensen lijdend aan de ernstigste vorm van de ‘ziekte van Taylor’. Windbuilen die het ene knotsgekke advies na het andere uit hun wereldvreemde hoofden laten ontsnappen. Eerst was er het dwaze advies voor een ‘testmaatschappij’, waarbij de maatschappij ‘geopend’ kon worden door het massaal testen van asymptomatische personen, zonder ook maar een moment na te denken of de gebruikte testen hiervoor wel geschikt waren, en zonder enig benul van de werking van het Theorema van Bayes. De testmaatschappij stierf een snelle dood, maar de begrafenis ervan kostte honderden miljoenen euro’s. Het hinderde deze twee cententellers geen moment om het volgende idiote advies aan Rutte c.s. te geven: de invoering van het coronatoegangsbewijs, zonder ook maar een moment stil te staan bij de vraag of vaccinatie überhaupt in staat is de verdere verspreiding van het virus te voorkomen. En als gezegd, op het moment van invoeren van de coronapas was al duidelijk dat dit niet het geval was.

Men ziet Hugo de Jonge in een Fries ziekenhuis rondlopen en zonder enige aarzeling vertellen dat ongevaccineerden feitelijk geen recht hebben op een IC-bed.  Zijn uitspraken worden grimmiger, zijn toon harder. Hij zal niet rusten eer de vaccinatiegraad van de bevolking 110% bereikt. Dat de oorzaken van veel ernstige ziekten en overlijden mede door eigen toedoen is, ontgaat deze man volledig. Dat hoort ook niets uit te maken, een ieder mag met zijn lichaam en zijn leven doen wat hij of zij wil, en een arts behoort daar zijn handelen niet van af te laten hangen. Anders kunnen we de verkeersslachtoffers laten liggen omdat ze zo dom waren om deel te nemen aan het verkeer. Dan kunnen we wintersporters met gebroken benen en armen laten liggen op de sneeuwhellingen, het was immers hun eigen keus om te gaan skiën? En iedere persoon die gaat voetballen, hockeyen, wielrennen of dronken van zijn fiets valt hoeft ook niet meer naar het ziekenhuis te komen als men zijn of haar botten breekt. Mensen met levercirrhose door het misbruik van een overmaat aan alcohol hebben dan geen recht meer op een levertransplantatie. Men koos er immers zelf voor om zich bij herhaling te bezatten?

Als dat de toekomst van de geneeskunde is, kan de zorg naar hartenlust verder afgeschaald en gesaneerd worden. Men kan zich dan beperken tot die mensen bij wie het lot besloten heeft dat ze getroffen worden door een ernstige ziekte. Mits ze zich genetisch hebben laten testen, want wie ‘ongezond’ DNA heeft, mag natuurlijk geen kinderen krijgen.

De houding van Hugo de Jonge straalt inmiddels veel minder overtuiging uit dan pakweg anderhalf jaar geleden. De zelfingenomenheid heeft plaats gemaakt voor verbetenheid en koppigheid. Een arrogante en incompetente minister kan in ‘vredestijd’  lang de schijn ophouden dat hij adequaat problemen op kan lossen, maar in tijden van ‘oorlog’ worden de jongens van de mannen gescheiden. En Hugo de Jonge blijkt geen man, laat staan een wijze man. Hij stapelt fout op fout, begaat blunder na blunder, en laat een spoor van maatschappelijke vernielingen na. Daarbij enthousiast bijgestaan door het Outbreak Management Team, dat al even onbekwaam en onwijs blijkt te zijn bij de aanpak van de coronacrisis. Er is voor hen niets om naar om te kijken behalve smeulende maatschappelijke ruïnes. Er is geen weg meer terug, men kan niet anders dan doorgaan. Ik citeer, evenals Hans Koppies, Godfried Bomans: “Met verstandige dingen kun je halverwege ophouden, absurditeiten echter dienen voltooid te worden, omdat zij geen andere rechtvaardiging bezitten dan het consequent doorzetten hiervan”.

Dit fenomeen wordt door Daniel Kahneman prachtig beschreven in “Thinking Fast and Slow”. Het verschijnsel wordt benoemd als de “Sunk Cost Fallacy”. Het is het continueren van onzinnig en schadelijk beleid waarvan de kosten – in velerlei opzicht – veel te hoog zijn en nooit meer ‘terugverdiend’ kunnen worden. Het wordt verklaard doordat het erkennen van het feit dat de kosten veel hoger zijn dan de bereikte resultaten ooit zullen rechtvaardigen zo onaangenaam is voor de verantwoordelijke mensen dat men liever doorgaat op de ingeslagen weg. Het is exact datgene wat de gokverslaafde er toe drijft om steeds opnieuw een gok te wagen, in de hoop dat wat hij verloren heeft alsnog terug kan winnen, maar uiteindelijk met alleen een matras en een slaapzak verhuist naar Onder de Brug 1A.

Wie zich bewust is van dit mechanisme kan op tijd ingrijpen, zijn verlies nemen en op zijn schreden terugkeren, hoe pijnlijk dit ook is. Het mag duidelijk zijn dat de trias Mark Rutte, Ferd Grapperhaus en Hugo de Jonge dit mechanisme niet kennen, en bovendien is de schade al zo immens groot dat zij met de beste wil ter wereld niet meer terug kùnnen keren op hun schreden. En het overgrote deel van leden van de Tweede Kamer heeft al helemaal geen kennis genomen van dit principe. Napoleon Bonaparte wist het in zijn tijd al: “In politics, stupidity is not a handicap.” In tegendeel.

En tot overmaat van ramp blijkt dat het aantal meldingen van ernstige bijwerkingen en overlijden nog nooit zo hoog zijn geweest als in deze massa-vaccinatiecampagne. Dit in de wetenschap dat er over het algemeen een forse onderrapportage is bij passieve meldingssystemen zoals het Lareb en VAERS. Maar vanzelfsprekend mag de relatie met de vaccinaties niet worden gesuggereerd. In verschillende landen ziet men oversterfte, vooral ook in de jongere leeftijdsgroepen, die in ieder geval niet wordt verklaard door het aantal COVID-19 doden. Elke mogelijke verklaring  wordt er aan de oren bijgesleept, zolang men het maar niet hoeft te hebben over de massale vaccinaties als mogelijke oorzaak. De sterfte onder jongeren van 15 t/m 19 jaar in Engeland en Wales ligt – afhankelijk van de referentie die men neemt – 16 tot 47% hoger dan de verwachte sterfte, in nauwe relatie met de vaccinatie in deze leeftijdsgroep. En in deze groep zijn  jongens disproportioneel vertegenwoordigd in de sterftecijfers.  Ook hier vormt COVID19 geen oorzaak. Hoe zou het ook? Het is al lang bekend dat het virus voor hen niet of nauwelijks een risico op het ontstaan van ernstige ziekte of overlijden vormt. Een verklaring is niet voorhanden – behalve de verklaring die niet genoemd mag worden: vaccinatie. Het zijn bijzonder ongemakkelijke waarheden zoals die uit de officiële cijfers naar voren komen. Voor de vaccinatiefanatici is er geen andere keus dan ze te negeren en dood te zwijgen. Men moet door op de weg van de sunk cost fallacy, er moeten meer euro’s in de gokkast van de vaccinproducenten gegooid worden.

Big Pharma rules the world. De koning is dood, leve de nieuwe koning.

Niet voor niets is de ‘all-cause mortality’ de belangrijkste uitkomstmaat bij wetenschappelijke onderzoeken naar de werking van een medicijn, een vaccin of screening. In het geval van screening op borstkanker en baarmoederhalskanker ziet men een (grote) daling van de ziektespecifieke sterfte – overlijden ten gevolge van borstkanker en baarmoederhalskanker – maar geen effect op de totale sterfte. Dit wordt verklaard door de wet van de concurrerende doodsoorzaken. Als bij de oudere mens het sterven door één oorzaak wordt weggenomen, staat een andere doodsoorzaak vrijwel direct klaar om het over te nemen. Mijn vader sprak dan in onvervalst dialect: “Geliek he-ij, en dood goa’je”. En zo is het.

En nu worden kinderen van 13 jaar en ouder gevaccineerd tegen een virus waarvan voor hen geen enkele dreiging uitgaat. Omdat het ‘veilig’ zou zijn en het bij zou dragen aan het beperken van de verspreiding van het virus – zodat opa en oma geen angst hoeven te hebben voor hun eigen kleinkinderen. Hoe ziek moet je in je hoofd zijn om dit als solidariteit te verkopen. Hoe ziek moet je in je hoofd zijn om als leerkracht dit tegen leerlingen te zeggen. Terwijl vaccinatie geen bescherming biedt tegen de verdere verspreiding van het virus en het doormaken van de infectie zelf wel de transmissie in sterke mate remt. Het immuunsysteem van kinderen is meer dan voldoende krachtig om het SARS-CoV-2 virus succesvol te bestrijden, maar de gezonde terughoudendheid die artsen behoren te betrachten is in de rook van het brandende dorre hout opgegaan. Een vaccin met een voorwaardelijke toelating op kinderen loslaten, zodat psychotische virofoben met een QR-code zich veilig kunnen wanen in het restaurant, bioscoop en theater.  Zonder dat deze mensen zich realiseren dat men in de haast om zichzelf te beschermen door andermans kinderen te vaccineren, de kinderen en jongeren blootstelt aan risico’s die men nu nog niet kent.

Het egoïsme van deze mensen is door de mondkapjes heen zichtbaar.

Ik geloof nog steeds niet in complotten. Als er al mensen zijn die ze bedenken, onderschatten ze de enorme complexiteit van onze wereld en de enorme problemen waarvoor we ons gesteld zien en waarvoor geen simpele oplossingen voorhanden zijn. Natuurlijk zie ik wel de enorme belangen en het beschamende opportunisme van de technologische communisten van Big-Tech en Big-Pharma, die beiden hoogtijdagen beleven dankzij het SARS-CoV-2 virus. Maar beiden volgen het patroon zoals Hannah Ahrend dat schetst: op zoek naar meer macht en meer geld, komt er onherroepelijk een eind aan die macht en hun geld. Zij zijn niet antifragiel, maar fragiel. En wat fragiel is slijt, gaat stuk, destabiliseert en gaat uiteindelijk ten onder. Het is niet de vraag òf dat gebeurt, maar wanneer.

Als ik mijn laptop dichtklap en de TV uit zet hoor en zie ik niets van de coronacrisis en lijkt de wereld als vanouds. In mijn kleine dorpje heerst stilte en rust, iets waarvan ik lang gedacht heb dat ik die wilde ontvluchten. Het voelt nu als een beschermende muur tegen alle doorgeslagen en agressieve vaccinatiefanatici. Ik plant grassen, planten en struiken en druk de grond met mijn blote handen aan en geniet van de natuur zoals die zich in het klein om mij heen te zien, te horen en te ruiken is. Als het donker wordt, zie ik tussen de walnotenboom en de grote plataan de maan schijnen. Het licht weerkaatst op de gevallen glinsterende bruin-gele bladeren. Er is een eeuwigheid aan mij voorafgegaan, en er zal een eeuwigheid op mij volgen. En dat geldt evenzeer voor de vele virofobe fanatici. Al nemen ze een duizendste booster, ‘geliek heb ze, en dood goat ze’.

Ik vind dat een bijzonder geruststellende gedachte. De huidige corona-angsthazen, over tien tot twintig jaar in het verpleeghuis, nauwelijks nog vlees op de botten om de zoveelste booster tegen het zoveelste virus in te spuiten. Omgeven door de robots van Klaus Schwab, die hen de steunkousen aantrekken en hun bottige konten met de bleke, haast doorschijnende en lubberende huid moeten wassen. Robots die hen gezelschap moeten houden en hun de glazige Chinese aardappelen en plakkende rijst brengen, omdat er volgens de huidige politieke mafketels in Nederland geen plaats meer is om om ons eigen voedsel te laten produceren door onze eigen boeren. En de verlepte virologen, microbiologen, bestuurders en politici maar moeten hopen dat de door satellieten gestuurde containerschepen vanuit China niet in het Suezkanaal geraakt worden door de eveneens door satellieten gestuurde kruisraketten, afkomstig uit Israël en op weg naar Iran en vice versa, omdat de ethische hackers aan beide zijden bij het programmeren het mondkapje pardoes voor de ogen schoot in plaats van voor de mond, en daardoor de vliegende kernbommen het doel misten en net even wat later landden. Dan wordt het honger lijden voor Koopmans, Kuipers en Gommers, en blijft er nog minder kont over om de vaccins in kwijt te raken.

Schwabs robots die de virologische fröbelaars en hun aanbidders ’s avonds in bed tillen en ‘teder’ toedekken, omdat ze de jongeren onder de bus hebben gegooid, en er geen verpleegkundigen en verzorgenden meer zijn om dat liefdevol te doen.

Ik heb niet het hele literaire broddelwerkje van Klaus Schwab gelezen, maar ik durf te wedden dat dit grootse visionaire toekomstbeeld ontsproten aan mijn brein er niet in terug te vinden is. Terwijl mijn toekomstvoorspellingen even veel waard zijn als die van Klaus Schwab.

Geliek he’ij, Klaus. Mar dood goa’je.

Het maakt mij niet zo heel veel meer uit. Ik heb afscheid genomen van een groot deel van mijn medemensen: de egotrippers, de vaccinatiefanatici, de blinde volgers van de nieuwe wetenschapsreligie, de Heilige Kerk van de Vaccinologische Wetenschap. Ik beperk me tot die mensen die wel kritisch willen en durven zijn, of ze zich nu wel of niet weloverwogen hebben laten vaccineren. Dat geeft rust en een veilig gevoel. Zolang mijn kinderen maar veilig zijn voor Hugo de Jonge en zijn vele diepreligieuze en fanatische vaccinatiegelovigen. Zolang mijn kinderen maar zonder mondkapje en QR-code – bij de gratie van de Grote Vaccinatiegod Hugo de Jonge – naar school mogen gaan en zo op kunnen groeien tot sociale en wijze mensen. En hoop dat vele andere kinderen die na mijn kinderen geboren worden dat ook zullen mogen en kunnen.

In ieder geval totdat ook de Kerk der Vaccinatiegelovigen door de eeuwigheid in een ruïne is veranderd, en Hugo de Jonge al heel lang tot stof is gereduceerd.

Geliek he’ij, Hugo. Mar dood gao’je. Zelfs jij.

En ook dat is een bijzonder geruststellende gedachte.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

coronavirus

Chats van Von der Leyen over vaccindeal blijven geheim

Published

on

Von der Leyen

Heeft Pfizer de EU bedrogen met de miljardendeal voor Covid-vaccins? Chats van Commissievoorzitter Von der Leyen zouden het antwoord kunnen bieden. Maar de EU wil ze niet vrijlaten. Critici zien het recht op toegang tot informatie in gevaar.

De EU-commissie wil de gesprekken van Ursula von der Leyen met Pfizer-topman Albert Bourla geheim houden. Von der Leyen sloot in het voorjaar van 2021 een Covid-vaccindeal van een miljard euro in berichten en telefoontjes met Bourla – maar de berichten vielen niet onder de EU-wet op de vrijheid van informatie, stelt de commissie.

Er is veel kritiek op de deal van de EU met Pfizer. Tot op heden heeft de Commissie alleen bewerkte versies van de koopovereenkomsten ingediend. De prijs van de vaccins en belangrijke contractvoorwaarden blijven geheim. Een rapport van de Financial Times roept echter twijfels op of de EU bij de aankoop is opgelicht. Volgens de krant, die delen van de deal kon zien, betaalde de EU aanvankelijk € 15,50 per dosis, maar na de deal stegen de kosten tot € 19,50 per dosis.

Gemaakt voor 3 euro, verkocht voor 19,50 euro

De People’s Vaccine Alliance , een alliantie van humanitaire organisaties, berekent op basis van een onderzoek van Imperial College London dat een enkele dosis van het vaccin voor minder dan drie euro kan worden geproduceerd. Volgens deze berekening had de deal van Von der Leyen het farmaceutisch bedrijf Pfizer een overschot van zo’n 31 miljard euro kunnen opleveren. De NGO Public Citizen, die in verschillende landen niet-geredigeerde Pfizer-vaccincontracten heeft kunnen bekijken, vertelde de Washington Postdat het bedrijf zijn onderhandelingsmacht als een van de weinige makers van een effectief Covid-vaccin gebruikt om “risico’s te verschuiven en de winst te maximaliseren”. In de geïnspecteerde contracten “worden de belangen van Pfizer consequent boven de eisen van de volksgezondheid gesteld.”

Nadat de New York Times bericht had over de directe lijn tussen Von der Leyen en Bourla , diende netzpolitik.org een aanvraag in om de chats vrij te geven . Maar de commissie weigerde de aanvraag helemaal te onderzoeken. Omdat berichten via sms, WhatsApp en andere messengers “van korte duur” zijn en dus geen documenten in de zin van de EU-verordening over documenttoegang.

Europarlementariër ruikt “vingerhoed rechtvaardigingen”

De algemene weigering van ons verzoek om het nieuws tussen Von der Leyen en Bourla is duidelijk wangedrag van de kant van de EU-commissie, oordeelde de EU-ombudsvrouw Emily O’Reilly in antwoord op onze klacht. Parlementsleden en ngo’s spraken ook hun verontwaardiging uit over het gebrek aan transparantie van de Commissie. “Wat er op de telefoon van Frau von der Leyen gebeurt, is politiek”, zei de groene EU-politicus Daniel Freund . “Het kan niet zo zijn dat journalisten flauwe rechtvaardigingen krijgen en worden afgewezen. […] En het kan niet zo zijn dat de toegang tot centrale documenten weer wordt verhinderd doordat Ursula von der Leyen sms-berichten verwijdert .”

Maar ondanks de kritiek wil de commissie het nieuws geheim houden. In een vandaag, woensdag gepubliceerd antwoord aan ombudsvrouw O’Reilly , schrijft de EU-autoriteit dat ze niet eens “kortstondige” documenten zoals sms- en messenger-berichten bewaart en daarom geen toegang tot ze kan verlenen. Ze reageert niet op het verzoek van de ombudsvrouw om de applicatie van netzpolitik.org opnieuw te onderzoeken  en daadwerkelijk te beoordelen of ze de chats mag publiceren of niet.

Recht op toegang tot informatie ‘ernstig ondermijnd’

Aan de andere kant heeft de EU-commissie aangekondigd dat ze met andere EU-instellingen zal samenwerken om nieuwe richtlijnen te ontwikkelen voor de interne afhandeling van sms- en messenger-berichten. De Commissie verwijst naar een aanbeveling van de EU-Raad aan haar werknemers om dergelijke berichten alleen te gebruiken voor “kortstondige chats over openbare of niet-gevoelige inhoud”. Dit zou het uitgangspunt kunnen zijn voor een gemeenschappelijke richtlijn voor alle EU-instellingen. Daarmee wil de Commissie waarschijnlijk een argumentatiebasis creëren, zodat zij ook in de toekomst chats niet hoeft te archiveren.

Experts van het maatschappelijk middenveld vrezen dat het standpunt van de Commissie een enorme juridische maas in de toegang tot documenten creëert. “Als we niet eens om sms-berichten kunnen vragen, hoe moeten we dan weten of het echt vluchtige zaken of belangrijke beslissingen zijn?”, vraagt ​​Helen Darbishire, directeur van de organisatie voor vrijheid van informatie Access Info, zich af.

De realiteit is dat een groot deel van de overheidsactiviteiten in Europa en wereldwijd via verschillende communicatiemiddelen verlopen, waaronder sms, WhatsApp en andere berichtenplatforms. “Het recht op toegang tot informatie zal ernstig worden ondermijnd als we er geen toegang toe hebben”.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Biontech : De farmaceutische industrie maakt geen geheim van haar intentie om mensen te chippen

Published

on

Biontech

De farmaceutische Biontech industrie maakt geen geheim van haar intentie om mensen te chippen – toch wordt dit in de reguliere media fel afgedaan als onzin.

Dit is al verleden tijd:

“Een korte prik. Een beetje pijn. Afgerond. Het duurt minder dan tien minuten voordat een datachip ter grootte van een rijstkorrel onder de huid wordt geïmplanteerd – en het leven verandert ingrijpend. Vervelende alledaagse situaties zoals vergeten sleutels, achtergelaten portemonnees of verlopen paspoorten behoren dan tot het verleden. De chip, meestal geïmplanteerd in de vingertop, verzendt alle benodigde gegevens en ontlast u van de last van het onthouden” (1).

Nou, het zal waarschijnlijk geen chip ter grootte van een rijstkorrel zijn die in een spuit past waarmee men zogenaamd, maar nooit bewezen heeft, “immunisatie tegen corona”. Maar de digitale wereld gedijt op miniaturisering en de verbinding tussen technologie en het menselijk organisme is een van de natte dromen van transhumanistische ‘wereldleiders’ . Het draait allemaal om chips in het nanobereik en er wordt al lang geëxperimenteerd met dergelijke chips voor het monitoren en controleren van biologische organismen (2).

Los van het feit dat het er niet om gaat hoe nanochips in het menselijk organisme komen, maar dat het überhaupt zou moeten gebeuren. Of misschien al gebeurt? De “feitencheckers” in de “waarheidsmedia” zijn geobsedeerd met het wegwuiven van elke verdenking die in deze richting gaat:

“Avontuurlijke complottheorieën doen niet alleen de ronde op sociale netwerken. Staat Bill Gates uiteindelijk achter Corona omdat hij ons zijn vaccin wil opdringen en een chip wil implanteren?” (3).

Ja, ja, steeds weer Bill Gates. Personalisatie is een zeer krachtig hulpmiddel om elke ongewenste context te vervagen. Door vaardige woordkeuze komt de “samenzweringstheorie” – wij noemen de hele zaak beter, want waarheidsgetrouwer, een gegronde verdenking – eindelijk belachelijk. Zo wordt pseudo-journalistiek beleefd, in bovenstaand voorbeeld dat van ZDF.

‘S Werelds best verkochte “vaccin tegen corona” is dat van de Pfizer-groep, bijna uit de hoed getoverd door het Duitse bedrijf Biontech, dat al jaren afhankelijk is van de geldinfuus van verschillende geïnteresseerden. In november 2020 schonk de Bill & Melinda Gates Foundation (BMG) 4,9 miljoen dollar aan dit bedrijf, dat in het verleden altijd financieel vast zat, ruim op tijd voor de start van de wereldwijde “coronavaccinatiecampagne” (4).

“Grappig genoeg” is BMG ook een investeerder in Biontech – en daarmee de primeur voor de verkoop van het genetisch gemanipuleerde serum. Overigens vond de intrede als belegger plaats in september 2019, net op tijd voor het “uitbreken van de pandemie” (5). Nu weet de lezer hoe een stichting die zich altijd presenteert als een vereniging van filantropen rijker en rijker kan worden.

Kan Oliver Klein van ZDF (zie citaat hierboven) zulke complexe verbanden herkennen, zelfs begrijpen? Omdat het op de een of andere manier zijn vaccin is, dat van Bill Gates, dat hier wordt gespoten. En dat het opgelegd zal worden, het “vaccin”, zou nu langzaam bij iedereen door moeten dringen.

We beleven een gigantische, wereldwijde verkoopcampagne, geflankeerd door willekeurige, niet-democratische staatsmaatregelen. Dus wat ZDF ons als verlichting wil verkopen, wordt uiteindelijk een teken van incompetentie, desinformatie en propaganda.

Pfizer is niet Bill Gates, toch. Maar het is misschien niet helemaal irrelevant om te weten dat in februari 2020, net op tijd voor de ‘pandemie-uitbraak’, Susan Desmond-Hellmann werd gekozen in de raad van bestuur van Pfizer. Nu kan iedereen raden waar Desmond-Hellmann de afgelopen zes jaar aan het ravotten was. Een schot in de roos: ze was eigenlijk de CEO van de Gates Foundation. Het is natuurlijk volkomen duidelijk dat BMG geen financiële belangen heeft in Pfizer – of wel (6)?

Daarnaast schonk de Bill Gates Foundation in september 2016 ook de Pfizer Group het vrij aanzienlijke bedrag van 17,252 miljoen US dollar (7). Iedereen die nu concludeert dat de stichting winstgevende investeringen heeft gedaan, zoals bij Biontech (zie hierboven) en niet alleen vandaag, ook bij Pfizer, is spot on (8).

Dat brengt ons terug bij Albert Bourla. Zoals ik al zei, is hij een van de directeuren van Pfizer. In een paneldiscussie op het World Economic Forum in Davos (WEF) reageerde hij als volgt op een relevante vraag:

“Stel je een biologische chip voor in een pil die bij inslikken in de maag gaat en een signaal afgeeft. (…) Stel je de toepassingen voor, de mogelijkheid om mensen aan te sturen. (…) Wat er op dit gebied gebeurt, is fascinerend” (9).

Om eerlijk te zijn, ik was achterdochtig toen ik het citaat zag, dus ik heb de bron onderzocht. Hier eerst als audio stuk:

Albert Bourla, CEO van Pfizer, over elektronische trackingchips in pillen, goedgekeurd door de FDA

Ik kon het nog steeds niet echt geloven, maar uiteindelijk vond ik de originele bron (v2). Als kroon op het werk wil ik u vertellen dat deze uitspraak van Albert Bourla dateert van januari 2018. Zoals je kunt zien, was de Pfizer-baas enthousiast over zijn visioenen en wees alsjeblieft niet zo naïef om te geloven dat hij dit destijds, meer dan vier jaar geleden en voor het elite WEF-forum, uit pure grappen en gek doen.

En nu, als klap op de vuurpijl, is Albert Bourla ook deelnemer aan de Bilderbergconferentie, die een paar dagen geleden heel rustig en heimelijk werd gehouden in de hoofdstad van het afbrokkelende rijk (10).

Vraag in de Matrix: Wordt er aan nanochips gewerkt om mensen te controleren en te sturen? Neeeeee, nooit!!!

Mogen de blinden en doven hun ogen en oren blijven bedekken. De hele zaak stinkt naar de hemel.

Blijf a.u.b. alert, beste lezers.

Bronnen en opmerkingen:

(Algemeen) Dit artikel uit  Ped’s Views  is gelicentieerd onder een  Creative Commons -licentie  ( Naamsvermelding – NietCommercieel – GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal ). Het kan worden gedistribueerd en gereproduceerd zolang de licentievoorwaarden worden nageleefd. Als je linkt naar andere artikelen uit de visie van Ped, vind je daar ook de externe bronnen die de stellingen in de huidige tekst ondersteunen. Laatst bewerkt: 7 juni 2022.

(1) 23-05-2022; dagelijkse spiegel; Datachips in het lichaam – horror of hoop?; https://www.tagesspiegel.de/politik/der-digitale-mensch-datenchips-im-koerper-horror-oder-hoffnung/19840472.html
(2) 07.10.2010; scinexx, Universiteit van Buffalo (VS); dieren op afstand bestuurd door nanodeeltjes; Onderzoekers gebruiken magnetische deeltjes om celfuncties specifiek te verstoren of te stimuleren; https://www.scinexx.de/news/technik/tiere-durch-nanoparticle-fernsteuerung/
(3) 30 december 2020; ZDF; Oliver Klein; De gekste complotmythes van 2020; https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-verschwoerungstheorien-2020-100.html
(4) BMG; Database met toegezegde subsidies; Toegezegde subsidies Biontech;https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=Biontech#committed_grants ; opgehaald: 2022-06-01
(5) september 2019; BMG; Strategisch Investeringsfonds; Biontech; https://sif.gatesfoundation.org/investments/biontech/ ; opgehaald: 2022-06-01
(6) 2020-02-04; Pfizer; Susan Desmond-Hellman gekozen in de raad van bestuur van Pfizer; https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2020/Susan-Desmond-Hellmann-Elected-to-Pfizers-Board-of-Directors-04-02-2020/default.aspx
(7) 29-12-2012; Pfizer; Private en publieke partners verenigen zich om tegen 2020 10 verwaarloosde tropische ziekten te bestrijden;https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2012/Private-and-Public-Partners-Unite-to-Combat-10-Neglected-Tropical-Diseases-by-2020-01-29- 2012/default.aspx
(8) BMG; Database met toegezegde subsidies; Toegezegde subsidies Pfizer; https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=pfizer ; Opgehaald: 2022-06-01
(9) 2022-01-18; WEF-bijeenkomst; Albert Bourla op het World Economic Forum 2018 is enthousiast over elektronische nalevingspillen; https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A
(10) Deelnemerslijst van de Bilderberg Conferentie 2022; https://bilderbergmeetings-org.translate.goog/press/press-release/participants?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp ; opgehaald: 07.06.0222
(v1) WEF, Martin Schwab, Albert Bourla, CEO van Pfizer, biologische chips; Bron: WEF; https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A ; of hier:
(v2) 25/01/2018; WEF; Gezondheid transformeren in de vierde industriële revolutie; https://www.youtube.com/watch?v=Uio8X1h0H-E

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

coronavirus

Biden betaalt veel geld voor de nieuwste flop van Pfizer

Published

on

pfizer

De regering-Biden betaalt 10,6 miljard dollar aan belastinggeld voor Paxlovid van Pfizer, het niet-originele en ineffectieve Covid-19-medicijn van Pfizer.

In november 2021 betaalde het Witte Huis medicijnmaker Pfizer bijna $ 5,3 miljard voor 10 miljoen behandelingskuren van zijn experimentele  Covid-19-behandeling,  Paxlovid, een antivirale combinatie van nirmatrelvir en ritonavir.

Ritonavir werd ontwikkeld in 1989 en nirmatrelvir werd ontwikkeld in 2020. Met andere woorden, Paxlovid is niet helemaal opnieuw ontwikkeld om Covid-19 te behandelen; de verbindingen bestonden al.

In december 2021 beweerde Pfizer dat de eerste onderzoeksresultaten aantoonden dat Paxlovid het risico op  ziekenhuisopname en overlijden met bijna 90 procent verminderde bij mensen met milde tot matige coronavirusinfecties. Zonder context is deze verklaring schromelijk misleidend. Vrijwel iedereen die de bestaande Covid-19-mutatie krijgt, zal een milde of matige ziekte hebben, maar de medicijnmaker beperkte zijn onderzoek tot mensen die niet waren gevaccineerd en het grootste risico liepen op het virus vanwege leeftijd of gezondheidsproblemen, zoals obesitas.

Een bijgewerkte, recentere analyse van 1.153 patiënten (van de mogelijke 2.246 patiënten) toonde een flauwe, niet-significante relatieve risicoreductie van 51 procent. Een subgroepanalyse van 721 gevaccineerde volwassenen met ten minste één risicofactor voor progressie naar ernstige Covid-19 toonde een niet-significante relatieve risicovermindering bij ziekenhuisopname of overlijden (behandelingsarm: 3/361; placebo: 7/360).

Volgens het officiële  persbericht van 14 juni van Pfizer toonden de resultaten van de fase 2/3 van de  gewijzigde  Paxlovid EPIC-SR-studie (Evaluatie van proteaseremming voor COVID-19 bij patiënten met een standaardrisico), met mijn nadruk:

  • Het nieuwe primaire eindpunt van zelfgerapporteerde, aanhoudende verlichting van alle symptomen gedurende vier opeenvolgende dagen  werd niet gehaald .
  • Pfizer zal  de deelname aan de EPIC-SR-studie stopzetten  vanwege het lage aantal ziekenhuisopnames of overlijden in de populatie met standaardrisico.

Verscholen in het persbericht van Pfizer was het volgende financiële goudklompje voor investeerders: “De resultaten van deze aanvullende analyses zullen naar verwachting geen invloed hebben op de omzetverwachtingen van Pfizer voor het volledige jaar 2022.” De reden daarvoor is: Pfizer  heeft al $ 5,3 miljard in handen van belastingbetalers en heeft de “blockbuster-status” vastgehouden (gedefinieerd als een miljard dollar aan verkoop van een enkel medicijn).

Naast de reeds toegezegde $ 5,3 miljard, kondigden de VS in januari een vertrouwelijke aanvullende “verbintenis” aan om  nog eens 10 miljoen doses te bestellen  (tegen de prijs van 5,3 miljard dollar meer, voor een totaal van 10,6 miljard dollar), wat Pfizer een zeer gewilde na ” super  blockbuster-status” (gedefinieerd als 10 miljard dollar aan verkoop van een enkel medicijn). De administratie bleef “vastbesloten om door te gaan met de [extra] aankoop”, aldus een Bloomberg-rapport van april 2022.

Volgens Bloomberg zocht het Witte Huis aanvankelijk $ 22,5 miljard aan nieuwe pandemiefinanciering. Democraten waren eerder dit jaar bereid iets meer dan $ 15 miljard op te nemen in een brede rekening voor overheidsuitgaven, maar deze werd verwijderd na onenigheid met de Republikeinen over de vraag of deze moest worden gecompenseerd door bezuinigingen elders in de regering.

De senaatswet van $ 10 miljard bevatte een vereiste dat ten minste de helft van het geld aan therapieën moet worden besteed, maar waarom gokte Biden  elke dollar  op één enkel medicijn van één enkele medicijnfabrikant? Waarom werd Pfizer gekozen om alleen aan de therapeutische clausule te voldoen?

Zoals we hebben gezien, werken FDA Emergency Use Authorizations (EUA’s) niet altijd zoals ze zouden moeten, maar in dit geval was het vanwege een manipulatieve actie van Pfizer en een riskante weddenschap van het Witte Huis van Biden.

Dat komt omdat Pfizer zonder publieke vermelding in het geheim zijn eigen lat had verlaagd na zijn EUA  nadat  het Witte Huis had toegezegd $ 5,3 miljard dollar aan product te kopen. Pfizer verklaarde:

Na de autorisatie voor gebruik in noodgevallen van Paxlovid voor personen met een hoog risico op progressie naar ernstige COVID-19, werd  het protocol gewijzigd om personen met een hoog risico uit te sluiten en de inschrijving van patiënten zonder risicofactoren voor progressie naar ernstige COVID-19  die niet waren gevaccineerd, of wiens laatste COVID-19-vaccinatie meer dan 12 maanden na inschrijving plaatsvond. (nadruk toegevoegd)

Op deze manier was Pfizer in staat zijn medicijn toe te dienen aan een minder ernstig zieke en gezondere populatie in de hoop een superieur werkzaamheidssignaal en een verminderd veiligheidssignaal te hebben, maar het kon  nog steeds  geen adequaat klinisch effect laten zien op een van zijn prospectief opgestelde protocollen. eindpunten.

Om het protocol na indiening door de FDA te wijzigen, had Pfizer formeel en schriftelijk met de FDA moeten communiceren. Een  voormalig niet-wetenschappelijk  directeur van Pfizer,  Patrizia Cavazzoni , nu het hoofd van het Center for Drug Evaluation and Research van de FDA, zou de verandering moeten goedkeuren. Interessant is dat de wijziging van het protocol van Pfizer zo strak werd gehouden dat het niet publiekelijk bekend was tot het Pfizer-persbericht van juni 2022.

Ongeveer een week eerder  had YaleMedicine van de Yale University  zelfs een lang artikel gepubliceerd over de voordelen van Paxlovid, waarin de verouderde oorspronkelijke protocoleindpunten werden geciteerd. Op 7 juni had de CEO van Pfizer, Albert Bourla, plannen aangekondigd om meer dan $ 100 miljoen uit te  geven om de productie van Paxlovid te verhogen en toegewijd aan het aannemen van honderden nieuwe werknemers om de schijn op te houden met het Witte Huis en Pfizer-investeerders.

Paxlovid is niet het eerste voorbeeld van “geheime” en wetenschappelijk twijfelachtige beslissingen die buiten de standaardkanalen van de FDA worden genomen onder toezicht van Patrizia Cavazzoni. Ongeveer een jaar geleden waren er geheime bijeenkomsten rondom Biogen’s monoklonale antilichaamgeneesmiddel aducanumab (Aduhelm) voor de ziekte van Alzheimer, dat miljarden dollars waard was, en dat in elk onderzoek niet voldeed aan de veiligheids- en werkzaamheidsnormen.

Na  een controversiële  en mogelijk illegale en onethische  back-channel ontmoeting met de leidinggevenden van Biogen , werd het medicijn van Biogen echter goedgekeurd door Cavazzoni tegen advies van leden van de FDA-adviescommissie en FDA-medewerkers.

Cavazzoni bevestigde haar beslissing door een komisch  ontoereikende rechtvaardiging van 1,5 pagina’s te schrijven, die meestal de mening van anderen citeerde en niets deed om hun discutabele hypothesen aan te pakken. Bijna elke medische commentator schold Cavazzoni’s goedkeuring van aducanumab uit en noemde het dingen als ” valse hoop “, ” slecht medicijn “, ” schandelijk “, ” gevaarlijk “, ” een ramp ” of ” een nieuw dieptepunt “. De omstandigheden rond de klinische resultaten van Paxlovid van Pfizer zijn eveneens verschrikkelijk.

Maar in tegenstelling tot Biogen kon ik zelfs  geen  online verslag vinden van een vergadering van Cavazzoni die de protocolwijziging voor Paxlovid rechtvaardigde, laat staan ​​een adequate. Pfizer zou een gedetailleerde motivering hebben moeten geven in zijn protocolwijziging en de FDA hield die verzoeken en wijzigingen geheim. Het is gewoon weer een voorbeeld van het totale  gebrek aan transparantie van de FDA .

Een jaar geleden meende ik in een opiniestuk dat  Cavazzoni twijfelachtige beslissingen zou blijven nemen  vanwege haar nauwe banden en lange geschiedenis van dienstverband bij Big Pharma. Het grootste deel van Cavazzoni’s carrière laat zien dat ze werkt als een niet-wetenschappelijke Big Pharma-manager.

Ze heeft ook een opvallend gebrek aan fundamentele wetenschappelijke of onderzoekservaring voor het bekleden van zo’n kritieke positie op het gebied van de volksgezondheid. Helaas had ik gelijk, maar het zijn de belastingbetalers die de kosten van de mislukte Paxlovid-gok zullen dragen.

Waarom heeft het Witte Huis een blanco cheque van belastinggeld afgeschreven voordat het definitieve bevindingen kreeg?

Het is niet zo dat Pfizer om geld kwetst of dat Amerikanen niet al meerdere goedkope,  generieke alternatieven hebben  met omvangrijke peer-reviewed bewijzen achter zich, die tientallen en honderdduizenden patiënten bestrijken. Toch negeerde het Biden Witte Huis de historische wijsheid van de  Spreuken van Ahiqar en koos ervoor om “twee in de hand weg te gooien (dwz hydroxychloroquine en ivermectine) voor één in de bush (Paxlovid).”

We weten al een tijdje dat de dominante gemuteerde varianten van Delta en Omicron (die  volgens de CDC >99 procent  van de huidige gevallen uitmaken) meestal milde infecties hebben veroorzaakt. Het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames door Covid is gedaald, omdat de meeste mensen tegenwoordig slechts minimale tot matige  verkoudheidssymptomen krijgen  . Zelfs Johns Hopkins laat  recorddieptes  zien in Covid-19-gerelateerde ziekenhuisopnames op de IC.

Pfizer heeft zijn experimentele product misschien overdreven en bedrieglijk geweest door zijn protocol te wijzigen zonder het publiek te informeren. Door Pfizer te vertrouwen en een aanzienlijke gok te wagen met belastinggeld, spoelde het Witte Huis $ 5,3 miljard belastingbetalerdollars grotendeels door de afvoer. Het Witte Huis zit nu aan de haak voor nog eens $ 5,3 miljard – voor een totaal van $ 10,6 miljard – voor een ineffectieve Covid-19-behandeling die Pfizer al  had  ontwikkeld, terwijl ze bijna niets hadden kunnen uitgeven en de gevestigde veiligheid en werkzaamheid van hydroxychloroquine hadden bevorderd en ivermectine met een superieur resultaat.

Meer praktisch, aangezien Delta en Omicron mild zijn, hadden we Covid-19-mutaties gewoon hun gang kunnen laten gaan en infecties symptomatisch kunnen behandelen met beschikbare generieke farmacologie, zodat individuen kunnen verkrijgen natuurlijke immuniteit .

De regering-Biden koos in plaats daarvan voor deze belachelijke en buitensporige verspilling van belastinggeld. Zal de president, of iemand anders, verantwoordelijk worden gehouden?

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

De bazen van het ‘Veiligheidsberaad’ zijn stiekem een nieuwe macht aan het worden

Tot ruim twee jaar geleden had nauwelijks iemand gehoord van ‘veiligheidsregio’s’, laat staan van ‘het Veiligheidsberaad’. Maar in coronatijd waren de burgemeesters van de veiligheidsregio’s en vooral hun voorzitter Hubert… [...]

Het bloedbad van Melilla

37 Afrikanen kwamen om bij een poging om over het hek van de Spaanse enclave Melilla in Marokko te springen. Ceuta en Melilla zijn twee steden die op het Afrikaanse… [...]

Welkom in Circus Rutte!

Je wordt gekwalificeerd als een tassendraagster van de Minister-president Rutte, laat een paar traantjes en het linkse deel van de Tweede Kamer staat op zijn achterste benen. Een linkse politieke… [...]

Waarom was er geen georganiseerd verzet tegen de staatsgreep van 6 januari van Trump?

Trump – De lopende hoorzittingen van het Amerikaanse Congres over de gebeurtenissen van 6 januari 2021 hebben harde waarheden aan het licht gebracht over de zieke, precaire staat van de… [...]

Europa wil oorlog

Europa moet zich voorbereiden op de zondvloed die op haar afkomt, en dat allemaal omdat de Litouwse satrap van de NAVO denkt dat ze een Mozes is, die twee delen… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN