Connect with us

Nederland

World Economic Forum en haar “u zult niets bezitten en toch gelukkig zijn”

Published

on

Great Reset, Klaus Schwab, WEF

De lofprijzing van de Europese Centrale Bank en de Federal Reserve voor de schaal en creativiteit van hun monetair beleid sinds 2012 is steeds meer misplaatst. Het is eerder een feit dat sinds Draghi’s beroemde “Whatever it takes”-speech in 2012 de eurozone nauwelijks is gegroeid, maar de slechtste arbeidsmarktontwikkeling heeft gehad van alle grote geïndustrialiseerde landen, met onhoudbare schuldenquotes en een lage inflatie die inmiddels ver achter ons ligt. De argumenten voor ingrijpen door de centrale banken worden zwakker en zwakker, en de negatieve gevolgen overheersen nu. Dit artikel gaat in op de duistere kanten van het huidige monetaire beleid – en wat ons te wachten staat. Spoiler Alert: tref uw maatregelen!

We beginnen met het noemen van vijf duistere kanten van het monetair beleid.

1. De eerste duistere kant betreft het feit dat het ingrijpen van de ECB paradoxaal genoeg het hervormingsmomentum verstikt heeft dat het eigenlijk mogelijk zou moeten maken. Tot juli 2012 werden regeringen gedwongen door te gaan met serieuze hervormingen als gevolg van hoge rentetarieven en een gebrek aan herfinanciering. In feite werden vóór 2012 meer dan de helft van de door de OESO aanbevolen groei-initiatieven uitgevoerd in het eurogebied. Het ingrijpen van de ECB heeft de facto de verwoeste vooruitzichten voor ingrijpende hervormingen van de arbeidsmarkten en juridische, sociale en belastingstelsels in de eurozone teniet gedaan.

2. De tweede schaduwzijde betreft het feit dat obligatiekoersen hun signaalfunctie voor de markten hebben verloren. Sinds beleggers eind 2014 begonnen te anticiperen op de aankoop van obligaties door de centrale banken, zijn de spreads op staatsobligaties in bijvoorbeeld het hele eurogebied nauw met elkaar verbonden. Rendementen op staatsobligaties die geen betekenis hebben verstoorden het hele beleggingsuniversum waarvan de koersen zijn afgeleid.

3. Misschien wel de donkerste kant van het monetaire beleid van de ECB is de toenemende risicoconcentratie op de balans van het eurosysteem – die staat inmiddels op zo’n 8.630 miljard euro (zie grafiek). We zijn inmiddels in een situatie beland waar een EMU-land zijn schuld herstructureert, de schuld van de centrale bank van dat land deels wordt gedragen door belastingbetalers in andere landen van het eurogebied. Dit noemen we schuldmutualisering. Anderen spreken van de EU als transferunie.

4. Het vierde punt is de schade die het ingrijpen van de ECB toegebracht heeft aan spaarders in het eurogebied. De hoge en stabiele herwaarderingswinsten die de afgelopen jaren zijn behaald worden niet herhaald. Nu eisen stijgende energieprijzen, de doorgaans lage rente en uiteindelijk het mean reversion-effect hun tol.

5. De laatste duistere kant is de door de ECB veroorzaakte verkeerde toewijzing van kapitaal dat het proces van creatieve vernietiging voorkòmt en zeepbellen in de activaprijzen creëert. De toegenomen kredietverlening is voornamelijk leners met een slechte kredietwaardigheid ten goede gekomen en heeft banken behoed voor het afschrijven van leningen. Zonder creatieve vernietiging in noodlijdende industrieën hebben investeerders in landen met een hoge spaarquote de prijs van gezonde activa omhoog gejaagd.

Eén van de meest ingrijpende en desastreuze beleidsbeslissingen van de centrale banken is (geweest) het invoeren van Quantative Easing, afgekort als QE. Kwantitatieve versoepeling of vrijer vertaald kwantitatieve geldverruiming is een vorm van directe geldschepping door een centrale bank waarbij de bank effecten (zoals staatsobligaties) aankoopt met geld dat daartoe uit het niets gecreëerd wordt. Kwantitatieve versoepeling wordt door politici en beleidsmakers nog steeds beschouwd als een noodmaatregel om prijsstabiliteit te bewerkstelligen – hoewel dat al vele jaren aan de gang is: hoezo noodmaatregel?  In de nasleep van de kredietcrisis en de eurocrisis is ze door diverse centrale banken toegepast, met op het laatst gebruikte nep-argument dat het in het kader van de coronacrisis gebeurde. In diverse artikelen hebben wij eerder al aangetoond dat met name dat laatste argument nergens op slaat – het diende slechts tot het oprekken en uitstellen van de niet te vermijden aanstaande financiële (en economische) crash.

De fundamenten van kwantitatieve versoepeling kunnen alleen voor onbepaalde tijd standhouden in een omgeving met lage inflatie. In deze context moet het experiment van de Bank of Japan, dat al 30 jaar loopt, in herinnering worden gebracht. Echter, naarmate de inflatie (te veel) stijgt, zal de levensduur van QE drastisch verkort (moeten) worden. Als monetaire en financiële autoriteiten deze kunstmatig gecreëerde prijsinflatie niet kunnen of weigeren te beteugelen, zal QE een beperkte “overleving” hebben, aangezien zelfs de meest hardcore investeerders het vertrouwen beginnen te verliezen in het vermogen van centrale banken om de grote kloof tussen rente/obligatierendementen en prijsinflatie te verkleinen.

We berichten al jarenlang over het proces dat tot deze inflatoire chaos heeft geleid, wat niet te wijten is aan wanbeheer of toeval, maar eerder deel uitmaakt van een goed doordacht plan dat lang geleden is bedacht. Dus als QE faalt, zullen regeringen hun toevlucht moeten nemen tot andere middelen (bijvoorbeeld inbeslagname van vermogens/activa of hoge belastingen) om hun begrotingstekorten te financieren.

In dit artikel willen wij dit stapsgewijze proces van het opzettelijk vernietigen van QE uitleggen. Voordat we echter de confiscatie van activa bespreken, moeten we eerst analyseren hoe het huidige inflatiedilemma is ontworpen onder het mom van een gestuurde plandemie. We noemen dan bijvoorbeeld een bijkomend effect van het roekeloze monetaire buitenlands beleid van de Federal Reserve in combinatie met de roekeloze uitgaven van Sleepy Joe Biden/Congres. De VS exporteert namelijk inflatie over de hele wereld. Volgens bijgaande grafiek bedraagt de exportprijs van de VS op jaarbasis 15,1%. De VS importeren minder inflatie, namelijk 10,8% op jaarbasis.

De “Covid-19”-stimulerings- en uitgavenpakketten verschilden van alle andere eerdere vormen van dit soort uitgaven omdat het geld met opzet rechtstreeks aan de eindconsument werd uitgegeven. Het geld werd niet “gesteriliseerd” en uitgewisseld zoals in eerdere gevallen, maar was bedoeld om een ​​sterke toename van de totale vraag te creëren, ook wel “demand pull” genoemd. Vergelijk de QE-maatregelen van vóór 2020, die voornamelijk ten goede kwamen aan de grote bedrijven, die het gebruikten om hun aandeleninkoopprogramma’s te “voeden”, wat op zijn beurt NIET de officiële inflatie aanwakkerde, maar de aandelenkoers alleen maar hoger duwde (waarbij vooral de ceo’s van de grote ondernemingen op een exorbitante wijze wisten te profiteren).

Tegelijkertijd heeft de kunstmatige “Covid-19” verzorgingsschok opzettelijk de macro-economische toeleveringsketens versmald. Door gebruik te maken van QE als een mechanisme voor welvaartsconsolidatie beheersen de internationalisten/globalisten/elites (IGE) nu alle primaire factoren van de wereldwijde productie en distributie. Het is daarom zinvol ook de vraag te stellen in hoeverre de protesten van vrachtwagenkonvooien deel uitmaken van het plan, aangezien ze ook bijdragen aan het verhogen van de huidige druk aan de aanbodzijde.

De centrale banken doen weinig moeite als het gaat om het vinden van een echt antwoord op de massale op hol geslagen inflatie. Hoe langer ze aarzelen, hoe moeilijker het zal zijn om het inflatieprobleem op te lossen zonder markten op te blazen en regeringen failliet te laten gaan. Ook hier moet de vraag worden gesteld of het “doel van de oefening” niet juist daarin te vinden is.

Centrale banken hebben bewust de ordelijke behandeling of afwikkeling van slechte leningen versoepeld om de echte verrottingsgevallen op de kredietmarkten te verbergen. We hoeven dan maar alleen het begrip “zombiebedrijven” of “zombiebanken” te noemen. Willekeurig getimede oorlogen en militaire “verplichtingen” blijven de toeleveringsketens bedreigen. Oorlog is vaak een goed excuus voor regeringen en de centrale banken.

De QE-maatregelen en dus QE zelf zal over een paar maanden uiteenspatten. Waarom? Om het mondiale inflatiedilemma aan te pakken, zou een scenario kunnen ontstaan ​​dat vergelijkbaar is met wat de door Paul Volcker geleide Federal Reserve eind jaren zeventig en begin jaren tachtig deed. Op dat moment verhoogde de Federal Reserve de Federal Funds-rente tot maar liefst 20%. Hoewel Volcker de inflatie kon beteugelen, had de wereld toen veel minder schulden dan nu.

En hoe lang kan het rendement op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties vijf procentpunten onder de voortschrijdende 12-maands CPI (consumentenprijsindex) blijven? Hoe langer dit aanhoudt, hoe groter de kans dat obligatiebeleggers de handdoek in de ring gooien.

Maar hoe denken regeringen en hoe willen de centrale banken bereiken zelf buiten schot te blijven? Wanneer QE wordt uitgefaseerd, hoe zullen regeringen dan hun begrotingstekorten financieren en niet omvallen? De meest waarschijnlijke uitkomst zal een vorm van confiscatie van activa en bestraffende ad-valorembelasting (invoerrechten die worden geheven als een percentage van de waarde van een bepaald goed) zijn.

Herinnert u zich de situatie in 2008-2010 nog? In die tijd werd in de politiek serieus gesproken over de confiscatie van pensioenen en de redding van banken door de rekeninghouders/spaarders en werd het overeenkomstige precedent geschapen met Cyprus. Op een paar uitzonderingen na is daar nooit iets van gekomen omdat QE werd afgekondigd, waardoor al die discussies (toen) achterhaald waren. In wezen was het niet nodig om pensioenen of bankdeposito’s in beslag te nemen in ruil voor staatsobligaties of bankaandelen. QE heeft het dilemma van de tekortuitgaven “opgelost”. Wel geeft mogelijke confiscatie aan dat een cashloze samenleving voor met name de burgers dus een slecht toekomstbeeld is, omdat zij zelf dan geen volledige grip meer hebben op hun bezit.

Vandaag de dag lijkt het erop dat een gepland einde aan QE wordt voorbereid. Als dat het geval is, hoe zullen soevereine staten dan niet omvallen?

Het is allereerst van belang te weten dat, met haar exorbitante schulden, de EU zich duidelijk voorbereidt om de zakken van haar burgers te plunderen. Onder de titel “Haalbaarheidsstudie voor een Europees vermogensregister met betrekking tot de bestrijding van witwassen en belastingontduiking” stelt de Europese Commissie de instelling tot een vermogensregister voor….. voor alle burgers van de eurozone. Als we dit plaatsen in de context van andere maatregelen zoals de steeds toenemende initiatieven om het gebruik van contant geld te beperken en de nu al in EU-lidstaten bestaande overheidsregistratie van alle goudaankopen boven de € 2000, is het doel van deze maatregelen glashelder. Het gaat om het geheel of ten minste gedeeltelijk onteigenen van de burgers. Hiervoor moet de burger volledig transparant worden gemaakt en moet ervoor worden gezorgd dat zijn portemonnee ook transparant is. Waarom zouden zij anders al die moeite willen doen?


Hoe praktisch zal dat binnenkort zijn voor de Europese Commissie. Ze kijken gewoon naar het perfecte register van activa dat ze zo mooi aan het creëren zijn. Er is nog steeds veel geld onder de bevolking en de bedrijven voor gekke en stomme voordelen voor de hele wereld, zonnepanelen op – we noemen maar wat – moskeeën in Tunesië, ontwikkelingshulp aan China, het “vechten tegen rechts”,  honderdduizenden nutteloze “commissarissen voor … “, en.. en.. en…  Politici en hun lobbyisten die de hele wereld wil redden als de belichaming van goedheid in zichzelf, van het klimaat tot de bevers, de bijna-uitgestorven-kever, veiligelanders die van ons sociale systeem willen profiteren ten koste van echte asielzoekers, tot aan het financieren van menstruerende mannen, ja, dan kan je natuurlijk voor zulke banale dingen als het onderhouden van bijvoorbeeld vervallen autosnelwegbruggen geen geld uittrekken. En ach, burgers laten zich graag misleiden en zijn weinig kritisch met wat overheden in werkelijkheid aan het uitspoken zijn. Voor het onteigenen van boerenbedrijven – uitsluitend alleen maar voor een “Beter Klimaat” – zijn al de eerste stappen gezet.

Op basis van eerdere politieke discussies zal de komende onteigening beginnen met de inbeslagnames van activa, te beginnen met de meest liquide, verhandelbare of beslagbare activa (bijv. bank-/spaarrekeningen en pensioengelden). Daarna kunnen overheden de getaxeerde waarde van effectenrekeningen zwaar(der) gaan belasten. Al dit soort fondsen zijn het gemakkelijkst te kwantificeren en worden daarom als eerste overwogen. De staat zou een jaarlijkse extra belasting kunnen heffen op effectenrekeningen of op het bezit van individuele aandelen.

De volgende soorten activa in het vizier zijn de minder liquide, zoals onroerend goed en bedrijven. Regeringen willen misschien ook de banksector nationaliseren om over de rijke cashflow en activabasis te kunnen beschikken. Regeringen zouden ervoor kunnen kiezen om veel productie-industrieën te nationaliseren en hun winsten en kasstromen te krijgen om de tekorten te financieren. Opgemerkt moet worden dat kan worden aangenomen dat deze genationaliseerde bedrijven dan na de sanering tegen dumpprijzen aan de grote spelers zullen worden “weggegeven”.

Het zal voor overheden moeilijker en minder praktisch zijn om illiquide activa, zoals onroerend goed, in beslag te nemen. We nemen echter aan dat regeringen allerlei speciale nationale belastingen op veel van dit soort activa zouden kunnen opleggen in plaats van ze simpelweg te confisqueren. Ad-valorembelastingen worden doorgaans geheven door lokale overheden op onroerend goed of persoonlijke eigendommen, maar federale instanties kunnen zich daar ook aan tegoeddoen.

Met andere woorden, u kunt uw huis houden, maar de belastingen kunnen exorbitant hoog worden, waardoor u gedwongen wordt het te verkopen of anderszins (extra) te financieren. En daarmee zijn we uitgekomen op het World Economic Forum en haar “u zult niets bezitten en toch gelukkig zijn.”

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nederland

Verbazing over kledingkeuze overvallers TEFAF-kunstbeurs: ‘Peaky Blinders?’

Published

on

TEFAF

Vier mannen pleegden vandaag op klaarlichte dag een gewapende overval op de internationale kunstbeurs TEFAF in Maastricht. Niet alle verdachten zijn nog gepakt, maar online circuleert inmiddels een video van de overval. En op social media verbaast men zich voornamelijk over de kledingkeuze van de overvallers.

Rond 11.40 uur vandaag kwam bij de hulpdiensten een melding binnen van een overval in het TEFAF-gebouw. Gewapende overvallers zouden in de kunstbeurs meerdere juwelen hebben gesloten en sloegen daarna op de vlucht.

Roof in TEFAF kunstbeurs Maastricht

Inmiddels heeft de politie twee verdachten aangehouden. Momenteel wordt op de A2 nog een grote zoekactie gehouden naar de overige rovers. Het Franse La Tribune de l’Art was de eerste die het nieuws naar buiten bracht en plaatste daarbij twee foto’s van ingeslagen vitrines.

Kledingkeuze overvallers lijkt op Peaky Blinders

Inmiddels gaat er op social media een video rond waarop de roof te zien is. Daar zien we vier gewapende mannen het glas van een vitrine inslaan. Wat zij precies hebben meegenomen, kan de politie nog niet bevestigen.

Hoewel de overval voor de betrokkenen natuurlijk een ingrijpend incident is, klinkt daar op social media ook de nodige hilariteit. Waarom? Volgens sommigen lijken de overvallers toch behoorlijk op een „mislukte versie” van de Peaky Blinders. Oftewel de Britse boeven uit de welbekende Netflix-serie.

Op de video is namelijk te zien dat de overvallers gekleed zijn in kostuum en een iconische platte Peaky Blinders-pet dragen. Daarnaast concluderen twitteraars dat de overval er wel behoorlijk amateuristisch uitziet.

De TEFAF, oftewel The European Fine Art Fair, is een kunst- en antiekbeurs met internationale bekendheid. Deze toonaangevende beurs keert jaarlijks terug in het Maastrichts Expositie en Congres Centrum (MECC). Afgelopen weekend ging de beurs, na de nasleep van de pandemie, weer open voor publiek. De kunstbeurs verwachtte meer dan 240 handelaren uit zo’n twintig landen.

Het is niet voor het eerst dat de beurs met dieven te maken krijgt. Zowel in 2010 als in 2011 werden hier evenals juwelen gestolen ter waarde van honderdduizenden euro’s.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Nederland

‘BBB kan grootste partij van Nederland worden’

Published

on

bbb

Het verzet tegen de aangekondigde stikstofmaatregelen van het kabinet lijkt zich niet alleen bij boeren te beperken, maar ook bij burgers. BoerBurgerBeweging (BBB) ​​heeft vandaag (zondag 26 juni) maar liefst 18 zetels gewonnen in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. Daarmee is de partij van lijsttrekker Caroline van der Plas vrijwel de tweede partij in Nederland, slechts drie zetels achter de VVD. Volgens De Hond heeft BBB de potentie om bij de komende Provinciale Statenverkiezingen over negen maanden de grootste partij van Nederland te worden.

In een toelichting op de peiling spreekt De Hond van een op handen zijnde historische politieke verschuiving, zeker met het oog op de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart 2023. “Het is maar een paar keer voorgekomen dat in de peilingen naar politieke voorkeur, die ik in de afgelopen 45 jaar was de verschuiving niet alleen een zeer significante, maar ook een voorbode van iets veel groters, ofwel wat er daarna gebeurde in de politiek of wat er zou gebeuren bij de volgende verkiezingen. deze week zijn gebeurd.” En later: “De electorale krachten die nu in opkomst zijn, zijn misschien wel de eerste schokken die de seismograaf aangeeft voor een grote aardbeving in politiek Nederland.”

Gigantische opmars
BBB wint vier zetels van de bewogen afgelopen ‘stikstofweek’, met het boerenprotest in Stroe op woensdag 22 juni. Vorige week stond de partij van Van der Plas op 14 zetels in de peiling, deze week zijn dat er 18. Voor BBB, dat nu nog maar 1 zetel in de Tweede Kamer heeft, een enorme opmars waar de huidige coalitie onder leiding van VVD en D66 zorg voor moet dragen. Deze twee partijen verliezen samen 25 zetels in de peiling. De VVD heeft -13 zetels en heeft 21 zetels. D66, de grote rivaal van BBB, is pas de vijfde partij in het land met 12 zetels in de peiling. Dat is de helft van het huidige aantal zetels.

Ook na de afgelopen week blijft het geplaagde CDA stabiel op 7 zetels, een verlies van 8 zetels. JA21, dat drie zetels heeft in het huidige parlement, moet in de peiling van vandaag 2 zetels inleveren en staat nu nagenoeg op 8 zetels. Joost Eerdmans, de kapitein van JA21, presenteerde vorige week samen met Van der Plas een gezamenlijk alternatief stikstofplan. Dat wordt niet beloond voor JA21. Sterker nog, volgens opiniepeiler De Hond stal de BBB ook enkele zetels in de peiling van JA21. Volgens De Hond gaat de winst van BBB ook grotendeels ten koste van de VVD.

Potentiële overstappers
Volgens De Hond is de partij van Van de Plas in staat gebleken om met name kiezers aan de rechterzijde van het politieke spectrum te mobiliseren. Als de BBB nog het politieke tij heeft richting de Provinciale Statenverkiezingen in maart, kan de BBB volgens De Hond de grootste partij van Nederland worden. “Er is weinig fantasie voor nodig om je voor te stellen wat er aan die kant gaat gebeuren als de kans reëel is dat de BBB op PS2023 groter wordt dan de VVD. Er zijn voldoende kiezers onder de potentiële JA21- en PVV-stemmers die dan naar de BBB zouden kunnen overstappen.”

Pieter Omtzigt is een factor die nog zand in de motor van de BBB kan gooien. Als het onafhankelijke parlementslid met een politieke beweging meedoet aan de verkiezingen, kan hij volgens eerdere peilingen zetels stelen van BBB. Omtzigt gaf vorige week nadrukkelijk aan zich zorgen te maken over het lot van boeren in de stikstofdiscussie, zonder expliciet aan te geven hoe volgens hem het stikstofbeleid vorm moet krijgen.

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Nederland

Caroline van der Plas gaat Nederland slopen

Published

on

van der Plas

Caroline van der Plas Ze heeft een behoorlijke gunfactor, zeker bij de media, en ze wordt in de Tweede Kamer vrij breed gezien als een handige donder die het politieke handwerk verdomd snel heeft geleerd: de 55-jarige Caroline van der Plas. Ze heeft, met slechts anderhalf jaar Kamerervaring, meer positieve media-aandacht weten te genereren dan de hele PvdA-fractie bij elkaar.

Van der Plas beschikt ontegenzeggelijk over een goed politiek instinct en een bijzondere werkdrift, want als eenpitter is ze bij alle relevante debatten aanwezig. Niet alleen bij de plenaire debatten over onderwerpen die veel media-aandacht genereren, maar ook bij de veel inhoudelijker commissievergaderingen waar het ‘echte werk’ gedaan wordt, maar waar de media nauwelijks over rapporteren. In die commissiedebatten zie je types als Wilders en Baudet daarom ook nooit. Want dat kost wel veel tijd, maar levert publicitair, vinden ze, te weinig op. Maar zij van de BoerBurgerBeweging-baas doet daar wel serieus aan mee.

Wat verder opvalt, is dat van der Plas haar stukken meestal goed heeft gelezen en daar ook de essentie uit weet te halen, wat blijkt uit de doorgaans scherpe en relevante vragen die ze aan de bewindspersonen en collega’s weet te stellen. Niemand loopt tijdens de plenaire debatten zo vaak maar de interruptiemicrofoon als van der Plas. Ze is een beeldvanger. Door haar open en vooral onorthodoxe optreden is ze de darling van de kwekprogramma’s geworden. En ook de darling van de boeren en veel plattelandsbewoners, wat natuurlijk ook makkelijker wordt als je die groepen vooral naar de mond praat ….door vooral te zeggen wat zij graag willen horen. Zoals  gisteren in het stikstofdebat: dat het beleid van dit kabinet inzake de boeren ,,stuitend” is. Succes verzekerd.

Hoewel de BBB-leider ook over zaken als het corona- en het vluchtelingenbeleid haar (behoorlijk populistische) meningen geeft, is zij toch vooral de pleitbezorger van het boerenbelang. Dat doet ze niet alleen met passie, maar ook met alle demagogische trucs  die er denkbaar zijn.

Het stikstofdebat van gisteren is daarvoor illustratief. Allereerst ontkent zij dat er zo’n groot stikstofprobleem is. En daar waar er wel een probleem is, is dit niet te wijten aan de boeren. En daar waar de boeren daar ook een bijdrage aan zouden leveren, is die stikstofdepositie in nog veel grotere mate aan andere sectoren te wijten. Maar haar meest irritante retorische stellingname is: die wetenschappelijk experts rommelen ook maar wat aan met hun onbegrijpelijke modellen en hun cijfers die niet kloppen ….vindt zij.

Van der Plas weet het zeker: ,,het stikstofprobleem is door dit kabinet vooral bedacht om de boeren van hun grond te verwijderen . Maar ook om zoveel mogelijk grond vrij te maken voor woningbouw, windmolens, zonnepanelen en datacentra.” (1) Kortom: deze BBB-activiste kon zich gisteren in het debat qua demagogie volledig uitleven. Als een feitenresistente wetenschapsrelativist en complotdenker pur sang.

Haar filippica bracht Jesse Klaver een beetje tot wanhoop. Hij vond dat van der Plas zich hier gedroeg als een complotdenker en een gevaarlijke politicus omdat zij het wantrouwen in de wetenschap en experts alleen maar vergrootte. Ook door elk beleid waar ze het niet mee eens is onderuit te halen door onweerlegbare wetenschappelijke feiten te ontkennen. Vervolgens vindt hij dat ze daar zo’n stellingname ,,gif verspreidt”, waarna hij haar kwalificeerde als een ,,platte populist”.

Dat was niet sfeer bevorderend en misschien ook geen slimme kwalificatie, omdat hij haar daarmee wel erg dicht aandrukte tegen de extreemrechtse vandalen van PVV en Forum die op alle fronten nog vele graden erger zijn. Van der Plas is geen racist, islamofoob of antisemiet en ze gedraagt zich in de debatten doorgans zeer fatsoenlijk. Zij probeert, soms wel met een paar grote oogkleppen voor de feiten, tenminste nog fastoenlijk te argumenteren.

Alleen, en dat is niet te ontkennen, is zij een ongegeneerde lobbyist van het agro-complex: de boeren, de zuivelgiganten, veevoederbedrijven, supermarkten en de RABO-bank. Partijen die altijd het meest verdienden aan de inspanningen van de boer. En voor het beschermen van die heilige belangen zijn heel veel middelen ook voor haar blijkbaar toelaatbaar. Dus komen ze met het macabere voorstel: dring niet de stikstofuitstoot van boerenbedrijven terug, maar halveer het aantal natuurgebieden. !! En zoiets gaat in dit soms dwaze land ook nog serieus bediscussieerd worden.

Ik zou van der Plas niet zozeer een platte populist noemen, maar wel een platte lobbyist voor de agro-belangen. Net zoals CDA, VVD, SGP en CU dat ook altijd geweest zijn. Door feiten te ontkennen, door de milieuschade volstrekt te negeren, door te sjoemelen met regels en door de boeren op te jutten tot onverantwoorde investeringen. Het zijn dan ook deze partijen die de hoofdschuldige zijn aan het ontstaan van deze failliete landbouw-en veeteelt die met veel subsidies ontiegelijk veel milieuschade heeft aanricht.

De moedige en competente VVD-minister Christinanne van der Wal erkende dit overheidsfalen gisteren in het debat volmondig. Natuurlijk ook omdat ze beseft: als de politiek niet snel een einde aan maakt aan ons failliete agro-systeem dan gaan de rechters dat doen. Of Europa. Omdat Nederland o.a. w.b. het stikstofbeleid en het natuurbeleid al jaren in strijd handelt met haar eigen wetten. We zijn de grootste vervuiler in Europa geworden. En het agro-complex maar blijven borstkloppen: we zijn de beste van de wereld.

Ook als je de standpunten van van der Plas opportunistisch of zelfs stuitende demagogisch vindt als het om de landbouwbelangen gaat, kun je niet om de observatie heen dat ze zich in korte tijd heeft ontwikkeld van een onbetekenend groentje waarover wat denigrerend gegniffeld werd tot een politieke vedette, die uitermate serieus wordt genomen door bijna alle partijen op rechts, die haar zien als een geduchte electorale concurrent. Het machtige en voor ons milieu levensgevaarlijke agro-complex kan zich geen betere lobbyist wensen dan Caroline.

Maar lobbyisten horen niet in de Tweede Kamer. Als Kamerlid hoor je ‘zonder last’ de belangen van heel Nederland en alle Nederlanders te behartigen. Dat doet van der Plas niet. Zij is in de Kamer op afstand de belangrijkste leider van het boerenbelang, dat het milieubelang maar irrevant gelul vindt.

Maar de BBB-leider heeft de tijdgeest en agro-ondernemingen met diepe zakken mee en zal voorlopig een grote bedreiging blijven vormen voor partijen die nu hun fouten uit het verleden inzien en zich inmiddels schoorvoetend inzetten voor een ander soort landbouw. Er zijn helaas een paar miljoen Nederlanders die daar (nog) niets van willen weten. Dus die dreigen massaal over te stappen naar BBB. Vooral vanuit het CDA. Linke soep. (jv)

(1) Voor de bouw van de 1 miljoen nieuwe woningen is maximaal 1% van de landbouwgrond nodig. (CBS)

Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier. Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.Continue Reading

Steun ons werk

Recente reacties

Nieuws bij de buren

Stand van zaken na dodelijke schietpartij winkelcentrum Kopenhagen: ‘Wrede aanval’

Bij een schietpartij in een winkelcentrum in de Deense hoofdstad Kopenhagen zijn gisteren drie doden gevallen. Op de fatale actie is met afschuw gereageerd. Dit is de stand van zaken.… [...]

OM: man die instructies gaf voor moord Peter R. de Vries aangehouden

De man die via versleutelde berichten aanstuurde op de moordaanslag op Peter R. de Vries, is door justitie geïdentificeerd. Het zou gaan om de 27-jarige Krystian M. uit Polen. Vandaag… [...]

Gaat junta Rutte het leger inzetten tegen de boeren

De boeren voeren acties en steeds meer lijken ze voort te komen uit radeloosheid getuige de steeds vaker voorkomende ‘wilde acties’. Na de tijdige afschaffing van het referendum om ‘gedoe’… [...]

De bazen van het ‘Veiligheidsberaad’ zijn stiekem een nieuwe macht aan het worden

Tot ruim twee jaar geleden had nauwelijks iemand gehoord van ‘veiligheidsregio’s’, laat staan van ‘het Veiligheidsberaad’. Maar in coronatijd waren de burgemeesters van de veiligheidsregio’s en vooral hun voorzitter Hubert… [...]

Het bloedbad van Melilla

37 Afrikanen kwamen om bij een poging om over het hek van de Spaanse enclave Melilla in Marokko te springen. Ceuta en Melilla zijn twee steden die op het Afrikaanse… [...]

Indignatie is 5 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk, daarom is het tijd voor onze actie. Geen miljardair bezit ons, geen MSM controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

steun wij zullen zeer dankbaar zijn.

KLIK HIER OM TE DONEREN